Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht inzichtelijk

4449 documenten

#80opdeZuilenseRing komt dichterbij! ...

GroenLinks GroenLinks Stichtse Vecht 19-02-2019 08:26

#80opdeZuilenseRing komt dichterbij! Initiatief van #GroenLinksProvincieUtrecht wordt ondersteund door meerderheid in de Provinciale Staten. Die 80 kilometer gaat (moet) er komen! We gaan VERDER! #voorverandering VAR nieuws

PvdA treedt toe tot coalitie Stichtse Vecht

CDA CDA GroenLinks VVD PvdA Stichtse Vecht 18-02-2019 18:15

VVD, GroenLinks en CDA hebben met de PvdA gesprekken gevoerd over toetreding van de PvdA tot de coalitie. De uitkomst van deze gesprekken is voorgelegd aan de achterban van de partijen. Inmiddels hebben alle partijen hun steun uitgesproken voor de gemaakte afspraken. Daarmee staat niets de nieuwe coalitie meer in de weg. De PvdA zal ook een wethouder leveren. Maarten van Dijk is de beoogde kandidaat hiervoor. Door toetreding van de PvdA tot het college ontstaat er weer een coalitie met een politieke meerderheid. De partijen zullen tijdens de raadsvergadering van 5 maart a.s. een motie indienen met daarin voorstellen tot aanpassing van het Collegewerkprogramma (CWP). Reactie CDA De CDA fractie is tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat, waardoor de PvdA toetreedt tot de coalitie van VVD, GroenLinks en CDA. In de afgelopen jaren werkten we al veel samen op de sociale dossiers met de PvdA. We zien de nieuwe samenwerking daarom met veel vertrouwen tegemoet. De nieuwe bestuursstijl gericht op samenwerking met inwoners en alle partijen in de raad blijft leidend. Door dit akkoord kan het college doorgaan met de belangrijke ontwikkelingen voor onze inwoners, zoals meer betaalbare woningen, duurzaamheid, het vitaal platteland, de plannen voor Bisonspoor en versteviging van de samenwerking met wijk- en dorpsraden. De CDA fractie wenst Maarten van Dijk veel succes toe bij zijn werk als wethouder. Verdere informatie vanuit het persbericht: De vier partijen hebben afgesproken dat het coalitieakkoord overeind blijft. Het CWP wordt op een aantal onderdelen aangepast: Sociaal domeinDe preventieve aanpak om hoge zorgkosten te voorkomen of te beperken wordt verder doorgezet. Omdat de reserves in het sociaal domein inmiddels zijn uitgeput, zet het college zich in om de budgetten en uitgaven in het sociaal domein in balans te brengen. Daarbij ligt de focus op efficiency, minder bureaucratie en effectiviteit. Bovendien wordt gekeken naar het voorzieningenniveau. Eventuele autonome groei wordt gedekt uit de meerjarenbegroting. Sociale woningbouwHet huidige college stuurt al sterk op sociale woningbouwprojecten. Om deze lijn verder door te zetten is afgesproken dat bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% sociale huur wordt gerealiseerd. Doel hiervan is de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Stichtse Vecht aan te pakken, doordat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen. Werk maken van werkOnder de titel “ Stichtse Vecht WERKT!” wordt tijdens de coalitieperiode 150.000 euro extra geïnvesteerd om mensen uit de bijstand duurzaam aan werk te helpen. Nadruk wordt gelegd op een positieve en motiverende manier van werken, waarbij maatwerk centraal staat. Openbare ruimteEr wordt extra ingezet op de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Niet alleen wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering van het openbaar groen, maar ook op bestrating, het onderhoud van de parken, en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Bovendien worden particuliere initiatieven op het gebied van vergroening gestimuleerd, door de mogelijkheid van een “ groenbonus” te onderzoeken. Gebiedsgericht werkenEr komt een nieuwe visie om op een moderne manier een impuls te geven aan het gebiedsgericht werken. In overeenstemming met de nieuwe bestuursstijl en de invoering van de Omgevingswet zetten we in op bewonersparticipatie, zichtbaarheid van het bestuur, duidelijke communicatie en een goede ontsluiting van informatie (transparantie). BestuursstijlDe door het college ingeslagen weg met de nieuwe bestuursstijl wordt door alle partijen van harte onderschreven, en zal onverminderd worden voortgezet. Het college werkt aan een stevig democratisch bestuur dat betrouwbaar, verbindend en stabiel samenwerkt en het vertrouwen geniet van de inwoners. Partijen hebben over verschillende dossiers gesproken, waaronder Bisonspoor. Ten aanzien van het parkeren in Bisonspoor is afgesproken dat er een structurele oplossing komt voor de parkeerproblematiek waaronder lang parkeren en parkeren in de wijk. Door de inspanningen van wethouder Van Dort de afgelopen periode om Bisonspoor in goede samenwerking met Wintertrust te ontwikkelen, ontstond er met de komst van de PvdA momentum om voor de korte termijn aanvullende afspraken te maken om de parkeerproblematiek in de wijk aan te pakken. In de nieuwe parkeergarage worden naast de 50 parkeerplaatsen nog 100 extra plaatsen (op kenteken) beschikbaar gesteld voor inwoners. En het braakliggend terrein wordt na de sloop van P2 door Wintertrust tijdelijk om niet ter beschikking gesteld voor P+R doeleinden. Eerder waren door het college al afspraken gemaakt met Wintertrust over het creëren van een sociale ruimte en de realisatie van maximaal 100 zorgwoningen. Deze afspraken zijn aangescherpt in die zin dat de gemeente over de exploitatie van de sociale ruimte gaat en het college een inspanningsverplichting heeft om de genoemde 100 zorgwoningen daadwerkelijk te realiseren. PvdA kon destijds niet instemmen met het CWP. De gemaakte afspraken en wijzigingen die nu voorliggen zijn voor de PvdA aanleiding om nu wel in te stemmen met het CWP. Als de motie wordt aangenomen op 5 maart zal het CWP worden aangepast en wordt de nieuwe versie gepubliceerd op de gemeentelijke website.

