Nieuws van politieke partijen in Tilburg inzichtelijk

4387 documenten

Verbeelding in cultuur – bijdrage PvdA aan Cultuurdebat

PvdA PvdA D66 CDA Tilburg 20-09-2020 20:34

In de gemeenteraad is gedebatteerd over cultuur in onze stad. Namens de PvdA heeft Hans Rube de volgende bijdrage geleverd:

 

VERBEELDING IN CULTUUR

‘Verbeeldingskracht vormt in de verbinding van onze stedelijke samenleving een wezenlijk rol. Kunst en cultuur zijn daarin onmisbaar.’

Woorden uit de recente hoofdlijnenbrief van dit college.

Niks mis mee. Een florerend kunst- en cultuurklimaat zijn inderdaad voorwaarden voor een levendige stad.

Daarom was de PvdA benieuwd hoeveel we van deze verbeeldingskracht terug zouden vinden in de cultuurnota waarin het Tilburgse beleid voor de komende jaren wordt geschetst.

Hoewel we een aantal positieve elementen in de nota terugvinden, is het voor de PvdA vooral proza met een teleurstellend gebrek aan creativiteit.

Tilburg koestert als stad zijn makers, houdt de nota ons voor.

Diezelfde makers, kunstenaars, artiesten, organisaties en instellingen worden echter karig beloond voor al hun verbeeldingskracht. Waar blijft het makersfonds extra?

In totaal heeft onze stad van makers een dikke 25 miljoen euro op de begroting staan voor cultuur. Voor die makers blijft het echter gerommel in de marge als we de bestemming van de grote bedragen tegen het licht houden.

Het cultuurgeld moet immers ook de komende jaren weer vooral gestoken in de huur van vastgoed. We pompen euro’s rond in de eigen gemeentelijke organisatie: cultuur geeft de bekende instellingen in de stad subsidie voor de huur van een gemeentelijk gebouw, diezelfde penningen vloeien vervolgens terug in de gemeentekas.

Van het resterende bedrag op de cultuurbegroting gaat voortaan structureel geld naar cultuureducatie, het erfgoedprogramma, het Makersfonds, de samenwerking in BrabantStad en Cupudo.

………..

CiST , Hall of Fame, Het Zuidelijk Toneel, Theaters Tilburg, Paradox, De NWE Vorst, 013, Bibliotheek, Natuurmuseum, Textielmuseum, Factorium, Art-Fact en Stichting Ateliers horen in het nieuwe Cultuurplan tot de basisvoorzieningen van de stad.

Waarom noemt de PvdA dit ‘rommelen in de marge?’

Zes Tilburgse innovatieve culturele organisaties worden ondanks een positief advies van de cultuurcommissie BrabantStad de komende 4 jaar niet meer financieel ondersteund door provincie noch gemeente.

Geen subsidie, omdat het plafond is bereikt.

Het budget van de Professionele Kunsten 2021-2024 is uitgeput, laat de wethouder zelfs weten op vragen van de PvdA en D66.

Zo dreigt een belangrijk onderdeel van de door iedereen geprezen Tilburgse culturele infrastructuur te verdwijnen. Ook zullen er minder gelden uit landelijke fondsen naar gemeente en provincie vloeien, waarschuwen de zes organisaties.

Landelijke sponsoren en fondsen stellen bij het toekennen van extra ondersteunende budgetten lokale ondersteuning als absolute voorwaarde.

Geen geld van de gemeente en/of Brabant betekent geen geld uit die potten.

Gevolg: einde verhaal voor evenementen die Tilburg nationaal en internationaal positieve publiciteit opleveren. Nog steeds spreken kunstliefhebbers over de Lust Warande uit 2000, de editie waarbij de beroemde kunstenares Berlinde De Bryuckere 20 jaar geleden een paard in een boom in het park ophing.

Tilburg maakt zich bij de subsidietoekenning er wel erg gemakkelijk vanaf door te wijzen naar de adviezen van de Brabantse commissie. Een negatief Brabants advies betekent dat stedelijke initiatieven, die hier gewaardeerd worden en geworteld zijn, van de ene op de andere dag geen subsidie ontvangen.

De PvdA vraagt de raad voor alle 6 instellingen die nu dreigen te sneuvelen een oplossing te vinden. Niet, zoals de wethouder antwoordt op onze vragen, door daarvoor alleen maar een beroep te doen op het toch al krappe budget voor Kunstenaarsinitiatieven uit het Cultuurplan, maar door veel breder te kijken naar middelen, bijvoorbeeld daarvoor ook te kijken naar het co-financieringsfonds.

