Nieuws van politieke partijen in Schouwen-Duiveland inzichtelijk

1520 documenten

Raadsvergadering 5 maart: CDA dient motie in

CDA CDA Schouwen-Duiveland 12-02-2020 23:00

13 februari - SCHOUWEN-DUIVELAND - Het CDA dient aanstaande raadsvergadering een motie in waarmee: 1. Het strandvignet behouden blijft voor inwoners. De inwoners dragen de lasten maar ook de lusten van het zijn van een toeristisch eiland. 2. Meer plekken voor vergunninghouders in Zierikzee 3. Te onderzoeken of een parkeervignet wat bruikbaar is op het gehele eiland mogelijk is. Dit vignet kan iedere SD-er aanschaffen en gebruiken om over het gehele eiland te parkeren. 4. We geven het college in de motie de opdracht mee te voorkomen dat bijvoorbeeld werknemers die werkzaam zijn in de binnenstad van Zierikzee daar niet langer dan 3 uren kunnen parkeren zodat er voldoende gelegenheid is voor iedereen om te kunnen parkeren wanneer men een bezoek brengt aan de binnenstad van Zierikzee.

VVD Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

VVD VVD Schouwen-Duiveland 23-01-2020 10:35

Geanimeerd, druk en bijzonder gezellig, zo mogen we de door de VVD Schouwen-Duiveland georganiseerde receptie van De Zeeuwse VVD wel omschrijven.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/38067/vvd-nieuwjaarsreceptie-druk-bezocht

In een volle Havenzaal van Hotel Mondragon waren er  toespraken van voorzitter Gillis Klompe, Kamerlid Tobias van Gent, gedeputeerde Dick van der Velde en campaigner en fractievoorzitter van de VVD Middelburg Wilfried Boonman.  

Download hier de vollege speech van Gillis Klompe

VVD Nieuwjaarsreceptie

VVD VVD Schouwen-Duiveland 13-01-2020 03:16

Dit jaar heet de VVD Schouwen-Duiveland de eer namens de Zeeuwse VVD de Nieuwjaarsreceptie te organiseren.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/37953/vvd-nieuwjaarsreceptie

De receptie wordt gehouden op vrijdag 17 januari 2020 van 17.00 tot 19.00 uur,

in de Havenzaal van het volledig gerenoveerde en getransformeerde voormalige theater- en restaurantcomplex, Hotel Mondragon aan de Oude Haven 11 in Zierikzee

Onze leden hebben via de secretaris van het lokaal netwerk een vooraankondiging en herinnering gehad. Mochten deze u ontgaan zijn en bent u voornemens te komen, dan verzoeken we u vriendelijk aan te melden bij Annemarie Noordhoek. Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij aanmelding aan te geven of u een introducé mee te neemt? Bij voorbaat hartelijk dank en graag tot ziens op vrijdag 17 januari!

ChristenUnie Schouwen-Duiveland gaat door met burgercommissieleden

ChristenUnie ChristenUnie Schouwen-Duiveland 19-12-2019 20:08

https://schouwen-duiveland.christenunie.nl/k/n6146/news/view/1282731/475719/erika_peter.jpgDe ChristenUnie blijft betrokken bij het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland. De partij draagt Peter Legemate en Erika Kater voor als burgercommissieleden.

Afdeling-voorzitter Erika Capelle: “We hebben beloofd van ons te laten horen. Met de voordracht van twee burgercommissieleden voegen we de daad bij het woord. Peter Legemate en Erika Kater zijn al jarenlang bij de fractie betrokken, elk vanuit hun eigen expertise. Daarmee zijn ze uitstekende vertegenwoordigers van het ChristenUnie geluid. We zijn dankbaar dat we zo weer verder kunnen bouwen aan de toekomst.”

Met de burgercommissieleden kan de ChristenUnie deelnemen aan de voorbereidende commissie op de gemeenteraad. De commissie speelt een belangrijke voorbereidende rol voor de gemeenteraad. Zo worden bijvoorbeeld de plannen van het gemeentebestuur er eerst besproken. Een burgercommissielid neemt echter geen zitting in de gemeenteraad zelf. Peter Legemate “Dit is natuurlijk niet de ideale situatie. Maar gezien de ontstane situatie is het de beste manier om het ChristenUnie geluid te laten horen. Ik sta voor een betrouwbare en betrokken christelijke politiek en dat geluid wil ik in de commissie stevig laten horen. Daar heb ik ook veel zin in.” Peter Legemate gaat zich bezig houden met vraagstukken op het fysieke domein en Erika Kater met vraagstukken op het sociale domein.

