Nieuws van politieke partijen in Schouwen-Duiveland inzichtelijk

1533 documenten

Evaluatie sociaal domein

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 21-05-2020 10:55

Op verzoek van de gemeenteraad heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het gevoerde beleid in het sociaal domein. Van deze evaluatie is een rapport opgesteld. Dit rapport stond ter vaststelling op de agenda van de (digitale) vergadering van de commissie Samenleving & Bestuur op 20 mei.

Uit de evaluatie:

Het is in Schouwen-Duiveland gelukt om, na de decentralisaties in 2015 van taken op het terrein van Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet, de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners te waarborgen. Inwoners weten in het algemeen de weg te vinden naar advies of hulp en zijn tevreden over de hulp die ze krijgen en over de bejegening.

De evaluatie laat ook zien dat er voor de komende jaren de nodige uitdagingen liggen: • Verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening voor mensen met minder taalbeheersing en minder digitale vaardigheden. • Bereiken van inwoners die advies of hulp nodig hebben, maar de weg niet kunnen of willen vinden. • Inzetten op meer samenspel tussen informele en formele voorzieningen. Meer gebruik maken van beschikbare voorliggende voorzieningen in de eigen leefomgeving van de inwoner. • Beter benutten van de informatie die bij aanbieders beschikbaar is. • De toegang voor inwoners zo organiseren zodat meer inwoners vroegtijdig en met lichte ondersteuning geholpen kunnen worden, waardoor zij zo snel mogelijk weer in staat zijn de eigen regie weer op te pakken. • Bij begeleiding of hulp nog beter aansluiten op de vraag van inwoners en bij betrokkenheid van meerdere hulpverleners duidelijk hebben wie het voortouw heeft. • Bereikbaar houden van voorzieningen voor het vergroten van de zelfredzaamheid, terugdringen van eenzaamheid en participatie van de inwoners in de samenleving. De toegang tot voorzieningen voor ouderen hangt in belangrijke mate af van de fysieke bereikbaarheid van die voorzieningen. • Passende huisvesting nodig voor verschillende leeftijdsgroepen. • Terugdringen van de forse overschrijding op het jeugdbudget.

Een bijlage van het raadsvoorstel was ‘De staat van het sociaal domein’, een essay van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Lezenswaardig, om een wat bredere kijk op de (landelijke) ontwikkelingen in het sociaal domein te krijgen. Op bladzijde 22 van dit essay lezen we een belangrijke passage: Er is tevens een ander inzicht ontstaan. Wat steeds duidelijker wordt – en gemeenten hebben daar meer zicht op dan destijds het Rijk – is dat aansluiting op behoeften en mogelijkheden van mensen slechts kansrijk is als aan een bepaalde mate van bestaanszekerheid is voldaan: zekerheid ten aanzien van wonen, werk en inkomen. Dwars door het domein van zorg en ondersteuning, zo leren de decentralisaties, dendert het vraagstuk van armoede, stress, (woon)onzekerheid en daarmee voor een niet onaanzienlijke groep: van het overleven.

Dat een politiek-neutrale organisatie als de VNG dit constateert is voor mij veelzeggend. Ik hoop (en ga er van uit) dat iedereen die betrokken is bij de uitvoering bovenstaande passage heeft gelezen.

 

 

 

Het bericht Evaluatie sociaal domein verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Opvang 500 kinderen

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 08-05-2020 12:34

Bij de vragenronde in de gemeenteraadsvergadering op 7 mei hebben we aandacht gevraagd voor het initiatief van Stichting Vluchteling (samen met VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children). Zij roepen het kabinet op om per direct 500 kwetsbare kinderen uit de kampen te halen.

De situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens verslechtert met de dag. Vluchtelingen worden als pionnen ingezet, gevangen in een machtsstrijd tussen Turkije, Griekenland en de Europese Unie. Ze leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden. De coronacrisis dreigt de aandacht voor dit eveneens grote probleem volledig te overvleugelen.

