Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht inzichtelijk

4818 documenten

BRUGKLUCHT VREELAND, aflevering 3

SP SP Stichtse Vecht 17-03-2023 10:29

Al eerder uitten we onze verbazing over  het onvermogen van het gemeentebestuur om tot een veilige oplossing te komen voor het afgesloten bruggetje in de Bergseweg in Vreeland. We gaven zelfs al een paar voorzetten om het probleem uit de wereld te helpen,

Maar eigenlijk waren dat “paarlen voor de zwijnen”zoals een oud-Hollands gezegde luidt. Pijnlijk was het om te zien hoe, niet gehinderd door enige technische kennis van zaken, voorstellen werden weggehoond door de meeste commissie- en raadsleden.

Blijkbaar voelen zij zich niet verantwoordelijk voor de veiligheid en gaan rustig slapen omdat een paar “pollers”de wacht houden.

De SP vindt de echte veiligheid van onze inwoners belangrijker dan de schijnveiligheid door een paar pollers.

Daarom dienden we onderstaande motie in:

 

 

BEDANKT SP STEMMERS

SP SP Stichtse Vecht 16-03-2023 20:06

De Provinciale Statenverkiezingen zitten erop en de uitslag valt tegen. In sommige provincies blijven we gelijk, in de meeste provincies leveren we in. In de Eerste Kamer gaan we van vier naar drie zetels. Dat is natuurlijk niet wat we ervan hadden gehoopt en dit moet beter.  Daar moeten we aan werken, want een grote SP blijft hard nodig.  Iedereen die SP heeft gestemd en zich heeft ingezet voor onze campagne wil ik enorm bedanken.

Felicitaties zijn er natuurlijk voor de winnaars, in het bijzonder de grote winnaar BBB.  Het is ook een flinke dreun voor het kabinet Rutte dat nu op nog minder steun kan rekenen in de Eerste Kamer. Dat is voor ons natuurlijk totaal geen verrassing. Het is duidelijk dat Nederlanders het beleid uit Den Haag en de gevestigde orde zat zijn. Het is hoog tijd dat we weer een overheid krijgen die er voor mensen is, in plaats van mensen kapotmaakt. Het is hoog tijd dat de economische groei gaat naar de mensen die ervoor werken in plaats van naar de aandeelhouders. En het is hoog tijd dat we de solidariteit organiseren in plaats van de tweedeling vergroten. Het is dan ook hoog tijd voor een andere politiek.De dag voor de verkiezingen was ik bij de buschauffeurs om hun actie te steunen voor een fatsoenlijk salaris en goed openbaar vervoer voor iedereen.

Vandaag was ik bij de zorgmedewerkers in de ziekenhuizen die ook actie moeten voeren voor meer waardering en goede zorg. Het is triest dat het nodig is, maar goed dat steeds meer mensen opstaan en in actie komen. Zowel de buschauffeurs als zorgverleners maken duidelijk dat hun werk geen ‘markt’ is. Maar dat heeft de politiek er wel van gemaakt. 

Dat moet anders.

Dat is ook wat ons te doen staat.

Elke dag samen met mensen de strijd aangaan voor verandering.  

Want die gaat komen!!

Met vriendelijke groet,  Lilian Marijnissen SP Tweede Kamer

 

 

 

Sarah tekent solidariteitsverklaring op internationale vrouwendag

CDA CDA Stichtse Vecht 08-03-2023 22:31

Sarah van Lindenbergh - Hess, raadslid van het CDA Stichtse Vecht, verklaart zich solidair met vrouwen die overal in de wereld strijdenvoor betere omstandigheden, zelfbeschikking, vrijheid en gelijke behandeling. Dit doet zij samen met andere vrouwen van politieke partijen in Stichtse Vecht.

PORTAAL WIL WEER HUURDER UIT HUIS ZETTEN.

SP SP Stichtse Vecht 08-03-2023 19:27

Opnieuw dreigt drama in de Roemer Visscherstraat

De hulpdienst van de SP Stichtse Vecht ontving weer een “noodkreet“ van een Maarssenaar die sinds 1966 in  een sociale huurwoning van Portaal woont en nu met huisuitzetting wordt bedreigt.

Na de koloniale oorlogen in Indonesië  bleef er voor veel oud-KNIL militairen weinig anders over dan met hun gezin naar Nederland  te verhuizen.

Zo ook de ouders van Erik.

