Nieuws van politieke partijen in Steenwijkerland inzichtelijk

1966 documenten

Tina Visscher nieuwe voorzitter GroenLinks | Steenwijkerland

GroenLinks GroenLinks Steenwijkerland 23-06-2019 00:00

Tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks heeft de afdeling Steenwijkerland Tina Visscher verkozen tot nieuwe voorzitter. De 25-jarige Visscher is momenteel al bestuurslid van Typisch Vollenhove.

Visscher werd bij de bijeenkomst in het Tuk’s T-huis gekozen tot opvolger van Guido van der Veen. Hij fungeerde sinds de heroprichting van de afdeling, begin 2017, op tijdelijke basis als voorzitter. Voor zijn werk en ook privé vertoeft Van der Veen veelal in het buitenland. Het bestuur van GroenLinks is uitermate verheugd met de komst van de jonge Visscher, die voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 al gepolst werd voor een functie binnen de afdeling Steenwijkerland.

Vrouwenrechten

Mede door haar werkzaamheden, studies en stages op het gebied van buitenlandse politiek, vrouwenrechten, conflict transformatie en afvalwatersystemen, is GroenLinks bijzonder verguld met de verkiezing van de talentvolle Visscher. “Ik hoop oprecht dat veel jongeren in Steenwijk en in de buitengebieden door mijn inzet als nieuwe, jonge voorzitter worden aangesproken.”

“Met roots in Sint-Jansklooster en woonachtig in Vollenhove,” vervolgt Visscher, “was ik maar wat blij dat GroenLinks in 2018 twee zetels wist te bemachtigen in de gemeenteraad van Steenwijkerland. Na enkele jaren stemmen te hebben geteld voor Stembureau 20 Kadoelen, wil ik nu graag bijdragen aan ‘mijn’ partij om de groei ook in de toekomst door te kunnen zetten.”

“Langzaamaan valt het kwartje dat er een verandering moet plaatsvinden. Zie de politieke verschuiving die zichtbaar was bij zowel de Europese parlements- als de gemeenteraadsverkiezingen. Die verandering kunnen we alleen in samenwerking met elkaar bereiken. Júist op regionaal niveau is het belangrijk in contact te blijven staan met de lokale bevolking en hen een kanaal te geven om hun stem hoorbaar te maken. Met als het uiteindelijke doel: een nieuwe duurzame toekomst voor onze samenleving,” besluit Visscher.

Raad van State aan zijde GroenLinks

Tijdens de vergadering in Tuk memoreerde fractievoorzitter Ronald van Vlijmen wat er is bereikt in het eerste jaar van deze GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Steenwijkerland. Van Vlijmen: “Opmerkelijk is het feit dat GroenLinks zich keerde tegen diverse uitbreidingen op het gebied van de landbouw, het toerisme en ook Lelystad Airport, en dat de Raad van State nadien op veel van deze onderwerpen aan onze kant stond.”

De bijeenkomst werd besloten met een inspirerende lezing van duurzaamheidsexpert Hedzer van Houten, de voormalig directeur van Woonconcept. Waar bouwbedrijven en woningcorporaties bij de verduurzaming van woningen uitgaan van een bedrag van 50 tot 100.000 euro per huis, en Urgenda een bedrag van 35.000 euro noemt, werkt Van Houten met de stichting Samen Energie Neutraal (SEN) aan een methode die slechts 10.000 euro kost. Binnenkort start in Ansen een proef met het concept van SEN. Van Houten gaf ten slotte ook een mooi voorbeeld van sociale duurzaamheid: het ‘Odensehuis’, een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden.

VVD OverijsselDe VVD draagt vandaag ...

