Nieuws van politieke partijen in Steenwijkerland inzichtelijk

2338 documenten

Vragen over het provinciaal windbeleid (update met antwoorden)

Buitengewoon Leefbaar Buitengewoon Leefbaar Steenwijkerland 02-09-2023 18:33

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2163.mp3?cb=1693679637.mp3

De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in hun vergadering van 18 juli 2023 besloten om het voorgenomen windbeleid vast te stellen. De Provincie wijst vier locaties aan die mogelijk gebruikt kunnen worden als grootschalig clusters voor windturbines. Hierbij wordt Steenwijkerland niet genoemd. Verder wil de provincie andere delen van de provincie alleen nog windinitiatieven van 4 of meer turbines toestaan, die aan de ruimtelijke inpassingsprincipes van trede 1-3 van de windladder voldoen.

Er wordt niet meer meegewerkt aan initiatieven uitsluitend in trede 4 en 5, behalve in een cluster van 4 of meer.

Buiten de gebieden die voor grootschalige clustering in aanmerking komen, werkt de provincie in principe alleen nog mee aan initiatieven van 4 of meer windturbines en moeten dan voldoen aan de ruimtelijke ontwerpprincipes trede 1-3 van de windladder. Per 20 juli 2023 wordt dit nieuwe beleid voor aanvragen van windturbines toegepast, en op 01-01-2024 zal de aanscherping worden verwerkt in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE).

Namens de fractie van BGL heeft Helmich Ruitenberg hierover de volgende vragen;

Is het College op de hoogte van het vastgestelde windbeleid van 18-07-2023?

Ja.

In welke trede van de windladder valt Steenwijkerland?

Uit het voorgenomen beleid blijkt dat de provinciale windladder van groot belang wordt. Uit de windladder volgt, welk gebied in welke trede zit. De windladder maakt duidelijk dat Steenwijkerland vooral bestaat uit gebied in trede 4 en 5 en gedeeltelijk bestaat uit gebied in trede 1 en 2 en in trede 2 en 3.NB De windladder kan niet worden gebruikt worden om heel nauwkeurig te bepalen waar wel of geen windturbines zouden kunnen komen. Op bovenstaand kaartje is namelijk niet te zien waar steden of kernen liggen. Het is natuurlijk ondenkbaar dat er in bijvoorbeeld Steenwijk, Vollenhove of Willemsoord zelf windturbines worden geplaatst. Het kaartje geeft de indruk dat dit wel kan.

Wat betekend het concreet voor onze Gemeente deze aanscherping van het windbeleid wat op 20 juli 2023 van kracht is geworden en op 01-01-2024 wordt verwerkt in de PPE?

Het nieuwe beleid heeft grofweg vier uitgangspunten. Allereerst zijn er vier clustergebieden aangewezen. Het is geen verrassing dat Steenwijkerland niet zo’n clustergebied is, want door de aanwezige natuur in onze mooie gemeente lijkt de ruimte voor een groot cluster beperkt. Dit uitgangspunt heeft voor ons dus geen betekenis.

Ten tweede is bepaald dat windinitiatieven buiten de clustergebieden in principe minimaal moeten bestaan uit clusters van 4 of meer turbines. Dit maakt eventuele initiatieven vanuit de samenleving voor kleinere windparken minder kansrijk.

Ten derde wil de Provincie in principe geen turbines in gebieden die uitsluitend vallen in trede 4 of 5 van de Windladder. Aangezien dit van toepassing is op een aanzienlijk deel van onze gemeente, bemoeilijkt dit de zoektocht naar een passende locatie voor windenergie.

Ten slotte heeft de Provincie bepaald dat er gestreefd moet worden naar minimaal 50% lokaal eigendom. Uw Raad had al aangegeven dat in Steenwijkerland moet worden gestreefd naar 100% lokaal eigendom. Dit streven van de Provincie maakt voor onze Gemeente dus geen verschil.

Wordt er door het College nog actief gezocht naar zoekgebieden in onze Gemeente en waar is plaatsen van windturbines nog mogelijk?

Ja, er wordt nog actief naar zoekgebieden gezocht. Op dit moment is nog niet aan te geven waar het plaatsen van windturbines mogelijk is. Het is wel duidelijk dat het voorgenomen beleid van de provincie de mogelijkheden hiervoor verder beperkt.

Wordt er gecommuniceerd met energie coöperaties die op zoek zijn naar locaties voor windenergie in onze Gemeente?

