Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht inzichtelijk

4612 documenten

Aanpak eenzaamheid | Stichtse Vecht

GroenLinks GroenLinks Stichtse Vecht 23-02-2020 00:00

Afgelopen woensdag 19 februari heeft wethouder Veneklaas tijdens een goed bezochte startbijeenkomst Aanpak Eenzaamheid haar handtekening gezet onder het actieprogramma "Een tegen eenzaamheid".

Daarmee geeft ze invulling aan de toezegging aan de Raad en in het bijzonder GroenLinks bij de behandeling van de Nota Positief Gezondheidsbeleid in oktober 2019. GroenLinks is blij dat het gelukt is dit onderwerp op de agenda te krijgen.    Na de maidenspeech van Ed Theunen, hebben we aanhoudend aandacht gevraagd voor dit onderwerp. 

De aanvankelijke terughoudendheid van de wethouder heeft plaatsgemaakt voor bewustwording hoe belangrijk dit onderwerp is voor de bevolking in Stichtse Vecht. Ed Theunen benadrukt dat dit slechts een start is. Het moet meer worden dan een intentie. We willen daadkracht zien van het College.  Ondermeer wil GroenLinks dat in relevante contacten tussen ambtenaren en burgers eenzaamheid direct of indirect een aandachtspunt is. Het (vroeg) signaleren van ernstige eenzaamheid voorkomt ondermeer ernstige psychische klachten. 

ChristenUnie vraagt input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

ChristenUnie ChristenUnie Stichtse Vecht 15-02-2020 16:42

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1310890/450154/gjs.jpgHet komende halfjaar zal Gert-Jan Segers in gesprek door heel het land ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Maandag 9 maart spreekt Segers met inwoners van de provincie Utrecht tijdens een avond in Veenendaal.

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1310890/450154/GJS_Poster_Prov Utrecht.png

Op deze avond gaat de partijleider van de ChristenUnie in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? ‘De komende maanden schrijven we aan ons verkiezingsprogramma en daarvoor wil ik graag horen waar het hart van mensen klopt’, legt Segers de bedoeling van de gespreksavond uit. ‘Wat zijn uw dromen voor ons land, waar kan de ChristenUnie en waar kan ik mee aan de slag. Ik ken Nederland als een land waar we echte aandacht hebben voor onze naaste. Die kant van ons land wil ik versterken. Ik hoor graag welke ideeën mensen in Utrecht hiervoor hebben.’

Met behulp van de ideeën uit Utrecht schrijft de ChristenUnie een nieuw verkiezingsprogramma. Tijdens de avond zal Bram Rebergen, inwoner van Veenendaal en directeur van Youth for Christ het gesprek met de zaal leiden.

Segers: 'We vinden onze inspiratie niet op de vierkante kilometer Den Haag, maar juist door gesprekken in het land.’ Daarom heeft u tijdens deze avond heeft ook de gelegenheid om zelf een onderwerp aan te dragen waarover u in gesprek wilt gaan. Ook kunt u na het plenaire deel een exemplaar van het essay van Gert-Jan door hem laten signeren. Iedereen is welkom aan te sluiten bij het gesprek dat plaatsvindt in Veenendaal. Op 9 maart zijn bezoekers van harte welkom in de Downtown, Tuinstraat 133 in Veenendaal. Om 20:00 uur begint het plenaire programma.

Er zijn nog plekken om in gesprek te gaan, dus meld je aan via de website van de ChristenUnie: www.christenunie.nl/ingesprek!

Stichtse Vecht presenteert Kindpakket

PvdA PvdA Stichtse Vecht 13-02-2020 18:58

De Gemeente Stichtse Vecht heeft vandaag een aparte pagina op haar website gelanceerd voor het Kindpakket. Op  www.stichtsevecht.nl/kindpakket staat alle informatie over de regelingen die er in Stichtse Vecht zijn voor kinderen, waarvan ouders een laag inkomen hebben. Het doel van de regelingen is dat alle kinderen in Stichtse Vecht kunnen meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders. De nieuwe pagina op de website zorgt voor een overzichtelijke presentatie van het beschikbare aanbod voor ouders, professionals en vrijwilligers.