GroenLinks blij met toetreding PvdA tot coalitie | Stichtse Vecht

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA Stichtse Vecht 18-02-2019 00:00

StIchtse Vecht heeft een nieuwe coalitie. Gisteravond gingen ook de leden van de PvdA akkoord met het nieuwe collegewerkprogramma zodat deze partij samen met GroenLinks, CDA en VVD de nieuwe coalitie kan gaan vormen.

Het bestaande collegewerkprogramma vormt de basis van de samenwerking. Daar verandert dus weinig aan. Op een aantal punten is het werkprogramma aangevuld.

Zo zijn er duidelijkere afspraken gemaakt over de bouw van sociale huurwoningen en worden er gelden vrijgemaakt uit de meerjarenbegroting als in het sociaal domein sprake is van onvoorziene 'autonome groei van de doelgroepen'. Te denken valt bijvoorbeeld aan een onverwacht sterker beroep op bijzondere bijstand. Ook zijn er concretere afspraken gemaakt over de nieuwbouw en parkeren in Bisonspoor.

GroenLinks is verheugd over de uitbreiding van de coalitie met de PvdA. Albert Gemke, de fractievoorzitter reageert:

'GroenLinks en PvdA zijn verwant aan elkaar. De PvdA zit op veel terreinen op eenzelfde koers als wij . Door deelname  van de PvdA kan het college nu een extra versnelling geven aan het collegewerkprogramma. Onder meer aan de sociale woningbouw waarvoor onze wethouder Linda van Dort zich al maximaal inspant. '

Fietstunnels

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD Stichtse Vecht 16-02-2019 11:32

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1264183/450154/Fietstunnels.jpgDe ChristenUnie-SGP is vóór goede verlichting in (alle) fietstunnels in onze gemeente maar vooral vóór een goed functioneren van de gemeentelijke overheid. Dat bereik je niet met een motie zoals nu in het nieuws is. Daarmee zit je naar onze mening op de verkeerde stoel of hanteer je als gemeenteraad een verkeerde aanpak.

