Nieuws van politieke partijen in Steenwijkerland inzichtelijk

2108 documenten

Verbetering jeugdzorg vraagt lef.

CDA CDA Steenwijkerland 29-07-2020 10:31

De afgelopen jaren hebben gemeenten grote moeite om de kosten voor de jeugdzorg op te brengen. Omdat op initiatief van de landelijke VVD de zorg is overgeheveld naar de gemeenten, maar een groot deel van het benodigde geld in de schatkist achterbleef. Natuurlijk hebben we ook vanuit Gemert-Bakel opgeroepen om de gemeenten een eerlijke vergoeding voor de kosten te geven. Maar daar is het niet bij gebleven. In Gemert-Bakel gaan we niet achterover zitten, we gaan zelf aan de slag. Met als gevolg dat we nu eindelijk grip hebben op de kosten voor de jeugdzorg. Dat ging niet zomaar, daar is hard aan gewerkt. En er is lef getoond om het voor elkaar te krijgen. Want om zaken te verbeteren, moet je durven het anders aan te pakken. En dat is gebeurd. De opvoedondersteuners zijn in dienst genomen. De losse eilandjes van verschillende organisaties zijn nu één groep en als zodanig direct aanspreekbaar. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er werden grote vraagtekens bij gezet, door de (ex)werkgevers van de professionals en de oppositiepartijen in de Raad, de VVD voorop. Het zou slecht zijn voor de jeugdprofessionals en voor de zorg. En nergens anders waren gemeenten zo dom dit te doen. Maar wij als CDA zagen kansen. Terecht! We hebben nu een club gemotiveerde professionals. Die goed samenwerkt met de huisartsen. Er is onderling vertrouwen. Onze jeugdprofessionals leveren nu zelf de zorg waar ze voor opgeleid zijn. Dat heeft ertoe geleid dat er minder jongeren worden doorverwezen naar externe trajecten. Als het nodig is wordt uiteraard wel doorverwezen. De kwaliteit van zorg blijft altijd vooropstaan! En deze kan nog verbeteren. Het CDA staat volledig achter de volgende stap die het college gaat zetten. Een verdere integratie van het team rondom de zorg van onze jongeren. Door ook de jongerenwerkers in huis te halen. Want die positie dichtbij, daar is winst te behalen. Er is nu ook al overleg met het CJG, op reguliere basis, met contactpersonen. Maar wij zien meerwaarde in betere contacten, onderling sparren, om te kijken hoe dingen het beste aan te pakken. Hou ik een zaak in eigen beheer, of is het beter op te schalen? Of andersom, iemand die vanuit het CJG bij de jongerenwerkers terecht komt. Ook nu is er weerstand, uit precies dezelfde hoek. Maar het CDA is ervan overtuigd dat ook deze stap de juiste zal blijken te zijn. We hebben goede jongerenwerkers, professionals, die prima bij onze andere professionals passen. Of de werkplek nu in het gemeentehuis is of in een grote maatschappelijke instelling, het zijn de jongerenwerkers zélf en hún kwaliteit die ervoor zorgen of jongeren hen wel of niet vertrouwen. Zij zullen, net zoals de opvoedondersteuners, onbezwaard kunnen werken. Ze krijgen de vrijheid en ruimte om dat te blijven doen wat ze nu al doen en waarschijnlijk meer ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling. En dat komt, denken wij, de jongeren in onze gemeente alleen maar ten goede. CDA Gemert-Bakel Rick van Kessel 0651071512 rickvankessel@gmail.com

What's app VVD Steenwijkerland

VVD VVD Steenwijkerland 10-07-2020 06:20

Lid van de VVD en graag direct contact met andere leden en de fractie? Wilt u meeluisteren of meedenken meldt u dan aan voor de What's app groep VVD Steenwijkerland. Aanmelden kan via vvd.steenwijkerland@gmail.com

Motie boost regionale economie

VVD VVD Steenwijkerland 08-07-2020 01:54

Na de coronocrisis is de verwachting dat er hoogstwaarschijnlijk een economische crisis gaat volgen. Daar zien we nu de eerste effecten al van. De overheid kan ons inziens een belangrijke functie vervullen om de economische schade te beperken. Dat zien we al gebeuren bij de landelijke overheid die miljoen aan aan te besteden werk naar voren haalt om de werkgelegenheid in branches in steun te geven. De VVD-fractie is van mening dat dit ook goed zijn voor de regionale economie en heeft hiertoe een motie ingediend, die met een ruime meerderheid is aangenomen.