Ja, er wordt gecommuniceerd met alle energiecoöperaties van Steenwijkerland en er wordt naar gestreefd om met ze te gaan samenwerken.

Is er overleg met buurtgemeenten om tot een clustervorming te komen?

Er is overleg met de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld om de mogelijkheden in het grensgebied te verkennen. Deze verkenning is nog gaande.

BuitenGewoon Leefbaar nodigt belangstellenden uit voor kennismaking

Buitengewoon Leefbaar Buitengewoon Leefbaar Steenwijkerland 24-07-2023 09:41

De kracht van een lokale politieke partij zit in actieve en betrokken leden. Mensen met hart voor de leefbaarheid van hun omgeving en het welzijn van de inwoners van onze prachtige gemeente Steenwijkerland. BuitenGewoon Leefbaar (BGL) nodigt iedereen die zich in deze kernwaarden herkent van harte uit voor een kennismakingsbijeenkomst op donderdag 12 oktober 2023 in café Gelderingen in Steenwijkerwold.

Met een succesvol resultaat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen en een coalitieakkoord waar we trots op zijn, wil BGL nu verder bouwen. We willen een partij zijn voor alle inwoners van Steenwijkerland en nodigen u dan ook graag uit om kennis te maken met onze partij en onze visie voor de toekomst van onze gemeente.

De kennismakingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 oktober 2023 in café Gelderingen in Steenwijkerwold. Het programma van de avond omvat verschillende activiteiten, waaronder informatieve presentaties en een speeddate met fractieleden, bestuursleden en de wethouder. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.

Tijdens de speeddate maken we persoonlijk kennis en horen we graag waarom u lid bent of misschien wilt worden. Ook is er ruimte om te praten over de onderwerpen die u belangrijk vindt of ideeën uit te wisselen, bijvoorbeeld waar de kansen liggen in het betrekken van jongeren bij de politiek. Andersom vertellen we u graag over ons werk voor BGL en hoe u zelf actief kunt zijn.

Wij heten u graag van harte welkom op deze kennismakingsavond en we kijken uit naar een inspirerende en constructieve bijeenkomst. Samen streven we naar een nog mooiere toekomst voor BGL en onze gemeente Steenwijkerland. Vooraf aanmelden voor deze avond is gewenst en kan door een mail te sturen naar secretarisbgl@gmail.com

de ja/ja sticker invoeren voor reclamedrukwerk

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 05-07-2023 08:26

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1460700/155984/drukwerk-stickers.pngDe ChristenUnie heeft het voorstel gedaan om de ja/ja sticker in te voeren in Steenwijkerland. Met deze sticker kan je zelf kiezen of je reclamedrukwerk wil ontvangen. Op dit moment moet je een nee/nee sticker of nee/ja sticker op je brievenbus plakken als je het niet wilt krijgen.

De raad wil niet de ja/ja sticker invoeren voor reclamedrukwerk. Een gemiste kans.

De ChristenUnie vond dit een goed voorstel om verschillende redenen:

Onderzoek laat zien dat 30% van de mensen reclamedrukwerk vaak ongelezen weggooit en geen nee/nee sticker plakt. Uit ander onderzoek blijkt dat er meer mensen zijn die geen ja/ja sticker gebruiken dan mensen die nu een nee/nee sticker plakken. Dit betekent dat er dan minder reclamedrukwerk wordt verspreid. Met de ja/ja sticker wordt het maken van duurzame keuzes makkelijker. Minder grondstoffen gebruiken is beter dan recyclen. Dit is goed voor het milieu. Er is minder water, inkt en plastic verpakkingen nodig voor reclamefolders. Als er minder reclamedrukwerk is, kunnen we de blauwe container minder vaak legen. Dit kan de kosten voor afvalstoffenbelasting verlagen.

Helaas dacht de meerderheid van de raad er anders over. Alleen de VVD, GroenLinks, PvdA en D66 steunden het voorstel.

Bijdrage Perspectiefnota 2023

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 04-07-2023 13:48

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1460688/155984/Fractie-Jantina.jpeg

Voorzitter,

Perspectief: een vergezicht, een toekomst, een voortuitzicht. Maar ook een punt vanuit waar je uitkijkt. Dat wil de ChristenUnie in deze bijdrage ook doen. Hoe kijken wij naar 2024 en verder.