VVD VVD Steenwijkerland 20-06-2019 05:22

Interpellatiedebat en motie van wantrouwen

CDA CDA GroenLinks D66 VVD Steenwijkerland 19-06-2019 08:09

Gisteravond werd op verzoek van de vier oppositiepartijen CDA Steenwijkerland, CPB Steenwijkerland, GroenLinks Steenwijkerland en D66 Steenwijkerland een interpellatiedebat aangevraagd. Een middel dat niet vaak toegepast wordt. Namens de CDA fractie voerde Steven Boersma het woord. We vroegen hem na afloop van het debat om een reactie. Waarom vroegen jullie een interpellatiedebat aan? Na de raadsvergadering over de huisvesting van de sociale dienst, kwamen er bij ons, maar ook bij de andere oppositiepartijen, vermoedens dat er informatie achtergehouden was. We wilden weten of dit al dan niet bewust gebeurd is. Een interpellatiedebat is best een zwaar middel, waarom kozen jullie niet voor bijvoorbeeld schriftelijke of mondelinge vragen? Het is inderdaad een zwaar middel, maar het achterhouden van informatie is ook niet iets kleins. Door een interpellatiedebat kun je zowel met raadsleden onderling, als ook met de wethouder, de discussie aangaan. Wanneer er onduidelijkheden zijn, kun je ter plekke om extra duidelijkheid vragen. Ook krijg je zo een goed beeld hoe ook de andere partijen, in dit geval met name de coalitiepartijen er in staan. Was er inderdaad informatie achtergehouden? Ja, wethouder Bijl van BGL heeft toegegeven dat er informatie voor de raadsvergadering bekend was, die niet naar de raad gestuurd is. Dat ging om de vraagprijs van het pand waar de IGSD nu in zit. Dit pand kostte volgens de wethouder tijdens de raadsvergadering nog 3 miljoen euro, terwijl ze op datmoment al wist dat de vraagprijs al gedaald was naar 2,5 miljoen euro. Het verzoek om de vraagprijs van het pand kwam voort uit een door de raad breed aangenomen amendement van de VVD in januari. Was dat het enige wat er niet goed was gegaan? Nee, dat was niet het enige. Er was ook nog een vraag over het al dan niet inzichtelijk zijn van een taxatierapport voor raadsleden. Voor de raadsvergadering was Gidion Hoorn van de CPB bij de griffie geweest om dit rapport in te zien, maar er werd aangegeven dat er geen rapport in te zien was, terwijl de wethouder in de politieke markt had aangegeven dat er wel een rapport zou zijn. Na de raadsvergadering was ons raadslid Gerrit Vinke er ook nog geweest en die kreeg ook te horen dat er geen rapport te zien was. Maar twee dagen na zijn bezoek, bleek er ineens wel een rapport te zijn en dat rapport had een datum van 20 februari. Hoe reageerde de wethouder hierop? De wethouder hield eerst voet bij stuk en zei dat het rapport inzichtelijk was geweest voor raadsleden. Echter, na de verklaring van zowel Gidion Hoorn, als Gerrit Vinke, moest ook zij toegeven dat het niet in te zien was geweest voor raadsleden en dat ze dat ook al wel gehoord had. Toch een opvallende draai. Het debat mondde, na een lange schorsing, uit in een motie van wantrouwen, waarom? Op basis van de antwoorden van de wethouder hadden wij geen vertrouwen meer dat de wethouder dit dossier tot een goed einde gaat brengen. De wethouder heeft, of het nou bewust is of niet, informatie achtergehouden die van essentieel belang is geweest in de discussie. Dat vinden wij onacceptabel. Een politieke doodzonde. En daar past wat ons betreft dan ook maar een conclusie bij. Een motie van wantrouwen. Dat we zelfs steun kregen van Wim Stapel van de VVD, een coalitiepartij, gaf wel aan dat dit ook binnen de coalitie duidelijk is geworden dat hier zaken echt niet goed zijn gegaan. Hoe gaat het nu verder? Er was geen meerderheid voor de motie, dus de wethouder mag verder. Maar er is wel een duidelijk signaal afgegeven, dit moet niet nog een keer gebeuren. Daar zullen we als CDA ook scherp op blijven. Uiteindelijk is het gemeenschapsgeld wat we uitgeven, dat willen we wel op een volledige enverantwoorde manier doen.

Op 30 mei 2017 hebben wij een motie ...

