Nieuws van politieke partijen in Steenwijkerland inzichtelijk

2300 documenten

Raadspraat ChristenUnie Steenwijkerland

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 19-09-2022 06:00

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1425391/155984/Henk en Jantina raadsfoto.jpgRaadspraat ChristenUnie 13 september was de eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen. Diverse onderwerpen passeerden de revue:

Na een tussen uitspraak van de Raad van State moest de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen over een bestemmingplanwijziging aan de Tukseweg in Tuk. De RvS vond dat de gemeenteraad geen goede juridische ruimtelijke argumenten had gegeven om het verzoek voor een bestemmingsplanwijziging te weigeren. Na deze uitspraak van de Raad van State is het voorstel van de initiatiefnemer iets aangepast. En is er op sommige punten meer duidelijkheid gekomen voor de omwonenden. De CU heeft geconstateerd dat we op basis van de juridische ruimtelijke kaders geen aanvullende en/of nieuwe argumenten konden vinden om de wijziging van de bestemming tegen te houden. Daarom hebben we voor het wijzigen gestemd. Wij hebben voor een wijziging van de verordening voor leerlingenvervoer gestemd. Het ging om een aantal technische wijzigingen en het opnemen van een aantal groepen leerlingen, die in de oude verordening nog geen aanspraak konden maken op leerlingenvervoer, maar waar de gemeente al wel een uitzondering voor maakte. Binnen de gemeente Steenwijkerland is een regeling dat starters een starterslening kunnen krijgen bij de aankoop van hun eerste huis. Omdat de huizen duurder worden, moest het genoemde aankoopbedrag in deze regeling verhoogd worden. Via een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door bijna alle partijen en ondersteund door de hele raad, is ook het te lenen bedrag in de regeling verhoogd. Starters kunnen nu tot €55.000 lenen bij de gemeente bij een aankoop van een woning van maximaal € 275.000. We hebben ingestemd met een regeling waarbij inwoners met veel medisch afval, een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het storten van dit afval, omdat deze inwoners extra kosten hebben en niet kunnen profiteren van het systeem dat, des te beter je afval scheidt, des te lager de kosten worden. Wij vonden het voorstel van het college passen bij de solidariteitsgedachte. Na een lange discussie over de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van deze regeling, kwamen we uiteindelijk raadsbreed uit op een wijziging van het voorstel, zodat de hoogte van de tegemoetkoming niet meer afhankelijk is van het inkomen, maar gelijk is voor alle inwoners die te maken hebben met medisch afval. Een verruiming dus van de regeling waar de CU van harte mee heeft kunnen instemmen. Ook hebben we drie moties ‘vreemd aan de orde’ besproken. Dit zijn moties die niet horen bij een onderwerp dat op de agenda staat. De eerste motie ging over het afgeven van een signaal dat we tegen de opening van Lelystad Airport zijn. Het standpunt van de ChristenUnie komt hiermee overeen, dus we hebben ingestemd met deze motie. De tweede ging over het versnellen van het maken van een plan van aanpak voor het verduurzamen van woningen en bedrijven. De wethouder gaf aan dat hij hier al mee aan de slag was, maar de motie daar ondersteunend aan was. We hebben uiteraard ingestemd met deze motie. De derde motie beoogde een overzicht te krijgen van alle dingen die in onze gemeente ingezet worden om kinderen, jongeren en ouderen weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. De burgemeester gaf aan dat hij binnenkort met een voorstel komt waar dit onder valt. Daarom is de motie ingetrokken. Maar wat ons betreft een onderwerp om op de agenda te blijven zetten.

Tekst VVD-steenwijkerland tijdens PPN

VVD VVD Steenwijkerland 14-07-2022 10:38

In dit nieuwsitem staat de tekst zoals onze fractievoorzitter die uitsprak tijdens de PPN van juli 2022.

Een beleidsarme PPN ligt nu voor, met in het najaar een concreet uitvoeringsprogramma, waar de VVD dan ook op zal reageren. Maar welk politiek perspectief wordt er nu dan besproken? Wat mag u als inwoner of ondernemer het komende jaar van de lokale politiek verwachten? Wat mag u van de VVD Steenwijkerland verwachten?

.....