Motie vervroegde inzet vitaliteitsfonds

VVD VVD Steenwijkerland 08-07-2020 01:43

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Dit heeft een effect op het functioneren van maatschappelijke partijen en instellingen. Daarom vindt de VVD fractie het goed dat er binnenkort een vitaliteitsfonds komt, om deze instellingen te ondersteunen. Voor sommige instellingen moet echter snel geschakeld worden. Denk hierbij bv aan een instelling als zwembad Blokzijl. Deze stichting draait al 15 jaar zwarte cijfers zonder aanvullende financiering vanuit de gemeente en is puur vanuit de huidige crisis in zwaar weer beland en kan met eenmalige hulp de deuren alsnog dit jaar openen. De VVD heeft hier samen met BGL een motie over ingediend. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Motie beleid inhuur externen

VVD VVD Steenwijkerland 08-07-2020 01:24

De uitgaven rondom de inhuur externen is al meerdere keren in de gemeenteraad aan de orde geweest. Duidelijk is dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van inhuur externen, maar welke effecten dit zowel inhoudelijk als financieel heeft op de bedrijfsvoering en welk beleid hier achter ligt blijft onduidelijk. De VVD-fractie is van mening dat het van belang is om hier goed zicht op te hebben, juist ook voor de begrotingsbespreking in november, waar gezien de financiële situatie van de gemeente Steenwijkerland, moeilijke keuzes voor komen te liggen. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen in de raad.

Motie financiële opgaaf Sociaal Domein

VVD VVD Steenwijkerland 08-07-2020 00:51

De VVD-fractie maakt zich zorgen over de grip op de kosten in het Sociaal Domein. De grote overschrijdingen maken dat veel andere plannen voor Steenwijkerland het risico lopen niet door te gaan. Vooral het feit dat we het gevoel hebben dat we min of meer worden overvallen door de financiële werkelijkheid en we geen goed dashboard lijken te hebben, met indicatoren waarop gestuurd wordt, verontrust onze fractie. Waar hebben we invloed op? Waar hebben we geen invloed op? Waar moeten we wellicht andere beleidskeuzes maken? Maar ook: wat levert op wat bedenken aan maatregelen als bijv. Plan van Aanpak Jeugzorg?

Vandaar de oproep aan het college in onderstaande motie, zodat we in november bij de bespreking van de programmabegroting helder hebben op welke wijze het college grip wil krijgen op de kosten, de kosten voor de komende jaren naar beneden krijgt en de stijgende trend van de afgelopen jaren naar een meer structureel dalende trend weet te brengen. Hier ligt wat de VVD-fractie betreft echt een opdracht voor het college.

De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Motie financiële effecten Regiodeals

VVD VVD Steenwijkerland 08-07-2020 00:44

De VVD-fractie heeft een motie over de Regiodeals opgesteld, mede ingediend door CPB/BGL/CU, omdat er zowel in de Raad als bij de inwoners (te lezen in krant en social media) vaak veel onduidelijkheid is over wat de Regiodeals nu zijn, wat Steenwijkerland er voor bijdraagt en waar dat geld vandaan komt en eventueel nog anders voor gebruikt zou kunnen worden. Om onze controlerende en budgetterende taak goed te kunnen uitvoeren ook bij de bespreking van de programmabegroting november a.s. hebben wij de bijgevoegde motie ingediend, die met ruime meerderheid ook is aangenomen.

Hernieuwd Perspectief Steenwijkerland

VVD VVD Steenwijkerland 02-07-2020 00:21

Het college heeft in verband met de coronacrisis dit jaar geen regulier Perspectief Nota ingediend, maar een nota Hernieuwd Perspectief met een herprioritering van ambities. Bijgaand de nota en de reactie van de VVD hierop.

Onderstaand de bijdrage van de fractie VVD op de nota Hernieuwd Perspectief Steenwijkerland. Complimenten voor het college in crisistijd en wat er de afgelopen 2 jaar al bereikt is, maar ook zorgen over wat er nog bereikt moet worden. En met name zorgen over de financiele situatie van de gemeente en de grip die het college daar wel of niet op heeft.

