Nieuws van politieke partijen in Sittard-Geleen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

2 documenten

Motie van GroenLinks lid Jan Muijtjens op GroenLinks Congres bijeen op 14-3-2020. | Sittard-Geleen

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid Sittard-Geleen 04-03-2020 00:00

MOTIE BOUWEN AAN STEMBUSAKKOORD #KEERPUNT21 ALS LINKS/PROGRESSIEVE GAMECHANGER VOOR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN MAART 2021

Het GroenLinks congres, bijeen op 14 maart 2020 te Den Bosch;

Constaterende dat:

De afgelopen 50 jaar Nederland geregeerd is door vooral centrumrechtse kabinetten; Het kabinet den Uyl ( 1973- 1977 ) het laatste kabinet was waarin linkse/progressieve partijen een dominante positie innamen op grond van samenwerking en krachtenbundeling voorafgaand aan die verkiezingen;

Overwegende dat:

Het politieke landschap in Nederland steeds verder versnippert waarbij met name op de rechterflank populistische partijen als PVV en FvD het politieke debat sterk beïnvloeden De nadelige gevolgen van het neoliberale beleid steeds duidelijker zichtbaar worden met een crisis in de publieke sector ( onderwijs, zorg, politie, justitie-keten), de woningcrisis, geflexibiliseerde arbeidsmarkt en de toenemende ongelijkheid in inkomen en vooral vermogens; De klimaatcrisis en de forse achteruitgang van natuur en biodiversiteit schreeuwt om een actief groen overheidsbeleid/ingrijpen Op de bijeenkomst van GroenLinks, PvdA en SP op dinsdag 3 maart jl. in een volle en enthousiaste zaal het gevoel is gegroeid dat activisten van deze partijen willen dat er gebouwd moet worden aan méér samenwerking ook op inhoud;

Spreekt uit dat GroenLinks het initiatief moet nemen om:

Te bouwen aan een Stembusakkoord #Keerpunt21 samen met liefst zoveel mogelijk linkse/progressieve partijen ( PvdA, SP, D66 en PvdD) waartoe we deze partijen ook van harte oproepen om hier actief aan mee te werken Te bouwen aan een gezamenlijk bv. 21 punten programma op gebied van o.a. klimaat, bestrijden van (kansen)ongelijkheid, eerlijk delen, herstel van een sterke publieke sector, aanpak wooncrisis, arbeidsmarkt, bestrijden opkomend racisme en het versterken van natuur, dierenwelzijn en biodiversiteit. In het Stembusakkoord #Keerpunt21 afspraken te maken om na de verkiezingen in de kabinetsformatie samen de onderhandelingen in te gaan waarmee het Stembusakkoord #Keerpunt21 als een gamechanger de linkse/progressieve agenda in het middelpunt van het publieke debat en machtsvorming kan brengen;

Verzoekt het partijbestuur en de (nieuwe)lijsttrekker om voor- en achter de schermen te zoeken naar mogelijkheden om tot het hierboven gewenste Stembusakkoord #Keerpunt21 te komen en ze te machtigen hierover te onderhandelen in de geest van deze motie waarbij we graag tijdens het volgende congresverslag uitgebracht krijgen over de bereikte resultaten.

 

TOELICHTING:

Op dinsdagavond 3 maart jl. in Amsterdam kwamen de partijleiders van GroenLinks, PvdA en SP met een oproep om samen op te trekken om de voorgenomen belastingverlaging van 2,4 miljard vennootschapsbelasting in 2021 te voorkomen en deze gelden te gebruiken voor de vele noden in de samenleving. Prima plan!

In de zaal was veel enthousiasme van activisten van deze partijen om samen méér te doen. Samen optrekken bij verkiezingen 2021 met een #stembusakkoord en een bv 21 hoofdpuntenprogramma #Keerpunt21 is een logische volgende stap. Deze motie roept tot die actie op.

We nodigen daarbij met deze motie ook D66 en PvdD op om mee te doen. De kans is aanwezig dat die dat niet willen: maar het is aan hen om dat dan aan eigen kiezers te motiveren. Wij moeten uitstralen dat we een zo breed mogelijk progressief-links blok willen om gewenste maatschappelijke veranderingen na te streven.

