Nieuws van politieke partijen in Steenwijkerland inzichtelijk

2011 documenten

College Steenwijkerland blundert bij Stadsstrand

CDA CDA Steenwijkerland 18-09-2019 14:28

Prachtig plan Stadsstrand Vollenhove loopt vertraging op door gemeentelijke blunder. CDA raadslid Femedith Kersjes-Holweg heeft daarover het volgende gezegd in de commissie vergadering van de gemeenteraad: Nadat ik vorige week gebeld werd door een, terecht, heel boze boer wiens grond zonder instemming anders bestemd zou worden in het plan Stadsstrand, heb ik gebeld met verantwoordelijk wethouder Scheringa in de hoop dat er nog een oplossing te vinden was om het nu ontstane probleem op te lossen. Ons inziens heeft de wethouder geprobeerd een oplossing te vinden maar is het niet mogelijk gebleken de gemaakte blunder nu recht te zetten. Ja, een blunder, er is niet gecontroleerd of de eigenaar van een deel van de anders te bestemmen grond akkoord ging. Het college stelt nu voor het plan van de agenda te halen. Het behandelen van dit plan zonder goede oplossing en daarbij behorende aanpassingen aan de stukken zou wat ons betreft onverantwoord zijn. Wij gaan dus ook akkoord met het voorstel van het college het plan nu niet te behandelen. Zonde, zonde, zonde dat de voortgang van dit mooie plan vertraging oploopt terwijl dit niet had gehoeven. Wij wensen de initiatiefnemer heel veel wijsheid bij de verdere stappen die hij samen met belanghebbenden nog te zetten heeft. Gelukkig zijn belanghebbenden ook nog bereid om stappen te zetten. Het college wensen we heel veel wijsheid om dit soort blunders in de toekomst te voorkomen!

Ontwikkelingen Family Fun Zone op Eeserwold: ook ruimte voor een casino?

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 13-09-2019 17:55

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1279388/155984/free-vector-the-leisure-centre.png

Het Focus-U-Park in het bedrijvenpark Eeserwold aan de A32 gaat definitief niet door. Er wordt nu weer aan gedacht om naast een hotel, restaurants en andere horeca-activiteiten ruimte te maken voor experience en entertainment: de zogenaamde Family Fun Zone.Deze nieuwe insteek met meer leisure zou dan ook (weer) goed zijn voor het centrum van Steenwijk.

Bij het vaststellen van dit plan (2009-2010) heeft de ChristenUnie haar zorgen uitgesproken over de mogelijkheid van een laagdrempelige casino binnen die plannen.De ChristenUnie heeft daarover onlangs vragen gesteld aan het College van B&W. Gevraagd wordt hoe deze Family Fun Zone passen binnen het bestaande beheers- of bestemmingsplan Eeserwold.En als er een (laagdrempelig?) casino wordt ontwikkeld wat dan de minimale- en de maximale mogelijkheden zijn voor dit nieuwe casino. En welke van de twee bestaande casino’s verdwijnen er dan?Ook vraagt de ChristenUnie zich af - gezien de vele problematische schulden in en rond stad Steenwijk - of anno 2019 deze ontwikkeling nog wel past?

Family Fun Zone: Past dit binnen het bestaande beheers- of bestemmingsplan Eeserwold?

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 10-09-2019 19:09

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1279388/155984/free-vector-the-leisure-centre.png

Onlangs las de ChristenUnie in Steenwijkerland in een persbericht dat het Focus-U-Park in het bedrijvenpark Eeserwold aan de A32 definitief niet doorgaat. Uitgaand van dit feit schetst de heer Evers een nieuwe ontwikkeling. Naast hotel, restaurants en andere horeca-activiteiten wordt ook weer gedacht aan experience en entertainment: de zogenaamde Family Fun Zone.Deze nieuwe insteek met meer leisure zou dan ook (weer) goed zijn voor het centrum van Steenwijk.