 Link naar bijdrage: 

https://channel.royalcast.com/steenwijkerland/#!/gemeentesteenwijkerland/20200624_1?start=2564043

 "Niet in de raadszaal, maar via een digitale vergadering behandelen we vandaag de nota Hernieuwd Perspectief van het college. Deze minder persoonlijke vorm van vergaderen is representatief voor de werkelijkheid waar we momenteel in verkeren. Het college zegt het al in haar nota Hernieuwd Perspectief: onze wereld is veranderd de afgelopen maanden.

Dat klopt, de wereld is veranderd en ook Steenwijkerland ontkomt niet aan de effecten van het covid-19 virus. Soms is er sprake van een enorme impact op het gezondheidsvlak - ook in onze gemeente overleden mensen door corona. Daarnaast zijn er grote effecten merkbaar op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. Thuisisolatie, eenzaamheid, verminderd inkomen, bedrijven in zwaar weer, dreigende faillissementen.  Het is crisistijd.

In een crisistijd ziet men of een bestuur daadkrachtig kan optreden, de juiste stappen neemt voor de inwoners van Steenwijkerland, snelheid van handelen heeft en oog heeft voor de samenleving. De VVD-fractie is van mening dat dit college deze daadkracht de afgelopen maanden heeft laten zien. Vanuit de crisisorganisatie heeft de burgemeester in de veiligheidsregio afwegingen gemaakt voor de veiligheid van onze gemeente, de ambtelijke organisatie is snel toegerust met de middelen om ook vanuit thuiswerken de inwoners en ondernemers van de gemeente goed van dienst te kunnen zijn, het sociaal domein heeft adequaat haar dienstverlening aangepast en de ondernemers zijn snel bediend met een ondernemersloket en ondersteunende maatregelen. Onze fractie heeft waardering voor hoe het bestuur en de ambtelijke organisatie de afgelopen maanden zich in deze bijzondere situatie heeft ingezet voor de inwoners en ondernemers van Steenwijkerland.

Vandaag bespreken we hoe het college in deze gewijzigde samenleving kijkt naar de afspraken uit het collegeprogramma en welke accenten wellicht verlegd moeten worden. Bovendien geeft de notitie een terugblik op de 1e helft van haar collegeperiode.

Deze nota is in een stijl geschreven die ons aanspreekt: overzichtelijk, duidelijk taalgebruik, logisch opgebouwd. Onze complimenten hiervoor.  Hierdoor kunnen we goed terugkijken naar de 1e helft van de collegeperiode en kunnen we ook  opnieuw de juiste perspectieven ontwikkelen. Voor de VVD-fractie is het belangrijk dat we over 2 jaar terug kunnen kijken en kunnen zeggen dat we Steenwijkerland en haar inwoners en ondernemers goed door deze moeilijke periode hebben kunnen leiden en dat we kunnen zeggen; we hebben een Sterk Steenwijkerland!

Als we kijken naar de terugblik van het college zien we dat er de afgelopen 2 jaar al veel gedaan is. Een versterking van de samenwerking binnen en buiten de regio, met een aantal financiële impulsen voor Steenwijkerlandse projecten die een boost geven aan de werkgelegenheid, een stijging van het aantal banen, bouw van woningen in kernen als Wanneperveen, Eesveen, Ossenzijl en Vollenhove, ontwikkelingsplannen voor sociale huurwoningen, verbeteren van 32 km fietspaden, één centrale toegang voor WMO, jeugdwet en participatiewet etc.  Veel benodigde visies en beleid zijn de afgelopen 2 jaar vastgesteld. Echter duidelijk is dat er nog veel in de uitvoering gedaan moeten worden. En, met een wijziging van het perspectief ontstaan ook veranderingen in focus.

De door het college benoemde kernthema’s kan de VVD-fractie zich goed in vinden. Wel waarschuwen wij voor de drang naar volledigheid. Dat opent de poort naar aanvulling en uitbreiding. Dan wordt van alles een beetje gedaan en verdwijnt de focus. Een keuze voor 3 kernthema’s, betekent ook dat er ook ergens iets niet meer gedaan gaat worden. We zien dat dit college dat lastig vindt. Ze legt voor zichzelf de ambitie en de lat zo hoog, dat er een veelheid van activiteiten ontstaan. We begrijpen dat, idealiter gezien zouden wij dat ook prachtig vinden. Echter de wereld is momenteel niet ideaal en dan vinden we het van belang dat de focus gehouden wordt op de belangrijkste zaken. Focus van de energie en inzet van ambtenaren en focus op financiële middelen.  En focus dus op deze drie kernthema’s.

