Nieuws van politieke partijen in Steenwijkerland inzichtelijk

2035 documenten

ChristenUnie Overijssel wil meer huisartsen

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 13-11-2019 14:07

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1281523/155984/huisarts.jpgDe ChristenUnie wil met een brede steun van coalitie- en oppositiepartijen, dat er meer huisartsen zich vestigen in Overijssel. Daartoe heeft de Overijsselse fractie een motie ingediend tijdens de behandeling van de begroting in Provinciale Staten. Er wordt een toenemend tekort aan huisartsen gesignaleerd, waardoor met name en in de dorpen en op het platteland de huisartsenzorg onder druk komt te staan, maar ook in steden als Enschede is het tekort voelbaar. De huisarts is een basisvoorziening voor de leefbaarheid van het landelijk gebied.

De ChristenUnie wil samen met andere partijen dat het college van GS komt tot een plan van aanpak voor Overijssel. ”Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om nieuwe huisartsen te boeien en te binden”, aldus Jan Westert, eerste ondertekenaar van de motie. “Dat kun je beter samen doen in Overijssel dan per regio of gemeente apart. Bovendien moet er nauw worden samengewerkt met de huisartsen zelf en zal er ook naar Den Haag met een heldere gezamenlijke boodschap moeten worden gegaan.” Het gaat om maatregelen die de vestiging van huisartsen interessant maken om vooral jonge huisartsen te boeien. Geen huisarts in de buurt betekent een fors aanslag op de leefbaarheid in het landelijk gebied. Het College van GS wordt gevraagd om uiterlijk voor de zomer van 2020 met een eerste plan van aanpak te komen.

BuitenGewoon Leefbaar over de meerjarenbegroting

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 11-11-2019 18:45

Nederland loopt met 18 miljoen mensen met evenzovele wensen t.a.v. wonen, werken en recreëren tegen grenzen aan. Niet alles kan! Maar vanuit verschillende perspectieven en belangen wordt verschillend gedacht over welke grenzen het gaat, wat wel of niet kan en hoe dat het beste kan worden opgelost. Complexe vragen waar we als samenleving mee op de proef worden gesteld, maar weet dat verandering van alle tijden is.

Het is belangrijk om de mensen dicht bij de lokale overheid te houden en ervoor te zorgen dat er met respect naar elkaars standpunten wordt geluisterd om via dialoog te komen tot maatschappelijk acceptabele oplossingen. Wij dienen om die reden mede met het CPB de motie in: Steenwijkerland is trots op de boer”. Deze groep heeft het moeilijk en krijgt het zwaar voor de kiezen. We mogen niet van één sector vragen een probleem op te lossen waar we als samenleving verantwoordelijk voor zijn. We zullen op lokaal niveau moeten kijken hoe we hier met alle sectoren gezamenlijk verstandig mee omgaan.

Dat gezegd hebbende, wil ik het college en de ambtelijke uitvoerders complimenteren voor de heldere stukken die ze hebben aangedragen. We liggen t.a.v. de diverse programmaonderdelen op koers, maar…. dat betekent zeker nog niet dat we er zijn.

Wat betreft de financiering van de programmabegroting wordt duidelijk dat het uitgangspunt ‘niet meer dan een trendmatige verhoging van de lokale lasten” uit het coalitieakkoord door het College op dit moment voor 2020 niet wordt gehaald. Het is een schrale troost dat wij daar niet alleen in staan. Omringende gemeenten hebben met dezelfde tegenvallers te maken.

Het college heeft de tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk en oplopende kosten voor de jeugdzorg grotendeels kunnen opvangen met een bezuinigingsherijking van 2 miljoen voor bestaand beleid. Een flinke bezuiniging, maar dat was niet genoeg. Omdat we naar de toekomst ook moeten inspelen op de omgevingswet, energietransitie, WMO en willen blijven investeren in andere voor onze kernen belangrijke voorzieningen. Om een gemeente te kunnen blijven die we met elkaar willen zijn.