Bij het vaststellen van dit plan (2009-2010) heeft de ChristenUnie hun zorgen uitgesproken over de mogelijkheid van een laagdrempelige casino binnen die plannen.De ChristenUnie heeft daarover onlangs vragen gesteld aan het College van B&W. Gevraagd wordt hoe deze Family Fun Zone passen binnen het bestaande beheers- of bestemmingsplan Eeserwold.En als er een (laagdrempelig?) casino wordt ontwikkeld wat dan de minimale- en de maximale mogelijkheden zijn voor dit nieuwe casino. En welke van de twee bestaande casino’s verdwijnen er dan?Ook vraagt de ChristenUnie zich af - gezien de vele problematische schulden in en rond stad Steenwijk - of anno 2019 deze ontwikkeling nog wel past?Tenslotte is de ChristenUnie benieuwd hoe het huidige College en de huidige Raad daar tegenaan kijkt.

ChristenUnie Steenwijkerland stelt College vragen inzake de gevolgen PAS-besluit.

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 10-09-2019 18:53

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1279387/155984/stikstof-molecuul.pngChristenUnie Steenwijkerland stelt College vragen inzake de gevolgen PAS-besluit. VRAGEN MOGELIJKE GEVOLGEN BESLUIT GS VAN 09-07-2019.

De ChristenUnie Steenwijkerland heeft altijd veel aandacht voor enerzijds de ontwikkelopgave Natura 2000 van onze natuurgebieden de Weerribben en de Wieden en anderzijds de mogelijkheid van met name de veeteeltbedrijven om zich – binnen de regelgeving van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – te kunnen uitbreiden.

De ChristenUnie is van mening dat beide belangen in balans moeten zijn. Door de gerechtelijke uitspraak van 29-05-2019 door de hoogste bestuursrechter en het daar op volgend besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel j.l. 9 juli deze uitspraak te volgen is de problematiek rond het afgeven van vergunningen nog ingewikkelder geworden.Zelfs bestaande afgegeven vergunningen voor ondernemers of inwoners zijn vervallen als er nog niet gebouwd is en de vergunning valt onder de gevolgen van genoemde besluiten.

De ChristenUnie heeft veel vragen aan het College over deze besluiten.Met name welke ondernemer of inwoner wordt getroffen door deze besluiten en hoe het College daar mee omgaat. Hoe actief is hier aandacht voor?En denken we als gemeente mee met Provincie en Rijk hoe de PAS-systematiek er dan komt uit te zien? Hoe wordt de Raad van Steenwijkerland meegenomen in deze ingewikkelde materie?En hoe neemt het College de ondernemers en de inwoners mee? Hoe handhaaft onze gemeente daar waar nodig deze besluiten? Veel vragen waar de ChristenUnie graag meer duidelijkheid over wil hebben.Ook of de besluiten nog gevolgen hebben voor woningbouwplannen of plannen van andere -grotere of kleinere – projecten binnen Steenwijkerland. Belangrijk vindt de ChristenUnie dat onze gemeente - door ambtelijke - en bestuurlijk aandacht - hier pro-actief mee bezig is.

BGL bezoekt agrarische ondernemers tijdens ‘Over het Hek’

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 09-09-2019 17:59

Op zaterdag 7 september vond ‘Over het Hek’ plaats. Tijdens deze dag kon je een kijkje nemen bij agrarische ondernemers. Dit evenement wordt georganiseerd door LTO Steenwijkerland.

Dit jaar ging de BGL fractie, bestuur en wethouder op de fiets een aantal van deze bedrijven bezoeken. ’s Ochtends hebben we een aantal mooie bedrijven bezocht in de omgeving van Blokzijl. Het was mooi om deze bedrijven van binnen te zien en mooie gesprekken te voeren met enthousiaste ondernemers en overige bezoekers die bij deze bedrijven rondliepen. ’s Middags zijn we naar Kallenkote gegaan en hebben daar de Maargies Hoeve bezocht. Ook hier hebben we weer goede gesprekken kunnen voeren met de bezoekers die er rondliepen.

