Nieuws van politieke partijen in Steenwijkerland over PvdA inzichtelijk

33 documenten

Systematiek toeristenbelasting

VVD VVD ChristenUnie PvdA Steenwijkerland 05-11-2019 00:29

In de meerjarenbegroting 2020-2023 is ook opgenomen: "Een financiele bijdrage vanuit de bezoeker". Dit vanuit de gedachte van het college dat indien er van de inwoners een bijdrage gevraagd wordt, dit ook aan haar bezoekers gevraagd moet worden. Een lijn die de VVD kan volgen. Echter, de branche-organisaties KopTop, Recron en KHN hebben met een brief duidelijk gemaakt dat zij denken dat de wijze waarop het college dit nu voornemens is, negatieve effecten zal hebben.

https://steenwijkerland.vvd.nl/nieuws/37233/systematiek-toeristenbelasting

De branche geeft in haar brieven eigenlijk aan, dat zij vindt dat door onze huidige systematiek één type ondernemer met name belast wordt, de logiesverstrekkende ondernemer, terwijl er juist veel dagtoeristen zijn.

Tevens geeft de branche aan dat zij van mening is dat door onze huidige systematiek van hetzelfde bedrag voor elke type overnachting, bepaalde onderdelen van de logiesverstrekkers zwaarder getroffen worden.

En geeft de branche aan dat zij ook van mening is dat de recreatie-ondernemers uit de rest van Steenwijkerland niet moeten lijden onder de drukte van toerisme in Giethoorn en maatregelen aldaar.

De VVD deelt de mening dat er aandacht moet zijn voor de systematiek en aanpak toeristenbelasting, heeft hier bij de Perspectiefnota ook al aandacht voor gevraagd, ook specifiek nog voor de forfaitaire systematiek en is dan ook mede-indiener van een motie die het college oproept samen met de branche te komen met een voorstel voor nieuwe heffingssystematiek met de door de branche benoemde aandachtspunten.

Deze motie is ingediend met de PvdA, ChristenUnie en Buiten gewoon Leefbaar en is aangenomen.

Verlenging ombudsfunctie sociaal domein Steenwijkerland in begroting

VVD VVD CDA PvdA Steenwijkerland 12-07-2019 09:24

Sinds 2018 heeft Steenwijkerland een ombudsfunctie voor het sociaal domein. De kosten van deze functie waren niet opgenomen in de Perspectiefnota. Samen met CDA, CPB en PvdA heeft de VVD een motie ingediend om voor de komende drie jaar deze functie in de begroting op te nemen. Dit onder voorbehoud van de uitkomst van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende keuze van de raad. Indien deze functie positief effect heeft voor Steenwijkerland (en daar lijkt het nu al wel op) zijn er dan in ieder geval geen financiële beperkingen om de functie voort te zetten. De VVD heeft hier zich al jaren hard voor gemaakt, voormalig raadslid Bertine Kuperus heeft haar raadsperiode na jaren pleiten voor deze functie af kunnen sluiten met de besluitvorming rondom deze functionaris.

VVD doet oproep voor bestrijdingsplan eikenprocessierups

VVD VVD ChristenUnie CDA PvdA Steenwijkerland 12-07-2019 09:12

Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota heeft de VVD een motie ingediend met een oproep voor bestrijdingsplan eikenprocessierups.

De afgelopen periode horen we veel klachten in onze gemeente die last hebben van de eikeprocessierups.

De eikenprocessierups veroorzaakt ook in Steenwijkerland in toenemende mate overlast. De haartjes, maar liefst 700.000 per rups, veroorzaken allergische reacties die leiden tot huiduitslag, jeuk en brandende ogen. BIj dieren is het voornamelijk gevaarlijk voor katten en honden, wat zelfs kan leiden tot afsterven van de tong. 

Hierdoor staat het vrije bewegen in de buiten leefruimte en natuur van de individuele mens en dier op het spel, waarbij de overheid verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde leefomgeving.

De gemeente heeft met haar huidige bestrijdingsplan met uitzetten aaltjes in het voorjaar en verwijderen nesten in de piektijden de toename van de eikenprocessierups nog niet weten te stoppen.

