Nieuws van politieke partijen in Schiedam inzichtelijk

2671 documenten

Opnieuw aandacht voor fietspaaltjes

D66 D66 Schiedam 12-09-2020 07:52

Al een aantal jaar vraag ik namens D66 in de raad aandacht voor fietspaaltjes. Er staan er namelijk nogal wat in Schiedam. Dat is op zich natuurlijk niet erg. Ze kunnen voorkomen, dat er verkeer op een fietspad komt, dat daar niet hoort.

Maar er staan ook paaltjes op plekken, waarvan ik mij afvraag wat het nut ervan is. En voor paaltjes die wèl nodig zijn gelden richtlijnen die voor veiligheid voor de gebruikers van het fietspad moeten zorgen. Een verdrijvingsvlak met ribbels bijvoorbeeld, zodat fietsers in het donker voelen dat zij op een obstakel af rijden.

https://schiedam.d66.nl/2020/09/12/opnieuw-aandacht-voor-fietspaaltjes/ Want natuurlijk zijn het, nuttig of niet, obstakels midden op de weg. En met name in het donker kan dat gevaarlijk zijn. Jaarlijks gebeuren er naar schatting enkele honderden ongelukken met fietsers en scootterrijders, die (met name in het donker) tegen een paaltje rijden.

Een paar weken geleden vroeg ik in een gesprek met wethouder Ooijevaar opnieuw aandacht voor het weghalen van onnodige paaltjes en het veiliger maken van de overblijvende exemplaren. Dit is namelijk sinds enkele jaren onderdeel van het fietsbeleid in Schiedam. Maar in mijn ogen merken we daar te weinig van.  Nog altijd zie ik paaltjes staan, die weg kunnen of die niet goed gemarkeerd zijn. https://schiedam.d66.nl/2020/09/12/opnieuw-aandacht-voor-fietspaaltjes/

Om de situatie maar eens met elkaar te bekijken zijn de wethouder en ik afgelopen vrijdagmiddag op de fiets gestapt. Samen met een ambtenaar van de afdeling Verkeer hebben we een aantal situaties bekeken. De afdeling Verkeer gaat nu bekijken of en hoe de bezochte plekken verbeterd kunnen worden.

https://schiedam.d66.nl/2020/09/12/opnieuw-aandacht-voor-fietspaaltjes/

Hopelijk gaat dit op korte termijn zorgen voor een veiliger situatie voor fietsers en scooterrijders in Schiedam!

John van Sliedregt Fractievoorzitter D66 Schiedam

The post Opnieuw aandacht voor fietspaaltjes appeared first on Schiedam.

SCHIEDAM GEEFT GEEN INZICHT IN KOSTEN CORONACRISIS

SP SP PvdA Schiedam 27-08-2020 12:39

Tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2019 in de gemeenteraadsvergadering van 7-7-2020 vroegen een aantal partijen, waaronder de SP, naar de (geschatte) kosten van de coronacrisis voor Schiedam.

De maatregelen die zowel landelijk als lokaal worden genomen kosten geld. Daar komt bij dat het met veel ondernemers slecht gaat en steeds meer mensen hun baan verliezen. De VNG liet onderzoeksbureau AEF ramingen maken naar de gemaakte kosten en gederfde inkomsten van gemeenten als gevolg van de coronamaatregelen. Die kosten raamt AEF voor 2020 op een bedrag tussen de 1,48 en 1,83 miljard euro. Mocht er een tweede coronagolf komen lopen de kosten op tussen de 2,26 en 2,78 miljard euro. Dit is zonder de bedragen voor de Tozo, GGD en Veiligheidsregio’s. Het college antwoordde dat er in het najaar een financieel verslag zou komen. Omdat gemeenten zoals Rotterdam en Vlaardingen wel een overzicht van deze kosten hebben en de afdeling financiën van de Gemeenete Vlaardingen zelfs een administratie ingericht heeft om de financiële impact op onderdelen van de organisatie te kunnen volgen hebben de SP en PvdA raadsvragen gesteld.

Schriftelijke vragen eerste raming financiële gevolgen van de coronacrisis in Schiedam

De uitbraak van het coronavirus heeft de levens van vele Schiedammers veranderd. Vragen als: blijf ik gezond, hoe haal ik het einde van de maand, hoe ga ik de komende maanden mijn huur en betalen en heb ik straks nog wel werk? Dit zijn vragen waar veel Schiedammers naarstig antwoord op zoeken.