Toekomstvisie Naast de voordracht van commissieleden is de ChristenUnie Schouwen-Duiveland bezig met de ontwikkeling nieuwe visie en programma voor de politiek op het eiland. Erika Capelle: “Samen zijn we aan het nadenken, los van de politieke agenda, wat nou echt belangrijk is. Dat willen we onder andere doen door de geluiden van burgers zelf uit de samenleving op te halen. We bouwen zo stapje voor stapje aan een nieuw programma. Ik ben er zeker van dat het ChristenUnie geluid weerklank vindt op het eiland.“

Kwijtschelding van schulden

PvdA PvdA ChristenUnie Schouwen-Duiveland 13-12-2019 15:38

Al eerder heeft de Partij van de Arbeid aangegeven zich zorgen te maken over mensen met uitzichtloze schulden.

Het is ons bekend dat landelijk de Partij van de Arbeid en de Christen Unie gezamenlijk werken aan een voorstel om als (gemeentelijke) overheid uitzichtloze schulden over te kopen, zodat mensen in een problematische schuldsituatie nog maar één schuldeiser hebben. Dat biedt mensen de rust om te werken aan een oplossing, en weer vooruit te kunnen kijken. (In Nederland gaat het om anderhalf miljoen huishoudens met gemiddeld 14 schuldeisers, cijfers voor Schouwen-Duiveland zijn ons niet bekend.) Tot heden is nog niet bekend of en wanneer bovengenoemd voorstel realiteit wordt.

Deze week werd bekend dat de gemeente Arnhem miljoenen euro’s aan schulden van inwoners kwijtscheldt. De gemeente betaalt 2,3 miljoen euro om de schulden van enkele honderden inwoners kwijt te schelden. Dit om te voorkomen dat deze inwoners dieper in de financiële problemen komen. De kwijtschelding geldt voor inwoners die hun schulden de afgelopen drie jaar niet hebben kunnen aflossen, maar daar wel alles aan hebben gedaan door aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De hoogte van de bedragen kan variëren van 500 tot mogelijk 20.000 euro.

Zou Schouwen-Duiveland het voorbeeld van Arnhem kunnen volgen?

Om hier meer over te weten te komen heb ik aan het college van B & W de volgende vragen gesteld:

Is het college bekend met het bericht ‘Gemeente Arnhem scheldt schulden van honderden inwoners kwijt’? Wat vindt het college van de nieuwe Arnhemse regels en aanpak met betrekking tot oninbare schulden bij de gemeente? Hoeveel mensen op Schouwen-Duiveland hebben drie jaar of langer een betalingsregeling bij de gemeente en om welk bedrag gaat het in totaal? Wanneer worden de schulden van onze inwoners die een betalingsregeling hebben bij de gemeente, volgens de huidige regels, kwijtgescholden? Welke mogelijkheden ziet het college om, net als de gemeente Arnhem, de schuld kwijt te schelden van inwoners die al drie jaar lang een betalingsregeling bij de gemeente hebben? Per wanneer zouden de nieuwe regels kunnen gaan gelden? Ziet het college mogelijkheden om de kosten hiervan te betalen? Welke mogelijkheden ziet het college om, als het college nieuwe regels opstelt, samen op te trekken met energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties?

Het bericht Kwijtschelding van schulden verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Het vrouwenquotum

PvdA PvdA D66 Partij voor de Dieren CDA Schouwen-Duiveland 07-12-2019 12:17

Mijn eigen club de PvdA heeft samen met de SP, D66, het CDA, Denk, GL en de Partij voor de Dieren in de 2e -Kamer er voor gezorgd dat een motie werd aangenomen met de opdracht aan het kabinet werk te maken van de wettelijke invoering van een zogeheten vrouwenquotum om zo te bewerkstelligen dat in het vervolg Raden van Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen voor tenminste 30% uit vrouwen moeten bestaan. Wordt er een man benoemd terwijl het aantal vrouwen nog niet 30% of meer bedraagt dan is die benoemingen te vernietigen.

Is een vrouwenquotum nodig? Die discussie is heel interessant. De SER vond van wel en vele met haar, maar de tegengeluiden zijn ook talrijk. Laten we er vanuit gaan dat dat zo is en – ook zo’n heikele vraag- dat er genoeg vrouwen in staat en bereid zijn zo’n functie te bekleden.