Wethouder Werk en Inkomen Maarten van Dijk is blij met de nieuwe pagina op de website: “Dit jaar werken we aan een herziening van ons minimabeleid. Het is belangrijk om het beschikbare aanbod overzichtelijk te presenteren, zodat  ouders met een laag inkomen beter weten welke mogelijkheden er zijn, want alle kinderen moeten in Stichtse Vecht mee kunnen doen. Door de beschikbare regelingen samen te brengen in het Kindpakket hebben we nu op onze website een  duidelijke plek  waar alle informatie te vinden is.”

Eén inkomensgrens Voor alle regelingen van het Kindpakket geldt nu één inkomensgrens: 125% van de bijstandsnorm. Het hebben van een geldige U-Pas is daardoor voldoende. Het Kindpakket bevat vergoedingen voor de volgende onderdelen:

Een computer, laptop of tablet + vergoeding voor internetkosten Schoolartikelen Zwemlessen (A en B diploma) Schoolactiviteiten (via de U-Pas) Sport & Cultuur (via de U-Pas of het Jeugdfonds Sport & Cultuur) U-Pas: een groot aanbod aan culturele, sportieve, educatieve en recreatieve activiteiten

Stichting Leergeld Stichtse Vecht spant zich ook in voor hetzelfde doel en biedt hulp en ondersteuning bij het aanvragen van de regelingen uit het Kindpakket, en kan maatwerk bieden daar waar deze regelingen niet toereikend zijn.

Herijking minimabeleid Een betere presentatie van het beschikbare aanbod is een eerste stap. Bij de herziening van het minimabeleid wordt ook gekeken naar de inhoud van het Kindpakket. Dit kan er in de toekomst dus anders uit komen te zien, maar ook dan blijft de website www.stichtsevecht.nl/kindpakket de vindplaats voor alle informatie. Ook onderzoekt de gemeente of het aanvragen van de verschillende regelingen eenvoudiger kan verlopen.

Lees dit bericht op de website.

Wij zijn trots dat wethouder Maarten van Dijk dit heeft kunnen bewerkstelligenhttps://stichtsevecht.pvda.nl/nieuws/stichtse-vecht-presenteert-kindpakket/🌹https://stichtsevecht.pvda.nl/nieuws/stichtse-vecht-presenteert-kindpakket/🌹https://stichtsevecht.pvda.nl/nieuws/stichtse-vecht-presenteert-kindpakket/🌹

Het bericht Stichtse Vecht presenteert Kindpakket verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

GroenLinks roept college Stichtse Vecht op: onderteken het Schone Lucht Akkoord | Stichtse Vecht

GroenLinks GroenLinks Stichtse Vecht 11-02-2020 00:00

GroenLinks-raadsleden Gertjan Verstoep en Annet Schoevaars pleiten ervoor om snel aan de.slag te gaan met schone lucht in Stichtse Vecht.

Zij wijzen het college op het Schone Lucht Akkoord dat medio januari door veel Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk is ondertekend. Het is voor Stichtse Vecht een goede zaak zich daar bij aan te sluiten, vindt de GroenLinks-fractie.

De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. Daarom sluit de Rijksoverheid sinds begin 2020 een Schone Lucht Akkoord (SLA) af met afzonderlijke gemeenten.

De raadsleden Verstoep en Schoevaars roepen namens hun fractie het college op om dit akkoord op korte termijn ook te ondertekenen en lokaal aan de verbetering van de luchtkwaliteit te werken. Schone lucht is van levensbelang. Luchtverontreiniging behoort tot een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid, in dezelfde orde van grootte als overgewicht.

 

De situatie in Stichtse Vecht

Met een sterke groei van het verkeer op de Zuilense Ring en de bouw van meer woningen dichtbij deze ring (Planetenbaan/ Kwadrant) is werken aan schone lucht noodzaak. Denk daarnaast ook aan de scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal, een belangrijke bron van vervuiling, die vooral de inwoners van Breukelen treft Uit onderzoek van TNO blijkt dat de uitstoot op het Amsterdam-Rijnkanaal de helft bedraagt van die op de A2?

Ook noodzaken onder meer de nabijheid van de A2 en het stijgende pakketvervoer met vervuilende oude diesels in onze kernen tot te investeren in schone lucht.

Waarom investeren in schonere lucht?