Zie voor meer informatie: https://www.vluchteling.nl/hoe-jij-kunt-helpen/Campagne-500-kinderen

In veel (52) gemeenten zijn inmiddels moties ingediend (en aangenomen) waarin de raad het college verzoekt om er bij de regering op aan te dringen hier aan mee te werken. De PvdA heeft overwogen om op Schouwen-Duiveland ook een dergelijke motie in te dienen maar gezien onze ervaringen* in het verleden doen we dat niet. We hebben wel een vraag gesteld, dit naar aanleiding van een artikel in de PZC van 17 april over opvang van vluchtelingen. (“De provincie heeft het voortouw genomen in de gesprekken over extra opvang en praat met Zeeuwse gemeenten”) De vraag was of Schouwen-Duiveland daar bij betrokken is. Dat blijkt niet zo te zijn. En het college blijkt ook niet van plan te zijn om daar bij aan te sluiten. “We worden bestuurlijk op de hoogte gehouden.” En dat vinden ze voldoende.

*In juni 2018 dienden wij een motie in het kader van de toepassing van het kinderpardon. We kregen daar toen tot onze grote teleurstelling geen meerderheid voor. De reactie van het college was toen “Ik ben niet aangesteld om brieven naar Den Haag te sturen”.

 

Het bericht Opvang 500 kinderen verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Burgercommissielid

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 04-05-2020 08:10

Doordat Corina van der Vliet onze fractievoorzitster in Provinciale Staten is geworden en Chester Poots het voorlopig privé wat drukker heeft, leek het ons verstandig een plaatsvervangend burgercommissielid aan te wijzen die Petri als het nodig, handig of gewoon leuk is, bij het werk in de raadscommissies kan helpen of vervangen.

Ik vind het erg leuk dat ik dat mag gaan doen! Door de corona-crisis is nog niet zeker wanneer ik als commissielid echt aan de bak kan. Ik hou jullie op de hoogte. De fractie vergadert momenteel zo dikwijls als nodig, maar dan wel digitaal via Microsoft Teams. Werkt tot nu toe prima!

 

Het bericht Burgercommissielid verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

1 mei 2020: geen rozen

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 30-04-2020 17:45

Jaarlijks vindt wereldwijd op 1 mei de ‘Dag van de Arbeid’ plaats. Oorspronkelijk stonden we op deze dag stil bij de strijd voor betere arbeidsomstandigheden en de achturige werkdag. De dag is uitgegroeid naar een dag waarop een gevoel van internationale verbondenheid en solidariteit wordt benadrukt.

Op Schouwen-Duiveland is het traditie om op deze dag bij de leden van 65 jaar en ouder een rode roos te brengen. Een traditie die, zoals elk jaar blijkt uit de reacties, gewaardeerd wordt. Dit jaar moeten we de traditie doorbreken. Het advies is nog steeds ‘Blijf thuis’ en dus doen we geen rondje Schouwen-Duiveland met een grote bos rozen.

Om toch even aandacht te geven aan onze oudere leden, hen te bedanken voor hun steun en stil te staan bij de datum die voor de sociaaldemocratie zo belangrijk is sturen we hen dit jaar een kaart.

Het gevoel van verbondenheid en solidariteit is in deze corona-crisistijd misschien nog wel belangrijker dan ooit. We ervaren allemaal de gevolgen van de uitbraak van het virus en er is bij velen grote onzekerheid over de toekomst.

Hoe we deze crisis overwinnen zal bepalen hoe onze samenleving eruit gaat zien. En daarom is het belangrijk dat we onze waarden niet uit het oog verliezen. Solidariteit en gelijkwaardigheid zouden bij alle grote keuzes en beslissingen centraal moeten staan. Het virus discrimineert niet, maar het komt wel veel harder aan als je niet gezond bent of armoede kent. Als je niet thuis kunt werken en dus geen werk meer hebt of werk moet doen waardoor je meer risico loopt.