Is het een effectieve maatregel? Dat is zeer twijfelachtig want een echte sanctie staat er vooralsnog niet op c.q. doet geen pijn. In Noorwegen was je na de overgangsperiode gewoon je onderneming kwijt als je het opgelegde quotum niet tijdig had gehaald. Kijk dat doet lelijk zeer!

En los je daarmee het maatschappelijk probleem op dat er te weinig vrouwen in de top van bedrijven (mede) aan het roer staan? Van geen kanten denk ik. De wens beperkt zich tot beursgenoteerde bedrijven. Veruit de meeste bedrijven zijn niet beursgenoteerd. Daar zitten vele, hele grote bedrijven bij. Waarom niet het balanstotaal als maatstaaf nemen of het aantal werknemers?

Nu lijkt het een doekje voor het bloeden of een wassen neus te zijn.

En waarom dienen deze partijen geen initiatiefvoorstel in? Waarom het aan dit lelijk, rechtse kabinet overlaten. Dat wordt wachten tot sint Juttemis, let op mijn woorden.

Ik heb het gevoel dat men mij probeert een rad voor de ogen te draaien.

Het bericht Het vrouwenquotum verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Toeval bestaat niet

VVD VVD Schouwen-Duiveland 05-12-2019 02:21

De afspraak met de kersverse voorzitter van Recron Schouwen-Duiveland met de VVD fractie om kennis te maken en over en weer de belangen en speerpunten in beeld te krijgen, was al gemaakt voordat haar interview in de wereldregio verscheen. De ontmoeting kreeg hierdoor een extra lading, omdat zij in dat interview de Recron bestempelde als een organisatie, waarin een ‘VVD clubje’ actief zou zijn geweest.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/37606/toeval-bestaat-niet

Voor alle (recreatie)ondernemers In de fractie, maar ook bij de leden ontstond onduidelijkheid en irritatie over deze uitlating. Juist omdat de VVD de belangen van de hele recreatiebranche altijd bijzonder krachtig heeft verdedigd. Dit beleid wordt ook door de huidige fractie voortgezet en verdedigd. Zij is vaak als enige zeer kritisch geweest bij besluiten die zwaar voor rekening van de recreatie ondernemers kwamen. Tijd voor een goed gesprek waarbij de lucht geklaard werd. Duidelijk moet zijn dat de Recron de belangen van alle leden behartigt en behartigde en dat politieke kleur daarin geen rol zou moeten spelen. Uitlatingen hieromtrent passen dan ook niet bij de Recron. De VVD zal zich zoals altijd onverminderd inzetten voor de (recreatie)ondernemers op Schouwen-Duiveland en zich op de inhoud richten.

Economisch belang De toekomst voor de branche ziet er op dit moment goed uit. Steeds meer mensen weten ons mooie eiland te vinden, overigens als onderdeel van de provincie Zeeland. Dat neemt niet weg dat we verder in de toekomst moeten turen om te zorgen dat de ondernemers die hiervoor verantwoordelijk zijn ook goed kunnen inspelen op de markt en dus als specialisten moeten kunnen ondernemen. Communicatie richting onze inwoners over het belang van het toerisme wordt steeds belangrijker. De emotie van de dag speelt steeds vaker een rol en uiteindelijk komt die helaas negatieve sfeer terug in de raadszaal en gaat een rol spelen in de beraadslaging die een scala aan onderwerpen aangaat. Het economische belang en het complexe netwerk wat direct of indirect afhankelijk is van deze branche blijkt dus vaak onduidelijk.

Meten is weten De VVD fractie vindt feiten en cijfers van groot belang. Zij zal dan ook actief initiatieven nemen en ondersteunen, die duidelijkheid kunnen verschaffen over omvang en belang van de recreatiesector op Schouwen-Duiveland. Dit blijft van belang om eilandelijke doelen te bereiken en voldoende draagkracht onder onze inwoners te creëren. Vanzelfsprekend wensen wij Marieke Braber-Schot veel succes als voorzitter van de Recron en kijken wij uit naar een constructieve samenwerking.

En Zeeland … ?

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 22-11-2019 13:08

In de PZC van 1 november jl. een artikel met als kop: ”Randstedeling zoekt rust en ruimte in het groene, rustige oosten” Of die Randstedelingen ook hun heil in het zuiden zoeken, is niet bekend. Daar zouden geen cijfers over zijn.