U kunt de hele tekst lezen door e bijlage hieronder te openen.

Statement stikstofreductiedoelstellingen

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 11-07-2022 20:25

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1424092/155984/Henk en Pieter Grinwis.jpgDe plannen van het kabinet voor het behalen van de stikstofreductiedoelstellingen en dan vooral het gepresenteerde kaartje met de emissiedoelstellingen, het gemiste perspectief voor boeren en de eenzijdigheid van het plan omdat andere veroorzakers (bedrijven, verkeer, luchtvaart) nog niet meegenomen zijn, leidt tot veel maatschappelijke onrust en acties van boeren.

Lopende processen zijn onder druk komen te staanOok in Steenwijkerland! En de ChristenUnie Steenwijkerland begrijpt de zorgen. De aanwezigheid van boeren in ons gebied is van groot belang. Zij zijn naast boer ook vaak natuurbeheerders en zijn één van de pijlers voor een vitaal platteland. Juist in Steenwijkerland waren de boeren en overheden al met elkaar in gesprek over de te nemen maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen via de Gebiedsgerichte Aanpak. In de GGA wordt samengewerkt aan het versterken van de natuur en het verminderen van de stikstofuitstoot in en rondom het Natura2000-gebied. Ook hebben er in Steenwijkerland de laatste jaren al veel natuurherstel-werkzaamheden plaatsgevonden. De brief van de minister zorgt binnen de al lopende processen tot veel onrust. Onduidelijkheid is wat de sociaal-economische impact is van de genoemde maatregelen.

Samen werken aan oplossingenWe begrijpen dat er SAMEN toegewerkt moet worden naar een reductie van de stikstofuitstoot. De aarde is uitgeput. We leven al jaren op economisch een hele grote voet. En wij moeten als rentmeesters voor onze aarde zorgen en deze op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Maar de rekening moet niet alleen bij de boeren neergelegd worden. Ook andere sectoren moeten bijdragen. En niet te vergeten: de consument zelf ook. In de raad van 5 juli heeft de CU bij de algemene beschouwing aangegeven dat er een nieuwe of andere visie op leven en maatschappij nodig is. Niet die van continue groei, maar van bloei. Die van recht doen aan elkaar, aan iedereen. Die van de menselijke maat. Die van de brede welvaart.

De boeren zelf hebben tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2022 duidelijk aangegeven dat ze onderdeel van de oplossing willen zijn / worden. Daarom roepen wij ook op om verder te gaan met de al ingezette Gebiedsgerichte Aanpak, maar ook zeer duidelijk te zijn in de getallen: waar hebben we het nu precies over.

Uitvoering in handen van de provincieDe uitvoering van de maatregelen die het kabinet wil, ligt bij de provincie en niet bij de gemeente. Maar wij wilden in onze gemeente niet afwachten en opkomen voor alle belangen in ons mooie gebied. Daarom hebben we met de meerderheid van de raad een motie ingediend. 

(op de foto: Henk Boxum tijdens de zomertour van de ChristenUnie in gesprek met de CU-woordvoerder Landbouw Pieter Grinwis. Grinwis zelf heeft 5 moties binnengesleept met aanvullende opdrachten voor het kabinet bij dit dossier. Over de bijdrage en inzet van Pieter Grinwis bij het debat in de Tweede Kamer trouwens nog een artikel uit De Nieuwe Oogst: Pieter Grinwis (CU): 'We moeten snel voorbij deze polarisatie zien te komen' - Nieuwe Oogst)

Algemene Beschouwing 2022

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 05-07-2022 21:02

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1423856/155984/kano-vergezicht.jpg

Voorzitter,

Met alle informatie die er nu ligt lijkt het er op dat we de komende jaren als gemeente miljoenen te verspijkeren hebben terwijl we nog steeds bij de top 10 van goedkoopste gemeenten horen.

Het lijkt zo mooi maar in het perspectief van de geweldige uitdagingen die we voor ons hebben liggen zoals: energie, stikstof, vluchtelingen, woningbouw en jeugdzorg om maar wat te noemen rijst bij ons de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de ongelijkheid en polarisatie binnen al deze thema’s teruggedrongen wordt? Er zijn vele zorgen.