We kijken terug op een geslaagde activiteit wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Over het Hek 2019

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 28-08-2019 17:06

Op zaterdag 7 september 2019 vindt in Steenwijkerland de 12e editie van de plattelandsdag ‘Over het Hek’ plaats. Diverse bedrijven doen hier aan mee. Een overzicht van de deelnemende bedrijven vind je op www.overhethek.nl. Op 27 of 28 augustus krijg je een flyer in de brievenbus van de organisatie met de laatste informatie. Bij campings, winkels en restaurants hangt al een poster van Over het hek 2019.

Buitengewoon Leefbaar Steenwijkerland (BGL) wil graag meedoen aan de plattelandsdag met de leden, de gemeenteraadsleden, de wethouder en de bestuursleden en hun familie. Zo ontmoeten we elkaar, krijgen we gezamenlijk een goed beeld van de agrarische ontwikkelingen in de gemeente en komen we in gesprek met andere inwoners.

Het is de bedoeling om, zo mogelijk, de bedrijven op de fiets te bezoeken. Om zoveel mogelijk bedrijven te bezoeken starten we op twee plaatsen, vanuit MFC Hoogthij in Steenwijkerwold en vanuit MFC De Ploats in Blokzijl. De start is om 10.00 uur en we proberen om 16.00 uur weer terug te zijn. BGL zorgt voor wat versnaperingen voor onderweg.

Wij nodigen leden van harte uit om met BGL mee te doen aan het initiatief ‘Over het hek 2019’ op zaterdag 7 september a.s.

Wij verzoeken je om je vóór dinsdag 3 september a.s. op te geven op het mailadres secretaris@buitengewoonleefbaar.nl en daarbij aan te geven met hoeveel personen (met hun namen) je wilt meedoen en of je per fiets, auto of ander voertuig wilt meedoen en of je in Steenwijkerwold of Blokzijl wilt starten.

Wij hopen op een goede deelname!

Visie BGL op de PersPectiefNota Steenwijkerland 2020-2023

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 28-08-2019 16:55

Wij hebben ons als Buitengewoonleefbaar samen met onze coalitiepartners vol ingezet voor een ambitieus coalitieakkoord “Door verbinding naar resultaat”. We proberen dat te realiseren door in te zetten op vijf integrale programma’s en 10 daarmee verbonden speerpunten. Ook hebben wij uitgangspunten geformuleerd over de bestuursstijl en een gezonde financiering.

De financiering staat met oog op de huidige cijfers voor de toekomst onder druk. De PPN geeft dit helder aan. De grootste tegenvallers zijn de naar beneden bijgestelde BUIG-gelden en bezuiniging op Jeugdzorg vanuit het Rijk terwijl de kosten voor de jeugdzorg stijgen. De meicirculaire heeft enige verlichting gebracht maar niet genoeg. Dat is gezien de hoogte van de oplopende tekorten zorgelijk!

Uiteraard, is het van belang dat wij als gemeente zelf met betrokken partijen goed naar de uitgaven in de Jeugdzorg gaan kijken. Waar valt op een verantwoorde manier nog ruimte te vinden? Wij hopen dat de in het plan van aanpak voorgestelde maatregelen en interventies helpen om grip te krijgen op de stijgende kosten in de jeugdhulp. Maar dit traject kost tijd en zal zorgvuldig moeten gebeuren.

BGL vindt het niet wenselijk om alle andere ambities in de gemeente op slot te moeten zetten om bezuinigingen vanuit het Rijk op dit domein op te kunnen vangen. Aangezien deze problematiek landelijk speelt vindt BGL het slim dat Steenwijkerland die boodschap samen met andere gemeenten richting Rijk communiceert. BGL kan zich vinden in het voorstel om via een niet sluitende PPN dit signaal te onderbouwen.