Wat we bij de Partij van de Arbeid al wisten maar wat door deze crisis nu voor de gehele samenleving duidelijk wordt: we kunnen niet zonder een sterke overheid die controle heeft over de vitale maatschappelijke functies.

Het bericht 1 mei 2020: geen rozen verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Ben Hoexum onderscheiden | Schouwen-Duiveland

GroenLinks GroenLinks Schouwen-Duiveland 24-04-2020 00:00

Het heeft zijne Majesteit behaagd. Oer GroenLinkser Ben Hoexum is koninklijk onderscheiden. Ben kreeg deze onderscheiding voor zijn vele vrijwilligers werk. Actief voor de kerk, het Watersnoodmuseum en natuurlijk GroenLinks.

Al vanaf het begin van GroenLinks op Schouwen-Duiveland is Ben actief. Het waren af en toe ook hele moeizame jaren. Van helemaal geen raadszetel tot vier raadsleden en een wethouder als we Tholen meetellen. Tholen hoort immers ook tot onze afdeling met een raadszetel. Of het nu goed of slecht gaat, Ben blijft altijd voor onze zaak staan. Als voorzitter, bestuurslid en tegenwoordig vooral als vraagbaak, adviseur en allerlei werkzaamheden, onder andere het voeren van functioneringsgesprekken met onze raadsleden enz. Daarom is deze onderscheiding zo terecht. 

Compensatie marinierskazerne

PvdA PvdA Schouwen-Duiveland 15-04-2020 11:49

De Zeeuwse PvdA, dus alle gemeenteraadsfracties, de Statenfractie en de waterschapsfractie Scheldestromen, hebben gezamenlijk dit compensatievoorstel opgesteld (klik op de afbeelding):

https://schouwenduiveland.pvda.nl/nieuws/compensatie-marinierskazerne/

Landelijk is het voorgenomen besluit genomen dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen komt. Het definitieve besluit valt wanneer de compensatie voor Zeeland is geregeld. In een eerder stadium heeft de Zeeuwse PvdA hierover een gezamenlijk statement uitgebracht. Daarin is aangeslagen, maar met realisme geconcludeerd dat de kaarten klaarblijkelijk zijn geschud. In de afgelopen tijd hebben wij onze aandacht gericht op het proces. We zijn niet of nauwelijks allerlei compensatiewensen gaan noemen. Die verleiding hebben we weerstaan. Tot nu. Nu gaan we onze wensen en ideeën met betrekking tot compensatie openbaar delen. Een sterk PvdA-geluid gebaseerd op samenwerking en onderling commitment. Dit compensatievoorstel staat los van de compensatie van de werkelijk gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Hierover is recent een overzicht opgesteld. Een optelsom van de betrokken Zeeuwse overheden laat een bedrag zien van ruim € 53 miljoen. Dit voorstel richt zich op compensatie van de structurele economische en sociale effecten en de imagoschade. Deze algemene begrippen maken wij als volgt concreet: -Nieuwe werkgelegenheid. -Zeeland op de Kaart (nationaal, internationaal, wereldwijd). – Vergroten van de leefbaarheid. Dat bereiken we door in te zetten op twee hoofdthema’s: kennis en verbind(ing)en

 

Het bericht Compensatie marinierskazerne verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

VVD pleit voor coronacrisisteam

VVD VVD Schouwen-Duiveland 10-04-2020 01:20

De publicatie in de Wereldregio naar aanleiding van de motie VVD Schouwen-Duiveland:

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/39001/vvd-pleit-voor-coronacrisisteam

© Wereldregio

Download hier het volledige krantenbericht van de Wereldregio:

Motie aanvullende maatregelen gevolgen coronavirus

VVD VVD Schouwen-Duiveland 10-04-2020 00:36

De VVD Schouwen-Duiveland heeft naar aanleiding van de acute situatie die is ontstaan door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, een motie ingediend waarin wordt aangedrongen op de vorming van een integraal crisisteam vanuit de hele samenleving.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/38999/motie-aanvullende-maatregelen-gevolgen-coronavirus