Het gezin kreeg een woning toegewezen in de Roemer Visscherstraat in Maarssen. Zijn ouders zijn inmiddels al jaren terug overleden en de nu 72- jarige Erik woont nog steeds op dit adres al zou hij best wel kleiner willen gaan wonen.

Dan opeens komt de mededeling van Portaal:

 “Je moet wegwezen hier, je woont hier illegaal en we gaan renoveren”.

Onbegrijpelijk, onbehoorlijk en ongelooflijk onbeschoft.

Wat zoiets doet met mensen begrijpt iedereen, behalve blijkbaar de managers van Portaal die zelfs dreigen met een rechtszaak om hem  uit zijn woning te zetten.

Ondanks dat  Erik  aan Portaal laat weten dat hij graag kleiner wil gaan wonen in zijn vertrouwde buurt wil Portaal geen oplossing zoeken maar er een rechtszaak van maken.

Omdat Portaal nauwelijks nieuwe woningen bouwt in onze gemeente (nog geen 10 per jaar)  is er blijkbaar tijd en geld over om rechtszaken tegen huurders te beginnen in plaats van huurders te helpen.

Portaal kan beter energie steken in beschikbaar stellen van wisselwoningen zodat mensen niet wekenlang in de troep hoeven te zitten. Zelfs astbesthoudende vloerbedekking wordt gewoon gesloopt terwijl de huurders in huis zijn.

Als Portaal, niet gehinderd door enige fatsoensnorm,  deze zaak toch doorzet loopt Erik het risico dat hij  straks als dakloze rondzwerft in Stichtse Vecht.

Als dank voor tientallen jaren belangeloos voor je ouders zorgen die een zwakke gezondheid hadden, mede veroorzaakt door de ontberingen en mensonterende behandeling die zijn vader in een Japans concentratiekamp moest ondergaan omdat hij in  “De Oost” de Nederlandse vlag diende.

De aankomst van deze mensen begon in een kamp. Moet de 2e generatie dan eindigen op straat? Enig respect, redelijkheid  en billijkheid  is weer ver te zoeken.

En waarom? Gebrek aan gezinswoningen?

Waarom verkoopt Portaal er dan weer eén in de Friezenbuurt voor bijna  350.000 Euro ? (kk)

Huisuitzettingen vinden meestal plaats als gevolg van ontoelaatbare overlast, van criminele aktiviteiten zoals een hennepplantage op zolder, illegaal gokken, verboden vuurwerkopslag, van, illegale onderhuur, van gevaarzetting (brand ed) of huurachterstanden.

Hiervan is echter geen sprake. Erik betaalt gewoon de huur, de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen, de energierekeningen  en is zijn hele leven al ingeschreven als inwoner van onze gemeente.

Dus waar is Portaal eigenlijk mee bezig?

Het zou de gewone medewerkers, de vakmensen  van Portaal,  sieren als zij zouden weigeren mee te werken aan deze huisuitzetting.  Zouden zij dit hun ouders ook aandoen?

De SP Stichtse Vecht wil dat Portaal op een respectvolle manier en in goed overleg met deze huurder, een oplossing zoekt en vindt.

Ook vragen we de overige politieke partijen in Stichtse Vecht mee te helpen om dit schandaal te voorkomen.

Wij willen niet terug naar de tijd waarin deze foto werd gemaakt.

 

Ja, er is toekomst voor de landbouw!

ChristenUnie ChristenUnie Stichtse Vecht 22-02-2023 13:58

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1455721/450154/JvdStoep.jpgProf. dr. ir. Jan van der Stoep sprak de 8e Egbert Schuurmanlezing uit. De landbouw heeft toekomst, liever meer boeren. Maar dit vraagt om een derde weg naast het eco-modernisme en het eco-centrisme. Maar er is ook handelingsperspectief nodig waarbij hoop en verwachting een belangrijke rol spelen.

De 8e Egbert Schuurmanlezing gaf antwoord op de vraag of er nog toekomst is voor de landbouw. Het antwoord is een volmondig 'Ja'!.

Nederland ziet zich gesteld voor stevige uitdagingen met vraagstukken rond stikstof, klimaat, bio-diversiteit en vraagstukken rond hoe wij omgaan met dieren. En we zien twee perpsectieven van waaruit naar deze uitdagingen wordt gekeken. Het eco-modernisme en het eco-centrisme. Jan van der Stoep zet daar een derde perspectif tegenover, dat van het rentmeesterschap.