In het artikel wordt er melding van gemaakt dat minister Ollongren al vijf zogeheten woondeals gesloten heeft met de regio’s Groningen, Eindhoven, de zuidelijke Randstad, Utrecht en Amsterdam. Het kabinet maakt geld vrij om zo te helpen in die regio’s extra woningen te realiseren. Zo is onderdeel van die woondeals dat woningbouwcorporaties een korting krijgen op de verhuurdersheffing.

De regio Zwolle, Deventer, Ede, Arnhem en Nijmegen wil ook zo’n deal met de minister sluiten. De korting die deze regio aldus op de verhuurdersheffing wil realiseren zou maar liefst 100 miljoen zijn. Daarenboven steekt de provincie Gelderland zelf ook nog eens 80 miljoen in het weer op gang brengen van de woningbouw. Al met al aanzienlijke bedragen.

In het hele artikel wordt met geen woord over Zeeland gerept. Behalve dan de opmerking dat over het zuiden geen cijfers beschikbaar zijn. Misschien is het verstandig om naar die cijfers dan maar eens goed onderzoek te laten doen.

https://schouwenduiveland.pvda.nl/nieuws/en-zeeland/Voor Zeeland zou dan wellicht direct in zo’n onderzoek de vraag meegenomen kunnen worden of Zeeland nu wel of niet (meer) een krimpregio is. Bestaande rapportages die dat aangeven, zouden volgens deskundigen te gedateerd zijn c.q. de omstandigheden waaronder die opgemaakt zijn (o.a. de crisis), inmiddels drastisch gewijzigd. Als we dat nu niet opnieuw laten onderzoeken c.q. updaten, zou je over een paar jaar wel eens met een veel te kleine en te eenzijdige woningvoorraad geconfronteerd kunnen worden.

 

 

Het bericht En Zeeland … ? verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Begrotingsvergadering november 2019

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 15-11-2019 14:09

Maandag 11 en donderdag 14 november hadden we de jaarlijkse begrotingsvergadering.

De door het college voorgestelde Programmabegroting 2020-2023 werd daar behandeld.

Gebruikelijk is dat alle fracties Algemene Beschouwingen schrijven en bekijken hoe ze de begroting kunnen bijsturen door middel van een amendement of motie. Onze algemene beschouwingen leest u hier:Algemene beschouwingen PvdA nov 2019

In totaal werden er 14 amendementen en 28 moties ingediend door de verschillende fracties. En die moet je dus allemaal goed lezen om te weten of je er voor of tegen bent! Een heel karwei. Gedurende de vergadering werden deze soms nog aangepast, het was dus belangrijk om goed op te letten tijdens de vergadering.

Zelf heb ik één motie ingediend, daarmee wil ik bereiken dat er onderzocht wordt of en hoe we het doelgroepenvervoer (WMO-vervoer en leerlingenvervoer) zouden kunnen integreren in het mobiliteitsplatform ‘SD op weg’. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

https://schouwenduiveland.pvda.nl/nieuws/begrotingsvergadering-november-2019/De oproep van de Nationale Ombudsman om een loket in te richten waar onze inwoners met al hun vragen terecht kunnen komt niet uit het niets. De ombudsman heeft deze oproep gedaan naar aanleiding van heel veel signalen uit de samenleving. Ik weet wel bijna zeker dat er ook op Schouwen-Duiveland mensen zijn die zich in de digitale wereld niet thuis voelen en die niemand in hun omgeving hebben die kan helpen. Er is natuurlijk al de mogelijkheid om via het SMWO ondersteuning te vragen, en er is het postcafé maar wij denken dat een ‘eigen’ loket laagdrempeliger is. De CDA-fractie diende een amendement over “de scharrelambtenaar: de procesbegeleider voor burgerinitiatieven”. Gedurende de vergadering zagen we hierin een raakvlak met de oproep van de Nationale Ombudsman. Met medewerking van SP en HvsD is vervolgens het CDA-amendement omgebouwd en kreeg de titel “Bereikbare en toegankelijke overheid door één herkenbaar aanspreekpunt voor alle inwoners, ondernemers en gasten die informatie, advies , hulp of ondersteuning nodig hebben”. Dit amendement werd aangenomen.