En misschien kunnen we samen met andere partijen en met verbeeldingskracht kijken of van de ‘grote culturele hoop’ een bedragje geschoven kan worden naar ‘de marge’.

Door het kwijtschelden van huren, of die over 30 jaar te spreiden zoals we vanmiddag hoorden, kan ruimte voor alle makers ontstaan.

Wellicht kunnen raad en college, daar sluit de PvdA zich aan bij de oproep van D66,  zoeken naar mogelijke ruimte binnen andere velden, als willekeurig voorbeeld zou CIST bekostigt kunnen worden uit het potje voor Onderwijs en andere initiatieven uit het economische veld.

De raad mag immers ‘meedenken’ over eventuele alternatieven.

Daarom vraagt PvdA extra ondersteuning voor ZZP’ers die werkzaam zijn in de kunstensector, van geluids- en lichttechnici, decorbouwers, muzikanten en artiesten met losse contracten. Wij zien net als het CDA ook nog een groot vraagteken staan bij de WAT-hal. Wat gebeurt er voor deze Werkplaats voor Amateurkunst?

Onze stad heeft inmiddels van de rijksoverheid extra gelden toegezegd gekregen als steun voor de kunstensector. In onze optiek moet dat geld niet wegvloeien in de exploitatietekorten van de grote instellingen.

Wij zien namelijk grote problemen bij de ZZP’ers door weggevallen inkomsten door corona.

Tilburg moet in de ogen van de PvdA daarom het extra toegekende rijksgeld inzetten voor steun aan kleinere gezelschappen en lokale artiesten en kunstenaars en ZZP’ers die met de handen in het haar zitten en hun installaties en instrumenten moeten verkopen om rond te komen. De extra gelden die we als gemeente ter beschikking hebben moeten terecht komen bij de makers, de individuele artiesten.

Wij roepen onze collega’s in de raad met elkaar en deze wethouder op om daarover met veel verbeeldingskracht in gesprek te gaan met de andere wethouders in het  college en met het veld. Wij zullen daartoe een motie indienen.

Het bericht Verbeelding in cultuur – bijdrage PvdA aan Cultuurdebat verscheen eerst op PvdA Tilburg.

Ingezonden – De docent als frontsoldaat

PvdA PvdA Tilburg 16-09-2020 22:36

Ingezonden stukken verkondigen niet per definitie het officiële standpunt van PvdA Tilburg, maar we delen graag de ideeën en standpunten van onze leden met jullie!

Het eerste stuk is ingezonden door Hans Krosse & Arie Rinzema

De docent als frontsoldaat, scholen blijven open ook bij een tweede coronagolf

Vorige, deze en volgende week beginnen de scholen van het Voortgezet Onderwijs aan hun onderwijsjaar 2020/2021. Zorgen genoeg in  Coronatijd. Zijn ze er ook klaar voor, doen of hebben ze genoeg gedaan?

Ton van Haperen (uitstekende leraar economie en dito lerarenopleider) schreef in de Volkskrant van 13-08 al over de noodzaak van toegankelijk fysiek onderwijs en de bedreigingen in dezen w.o. geen adequate ventilatie. Weinig alerte bestuurders in de zomer (de Rosenmöllers en ook onderwijsminister Arie Slob) waren in zijn ogen de voedingsbodem voor de onzekerheid van nu.

In het Brabants Dagblad van 25-08 schetst een gerenommeerde Tilburgse school als het Odulphuslyseum haar aanpak; accent op Ventilatiesystemen op orde en waar nodig het gebruik van mondkapjes.

De vraag dringt zich op hoe fysiek onderwijs veilig gesteld kan worden. Ofwel; wat te doen opdat het onderwijs persé doorgang vindt ook als er een tweede coronagolf komt?

Absoluut de verdediging organiseren: goede/verbeterde ventilatie in de schoolgebouwen en waar nodig mondkapjes gebruiken. Naast de overige welbekende hygiënemaatregelen.