"Ik heb onder anderen contact gehad met enkele (Zeeuwse) groothandels en eigenaren van panden in mijn netwerk. Zij verwachten op korte termijn tussen 10-30% faillissementen bij hun klanten/huurders. Recreatiebedrijven zien hun annuleringen elke dag verder oplopen en ook verder het seizoen in. De bedrijven die actief zijn voor deze branche zijn veel ZZP-ers die hierdoor ook allemaal thuis zitten. Agrariërs hebben geen enkele zekerheid over het beschikbare aantal seizoensmederkers/arbeidsmigranten. De situatie in Zeeland wijkt significant af van de rest van Nederland, zeker van de Randstad. We kunnen in onze gemeente uitermate trots zijn op de relaties tussen bestuur en samenleving. Dit is het resultaat van investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Het is een cruciaal moment om die relaties aan te laten sluiten en het huiswerk deels te laten doen," aldus Bruno van der Hoek die namens de VVD deze motie indiende.

Lees hier de volledige tekst van de motie

Samen sterk

VVD VVD Schouwen-Duiveland 02-04-2020 07:32

Na de laatste persconferentie van het kabinet weten we dat de eerder afgekondigde maatregelen nog worden voortgezet tot 28 april. Het coronavirus heeft een enorme impact. Wereldwijd, in Europees verband, op landelijk niveau, maar natuurlijk ook hier op ons eiland. Ons respect gaat uit naar de mensen in de cruciale beroepen en vitale processen. Zoals zorg, hulpverleningsdiensten, onderwijs, transport en de voedselketen.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/38919/samen-sterk

Ons hart gaat uit naar de mensen en bedrijven die nu hard getroffen worden door de gevolgen van de maatregelen. Daarbij denken we onder andere aan de ondernemers in de recreatie en de horeca en de bedrijven die hun afzet zien dalen, zoals winkeliers en agrariërs. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om zo goed mogelijk voor de belangen van de getroffen ondernemers op te komen. De overheid werkt hard aan maatregelen om deze crisis op te vangen en laat zien zo nodig dagelijks haar beleid hierop aan te passen. Daar zijn we trots op.

Hoewel we elkaar nu niet fysiek kunnen treffen, zijn we in een meer digitale wereld actief voor en met de VVD. Het werk van de fractie en de gemeenteraad gaat, hoewel in aangepaste vorm, door. Dit betekent dat we er ook en juist nu er gewoon zijn voor u. Met een luisterend oor, aandacht voor vragen om ook nu onze schouders er onder te zetten. Het is heel belangrijk elkaar extra te ondersteunen de komende tijd. 

Gezondheid gaat nu vóór alles. Dat is een enorme opgave, maar we zien dat ieder eensgezind hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij leven mee met de slachtoffers van het coronavirus en kwetsbaren die hard getroffen worden door de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Wij wensen hen, hun familie en vrienden sterkte in deze moeilijke periode.

Tot slot wil ik ook even stilstaan bij de bijdrage die onze partijgenoot Bruno Bruins heeft geleverd als minister voor Medische Zorg. De tol hiervoor was hoog en het siert hem dat hij het landsbelang boven zijn persoonlijk belang heeft gesteld. Ook wij bedanken hem voor zijn enorme inzet.

Als u verder op de hoogte wil blijven van wat de VVD doet rondom het coronavirus kijk dan op https://www.vvd.nl/coronavirus-nederland/

Het bestuur wenst u en de mensen om u heen veel gezondheid en sterkte toe de komende periode. Samen komen we deze moeilijke periode te boven.

Met vriendelijke groet

Gillis Klompe

#samensterk #steunelkaar #houdafstand

Dag van Nationaal Gebed

ChristenUnie ChristenUnie Schouwen-Duiveland 16-03-2020 20:13

"ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’."

Zie meer informatie op de website van Missie Nederland.