Nieuws van politieke partijen in Schouwen-Duiveland inzichtelijk

1495 documenten

Nee tegen verhoging OZB

VVD VVD Schouwen-Duiveland 09-07-2019 02:28

In de laatste vergadering van de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voor het zomerreces, heeft de VVD als enige partij niet ingestemd met het amendement voor verhoging op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) op niet woningen. Een verhoging van 46% voor eigenaren en 76% voor de gebruiker van de panden. Voor eigenaar en gebruiker stijgt het bedrag met 58,1%.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/36009/nee-tegen-verhoging-ozb

In het algemeen belang Tijdens de  bewogen vergadering is door verschillende partijen druk uitgeoefend op de VVD om toch in te stemmen met de belastingverhoging. Er is ons verweten aan partijpolitiek te doen en niet te handelen in het algemeen belang. Uit de argumenten waarop onze fractie tegenstemde, blijkt juist het tegenovergestelde. Bij een verhoging van de OZB belasting op niet-woningen, wordt geen rekening gehouden met het feit dat: 

Het niet met zekerheid te zeggen is, of de meeropbrengst voor de gemeente al dan niet gekort wordt door het rijk. Er geen rekening gehouden is met de overige structurele lasten voor ondernemers als waterschap, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht maar ook deelname aan de biz e.d. Er een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van Zeeland en niet met gelijkwaardige gemeenten. Dit geeft een vertekend beeld. Bedrijfspanden in grote steden vallen vrijwel altijd duurder uit. Veel, vooral jonge, boerenbedrijven het al zwaar hebben na eerst natte zomers en daarna een extreem droge zomer. De grootste werkgever van Schouwen-Duiveland, de recreatie en horecasector, weer de grootste betaler wordt.

Veel inwoners gebruik maken van garageboxen, opslagplaatsen e.d. Na hertaxatie (ligt in de lijn der verwachting hoger) komt ook daar het percentage overheen.  Anders en efficiënter De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft veel ambities. De gemeente moet een investeringspatroon realiseren dat hierbij past en een bijdrage levert aan onze economie. De VVD is, zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma, terughoudend met het verhogen van belastingen. Wij vinden dat er eerst bekeken moet worden of het ook anders of efficiënter kan. De VVD vindt het niet getuigen van betrouwbaarheid als men bij tegenvallers direct de inwoners en/of ondernemers het financiële gat laat dichten zonder andere alternatieven te hebben onderzocht.  Verantwoordelijkheid nemen De VVD is een partij die altijd zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. De afgelopen perioden is er mede onder ons bewind zelfs 15 miljoen bezuinigd. Twee weken geleden vernamen we via de wethouder van financiën dat er een tekort van vijf miljoen wordt verwacht in 2023. Inmiddels blijkt dit nog 3 miljoen te zijn. Er is nog 3 jaar tijd om die overige 3 miljoen te bezuinigen. Dit hoeft niet op stel en sprong. Nu blijkt dat in het hele land in vrijwel elke gemeente veel tekorten ontstaan op “Sociaal domein”, zal de druk op het rijk toenemen om met compensatie maatregelen te komen.  Verstrekkende gevolgen Wij missen de financiële onderbouwing en de daadwerkelijk inzichtelijkheid omtrent de overige structurele kosten voor de huurders en ondernemers. Zonder de juiste informatie, kun je wat de VVD aangaat in het kader van betrouwbare overheid,  geen beslissing nemen met zulke verstrekkende gevolgen.

 

Wim Dorst overleden

ChristenUnie ChristenUnie Schouwen-Duiveland 03-07-2019 08:09

https://schouwen-duiveland.christenunie.nl/k/n6146/news/view/1277548/475719/dorst_wim_01Vanochtend bereikte ons het droevige bericht dat Wim Dorst vannacht is overleden.

Wim heeft zich jarenlang op indrukwekkende wijze ingezet voor de ChristenUnie, iets waar we heel dankbaar voor zijn. Onze gedachten en gebeden zijn met zijn dierbaren die achterblijven.

Bedroefd delen wij u mede dat onze ...