Deze algemene beschouwing van de ChristenUnie zou ik dan ook willen starten met de constatering dat een nieuwe of andere visie op leven en maatschappij nodig is. Niet die van continue groei, maar bloei. Die van recht doen aan elkaar, aan iedereen. Die van de menselijke maat. Die van de brede welvaart.

Het coalitieakkoord zal de komende maanden verder uitgewerkt worden. De ChristenUnie dient daarom geen moties in, maar we geven wel een paar denkrichtingen mee aan het college.

We starten met een algemene oproep aan het college: de genoemde uitdagingen vragen om een aanpak waarbij onconventionele routes niet geschuwd moeten worden. Want als we blijven doen wat we deden, houden we wat we hebben.

We leggen nu drie zorgen neer met daarbij de adviezen van de CU. Die zorgen gaan over:

Klimaatverandering

Financieel huishoudboekje van onze inwoners

Jeugd

KLIMAATVERANDERING

De afgelopen jaren is ingezet op de transitie naar energieneutraliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De komende jaren worden uitdagend: we moeten rekening houden met de beperkingen op het net en een tekort aan grondstoffen. We moeten in dit licht nieuwe keuzes maken in ons duurzaamheidsbeleid: wat wordt de focus?

De ChristenUnie wil graag:

Energie-opwek projecten van onderop en via het concept van duurzame dorpen. Bij de bijeenkomst vorige week in de Meenthe kwamen al goede voorstellen langs van het verdiepen van de samenwerking tussen plaatselijke belangen en andere organisaties.

De gemeente moet meer een voorbeeldrol vervullen als het gaat om het verduurzamen van het eigen vastgoed, maar ook bij de keuzes die gemaakt worden in het gebruik van grondstoffen. Binnen het gehele gemeentehuis moet bij alle inkoop de focus liggen op het verlagen van de footprint.

De Cu wil af van het gefragmenteerd nadenken over de verschillende onderdelen van het duurzaamheidsprogramma. Er moet één verhaal komen waar alle onderdelen een plek krijgen. Dan kunnen we ook de juiste keuzes maken in de besteding van onze middelen.

Geldzorgen bij onze inwoners

De prijzen stijgen de laatste maanden enorm. De ChristenUnie maakt zich zorgen om die inwoners die het nu niet meer rond kunnen krijgen. Deze groep is groter dan alleen die inwoners die nu een beroep doen op het armoede- en minimabeleid.

Daarom wil de ChristenUnie

Een actieve en laagdrempelige aanpak om juist de groep die zich normaliter prima kon redden snel in beeld te hebben om zo escalatie te voorkomen.

Een pakket aan maatregelen om onze inwoners te helpen als er sprake is van oplopende rekeningen. Dat kan door het ondersteunen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, inzet van ons ruimhartig armoede en minimabeleid, maar ook door de inzet van financiële coaches en een duurzame manier van schuldhulpverlening. Volle inzet op preventie en vroegsignalering.

Out of the box denken op casusniveau: werk ook als het gaat om het ondersteunen van onze inwoners via de methode van de omgekeerde toets waarbij een oplossing voor de lange termijn bedacht wordt.

Zorgen om onze jeugd. Een vergeten groep?

De aandacht van de gemeente is de afgelopen jaren uitgegaan naar de ‘officiële’ jeugdzorg. Is er voldoende aandacht geweest voor de jeugd die niet in behandeltrajecten zit, maar wel hier in onze gemeente opgroeit? Ik ben opnieuw geschrokken over de verhalen over alcohol- en drugsgebruik onder jongeren die verteld werden afgelopen donderdag in de Meenthe. En dan de prestatiedruk onder jongeren. Het aantal gebroken gezinnen waarin ze opgroeien. De ongelijkheid in kansen voor deze jongeren door de hoge studieschuld en het tekort aan woningen. Hebben we goed zicht op onze jongeren die nog niet in de hulpverlening zitten? Ik was in verkiezingstijd zelf op de RSG met een infostand. Ik heb veel leerlingen gesproken en ze hebben goede ideeen. Maar waar is hun podium?