Sociaal beleidDe ChristenUnie kijkt naar de toekomst en ziet Steenwijkerland als een gemeente waar mensen elkaar helpen. We willen er zijn voor de inwoners die tijdelijk hulp nodig hebben en ook voor degenen die naar ons land komen op zoek naar veiligheid. We zijn een warm welkom gemeente. We begrijpen dat sommige mensen vinden dat de regering of Europa dit probleem moet oplossen, maar we kunnen niet wegkijken. De realiteit is dat deze mensen naar ons land komen en we kunnen op zijn minst menselijk zijn en ze helpen om in goede omstandigheden hun asielprocedure af te wachten. Een uitnodigende toon van het college is wat de ChristenUnie vanaf vandaag wenst.

Het is ook belangrijk dat we aandacht hebben voor onze eigen inwoners. Voor ons is dat prioriteit nummer 1. We zijn blij dat het huidige bestuur hier ook oog voor heeft. We moeten op deze weg doorgaan en de sociale aanpak niet vergeten. Onlangs heeft de commissie Sociaal Minimum gezegd dat steeds meer mensen in armoede zullen leven, vooral als de tijdelijke steun van de overheid stopt. Daarom willen we dat het bestuur van de gemeente op tijd inspeelt op deze ontwikkelingen en mogelijk extra beleid maakt.

Wat voor gemeente willen we zijn?De ChristenUnie wil nadenken over wat voor soort gemeente we in de toekomst willen zijn. We krijgen te maken met veranderingen vanuit het rijk of de provincie, zoals de PPLG, Veenweidegebied, vernatting en de RES. Hoe reageren we hierop als we er zelf nog niet over hebben nagedacht? Willen we een gemeente zijn gericht op landbouw, wonen, ondernemen, toerisme of evenementen? Als we niet weten wat voor gemeente we willen zijn, kunnen we geen passend antwoord geven op deze veranderingen. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk om een omgevingsvisie op te stellen. Dit is nodig vanwege de komst van de omgevingswet, maar vooral ook noodzakelijk om alle plannen van buiten onze gemeente te kunnen beoordelen. Daarom hebben we mede een motie hierover ingediend.

WoningbouwWe begrijpen dat er uitdagingen zijn om meer en snel nieuwe woningen te bouwen, zoals een tekort aan werknemers en problemen met stikstof en PFAS. Maar onze woningbouwagenda omvat meer dan alleen het bouwen van nieuwe huizen. Er zijn meer dan 30 actiepunten in deze agenda waarvan we niet goed weten hoe het ervoor staat. Kunnen we van de wethouder een rapport ontvangen met een update over deze actiepunten? Een van de actiepunten is ook opgenomen in een voorstel van de CPB, waar we mede-indiener van zijn.

We missen ook duidelijke keuzes, ook op financieel gebied, met betrekking tot actief grondbeleid. Zijn we van plan om actief grondbeleid te voeren of niet? We zien het niet terug in de PPN.

In de PPN is al budget gereserveerd voor woningbouw in Wanneperveen. We hebben ook al een discussie gehad over Sint Jansklooster, waar de plannen en timing al duidelijk zijn. Laten we nu alvast voorbereidingen treffen en aangeven dat we gaan starten. Het zal nog vele jaren duren voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd, maar het is belangrijk om nu al te laten weten dat er in de toekomst weer huizen zullen worden gebouwd in Sint Jansklooster. Daarom dienen we een wijzigingsvoorstel in.

Ja/ja stickerSamen met de VVD en GL dienen we een voorstel in om onze gemeente duurzamer te maken. We willen een ander beleid voor reclamedrukwerk. Alleen als je aangeeft dat je het wilt ontvangen, krijg je reclame door je brievenbus. Op deze manier willen we afval voorkomen, omdat dat beter is voor het milieu dan achteraf recyclen. We vragen daarom het gemeentebestuur om beleid te maken voor de invoering van de Jaja-sticker.

Financiële opmerkingenVoorzitter, aan het einde van mijn bijdrage wil ik nog enkele financiële opmerkingen maken. Het college maakt verstandige keuzes, ondanks de onzekerheden in 2026 en 2027. We investeren de komende jaren 34 miljoen in onze gemeente, de lokale belastingen zijn erg laag en onze reserves zijn gegroeid. Het college heeft laten zien dat ze verstandig omgaat met het geld in de begroting. De accountant is erg tevreden.