Deze week hebben we de informatienota ontvangen met de financiële effecten van de meicirculaire van het Rijk en de claims 2020. Dan wordt wel heel duidelijk dat naast de corona-crisis de financiële situatie van de gemeente er niet goed voor staat. Hierin staan we niet alleen, vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben grote financiële problemen. Het Sociaal Domein is het grootste hoofdpijndossier. Wij zijn dan ook van mening dat daar vooral de oplossing vandaan moet komen. En dat baart ons grote zorgen. Overschrijdingen in het Sociaal Domein zijn in Nederland een groot probleem, doordat taken van het Rijk naar gemeentes zijn gegaan zonder bijbehorend passend budget. Verder zien we dat landelijk de hulpvraag toeneemt en de uitgaven navenant stijgen.  

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten spant zich maximaal in om hiervoor budget vrij te krijgen van de overheid. Maar dit laat onverlet dat we als gemeente  goed zicht moeten hebben op de diverse onderdelen van het Sociaal Domein en haar kosten. Op dit moment worden we steeds overvallen door de financiële werkelijkheid. We lijken geen goed dashboard te hebben met indicatoren die in een vroeg stadium inzichten geeft.  Indicatoren die de doelstellingen van het Sociaal Domein  omzetten in meetbare variabelen.  Zo kan er de juiste sturing worden gegeven aan processen,  middelen en medewerkers. De VVD fractie is van mening dat dit beter moet en kan. We moeten meer in control zijn op de prestaties en kosten van het Sociaal Domein. Er dient een goed beeld te zijn van de kostenvoortgang en mogelijkheden tot bezuinigen. En dit moet ook snel. Hoe staat het met de ontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein? Hoe staat het bv met de financiële voortgang van het Plan van Aanpak kosten Jeugdhulp van vorig jaar? De VVD fractie zou hier graag voor de begroting in november een goed overzicht van hebben.  Ook verwacht onze fractie een op geld gezet plan van aanpak voor kostenbeheersing in het sociaal domein met een beeld hoe hierop voortgangsbewaking gaat plaatsvinden. Want als we onze kosten op dit domein niet snel beter in balans brengen, dan kunnen we nog zoveel wensen voor andere projecten hebben , en nog zoveel thema’s benoemen, maar dan zal er nergens sprake kunnen zijn van uitvoering van deze wensen. De VVD-fractie wenst in ieder geval forse bezuinigingen om met de verwachte zware economische tijden adequaat om te gaan. Dit betekent prioritering en wellicht uit-of afstellen van projecten. Dat is niet leuk, maar dat is beter dan een financieel en inhoudelijk uit de hand gelopen sociaal domein. We hebben dan ook een motie in voorbereiding om niet alleen die 500.000 voor Sociaal Werk de Kop, maar nu na de informatie uit de informatienota, ook de overschrijding in het Sociaal Domein taakstellend uit het Sociaal Domein te halen.

Daarnaast hopen we natuurlijk met het college mee dat de VNG succes zal hebben in haar onderhandelingen met het Rijk voor hogere vergoeding van haar taken in het Sociaal Domein. Als dit lukt zou dat een mooie meevaller zijn, maar daar moeten we niet op wachten.

Als we kijken naar de nog openstaande vragen die het college in de adviesnota stelt kan de VVD-fractie hierover het volgende zeggen:

1.       Snelle uitvoering van het participatiebeleid en hierbij rekening houden met de nieuwe  werkelijkheid is van belang. In dit participatiebeleid moet ook goed duidelijk gemaakt worden welke rol een ieder heeft, welke kaders er zijn en of men advies of instemming verwacht.

2.       Een fonds Vitale lokale samenleving lijkt onze fractie op zich een goed idee. Wel is het van belang om ook hier duidelijk te maken waar dit voor ingezet kan worden, hoe dit ingezet gaat worden en welk bedrag hier mee gemoeid gaat. Een dergelijk fonds past binnen de kernthema’s,  en een voorbeeld zoals het zwembad in Blokzijl die jarenlang zijn eigen broek ophoudt, (terwijl we andere zwembaden tonnen subsidie verstrekken) maar nu door de coronacrisis in zwaar weer komt is een goed voorbeeld van een project dat volgens de VVD hier in zou passen.  Eénmalige hulp en daarna kunnen ze zichzelf weer redden.