Het College stelt voor om van onze inwoners met 3% extra, een hogere bijdrage in de WOZ te vragen dan trendmatig en ook van onze toeristen wordt een extra bijdrage gevraagd. De afvalstoffenheffing valt hoger uit omdat ze door tegenvallende inkomsten via de aandelen van Rova niet kostendekkend zijn. Dat is een landelijk en regionaal probleem. Het diftar systeem principe dat Steenwijkerland hanteert, blijkt landelijk de beste oplossing om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wij verwachten dat de in gang gezette reorganisaties van de IGSD en de gemeentelijke organisatie op korte termijn ook vruchten afwerpt t.a.v. de kosten in de bedrijfsvoering maar vinden het op dit moment verstandig om gedurende de reorganisatie niet, nog meer dan de aangegeven 125.000 euro op de bedrijfsvoering te bezuinigen.

Onze inwoners vangen nu voor 2020 de financiële onzekerheden op om de begroting sluitend te krijgen. Graag willen we aandacht vragen voor inwoners die hierdoor mogelijk in de problemen komen. Kan de portefeuillehouder aangeven dat ze hier allert op is en dat niet laat gebeuren?

BGL wil het College met oog op 2021 en 2022 nadrukkelijk vragen, gericht op zoek te gaan naar mogelijkheden om de huidige, meer dan trendmatige verhoging van de WOZ richting burgers te compenseren. Zodat over de collegeperiode als geheel, het uitgangspunt, niet meer dan een trendmatige verhoging wel wordt behaald. We zijn om die reden mede indiener van de motie van de VVD samen met de PVDA en CU.

Gezien het gebruik van de recreatieve sector van onze voorzieningen en de komende investeringen is BGL van mening dat de bijdrage vanuit de toeristische sector in de toekomst wel mag worden verhoogd. Samen met de sector zal gekeken moeten worden waar in de breedte mogelijkheden zijn om dat zo fair mogelijk te doen. Transparantie over de besteding van de middelen die de toeristische sector bijdraagt is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We zijn om die reden mede indiener van de motie van de PVDA, VVD en CU.

De PAS is in mei gesneuveld en heeft tot de huidige stikstofcrisis geleid. De stikstofcrisis is geen dossier waarover wij op lokaal niveau beslissen. Wel worden onze inwoners en ondernemers hiermee geconfronteerd. Hoe deze crisis afloopt is lastig te voorspellen, maar de kans is aanwezig dat we als gevolg van nieuw spelregels, in Steenwijkerland niet alle projecten tijdig kunnen oppakken. Dit heeft consequenties voor onze uitvoeringsbudgetten. Als zich dit voordoet, hoe gaat het college daar mee om?

Wat betreft de inhoudelijke bestuursprogramma’s willen wij graag de volgende zaken meegeven:

Inwoner op 1: Wij zijn blij met de mogelijkheid dat inwoners ook zonder afspraak weer geholpen kunnen worden in het gemeentehuis. Dat er een spreekuur is voor onze inwoners met wethouders en dat inwoners de subsidieregeling inwonersinitiatieven weten te vinden. Het klantcontact richting onze inwoners is belangrijk en wij hopen dat de acties die worden ingezet straks aantoonbaar hun vruchten gaan afwerpen.

Duurzaamheid: De energietransitie is een complexe opgave. Dat besef is inmiddels ingedaald en op diverse thema’s wordt hier met maatschappelijke partners gewerkt aan oplossingen die voor Steenwijkerland werken. Dat is ook nodig met oog op een opgave vanuit de RES waar wij als gemeente gevraagd worden een realistische bijdrage te leveren. Van belang is om na te denken hoe we hier onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk bij betrekken.

Werk aan de Winkel: We hebben hier stevige ambities aangegeven, we liggen op koers in de te nemen stappen maar voor de uitvoering zijn vele partijen nodig die met elkaar investeringsbeslissingen moeten nemen. Het is van belang om hier als gemeente de faciliterende en stimulerende rol te kunnen blijven pakken die we aangeven. Goede en voldoende mensen zijn van belang.

Samen redzaam: We staan achter de speerpunten van het programma samen redzaam. Hopelijk slagen wij erin met goed beleid en goede afspraken onze inwoners aan voorzieningen op maat te helpen tegen aanvaardbare kosten. Tevens zijn we erg nieuwsgierig naar wat de verkenningen rond het principe van de omgekeerde toets hebben opgeleverd en hoe dit traject verder wordt ingezet.