 

Het college, de gemeente Schiedam heeft diverse maatregelen moeten nemen, moeten uitvoeren om een grote uitbraak in Schiedam te voorkomen. Zij heeft haar uiterste best gedaan de Schiedammer hierover te informeren. Daarnaast heeft de gemeente getracht de waar mogelijk de pijn te verzachten. Aan een aantal van deze noodzakelijke maatregels zijn kosten verbonden. In een onzekere tijd waar Schiedammers ternauwernood het hoofd boven water houden, behoefte hebben aan perspectief en zekerheid, is een vraag relevanter dan ooit: wat kunnen we doen om uit deze crisis te komen?

 

Deze vraag komt op het moment dat veel gemeentes, waaronder Schiedam, voorbereidingen treffen voor de begroting van 2021. Een begroting waar een structureel tekort zich voordoet. De PvdA en SP zijn van mening dat dit jaar de aandacht vooral uit moet gaan het financieel gezond blijven van de gemeente Schiedam. Nu en in de toekomst.

Besluiten nemen met het oog op een financieel gezonde toekomst van Schiedam, betekent dat er inzicht moet zijn in de gevolgen van het coronavirus tot nu toe. Immers, meten is weten. Daarom stellen de PvdA Schiedam en de SP de volgende vragen aan het College van B&W:

 

1. Hoeveel minder, welk bedrag heeft Schiedam aan parkeerinkomsten ontvangen in de periode van 13 maart tot 1 juli 2020? 2. Hoeveel meer, ofwel wat is het bedrag van de waren de kosten voor afvalinzameling? 3. Wat zijn de kosten voor aanpassingen aan de openbare ruimte? 4. Hoeveel meer, ofwel wat is het bedrag van de kosten voor aanpassingen aan het OV/doelgroepenvervoer (waaronder leerlingvervoer)? Ongeveer 3000 Schiedammers hebben een beroep gedaan op de Tozo-regeling. 5. Welke organisatiekosten /overhead heeft Stroomopwaarts gemaakt om de TOZO en de aanvragen bijstandsuitkering te kunnen verwerken? Denk hierbij aan uitbreiding van personeel, huisvesting, ICT. 6. Hoeveel meer aanvragen voor een algemene bijstandsuitkering zijn ingediend in de periode 13 maart tot 1 juli in vergelijking met 2019? 7. Hoeveel minder Schiedammers zijn naar werk begeleid in de periode 13 maart tot 1 juli 2020 ten opzichte van 2019? 8. Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op de voedselbank, afgezet tegen dezelfde periode in 2019? 9. Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op armoederegelingen, afgezet tegen dezelfde periode in 2019? 10. Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op ondersteuning problematische schulden, 11. Hoeveel meer Schiedammers hebben een huurachterstand in de periode 13 maart tot 1 juli in vergelijking met 2019?

Graag zien wij deze vragen beantwoord Petra Zwang, PvdA Schiedam Theo Wijmans, SP 13 juli 2020

Het antwoordt van het college was teleurstellend. De financiële effecten van de coronacrisis zullen in de Berap 2020 geïnventariseerd worden en vervolgens wordt de uitkomst aan de gemeenteraad voorgelegd. Daar waar andere gemeenten de vinger nauw aan de pols houden en gemeenteraden informeren moeten we in Schiedam tot het najaar wachten. Zeker met de grote projecten die op stapel staan is het heel belangrijk dat de gemeenteraad weet hoe de financiële vlag erbij staat. Het wordt onmogelijk om nu nog met iets in te stemmen als we niet weten hoe we er als Schiedam voorstaan.

SP TEGEN OPT-IN SYSTEEM VOOR ONGEADRESSEERD RECLAMEDRUK

SP SP Schiedam 27-08-2020 11:52

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 7-7-2020 werd het raadsvoorstel Invoering opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk behandeld. Dit houdt in dat de inwoners geen ongeadresseerd drukwerk waarvan meer dan 70% bestaat uit reclame in de brievenbus krijgen. Tenzij ze een JA-sticker op hun brievenbus plakken.