Ik wil nog één opmerking maken over de grote investeringen die in het coalitieakkoord zijn opgenomen, met name met betrekking tot het museum. We zijn voorzichtig positief over het museum, maar we hebben afgesproken dat we meer informatie willen ontvangen over de zekerheid van inkomsten en uitgaven. Daarom maken we een voorbehoud bij de investering in de begroting. De financiële onzekerheden en de verschillende uitvoeringsmomenten van belangrijke projecten in het coalitieakkoord maken het moeilijk om volledige afwegingen te maken. Dit baart ons zorgen.

Tot slot, voorzitter, willen we het college veel zegen toewensen bij het leiden van onze gemeente tijdens de uitdagende jaren die voor ons liggen.

Situatie Icebear en standpunt VVD

VVD VVD Steenwijkerland 20-06-2023 06:16

De afgelopen weken is de problematiek rondom Icebear veel in het nieuws geweest. In de diverse media-uitingen is ook veel ruis ontstaan. We kunnen ons voorstellen dat het voor niet-betrokkenen bijna niet meer te overzien is hoe de situatie in elkaar zit en wat het standpunt van de VVD hierbij is. Bijgaand een verdere toelichting en standpunt van de VVD-fractie.

https://steenwijkerland.vvd.nl/nieuws/53140/situatie-icebear-en-standpunt-vvd

Icebear verzamelt afvalhout uit de omgeving van Steenwijk voor de productie van circulaire palletklossen. Het afvalhout wordt verkleind en schoongemaakt, waarbij metaal, plastic en zand gescheiden worden. Het gedroogde hout wordt met verschillende persen verwerkt tot palletklossen.

Eind maart 2022 ontvangt de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) klachten over geluid, stof en geur en dient men verzoeken tot handhaving in.  Naar aanleiding van deze klachten heeft ODIJ indicatieve geluidsmetingen laten verrichten, waaruit bleek dat de normen werden overschreden. De stofoverschrijding was zo duidelijk dat Icebear direct gevraagd is actie hierop te ondernemen. Vervolgens werden precieze metingen aangevraagd, waarop handhaving mogelijk is.  ODIJ heeft in mei 2022 ook een voorgenomen besluit van last onder dwangsom aan Icebear opgelegd.

Eind juni heeft ODIJ geluidsmetingen verricht en ODRA (omgevingsdienst Arnhem) luchtonderzoek uitgevoerd. Begin juli heeft Icebear een brief van de gemeente ontvangen waarop zij verzocht wordt een plan van aanpak tegen de overlast op te stellen. Dit plan is op 30 augustus ontvangen

Begin juli is er ook een bijeenkomst voor omwonenden geweest

De uitslagen van de metingen (die geanalyseerd waren door bureau Tauw) waren in september bekend. Omdat Icebear echter al tijdelijke aanpassingen had verricht was het niet mogelijk te handhaven op metingen van eind juni.  Icebear gaf aan dat o.a. medio november stofdoeken bij de filters geplaatst zouden worden en nog enkele aanpassingen zouden volgen, waarna nieuwe metingen zouden moeten worden verricht.

Begin september werd de GGD gevraagd te meten of er gevaar voor de volksgezondheid is mbt de overlast. Dit bleek gelukkig niet het geval, afgezien van de stress die dergelijke overlast met zich mee brengt, wat ook ernstige gezondheidseffecten met zich kan meebrengen.

Het college heeft bij Oostveen & de Groot juridisch advies aangevraagd over de mogelijkheden die zij had bij dit dossier. Dit advies werd mede beoordeeld door bureau Tauw. Dit rapport was 7 november gereed en gaf aan dat Icebear inderdaad meldingsplichtig was en niet vergunningsplichtig. Het rapport concludeerde ook dat handhaving juridisch niet mogelijk was en de gevolgde strategie van de gemeente de juiste was.

In november heeft er nogmaals een bijeenkomst voor de bewoners plaatsgevonden.