Maar naast deze verdediging is er meer nodig om bij oplopende besmettingen de scholen open te houden; een aanvalsplan, een scenario. Als we in de school/klaslokalen de “anderhalve meter” afstand kunnen realiseren  blijven de scholen open. Kan dat? Ja zeker! Leraren kunnen en moeten dan aan de bak, zij zijn de Kritische Succesfactoren. Docenten en overige medewerkers zijn het human capital van de schoolorganisatie en zijn tot veel in staat. Zij kunnen de dreiging van weer de scholen op slot de baas: “aanvallen…”. Door samen met hun schoolleiding de lescapaciteit van hun school te verdubbelen. Draai twee shifts per dag. Alle lessen geven we twee keer steeds aan de helft van de leerlingen. Ja daar zit een capaciteitsprobleem aan: qua gebouwen en qua bemensing.

Voor de zomer werkten scholen al met een scenario waarin één derde (tgv 1,5 meter in een lokaal) van de leerlingen op school les kreeg en de anderen op afstand bediend werd. Wij kiezen ervoor leerlingen zoveel als mogelijk op school te bedienen. Dat vraagt veel van de school als organisatie, van leerlingen, medewerkers, ouders en management. In noodsituaties mag je van frontsoldaten veel vragen. Laten we een voorbeeld nemen aan de zorgmedewerkers.

Scholen hebben gebouwen 24/7 ter beschikking. Lesgeven in ronde één van 08.00 tot 12.30 (= zeven lessen van dertig minuten met vijf minuten wisseltijd voor de docent en twee pauzes van vijftien minuten) en een tweede shift van 13.00 tot 17.30. Conciërge en schoonmaak – van groot belang – moet te regelen zijn en is met alle respect meer een planningsprobleem.

Maar hoe komen we aan extra leerkrachten? We hebben echter niet direct twee keer zoveel leerkrachten nodig om twee rondes per lesdag uit te doen. We zien inverdienmogelijkheden:

–              De helft minder leerlingen in de klas geeft een hoger rendement van iedere lesminuut

–              De docent kijkt nog eens naar de vraag: “doe ik de juiste dingen optimaal”. Geïnspireerd door de noodsituatie versterken docenten hun professioneel handelen in de concrete lessituatie:

Instructie hoeft niet persé altijd door de docent per klas gegeven te worden. Vormen van hoorcolleges (in aula en gymlokalen) en digitale instructie/flipping the classroom kunnen docent en leerling ruimte opleveren. Werk hier ook samen met ervaringsdeskundigen van o.a. de Open Universiteit en commerciële partijen die afstandsonderwijs aanbieden (LOI/NCOI en mogelijk Luzac/Schoevers) De spaarzamere lestijd benutten docenten voor de leerfuncties waar ze het meeste bij nodig zijn: stimuleren/enthousiasmeren; feedback geven en aandacht voor leren te leren. Mogelijk niet helemaal ideaal of anders dan we tot nu toe deden maar echte frontsoldaten roeien met de riemen die ze hebben en maken er zelf(s) een paar bij. Toetsen afnemen kan vaak zonder, leraar, een klasse-assistent kan hem vervangen. Werken met voortgangstoetsen en andere vormen van digitale toetsing kunnen helpen.

Het effectievere lesgeven brengt ons ertoe dat een les van vijftig minuten aan dertig leerlingen zijn evenknie vindt in een les van 30 minuten aan de helft van het aantal. Zo moeten we op zoek naar meer “aanvalskracht”. Daar spelen vele personen en organisaties een rol bij. We kunnen het vraagstuk van de extra bemensing aan:

Onlangs gepensioneerden en carrièreswitchers geven weer een beperkt aantal uren les. Met twee à drie ochtenden per week, van vier lessen van dertig minuten kunnen zij en trots zijn en een echte bijdrage leveren in een noodsituatie.

En ja dat vraagt een verbinding vanuit de zittende medewerkers (bijspijkeren en opvang) en ja geef ze een financiële tegemoetkoming Schoolbesturen.

Scholen met een goed alumnibeleid kunnen hetzelfde vragen aan hun ex-leerlingen als aan de voormalige collegae: “kom lesgeven”. En ja kom tot goed overleg met actuele werkgevers dan wel de verantwoordelijken in hun vervolgopleidingen. Studenten van de lerarenopleidingen zetten we zwaarder in, begeleid door de docenten van die Lerarenopleidingen. En ja zij krijgen een serieuze stagevergoeding (bijvoorbeeld vrijstelling van collegegeld) van Minister van Engelshoven en contanten van de V.O.- Raad en ja zij krijgen een Honoris Causa op hun getuigschrift van de lerarenopleiding als betekenisvol aankomend frontsoldaat. In dit economisch tijdsgewricht zoeken we nadrukkelijk naar meer zij-instromers. De HRM-afdelingen van scholen/schoolorganisaties organiseert dit ism de HRM-afdelingen van bedrijven die gaan saneren (KLM, Booking.com, Horeca) Zittende leerkrachten zetten een tandje bij: door over een groter deel van de dag gespreid lessen te geven en door bv. op zaterdagochtenden lessen te verzorgen. Meer lessen verzorgen mogen we in een noodsituatie vragen.