Daarom wil de ChristenUnie:

Dat de jongeren meer een stem krijgen. Jongeren willen graag hun mening geven in hun gemeente over dingen die zij belangrijk vinden, blijkt uit de opiniepeiling van UNICEF onder jongeren tussen 12 en 18 jaar.  Er moet niet over de jongeren gesproken worden, maar met de jongeren.

Datzelfde geldt ook voor allerlei goede preventie activiteiten die door de gemeente en haar partners worden opgezet voor de jeugd. De jongeren moeten zelf input kunnen geven over de wijze waarop preventieve maatregelen vormgegeven moeten worden. Anders is het water dragen naar de woestijn.

Alle fracties tezamen hebben veel zorgen, dat horen we in de bijdragen. Alleen gezamenlijk komen we tot goede besluiten. Niet in de bubbel van het gemeentehuis, maar door te horen wat er leeft in de wijken en kernen. Wij willen de andere fracties vragen om juist nu gezamenlijk als raad een plan te maken om dorpen en kernen te bezoeken en daarbij ook maatschappelijke organisaties uit te nodigen. En laten we het vanmiddag niet houden bij de uitspraak ‘dat zouden we eigenlijk moeten doen’. Ik hoor graag van de andere fracties in tweede termijn of we ons zelf vanavond de opdracht geven om dit ook daadwerkelijk te gaan doen! In navolging van het college zoal in het coalitieakkoord staat. De wijze waarop kunnen we wat mij betreft nog met de agendacommissie en griffie bespreken, maar een raadsuitspraak op dit punt zou ik graag horen.

Voorzitter, tot slot wil ik namens de CU het college Gods zegen toewensen om ons de komende vier jaren door al deze uitdagingen te leiden.

VVD Steenwijkerland en de stikstofplannen van het Kabinet.

VVD VVD Steenwijkerland 02-07-2022 06:28

Hoe kijkt de fractie van de VVD Steenwijkerland aan tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Geachte,

 

Op dit moment roepen de plannen van het kabinet rondom stikstof enorm veel emoties op in het land en uiteraard ook in ons gebied. Emoties die wij goed begrijpen. De fractie van de VVD Steenwijkerland is hier ook veel mee bezig geweest.

 

Direct na het uitkomen van de plannen is er in het gemeentehuis een raadsbrede bijeenkomst belegd met een aantal gemeentelijke betrokkenen als LTO, boeren, stichting Weerribben Wieden en raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst konden de boeren hun zorgen uiten en hun standpunten kenbaar maken.

Bijgaand treft u het standpunt van de fractie van de VVD Steenwijkerland. Wij zullen ons blijven inzetten voor een leefbaar en vitaal platteland in Steenwijkerland, waar ook goed en gezond geboerd kan worden. Hier zullen we ons in de gemeenteraad voor inzetten en ook zullen we binnen onze partij blijven aandringen op realistische haalbare plannen met een gebiedsgerichte aanpak.

In de bijlage vindt u een nadere toelichting op onze standpunten.

Met hartelijke groet,

Namens de VVD fractie Steenwijkerland

 

Miriam Slomp-Dekkers

fractievoorzitter VVD Steenwijkerland

Maart, April, Mei 2022. Door Jantina Drijfhout – fractievoorzitter

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 13-05-2022 11:23

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1422544/155984/Jantina 3 400x600De verkiezingsdag en de weken daarna: coalitievorming. Intensief in vele facetten en aspecten.

16 maart: verkiezingen. Na wekenlang campagne voeren, pluimen uitdelen, een geweldige inzamelactie van menstruatie- en verzorgingsproducten voor de kledingbank en verschillende debatten, gingen de inwoners van Steenwijkerland naar de stembus. Ik ben dankbaar dat we onze twee zetels hebben behouden, ook al hebben we stemmen verloren.

De komende vier jaar mag ik mij dus wederom aan de slag als raadslid. Ik hou van de gemeentelijke politiek. De besluiten die we nemen, de gesprekken die we voeren met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties gaan allemaal over thema’s die in onze eigen woonomgeving spelen. Niet abstract of ver weg, maar heel dichtbij.