De VVD-fractie heeft middels een motie (die ondersteund werd door PvdA, CDA, BGL, ChristenUnie en CPB) het college verzocht voor de begroting te komen tot

een adequaat bestrijdingsplan eikenprocessierups, waarbij opgenomen het advies van de NVvA, best practices van andere gemeenten, eventuele samenwerking met naastgelegen gemeenten, specifieke aandacht voor ruimtes rondom scholen, gezondheidscentra, recreatiegebied en hondenuitlaatplekken en een dekkingsplan voor de programmabegroting.

Wethouder Scheringa heeft in zijn reactie aangegeven dat hij dit probleem erkent en met de ambtenaren bezig is met plannen die exact in lijn liggen met het gevraagde in de motie. Hij roept op om met een toezegging akkoord te gaan. De indieners hebben hier vertrouwen in en trekking de motie in en gaan akkoord met de toezegging van de wethouder.

 

Oproep voor bestrijdingsplan eikenprocessierups

VVD VVD ChristenUnie CDA PvdA Steenwijkerland 11-07-2019 10:00

Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota heeft de VVD een motie ingediend met een oproep voor bestrijdingsplan eikenprocessierups.

De afgelopen periode horen we veel klachten in onze gemeente die last hebben van de eikeprocessierups.

De eikenprocessierups veroorzaakt ook in Steenwijkerland in toenemende mate overlast. De haartjes, maar liefst 700.000 per rups, veroorzaken allergische reacties die leiden tot huiduitslag, jeuk en brandende ogen. BIj dieren is het voornamelijk gevaarlijk voor katten en honden, wat zelfs kan leiden tot afsterven van de tong. 

Hierdoor staat het vrije bewegen in de buiten leefruimte en natuur van de individuele mens en dier op het spel, waarbij de overheid verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde leefomgeving.

De gemeente heeft met haar huidige bestrijdingsplan met uitzetten aaltjes in het voorjaar en verwijderen nesten in de piektijden de toename van de eikenprocessierups nog niet weten te stoppen.

De VVD-fractie heeft middels een motie (die ondersteund werd door PvdA, CDA, BGL, ChristenUnie en CPB) het college verzocht voor de begroting te komen tot een adequaat bestrijdingsplan eikenprocessierups, waarbij opgenomen het advies van de NVvA, best practices van andere gemeenten, eventuele samenwerking met naastgelegen gemeenten, specifieke aandacht voor ruimtes rondom scholen, gezondheidscentra, recreatiegebied en hondenuitlaatplekken en een dekkingsplan voor de programmabegroting.

Wethouder Scheringa heeft in zijn reactie aangegeven dat hij dit probleem erkent en met de ambtenaren bezig is met plannen die exact in lijn liggen met het gevraagde in de motie. Hij roept op om met een toezegging akkoord te gaan. De indieners hebben hier vertrouwen in en trekking de motie in en gaan akkoord met de toezegging van de wethouder.

Niet bezuinigen op Mantelzorgcompliment

VVD VVD GroenLinks CDA ChristenUnie PvdA Steenwijkerland 11-07-2019 09:06

In de perspectiefnota was vanuit de herprioriteringsopgaaf een bezuiniging opgenomen op het Mantelzorgcompliment. De VVD kon hier niet achter staan. We willen als overheid dat inwoners steeds meer zelf het initiatief nemen en participeren, waarbij de inwoners daarbij een betrokken en betrouwbare overheid ervaren. In de begroting is een specifiek budget opgenomen voor het Mantelzorgcompliment. Mantelzorgers geven aan dat een vorm van persoonlijk compliment voor velen van hen belangrijk is. Het gaat bij hen dan om "gezien te worden, erkenning van hun werk, waardering voor hun inzet". Wij vinden het ook belangrijk dat juist mantelzorgers, die zich inzetten voor hun naasten, de zorg ontlasten en vaak zwaar belast zijn, deze blijk van waardering blijven ontvangen. Dat is voor ons onderdeel van de intentie "de inwoner op 1" in ons coalitieakkoord. Daarom willen we dat dit budget in stand blijft om, op welke wijze dit dan ook ingevuld wordt, het mantelzorgcompliment jaarlijks te kunnen blijven verstrekken. We hebben hiertoe een amendement ingediend, met mede-indieners: Christen Unie, PvdA, BGL, CDA, Groen Links. Het amendement is unaniem aangenomen.