Ondanks de huidige economische tegenwind, blijft BGL onversaagd aan de ambities uit de programmabegroting van 2019 – 2022 te blijven werken. Om ruimte te houden voor nieuw beleid, waaronder de verplichte invoering van de omgevingswet. Zullen er stevige keuzes gemaakt moeten worden. Dat is niet eenvoudig en vraagt om durf en vertrouwen dat we dat met elkaar kunnen doen, ook als het moeilijk wordt.

BGL kan zich grotendeels vinden in de keuzes die in de PPN worden voorgesteld om onze uitgaven vanaf 2020 via bestuurlijke herprioritering voor een bedrag ter grootte van ongeveer 2 miljoen euro structureel naar beneden bij te stellen. Complimenten aan het College voor het heldere herprioriterings-overzicht, al is de boodschap verre van leuk!

– BGL is geen voorstander van het verminderen van het mantelzorg compliment en zal mede indiener zijn van het amendement om dit voorstel terug te draaien.

– Wij realiseren ons dat veel van de voorstellen nog nader moeten worden onderzocht en uitgewerkt in samenwerking met de partijen die met deze herprioritering te maken krijgen. In de informatie die dat gaat opleveren kunnen redenen naar voren komen om

onderdelen uit de herprioritering te herzien. Wij hopen dat er in de toekomst meevallers zijn die dit kunnen opvangen.

BGL begrijpt het voorstel van het College om terughoudend te zijn met nieuwe claims. Wel moeten we deze vanuit de samenleving aangedragen ideeën die in moties zijn benoemd of in herinnering zijn gebracht serieus bekijken en afwegen in relatie tot de mate waarin ze bijdragen aan ons coalitieprogramma.

– De vraag naar een rondweg om Blokzijl leeft al een tijdje. Eerdere verkenningen maken duidelijk dat provincie en Rijk tot nu toe niet wilden bijdragen. Voor de gemeente alleen is de investering te hoog. Doorstroming en veiligheid zijn belangrijk aandachtspunten. Hiervoor is nu een bedrag opgenomen in de PPN. Gezien de financiële situatie staat BGL op het standpunt dat een rondweg pas realistisch wordt als er substantieel middelen door derden worden ingebracht. Hier kunnen we als gemeente samen met Blokzijl mogelijk creatiever worden dan we tot nu toe zijn geweest. Kunnen we kosten besparen met het inzetten van een tweedehands brug? Voorkom dat kansrijke trajecten voor de rondweg worden ondermijnt door andere plannen/ontwikkelingen. Wij verwachten dat het college actief blijft zoeken naar mogelijkheden voor een substantiële financiële ondersteuning van derden. Als daar zicht op is, zal BGL zich hard maken dat Steenwijkerland daarin ook haar aandeel neemt.

– De motie bespeelbaarheid van de velden die wij als BGL mede hebben opgesteld leverde nuttige informatie op. Bij veel verenigingen hebben de ingrepen geholpen, maar sommige verenigingen hebben nog problemen die ze graag verholpen zien. Een aantal verwacht dat het beste met een trainingskunstgrasveld te kunnen doen. Ook is duidelijk geworden dat alleen al de vervangingsinvestering van de toplaag van bestaande kunstgrasvelden om flinke investeringen vragen aangezien daar in het verleden niet door de gemeente of verenigingen is gereserveerd. Het collegevoorstel speelt hier op in door onderscheid te maken tussen drie scenario’s basis, basisplus en Luxe. Voor BGL is onduidelijk waar dit onderscheidt tussen basis en luxe als het om kunstgras gaat precies op is gebaseerd. Uit eerdere raadstukken wordt dit onderscheid ook niet duidelijk afgebakend. Het lijkt erop dat een aantal kunstgrasvelden zijn aangelegd op een gunstig moment toen het toevallig kon. Daar is niks mis mee, maar we willen wel graag duidelijke regels voor iedereen die transparant en navolgbaar zijn. Gezien de PPN verwachten wij niet dat er in de nabije toekomst meer geld voor de bespeelbaarheid van sportvelden zal kunnen worden uitgegeven. Met het huidige voorstel betekent dit, dat verenigingen die nu al kunstgras hebben niet bij hoeven te dragen en verenigingen die dat in de toekomst ook willen of nodig hebben in belangrijke mate wel. BGL vindt het dan eerlijk om van alle verenigingen die gebruik willen maken van kunstgras een evenredige bijdrage te vragen zodat de totale kosten voor de gemeente niet onbeheersbaar stijgen. Dat is geen eenvoudige opgave maar wel een die we onder ogen moeten zien als we de bespeelbaarheid van velden voor alle verenigingen in Steenwijkerland van belang vinden. Om die reden zijn wij mede indiener van de motie Bespeelbaarheid Sportvelden.