Mijn Steenwijkerland: Uit het programma mijn Steenwijkerland willen we wijzen op het onderdeel realistische groei van woningbouw in Steenwijkerland. Voor BGL hoort hier nadrukkelijk de woningbouw in dorpen en kernen bij. BGL is verheugd dat corporaties in Steenwijkerland weer sociale huurwoningen gaan bouwen in de noordelijke kernen. Graag zien wij dat de achterstand die hier is ontstaan wordt weggewerkt. Wij verwachten dat het College hier richting de corporatie “druk zet” en mee blijft denken voor die kernen die hier ook nadrukkelijk om vragen maar nog niet in het overzicht staan zoals bijvoorbeeld Ossenzijl. Een kern die ook is getroffen door de verkoop van sociale huurwoningen van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf aan Grouwels.

In het verlengde hiervan, het bestemmingsplan buitengebied is on hold gezet in voorbereiding op de invoering van de omgevingswet en de digitaliseringsopgave. Men hoopt de achterstand in ”oud beleid”, in te halen door te anticiperen op nieuw beleid. Maar… de zienswijzen die bij het bestemmingsplan buitengebied zijn ingediend blijven voorlopig staan. Is het een idee om te kijken, hoe we vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet als gemeente met deze zienswijzen denken om te kunnen gaan. Een leerproces om ons als raad ondersteund door ambtelijker ondersteuning beter te kunnen voor bereiden op die omgevingswet.

Soms doen zich calamiteiten voor t.a.v. de veiligheid in het verkeer. Kruispunt De Klosse is een voorbeeld waar we in de raad over hebben gesproken. Hiervoor staan geen middelen gereserveerd. Hoe zorgen we ervoor dat we dit soort zaken kunnen oppakken?

Er lijken met de normen over de PFAS nieuwe grenzen in beeld!

“Er mag niet meer met modder worden gegooid!”

Maar… voor onze waterrijke regio waar veel wordt gebaggerd brengt het mogelijk ook nog andere risico’s met zich mee. Hoe gaan we daar op inspelen?

Tot slot, de solvabiliteit raakt de ondergrens en de reserves lopen mede door een andere begrotingssystematiek terug. Dat lijkt een nieuw gegeven waar we als raad mee om moeten leren gaan.

Uitreiken mantelzorgboeketjes

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 11-11-2019 17:43

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1281449/155984/Mantelzorgboeket 201910 november was het de Dag van de Mantelzorg. Ook dit jaar hebben wij weer drie mantelzorgboeketjes uitgereikt aan mantelzorgers uit onze gemeente. Na onze oproep om mensen aan te melden, kwamen 19 verhalen bij ons binnen. Verhalen van mensen waaruit zoveel dankbaarheid blijkt dat anderen in staat zijn om te helpen, maar ook verhalen waarbij je even stil wordt omdat levens zo heftig kunnen zijn en zorgen zo groot. Wij kiezen altijd willekeurig uit alle aanmeldingen drie waar wij een mantelzorgboeket overhandigen. De andere 16 mantelzorgers hebben van ons een kaart ontvangen.

Begroting 2020 - 2023 vastgesteld door de gemeenteraad

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 08-11-2019 09:21

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1281340/155984/Begroting SteenwijkerlandDe gemeenteraad heeft gisteren de begroting vastgesteld voor de komende vier jaar. Ook de ChristenUnie heeft met deze begroting ingestemd. Duidelijk was dat er te weinig geld van het Rijk naar de gemeenten gaat om alle uitgaven van onze gemeente te dekken. Zo zijn ook in Steenwijkerland de kosten voor Jeugdzorg en WMO gestegen, terwijl de bijdrage van het Rijk daarvoor te weinig is.

In de begroting zat daarom een voorstel om voor € 2 miljoen te bezuinigen. Hier hebben we mee ingestemd, maar dit was niet voldoende voor een sluitende begroting. Daarom zit er in de begroting ook een voorstel voor een beperkte lastenverzwaring voor inwoners, ondernemers en voor bezoekers van ons gebied. De lastenverzwaring bij inwoners en ondernemers is 3% extra. Gemiddeld gaat het om € 1,59 per maand voor huiseigenaren en € 0,99 voor huurders. De ChristenUnie heeft altijd gezegd dat lastenverzwaring alleen mag, als er eerst bezuinigd is. Dat is nu het geval. Daarom hebben we met de begroting ingestemd. Zonder de beperkte lastenverzwaring hadden we drastische maatregelen moeten nemen, zoals het sluiten van een zwembad of een bibliotheek. Dat vinden wij voor dit moment niet acceptabel. Wel hebben we afgesproken dat als er de komende jaren financiële ruimte ontstaat, we dit voordeel weer willen inzetten voor een vermindering van de lastenverzwaring zoals die nu in de begroting is opgenomen.Een makkelijk besluit? Absoluut niet. Maar wel een besluit waarvan we vonden dat die genomen moest worden om te zorgen voor een evenwichtige en duurzame begroting voor nu en in de toekomst. 