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 14-06-2019 19:12

Op 30 mei 2017 hebben wij een motie ingediend om een warm welkom gemeente te zijn voor nieuwkomers. Deze is met grote meerderheid aangenomen. Een van de uitgangspunten was dat de nieuwkomers goede maatschappelijke begeleiding krijgen. Na deze motie is de wetgeving rondom inburgering verandert en is ook de wethouder verder aan de slag gegaan met de invulling van deze motie. We hebben onlangs bericht ontvangen dat de termijn van begeleiding uitgebreid wordt van 12 naar 18 maanden en dat bij Vluchtelingenwerk ook een extra product ingekocht gaat worden rondom brede participatie. Goed nieuws, geheel passend in de lijn van de aangenomen motie!

Vanavond maar eens aan de slag met ...

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 14-06-2019 18:52

Vanavond maar eens aan de slag met het lezen van de Perspectiefnota. Niet een heel dik document, maar wat inhoud betreft wel een spannende. Om de begroting van 2020 e.v. aan het einde van het jaar sluitend te krijgen, moeten we nog meer financiele informatie krijgen van het Rijk, maar daarnaast zullen we nog een aantal keuzes moeten maken. Wethouder Marcel Scheringa heeft ons in een filmpje kort uitgelegd hoe het financiele beeld er precies uit ziet. Complimenten daarvoor. https://www.youtube.com/watch?v=oaVp9uzWKdw&t=29s