Terugkijkend vanaf de start van het coalitieprogramma zien wij als BGL dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar ook dat we ondertussen al mooie resultaten hebben bereikt. Op diverse onderdelen is in samenwerking met maatschappelijke partijen vooruitgang geboekt in het concretiseren van gezamenlijke ambities en plannen en zijn oplossingen gevonden voor lastige uitdagingen:

– De Markt in Steenwijk heeft een mooie impuls gekregen. Ondanks dat niet alles kon worden gerealiseerd door stijgende kosten in de bouw is dit naar tevredenheid van de meeste betrokkenen opgelost.

– Het onderwijshuisvestingsplan is na de constatering dat onderdelen vergeten waren in goed onderling overleg herzien om daadkrachtig door te kunnen gaan.

– De IGSD staat aan de vooravond van ontmanteling en de gemeentesecretaris is aan het verkennen hoe de mensen en de taken waar ze voor staan op een slimme goede en zorgvuldige manier in onze eigen organisatie kunnen worden ingebed. De visie op die toekomstige manier van werken bepaald mede het programma van eisen t.a.v. de huisvesting. In afwachting van die uitkomst heten wij als BGL de nieuwe collega’s van onze gemeentelijke organisatie alvast van harte welkom!

– Het is fijn dat uit de tussentijdse rapportages en het jaarverslag van Sociaal Werk de Kop een positief beeld laten zien. Het aantal inwoners dat ondersteund wordt groeit, evenals de tevredenheid over deze ondersteuning.

– Het plan van aanpak voor de Jeugdzorg ziet er doordacht uit en biedt hoop op het beheersbaar houden van de stijgende kosten en mogelijk meer.

– Het bidbook heeft duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om middelen te vinden bij provincie en mogelijk ook Rijk als je met elkaar durft te kiezen voor een visie op hoofdlijnen. Die vervolgens nader moet worden uitgewerkt in “goed” onderling overleg. Wat ons betreft mag hier ook aandacht zijn voor het in de toekomst betaalbaar houden van de investeringen die nu worden gedaan om het toerisme op een goede manier te spreiden.

– Ook komen onze ambities t.a.v. duurzaamheid steeds concreter in beeld. Steeds meer initiatieven en ideeën die zijn ingebracht tijdens de G1000 worden uitgewerkt samen met enthousiaste en kundige inwoners. Met het vaststellen van de beleidskaders Zon op Land een belangrijke eerste stap gezet om een deel van die ambities straks ook te kunnen realiseren. Er is nog een lange weg te gaan langs diverse duurzaamheidsporen waaronder die van Windenenergie, maar de tijd van afwachten wat anderen voor ons goed achten is voorbij, wij komen in de lead!

– Voor de school in Giethoorn zijn belangrijke stappen gezet en ook voor de school in Tuk lijkt een locatie binnen handbereik te komen.

– De kans op de komst van een Hypermarkt neemt af nu er zich nog niemand voor heeft gemeld.