In zijn bijdrage legt ook wethouder Scheringa namens het college uit waarom ze deze begroting heeft gemaakt. 

Kernenbezoek Paasloo, Oldemarkt en Ossenzijl

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 07-11-2019 14:00

Op donderdag 14 november bezoekt BGL de kernen Paasloo, Oldemarkt en Ossenzijl in het kader van de BGL kernenbezoeken.

BGL vindt het belangrijk om in contact te staan met de inwoners van Steenwijkerland en te horen welke problemen en ontwikkelingen er spelen in de kernen.

Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de gemeente, gaat BGL bij alle kernen op bezoek. In november zijn dit Paasloo, Oldemarkt en Ossenzijl.

Tijdens de inloopavond kunt u aanschuiven voor een kop koffie of thee en een gesprek met fractieleden van BGL. De avond heeft geen agenda en is vrij te bezoeken.

Heeft u vragen voor de fractie? Zijn er belangrijke zaken die in uw kern spelen en die BGL moet weten?

Kom dan langs, u kunt binnenlopen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

In Paasloo vindt u ons in restaurant ‘t Binnenhof. In Oldemarkt zijn wij in restaurant het Hof van Holland en in Ossenzijl kunt u langskomen in dorpshuis de Slinger.

Duidelijke brieven in Steenwijkerland!

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 06-11-2019 18:42

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1281349/155984/vraagtekens.jpgVoor veel mensen zijn brieven van de gemeente Steenwijkerland moeilijk te lezen. Wij hebben de wethouder gevraagd dit snel te veranderen. Ze kan hierbij geholpen worden door de Direct Duidelijk-Brigade. Dit is een groep mensen die namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overheden gaat helpen om brieven en teksten op websites te verbeteren. We hebben de wethouder gevraagd zich aan te sluiten bij de Direct Duidelijk-Brigade. De hele raad van Steenwijkerland was het hier mee eens en besloot om voor ons voorstel te stemmen.

Algemene Beschouwing

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 06-11-2019 18:33

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1281348/155984/Jantina Drijfhout

Tijdens de begrotingsvergadering heeft fractievoorzitter Jantina Drijfhout verteld wat de ChristenUnie vindt van de begroting 2020 - 2023: de Algemen beschouwing.

Algemene beschouwingen begroting 2020-2023

D66 D66 Steenwijkerland 05-11-2019 15:13

Voorzitter, We bespreken nu de begroting 2020-2023. Dit college heeft aan alle inwoners van Steenwijkerland een belofte gedaan: Geen extra belastingverhogingen. D66 was het er roerend mee eens. Maar het college breekt haar belofte. Nu ...

Begrotingsbehandeling 2020

VVD VVD Steenwijkerland 05-11-2019 11:58

Op 5 november 2020 werd de meerjarenbegroting 2020-2023 besproken in de gemeenteraad. Een lastige begrotingsbehandeling, omdat het college het moeilijke besluit had genomen om de lasten voor inwoners te verzwaren. Onderstaand de bijdrage van de VVD:

https://steenwijkerland.vvd.nl/nieuws/37230/begrotingsbehandeling-2020

Bespreking programmabegroting

 

We buigen ons vandaag over de programmabegroting voor 2020 en daarna.

Een begroting waar we bij de bespreking van de PPN al wisten dat we gezien het financiële landschap keuzes moesten maken om hem sluitend te krijgen. De PPN is niet sluitend aangenomen, vanuit de verwachting dat de tekorten in het Sociaal Domein vanuit het Rijk nog aangevuld zouden worden.

