Nieuws van politieke partijen in Terneuzen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

11 documenten

Ontbreken van visie blijkt toch niet zo handig | Terneuzen

GroenLinks GroenLinks SGP D66 VVD Partij voor de Vrijheid Terneuzen 31-01-2020 00:00

De gemeenteraad van 30 januari werd een mooi voorbeeld van slecht voorbereid beleid. Of beter gezegd, ontbreken van visie. Terwijl de punten toch erg duidelijk waren… Bouwen van scholen, vaststellen van een bestemmingsplan, wat verpauperde panden slopen en AanZ. Eigenlijk bleken alle punten niet echt goed voorbereid.

Allereerst AanZ, de begroting voor 2020. Ja we hebben ingestemd, maar veel keuze was er niet. De stukken getuigen niet echt van een doorkijk voor het komende jaar. Maar zoals we tijdens de commissie Samenleving al aangaven, de volgende ronde verwachten we een veel betere aanpak.

Daarna de aankoop van verpauperde panden in Axel. Op zich lijkt dit een goed plan van de gemeente. Want natuurlijk zijn voor verfraaiing van het stadscentrum. Maar het middel? Daar geloven we niet in. Simpelweg heeft de gemeente Terneuzen niet genoeg geld om alle verpauperde panden zo aan te pakken. En daarnaast, het voelt ook niet goed. Je laat je pand verkrotten en de gemeente lost het op. Ergens voelt dat helemaal niet goed.

Nee als GroenLinks vinden we dat daar een extra bouwfonds voor moet komen. Gevuld door derden, bijvoorbeeld aannemers. We hebben dan ook aangekondigd dat we een dergelijk idee verder gaan uitwerken.

Het bestemmingsplan bij het buitengebied van Axel kwam helemaal niet aan de orde, want waar de vorige keer al was afgesproken dat het college verder onderzoeken zou doen voor een minnelijke oplossing, bleken ze daar niet alle mogelijkheden te hebben bekeken. Terwijl de opdracht van de gemeenteraad daarvoor toch redelijk duidelijk was. Dus weer verder onderzoeken…

Daarna kwam het klapstuk van de avond. De motie van de coalitie partijen aangevuld met de PVV en de SGP voor de bouw van de school in Hoek. Om precies te zijn, het naar voren halen daarvan. Reden? Vanwege inspraak…. Als we nu maar een visie hadden gehad als gemeente...

Maar heel apart, aangezien de coalitie ook een onderzoek naar prioritering van nieuwbouw voor scholen (in samenspraak met die scholen). Want met de motie ondermijn je je eigen college. Een college die schoorvoetend op aandrang van de oppositie de motie moest ontraden!!! Op veel aandringen werd de motie dan ook maar ingetrokken. Misschien had het er ook mee te maken dat andere urgente scholen het allemaal ook niet zo eerlijk vonden.

Maar goed, het werd nog mooier.

De coalitiepartijen hebben hun mond vol van burgerparticipatie. Hebben inspraakavonden gehad in o.a. Hoek, waarbij zij opgehaald hebben wat de burgers zouden willen. Uitkomst? Een Multifuncioneel Centrum, een diepgekoesterde wens van oa de VVD. En laat een nieuwe school daar nou perfect inpassen! Je zou zeggen appeltje, eitje. Iedereen blij.

Euhh, nee dus. Dat onderzoek hebben de coalitie partijen niet meegenomen in het onderzoek lijkt het. Gelukkig zijn de oppositie partijen niet te beroerd om dat toch onder de aandacht te brengen via een motie. Een motie die door het college opgepakt zal worden, aangezien zij de meerwaarde daarvan ook inziet. Ze geven de toezegging dat bij de inrichting van de bouwgrond rekening gehouden zal worden met uitbreiding. En daar waren wij blij mee, want het is veel beter om van de start een goede invulling te geven aan een nieuwe school én de wens van de bewoners.

Als laatste hadden we als D66 en GroenLinks nog een oproep om het schone lucht akkoord te ondertekenen, maar het college gaf terecht aan dat zij daar al via de provincie aan mee werken. Goed om te horen.