– Het bouwen van sociale huurwoningen in de Noordelijke kernen zien wij als een belangrijk en positief signaal om betaalbaar wonen mogelijk te maken en houden. Ossenzijl en andere kernen zouden hier ook van moeten kunnen profiteren. Sociale huurwoningen zijn voor de toekomst van onze inwoners en jeugd van groot belang.

Is het allemaal even eenvoudig, nee, worden er fouten gemaakt, ja, helaas! Zetten we met elkaar stappen voorwaarts? Jazeker, is onze volle overtuiging.

Wij gaan door met het nastreven van onze ambities en verwachten er de komende periode veel te kunnen realiseren. Dat vertrouwen is er omdat binnen de gemeentelijke organisatie ook veranderingen in gang worden gezet om meer integraal te werken met korte lijntjes naar elkaar en de samenleving, in dienst van die samenleving. Waarbij we die samenleving op onderdelen ook meer verantwoordelijkheid durven geven. Een spannend en uitdagend traject.

BGL wil het college een compliment geven voor de wijze waarop ze opkomt voor haar inwoners als het gaat om het tegengaan van laagvliegen vanaf Lelystad Airport over onze gemeente en gaswinning in onze gemeente.

Met het indienen van zienswijzen en het in gesprek gaan met actieve en bezorgde inwoners wordt duidelijk dat Steenwijkerland ook kritisch durft te kijken naar besluiten van hogere bestuurslagen die niet altijd goed uitpakken voor onze inwoners.

Op dit moment ligt er een aanvraag van Vermillion om gas te winnen vanuit het “kleine gasveld” Blesdijke. Aangezien de rechten van onze inwoners bij mogelijke schade niet goed zijn afgedekt, verwachten wij dat Steenwijkerland hier ook een zienswijze voor indient. Tevens willen wij onze inwoners in Steenwijkerland er op attenderen dat ook zij een zienswijze in mogen dienen. Dit versterkt hun positie als later mocht blijken dat er schade is ontstaan aan hun bezit. Via GasDrof zijn er voorbeeld zienswijzen waar inwoners gebruik van kunnen maken.

Tot slot, BGL is op voorhand geen voorstander van het verhogen van de lokale lasten. Dat hebben wij ook zo aangegeven in ons verkiezingsprogramma. Maar als de rijksmiddelen dusdanig worden gekort dat als gevolg daarvan door ons belangrijk geachte lokale voorzieningen in de knel dreigen te komen, dan zijn wij als BGL bereidt om daar opnieuw naar te kijken. T.a.v. de toeristenbelasting lijkt er nog ruimte te zijn, al beseffen wij ons ook dat dit een complex terrein is waarbij ook gekeken moet worden naar de rechtvaardigheid van de verdeling van de lasten over de diverse betrokkenen.

In het najaar van 2018 hebben wij ...

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 22-08-2019 18:38

In het najaar van 2018 hebben wij met een aantal andere partijen het college opgeroepen om een visie voor het behoud van religieus erfgoed op te stellen. We hoopten dat deze visie er in het najaar van 2019 zou zijn, maar onze planning bleek te ambitieus. Wel hebben we informatie ontvangen dat het college de handschoen heeft opgepakt. Er zijn rijksmiddelen aangevraagd voor het opstellen van de visie. Alle gebouwen die het betreffen worden in kaart gebracht en de visie zal ontwikkeld worden met alle relevante partijen. Een zorgvuldig proces gaat wat ons betreft voor snelheid. Maar de visie zal er komen!

Vragen over fietsparkeren Steenwijk

D66 D66 Steenwijkerland 15-08-2019 16:16

Op 14 augustus 2018 stelde wij al schriftelijke vragen over het fietsparkeren Steenwijk. Dit was in verband met het ontwikkelen van de nieuwe markt in Steenwijk. Het college gaf aan dat de mening van D66 ...

VVD stelt vragen over zwalkend ...

VVD VVD Steenwijkerland 12-08-2019 14:14