CDA ziet weinig perspectief in perspectiefnota

CDA CDA VVD PvdA Steenwijkerland 10-07-2019 07:04

Tijdens de perspectiefnota liet fractievoorzitter een kritisch geluid horen over de plannen van het college: Voorzitter,Toen deze coalitie met haar programma naar buiten kwam, spraken de partijen over een droom voor Steenwijkerland. Helaas moet ik nu constateren dat die droom is gestopt, en het nu lijkt alsof het college in slaap is gevallen.Zelden hebben wij zo’n perspectiefloze perspectiefnota gezien. De ambities van het coalitie akkoord zien we niet meer terug. 10 informatienota’s moeten we nog ontvangen deze zomer.Okay, de tekorten uit de jeugdhulp zijn niet volledig toe te schrijven aan het optreden van dit college, maar een beetje kapitein kan ook zeilen met wind tegen….. laveren heet dat.Wat wij nu zien is op zijn minst stilstand, maar eigenlijk constateren wij alleen maar achteruitgang. Terwijl onze gemeente snakt naar progressie en perspectief. Er wordt gepraat, gepraat en nog eens gepraat, maar van een daadkrachtige visie of daadkracht is geen sprake. Als voorbeeld wil ik de vaarverordening noemen, jaren praten en praten maar inmiddels vallen de praatgroepen uit elkaar en ontstaan er zelfs georganiseerde groepjes boze burgers.Voorzitter met alleen maar bootjes tellen komen we er niet. We weten allang dat er teveel en te grote boten zijn op bepaalde momenten. Voorzitter Het CDA denkt dat het tijd is voor actie, ga handhaven en voorkom verdere escalatie. Perspectief willen wij u wel geven, we vragen om perspectief Voor de Ondernemers ( die teleurgesteld zijn in de afhandeling van het college inzake de mobiliteitsvisie ik heb er persoonlijk veel moeite voor gedaan om de voorzitter van de Bcs de kar te laten trekken en dat heeft hij heel goed gedaan in samenwerking met het ondernemersplatform en er veel kennis en tijd ingestoken, maar de ondernemers geven in de ingezonden brief aan er geen tijd meer te willen insteken omdat u het onvoldoende oppakt. Jammer en teleurstellend. ) Voor de DuurzaamheidVoor jeugdzorg Gelooft het college in de transformatie,kennen we onze aanbieders en weten we wat we vergoeden? Doe wat nodig is om een kind weer gewoon kind te laten zijn. Woningbouw in de kernen, zorg voor woningbouw in de kernen, jongeren willen graag wonen in hun oude kern met familie en kennissen en een goede sportvereniging Neem b.v. Vollenhove dat is een groeikern, maar de kavels zijn op en ook het bedrijventerrein is daar bijna vol, doe er wat aan college en ook aan de andere kernen o.a de oud ijsselham kernen laat ze niet dood bloeden.U heeft vorig jaar actie beloofd maar we zien te weinig, de groei is groter dan u aanbod. Steenwijkerdiep. Ook hier zien we geen beweging, zet de focus op het diep ipv het mislukte naïeve sprookje van de hypermarkt en neem de regie oa over de voormalige locatie van de Gouden Engel. Igsd noordwestgroep. Misschien moet u het igsd kantoor (werkplein) eens echt laten taxeren door een bedrijfsmakelaar. De hypermarkt het sprookje is uit, weer is er niets gebeurt en de deadline de termijn om te beginnen met de bouw is afgelopen. Stop met deze sprookjes vertellende ontwikkelaar, heeft u de leges al ontvangen van de bouw ? Ziet u niet wat er gebeurt in de echte wereld alle grote ketens gaan failliet, focus op een goede binnenstad en creëer daar ruimte zodat de bevolking hier ook een eventueel zo gewenste action kan krijgen. Ga voor de verder ontwikkeling van dit bedrijven terrein zonder listige