Huisvesting regelen we, werving van nieuwe (tijdelijke) leerkrachten zal lastig zijn maar kan slagen: veel nieuwe gemotiveerde  medewerkers als soldaten aan het front.

Leerkrachten: effectiever en meer lesgeven.

Leerlingen: waardeer de kansen die je krijgt in deze uitzonderlijke situatie, neem eens een bloemetje mee, glimlach is ook goed.

Ouders: stimuleer je kinderen en support ze bij hun leren. Misschien ook wat lesjes verzorgen? Doen.

OC&W: faciliteer en daag uit.

Schoolbesturen: help de capaciteitssuggesties (1t/m 5)  te realiseren liefst van harte. Er zijn in dezen al regionale aanpakken.

Schooldirecties: maak het je medewerkers mogelijk te helpen, stimuleer ook leerlingen en ouders.

(Onderwijs)bonden: support je leden en collegae-niet-leden door ruim en constructief te handelen. Streef i.s.m. sociale partners naar een cao-paragraaf met daarin een beloning van overuren in deze context.

Landelijk Aktie Komitee Scholieren: doe mee ook als meldpunt van complimenten en verbeterpunten. Help leerlingen te accepteren dat ze bv. ook op zaterdag les krijgen.

Samenvattend

De scholen moeten openblijven. Dat kan op een veilige manier want 1,5 meter afstand. Door de lessen twee maal per dag te verzorgen. Andere uitvoeringsschema’s zijn denkbaar. Lessen van dertig minuten betekenen dat de leraar in het nieuwe systeem 20 % meer lestijd vult, dat is één dag per week en dat is te veel zeker als dit loopt tot dat er een vaccin tegen Corona is. Daartoe organiseren we de hulptroepen.

Scholen worden uitgedaagd hun eigen aanvalsscenario te ontwerpen en zo een aanpak klaar te hebben staan mocht Corona onverhoopt stevig de kop op steken.

Epiloog

We startten onze beschouwing vanuit Corona-perspectief. Wanneer Corona hopelijk spoedig achter de horizon verdwijnt dan kunnen we toch lessen leren en resultaten behouden:

Effectievere manieren van onderwijs verzorgen (Regionale) aanpak personeelswerving tgv. het onderwijs

 

Tilburg, 26-08-2020

Hans Krosse, voormalig leraar Economie, organisatieadviseur, nu bereid lessen te verzorgen

Arie Rinzema, voormalig leraar Economie en lerarenopleider, nu bereid lessen te verzorgen

Het bericht Ingezonden – De docent als frontsoldaat verscheen eerst op PvdA Tilburg.

Red Wijkevoort! – PvdA betoog bij debatavond

PvdA PvdA Tilburg 15-09-2020 14:28

Op 14 september heeft een debatavond plaatsgevonden over de toekomst van Wijkevoort. PvdA Tilburg heeft natuurlijk ook van zich laten horen.

In de bijlage lees je het betoog van Bea: Wijkevoort Betoog Sept2020 PvdA Tilburg

Het bericht Red Wijkevoort! – PvdA betoog bij debatavond verscheen eerst op PvdA Tilburg.

Inbreng D66-fractie debat over Werklandschap Wijkevoort (14 september 2020)

D66 D66 Tilburg 14-09-2020 17:40

Meneer de Voorzitter,

Vandaag spreken wij met elkaar over de nota toekomstbestendige werklocaties. Een nota die verschillende eerdere nota’s over bedrijventerreinen, kantoorlocaties en bedrijvige binnenwijkse terreinen vervangt. Een nota die nu meer dan ooit nodig is, gelet op de actuele uitdagingen voor Tilburg. Ik noem als voorbeeld de kantoorleegstand en behoefte aan ontmoetingsplekken in de wijk.

Ik zal in mijn betoog vanavond echter stilstaan bij Wijkevoort; daar zijn de meeste ogen begrijpelijkerwijs op gericht.