Helaas wordt bij rentmeesterschap vaak gedacht aan op economische waarden gebaseerd beheer. Van der Stoep wijst ons op het Engels begrip 'stewardship' dat een betere lading geeft aan dit woord. Als steward heb je een dienende en zorgende taak. Daarin klinkt meer de opdracht door om te zorgen voor de mensen aan tafel, een extra stoel voor een onverwachte gast, zorgen dat er kan worden geleefd, dat er een leefbare plek is.

Van der Stoep brengt de metafoor in van een tuin wat valt terug te leiden op het woord afscheiding. Niet alleen het tot bloei laten komen van een tuin en het voorbrengen van vruchten waarvan wij kunnen genieten maar ook het beschermen van verkeerde invloeden van buiten die de tuin kunnen schaden.

Dit brengt hem bij de vraag hoe en waarom de mens anders is dan dieren. Drie relaties komen daarbij aan de orde. Die van mens en aarde, die van mens  en dier en die van mens en God. Deze laatste bepaalt ons mensen bij de verantwoordelijkheid die wij hebben waar andere levende wezens en de aarde die niet hebben.

Van der Stoep sluit af met het verhaal van een oude man in een verzorgingshuis die terugkijkt op zijn leven. Elke dag nam hij de tijd om eikels te verzamelen en te platen. De eens kale grond staat weer vol met eiken. Laten we ieder om ons plekje, vanuit onze verantwoordelijkheid zorgen voor de aarde, dat zij als een tuin tot bloei komt, voortbrengt wat wij nodig hebben om te leven maar dat wij haar bewaren voor en doorgeven aan volgende generaties. Dat is ons aller verantwoordelijkheid.

De lezing is integraal terug te kijkken via deze link.

Wanprestatieafspraken ??

SP SP Stichtse Vecht 20-02-2023 13:35

Woningcorporaties maken met de gemeente afspraken over hoeveel  sociale huurwoningen de corporaties in Stichtse Vecht mogen bouwen. Zij noemen dit  “Prestatieafspraken”.

Het vorig gemeentebestuur (met de VVD en Lokaal Liberaal als harde kern) maakte ook prestatie- afspraken over  aantal te bouwen sociale huurwoningen.  Het resultaat sinds 2019?

-We zijn 148 sociale huurwoningen kwijt geraakt !

-Op Woningnet zijn er 3287 woningzoekenden naar een sociale huurwoning bij gekomen.

-De wachttijd voor een sociale huurwoning in onze gemeente is opgelopen tot bijna 14 jaar.

-En er staan constant zo’n 1500 woningen leeg.

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2023/02/wanprestatieafspraken

Wie staan er eigenlijk op die wachtlijst bij Woningnet? 

In elk geval niet de bestuurders van pensioenfondsen, van banken of zorgbedrijven met hun topinkomens. Ook geen wethouders , burgemeesters of topambtenaren. Geen grootaandeelhouders of topmanagers en de 1400 miljonairs in Stichtse Vecht ook niet.

De SP heeft het gemeentebestuur er al vaak op gewezen dat vooral de huishoudens met een modaal inkomen de dupe zijn van de woningnood.

Zit je met je inkomen onder de huurgrens zodat je in aanmerking komt voor sociale huur dan is er praktisch geen corporatiewoning  beschikbaar. Zit je met je bruto jaarinkomen tot rond de 55.000 Euro? Is er ook niks te koop of betaalbaars te huur.

In de vergadering van de raadscommissie stelde de SP voor om de prestatieafspraken eens flink onder de loep te nemen want het moet beter.  

VEEL BETER WANT STILSTAND IS ACHTERUITGANG !!

De SP vroeg alle partijen: Hoe kunnen we volgens jullie de productie van sociale huurwoningen opkrikken?

De coalitiepartijen(VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen) wisten blijkbaar niet eens wat de criteria zijn om ingeschreven te mogen worden op Woningnet en ook niet dat er zo’n  8000 officieel geregistreerde actief woningzoekenden op de wachtlijst van Woningnet staan. We hebben het nog maar een keer uitgelegd in de commissievergadering.

De mededelingen van de Wethouder over de positieve rol van de projectontwikkelaars in het “ sociale segment” stelt ons ook niet gerust. Een deel van de 30% sociaal bij nieuwbouw wil dit College ook onderbrengen bij de projectontwikkelaars. De daadkracht ontbreekt  om de 8000 woningzoekenden, ingeschreven bij Woningnet  aan een dak boven hun hoofd te helpen.  Over dit soort zaken moet je niet “met de benen op tafel” gaan filosoferen zoals het CDA voorstelt.