 

Na vaststelling van de PPN is inderdaad gebleken dat het Rijk extra middelen voor de gemeente heeft ingezet voor het sociaal domein. Helaas lieten andere rijksbijdragen een negatief beeld zien vanuit de mei-circulaire en zijn er nog andere financiële tegenvallers. Er was dus een forse opgave voor het vaststellen van een sluitende meerjaren programma begroting. En de wereld staat niet stil. Na de vaststelling door het college bleken er weer financiële verschuivingen. Deze zijn nog niet opgenomen in deze begroting. Ik bedoel hier nadrukkelijk  een positief effect van de septembercirculaire en een overschot op de bedrijfsvoering. Hier tegenover staat echter weer een forse overschrijding op het sociaal domein.

 

Al met al een onrustige financiële situatie. De gemeente Steenwijkerland zit daar in, net als alle andere gemeenten van Nederland. De trap-op trap-af systematiek lijkt niet meer te passen bij de huidige werkelijkheid en de financiële bijdrage van het Rijk en de taakuitbreidingen van de gemeenten zijn niet meer met elkaar in balans. Reden voor het Rijk om met een unaniem aangenomen motie de komende maanden op zoek te gaan naar een betere, financieel stabielere situatie voor de gemeenten. En reden voor de burgermeesters uit heel Overijssel om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten hier gezamenlijk bij het Rijk om meer geld te vragen.

 

Op dit moment moeten we het doen met de huidige systematiek. En met  de huidige over-en onderschrijdingen. En dan kom je voor lastige keuzes te staan. Welk Steenwijkerland willen wij zijn? Welke voorzieningen, welke dienstverlening en welke projecten vinden wij van belang. En.. hoe gaan we dat betalen?  

 

Voor de VVD-fractie is het o.a. belangrijk dat in onze gemeenten goede zorg voor jong en oud geleverd kan worden. Maar dat betekent voor ons ook dat we goede grip op de kosten van deze zorg moeten hebben. Daarom  drongen wij afgelopen jaar sterk aan op een Plan van Aanpak voor beheersing kosten Jeugdzorg. Nu er wederom, net als landelijk, een stijging van de kosten in het Sociaal Domein is, verwachten wij van het college hier een goede analyse en een idem dito beheersplan op.

De VVD-fractie vindt het ook belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk meedoet en vindt de uitvoering van de participatiewet belangrijk. We zijn dan ook afgelopen jaar kritisch geweest op de uitvoering van de IGSD en een goede samenwerking met de ondernemers in Steenwijkerland. Onze fractie is van mening dat mensen die echt niet kunnen werken een vangnet verdienen. Mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijke steun in de rug om snel weer aan de slag te komen. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn uitkering. Uit deze begroting blijkt nu dat deze tegenprestatie uit de doelstellingen van het college is gehaald. Dit heeft ons verbaasd en we zijn erg benieuwd naar de motivatie van het college.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met werk hebben we banen nodig. Landelijk gezien zijn er meer vacatures dan werkzame bevolking om de vacatures in te vullen. In het Noord-Oosten van Nederland is dit niet het geval en ook Steenwijkerland heeft nog niet een breed, divers aanbod van werk. Het college zet ook in op het binnenhalen van nieuwe bedrijven en op faciliteren van onze huidige ondernemers om o.a. de arbeidsmarkt positief te ontwikkelen. De toeristische sector blijft een belangrijke werkgever in ons gebied. De directe werkgelegenheid is 15% , maar de indirecte werkgelegenheid is wellicht net zo groot. Hiermee is Toerisme een belangrijke branche voor onze werkgelegenheid en economie. Het college benoemt dit niet voor niets als speerpunt. Maar tegelijkertijd ook om te zorgen dat er wel een goede balans blijft met de leefbaarheid in ons gebied, vandaar ook een heel plan om o.a. die leefbaarheid te kunnen borgen. De aankoop op de Deukten om de Kerkweg te ontlasten is een mooi voorbeeld hiervan.

 

Samengevat: het financiele landschap is lastig; het college zal voortdurend afwegingen en inschattingen moeten maken.

 

Het college heeft door herprioritering gelukkig al 2 miljoen weten te bezuinigen. Met de voorliggende begroting heeft het college de keuze gemaakt om geen rigoureuze maatregelen te nemen, waarbij de basisvoorzieningen en dienstverlening voor Steenwijkerland geraakt zouden worden. Je komt dan in discussies of bv heel Steenwijkerland mee moet betalen aan een in financieel zwaar weer verkerend zwembad in Vollenhove. Is bijvoorbeeld een bibliotheek anno 2020 nog noodzakelijk? Er zijn nog wel meer voorbeelden te vinden van discussies over zaken, waarvan het college nu vindt dat die voor Steenwijkerland nog onaangetast moeten blijven.