De SP stemde tegen dit voorstel omdat papier geen groot milieu probleem is. Het is makkelijk her te gebruiken en bovendien hebben veel scholen en verenigingen de inkomsten van oud papier hard nodig. Uit onderzoek zou blijken dat ongeveer eenderde van de reclame folders niet gelezen worden dus tweederde wel.

Er zijn veel mensen die de folders nodig hebben. Zij zoeken de aanbiedingen om zo rond te kunnen komen. De SP is bang dat het stigmatiserend werkt als mensen een JA-sticker op de brievenbus plakken en is bang voor ongewenste sociale druk.

SP TEGEN PLAATSELIJK VUURWERKVERBOD

SP SP Schiedam 27-08-2020 11:50

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7-7-2020 werd het 16e Wijzigingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Schiedam 2013 behandeld. Dit houdt in een verbod op het afsteken van consumenten vuurwerk in de Gemeente Schiedam. De SP stemde hier tegen.

Een groot gedeelte van het consumenten vuurwerk is door de landelijke overheid al verboden. Dit vuurwerk zorgde voor 95% van alle slachtoffers. Nu mogen er alleen nog sierpotten worden afgestoken. De SP wilt eerst afwachten hoe deze landelijke maatregelen uitpakken. Bovendien wordt veel schade tijdens oud- en nieuw niet door vuurwerk maar door baldadige personen veroorzaakt, vaak onder invloed van het één en ander.

Ook ontstaat er een vreemde situatie vergelijkbaar met die van de coffeeshops. Het vuurwerk is legaal verkrijgbaar maar vervolgens mag je er niets mee doen. En dan hebben we het nog niet eens over gevaarlijker vuurwerk dat in alle ons omringende landen legaal gekocht kan worden.

Om de handelaren niet nog dieper in de financiële problemen te laten komen en om de tienduizend Schiedamse gezinnen die veel plezier aan dit vuurwerk beleven niet van hun oud- en nieuw te beroven stemde de SP tegen.

SP STEUNT VERBOD OP LACHGAS

SP SP Schiedam 27-08-2020 11:49

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 7-7-2020 steunde de SP het raadsvoorstel 15e Wijzigingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Schiedam 2013. Dit houdt een verbod in voor handel en gebuik van lachgas in en om een openbare inrichting en de openbare ruimte.

De SP steunt deze wijzigingen omdat de gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers rampzalig zijn en de veiligheid van weggebruikers in gevaar brengt. Wel beseft de SP dat deze wijzigingen niet alle problemen oplossen vooral niet omdat lachgas niet verboden is en voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Moet het verduurzamen van je woning financieel rendement opleveren? | Schiedam

GroenLinks GroenLinks Schiedam 27-08-2020 00:00

dat vraagt Sandra Mantingh zich af naar aanleiding van het recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over het verduurzamen van koopwoningen.

Een paar dagen geleden verscheen er een rapport van het PBL over de kosten van het energieneutraal maken van koopwoningen. Vergezeld door een spraakmakend persbericht. Een technisch rapport dat een beperkte reikwijdte heeft; zo past er bijvoorbeeld geen enkel huis in Groenoord in het verhaal van het onderzoek. Daarnaast is het rapport zo complex dat het eigenlijk alleen goed geïnterpreteerd kan worden door deskundigen. Het rapport gaat dus over het energieneutraal maken van woningen, en dat dit nu niet rendabel is voor eigenaren.

Maar voor een déél verduurzamen, zoals bijvoorbeeld door isoleren, is wél rendabel. Ook vonden verschillende experts* dat er daarnaast verkeerde aannames waren gedaan en conclusies getrokken werden. Dus: om te stellen dat het verduurzamen van je eigen woning financieel onaantrekkelijk is, is onjuist.

Ook worden er in het rapport geen collectieve oplossingen bekeken die mogelijk een stuk rendabeler kunnen zijn. Zoals het aansluiten op een warmtenet. Zoals we weten wordt er in Schiedam druk onderzocht wat de (financiële) mogelijkheden zijn om de woningen in Groenoord te verwarmen zonder gas. Deze woningen zouden bijvoorbeeld verwarmd kunnen worden door restwarmte vanuit de industrie door ze aan te sluiten op de Leiding over Noord.Kortom: het rapport is te beperkt, de nuance ontbreekt en de ophef die het veroorzaakte zorgt voor extra verwarring. En dat zorgt weer voor een vertraging van het behalen van de klimaatdoelstellingen die we als land hebben.