De coalitiepartijen lijken dik tevreden met 85 woningen de komende jaren door de corporaties. Komt neer op 21 nieuwe woningen per jaar.

In dit tempo kost het 400 jaar voordat alle 8000 woningzoekenden van Woningnet een dak boven hun hoofd hebben.  En ook de veel geroemde verduurzaming en noodzakelijke renovaties (meestal als gevolg van achterstallig onderhoud) leveren geen woning meer op.  De coalitie en aanhang schuift het vooral graag op de lange baan met een grenzeloos vertrouwen in de regering die tot 2040 heel veel woningen belooft te bouwen.

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2023/02/wanprestatieafspraken

 

 

Wat gebeurt er intussen in Stichtse Vecht?

Stichtse Vecht heeft niets meer te bieden aan starters met cruciale beroepen zoals bijv. een politieagent, ambulancechauffeur, thuis/verpleegzorg, heftruckchauffeur, onderwijsassistenten, bouwplaatsmedewerkers, schoonmakers, vuilnisophalers, treinconducteurs.

Ontluisterend is het dat met name de rechtse partijen weinig benul lijken te hebben van het bruto jaarinkomens van deze CAO-beroepsgroepen hoeveel mensen met deze vitale beroepen  maximaal kunnen lenen bij de bank voor een hypotheek op een koophuis.  Maar ook niet goed op de hoogte lijken zijn van wie er eigenlijk in een sociale huurwoning van de corporaties wonen of daarvoor in aanmerking komt.

Ook dit hebben we nog maar een keer geduldig uitgelegd in de commissievergadering.

Sommige partijen hebben ook de illusie dat het bouwen van paleisjes,  het bouwen van dure koop en huur bijdraagt  aan het verkorten van de wachtlijst op Woningnet. Misschien hebben we deze illusie  wreed verstoord , maar hopelijk was dat voor een aantal partijen een leermomentje.

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2023/02/wanprestatieafspraken

In Stichtse Vecht kun je inmiddels alleen met een goed gevulde bankrekening in een villaparkje een paleisje scoren.  De gemeente faciliteert dat soort ontwikkeling volop: Capaciteit van de ambtenaren?  Verkoop van gemeentegrond om er een paar paleisjes te mogen bouwen? Bestemmingsplannen aanpassen?  Geen enkel probleem: De coalitie van VVD, D66, Streekbelangen en Lokaal Liberaal  regelt het allemaal voor u.

 

Stichtse Vecht, de nieuwe Grachtengordel?

Terwijl veel mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen en de voedselbank topdrukte ervaart wordt er in de “rijke” delen van onze gemeente gewoon doorgefeest, ge-Teslaat met subsidie , wordt over huuropbrengsten van peperdure appartementen geen belasting betaald en evenmin  over de winst op de verkoop van landbouwkavels.  Dus heeft deze “happy few” alle tijd om zich vooral druk te maken over de hoogte en lengte van hun jachten, over hun privé aanlegsteigers, over hun privé  havens of over de overwaarde van hun optrekjes. In deze buurten willen ze ook echt helemaal geen sociale huurwoningen. Kletspraat over "inclusieve buurten? ". We weten wel beter. Er zijn hele wijken en buurten waar niet 1 sociale huurwoning staat.

Eigenlijk achterstandswijken !

 

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2023/02/wanprestatieafspraken

 

Wat een prestatie !

Onder jongeren ontstaat momenteel een trend om zich maar helemaal niet meer in te schrijven want het is toch kansloos dat je bijtijds een woning scoort. Zo wordt onze jeugd dus weggejaagd uit de dorpen en wijken van Stichtse Vecht. Ook voor onze ouderen die graag kleiner willen wonen is er niets te vinden. Evenmin voor gezinnen die graag meer ruimte krijgen.

Intussen wekt het College de indruk dat het de normaalste zaak van de wereld is dat 70% van (nog niet eens alle) nieuwbouw in de vrije sector (huur of koop) door projectontwikkelaars mag worden ingevuld .

Lichtpuntje is wel dat Lokaal Liberaal er onlangs achter is gekomen dat je weinig te zeggen hebt op grond waar je geen eigenaar van bent. Hopelijk duurt het nu niet meer al te lang tot Lokaal Liberaal beseft dat je alles te zeggen hebt op de grond waar je als gemeente wel eigenaar van bent. Dus niet meer verpatsen.