Omdat Veur Elkaar in maart een interpellatie aanvroeg en daarbij specifiek van mening was dat de verwerkingscapaciteit van hout wel vergunningsplichtig is heeft het college deze vraag, aangevuld met de vraag of ook het reinigen en drogen van hout vergunningsplichtig is, voorgelegd aan huisadvocaat Nijsingh. Het antwoord was dat dit niet het geval was, dit advies kwam eind april. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Omdat de vraag over wel of niet meldingsplichtig of vergunningsplichtig steeds omhoog kwam, heeft het college Nysingh de vraag gesteld om het totale proces van Icebear grondig onder de loep te nemen om te toetsen of het oorspronkelijke advies van de ODIJ van meldingsplichtig nog stand hield. Dit advies is twee weken geleden aan de raad meegedeeld. Volgens het advies is Icebear inderdaad meldingsplichtig als de bedoeling  van de wet gevolgd wordt. Echter als men strikt naar de letter van de wet kijkt, zou het ook vergunningsplichtig kunnen zijn. Het advies luidt om dit standpunt in te nemen. Icebear zal het traject van vergunningverlening moeten ingaan. Het college heeft benadrukt dat dit traject geen invloed heeft op de handhaving, aangezien de normen leidend zijn, zoals ook het geval is bij meldingsplichtige zaken.

In dezelfde periode zijn ook de resultaten van de nieuwe metingen binnengekomen, waarbij bleek dat er gelukkig geen formaldehyde in de directe omgeving is aangetroffen. Wel is er een overschrijding in een van de pijpen. Hier zal op gehandhaafd worden.

Ook zijn er aanzienlijke overschrijdingen op het gebied van geur, stof en geluid aangetroffen (ondanks de aanpassingen van Icebear), hier zal ook op worden gehandhaafd. De omwonenden zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Donderdag 22 juni zal er weer een omwonendenbijeenkomst plaatsvinden.

De fractie van de VVD is van mening dat het college met aandacht voor de zorgen van de omwonenden gehandeld heeft,  adequaat metingen heeft laten verrichten en zich goed heeft laten adviseren door de diverse experts en hier naar handelt.

We hopen dat Icebear snel actie onderneemt om de overlast te verminderen, zodat de klachten bij de omwonenden zullen afnemen. Als Icebear er niet in slaagt de overlast onder de wettelijke normen te verminderen, dan is de VVD-fractie van mening dat het college hier verder op moet handhaven met als uiterste middel het sluiten van het bedrijf.  

Verklaring ChristenUnie Steenwijkerland betreffende dossier IceBear

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 12-06-2023 20:17

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1460263/155984/polar-bear ijsbeer

Afgelopen week kwamen de lang verwachte resultaten van de diverse metingen die bij IceBear zijn gedaan.IceBear veroorzaakt al langere tijd overlast en omwonenden maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s omdat ze bang zijn voor te hoge uitstoot van gevaarlijke stoffen.Ook de ChristenUnie heeft in eerder debat uitgesproken dat de overlast moet stoppen.

Dat IceBear de boel niet op orde heeft was wel duidelijk, objectieve metingen moeten dit wel aantonen, voordat de gemeente kan gaan handhaven.

De resultaten van de metingen zijn bekend en de gemeente gaat dan nu ook over op handhaving.

De ChristenUnie is blij dat de resultaten er nu zijn en staat positief achter de reactie van het college om nu daadwerkelijk te gaan handhaven. Tegelijkertijd beseffen we ook dat de omwonenden een hele lange tijd in onzekerheid hebben geleefd over de gevaren voor de gezondheid. Formaldehyde is echter niet aangetroffen in de directe leefomgeving. Wel is er een overschrijding geconstateerd bij één van de pijpen. Daarnaast is duidelijk geworden dat ook de uitstoot van stof, de zwaarte van het geluid en de geur niet binnen de gestelde normen vallen. Handhaven is dan nu ook de enige maatregel die de gemeente moet nemen, wat de ChristenUnie betreft.

We begrijpen dat omwonenden willen dat de fabriek direct gaat sluiten. Handhavingstrajecten zijn in Nederland alleen op een andere manier vastgelegd in de wet. De gemeente volgt deze route en gaat dwangsommen opleggen om IceBear te dwingen binnen alle geldende normen te gaan werken.

We hopen dat IceBear vandaag al haar verantoordelijkheid gaat nemen en zich als goede buur gaat opstellen, de overlast laat verdwijnen en binnen de geldende normen haar productieproces uitvoert. Wanneer IceBear er de komende tijd niet in slaagt om binnen de normen te werken, zal zij het productieproces moeten beëindigen wat de ChristenUnie betreft.