Want het moge nu toch wel duidelijk zijn met de vaker voorkomende hittegolven, zomerstormen zoals Francis, en andere weersextremiteiten: er is sprake van een klimaatcrisis. En om deze crisis zoveel mogelijk tegen te gaan moeten we als mensen, als stad en als land proberen om onze kracht te bundelen om het vertragen of liever nog het stoppen van deze klimaatveranderen voor elkaar te krijgen

Voor klimaatontkenners is het nu makkelijk roepen dat verduurzaming weer veel meer geld kost dan aanvankelijk gedacht. Maar de eigenlijke vraag is of een verduurzaming van je eigen woning geld zou moéten opleveren. Zoals bijvoorbeeld oud-Schiedammer en duurzaamheidsspecialist Simon van de Beek al stelde: een nieuwe badkamer levert financieel ook geen rendement op, maar toch zijn er redenen om die wel aan te schaffen. We zouden ons ook af kunnen vragen in hoeverre een woning onze ecologische voetafdruk kan verkleinen. Hoe een woning bij kan dragen aan een leefbaar klimaat, nu en in de toekomst. 

Natuurlijk moeten we realistisch kijken naar de kosten. En wij als GroenLinks pleiten ervoor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, maar ik pleit er ook voor dat we allemaal proberen bij te dragen aan een oplossing voor deze klimaatcrisis. Daarbij is niet alles is terug te rekenen tot euro's. Want een beperking van de klimaatverandering, met alle positieve gevolgen van dien, zul je niet direct aan je portemonnee merken. 

Ironisch genoeg was het een paar dagen terug Earth Overshoot Day. Hier heb ik weleens eerder een stukje over geschreven, mocht je er meer over willen lezen. Kort gezegd komt het erop neer dat we op 22 augustus van dit jaar alle natuurlijke grondstoffen die de aarde in een jaar kan produceren hebben opgebruikt. Dat betekent dat we van nu tot het einde van het jaar de reserves van de aarde opgebruiken. Als de hele wereld hetzelfde zou leven als Nederland, zouden we zelfs 3 aardes nodig hebben. We lenen nu dus, ook financieel, van de toekomstige bewoners van de aarde: onze kinderen en kleinkinderen. En dit doen we al jaren.

Wie de kosten hiervan moet betalen is een politieke keuze. Het zou wat ons betreft zo moeten zijn dat duurzame keuzes juist door de overheid gestimuleerd zouden moeten worden. Zodat klimaatneutrale opties financieel voordeliger zijn dan vervuilende alternatieven. En laten we ook in Schiedam verder investeren in duurzame en verantwoorde initiatieven. Het college heeft duurzaamheid als fundament voor alle acties. Er zijn hierin ook al duidelijke stappen gezet zoals bijvoorbeeld met het klimaatadaptatieplan en het omgekeerd inzamelen van bruikbare grondstoffen (voorheen afval). Wat betreft het verduurzamen van woningen hebben we goede hoop dat de businesscase Nieuwe energie voor Groenoord ook mogelijkheden biedt voor particuliere woningeigenaren. Zo dragen we bij aan een oplossing voor het klimaatprobleem en plukken we daar al snel met z’n allen de vruchten van!

 

* Zie bijvoorbeeld:

https://overmorgen.nl/nieuws/rapport-pbl-over-betaalbaarheid-geeft-beper...

https://twitter.com/HenriBontenbal/status/1297954694959071233

https://t.co/tGCIhZrj6w?amp=1

 

Sun van Dijk lid geworden van GroenLinks | Schiedam

GroenLinks GroenLinks Schiedam 19-08-2020 00:00

Sun van Dijk, raadslid voor de Fractie van Dijk in de Gemeenteraad van Schiedam, is lid geworden van GroenLinks. Dit leidt ertoe dat de fracties van GroenLinks Schiedam en Fractie van Dijk hebben besloten de samenwerking intensiveren.

Sun van Dijk, fractievoorzitter Fractie van Dijk: “De keuze om lid te worden van GroenLinks was een hele logische voor mij; ik vind dat iedereen eigenlijk lid zou moeten zijn van een politieke partij. GroenLinks is voor mij de partij die staat voor duurzame, sociale en menselijke politiek, zowel lokaal als landelijk. Daar zet ik mij graag voor in. Ik zie ernaar uit om mee te draaien in de afdeling van GroenLinks Schiedam. Samenwerken zal onze inzet voor een mooier Schiedam versterken.”