constructies die ons allen verdelen. Ik zou zeggen ga sparren met Roelofs over dit industrieterrein en stop met de mislukte Hypermarkt illusie. De zwembaden na jaren is er eindelijk structureel geld bijgekomen en nu halveert u het alweer, maar wij zien echter dat er wat moet gebeuren met het refreshen van oa de Waterwyck. Voorzitter in de hoofdlijnenrapportage staat alles op groen, maar er zijn geen smart omschreven doelen. Voorzitter, zoals u gewent bent van het CDA willen we helpen op alle fronten, en willen ook onze goede relaties in de provincie en landelijk aanspreken en hulp vragen indien gewenst voor ons Steenwijkerland, wij zullen u hierin niet teleurstellen. Voorzitter we komen met 3 moties De motie speelvoorzieningen (stop de bezuiniging op speelvoorzieningen, het is zo noodzakelijk en gaat maar om een relatief klein bedrag 20k, en we willen juist dat de jeugd beweegt en buiten speelt )In de PPN is een bezuiniging opgenomen op speelvoorzieningen, onbegrijpelijk wat ons betreft.Misschien valt er geld te besparen door economisch afgeschreven toestellen die nog veilig zijn nog niet te vervangen maar het college gaat een stap verder want in de PPN lezen we dat "doordat een deel van de toestellen niet wordt vervangen, er minder aanleiding is voor kinderen om te spelen". Het voorstel is dus te bezuinigen op deze sociale voorzieningen waar kinderen en gezinnen gebruik van maken en daarmee wordt volgens het CDA het kind met het gemeentelijke badwater weggegooid.Speelvoorzieningen zijn onderdeel van preventie, als we daarop gaan bezuinigen staat meer geld vanuit het Rijk voor jeugdhulp gelijk aan water naar de zee dragen. Het CDA staat voor kind- en gezinsvriendelijke wijken, buurten en dorpen waar het voor kind en gezin goed toeven is.Samen met de bezielde inzet van ouders, buurtbewoners en vrijwilligers kunnen gemeenten bijdragen aan een gezonde, veilige en kansrijke jeugd en opvoeding.En daar past een bezuiniging op speelvoorzieningen uiteraard niet bij. Vandaar de volgende motie: Motie Ombudsfunctie (waarin we het college oproepen voor de periode van 3 jaar 2020, 2021 en 2022 40 k te begroten ten behoeve van de inzet van de ombudsfunctie sociaal domein )Er moet nog veel gebeuren in onze gemeente om de transformatie in het sociaal domein goed vorm te geven o.a. door echt te gaan werken vanuit de omgekeerde toets en positieve gezondheid. Sinds sept. 2018 is de ombudsfunctie in Steenwijkerland ingevuld. Voor het CDA van grote waarde, er wordt gezocht naar oplossingen voor mensen die tussen wal en schip vallen, mensen vinden een luisterend oor en de zoektocht naar maatwerk wordt ondersteund door de ombudsvrouw. In de PPN zijn geen bedragen opgenomen voor deze functie. Daarom dienen wij graag de volgende motie in samen met CPB, VVD en PvdA: Motie Bespeelbaarheid Sportvelden Ja daar is hij weer, het CDA blijft bijten in deze zaak om de sportvelden oa bij Steenwijkerwold Vollenhove en Beltschutsloot te verbeteren onder meer om de dorpen leefbaar en aantrekkelijk te houden.We roepen nu gezamenlijk met CPB Pvda Groen Links en Bgl op om nog geen besluit te nemen over de bespeelbaarheid van de sportvelden zodat we bij alle clubs kunnen kijken naar een eigen bijdrage en zelfredzaamheid. Graag wil ik dan ook nog even meenemen dat ik vernomen heb van dhr Mulder dat de clubs Olde veste en Rood Wit willen fuseren dus dat komt goed uit in deze nieuwe situatie want dan hoeven we niet onnodig te investeren op verkeerde plekken.