Met betrekking tot de opmerking over de rol van raadsleden bij dorpsraadvergaderingen denken wij dat het goed zou zijn als we hierover met elkaar in gesprek gaan. Dan wordt wellicht duidelijk of we het met z’n allen een wenselijke ontwikkeling vinden. Ook de rolverdeling tussen college en raad lijkt niet altijd voor iedereen helder te zijn. Ook daarover wil ik graag met de collega-raadsleden in gesprek.

 

 

Het bericht Begrotingsvergadering november 2019 verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Algemene beschouwingen 2019

VVD VVD Schouwen-Duiveland 14-11-2019 02:37

Voorzitter, college en leden van de raad, De VVD, voert geen oppositie om het voeren van oppositie. Wij menen dat wij, ongeacht de politieke kleur, één gemeenschappelijk doel voor ogen moeten houden: “alle beslissingen die wij overwegen en nemen, staan boven alles in het belang van Schouwen-Duiveland”.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/37329/algemene-beschouwingen-2019

De VVD kijkt terug op een jaar waarin zij zich actief en constructief heeft opgesteld en waar mede dankzij die inzet, veel zaken onder de aandacht zijn gebracht. Ook komend jaar kunnen de inwoners, college en collega-raadsleden van Schouwen-Duiveland weer rekenen op een proactieve, positieve houding van de VVD. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, dat is waar VVD Schouwen-Duiveland voor staat en voor gaat.

WerkenOndernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) denken in mogelijkheden en willen niet worden beperkt door bureaucratische procedures. De VVD pleit dan ook voor meer ondersteuning aan de ondernemer. Samen met de gemeente moeten bedrijfsplannen oplossingsgericht bekeken worden.

Belastingverhoging De VVD pleit voor een verantwoord functionerende gemeente met een evenwichtig en transparant financieel beleid, waar de afweging wordt gemaakt of het anders en efficiënter kan. Wij zijn dan ook terughoudend met verhoging van alle belastingen. Daarom stemde de VVD, als énige partij, tegen de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) Het verhogen van de OZB is een maatregel die veel ondernemers raakt. Alle gemeenten krijgen door het rijk regels opgelegd, die vervolgens extra veel geld kosten. Wij vinden dat het rijk ons tegemoet moet komen nu gemeente Schouwen-Duiveland een bezuinigingsopgave heeft van enkele miljoenen euro’s, onder meer door tekorten op het sociaal domein. De VVD heeft over het laatste een motie ingediend en deze is unaniem door de raad aangenomen.

ToerismeDe recreatieve sector is erg belangrijk voor de economie van Schouwen-Duiveland. De VVD vindt dat alle meer-inkomsten uit de toeristenbelasting moeten worden ingezet voor het recreatief product. Ons eiland moet aantrekkelijk blijven voor de toerist en onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan fiets- en wandelpaden, sportvoorzieningen al dan niet water gerelateerd, oplaadpunten voor elektrische fietsen, maar ook aan de mogelijkheid voor nieuwe recreatieve projecten die daadwerkelijk iets toevoegen.

Natuur en MilieuDuurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling. De VVD is terughoudend in het opleggen van extra (milieu)regels en toekennen van subsidies. Het mag niet zo zijn, dat door een gewenste inhaalslag, financiële gevolgen te groot worden voor inwoners en ondernemers. In een tijd waarin elektrisch rijden gestimuleerd wordt, is het zaak dat wij als gemeente zorgen dat dit ook in de praktijk gerealiseerd kan worden. Wij blijven aandringen op versnelde procedures bij particuliere aanvragen en op voldoende openbare oplaadmogelijkheden. Het landschap van Schouwen-Duiveland heeft een grote aantrekkingskracht op bewoners, toeristen en agrariërs. Voor deze laatste groep heeft de droge zomer van ook afgelopen jaar het belang onderstreept van voldoende zoetwater. Binnen het Living Lab krijgt dit onderwerp veel positieve aandacht. Mooi voorbeeld hiervan is het monitoringsproject "Natuurlijk zoet". Naast het in kaart brengen van het aanwezige zoetwater en mogelijk uitrollen van kennis en ervaring vanuit de proeftuin Zeeland, zal externe aanvoer van zoetwater onderzocht moeten worden. Vanuit de sector zijn hier initiatieven maar de agrariërs kunnen dit niet alleen. De VVD zal zich hiervoor blijven inzetten en erop toezien dat de overheden dit ook doen. Zeker nu zoetwater binnen Zeeland zo’n prominente plaats heeft in diverse coalitieprogramma’s.