De luchtkwaliteit heeft grote impact op de volksgezondheid. GroenLinks Stichtse Vecht haalt een quote aan van minister Van Veldhoven van Milieu: "Zo'n 11.000 mensen in Nederland gaan jaarlijks vroegtijdig dood door vieze lucht. Heel veel kleine stofdeeltjes zorgen echt voor die problemen. Eén op de vijf kinderen die astma hebben, heeft dat gekregen door luchtverontreiniging. We zijn gebaat bij schone lucht. Binnen tien jaar willen we overal voldoen aan de normen waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie zegt: zo schoon moet de lucht zijn."

Niet alleen tekenen maar in de actiestand!

Voor het Schone Lucht Akkoord is door het Rijk vijftig miljoen euro uitgetrokken. Gemeenten en provincies moeten afzonderlijk aanvullende uitvoeringsplannen opstellen om deze 50 miljoen nuttig in te zetten.

Veel gemeenten hebben dan ook al een actieplan Luchtkwaliteit, met concrete maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. GroenLinks roept het college op om op korte termijn ook met een actieplan te komen om te zorgen voor een schonere lucht voor de inwoners van Stichtse Vecht.

Gertjan Verstoep en Annet Schoevaars : “Kom op college, in de actiestand voor een beter leefklimaat in onze mooie gemeente.”

 

 

 

Blijvende aandacht voor mensen met een (on)zichtbare beperking nodig!

PvdA PvdA Stichtse Vecht 16-01-2020 18:48

Door: Els Swerts

 

Iedereen hoort erbij! Het lijkt zo vanzelfsprekend en niemand zal uitspreken dat dat niet zo is. Maar is dit alleen maar theorie? Of ook echt de praktijk?

Nog steeds botsen veel mensen met een chronische ziekte en een zichtbare of onzichtbare beperking tegen barrières op die het voor hen moeilijk maken om gelijkwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Natuurlijk zijn we er in Stichtse Vecht mee bezig om iedereen gelijkwaardige kansen te geven. We hebben de stembussen toegankelijk gemaakt voor mensen met een handicap, we maken het mogelijk dat mensen met een auditieve beperking een uitgewerkt verslag kunnen krijgen van raadsvergaderingen en we hebben het werkbedrijf Stichtse Vecht opgericht, daar waar andere gemeenten soms geen variant van het WSW-bedrijf hebben opgericht. Ook hebben we bij de horecavisie in 2019 een amendement aangenomen dat gehandicapten (of hun vertegenwoordigers) betrokken moeten worden bij verder beleid en uitvoering.

Maar zijn we daarmee klaar? Kunnen we onszelf een klopje op de schouder geven en achterover leunen? Nee, natuurlijk niet! Om ook echt iedereen erbij te laten horen, is voortdurende aandacht nodig voor de situatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen. Zijn alle oversteekplaatsen rolstoelvriendelijk? Is er een invalidentoilet in de centra van de kernen? Hebben de medewerkers van Werk en Inkomen in de gaten als iemand een GGZ beperking heeft en zo ja, houden ze daar rekening mee? Zijn er in elke speeltuin speeltoestellen voor kinderen met een beperking? Denken we daar überhaupt aan als we een speeltuin vormgeven? En ga zo maar door.

Mensen met beperkingen moeten knokkers zijn en blijven om erbij te horen. Maar wat we ze gunnen is dat ze net als andere mensen niet altijd hoeven te knokken om ook gewoon eens te kunnen genieten zonder al teveel moeite en om erbij te horen zonder al die extra inspanningen. Blijvende aandacht is nodig, want dat we op weg zijn, betekent niet dat we het al goed genoeg doen.

 

Daarom bracht de PvdA Stichtse Vecht, op initiatief van ons commissielid Sophia, in de afgelopen commissievergadering Sociaal Domein de motie ‘ Iedereen doet mee’ in. Daarmee willen wij dat Stichtse Vecht een ‘Sociale Inclusie Agenda’ gaat ontwikkelen. Activiteiten en initiatieven voor mensen met beperkingen en wat we nog meer kunnen doen voor hen, moeten we als Stichtse Vecht in kaart brengen.

De motie riep bij meerdere partijen de vraag op ‘We doen toch al van alles? Ons antwoord: Maar doen we ook alles wat we kúnnen? Kunnen we onze activiteiten t.b.v. mensen met beperkingen niet nog een stap vooruit brengen?