Visie CDA op Jeugdzorg

CDA CDA Steenwijkerland 12-06-2019 08:30

Tijdens de politieke markt van 11 juni werd door het college aan de gemeenteraad advies gevraagd over de ontstane problemen in de jeugdhulp. Namens het CDA gaf Femedith Kersjes het volgende advies aan het college: De jeugdhulp houdt ons allemaal bezig, we kunnen geen krant openslaan of we vinden er een artikel over, zeker de laatste weken. Niet zo gek, gemeenten krijgen door de tekorten hun begroting niet rond en niemand weet precies of wat we doen ook echt is wat kinderen nodig hebben. De kinderombudsvrouw schreef daarover in maart o.a. het volgende in een brief aan minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: De Kinderombudsvrouw heeft de afgelopen periode vele signalen ontvangen dat de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs steeds groter worden. Met name de meest kwetsbare kinderen die te maken hebben met een stapeling van problemen, en daarmee met verschillende instanties en wetgeving, krijgen niet de hulp die zij nodig hebben. 'Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is. Ook zijn de verschillen tussen gemeenten groot en is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hulp. De Kinderombudsvrouw pleit voor een overkoepelende visie die verbinding legt tussen de verschillende domeinen, organisaties en actieplannen. In de visie, die moet dienen als basis voor alle hulp aan jeugd in Nederland, moet het ontwikkelingsbelang van het kind voorop staan. 'Een kind, een gezin, een plan, dat is het uitgangspunt.' Dan onze gemeente, het is hier niet anders dan gemiddeld in Nederland, tenminste als het gaat om de tekorten. Er is een analyse gemaakt en op basis daarvan een plan van aanpak stijgende kosten jeugdhulp. Tijdens het lezen van deze stukken bekroop mij een naar gevoel, de analyse brengt keurig in beeld hoeveel kosten we hebben gemaakt, aan wie, door wie etc. kortom volledig geld gestuurd! Wat de effecten zijn van wat we doen en of we doen wat nodig is lees ik nergens. Ik realiseer me dat dat moeilijk in beeld te krijgen is maar is dat niet waar het om gaat, waar het om zou moeten gaan?! In de analyse vallen ons 2 dingen in het bijzonder op. Het eerste is dat we in 2015 642 beschikkingen afgegeven hebben voor jeugdhulp en in 2018 984, een stijging van maar liefst 50%, en dan bekruipt de CDA fractie echt het gevoel waar zijn we mee bezig, is dit wat we willen, vinden we dit normaal? Mag een kind zijn eigen pad nog volgen of moet ieder kind die iets afwijkt een labeltje krijgen en jeugdhulp ontvangen? En wat vergoeden we eigenlijk allemaal? Uit de analyse valt veel te halen maar niet wat we precies vergoeden. Wij zijn dan ook heel benieuwd van de wethouder te horen of zij vindt dat bijvoorbeeld kindercoaching, paardentherapie, bso- en huiswerkbegeleiding plus onder de jeugdhulpregeling zouden moeten vallen. Vergoeden wij dat nu? We ontvangen daar geen financiële middelen voor. Met andere woorden wat vinden wij zorg? Hebben we dat in beeld? En wat hoort bij normaal opvoeden en waar begint de jeugdhulpplicht? Verder is het heel opvallend dat de groep licht verstandelijk beperkte kinderen in onze gemeente enorm gegroeid is en de kosten per kind zijn met 275% zijn toegenomen en dit is nu juist de groep die voor het overgrote deel binnenkomt via de gemeentelijke toegang dus waar we direct invloed op kunnen hebben. Niet helemaal dezelfde groep maar de kosten van 238 jongeren die langdurig zorg ontvangen nemen elk jaar in zijn geheel enorm toe. In 2015 waren de gezamenlijke kosten voor deze 238 jongeren 9 ton. In 2018 waren de kosten gestegen tot 4 miljoen. Dit is echt niet uit te leggen of kan de wethouder dat wel? Ik heb de stukken goed gelezen maar kan niet uitleggen wat hier nu precies speelt. Wij zouden vooral graag willen weten wat we anders hadden kunnen doen in 2015 om te voorkomen dat deze jongeren nu zoveel hulp nodig hebben zodat we daar lering uit kunnen trekken, gelukkig zien we dat ook terug in een van de maatregelen maar we willen toch graag een reactie van de wethouder hierop, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zoals gezegd is er in het hele land veel te doen over jeugdzorg, zo zijn er gemeenten waar zorgaanbieders spreekuren houden op scholen en ouders voorgedrukte verwijsbrieven geven met het advies voor de desbetreffende aanbieder te kiezen. Weet de wethouder of dat ook gebeurd in onze gemeente? Er zijn gelukkig ook succesverhalen te lezen: afgelopen week stond er een mooi stuk in het Binnenlands bestuur over gemeente Steenbergen die het tekort op de jeugdhulp terug wist te brengen van 1,5 miljoen euro naar vijf ton. Het succes: investeren in de voorkant en resultaatgericht financieren. Resultaat van de inspanningen van de afgelopen jaren is dat de gemeente meer grip heeft op de jeugdhulp, zowel financieel als inhoudelijk. En dat laatste missen wij in het voorliggende plan van aanpak, het