In deze nota wordt ons gevraagd de eerder toegekende prioritering aan werklandschap Wijkevoort te bevestigen. Daarnaast wordt met deze nota – naar grote tevredenheid van D66 – afscheid genomen van Zwaluwenbunders als mogelijk bedrijventerrein.

De D66 fractie heeft zich al meermaals positief uitgesproken over de visie die ten grondslag ligt aan Werklandschap Wijkevoort. Dit beeld is niet gewijzigd. D66 is van mening dat het plan voor Wijkevoort een stapeling van kansen kent die meerwaarde oplevert voor Tilburg. Wijkevoort moet hét toonaangevende voorbeeld worden waar slimme industrie, logistiek, landschap en energietransitie goed worden gecombineerd. Hét bedrijventerrein van de toekomst.

Ik loop de ‘stapeling van kansen’, vijf stuks, met u door:

De ontwikkeling van Wijkevoort levert, afhankelijk van het gerealiseerde scenario, tussen de 2.800 en 4.400 arbeidsplaatsen op. Daarnaast creëren we nieuwe groeimogelijkheden voor Tilburgse bedrijven. Investeringen in ecologie. De ontwikkeling van Wijkevoort levert middelen op die we herinvesteren in de directe omgeving van de Reeshof. Er wordt 6,5 hectare nieuwe natuur ontwikkeld, de beekdalen verbreed en het Wijckerbos wordt ontwikkeld tot moerasbos. Ook verbeteren we de leefomgeving van beschermde diersoorten. Het Wijckerbos blijft toegankelijk, mogelijkheden voor recreatie op en rond het Wijckermeer worden verkend en de Hultense weg wordt verbeterd voor fietsers en wandelaars. In het groen-blauwe lint worden extra wandelpaden aangelegd. Wijkevoort is een belangrijk onderdeel van onze regionale energie- en klimaatstrategie. Alle bedrijven krijgen de verplichting om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Dit levert naar schatting 49 miljoen kWh per jaar op. Genoeg om alle huishoudens in de Reeshof van stroom te voorzien. Circulaire economie. De coronacrisis laat zien dat het belangrijk is om productie en opslag dichter bij huis te organiseren. Daarvoor is ruimte nodig en dat faciliteren we met Wijkevoort.

Voorzitter, ook wij horen de kritische geluiden. Een nieuw bedrijventerrein is voor D66 geen vanzelfsprekendheid en daarom stellen we hoge eisen. Wij zijn door de omgevingsdialoog gesterkt in ons streven naar een toekomstbestendige ontwikkeling waar héél Tilburg van profiteert. Wij begrijpen dat omwonenden liever iets anders hadden gezien. D66 is er echter van overtuigd dat dit op de langere termijn de beste keuze is voor héél Tilburg.

D66 zet aanvullend in op drie zaken:

Niet alle bedrijven zijn welkom. Wat D66 betreft komen op Wijkevoort alleen bedrijven die passen bij en voldoen aan het profiel slimme logistiek en/of slimme industrie. Dit profiel is volgens ons nog onvoldoende uitgewerkt en niet vastgelegd als hét uitgangspunt. Wij zullen een motie indienen die dit borgt. Vanwege de relatief hoge milieucategorie 4.2 vrezen inwoners de komst van overlastgevende bedrijven van het type IFF. D66 wil grip houden op het soort bedrijven dat zich op Wijkevoort vestigt. Nu en bij doorverkoop in de toekomst. Wethouder, hoe blijven wij als raad aan zet? Welke garanties gaat u ons en inwoners geven dat er geen overlastgevende bedrijven op Wijkevoort landen? Om arbeidsvraag en -aanbod in balans te brengen is nu al actie nodig. Het vraagt om een gezamenlijke actie van het onderwijs, UWV, Midpoint Brabant, gemeente, enzovoorts. Ook vraagt het om visie over de positie van arbeidsmigranten. Wethouder, deelt u dit beeld en welke stappen gaat het college wanneer zetten?

Voorzitter, wij zien uit naar de antwoorden van het college en het vervolg van dit debat.

 

 

 

D66 vraagt het college naar het Nationaal Groeifonds en de kansen voor Tilburg

D66 D66 Tilburg 10-09-2020 15:11

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Afgelopen maandag, 7 september, is het Nationaal Groeifonds gelanceerd. Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei om het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Dit geld gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Ondernemers, (mkb)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro.