ChristenUnie ChristenUnie Schouwen-Duiveland 03-07-2019 07:34

Bedroefd delen wij u mede dat onze waarde collega en goede vriend Wim Dorst(34) van ons is heen gegaan. Wij herinneren Wim als een praktisch ingesteld volksvertegenwoordiger en een persoon gedreven door een positieve geest. Onze gedachten zijn bij zijn familie, kinderen en vrienden.

Herijking minimabeleid

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 02-07-2019 14:33

Het minimabeleid bestaat uit meerdere (financiële) regelingen voor mensen met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Al eerder schreef ik over een van de voorgestelde wijzigingen van het minimabeleid: https://schouwenduiveland.pvda.nl/nieuws/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-2/

Inmiddels is er een voorstel naar de raad gekomen met daarin een aantal goede onderdelen. Dat voorstel stond ter besluitvorming op de raadsagenda van 20 juni.

Voor wat betreft het afschaffen van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten waren we het niet eens met het college. Je treft daarmee een kwetsbare groep inwoners. Een groep die nauwelijks mogelijkheden heeft om zelf het inkomen wat te verruimen. We hebben daarom samen met andere fracties een amendement ingediend om het voorstel van het college aan te passen: https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/document/7730533/3/20190620-_AMENDEMENT_pvda_en_d66_minimabeleid

We wilden met dit amendement bereiken dat de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten niet direct helemaal verdwijnt, ga eerst maar eens na wat daarvan het effect is voor de doelgroep.

Nog een toelichting op punt C: “Het effect van het minimabeleid en in het bijzonder de beleidswijzigingen wordt gemonitord om in te kunnen grijpen als blijkt dat het beoogde effect niet (voldoende) bereikt wordt of indien blijkt dat er ongewenste neveneffecten optreden.” Waar het ons hier met name om gaat is de nieuwe mogelijkheid om een reiskostenvergoeding aan te vragen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die verder dan 10 kilometer van hun school wonen. Als dit er toe zou leiden dat meer leerlingen gaan kiezen voor een school buiten het eiland vinden wij dat een ongewenst neveneffect.

Het amendement is met algemene stemmen aangenomen. Daar was ik blij mee.

Het bericht Herijking minimabeleid verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Staan én gaan voor een leefbaar ...

Leefbaar Schouwen-Duiveland Leefbaar Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland 27-06-2019 08:22

Staan én gaan voor een leefbaar Schouwen-Duiveland! Dat is waar Laurence Haack voor staat. Net zoals ze van haar vader leerde, die dan altijd het optimisme en de drive van Maarten van der Weijden als voorbeeld gaf. "Als Maarten van der Weijden, nadat hij vorig jaar zijn elfsteden zwemtocht voortijdig moest staken, die uitdaging dit jaar gewoon wéér aandurfde met als resultaat de glorieuze finish van het afgelopen weekend… Dan moet het ons met zijn allen toch zeker lukken om van Schouwen-Duiveland een nóg mooier en nóg leefbaarder eiland maken dan het al nu al is!" ➡️ Lees de hele blog van Laurence op de website: https://bit.ly/2X7uYN4

Met de zonneladder komt de omgevingsvisie wel uit het dal | Schouwen-Duiveland

GroenLinks GroenLinks Schouwen-Duiveland 26-06-2019 00:00

De omgevingsvisie is één van de grote onderwerpen die momenteel speelt binnen de Schouwen-Duivelandse politiek. Er is hard samengewerkt aan het opstellen van een visie over hoe Schouwen-Duiveland zijn krachten in kan zetten om de vernieuwing in gang te zetten en daarbij ons mooie eiland op bepaalde punten te beschermen.

Echter, loopt het proces momenteel spaak. Men heeft besloten dat de omgevingsvisie nog niet rijp is voor de raad en daarom is het proces van besluitvorming gepauzeerd tot nader beraad. Een van de onderdelen in de omgevingsvisie die discussie oplevert is de plaatsing van zonneparken. GroenLinks omarmt bij de plaatsing van zonnepanelen de zogenaamde zonneladder. Deze is opgesteld door de natuur en milieufederaties voor gemeenten om hun een handje te helpen bij het sturen van locatiekeuzes en het inpassen van zonne-initiatieven.