plan is voornamelijk gericht op de grip op financiën, wij hadden graag meer gezien in relatie tot de inhoud. Wat is zinvol, wat is van waarde voor jongeren en hun ouders en hoe betrekken we jongeren en ouders bij de keuzes die we maken? Ik vind het niet voldoende terug in het plan. Het college zet middels dit plan van aanpak, niet in op een bezuiniging, maar op het krijgen van grip op de kosten. En ik vroeg mij bij het lezen van de stukken af, wat schiet de jongere daarmee op en is het nogmaals zinvol om al deze kosten te maken!? Als we niet vooral inzetten op dat wat nodig is en daardoor op tijd betere zorg kunnen bieden, betekent het dat als Den Haag niet nog meer bijspringt we de komende jaren tekorten blijven houden en zullen we nog meer moeten bezuinigen, wat zou kunnen leiden tot het sluiten van zwembaden, bibliotheek etc. En wat moet moet maar zolang wij niet volop inzetten op transformatie, vooral inhoudelijk, doen wat nodig is zoals ook verwoordt in het coalitieakkoord, gaan we het niet redden en dat is vooral voor onze kinderen zeer triest. Wat vindt de wethouder daar van? En gelooft u nog in de transformatie of verwacht u alleen meer geld uit Den Haag? U schrijft dat de raad via de reguliere planning en control cyclus geïnformeerd wordt over de voortgang en uitvoering van het plan van aanpak jeugd. Dit is wat ons betreft veel te mager, de impact voor onze jongeren is enorm en de financiële risico’s zijn te groot. En ook in die volgorde! Vanmorgen kregen we op de valreep nog de monitor sociaal domein binnen, waarvoor dank. Een monitor die toe is aan vernieuwing, ik denk dat het goed is samen na te denken over hoe te komen tot een goede monitor sociaal domein. Zodat wij kunnen monitoren of we doen wat nodig is voor onze inwoners waar onder jongeren. Ik kom daar graag later op terug. Dan uw voorstel om de samenwerking met de huisarts te versterken, prima natuurlijk, al hebben we dat al vaker gehoord en zijn we benieuwd naar wat er tot nu toe al is bereikt. Als ik het succesverhaal van de gemeente Steenbergen lees valt op dat veel huisartsen daar bekend zijn met het voorliggend veld en daar naar doorverwijzen. Als ik dan kijk in onze gemeente dan verwijzen wij op onze website voor zaken rondom jeugd naar Sociaal Werk de Kop, ga je naar de website van SwdK dan vindt je daar 4 top thema’s waarvan Jeugd er één is. Klinkt goed, tot je kijkt naar dat totaal lege kopje Jeugd op de website. Niet bevorderlijk voor het vertrouwen van huisartsen lijkt ons. College weet u daarvan en wat gaat u doen om te zorgen dat mensen de juiste informatie kunnen vinden? U stelt verder voor de verlengde jeugdhulp te beperken, door- en uitstroom realiseren uit de 24-uurs zorg, prima, maar ook om in principe geen beschikkingen voor jeugdhulp meer af te geven voor jongeren ouder dan 18. Allemaal leuk en aardig maar of het nou uit het ene potje komt of uit het andere, als zorg nodig is is het nodig. En dan stelt u verder voor om een sluitende aanpak voor jongeren van 18-23 nog even uit te stellen. En dat is nou juist zo’n inhoudelijk onderwerp waar wat ons betreft wel de focus op ligt. We weten allemaal hoe kwetsbaar deze groep is, zeker wanneer deze jongeren al gebruik maakten van jeugdzorg voor hun 18e levensjaar. Het kan toch niet zo zijn dat wat we in jaren opgebouwd hebben weer afgebroken wordt wanneer iemand 18 wordt?! Meer inzetten op preventie is natuurlijk goed maar nogmaals neem jongeren en ouders mee! We vinden onder dit kopje ook het normaliseren van problemen in gezinnen, wat ons betreft zet u daar fors op in! Voorkom dat kinderen labels krijgen waar ze de rest van hun leven last van hebben. Doe gewoon wat nodig is. Kom ik bij het transformatie akkoord dat u samen met zorgaanbieders op wilt stellen. Ook hier begrijpen we niet dat jongeren en ouders niet genoemd worden. Zorgaanbieders hebben veel in huis, weten veel maar zijn ook gewend aan het oude systeem. Het gaat niet om wat zorgaanbieders nodig hebben, kijk nou eens echt naar wat nodig en effectief is voor onze jongeren en bouw daarop verder! Als laatste noemt u bij punt 8 overige maatregelen, wat ons betreft had die op 1 gestaan en de volgende inhoud gehad:•We zetten volop in op de omgekeerde toets zoals ook verwoordt in het coalitieakkoord en we gebruiken de inzichten van positieve gezondheid die daar mooi bij aansluiten, wat is betekenisvol in het leven van onze inwoners waaronder jongeren. •We zorgen dat we nog meer werken vanuit 'Een kind, een gezin, een plan' en we zorgen dat duidelijk is wie er verantwoordelijk is zoals de kinderombudsvrouw verwoordt, waarbij we echt inzetten op normaliseren en het niet normaal vinden dat er 15 hulpverleners betrokken zijn bij een gezin zonder dat iemand de regie voert! College kijk wat nodig is, wat van betekenis is, i.p.v. vooral te proberen grip te krijgen op oude systemen zodat we het weer normaal vinden dat een kind gewoon kind mag zijn.