3.       Op de vraag of risico-reserves juist voor de huidige situatie aangeboord dienen te worden, kan de VVD-fractie voorzichtig ja zeggen. Ja. We leven momenteel in een bijzondere situatie met een ongekende enorme financiële impact. En ja, daarvoor zijn risico-reserves. Onze fractie is echter wel van mening dat er dan wel een gedegen plan voor moet liggen hoe en op welke termijn die risicoreserves dan weer aangevuld zullen gaan worden. Met een “lekkend” sociaal domein baart ons dit, zoals gezegd, wel zorgen.

4.       Of extra inzet op preventie en schuldhulpverlening gerechtvaardigd is, is een vraag die de VVD tweeledig kan beantwoorden. Ja, de VVD is voorstander om in te zetten op preventie.  Onze steun aan het voorstel Sociaal Werk de Kop is daarvan een voorbeeld. Investeren in het voorveld dient echter wel wat op te leveren in het achterliggend veld. Met de overschrijdingen in het sociaal domein gaat het ons inziens om verschuiving van budget en niet om een uitbreiding van preventiebudget. Mbt schuldhulpverlening is onze fractie van mening dat deze vraaggericht ingezet moet worden. Verder zijn wij van mening dat schulden zo veel mogelijk voorkomen moeten worden en dat betaald werk hier een belangrijk middel voor is. Dus de inzet op betaald werk is voor onze fractie van belang. Voorkomen van werkeloosheid, inzetten op instroom nieuwe werkzoekenden die snel naar nieuw werk geleid kunnen worden (zo kort mogelijk zonder werk) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nu werk hebben met loonsuppletie, zoveel mogelijk verlengen, zodat deze lastig te bemiddelen doelgroep in deze moeilijke periode haar werk behoudt. Verder is onze fractie van mening dat de gemeente moet blijven doorgaan met aanbesteden van werk, waarbij wellicht ook uitvoering naar voren gehaald kan worden om impuls te geven aan de lokale economie. Hierbij wel opletten op fasering van aanbesteding, zodat er continuïteit aan werk is en niet 1 grote hoeveelheid werk, die lokaal niet opgepakt kan worden door gebrek aan capaciteit.

5.       Ook zal er op zeer korte termijn een uitvoeringsplan voor de binnenstad Steenwijk geformuleerd moeten worden, visie en beleid zijn vastgesteld. Het is nu tijd voor uitvoering; waar zijn de winkelzones, reducering tot een compact maar levendig centrum, hoe komen we hier zo snel mogelijk en met welk plan gaat dit op de korte termijn gerealiseerd worden? De VVD maakt zich ernstig zorgen over de retail in de binnenstad en vreest dat bij vertraging veel bedrijven zullen uitvallen en de werkeloosheid hierdoor zal toenemen.

6.       Onze fractie is van mening dat in samenwerking met Stichting Weerribben Wieden en meer specifiek KopTop en KHN een taskforce samengesteld moet worden voor herstel Vrijetijdseconomie en het behoud van haar banen in deze sector (15% van de werkgelegenheid)  Ook dienen er duidelijke besluiten genomen te worden over de visie op Recreatie & Toerisme, Toekomstvisie Giethoorn en vaarbeleid en hier een uitvoeringsagenda aan te hangen, zodat de visies ook tot uitvoer komen.

7.       De gemeente Steenwijkerland heeft diverse regiodeals ingezet en het gaat hierbij om flinke bedragen. Het is lastig uit te leggen aan inwoners hoe het kan dat hier zulke grote bedragen in omgaan, terwijl we ook flink overschrijden op andere vlakken. De VVD-fractie ziet graag voor de begrotingsbespreking een overzicht van de ontvangen regiodeals, waarvoor die bedragen ingezet gaan worden en wat de bijdrage van de gemeente hierin is. Hiernaast ook een duidelijk overzicht wat het financieel voor de begroting van de gemeente zou betekenen als die projecten niet of deels niet doorgaan. Zover wij begrepen hebben zou dit geen effecten hebben voor de begroting, omdat het investeringen betreft, maar onze fractie zou dit graag in een goed overzicht inzichtelijk hebben, ook voor een goede discussie in de raad tijdens de begroting.

8.       Uw vragen mbt zorg beëindiging en strategisch partnerschap ondersteunen wij. Er zijn nu teveel zorgaanbieders en te weinig grip op bestedingen aldaar. Voor ons valt dit onder de grote opgaaf in het Sociaal Domein.