De ChristenUnie-SGP lijkt in de berichtgevingen in het nieuws de enige fractie te zijn die tegen betere verlichting in fietstunnels in Maarssenbroek is. Wij gaan ervan uit dat onze inwoners beter weten. Natuurlijk is de ChristenUnie-SGP voor datgene wat goed is voor onze samenleving, voor uw woonomgeving en dus ook vóór goede verlichting in (fiets)tunnels (ook in Maarssenbroek).

Aan de door de VVD in te dienen (en blijkbaar door alle partijen ondersteunde) motie zit echter een kant waardoor de ChristenUnie-SGP vooralsnog tegen deze motie is. De overwegingen van de ChristenUnie-SGP hebben alles te maken met de rol van de gemeenteraad nl. of zij bestaat om bij de gemeente dat voor elkaar te krijgen wat inwoners willen hebben of dat zij er is om de gemeente zo te laten functioneren dat alle inwoners krijgen wat nodig is en dat op een rechtvaardige wijze.

We hebben het in deze gemeenteraad al meerdere keren gehad over de wens om meer kaderstellend te zijn. In haar 100-dagenbrief, waarin onder andere de verhouding tussen de gemeenteraad, de gemeente en de inwoners aan de orde komt, pleit ook de burgemeester voor betere afkadering van deze verantwoordelijkheden. Deze motie is in de beleving van de ChristenUnie-SGP een voorbeeld van hoe het nu juist niet moet.

Wanneer de gemeenteraad door middel van een motie de gemeente verzoekt de prioriteit in een onderhoudsplan (bij voorkeur) zo te bepalen dat Maarssenbroek als eerste aan de beurt komt dan is er iets mis met de werkverhouding tussen gemeenteraad en gemeente. De motie veronderstelt dat de gemeente niet uit zichzelf tot een goede prioritering zal komen... Als deze veronderstelling klopt dan is er iets anders, van meer structurele aard nodig. Wanneer we als gemeenteraad zien dat er structureel iets mis gaat moeten we dat benoemen en acties richting de gemeente nemen om ervoor te zorgen dat de gemeente beter gaat functioneren, bijvoorbeeld haar prioriteiten beter gaat stellen. De ChristenUnie-SGP pleit regelmatig voor de verdere invoering van kwaliteitsmanagement op alle geledingen van de gemeente, dus ook op onderhoudsplannen.

Daarnaast lijkt deze motie de wens van een specifieke groep, om voorrang te krijgen boven een andere groep of woonkern in onze gemeente, te willen honoreren. Het is goed aandacht te vragen voor groepen inwoners die buiten de boot dreigen te vallen, maar daarvan is hier vooralsnog geen sprake. De motie heeft iets van 'Het is goed dat de gemeente er is voor alle inwoners maar wil je er alsjeblieft voor ons (probleem) een beetje meer zijn?' terwijl dat hier naar onze mening niet aan de orde zou mogen zijn.

Dan zijn er meer zaken op het gebied van onderhoud die aandacht vragen en die als gevolg van deze keuze een lagere prioriteit krijgen. Wanneer de gemeente in Maarssenbroek iets eerst doet, doet zij dat ergens anders niet. De gemeenteraad zou zich niet in deze planmatige zaken moeten mengen en deze overlaten aan de gemeente. Impliciet worden andere inwoners of woonkernen door deze actie (mogelijk) achtergesteld of wordt die indruk gewekt.

Dan twee punten van aandacht die gevoeliger liggen. De timing speelt mogelijk ook wel een rol in deze, er liggen immers verkiezingen in het verschiet. Op Facebook lazen wij een reacties als 'In elk geval een reden om niet op de ChristenUnie te stemmen de volgende keer'. Je zou kunnen zeggen dat deze timing dus perfect is. Wij hopen dat mensen minder impulsief stemmen dan hier wordt geschetst.