 

Deze zonneladder werkt heel simpel. Eerst wordt het proces van de transitite vormgegeven in vijf stappen:

 

Stap 1: Opstellen van energiedoelen. Oftewel wat verbruiken we momenteel als Schouwen-Duiveland en waar willen we naar toe. Schouwen-Duiveland heeft zich nu als doel gezet  om in 2040 energieneutraal te willen zijn.

 

Stap 2: Bepaal samen met de bevolking de treden van de ladder. Oftewel welke locaties hebben de voorkeur?

 

Stap 3: Stippel de route met behulp van stap 1 en 2 en bepaal per trede de beoogde energiewinst.

 

Stap 4: Zorg ervoor dat een commissie de energie initiatieven toetst aan de hand van de zonneladder.

 

Stap 5: Ontwikkel beleidsintrumenten om de initiatieven op voorkeurslocaties te bevorderen.

 

Voor Stap 2, de keuze van de locaties van de zonnepanelen, wil GroenLinks dat hierbij in de omgevingsvisie uitgegaan wordt van de treden zoals aangegeven in de zonneladder. Dit zijn

 

Trede 1: Eerst vooral ‘No regret’ maatregelen toepassen (zoals zonnepanelen plaatsen op daken en op onbenutte bouwlocaties)

Trede 2: Zorgvuldig inpassen in de omgeving (o.a. langs infrastructurele werken)

Trede 3: Combineren op gevoelige locaties (bijvoorbeeld langs dorpsranden, op minder geschikte landbouwgrond, locaties waar al andere vormen van energie-opwekking zijn)

Trede 4: Tot slot grootschalig enkelvoudig (op productieve landbouwgrond)

 

GroenLinks zal binnenkort voorstellen aan de raad om met de zonneladder aan de slag te gaan met de hoop dat in ieder geval dit onderdeel van de omgevingsvisie geen verdere discussie meer zal opleveren. Overigens zullen we het niet redden met alleen de daken vol te leggen met zonnepanelen en moeten ook de andere treden verkend worden.

Starten en opstaan

VVD VVD SGP CDA PvdA Schouwen-Duiveland 17-06-2019 06:36

Op 7 juni jl. is een nieuw college van gedeputeerde staten geïnstalleerd en het coalitieprogramma voor de komende vier jaar gepresenteerd. Een mooi moment  om terug te blikken.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/35713/starten-en-opstaan

De verkiezingsuitslag op 20 Maart voor de VVD in geheel Zeeland viel tegen. We hoopten op behoud van de zes zetels, maar gezien de polls die een flinke score voor FvD voorspelden, hielden we- realistisch als we zijn-  ook rekening met een zetel verlies. Het werden er helaas twee. Onze deelname aan het college en de kwaliteit van de VVD en 6 jaar stevig bestuur van Carla Schönknecht in het college van GS, leken er even niet toe te doen. Dit was niet uniek voor Zeeland, alle  provincies hebben hiermee te maken gehad.  Schouwen-Duivenland was in Zeeland de enige gemeente, waar dankzij uw stem, de VVD de grootste bleef. Langs deze weg bedankt voor uw stem en uw vertrouwen! Daarbij ook een groot compliment aan het VVD team dat zich op Schouwen-Duiveland heeft ingezet voor de Provinciale Statenverkiezingen en waar ik tijdens de campagne altijd een beroep op kon doen.