Sinds vorig jaar werken GroenLinks Schiedam en Progressief Schiedam al intensief samen met de Fractie van Dijk in de Gemeenteraad. Dat uit zich in het namens elkaar spreken in vergaderingen op verschillende onderwerpen. De samenwerking tussen de fracties van GroenLinks Schiedam en Fractie van Dijk zal nu nog intensiever worden. De 4 raadsleden verdelen de portefeuilles onderling, fractievergaderingen worden gezamenlijk gehouden en er zal, behoudens gevallen waarin persoonlijke principiële bezwaren spelen, gezamenlijk worden gestemd. Dat betekent ook dat Sun van Dijk de afspraken die GroenLinks Schiedam met andere partijen heeft gemaakt in het coalitieakkoord ‘Bouwen met Nieuwe Energie’ steunt en binnen haar portefeuilles op die onderwerpen namens GroenLinks het woord zal voeren (en vice versa). De samenwerking met Progressief Schiedam blijft als vanouds.

Fractievoorzitter van GroenLinks Schiedam René Karens: “Sun past goed bij GroenLinks Schiedam, met haar bevlogen sociale en duurzame politiek. Ik ben heel blij dat zij lid is geworden van onze partij en onze afdeling. Wij kijken uit naar een nog intensievere samenwerking in de gemeenteraad met elkaar. Wij hadden het liefst Sun verwelkomd als volledig lid van de fractie, maar dat zou ingaan tegen de afspraken binnen GroenLinks over het meenemen van zetels die voor andere partijen zijn gekozen. Ik ben blij dat Sun, in overleg met de partij en ons, de samenwerking in deze vorm wil aangaan zodat we zoveel mogelijk kunnen gaan werken als één fractie. Dit helpt ons om ons nog beter in te zetten voor een socialer en groener Schiedam.”

 