En dan de Nashvilleverklaring en discussies over LHBTI die erbij worden gehaald. 'Mensen toch.....!' Zo horen inwoners en raadsleden niet met elkaar om te gaan.... Rick, dank je wel voor je reactie op deze opmerking(en).

Kortom: de ChristenUnie-SGP is vóór goede verlichting in (alle) fietstunnels in onze gemeente maar vooral vóór een goed functioneren van de gemeentelijke overheid. Dat bereik je niet met dit soort moties. Daarmee zit je naar onze mening op de verkeerde stoel of hanteer je als gemeenteraad een verkeerde aanpak.

Fietstunnels

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP VVD ChristenUnie Stichtse Vecht 16-02-2019 11:32

De ChristenUnie-SGP lijkt in de berichtgevingen in het nieuws de enige fractie te zijn die tegen betere verlichting in fietstunnels in Maarssenbroek is. Wij gaan ervan uit dat onze inwoners beter weten. Natuurlijk is de ChristenUnie-SGP voor datgene wat goed is voor onze samenleving, voor uw woonomgeving en dus ook vóór goede verlichting in (fiets)tunnels (ook in Maarssenbroek).

Aan de door de VVD in te dienen (en blijkbaar door alle partijen ondersteunde) motie zit echter een kant waardoor de ChristenUnie-SGP vooralsnog tegen deze motie is. De overwegingen van de ChristenUnie-SGP hebben alles te maken met de rol van de gemeenteraad nl. of zij bestaat om bij de gemeente dat voor elkaar te krijgen wat inwoners willen hebben of dat zij er is om de gemeente zo te laten functioneren dat alle inwoners krijgen wat nodig is en dat op een rechtvaardige wijze.

We hebben het in deze gemeenteraad al meerdere keren gehad over de wens om meer kaderstellend te zijn. In haar 100-dagenbrief, waarin onder andere de verhouding tussen de gemeenteraad, de gemeente en de inwoners aan de orde komt, pleit ook de burgemeester voor betere afkadering van deze verantwoordelijkheden. Deze motie is in de beleving van de ChristenUnie-SGP een voorbeeld van hoe het nu juist niet moet.

Wanneer de gemeenteraad door middel van een motie de gemeente verzoekt de prioriteit in een onderhoudsplan (bij voorkeur) zo te bepalen dat Maarssenbroek als eerste aan de beurt komt dan is er iets mis met de werkverhouding tussen gemeenteraad en gemeente. De motie veronderstelt dat de gemeente niet uit zichzelf tot een goede prioritering zal komen... Als deze veronderstelling klopt dan is er iets anders, van meer structurele aard nodig. Wanneer we als gemeenteraad zien dat er structureel iets mis gaat moeten we dat benoemen en acties richting de gemeente nemen om ervoor te zorgen dat de gemeente beter gaat functioneren, bijvoorbeeld haar prioriteiten beter gaat stellen. De ChristenUnie-SGP pleit regelmatig voor de verdere invoering van kwaliteitsmanagement op alle geledingen van de gemeente, dus ook op onderhoudsplannen.

Daarnaast lijkt deze motie de wens van een specifieke groep, om voorrang te krijgen boven een andere groep of woonkern in onze gemeente, te willen honoreren. Het is goed aandacht te vragen voor groepen inwoners die buiten de boot dreigen te vallen, maar daarvan is hier vooralsnog geen sprake. De motie heeft iets van 'Het is goed dat de gemeente er is voor alle inwoners maar wil je er alsjeblieft voor ons (probleem) een beetje meer zijn?' terwijl dat hier naar onze mening niet aan de orde zou mogen zijn.

Dan zijn er meer zaken op het gebied van onderhoud die aandacht vragen en die als gevolg van deze keuze een lagere prioriteit krijgen. Wanneer de gemeente in Maarssenbroek iets eerst doet, doet zij dat ergens anders niet. De gemeenteraad zou zich niet in deze planmatige zaken moeten mengen en deze overlaten aan de gemeente. Impliciet worden andere inwoners of woonkernen door deze actie (mogelijk) achtergesteld of wordt die indruk gewekt.