Dat konden we niet zeggen van de stellingname van de PVV. Zij gaven simpel weg aan bedrijvigheid boven gezondheid te kiezen. Laat dat maar even goed op u inwerken.

Werk boven gezondheid…

Maar even duidelijk gesteld dat GroenLinks dat toch andersom ziet.

Harmen van der Werf on ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen GroenLinks PvdA Partij voor de Vrijheid Terneuzen 23-05-2019 14:48

Bespreking Coalitieprogramma geeft nog geen antwoorden | Terneuzen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid Terneuzen 01-06-2018 00:00

De raadsvergadering van donderdag 31 mei stond in het teken van twee punten. Nl. de bestuurlijke fusie tussen oa de Rede en het Zeldenrust Steelantcollege en de bespreking van het coalitieprogramma voor de komende 4 jaar. Twee zaken waar GroenLinks Terneuzen toch wel bedenkingen bij had.

De verkorte versie? Bij de fusie, die wat ons betreft ook onvermijdelijk was, vinden we principieel dat het openbaar had moeten zijn ipv een school met een christelijke indentiteit. En het coalitieprogramma? Daar hadden we toch nog aardig wat vragen over.

We zouden het trouwens bijna vergeten, daarnaast werd ook nog de motie statiegeld bijna unaniem aangenomen.

Voor de fusie van het voortgezet onderwijs hebben we het volgende standpunt gegeven;

Openbaar onderwijs kan worden gekarakteriseerd door de volgende kenmerken:

het draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden; het wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing; het is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing; er bestaat ruimte voor het volgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs waarbij het bevoegd gezag uitsluitend als gastheer fungeert; het wordt van overheidswege op voldoende nabij gelegen plaatsen gegeven; personeel is benoembaar zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing, ras, etc..

Wat GroenLinks betreft waren dit goede uitgangspunten geweest voor openbaar voortgezet onderwijs in onze gemeente. Als daar voor was gekozen had GroenLinks zo kunnen instemmen met het voorstel. Dan was een goede keuze geweest voor de gemeente, het personeel en de leerlingen.

Want als gemeenteraad zetten we ons zelf op afstand van deze stichting. We geven onze toezicht ons inziens makkelijk weg op de openbare toegankelijkheid.

Het voorstel geeft zelfs aan dat toezicht door de gemeente Terneuzen niet haalbaar zijn. Daarmee is de borging van bv het personeelsbeleid van de stichting voor ons niet toereikend. Ondanks het punt voor wat betreft de benoeming van personeelsleden wat non-discriminatoir zou zijn.

De borging via de omweg, conform artikel 2:298 BW en artikel 3 lid 6, is wat ons betreft niet voldoende. Bij het niet naleven kunnen we als gemeente naar de rechter. Maar nergens staat hoe we toezicht houden op het naleven... Sterker nog het gaat dan zelfs om een verzoek aan de rechter... Voor GroenLinks is dat onvoldoende.

Daarom zullen wij niet instemmen met voorliggend voorstel. Ondanks dat het de intentie is van het college om voortgezet onderwijs te behouden in de gemeente. Nee, dit is voor ons principieel. Openbaar is en blijft voor ons de norm.

Jammergenoeg waren we de enige partij die tegenstemde...

Van het coalitieprogramma hebben we eigenlijk simpelweg duidelijkheid gevraagt aan het college. Want in het programma staan zoveel intenties, maar hoe deze gaan plaats vinden volgens ons niet. Het college kon zich vinden in de kritische noot over die onduidelijkheid en gaf vooral aan dat ze met dit 'open' programma juist ruimte willen laten voor de raad. Het college heeft deze vergadering eigenlijk vooral gebruikt om te kijken of er vanuit de raad nog aanvulling zouden komen. Met deze aanvullingen willen ze dan de perspectieven nota (PPN) nog aanvullen en duidelijkheid geven in de financiële vertaling van onze vragen. Daarmee verviel volgens GroenLinks gelijk eigenlijk het hele debat over het programma, eerst maar de PPN afwachten.