Coalitieakkoord in ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD PvdA CDA Steenwijkerland 11-06-2019 17:50

Coalitieakkoord in Overijssel.

Coalitieakkoord Overijssel: Samen bouwen aan Overijssel

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD PvdA CDA Steenwijkerland 11-06-2019 17:27

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1276999/155984/2019-06-11.pngSamen met CDA, VVD, PvdA en SGP hebben we een coalitieakkoord gesloten! De titel is “Samen bouwen aan Overijssel”. Voor de derde keer op rij mag de ChristenUnie deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Overijssel. Daar zijn we dankbaar voor, daar zijn we ook trots op!

Met een verkiezingsprogramma vol idealen gingen we de verkiezingen in. En die idealen hebben steeds voorop gestaan in de afgelopen maanden. Eerst in de gesprekken met de informateurs en later in de onderhandelingen. We hebben voortdurend gezocht naar wegen om de standpunten van de ChristenUnie zo goed mogelijk terug te laten komen in het coalitieakkoord.

Of dat gelukt is? Beoordeelt u het zelf: het coalitieakkoord is hier te vinden.

Samen met Bert Boerman heb ik in de afgelopen weken aan de onderhandelingstafel gezeten. Dat kostte uiteraard veel tijd, inspanning en zorgvuldigheid. Maar de sfeer was goed en er was een grote bereidheid om te zoeken naar wat de partijen verbindt. 

En zo kwamen we tot een mooi en evenwichtig akkoord: “Samen bouwen aan Overijssel”. Dat bouwen kan op allerlei manieren opgevat worden. Bouwen aan goede mobiliteit. Bouwen aan een goed vestigingsklimaat en een prettige leefomgeving. Bouwen aan verbindingen tussen mensen. Bouwen aan een provincie met schone energie en schone lucht. En dat bouwen doen we natuurlijk samen. Samen met andere politieke partijen, samen met andere overheden (Rijk, gemeenten, Europa, Waterschappen), samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De ChristenUnie streeft naar een duurzame wereld: een wereld waarin we spaarzaam omgaan met grondstoffen, waarin we de natuur niet leegroven maar beschermen. In vrijwel elk hoofdstuk van het coalitieakkoord komt dit besef terug. We zetten in op circulaire economie, kringlooplandbouw, een voortvarende energietransitie, natuurbescherming en voldoende groen in de stad. Het spoor wordt verder geëlektrificeerd en we zetten in op schonere manieren van vervoer.

De ChristenUnie vindt sociale waarden van groot belang. Ook dat komt terug in het coalitieakkoord. Zo gaan we ons hard maken voor voldoende zorgvoorzieningen, ook in het landelijk gebied. We blijven ons inzetten voor mensen die moeilijk een plek weten te veroveren op de arbeidsmarkt en via de bibliotheken gaan we onverminderd door met de aanpak van laaggeletterdheid. Vrijwilligers worden ondersteund en er komt een actieplan “Leefbaar platteland”.

Bert Boerman is voor de ChristenUnie kandidaat-gedeputeerde. Hij zal D.V. woensdag 19 juni opnieuw geïnstalleerd worden als lid van Gedeputeerde Staten. Met Bert hebben we een betrouwbaar en kundig bestuurder in huis. We rekenen erop dat hij de ChristenUnie weer goed zal vertegenwoordigen! Bert krijgt de onderwerpen water, mobiliteit (weg, water, fiets, openbaar vervoer) en klimaatadaptatie in portefeuille.

Met onze deelname aan de coalitie van Overijssel dragen we opnieuw verantwoordelijkheid voor het (dagelijks) bestuur van Overijssel. Dat doen we graag, waarbij we steeds de belangen van de Overijsselse samenleving in het oog willen houden. Dat doen we ook in volle afhankelijkheid van onze Hemelse Vader. Blijft u met ons meebidden, meedenken, meeleven de komende jaren?

Renate van der Velde-Buist

VVD OverijsselVVD maakt zich zorgen ...

VVD VVD Steenwijkerland 04-06-2019 08:00

European ParliamentEuropeans turned ...

VVD VVD Steenwijkerland 02-06-2019 16:34