WonenHet aantal inwoners in Schouwen Duiveland is, ondanks alle sombere voorspellingen, toegenomen. Jongeren op Schouwen-Duiveland hebben de grootste moeite een starterswoning te vinden. Senioren worden gestimuleerd om steeds langer zelfstandig te wonen waardoor, er minder doorstroming is. Ook ondernemers met een personeelstekort ondervinden direct problemen met betrekking tot huisvesting. De VVD vindt dat in iedere kern gebouwd moet kunnen worden. Voor iedere levensfase de juiste woning. Dat is belangrijk om de leefbaarheid in de kernen te behouden en te versterken. Ons eiland is aantrekkelijk voor nieuwe inwoners vanuit de randstad. Juist nu is het moment, met oog voor de kernwaarden van dit eiland, om snel te schakelen door te bouwen naar behoefte.

Masterplannen In de vorige Algemene Beschouwingen gaf de VVD al aan dat er samen met ondernemers, burgers en dorps- en stadsraden plannen worden gemaakt waar veel energie, tijd en geld in wordt gestoken, men verwacht dat de plannen ook worden uitgevoerd. Wanneer deze na zo’n intensief proces toch van de agenda worden gehaald, ontstaat een onwenselijke ongeloofwaardigheid. Belofte maakt schuld. In dit kader heeft de VVD samen met LSD het initiatief opgepakt en in goed overleg met de betreffende dorpsraden twee amendementen opgesteld waarin zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de betreffende dorpsraden. Indien er in de tijdsplanning en/of uitvoering van masterplannen wordt geschoven dan moet er ook financiële dekking worden gevonden. Dit wordt via het amendement Prioritering Uitvoering en financiering masterplannen en stads- en dorpsvisies mogelijk gemaakt, zodat in de komende begrotingsjaren duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid van de huidige dorpsvisies en masterplannen.

OnderwijsGoed onderwijs moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle kinderen en jongeren in onze gemeente. Het draagt bij aan de ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen die een plek hebben in, en een bijdrage leveren aan onze maatschappij.

Brede school Het succes van de Brede school Noorderpolder Theo Thijssen is groter dan verwacht. Het leerlingenaantal is in de afgelopen jaren gestegen van 167 in 2015 naar 245 in 2019. De door de gemeente in 2018 nieuwe opgestelde prognoses laten zien dat de Theo Thijssenschool doorgroeit naar ruim 290 leerlingen. Een beeld wat stabiel blijft tot zeker 2035. De stijging van de leerling aantallen is niet alleen het gevolg van aanzuigende werking door de nieuwbouw, maar juist het netwerk van voorzieningen in en rond de school, door jonge gezinnen als zeer positief ervaren, met als gevolg dat de Theo Thijssen een acuut huisvestingsprobleem heeft. De (spoed-)aanvraag voor capaciteitsuitbreiding van de locatie Theo Thijssen is door het college afgewezen. Er zou capaciteit voldoende aanwezig zijn bij Binnen de Veste. De VVD meent dat dit qua veiligheid, organisatie voor de gezinnen en onderwijs technisch geen optie is. Hiernaast zou het ook in strijd zijn met het LEA Onderwijsakkoord Kinderopvang en Onderwijs Schouwen-Duiveland 2018-2022, waarin o.a. staat: Alles onder één dak (één ontwikkelplaats voor kinderen), één team, één leiding.

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD)De vrijwilligersmusea in de diverse kernen zijn waardevol. Ze dragen bij aan de leefbaarheid en zingeving. Vorig jaar organiseerden de kleine musea het project “Het laatste oorlogsjaar van Schouwen-Duiveland” en wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de gezamenlijke tentoonstelling “De bevrijding van Schouwen-Duiveland”. De door de musea opgedane ervaringen zijn positief en ook de Provincie, de Vereniging Zeeuwse Musea en Erfgoed Zeeland hebben positief gereageerd op deze samenwerking.Om de samenwerking te kunnen voortzetten en door te ontwikkelen dienen wij een amendement in voor de organisatie kleine musea binnen de VMSD bestaande uit: Brusea in Bruinisse, Brouws Museum in Brouwershaven, de Burghse Schoole in Burgh-Haamstede, Goemanszorg in Dreischor en Museumhaven Zeeland in Zierikzee om structureel € 50.000 subsidie te verlenen. De dekking van dit bedrag kan op termijn worden gevonden door het subsidiebedrag voor het Stadshuismuseum met € 50.000 te verlagen.