Het moet anders, het kan anders!

Tijdens de commissievergadering bleek dat de coalitie en de voorzitter eigenlijk liever geen verbetervoorstellen wilden horen. Daarom zetten we het hier nog maar onder elkaar. Dan kunnen ze het op hun gemak nog eens teruglezen.

 

Bouwen naar behoefte: dus voor de groep van 8000 bij woningnet ingeschreven woningzoekenden. Erken dat er woningnood is, dus maak een noodplan, een noodmaatregel, een noodverordening. Stoppen met verkoop van onze schaarse gemeentegrond aan particuliere projectontwikkelaars zogenaamd om sociale huur mogelijk te maken. (Dus van Zogwetering 21000m2, Veenkluit 2100m2, Haarrijweg 6000m2, MF Vreeland 4000m2, Zuilense Vecht 20.000m2: Geen verkoop aan particulier projectontwikkelaars) Laat de corporaties ,naast een flinke hoeveelheid sociale huur, ook zelf midden huur realiseren zodat we de controle behouden over toekomstige huurstijgingen Leegstandsverordening om op te treden tegen de 1400 leegstaande woningen maar ook de al jaren leegstaande kantoren in Bisonspoor.  (Omdat het kraakverbod niet tot meer leegstand moet leiden, krijgen gemeenten meer mogelijkheden om leegstand te bestrijden. Zij kunnen een leegstandsverordening vaststellen waarmee pandeigenaren verplicht leegstand bij de gemeente melden. Hierna bespreken gemeente en eigenaar de plannen voor en de mogelijkheden van het pand. Mocht dat niet leiden tot het gebruik van het pand, dan kan de gemeente een huurder voordragen. In  Utrecht pleit de raad ervoor om kraken van langer leegstaande panden uit het strafrecht te halen) In nieuwbouwprojecten niet langer 70%  te gunnen aan de projectontwikkelaars maar aan de corporaties. Geen ambtelijke capaciteit verspillen aan projecten met woningen die onbetaalbaar zijn voor de gewone inwoners. Inzetten versnellingscoach om procedures te versnellen zoals gevraagd door corporaties. Wijken en buurten waar nu meer als 30% sociale huurwoningen staan ontlasten door meer sociale huurwoningen te realiseren in wijken en buurten waar nu minder als 30% staat Woningzoekenden (ook in wisselwoningen) actief betrekken bij nieuwbouwprojecten waar nu alleen participatie van omwonenden wordt toegestaan. Niet alleen maar van het gas af maar vooral en snel van het enkel glas af.

BRUGKLUCHT VREELAND

SP SP Stichtse Vecht 15-02-2023 10:03

Vecht en Veld is een peperduur nieuwbouwwijkje in Vreeland.Dus onbetaalbaar voor de meeste inwoners van Stichtse Vecht. De wachtlijst van Woningnet werd er niet korter van en ook  het aantal woningzoekenden op Woningnet werd er niet minder door.

Bij dit soort nieuwbouw hoort natuurlijk wel een eigen haven. Sloepen zijn  trending in deze kringen. Dus ten behoeve van de nieuwe villabewoners, werd er een doorbraak in de Vechtdijk gemaakt om onbelemmerd vanaf de privé -aanlegsteigers naar onze Vecht te kunnen varen.  De Bergseweg zou van 2 kanten doodlopend worden dus er is een brug nodig over de haventoegang. Tot zover is het luxe probleem nog wel te begrijpen.   

En de nieuwe brug leek zo mooi.

Want het zou net zo worden als de monumentale brug over de Weersloot. Iedereen blij, wat een aanwinst. Snel de vergunning verleend en op naar de feestelijke opening.

Maar toen kwam de domper

De brug leek zelfs niet op wat in het bestemmingsplan was getekend. En als klap op de vuurpijl bleek de brug ook nog  onveilig te zijn.  Maar toch vergunning verleend?  Wie heeft zitten slapen? Of was de hele toenmalige gemeenteraad nog versuft van blijdschap omdat  er weer zo’n 60 fraaie, onbetaalbare paleisjes in Vreeland bijkwamen ?

Wat is van wie?