Richtinggevend toekomstbeeld voor Gieterse Polder en centrumgebied, ontsluitingsweg terug naar college

VVD VVD Steenwijkerland 26-05-2023 05:07

Na een intensieve debatavond in de Politieke Markt op 16 mei jl. en na de 1e termijn schorsing gisteravond is met een raadsbreed amendement een richtinggevend toekomstbeeld voor de Gieterse Poler en centrumgebied (Kulturhuus) vastgesteld. De ontsluitingsweg die ook in het plan was opgenomen had in de voorgestelde variant geen draagvlak en de onderbouwing die voorlag aan de raad was naar de mening van de VVD-fractie (en andere fracties) te mager om een besluit over te nemen. Hiertoe is het college opgeroepen om opnieuw mee aan de slag te gaan. In de bijlagen leest u de bijdragen van de VVD tijdens de politieke markt en gemeenteraad. Tevens is het amendement toegevoegd, waarin de exacte opdracht aan het college te lezen is.

Opvang van ontheemden in onze gemeente: Advies vanuit de ChristenUnie.

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 17-05-2023 19:02

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1459741/155984/questionmark | vraagtekenHet college heeft ons gevraagd een advies te geven over de opvang van ontheemden in onze gemeente. Bij deze de bijdrage van de ChristenUnie.

Bijdrage opvanglocaties asielzoekers

Omzien naar de noden van mensen die om welke reden dan ook vluchten uit hun land,  ligt na aan het hart van de christelijke politiek. Je kunt veel zeggen over het landelijke en europees asielbeleid. Daar hebben wij hier in de raad geen invloed op. Je kunt echter niet wegkijken van het feit dat er een mensen naar ons land komen met verschillende redenen om asiel aan te vragen. Ze zijn er en komen gewoon. De ChristenUnie heeft de principiële overtuiging dat we aan hen een humane plek moeten bieden in afwachting van hun asielprocedure. Mensen die vluchten, om welke reden dan ook, bevinden zich vaak in een afhankelijke en kwetsbare positie. Wij moeten naar hen om zien, ook dit is onze naaste.

Wij vinden dat Steenwijkerland daarin ook haar deel moet doen. Niet passief, “we zien wel een keer of de vraag komt”. Maar we moeten actief op zoek gaan naar mogelijkheden binnen Steenwijkerland en deze ook aanbieden aan de regio. Op uw vraag of we hieraan voorwaarden willen verbinden aan tijd of aantal, konden wij lastig antwoord geven. Wij willen dat u de insteek van ruimhartigheid kiest. Binnen de voorwaarden ruimhartig zijn. En ga heel zorgvuldig om in de communicatie met de omwonenden van de plek/ plekken die worden aangewezen. Wij hebben daarnaast veel maatschappelijke organisaties in onze gemeente die hun steentje zouden willen en kunnen bijdragen bij deze opvang. Betrek actief het lokale netwerk hierbij.

Wind Turbines: opwekken van energie, een van de puzzelstukken in de energietransitie

ChristenUnie ChristenUnie Steenwijkerland 17-05-2023 18:59

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1459740/155984/kleine-windmolen.jpg

Voorzitter,

In de afgelopen jaren is er binnen Steenwijkerland veel gebeurd. Er zijn inwoners en bedrijven die zelf initiatieven ontplooien in de energietransitie. Een goed begin, want Ik BEGIN, is de slogan binnen onze gemeentegrenzen.

De energietransitie: een containerbegrip die bestaat uit vele losse puzzelstukjes. Verminderen van gebruik, opwekken dicht bij huis, elektrificeren, warmtetransitie, investeringen circulair. Het een is niet belangrijker dan het andere: alles moet voor een duurzame en hoopvolle toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. We hebben de aarde uitgeput de afgelopen decennia. Als we zo blijven leven, hebben we drie en een halve aarde nodig.

Vandaag gaan we het enkel hebben over het opwekken van (wind)energie. Dit is, zoals al gezegd, één van de puzzelstukjes. Maar wel een hele belangrijke. We worden uitgedaagd in de RES regio om met grote plannen te komen. Plannen die onderaan de streep ook daadwerkelijk een verandering opleveren. En we worden niet alleen uitgedaagd: we zien ook een brief van de provincie waarin stelling wordt genomen. Houden we eigen regie of geven we ons over aan de besluiten van de provincie?

Het college stelt ons 4 vragen. Ik zal onze adviezen meegeven.

Moeten er gebieden aangewezen worden voor grootschalige windopwek: Ja. Maar hoeveel zoekgebieden dan? En hoe zit het met de verdeling van zon en wind?