Uiteraard kan Stichtse Vecht dit niet zonder de wensen van mensen met beperkingen en hun vertegenwoordigers op te halen.

We de motie in de komende raadsvergadering op 28 januari in stemming brengen.

Mocht U zelf concrete ideeën hebben over hoe we mensen met chronische ziekte of andere (on)zichtbare beperkingen nog vanzelfsprekender kunnen betrekken bij de samenleving, dan horen wij dat heel graag.

 

Voor de motie zelf kunt u hier klikken

Het bericht Blijvende aandacht voor mensen met een (on)zichtbare beperking nodig! verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

Bijeenkomst 20 januari: hoe houden we ons platteland vitaal?

CDA CDA PvdA Stichtse Vecht 13-01-2020 20:30

Op 20 januari 2019 wordt een openbare bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Vitaal Platteland’. De bijeenkomst vindt plaats om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in Cultureel Centrum ’t Web in Loenen, Spinnerie 15. Het CDA Stichtse Vecht, organisator van de avond, nodigt alle inwoners, agrariërs en lokale ondernemers uit om na te denken over de toekomst van het platteland in Stichtse Vecht in samenhang met natuur, milieu en recreatie. De avond zal in het teken staan van ondernemen, toerisme, recreatie en agrarische bedrijfsvoering. Aanleiding om de bijeenkomst te organiseren is dat het CDA het thema ‘vitaal platteland’ hoger op de agenda wil hebben staan in de gemeenteraad. De aanwezigen zal daarom tijdens de avond worden gevraagd om mee te denken over waar meer aandacht aan besteed zou moeten worden. Sprekers zijn gedeputeerde Hanke Bruins Slot (CDA), wethouder Maarten van Dijk (PvdA) en een lokale ondernemer. Iedereen is van harte welkom en toegang is gratis.

Geen oorlog met Iran!

SP SP Stichtse Vecht 08-01-2020 13:11

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran enorm opgelopen. Met de aanval op de Iraanse generaal Soleimani kiest de Amerikaanse president voor een verdere escalatie die verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Eerder startten ROOD en de SP een petitie tegen een aanval op Iran via stopdebommen.nl die werd overhandigd aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. Nu is het tijd voor nieuwe acties, te beginnen op 11 januari in Amsterdam.

Vanuit de Nederlandse regering is de Amerikaanse aanval op Iran niet veroordeeld, en het besluit een Nederlands oorlogsschip naar het Midden-Oosten te sturen blijft voorlopig staan. Het is tijd om ons uit te spreken tegen een oorlog met Iran, de aanval te veroordelen en het oorlogsschip aan wal te houden. Democratie, veiligheid en stabiliteit worden niet gebracht met de bommen van Amerika. De mensen in Irak en Iran protesteren al maanden tegen hun autoritaire leiders. Opnieuw wordt hun door oorlogsmacho's de kans ontnomen een democratie op te bouwen. De enige winnaars van zo’n oorlog zijn de olie- en wapenindustrie, die miljarden verdienen aan het leed van mensen. Daarom organiseert ROOD samen met StopWapenhandel en het Amsterdams VredesInitiatief zaterdag 11 januari een manifestatie in Amsterdam. Kom ook en laat je stem horen!

 

kom ook op 11 januari!

 

Wat: Manifestatie ‘Geen oorlog met Iran’Wanneer: 11 januari 14:00 tot 14:45Waar: Spui – AmsterdamSprekers: Onder andere Sadet Karabulut (SP), StopWapenhandel en Amsterdams VredesInitiatief

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2020/01/geen-oorlog-met-iran

Herdenking aan Marc Witteman

PvdA PvdA Stichtse Vecht 24-12-2019 10:50

Vandaag gedenken we dat onze burgemeester Marc Witteman een jaar geleden overleed. We missen hem. Vanavond om 22:30 steekt heel Stichtse Vecht een kaars aan om hem te gedenken.

Het bericht Herdenking aan Marc Witteman verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

Kinderboerderij Otterspoor in nood

SP SP Stichtse Vecht 22-12-2019 16:20

Deze week werd bekend dat kinderboerderij Otterspoor in het wijkpark van Maarssenbroek in financieel zwaar weer verkeert. Als gevolg van stijgende kosten, financiële tegenslagen en een afname van donateurs en sponsors luidt de kinderboerderij de noodklok: op deze manier zal de kinderboerderij de zomer van 2020 niet halen. 