Het Nationaal Groeifonds biedt kansen voor Tilburg én onze regio. De uitdagingen zijn hier de komende jaren fors: meer woningen, genoeg werkgelegenheid, verduurzaming (van o.a. mobiliteit), klimaatadaptatie, vergroening en minder CO2-uitstoot. Gelukkig beschikt Tilburg over een sterk netwerk van ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties die samen met de gemeente aan oplossingen kunnen en willen bijdragen. Bovendien heeft deze coalitie een aantal – aan die opdrachten gerelateerde – krachtige plannen die wellicht kansrijk zijn om in aanmerking te komen voor het Groeifonds.

Projecten in de context van de Kennis-as, Mid-Point Brabant of Smart Industry & Logistics liggen uiteraard in de rede, maar D66 denkt bijvoorbeeld ook aan de triomodale ontsluiting van Tilburg en haar dorpen, het station Berkel-Enschot, de aanpak spoorviaduct RingbaanOost, de aan- of ontsluiting van Piushaven en GVT Barge Terminal. En – in een ander veld – bijvoorbeeld ook aan een doorontwikkeling data-science i.s.m. Brabantse universiteiten. Ook achten we de “Binnenstad van de 21e eeuw” het overwegen waard. De toetsing laten we graag aan het College.

Om de kansen van het Groeifonds te grijpen acht D66 slagvaardigheid gewenst. Daarom hebben wij de volgende vragen:

Is het College inmiddels in voldoende mate bekend met opzet en werking van het Nationaal Groeifonds en heeft zij hierover al contact gehad met de landelijke overheid? En welke kansen en uitdagingen ziet het College? Heeft het College al over het Groeifonds gesproken met ondernemers en kennisinstellingen in onze stad én regio en zo ook met eventuele medeoverheden? Zo ja, wat zijn de eerste voorzichtige conclusies van deze gesprekken? Zo nee, heeft u die intentie? Is het College voornemens één of meer Tilburgse aanvragen in te dienen of regionale aanvragen te coördineren? Kunt u al een indicatie geven waar u daarbij aan denkt? Is het College bereid om, wanneer een en ander verder is uitgewerkt, middels een raadsbrief een verdere toelichting c.q. update te geven?

Namens D66 Tilburg, Erik Blommestijn (Financiën) en Bas Verberk (Economie)

ONZE ZORG VERDIENT MEER DAN APPLAUS

SP SP Tilburg 06-09-2020 13:32

Afgelopen zaterdag 5 september was de landelijke actiedag voor een betere en eerlijke beloning in de zorg. De landelijke actie vond online plaats en het Malieveld stond vol met schoenen, die alle zorgmedewerkers symboliseerden, die daar lijfelijk aanwezig hadden willen zijn.

Onze afdeling had dankzij een snelle actie en medewerking van de leden in korte tijd 118 paar schoenen bijgedragen.

Wij hebben deze dag in Tilburg ook actie gevoerd. Leden van onze SP afdeling gingen in het centrum van Tilburg in gesprek met mensen die aan het winkelen waren. Zij hebben daarbij vele handtekeningen opgehaald voor de petitie “Onze zorg verdient meer dan applaus” . Zorgmedewerkers horen beter beloond te worden en de werkdruk in de zorg is hoog. Naast de actie in het centrum van Tilburg werden ook een aantal zorginstellingen bezocht zoals het Elisabeth Ziekenhuis, Sterk Huis, woonvoorziening Het Laar en Amarant. Daarbij werd het zorgpersoneel verrast werd met ijsjes door ons genoemd “looneisjes” om het zorgpersoneel te ondersteunen in hun actie voor een betere beloning.

We kijken terug op een zeer geslaagde actiedag en willen iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

De tussenbalans – 30 maanden ‘Gezond en Gelukkig’

PvdA PvdA GroenLinks VVD D66 CDA Tilburg 05-09-2020 21:14

 Onze fractie maakt de tussenbalans op voor 30 maanden het bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig’ en ons politieke werk in die periode:

Onze keuzen, met ons rode hart!

Het was een mooie oproep, afgelopen maandag 31 augustus in het Willem II-stadion. ‘Kies met uw hart!’, gaven de tientallen tegenstanders van een XXL Distributiecentrum in landgoed Wijkevoort als boodschap aan de Tilburgse gemeenteraadsleden mee.