Testcapaciteit op orde? CDA Schiedam vraagt zich dat af

CDA CDA Schiedam 09-08-2020 12:40

Sinds 1 juni kan iedereen zich in Nederland laten testen of men al dan niet besmet is met het Covid-19 virus. De landelijke GGD GHOR heeft nog niet zo gek lang geleden geconstateerd dat het extra druk is - geworden - op de speciale telefoonlijn die men kan bellen om een test aan te vragen. De fractie van het CDA Schiedam heeft de laatste weken van diverse kanten gelijksoortige geluiden opgevangen, namelijk, dat de wachttijden voor het afnemen van een test sterk aan het oplopen waren. Als men dan – eindelijk – een afspraak kon maken, bleek deze niet altijd in Schiedam te kunnen worden afgenomen, of niet de volgende dag, soms een paar dagen later en dan vaak ook nog eens op een locatie in een andere stad. De fractie was, naar aanleiding van de signalen, bezig schriftelijke vragen over de testcapaciteit aan het opstellen. De door de fractie opgevangen geluiden blijken ook op andere niveaus te zijn doorgedrongen, getuige de berichtgeving over het verplaatsen van de “Schiedamse” testlocatie van Sporthal Margriet naar de Fokkerstraat. Deze locatie schijnt, volgens de berichtgeving, meer mogelijkheden te bieden om, indien nodig, op te schalen. Is het maken van een afspraak voor het afnemen van een test één te nemen horde, het wachten op de uitslag is nog een andere. De beloofde “binnen 48 uur hoort u de uitslag” wordt niet in alle gevallen gehaald! De fractie van het CDA Schiedam was, zoals gezegd, bezig met het formuleren van vragen. Zijn deze vragen nu allemaal beantwoord met het openen van de testlocatie aan de Fokkerstraat? Wij denken van niet. Daarom dient de fractie op grond van artikel 47 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2018, schriftelijke vragen in. De beantwoording ziet de fractie graag schriftelijk tegemoet. Wellicht dat de vragen van het CDA Schiedam voor het college aanleiding zijn om, nog meer dan thans het geval is, en ondanks de verplaatsing van de testcapaciteit naar de Fokkerstraat, er bij de verantwoordelijke instanties op aan te (blijven) dringen, de testcapaciteit blijvend te monitoren en als blijkt dat uitbreiding/opschaling nodig is, daar onverkort werk van te maken. Niemand wil, en zeker wij niet, dat burgers met klachten zich niet laten testen, omdat men niet snel terecht kan op de testlocatie naar keuze. Daarnaast is uit gedragsonderzoek van het RIVM al gebleken, dat de testbereidheid omlaag gaat! De vragen: 1. Wat is de maximale testcapaciteit in onze regio op dit moment? 2. Wat is de maximale testcapaciteit op de testlocatie in Schiedam op dit moment? 3. Kan men alleen met de auto op de testlocatie aan de Fokkerstraat terecht, of is deze ook gemakkelijk per fiets of te voet bereikbaar? 4. Wat is de maximale testcapaciteit in onze regio in het weekend op dit moment? 5. Wat is de maximale testcapaciteit op de testlocatie in Schiedam in het weekend op dit moment? 6. Zijn de onder 1. en 2. genoemde capaciteiten voldoende om grootschalig te testen? 7. Zo ja, zijn deze capaciteiten voldoende als zich in Schiedam een uitbraak voordoet? 8. Heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond mensen geworven en opgeleid voor grootschalig bron- en contactonderzoek? 9. Gelet op de huidige hoge besmettingscijfers in de Rotterdamse regio: a. is er voldoende capaciteit om elk verdacht Coronageval te testen? b. is er bij elke besmetting een effectief en uitbreid contactonderzoek te doen? c. wordt de uitslag van de tests binnen de door het ministerie aangegeven periode van “niet meer dan 2 dagen” bekend gemaakt? (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag- test) Uit een rondgang van onder meer dagblad Trouw van begin april van dit jaar is gebleken dat nog niet de volledige testcapaciteit werd benut.Eén van de belangrijkste knelpunten toen was, dat er te weinig geschoold personeel was dat nodig was om te testen. 10. Hoeveel mensen zijn er sindsdien (lees: begin april) door de GGD Rotterdam-Rijnmond geworven? 11. Zitten deze mensen ook in de haarvaten van de samenleving, bij bijv. sportclubs, zodat zij bij een besmetting laagdrempelig en effectief contactonderzoek kunnen doen? 12. Heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond voldoende capaciteit om dit te doen? De fractie heeft ook berichten gelezen, dat men verwacht dat er met name in het najaar te weinig tests en/of testcapaciteit zullen blijken te zijn. Een en ander als gevolg van de vraag naar tests in het buitenland en een toename van de vraag naar het afnemen van testen. 13. Welke acties onderneemt het college om er bij de verantwoordelijke instanties op aan te dringen, om aan de te verwachten toename aan testen in onze regio en dan in het bijzonder voor onze Schiedamse inwoners in het najaar te kunnen voldoen? De fractie van het CDA Schiedam vraagt zich ook af of de GGD Rotterdam-Rijnmond voldoende financiële middelen heeft om goed te kunnen blijven functioneren tijdens de coronacrisis en in hoeverre de GGD hierin afhankelijk is van gemeentelijke bijdragen. 14. Kan het college hier duidelijkheid over verschaffen? Het antwoord op deze vragen leest de fractie graag in de Bestuursrapportage van september a.s.

CDA en VVD Zuid-Holland willen een oplossing voor de files in de spits bij Lammenschans