Het bestuur is bezig met een groot actieplan, maar roept de inwoners en ondernemers van Maarssenbroek op bij te dragen aan het behoudt van de kinderboerderij. Zo hoopt men de zomer te halen.

Als SP Stichtse Vecht vinden wij dat een kinderboerderij zoals Otterspoor, dat al 35 jaar als centrum van cultuur en recreatie voor jonge en oude Maarssenbroekers geldt, in de eerste plaats niet gered zou moeten worden door vrijgevigheid. De instandhouding van de kinderboerderij is volgens ons de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het redden van kinderboerderij Otterspoor zal overigens ook geen financiële uitdaging voor de gemeente betekenen, maar de prioriteiten van het bestuur liggen duidelijk ergens anders.

Binnen onze afdeling zijn ook wij als SP aan de slag met het behoud van de kinderboerderij. Hand in hand met de vrijwilligers van de kinderboerderij en de inwoners van Maarssenbroek zullen wij in actie komen om de kinderboerderij en daarmee de toekomst van ons levendige wijkpark veilig te stellen.

Weer geen besluit over Hazeslinger in Breukelen | Stichtse Vecht

GroenLinks GroenLinks Stichtse Vecht 21-12-2019 00:00

Tijdens de raadsvergadering van 17 december stonden vier bespreekpunten op de agenda: het gebiedsplan Zuilense Vecht, coördinatiebesluit Hazeslinger Breukelen en stedenbouwkundigkader Aldi, aanvulling actuele woonvisie en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. Met name het voorliggende besluit over de Hazeslinger in het centrum Breukelen was een groot discussiepunt.

De huidige parkeerplaats in Breukelen moet vernieuwd worden, onder andere omdat de plaatsen voor de huidige auto’s niet meer voldoen. De huidige Aldi wil graag in het centrum van Breukelen blijven en wil de winkel uitbreiden. Boven op de winkel wil men woningen bouwen. Er is weerstand vanuit de winkeliersvereniging. Men maakt zich zorgen over de parkeerdruk: het is nu al druk en een grotere Aldi zal een aanzuigende kracht hebben waardoor het drukker zal worden. Bovendien zal het bouwen langere tijd zorgen voor veel overlast.

De fractie stemde verdeeld over dit onderwerp. We willen graag dat er nu eindelijk (na bijna 20 jaar stilstand) iets gaat gebeuren op de Hazeslinger. Breukelen verdiend een aangenaam centrum. De Aldi is een winkel voor de mensen met een kleine portemonnee. We vinden het fijn als die in het centrum blijft. Extra woningen zijn in deze tijd ook zeer welkom. GroenLinks ziet een toekomst waarbij de auto meer en meer zal worden teruggedrongen uit de winkelgebieden. Wij zullen ons sterk blijven maken dat er meer ruimte komt voor fietsers en staan kritisch tegenover uitbreiding van aantallen parkeerplaatsen voor auto’s. Het gebrek aan draagvlak van de ondernemers was reden dat één van de fractieleden heeft tegen gestemd. Het plan Hazeslinger kreeg in de raad geen meerderheid.

De overige agendapunten werden allemaal aangenomen door de raad. Het gebiedsplan Zuilense Vecht is een samenwerking met de gemeente Utrecht over woningbouw en een modern sportpark op de plaats van het huidige verouderde gedeelte van het sportpark tussen oud zuilen en de wijk zuilen. Onze fractie is erg blij met de extra woningen, het verbinden van wonen met sporten en een verbindende groenstructuur. Wij hebben voor gestemd.

Verder stond nog actualisatie van de woonvisie op de agenda. Hoewel de fractie het gebrek aan duurzaamheidsambitie heeft benoemd, zijn we blij dat er nu eindelijk serieus werk gemaakt gaat worden van sociale woningbouw. Ook hiervoor hebben we voorgestemd. Tenslotte stond een wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. De APV heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. Bij deze wijziging hebben we met name gesproken over alcoholhoudende drank verkoop tijdens evenementen. De fractie heeft voor gestemd en de wijziging is aangenomen.