GezondheidszorgZorg dient laagdrempelig en toegankelijk te zijn. Poliklinische zorg en dagbehandeling zijn niet weg te denken op Schouwen-Duiveland. Met 19.000 inwoners die nu 45 plus zijn en het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis op Schouwen-Duiveland is de VVD van mening dat er een zorgtaak ligt voor de veiligheid van onze inwoners. Voor de VVD reden om te streven naar kortere aanrijtijden en betere inzetbaarheid van ambulances, brandweerauto's en politiewagens.

JeugdzorgDe VVD was voornemens een motie in te dienen betreffende het oplopende tekort binnen de jeugdzorg. Wij zijn van mening dat de tijd is aangebroken om keuzes te gaan maken. Omdat de organisatie heeft aangegeven binnen een paar weken met een plan te komen en ook landelijk er vanuit het kabinet maatregelen zijn aangekondigd, hebben wij besloten deze ontwikkelingen eerst af te wachten.

VerblijvenOp Schouwen-Duiveland hebben we te maken met verschillende wegbeheerders. Gemeente, Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat hebben allemaal hun verantwoordelijkheden over het wegennet met vaak verschillende uitgangspunten. Onderwerpen als doorstroming, capaciteit, veiligheid en bereikbaarheid hangen op het eerste gezicht nauw samen, maar zijn in de praktijk niet vanzelfsprekend leidend bij plannen en besluiten. De Rijksoverheid moet nadrukkelijk en voortdurend worden gewezen op de knelpunten en de grote verschillen die tijdens de verschillende seizoenen optreden. Een groot deel van het verkeer in de zomer is bovendien onbekend op ons wegennet, duidelijkheid qua bebording is ook een onderwerp, zowel qua veiligheid als kwaliteit.

Verkeersveiligheid en verkeersontsluitingHet probleem aangaande de verkeersontsluiting van Zierikzee. In de plannen die nu worden voorbereid willen wij in ieder hebben opgenomen dat er een extra ontsluiting wordt gerealiseerd voor de wijk Poortambacht, het daarbij horende in ontwikkeling zijnde Haringvlietplein en het bestaande winkelgebied aan de Grevelingenstraat naar de N59. Dit helpt om de doorstroming in en rond Zierikzee te verbeteren en de rotondes en verkeerslichten te ontlasten. Ook is de VVD nog steeds van mening dat er een oplossing moet komen voor het landbouwverkeer in en rond Zierikzee. Door landbouwverkeer te scheiden van het reguliere verkeer is er qua veiligheid veel winst te behalen.

Bestuur en burgerzaken De huidige financiële problemen binnen het sociaal domein vragen het uiterste van onze organisatie. Er moeten keuzes worden gemaakt. Dit geldt wat ons betreft ook voor externe inhuur. Tijdens de begrotingsvergadering dient de VVD een motie in, omdat het van belang is kritisch te blijven op de inhuur van externe krachten. Externe inhuur kost in de regel meer en heeft als bijkomend nadeel dat er minder kennis wordt opgebouwd in de organisatie. In 2018 vergde de inhuur bij de gemeente Schouwen-Duiveland een bedrag dat overeenkomt met 19% van de totale loonsom. In vergelijking met voorgaande jaren is dat een forse stijging.

Hoofdlijnen Samenvattend kan de VVD in grote lijnen instemmen met de voorgestelde begroting, echter verzoeken wij het college en de raad onze eerder genoemde punten in overweging te nemen. Drie noodlokalen voor de Theo Thijssen school in Zierikzee, kritisch zijn op externe inhuur, aanpassing en extra gelden voor uitvoering van de dorpsvisies en masterplannen en subsidieaanpassing voor de VMSD en het Stadhuismuseum. Hiernaast zijn wij mede-indiener van diverse amendementen en moties waarmee wij het belang van ons eiland onderschrijven.

De VVD bedankt het huidige college, de griffier, ambtenaren, de bodes en de collega raadsleden voor de plezierige samenwerking in de afgelopen periode.

Fractie VVD Schouwen-Duiveland

Fractievoorzitter/Raadslid : Margo Lemsom

Raadslid : Bruno van der Hoek

Burgercommissielid : Erik Groffen

Burgercommissielid : Arianne Klompe