Collegeonderhandelingen

Veel tijd om stil te staan bij de uitslag was er niet. Een dag na de verkiezingen begonnen de collegeonderhandelingen op initiatief van het CDA, de grootste fractie. De informatie startte onder leiding van René Verhulst, burgemeester van Ede en oud burgemeester van Goes.  Hij zag na de eerste informatieronde mogelijkheden om FvD naast CDA, SGP, VVD en PvdA deel uit te laten maken van een nieuw college en adviseerde dit als eerste optie te onderzoeken tijdens de formatie. Dit advies werd niet 1 op 1 overgenomen. Er waren te veel twijfels. Vandaar dat werd gekozen voor een tussenfase met een verdiepingsslag op de inhoud van de diverse onderwerpen voor een coalitieprogramma. Het werd een zogenaamde preformatie die onder leiding stond van Ad Schenk, oud wethouder van Borssele. Hij sprak met de fracties afzonderlijk en nog een keer met de fracties gezamenlijk. Ad Schenk kwam tot een andere conclusie. Een coalitie met deze vijf partijen hoefde niet op voorhand onhaalbaar te zijn, maar vergde wel een langdurig en complex traject waarin hij serieuze afbreukrisico’s zag.  Risico’s op de inhoud met klimaat als zeer prominente factor, maar ook op de invulling van politieke verantwoordelijkheid die door FvD geheel anders wordt beleefd. Ruim baan voor referenda over allerlei onderwerpen waarna het standpunt van de meerderheid door FvD wordt overgenomen. Dat maakt het lastig om vooraf heldere inhoudelijke afspraken te maken en een koers te bepalen. Daarom adviseerde hij in de formatie een coalitie te onderzoeken bestaande uit CDA, SGP, VVD en PvdA. Ook adviseerde hij te streven naar een breed gedragen Statenagenda waarin bijvoorbeeld punten waarover wel overeenstemming bestaat met FvD (en andere partijen) kunnen worden opgenomen.

Na dit advies zijn de vier partijen intensief aan de slag gegaan en het resultaat mag er zijn: Samen verschil maken. Via deze link kunt u het gehele programma lezen: https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1900074.

Betrokkenheid en samenwerking

De provincie staat voor grote opgaven. Dit vergt een andere werkwijze en vooral ook een intensievere samenwerking met anderen zoals gemeenten en het waterschap, maatschappelijke organisaties en instellingen en bedrijven, maar ook de burgers worden voluit betrokken bij zaken als de nieuwe omgevingsvisie 2020, de energietransitie, een andere benadering van mobiliteit (slimmer) en openbaar vervoer. U vindt het allemaal terug in het coalitieakkoord dat natuurlijk nu verder uitgewerkt gaat worden. 

We werken nu in een kleinere fractie. Naast Kees Bierens en Nicole Heerkens is Danielle de Clerck nieuw in de fractie gekomen. Nummer 5 op de lijst, Marianne Reinders, is beëdigd als burger commissielid. Ik doe met haar samen de commissie Ruimte. Nicole en Danielle zitten in de commissie Economie en Kees en ik behartigen samen de zaken in de commissie Bestuur. Nieuw is de commissie strategische opgaven die een wisselende bezetting heeft afhankelijk van het onderwerp. In deze commissie worden al die grote onderwerpen behandeld.

Samen verschil maken

Voor mij zelf zijn er functies bijgekomen. Naast de eervolle benoeming als eerste plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten, ben ik nu ook voorzitter van de Agendacommissie en onderdeel van het Presidium, het college van fractievoorzitters.

De eerste weken na de verkiezingen stonden vooral in het teken van de onderhandelingen en de intrede van de nieuwe statenleden. Met het coalitieakkoord en een nieuw college met daarin onze eigen VVD gedeputeerde Dick van de Velde  kunnen we nu echt van start. Het doel: Zeeland verder brengen naar een in alle opzichten duurzame toekomst en samen het verschil maken. Wie doet er mee?

 

Hans van Geesbergen

Verdient de directeur van het ...

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 16-06-2019 18:01

Verdient de directeur van het Stadhuismuseum in Zierikzee te veel? https://schouwenduiveland.pvda.nl/nieuws/verdient-directeur-stadhuismuseum-te-veel/

Verdient directeur Stadhuismuseum te veel?

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 16-06-2019 17:49

De bodem van de gemeentelijke schatkist komt in zicht. Zoals altijd worden dan de gemeentelijke subsidies -terecht- tegen het licht gehouden. Het Stadhuismuseum ontvangt de op 1 na hoogste subsidie van Schouwen-Duiveland. Jaarlijks (afgerond) € 700.000,–.