9.       Uw economische adviesvragen ondersteunen we. Met betrekking tot de HCA is het ons inziens van belang dat hieruit budgetten vrijkomen die versnelde toetreding naar de arbeidsmarkt mogelijk maakt. Wij vragen specifieke aandacht voor jongeren die dit jaar uitstromen, om te voorkomen dat deze jongeren in de werkeloosheid komen. Hier dient de focus op te zijn.

 

De VVD heeft nog een aantal moties in voorbereiding voor de raadsvergadering volgende week mbt een aantal eerdergenoemde punten, om het college richting mee te kunnen geven in de voorbereiding naar de programmabegroting. We zullen de komende week met de raadsfracties in overleg gaan om te kijken of er mede-indieners zijn en wellicht zijn er moties van andere raadsfracties die wij als VVD ook kunnen steunen. We kijken uit naar een raadsvergadering waar we op constructieve wijze het college richting kunnen meegeven, zodat we de juiste dingen voor Steenwijkerland kunnen doen in deze tijd binnen de ons tot beschikking staande financiële middelen.".

Miriam Slomp-Dekkers, fractievoorzitter VVD Steenwijkerland

Steenwijk, 23 juni 2020  

De ChristenUnie is op zoek naar versterking

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 30-06-2020 08:45

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1317474/155984/Flyer werving oproep.jpgDoor het vertrek van Niels Benus als burgerraadslid is de ChristenUnie op zoek naar versterking.

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1317474/155984/Flyer werving oproep.jpg

Algemene beschouwing - Het Hernieuwd Perspectief

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 30-06-2020 08:25

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1317472/155984/HHP.jpgOp dinsdag 23 juni sprak de raad over Het Hernieuwde Perspectief. Een hernieuwd perspectief: de coronacrisis, maar ook de financiële situatie van de gemeente vragen om het maken van nieuwe keuzes, het heroverwegen van de oude ambities. De adviezen aan het college over deze heroverweging zijn door Jantina Drijfhout verwoord in een algemene beschouwing.

"Thuis onderwijs en thuiswerken: compliment voor het onderwijzend personeel. Wat was het snel geregeld. Als gezin kwamen wij in een bubbel. Met een heel monotoon ritme: school, werk, huishouden en vrije tijd vindt allemaal plaats op dezelfde vierkante meters. En ondertussen de zorgen die je hebt over je eigen gezin, familie, collega’s, vrienden. Zal iemand van hen ook Corona krijgen? En dan de persconferenties uit Den Haag: we keken als gezin samen alsof het om Idols ging.

Deze periode thuis, intensief met het gezin, heeft wel voor bezinning gezorgd. En ik hoor meer mensen dat zeggen. Hoe voelbaar was het dat het leven echt niet maakbaar is? En wat voelen we ons gezegend: wat blij dat we niet in Brabant wonen. Maar nog dichterbij: wat een drama voor de inwoners van een gemeente als Zwartewaterland.

Nu zijn we een paar maanden verder. Er is veel gebeurd. De impact op de economie en maatschappij zijn enorm. Ondernemers zagen hun bedrijven omvallen of winsten verdampen. Ouderen ontvingen geen bezoek meer en mensen stierven zonder naasten om hen heen. Maar ook… Er ontstonden verbanden, mensen keken naar elkaar om. En er ontstonden vele initiatieven.

De huidige versoepelingen maakt ook dat mensen weer het gevoel krijgen dat er iets terugkomt van het oude leven. We mogen weer genieten (op gepaste afstand) van een drankje op het terras, van een etentje buiten de deur. Op vakantie gaan. En ja, we mógen genieten van alles wat we van God krijgen in ons leven. Want genieten… Dat mag en moet. Maar… Niet ten koste van menen en niet ten koste van de schepping.

Praktisch betekent dat voor de ChristenUnie in basis dat we omzien naar kwetsbaren, mensen die onze aandacht en ondersteuning nodig hebben en dat we als rentmeester met de aarde willen omgaan. Omdat mensen waardevol zijn en onze schepping waardevol is. Niet uitputten om maar maximaal te kunnen genieten. Maar in balans. Er ontstond in de afgelopen maanden een soort reset op onze manier van leven. En dat betekent ook nieuwe keuzes maken: wat vinden we echt belangrijk? Is dat groei? Of moeten we toch gaan voor: genieten van genoeg."

De volledige bijdrage lees je hier