Na de verkiezingen denk je het even rustig aan te kunnen doen. Nou… dat was ook zo. Eén hele week! Die lege agenda was snel verleden tijd. Ik ben o.a. met alle raadsleden op pad geweest voor een introductie-tweedaagse. Je leert de nieuwe raadsleden goed kennen (en zij jou hopelijk). En dat is fijn. Het helpt mee aan verbinding: want ondank de politieke verschillen doen we het allemaal voor een Steenwijkerland waar het prettig leven is. En wat voel ik me dan dankbaar als op een avond het ‘zo ware helpe mij God almachtig’ klonk bij de installatie van onder andere mezelf en fractiegenoot Henk Boxum.

De afgelopen vier weken hebben in het teken gestaan van de gesprekken met de informateur en later de gesprekken met BGL, PvdA en VVD over een coalitieakkoord. Voor ons was het belangrijk te voelen dat we in een coalitie gewenst zijn. Getalsmatig zijn we als partij niet nodig voor een meerderheid. We zijn blij dat we als constructieve samenwerkingspartner worden gezien. De avonden, maar ook zaterdagochtenden en zelf tijdens mijn vakantie (lang leve Zoom) is gewerkt aan een coalitieakkoord. En mogen we de koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet, voortzetten, maar hebben we ook op sommige thema’s de focus verlegd.

Rust, lege agenda voor de avonden? Niet nodig. Want vol energie ga ik aan de slag! Na deze bijzondere weken gaan we weer naar het ‘normale’ raadswerk. En daar kijk ik stiekem toch ook wel heel erg weer naar uit.

Coalitieakkoord 2022-2026 vastgesteld

VVD VVD PvdA Steenwijkerland 13-05-2022 10:25

Deze week hebben we samen met BGL, PvdA en CU ingestemd met het coalitieakkoord "Duurzaam doorbouwen, Samen werken aan een vitaal Steenwijkerland!"

In dit coalitieakkoord staat waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. "De koers van de afgelopen jaren zetten we voort. Tegelijkertijd benoemen we ook een aantal grote, nieuwe opgaven die we gaan oppakken. We hebben gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat biedt ruimte voor nieuwe kansen en ontwikkelingen én geeft anderen de mogelijkheid om mee te denken en mee te bouwen aan een Sterk Steenwijkerland. Dat samen optrekken met inwoners, ondernemers én de oppositie zie je als een rode draad in ons coalitieakkoord terug". 

De coalitiepartijen zijn het daarnaast eens geworden over de portefeuilleverdeling van de beoogd wethouders.

Het coalitieakkoord wordt op donderdag 19 mei 2022 aan de raad gepresenteerd en dan worden ook de wethouders geinstalleerd.

CDA wil meer perspectief in stikstofaanpak

CDA CDA Steenwijkerland 13-04-2022 08:11

Het CDA is het niet eens met de aanpak die minister Van der Wal voorstelt. "Het CDA vindt dat er veel meer aandacht moet zijn voor financieel – en ondernemersperspectief voor (jonge) agrariërs. Onze boeren zijn van levensbelang. Natuur, platteland en boeren zijn ook in onze gemeente onlosmakelijk met elkaar verbonden en boven alles onmisbaar voor onze voedselvoorziening. Voor een aantal Natura2000 gebieden is de natuurdoelstelling gekoppeld aan de KDW (grenswaarde stikstof) nooit haalbaar, zelfs niet als alle boeren in of nabij deze gebieden stoppen. Daarom willen wij dat in plaats van de omstreden KDW-systematiek een brede benadering van de ontwikkeling van natuurwaarden. Ook dient in plaats van te werken met modellen de daadwerkelijke lokale toestand van kwetsbare natuur en de stikstofemissies te worden gemeten om de toelaatbare stikstofbelasting te bepalen. Er is nu onvoldoende aandacht voor investeren in innovatie en voor duidelijkheid en perspectief en een duurzaam verdienmodel voor de overblijvende (familie)bedrijven", zegt CDA-woordvoerder Clazinus Netjes. De CDA-fractie heeft daarover een aantal vragen gesteld aan het college: Wat is de visie van uw college op de hiervoor genoemde hoofdlijnenbrief van de minister? Welk standpunt heeft uw college rekening houdend met deze visie verwoord in de Bestuurlijke Regiegroep op 6 april j.l. bij de behandeling van het startdocument? Welke consequenties heeft het afhaken van LTO-Noord volgens uw college voor het in gang gezette proces GGA? Deelt u de overwegingen die LTO-Noord tot haar besluit brachten? Welke stappen gaat uw college zetten om een duurzaam perspectief te bieden aan onze ondernemende agrariërs als onderdeel van een vitaal platteland? Op welke wijze trekt uw college samen op met Gedeputeerde Staten van Overijssel en oefent u invloed uit op het provinciaal beleid in de richting van de gemeente? Pas nadat de uitkomsten c.q. besluiten van de Gebiedstafels genomen zijn, komt de raad in beeld om dit te vertalen in ruimtelijk beleid. In het organogram (bijlage 4 Uitgangspunten Gebiedsgerichte Aanpak, werkvergadering 31 maart 2021) is niet aangegeven wanneer en op welke wijze uw college en de gemeenteraden in het kader van het democratische proces in beeld moeten komen. Hoe gaat uw college invulling geven aan dit belangrijke aspect van onze democratische beginselen?