Coalitieakkoord in ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD PvdA CDA Steenwijkerland 11-06-2019 17:50

Coalitieakkoord in Overijssel.

Coalitieakkoord Overijssel: Samen bouwen aan Overijssel

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD PvdA CDA Steenwijkerland 11-06-2019 17:27

https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1276999/155984/2019-06-11.pngSamen met CDA, VVD, PvdA en SGP hebben we een coalitieakkoord gesloten! De titel is “Samen bouwen aan Overijssel”. Voor de derde keer op rij mag de ChristenUnie deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Overijssel. Daar zijn we dankbaar voor, daar zijn we ook trots op!

Met een verkiezingsprogramma vol idealen gingen we de verkiezingen in. En die idealen hebben steeds voorop gestaan in de afgelopen maanden. Eerst in de gesprekken met de informateurs en later in de onderhandelingen. We hebben voortdurend gezocht naar wegen om de standpunten van de ChristenUnie zo goed mogelijk terug te laten komen in het coalitieakkoord.

Of dat gelukt is? Beoordeelt u het zelf: het coalitieakkoord is hier te vinden.

Samen met Bert Boerman heb ik in de afgelopen weken aan de onderhandelingstafel gezeten. Dat kostte uiteraard veel tijd, inspanning en zorgvuldigheid. Maar de sfeer was goed en er was een grote bereidheid om te zoeken naar wat de partijen verbindt. 

En zo kwamen we tot een mooi en evenwichtig akkoord: “Samen bouwen aan Overijssel”. Dat bouwen kan op allerlei manieren opgevat worden. Bouwen aan goede mobiliteit. Bouwen aan een goed vestigingsklimaat en een prettige leefomgeving. Bouwen aan verbindingen tussen mensen. Bouwen aan een provincie met schone energie en schone lucht. En dat bouwen doen we natuurlijk samen. Samen met andere politieke partijen, samen met andere overheden (Rijk, gemeenten, Europa, Waterschappen), samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De ChristenUnie streeft naar een duurzame wereld: een wereld waarin we spaarzaam omgaan met grondstoffen, waarin we de natuur niet leegroven maar beschermen. In vrijwel elk hoofdstuk van het coalitieakkoord komt dit besef terug. We zetten in op circulaire economie, kringlooplandbouw, een voortvarende energietransitie, natuurbescherming en voldoende groen in de stad. Het spoor wordt verder geëlektrificeerd en we zetten in op schonere manieren van vervoer.

De ChristenUnie vindt sociale waarden van groot belang. Ook dat komt terug in het coalitieakkoord. Zo gaan we ons hard maken voor voldoende zorgvoorzieningen, ook in het landelijk gebied. We blijven ons inzetten voor mensen die moeilijk een plek weten te veroveren op de arbeidsmarkt en via de bibliotheken gaan we onverminderd door met de aanpak van laaggeletterdheid. Vrijwilligers worden ondersteund en er komt een actieplan “Leefbaar platteland”.

Bert Boerman is voor de ChristenUnie kandidaat-gedeputeerde. Hij zal D.V. woensdag 19 juni opnieuw geïnstalleerd worden als lid van Gedeputeerde Staten. Met Bert hebben we een betrouwbaar en kundig bestuurder in huis. We rekenen erop dat hij de ChristenUnie weer goed zal vertegenwoordigen! Bert krijgt de onderwerpen water, mobiliteit (weg, water, fiets, openbaar vervoer) en klimaatadaptatie in portefeuille.

Met onze deelname aan de coalitie van Overijssel dragen we opnieuw verantwoordelijkheid voor het (dagelijks) bestuur van Overijssel. Dat doen we graag, waarbij we steeds de belangen van de Overijsselse samenleving in het oog willen houden. Dat doen we ook in volle afhankelijkheid van onze Hemelse Vader. Blijft u met ons meebidden, meedenken, meeleven de komende jaren?

Renate van der Velde-Buist

Fred van der Ende bezorgd over uitstelgedrag rond klimaat en milieu | Steenwijkerland

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Steenwijkerland 14-03-2019 00:00

GroenLinks lijkt na de provinciale verkiezingen op 20 maart in de Eerste Kamer een sleutelrol te kunnen gaan vervullen. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten staat Fred van der Ende uit Kalenberg op de achtste plaats op de lijst van GroenLinks. Ontdek nu zijn actiepunten voor de provincie Overijssel.