Eén van de belangrijkste punten voor GroenLinks uit het coalitieprogramma is in ieder geval wel verduidelijkt. Namelijk de zinsnede over het uitgangspunt “budgettair neutraal het sociaal domein uitvoeren".  Dat is door het college tijdens de raadsvergadering gelijk ontkracht. Waar nodig zullen extra investeringen gewoon plaats vinden. Als GroenLinks gaan we het college daar dan ook aan houden. Maar we blijven wel bij de gedachte, had dit gewoon niet zo opgeschreven.

Als laatste werd nog een motie aangenomen om als gemeente Terneuzen mee te doen aan de statiegeldalliantie. Iets waar we als GroenLinks ook al eerder om gevraagt hadden. Het antwoord was destijds... dan doen we al via Olaz... dus niet nodig. Met enige verbazing heeft GroenLinks dan ook de positieve benadering van het college deze keer opgemerkt. Maar goed, laten we het er op houden dat het een goede zaak is dat de gemeente in het lijstje komt. Dit trouwens zonder de steun van de PVV... Op zich wel raar, want die maken zich toch ook druk over zwerfafval... komt er een goed voorstel en dan geven ze niet thuis...

Maar goed, op naar de volgende raadsvergadering. Hopen dat het college dan wel duidelijker is.

PVV valt buiten de boot in ...

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Terneuzen 28-03-2018 15:17

GO RTV - GO Fm & GO TvMogelijk ...

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid ChristenUnie VVD CDA Terneuzen 28-03-2018 15:07

CDA Terneuzen bedankt stemmers

CDA CDA Partij voor de Vrijheid Terneuzen 22-03-2018 17:08

Dank aan alle CDA stemmers voor uw steun. We hebben ten opzichte van de vorige verkiezingen 598 stemmen en 1 zetel meer behaald. Dit in een landschap waar de PVV als nieuwe speler 4 zetels heeft veroverd. Wij gaan met 6 zetels richting geven aan de nieuwe Raad en het College. Dank voor uw vertrouwen in de afgelopen vier jaren!

Aan alle 1266 stemmers; Bedankt. En ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD Partij voor de Vrijheid PvdA CDA Terneuzen 22-03-2018 00:48

Aan alle 1266 stemmers; Bedankt. En onze felicitaties gaan uit naar TOP GB (4388), CDA (4258), PVV (2778), PvdA (2247), VVD (2015).

D66 Terneuzen zal niet in een ...

D66 D66 Partij voor de Vrijheid Terneuzen 10-03-2018 10:18

D66 Terneuzen zal niet in een college gaan zitten met PVV Terneuzen. Het gaat ons daarbij niet om uitspraken die Geert Wilders in het verleden heeft gedaan. Het zijn immers lokale verkiezingen. Ook hebben wij niets tegen de lijsttrekker en de overige kandidaten van PVV Terneuzen. De grote pijn zit hem in het verkiezingsprogramma van PVV Terneuzen. De paragraaf “Tegen Islamisering: Onze cultuur intact!” gaat ons te ver. Wat er in het PVV verkiezingsprogramma staat over het sluiten van de huidige moskeeën in de gemeente Terneuzen, het niet toestaan van het dragen van hoofddoeken in openbare gebouwen en mensen met een publieke functie en géén islamitische scholen zijn uitingen van discriminatie. Het is bovendien in strijd met artikel 1 (Gelijke behandeling), artikel 6 (Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging) en artikel 23 (Het openbaar en bijzonder onderwijs) van de Grondwet. Het wordt moeilijk een gemeente te besturen als je de Grondwet aan je laars lapt. Raadsleden en wethouders verklaren/zweren niet voor niets bij de installatie getrouw te zijn aan de Grondwet. Bovenstaande betekent niet dat de raadsfracties D66 Terneuzen en PVV Terneuzen niet kunnen samenwerken. Als beide fracties over een bepaald thema hetzelfde denken, is gezamenlijk optreden de beste optie. Bij collegevorming gaat men echter een alliantie aan voor een periode van vier jaar en moet men over veel inhoudelijke punten tot een vergelijk komen. Met het verkiezingsprogramma van de PVV is dat voor D66 niet mogelijk.

Uitsluiten PVV door D66 juist wel ...

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid D66 Terneuzen 26-01-2018 14:46

'PVV niet buitengesloten in Tholen ...

PvdA PvdA VVD Partij voor de Vrijheid CDA Terneuzen 25-01-2018 11:31