 

Keuzen met het hart, voorstellen lanceren vanuit onze betrokkenheid bij het welzijn en de toekomst van de inwoners van onze gemeente. De huidige fractie van de PvdA Tilburg doet al 30 maanden niet anders. Of het het nu gaat om het verkwanselen van Wijkevoort, om de slachtoffers van Chroom6, uitkeringsgerechtigden die in de knel zitten, zorg aan bejaarden en arbeidsmigranten of om de voortdurende overlast van racende auto’s over de Cityring.

 

Met twee raadszetels en twee burgerraadsleden roeren we de trom waar nodig en zo vaak als het kan. De coalitie van GroenLinks, D66, CDA en VVD heeft in 2018 met chocoladeletters in hun bestuursakkoord geschreven dat alle Tilburgers ‘gezond en gelukkiger’ zullen zijn als deze periode van vier jaar voorbij is. Wij luisteren goed naar wat leeft in de stad. En we hebben nog niet opgevangen dat ‘de Tilburger’ zich 2,5 jaar na het presenteren van dit akkoord – door ons tot ‘Zwitser Leven brochure’ gedoopt -, een stuk gezonder en gelukkiger voelt. De fractie heeft daarom, uiteindelijk met succes, gestreden tegen de bezuinigingen in het sociaal domein, zodat nu in elk geval een aantal kortingen op de minimaregelingen in de stad zijn uitgesteld. Die bezuinigingen op de allerarmsten waren zonder onze interventie uiteindelijk tot wel 700 euro op jaarbasis opgelopen. Vaak volgt op uitstel ook afstel, dat zou ook nu alsnog zo maar kunnen gebeuren met de verkiezingen, ook voor de gemeenteraad, voor de boeg.

Het sociale domein is vanzelfsprekend ‘ons’ domein. De PvdA is bijvoorbeeld actief in Reeshof, waar we trachten de eenzaamheid onder ouderen te verzachten met huisbezoeken en inloopochtenden. We hebben ruim twee jaar gevochten om het idee van een sociaal meldpunt nu eindelijk eens te realiseren. Tilburgers die vastlopen in het lokale web van regels in zorg en welzijn hebben nu een plek waar zij terecht kunnen. Dat is gelukt, zie ook www.sociaalmeldpunttilburg.nl We eisen van B&W actie tegen het gedeeltelijk sluiten van wijk-en buurtcentra.

De fractieleden trekken veelvuldig de wijken in, bijvoorbeeld als er weer zonder enig overleg door de gemeente een kwetsbare voorziening in een buurt wordt gedropt, zoals recent aan de Schiphollaan. We praten met omwonenden op momenten dat zij zich niet gehoord voelen terwijl er hoogbouw in hun achtertuin verrijst, zoals aan de Brokxlaan het geval is. De binnenstad krijgt steun wanneer bewoners zich verzetten tegen het afsluiten van hun wijk, het racen op de Cityring of als zij overlast ervaren van de bezoekers van de coffeeshops.

We hebben ons als fractie ook laten horen over betaalbaar wonen. Juist ook binnen de ringbanen. Dat lijkt voor een modaal inkomen steeds verder weg te liggen. Voldoende sociale huurwoningen ipv van bouwen voor enkel de meest vermogende Tilburgers. Met de bouw van de Bankier, enkel koopwoningen voor het hoger segment, geeft dit college wat ons betreft een slecht voorbeeld. We hebben met succes en steun van omwonenden een fietspad door het Leijpark weten tegen te houden en onze moties om het aantal sociale huurwoningen op te krikken kregen grote bijval.

Met kleine en grotere successen in de raad heeft de fractie in Tilburg de afgelopen 30 maanden een mooi profiel opgebouwd als een strijdbare en sociaal betrokken partij. Ondanks onze te geringe omvang ervaren we een brede steun in de stad voor onze inzet. Niet voor niets lopen we in onze eigen gemeente mee in demonstraties voor betere beloning van het onderwijzend personeel, voeren actie voor een goede Zorg-cao en staan we temidden van Black Lives Matter- demonstranten.

De PvdA Tilburg profileert zich als een partij die gaat voor solidariteit en eendracht, ook tijdens de coronacrisis. Als er geld te verdelen valt, moet dat gaan naar de kwetsbaren in onze samenleving. Daarom roepen we raad op om culturele instellingen overeind te houden.