CDA CDA Schiedam 29-07-2020 10:47

De gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hebben unaniem besloten om de wethouders - in samenwerking met de provincie Zuid-Holland - met een oplossing te laten komen voor het enorme fileprobleem tijdens de spits. Het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit besluit en willen dat er een voorstel ligt wanneer beide gemeenten bij de provincie aankloppen. Het sluiten van de bruggen tijdens de spits moet wat het CDA en VVD betreft als oplossing worden meegenomen. “De CO2-reductie die we behalen door vrachtvervoer over water te stimuleren wordt tenietgedaan door de enorme uitstoot van CO2 door honderden auto’s die ruim een half uur staan te ronken voor de provinciale bruggen in Leiden,” aldus CDA-Statenlid Moniek van Sandick. “Niet voor niets meldde TomTom begin 2020 dat hier het grootste fileprobleem van Nederland ligt. Waarom kan er tijdens de spits geen rekening kan worden gehouden met werkend Leiden, Voorschoten en Leiderdorp?” Daarnaast baart het uitstel van de aanleg van de nieuwe Lammebrug en de verbreding van de Europaweg (N206) en de daarmee voortdurende onveilige verkeerssituatie de partijen zorgen. Hierover zijn door het CDA al vragen gesteld in de Leidse gemeenteraad. Volgens Van Sandick is er bij het Lammenschansplein sprake van een gestapelde problematiek. “Zeker hier ervaren bewoners van Leiden en Voorschoten dagelijks problemen, laat staan wanneer het woon-werk verkeer straks weer naar het niveau gaat van voor de crisis. De Lammebrug dicht houden in de spits zou al een eerste goede stap zijn naar een oplossing.” Daarnaast zijn volgens het CDA-Statenlid het dicht houden van de Caesar fietsbrug (voor schoolgaande kinderen en hun ouders) de Wilhelminabrug, Zijlbrug en de Leiderdorpsebrug een goede tweede. De lokale en provinciale partijen van CDA en VVD hebben nu de handen ineengeslagen om de files te reduceren en de veiligheid te stimuleren. De Zuid-Hollandse fracties van beide partijen hebben daarom aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de files en de nodige maatregelen te nemen om zowel de enorme verkeershinder te beperken en de onveilige verkeerssituatie tegen te gaan.

Schriftelijke vragen luchtkwaliteit scholen

D66 D66 Schiedam 24-07-2020 08:10

Al geruime tijd vraagt D66 aandacht voor de luchtkwaliteit in scholen en dus voor de kwaliteit van de ventilatie. Gelukkig zijn hier inmiddels ook landelijke richtlijnen, zoals het vignet Frisse school, voor vastgelegd. In de praktijk voldoen echter nog lang niet alle scholen aan dit vignet. En zelfs als dat wel het geval is, laat de kwaliteitscontrole vaak te wensen over, omdat periodieke luchtmetingen kostbaar zijn.

De Corona uitbraak maakt duidelijk dat dit onderdeel van een gezond schoolgebouw zeer belangrijk is. Steeds meer onderzoeken laten immers zien, dat er een verband bestaat tussen ventilatie en luchtkwaliteit en de bestrijding van het Corona virus.

(zie bijv.  https://doi.org/10.1016/S22132600(20)30245 of https://www.parool.nl/nederland/239-wetenschappers-coronavirus-verspreidt-zich-wel-via-aerosolen~b2da1f58/

Sinds het fysieke onderwijs in het PO en in het VO weer is toegestaan, maken veel ouders en leerkrachten zich zorgen over de luchtkwaliteit van de schoolgebouwen. De klassen zijn vol en ook docenten verblijven vaak in te kleine docentenkamers met slechte luchtkwaliteit. Onduidelijk is welke risico’s dit voor hun eigen gezondheid en de verspreiding van het virus met zich meebrengt.

In juni zijn twee basisscholen in Schiedam ( sbo Gelinckschool en obs Het Startblok ) gesloten vanwege coronabesmettingen op school. Hoewel het RIVM geen specifieke aanvullende eisen stelt aan ventilatiesystemen, is het vanuit het voorzorgsbeginsel verstandig om de stand van zaken goed onder de loep te nemen en waar nodig maatregelen te nemen. Daarom stelt D66 Schiedam de volgende vragen:

Deelt het college onze zorgen over het verband tussen de luchtkwaliteit op scholen en het risico op Corona besmettingen? Is er op sbo Gelinckschool en obs Het Startblok onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit? Indien metingen zijn gedaan, volgens welke normen is dit gebeurd? Oftewel is er bij de metingen rekening gehouden met de Corona uitbraak en maatregelen voor luchtkwaliteit? Hoeveel scholen zijn er in Schiedam getransformeerd tot een “Frisse School” of zijn duurzaam aangepast? Bestaat er een overzicht van scholen die nog niet aan het vignet Frisse School voldoen en wat is de planning om ook deze scholen dit vignet te laten behalen? Is het college van mening dat de Corona uitbraak een extra reden is om haast te maken met het verbeteren van de luchtkwaliteit op alle scholen in Schiedam?

Namens de fractie van D66, Anouschka Biekman

The post Schriftelijke vragen luchtkwaliteit scholen appeared first on Schiedam.