Ik was wel nieuwsgierig waar dat bedrag zoal aan uitgegeven wordt. Na wat graafwerk in het op de website van het museum (gedeeltelijk) gepubliceerde jaarverslag 2017 (2018 is blijkbaar nog niet beschikbaar) stuit ik op de post “Inhuur personeel” van (afgerond) € 118.000,– . Uit diezelfde jaarrekening kan je alleen opmaken dat dit de arbeidsbeloning voor directeur Scheffers is. Die laat zich namelijk via zijn management Klinkaart BV te Voorburg (waarvan hij enig directeur en grootaandeelhouder is) door het museum betalen.

Op de website van Klinkaart BV (en overigens ook uit het rapport van de Rekenkamercommissie over het Stadhuismuseum van 1 mei 2019 op blz. 18) blijkt dat de heer Scheffers daar drie dagen in de week voor werkt.

Naar een fulltime baan omgerekend komt dat uit op € 197.000,– per jaar. Dat lijkt mij boven het huidige maximum-inkomen gesteld bij de Wet normering topinkomens te zijn. Dat maximum staat nu als ik het goed zie op € 194.000,– (terwijl er voor instellingen in o.a. de culturele sector veel lagere maximum inkomen lijken te gelden).

De Rekenkamercommissie concludeert op blz. 8 van haar genoemde rapport: De directeur van het Stadhuismuseum wordt ingehuurd via zijn eigen BV. Dat was passend ten tijde van de verzelfstandiging, maar nu de directeur voor langere tijd aanblijft is een andere constructie, die recht doet aan de verantwoordelijkheden behorend bij de directeursfunctie, passend”

En ik zou daar aan toe willen voegen: en ook tegen een lagere, in het huidige tijdsbeeld meer maatschappelijk aanvaardbare, beloning!

Op de website van zijn eigen BV zegt de heer Scheffers: “Ik maak van een zandkorrel een parel”. Mijn vader zei altijd: ”Wie niet goed voor zichzelf kan zorgen, kan het ook niet voor een ander”. Ik weet niet of de heer Scheffers mijn vader gekend heeft …

Wat mij betreft is nu in ieder geval de tijd rijp om de subsidievoorwaarden van het Stadhuismuseum aan te passen. Doe je dat niet dan kan je ook niet met goed fatsoen de subsidies van andere organisaties in je gemeente gaan verlagen of zelfs geheel op nihil zetten.

 

Het bericht Verdient directeur Stadhuismuseum te veel? verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Nieuwbouw scholen: vertraging

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 12-06-2019 12:41

Zoals bekend heeft de gemeenteraad in juni 2017 besloten dat er een nieuw gebouw komt voor de Pontes Pieter Zeeman en de Meie. De planning was dat de scholen in de zomer van 2020 zouden kunnen verhuizen. Er werd in samenwerking met de scholen een ontwerp gemaakt en vervolgens is er een aanbestedingstraject gestart. Omdat dit traject wat meer (reken)tijd kostte zou de verhuizing wat later zijn: in de kerstvakantie van 2020-2021.

Het aanbestedingstraject heeft helaas niet gewenste resultaat opgeleverd. Op 3 april j.l. heeft het college bekend gemaakt dat geen van de inschrijvende bouwbedrijven binnen het beschikbare budget kan blijven.

Vervolgens hoorden we een tijdje niks. En deze week (dinsdag 11 juni) verscheen er een raadsbrief over dit onderwerp. Iets te melden dus! Maar nee, in de raadsbrief stond alleen maar dat we nog geen stap verder zijn. Het college schrijft: “Wij beraden ons, met de informatie uit bovenstaande overleggen c.q. adviezen over vervolgstappen rondom het nieuwbouw proces.” En: “De komende periode beraden wij ons op de vraag op welke wijze wij het proces rondom de nieuwbouw van de betreffende scholen willen voortzetten. Zodra wij positie hebben bepaald, wordt er aan uw raad een raadsvoorstel voorgelegd.”

Na ruim twee maanden is er dus nog niks te melden en is er ook nog niets bekend over de vertraging die dit oplevert. Wanneer zullen de scholen kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw? In 2021, 2022 of misschien pas in 2023?

 

Het bericht Nieuwbouw scholen: vertraging verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.