Inmiddels is het onveilige bruggetje al meer dan een jaar afgesloten. De Bergseweg, de sloepenhaven, de brug en de rest van het perceel is particuliere eigendom.  Dus daar gaat de gemeente niet over.  Maar wie betaalt het wegonderhoud van de Bergseweg?  Wie betaalt het uitbaggeren, het veilig en bevaarbaar houden van de Vecht?  En hoe zit het met de instandhouding van de openbare riolering of nutsvoorzieningen?

 

Vechtscheiding?

Inmiddels lijkt de liefde tussen de gemeente en de projektonwikkelaar flink bekoeld en begint steeds meer op een Vechtscheiding te lijken.

Bij het krampachtig zoeken naar oplossingen wordt de gemeenteraad alvast rijp gemaakt om zo’n 250.000 Euro op te hoesten. Dat geld wordt dan besteed aan:   Een paar horrorpollers . Hopelijk is de poller aan de andere kant op tijd naar beneden als je met een noodgang van de brughelling afdendert.

Welke oplossing er ook komt, de SP wil niet dat de rekening wordt betaald met gemeenschapsgeld. Het gemeentebestuur, al jaren onder de bezielende leiding van VVD en Lokaal Liberaal  hobbelt van de ene financiële miskleun naar de andere.  En elke keer accepteert een raadsmeerderheid dit als zoete koek.

En als we dan toch moeten dokken omdat het gemeentebestuur zich weer eens vergaloppeerd heeft, dan graag aan een definitieve verantwoorde oplossing. We hebben al teveel technisch broddelwerk voorbij zien komen.

 

 

 

 

 

VERHUURDERS ISOLEER JULLIE HUURWONINGEN !!

SP SP Stichtse Vecht 10-02-2023 20:14

10 februari, is(was)  het Warme Truien Dag. Op deze dag wordt ons jaarlijks gevraagd om de verwarming tenminste 1 graad lager te zetten en zo energie te besparen. Jarenlang deden we dat om het bewustzijn van een duurzamere wereld te vergoten.

Dat doel is natuurlijk nog steeds belangrijk, maar dit jaar is deze Warme Truien Dag vanwege de energieprijzencrisis anders dan anders. Door de torenhoge energieprijzen moeten inwoners met lagere inkomens en vooral huurders de verwarming soms uitzetten omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Er is echt sprake van energiearmoede. Voor hen is elke dag een warme truien dag. Ook in de gemeente Stichtse Vecht.

DAT KAN EN MOET ANDERS !!

Verhuurders als woningcorporaties spelen hierin een cruciale rol. Zij kunnen hun huizenaanbod isoleren en verduurzamen. Zo helpen zij om de energiearmoede in deze gemeente terug te dringen. Door woningen te verduurzamen bereiken we twee doelen: de inwoner is minder geld kwijt aan energiekosten en samen doen we iets voor ons klimaat.

Volgens drie lokale politieke partijen in deze gemeente moeten de verhuurders nu echt aan de slag.

Om die oproep kracht bij te zetten starten GroenLinks Stichtse Vecht, PvdA Stichtse Vecht en SP Stichtse Vecht een online petitie. Daarin eisen zij dat verhuurders woningen die slecht geïsoleerd zijn direct gaan aanpakken.

Teken de WarmeTruienDag petitie op petities.nl en laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we elk jaar maar één Warme Truien Dag hebben.

https://petities.nl/petitions/laat-niet-elke-dag-een-warme-truien-dag-zijn-en-isoleer-onze-huurwoningen-zo-snel-mogelijk?locale=nl

 

 

Kom met de bus naar het Volksprotest

SP SP Stichtse Vecht 03-02-2023 22:44

Volgende week is het zover:

Het Volksprotest op het Beursplein in Amsterdam.

Onze petitie om de energiebedrijven te nationaliseren wordt inmiddels door ruim 115.000 mensen gesteund.

Tijd om gezamenlijk in actie te komen!

Vanuit 50 plekken in het hele land vertrekken er bussen naar het volksprotest in Amsterdam.

Samen zorgen we ervoor dat het een gezellige busreis wordt.

Help mee om de bussen vol te krijgen met zoveel mogelijk mensen.

Dus help mee het volksprotest een succes te maken.

Dit kan door onze berichten op sociale media te delen, folders en posters  te verspreiden, steunbetuigers van de volkspetitie te bellen en natuurlijk door je familie, collega’s, buren en vrienden mee in de bus naar het protest te nemen.

Ga naar sp.nl/volksprotest en meld je nu aan!