Dan twee punten van aandacht die gevoeliger liggen. De timing speelt mogelijk ook wel een rol in deze, er liggen immers verkiezingen in het verschiet. Op Facebook lazen wij een reacties als 'In elk geval een reden om niet op de ChristenUnie te stemmen de volgende keer'. Je zou kunnen zeggen dat deze timing dus perfect is. Wij hopen dat mensen minder impulsief stemmen dan hier wordt geschetst.

En dan de Nashvilleverklaring en discussies over LHBTI die erbij worden gehaald. 'Mensen toch.....!' Zo horen inwoners en raadsleden niet met elkaar om te gaan.... Rick, dank je wel voor je reactie op deze opmerking(en).

Kortom: de ChristenUnie-SGP is vóór goede verlichting in (alle) fietstunnels in onze gemeente maar vooral vóór een goed functioneren van de gemeentelijke overheid. Dat bereik je niet met dit soort moties. Daarmee zit je naar onze mening op de verkeerde stoel of hanteer je als gemeenteraad een verkeerde aanpak.

Na een vrij frisse start heeft #D66 ...

D66 D66 Stichtse Vecht 15-02-2019 20:29

Na een vrij frisse start heeft #D66 Stichtse Vecht, bij Fort Maarsseveen, precies 66 km door een zonnige provincie #Utrecht gefietst. Het gemiddelde was 10 km/u, niet echt snel. Onderweg hebben we namelijk alle tijd genomen om stil te staan bij #duurzaamheid. Morgen gaat de tocht verder en beginnen we om 9.00 bij het station van de Fietsstad van 2018 #Houten. Sluit je aan en stem D66 bij de #PS2019

Eindelijk een meerderheid binnen ...

GroenLinks GroenLinks Stichtse Vecht 15-02-2019 18:45

Eindelijk een meerderheid binnen Provinciale Staten voor 80 km op de Zuilense Ring? Aanstaande maandag 18 februari stemmen Provinciale Staten van Utrecht op initiatief van #Groenlinks over een motie om de snelheid op de #ZuilenseRing naar 80 km terug te brengen. #voorverandering https://stichtsevecht.groenlinks.nl/nieuws/toch-een-meerderheid-provinciale-staten-voor-80-km-op-de-zuilense-ring

Toch een meerderheid in Provinciale Staten voor 80 km op de Zuilense Ring? | Stichtse Vecht

GroenLinks GroenLinks CDA PvdA Stichtse Vecht 15-02-2019 00:00

De klemmende oproep van onze wethouder Linda van Dort op 28 januari jl. aan de Provinciale Staten van Utrecht in een commissievergadering van PS lijkt effect te gaan hebben.  Aanstaande maandag 18 februari stemmen Provinciale Staten van Utrecht over een motie om de snelheid op de Zuilense Ring naar 80 km terug te brengen. GroenLinks heeft hiertoe het initiatief genomen, nu er een meerderheid lijkt te zijn voor verlaging van de snelheid naar 80 km. De motie wordt in de Provinciale Staten namelijk ondersteund door GroenLinks, 50 Plus, PvdA, SP én het CDA.  

 

Morgen fietst D66 Stichtse Vecht mee ...

D66 D66 Stichtse Vecht 14-02-2019 19:30

Morgen fietst D66 Stichtse Vecht mee naar Woerden. We beginnen met een ontbijt bij Fort Maarsseveen waar Polderwachter Marcel ons meer vertellen gaat vertellen over duurzaamheid in Stichtse Vecht. Fiets jij ook mee? #PS2019 #utrecht

Maarssen 2000 bestaat 50 jaar!

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 10-02-2019 16:29

10 febr. 2019 – Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat Maarssen 2000 vandaag, 10 februari 2019, precies 50 jaar bestaat!

Daarmee zijn wij de langst bestaande lokale partij van Stichtste Vecht.

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken onze kiezers nogmaals te bedanken voor hun steun!