Flirten met duurzaamheid

Fred van der Ende liep zondag 10 maart mee in de Klimaatmars in Amsterdam. Met 40.000 anderen demonstreerde hij in de stromende regen tegen het lakse beleid van deze regering, die volgens Van der Ende het klimaatvraagstuk onvoldoende serieus neemt. “Dit protest is een signaal dat je niet kunt negeren. De laatste maanden zien we echter uitstelgedrag, juist nu er actie moet worden ondernomen. Tijdens de vorige landelijke en gemeenteraadsverkiezingen hebben veel politieke partijen geflirt met slogans over duurzaamheid en klimaat. Dat resulteerde in afspraken die zijn vastgelegd in klimaatverdragen en coalitieakkoorden. Nu de daad bij het woord moet worden gevoegd, zie je terugtrekkende bewegingen en is men bang om stevige maatregelen te nemen.”

“Tijdens de campagne voor de provinciale verkiezingen wordt duidelijk dat veel partijen huiverig zijn om door te pakken. Een groot deel van de kiezers herkent dat gedrag en maakt zich terecht zorgen. Met een stem voor GroenLinks is er juist nu, via een meerderheid in de Eerste Kamer, een grote kans om het kabinet over te halen om stevigere maatregelen te nemen.”

Lelystad Airport

Vorige week bleek in een volgepakte Meenthe dat veel burgers zich ook zorgen maken over de luchtvaart en de komst van Lelystad Airport in het bijzonder. Van der Ende: “De mensen die ik hier sprak, kwamen om te luisteren naar antwoorden vanuit de politiek. Veel partijen durven echter ook in dit dossier niet echt kleur te bekennen. Natuurlijk, alle partijen zijn tegen de laagvliegroutes en dringen aan op herindeling van het luchtruim. Wim Liesker van HoogOverijssel gaf in zijn presentatie echter duidelijk aan dat zelfs herindeling geen garantie biedt dat er boven Steenwijkerland hoger gevlogen gaat worden. We liggen hemelsbreed zo dicht bij Lelystad, dat vliegtuigen hier wel laag over moeten komen, willen ze de landingsbaan halen.”

“Ook in deze discussie,” vervolgt Van der Ende, “duikt men weg voor de klimaatveranderingen en het milieuvraagstuk. Veel politici maken er een technisch verhaal van en lanceren alternatieve voorstellen voor vliegroutes. Het werkelijke vraagstuk moet echter zijn of het überhaupt wenselijk is om de luchtvaartsector te laten groeien. Volgens ons zou die hele discussie over laagvliegen niet nodig zijn als we een stop zetten op de groei van de luchtvaart. Dan is Lelystad Airport helemaal niet meer nodig.”

“Tijdens het agrarisch verkiezingsdebat van LTO maakte een bezoeker uit de zaal wat mij betreft de juiste opmerking. Het is pervers om verreikende milieumaatregelen te nemen rond Natura2000 en veenweidegebieden, terwijl het kabinet vervolgens vervuilende vliegtuigen laag over diezelfde gebieden wil laten vliegen.”

Gaswinning versus energietransitie

Vorige week protesteerden vertegenwoordigers van GroenLinks, PvdA en D66 afkomstig uit de noordelijke provincies samen met diverse actiegroepen tegen de hernieuwde gaswinning op oude locaties in onze provincies. Van der Ende: “Het opvoeren van de gaswinning op deze kleine locaties past niet in de ambitie van de energietransitie en leidt bovendien tot bodemdaling en vervuiling.”

De gaswinning in onze regio en de energietransitie zijn onderwerpen die bij uitstek thuishoren bij provinciale verkiezingen. Evenals de toekomst van de agrarische sector en het milieuvraagstuk zoals verlies aan biodiversiteit. Daarom vraagt GroenLinks nadrukkelijk om aandacht voor deze onderwerpen. “Maar,” zo merkt Van der Ende op, “ook hier zien we veel uitstelgedrag. Natura2000, de veenweideproblematiek en richtlijnen voor de vogelhabitat staan op gespannen voet met de toekomst van sommige boerenbedrijven en dat leidt tot twijfel om stevig door te pakken.”

“Het verzet van bewoners tegen windmolens vanwege horizonvervuiling frustreert de energietransitie, terwijl de opmars van bedrijventerreinen en de verdozing van ons landschap wel ongehinderd doorgaat. Want dat zou goed zijn voor de economie. Mijn vraag is dan: wat is nu het beste voor onze toekomst en het voortbestaan van de aarde? Het antwoord is dat we niet meer kunnen wachten en serieuze maatregelen moeten nemen om onze leefomgeving afdoende te beschermen, voordat het te laat is.”