 

Wij begrijpen en respecteren de huidige keuzes van het college. Echter, en laten we de roze olifant in de kamer maar benoemen, de VVD is mede-ondertekenaar van het coalitieakkoord en daar staan financiële uitgangspunten in die voor ons zwaar wegen. En we zijn dan ook van mening dat deze financiële uitgangspunten leidend moeten zijn, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om die los te laten.

En mochten we nu als enige partij de begroting opstellen en zelfstandig keuzes maken voor deze begroting, dan had die begroting er waarschijnlijk anders uitgezien. Zonder lastenverzwaring voor de inwoners. Maar wellicht andere keuzes die weerstand hadden kunnen oproepen. Maar zo is de werkelijkheid niet in ons land. In een coalitie maken we met elkaar keuzes. En we respecteren de conclusie van het college dat we nu niet willen snijden in zaken die wij als basis achten voor onze gemeente. We zien echter ook mogelijkheden van financiële positieve effecten in zaken als bedrijfsvoering, temporisatie projecten als effect van stikstofdepositie etc.

Hiermee accepteren we de lastenverzwaring in 2020. Met pijn in het hart. Echter, alleen voor 2020. En niet voor de jaren erna.

Ook niet als een stelpost met de verwachting dat we er geen gebruik van maken. Dit moet niet als een zwaard van Damocles boven ieders hoofd blijven hangen.

Mocht de financiële situatie in 2020 toch nadeliger uitpakken dan nu verwacht, dan moet de financiële oplossing dan gevonden worden binnen de uitgangspunten in het coalitieakkoord en niet in de lastenverzwaring van inwoners, zoals nu verwoord in de begroting. Bovendien zijn we van mening dat als er in 2020 toch wederom een overschot is op de post bedrijfsvoering of om andere redenen structurele financiële ruimte ontstaat, die dan ten gunste moet komen van de prijsindexatie van de lasten inwoners.

Hiertoe hebben we samen met de coalitiepartijen een motie opgesteld.

 

Verder is in deze begroting opgenomen een financiële bijdrage vanuit de bezoeker. Dit vanuit de gedachte van het college dat indien er van de inwoners een bijdrage gevraagd wordt dit ook aan haar bezoekers gevraagd moet worden. Een lijn die de VVD kan volgen. Echter de branche-organisaties KopTop en KHN hebben met een brief duidelijk gemaakt dat zij denken dat de wijze waarop het college dit nu voornemens is, negatieve effecten zal hebben.  

De branche geeft in haar brief eigenlijk aan dat zij vindt dat door onze huidige systematiek één type ondernemer met name belast wordt, de logiesverstrekkende ondernemer, terwijl er juist veel dagtoeristen zijn.

Tevens geeft de branche in haar brief aan dat zij van mening is dat door onze huidige systematiek van hetzelfde bedrag voor elke type overnachting, bepaalde onderdelen van de logiesverstrekkers zwaarder getroffen worden.

 

En geeft de branche aan dat zij ook van mening is dat recreatie-ondernemers uit de rest van Steenwijkerland niet moeten "lijden" onder de drukte van toerisme in Giethoorn en maatregelen daar.

 

De VVD deelt de mening dat er aandacht moet zijn voor de systematiek en aanpak toeristbelasting, heeft hier bij de PPN ook al aandacht voor gevraagd, ook specifiek nog voor de forfaitarie systematiek en is dan ook mede-indiener van een motie die het college oproept samen met de branche te komen met een voorstel voor nieuwe heffingssystematiek met de door de branche benoemde aandachtspunten.

 

Al met al een aantal moeilijke en pijnlijke financiële afwegingen voor deze programmabegroting, maar wel om de goede dingen te kunnen doen voor Steenwijkerland: het ontwikkelen van een gunstig vestigingsklimaat in Steenwijkerland, een gemeente met voldoende banen voor haar inwoners, een gemeente met goede zorg en onderwijs voor haar inwoners en ook goede mogelijkheden tot recreëren en cultuur. Voor nu en in de toekomst.

 

Een Sterk Steenwijkerland.