De discussie over windenergie willen we niet los zien van de discussie over zon op land. De ChristenUnie heeft altijd gepleit voor een mix. Gezien al onze andere opgaven, is wat ons betreft de verhouding in deze mix wel aan het verschuiven. Zon op land heeft veel hectares land nodig. Land dat niet meer gebruikt kan worden voor de woningbouwopgaven, voor de kringlooplandbouw, voor natuurherstel. We moeten dus bij zon op land kritisch zijn welke grond we in gaan zetten. We zijn benieuwd of het college daar ook iets mee gaat doen bij de herijking van het zon op land-beleid. Vanwege de opgaven in ons buitengebied, moeten we misschien wel toewerken naar de verhouding 70/30% of 80/20% wind/zon.

Het opwekken via zon en wind ziet de ChristenUnie als bron voor de komende 20 jaar. We stellen voor om in eerste instantie twee zoekgebieden aan te wijzen. Wetende dat in de toekomst dit misschien nog uitgebreid moet worden. Want het stopt niet bij het Res-bod 2.0. Er is nog meer nodig om energieneutraal te worden.

Lokaal eigenaarschap: voor 100% met een vorm van sociaal beleid

Voor de ChristenUnie is het ook belangrijk om het heft in eigen hand te houden. Eigen regie en niet overgeleverd worden aan de provincie. We willen zelf grip houden. Lokaal kunnen we bijvoorbeeld ook regels stellen ten aanzien van lokaal eigenaarschap. Voor de ChristenUnie gaat het dan om 100% lokaal eigenaarschap, zodat we zeker weten dat initiatieven vanuit ons eigen gebied komen. Daarbij nog wel een aanvullend idee: we willen binnen dit lokale eigenaarschap ook ruimte voor ons sociale gemeente zijn. Binnen de entiteit van het lokale eigenaarschap willen we dat er ook nagedacht wordt over hoe ook inwoners met een kleine beurs deel kunnen nemen aan dergelijke projecten.

BGL zoekt een secretaris voor het bestuur

Buitengewoon Leefbaar Buitengewoon Leefbaar Steenwijkerland 10-05-2023 16:59

BGL Steenwijkerland is een lokale politieke partij, die zijn wortels heeft in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland. De partij zet zich speciaal in voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen van Steenwijkerland en het behoud van leefbare wijken in de stad Steenwijk.

De partij is opgericht vanwege de gemeentelijke herindeling van 2000, waardoor de drie gemeenten Steenwijk, IJsselham en Brederwiede werden samengevoegd tot de gemeente Steenwijkerland. De partij is nu met acht zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad en met een wethouder in het college van Burgermeester en Wethouders. BGL is de grootste partij in de gemeenteraad.

In samenwerking met de voorzitter het voorbereiden en opstellen van agenda’s voor de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen

Verslaglegging van de ledenvergaderingen. Uitwerken van deze verslagen

Notuleren van bestuursvergaderingen

Beheren van het digitaal archief

Aanspreekpunt zijn van (fractie-)leden en externe contacten

Belangrijke rol in het proces van de gemeenteraadsverkiezingen

Opstellen van persberichten

Lid van het dagelijks bestuur

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in diverse werkgroepen te participeren

Je vindt het leuk om op vrijwillige basis dingen te regelen en te organiseren. Je bent precies en je vindt het leuk om een ‘spin in het web’ van de partij te zijn.

Je vindt het leuk om verslagen te maken en af en toe een tekst te kunnen schrijven voor een persbericht o.i.d.

Je vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering en uitbouw van BGL

Per maand ben je ongeveer tussen de 5 – 8 uur kwijt voor het secretariaat. Dit is inclusief de bestuursvergadering. We vergaderen één keer per maand. Vaak is dit de laatste woensdag van de maand. We vergaderen in dorpshuizen of bij bestuursleden thuis. Carpoolen is mogelijk. In de maanden juli, augustus en december wordt er niet vergaderd. Als je wilt deelnemen in commissies en trainingen komt die tijd er vanzelfsprekend bij.

Je komt terecht in een leuke en betrokken groep vrijwilligers. Bestuurswerk voor BGL is een mooie manier om kennis te maken met de lokale politiek en het uitbreiden van je netwerk. Voor het bestuurswerk hoef je geen politieke ambities te hebben maar het bestuurswerk kan ook de opmaat zijn naar een positie in de lokale politiek.

Neem dan contact op met voorzitter Thomas Oosterkamp via:

secretarisbgl@gmail.com of tel. 06 12 95 40 21