Informatieavond Lelystad Airport op 4 maart

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Steenwijkerland 03-03-2019 12:18

Op maandagavond 4 maart organiseert stichting HoogOverijssel in samenwerking met gemeente Steenwijkerland een informatieavond over Lelystad Airport in de Meenthe te Steenwijk. Vanaf 19.30 uur start de inloop en ontvangst, gastheer burgemeester Rob Bats opent het formele programma om 20.00 uur.

In het eerste deel van de avond praten diverse deskundigen het publiek bij over de actuele ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Na de pauze is er een debat met vertegenwoordigers van provinciale partijen. Tijdens dat debat is er ook gelegenheid vanuit het publiek om vragen te stellen. De avond wordt georganiseerd om aan het publiek duidelijk te maken hoe de diverse partijen met oog op de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019 tegenover Lelystad Airport staan.

Lelystad Airport is een veel besproken thema in de landelijke, regionale en lokale pers. Het Rijk wil het vliegveld zo snel mogelijk openen. Dat kan alleen door onder de vlieghoogtes van Schiphol te blijven. Het Rijk zet daarbij in op laagvliegroutes over grote delen van Nederland waaronder Overijssel en Steenwijkerland. Dit levert veel weerstand op bij de inwoners die onder die laagvliegroutes komen te liggen. Voor en tegenstanders laten flink van zich horen. Die discussies hebben er ook toe geleid dat er in korte tijd veel is gebeurd.

BuitenGewoon Leefbaar heeft als lokale partij de ontwikkelingen rond Lelyport Airport kritisch gevolgd en met andere partijen het initiatief genomen om zienswijzen tegen het laagvliegen vanaf Lelystad Airport in te dienen. Dit heeft er mede in geresulteerd dat een laag gelegen wachtruimte boven Steenwijkerland is verplaatst naar een regio waar hoger kan worden gevlogen. Tevens is samen met andere gemeenten en provincies uit Oost Nederland ingezet op het eerst herindelen van het luchtruim, alvorens Lelystad Airport open kan.

Een complicerende factor is dat het Rijk heeft aangegeven Lelystad Airport slechts als overloopfunctie in te willen zetten voor vakantievluchten vanaf Schiphol, maar dat Brussel hier een stokje voor heeft gestoken. Dat heeft het Rijk doen besluiten een nieuw voorstel in te dienen waarbij nu ook luchtvrachtvervoer mogelijk is evenals het vestigen van nieuwe vliegvaartmaatschappijen die nog niet op Schiphol vliegen. Daarmee worden de grenzen voor Lelystad Airport verruimt ten opzichte van het eerste voorstel waar al veel weerstand tegen was.

Alle redenen om nog een keer helder op een rijtje te zetten wat de consequenties kunnen zijn voor onze inwoners en ondernemers, als Lelystad Airport open gaat en in de toekomst mag doorgroeien. Graag nodigen wij u uit om deze voor de toekomst van Steenwijkerland belangrijke avond te bezoeken.

19.30 uur: Inloop in de Eleq Theaterzaal in Rabo Theater de Meenthe

20.00 uur: Aanvang met een welkom door burgemeester Rob Bats van gemeente Steenwijkerland

Sprekers:

Leon Adegeest – HoogOverijssel

Over de actuele stand Milieu Effect Rapportage en geluidstand.

Mijndert Ververs – Samenwerkende Actiecomités Tegen Laagvliegen

Over de actuele stand politieke situatie Lelystad Airport.

Gerben Klaren – Jurist gemeente Steenwijkerland

Over de ondernomen acties door de gemeente Steenwijkerland.

Wim Liesker – Luchtvaartdeskundige

Over de vliegroutes, vlieghoogtes en geluidsoverlast boven Steenwijkerland.

Over de betekenis van uw stem bij de provinciale verkiezingen.

Pauze

Vragenronde en debat:

Met vertegenwoordigers van de Provinciale politieke partijen:

VVD, CDA, SP, PvdA, D66, PVV, CU, SGP, GL, 50PLUS, PvdD, DENK en FD.

22.00 uur: Afsluiting van de avond