 

Ondertekenaars:

Jan Muijtjens Sittard-Geleen - Kitty Maanders Sittard-Geleen - Corry Ehlen Sittard-Geleen - Paul Dreuning Sittard-Geleen - Liesbeth Zeilstra-Roodnat Sittard-Geleen - Frank Rijnders Sittard-Geleen - Theo Borst Sittard-Geleen - Peter Markusse Sittard-Geleen - Math de Loo Sittard-Geleen - Mark Verheegh Sittard-Geleen - Jos Janssen Sittard-Geleen - Patrick van Eijs Sittard-Geleen - John Reijnders Sittard-Geleen - Maartje van den Berg Sittard-Geleen - Mariëtte Bocken Sittard-Geleen - Matthias Deleu Sittard-Geleen - Luc Bezemer Sittard-Geleen - Kim Schmitz Sittard-Geleen - Eef de Ruiter Sittard-Geleen - Fred Penners Sittard-Geleen - Carla Luja Maastricht-Heuvelland - Coen v.d. Gugten Maastricht-Heuvelland - Frans Benders Sittard-Geleen - Lobke Rijvers Sittard-Geleen - Paula Wielders Echt-Susteren - Ellis Kramer Amsterdam

 

GroenLinks doet voorstel om acht uur nachtrust te verzekeren | Sittard-Geleen

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Sittard-Geleen 16-12-2019 00:00

Afgelopen maanden is er door omwonenden van Maastricht Aachen Airport actiegevoerd. Ook GroenLinks leden uit de afdeling Sittard-Geleen hebben aan die acties hun steentje bijgedragen.

Inzet van de petitie die door ruim 19.000 omwonenden is ondertekend was tweeledig:

Zorg ervoor dat de nachtrust voor omwonenden wordt gewaarborgd, en dat betekent 8 uur nachtrust en aanpassing van de openingstijden van MAA waarmee de omstreden vluchten tussen 6u00 en 7u00 in de ochtend worden voorkomen. Dat is voor beperken van overlast en de volksgezondheid van groot belang. Nu de particuliere exploitant vroegtijdig het bijltje erbij neer heeft gelegd, en de provincie niet alleen eigenaar is maar nu ook verantwoordelijk wordt voor de exploitatie, is het zaak dat er een onafhankelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) wordt uitgevoerd naar meerdere scenario’s voor de toekomst van het vliegveld.

GroenLinks heeft zich in het Limburgs Parlement hard gemaakt voor de gerechtvaardigde eisen van omwonenden en milieuorganisaties. Voorstellen om te werken aan een volwaardige MKBA zijn helaas verworpen. De rechtse coalitie van VVD,FvD,PVV en CDA wilde er niet aan en lieten de omwonenden en de 7 oppositiepartijen in de kou staan. Zijn ze bevreesd voor de uitkomsten van een onafhankelijke MKBA?

Motie nachtrust

Tijdens het Statendebat op 12 december heeft GroenLinks Statenlid Kathleen Mertens een motie ingediend om in het kader van het nieuw aan te komen Luchtvaartbesluit ( 2021) als provincie in te zetten op het respecteren van 8 uur nachtrust en om daarmee de meestomstreden vluchten tussen 6:00 uur en 7:00uur in de ochtend te gaan verbieden. (tekst motie zie bijlage).

Belangrijk om te weten is dat ook de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam pas om 7:00 uur in de ochtend starten met hun (vakantie)vluchten. En het aantal klachten over MAA is begin 2019 met ruim 140% toegenomen waarbij juist de vliegbewegingen zo vroeg in de ochtend veel klachten opleveren.

De reactie van het College van GS, bij monde van VVD gedeputeerde Joos van den Akker, was ontluisterend. Geen woord over de klachten, nachtrust of volksgezondheid . Nee de huidige situatie om al vanaf 6:00 uur in de ochtend te kunnen vliegen was volgens de Gedeputeerde van groot belang voor de bloemen die zo vroeg ingevlogen worden om die ochtend tijdig op de veiling te kunnen zijn…..

Dus we verstoren de nachtrust van duizenden Limburgers om bloemen vanuit Afrika of Midden-Oosten om 6:00 uur in de ochtend aan te vliegen en in vrachtwagens te laden om vervolgens snel over de A2 richting de bloemenveiling in Aalsmeer te vervoeren. Dat was de enige argumentatie welke GS in het debat gaf.

En wat gebeurde vervolgens? Bijna geen enkele partij sprak over de motie nachtrust. Toen het op stemmen aankwam kreeg de heldere en meer dan gerechtvaardigde GroenLinks motie alleen de steun van de SP, PvdD, 50plus en Lokaal Limburg. Niet alleen de rechtse pro-vliegveldcoalitie van CDA, VVD, FvD en PVV stemden tegen de nachtrustmotie maar ook de PvdA, en D66 voegden zich in dat rijtje.

Kunnen, met name die linkse en progressieve partijen eens aan hun kiezers uitleggen waarom in Zuid-Limburg niet dezelfde nachtrust kan worden gerespecteerd als bij de luchthaven van bijv. Eindhoven? Waarom stemden zij tegen deze motie?

De slag rond een onafhankelijk MKBA en nachtrust is in de december vergadering helaas verloren. Maar de strijd voor leefbaarheid, gezondheid, klimaat en nachtrust gaat door! En dat betekent dat over vliegveld MAA nog de nodige strijd gevoerd zal gaan worden al is het maar omdat ook in Europa de groei van de luchtvaart in het kader van de Green Deal van Timmermans niet zo kan blijven doorgaan.

 

Jan Muijtjens

GroenLinks lid en actief in de beweging van omwonenden MAA