CUSWL bezorgt Pluim: aan de initiatiefnemers van De Kookpot in Sint-Jansklooster.

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 14-03-2022 08:17

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1419986/155984/uitreiking pluim de kookpot

In 2017 ontstond een spontaan initiatief om een diner te gaan organiseren voor ouderen uit St-Jansklooster en omstreken.Tinie en Jan Heetebrij en Hennie en Henk Wind leek het een fijn idee voor ouderen uit de omgeving om één keer per maand een diner te organiseren voor een (zeer) zacht prijsje. Wat in 2017 begon met 20 gasten is anno 2022 opgelopen tot 60 gasten. De ouderen vinden het gezellig, lekker en ontspannen om in het Dorpshuis ‘de St-Janskamp’ met elkaar te eten, te kletsen en te genieten van een heerlijk diner. Gekookt wordt er door diverse vrijwilligers, zodat het elke keer weer een ander menu op tafel komt. De vrijwilligers koken, bedienen en ruimen op.

Vooral de gezelligheid en het elkaar ontmoeten maakt dit initiatief zo waardevol voor de ouderen. Om dat tot uitdrukking te brengen werd woensdag 2 maart door CU-raadslid Henk Boxum de ChristenUnie-pluim overhandigd aan Tinie en Jan Heetebrij in aanwezigheid van veel vrijwilligers. Om daarmee de waardering te onderstrepen ook namens de ouderen! Gelukkig kan – na de beperkingen door corona - 17 maart weer gezamenlijk in de St-Janskamp worden gegeten. Boxum sprak de hoop uit dat nog in lengte van jaren DE Kookpot mag blijven doorgaan met hun initiatief.

Een overvloedig resultaat, onverwacht veel …. gekregen!

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 14-03-2022 08:04

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1419985/155984/20220309_103944.jpg

In het kader van internationale vrouwendag heeft de ChristenUnie Steenwijkerland een inzamelactie gehouden van menstruatie- en verzorgingsproducten. Deze ingezamelde producten worden via Boutique ZeroZero in Steenwijk uitgedeeld aan vrouwen en meisjes die het zelf niet kunnen betalen. Boutique ZeroZero is de kledingbank van Steenwijkerland. En verstrekt naast kleding ook menstruatie- en verzorgingsproducten.

“We hebben zaterdag 5 maart in het centrum van Steenwijk gestaan om mensen te vragen om producten te kopen en te doneren. Dit is massaal gedaan”, aldus Jantina Drijfhout, lijststrekker en fractievoorzitter van de lokale ChristenUnie. “Mensen waardeerden de actie enorm en kochten veelal meer dan één product”.

De mensen op de kieslijst van de ChristenUnie hebben ook in de eigen persoonlijke omgeving ruchtbaarheid gegeven aan de actie. Ook bij hen zijn veel producten ingeleverd.

“Het is ontzettend schrijnend dat we ook in Steenwijkerland een voorziening als de kledingbank Boutique ZeroZero nodig hebben. Wij hebben op deze manier in ieder geval de kledingbank willen helpen bij hun belangrijke functie in onze gemeente. Maar het zou eigenlijk niet nodig mogen zijn”, aldus Drijfhout.

De producten zijn door Jantina Drijfhout bezorgd bij Boutique ZeroZero.