We strijden voor een beter, sociaal en eerlijk Tilburg, een gemeente waarin we allemaal samen een goed, duurzaam, werkzaam en gezond leven kunnen leiden en opbouwen. Zonder onderscheid, met gelijke rechten voor iedere Tilburger. Een stad waarin mensen op een nette, eerlijke manier, werken, en niet worden uitgebuit tegen slavenlonen en moeten leven in Polenhotels van uitzendboeven. We vechten ook, en met succes, tegen zorgcowboys die tienduizenden euro’s verdienen over de rug van zorgbehoeftigen.

We streven naar een stad met meer groen, een motie voor het vergroten van het aantal vierkante meters groene daken haalde bijvoorbeeld bij de Tussenbalans een meerderheid. We willen bomen in het centrum, zodat de binnenstad niet opnieuw de heetste plek van Europa wordt. Cultureel erfgoed wordt mede door onze inzet, in de toekomst beter beschermd. Minder stenen stapelen voor de rijken en meer geld naar de arme aandachtswijken waar in de COVID-tijd zware klappen vallen.

Keer op keer vertellen we dit verhaal en het lijkt eindelijk zelfs bij deze coalitie binnen te komen.

Sportverenigingen weten dat ze bij de fractie terecht kunnen als het gaat om investeringen in veilige speelvelden, Attila en wielervereniging Pijnenburg worden door de fractie steeds opnieuw op de agenda van de raad geplaatst. Natuurlijk lopen we zo nu en dan nog steeds stuk op het massieve ‘nee-blok’ van de coalitie omdat vooralsnog de rangen gesloten blijven. Een megalomane ontwikkeling als Mindlabs hebben we niet kunnen voorkomen, maar wellicht wordt binnen de coalitie naar ons en vooral naar de Tilburgers geluisterd als binnenkort Wijkevoort echt in de raad aan bod komt.

Misschien, heel misschien, kunnen we dan bewerkstelligen dat landschapspark Wijkevoort behouden blijft, als groene oase nabij een snikheet vliegveld en de bakplaat die onze stad helaas elke zomer nog steeds is.

 

Het bericht De tussenbalans – 30 maanden ‘Gezond en Gelukkig’ verscheen eerst op PvdA Tilburg.

Succesvolle schoenen inzamelingsactie SP Tilburg

SP SP Tilburg 03-09-2020 14:45

"Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel"

Aanstaande zaterdag 5 september zou er op het Malieveld in Den Haag actie gevoerd worden voor een betere beloning voor de zorg.

ONZE ZORGVERLENERS VERDIENEN MEER DAN ALLEEN APPLAUS

ONZE ZORG VERDIENT EEN EERLIJKE BELONING

Vanwege de Corona maatregelen kan deze actie helaas niet doorgaan op het Malieveld en wordt deze actie online gevoerd.

Vorige week lanceerden twee verpleegkundigen (Natasia ten Kattelaar en Eefje van Keeken) het idee om het Malieveld vol te zetten met duizenden paren schoenen onder het motto: "Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel". De SP heeft deze actie omarmt en gevraagd of SP afdelingen in het land een oproep wilde doen om zo veel mogelijk schoenen in te zamelen. Het was kort dag maar dat weerhield de SP afdeling Tilburg er niet van om hiermee aan de slag te gaan. Door een oproep te doen via de website en social media konden mensen schoenen inleveren op het SP kantoor in de Piushaven. De actie heeft maar liefst 118 paar schoenen opgeleverd. We kunnen spreken van een zeer geslaagde inzamelingsactie. Hiervoor willen wij ook iedereen bedanken. Donderdagochtend zijn de schoenen opgehaald en vrijdag gaan ze richting Den Haag waar ze a.s. zaterdag op het Malieveld gezet zullen worden om de actie voor een betere beloning van de zorg te ondersteunen. Na de actie zullen de schoenen geschonken worden aan o.a. vluchtelingenkampen.

Tilburgse VVD wilt Winterterras in Tilburg

VVD VVD Tilburg 02-09-2020 03:31

https://tilburg.vvd.nl/nieuws/40582/tilburgse-vvd-wilt-winterterras-in-tilburg

"Restaurants en cafés mogen tot 31 oktober tijdelijk hun terras verruimen. Door de coronamaatregelen kunnen horecaondernemers binnen minder tafels kwijt." aldus VVD fractievoorzitter Maarten van Asten. Om de verliezen die hierdoor ontstaan te kunnen compenseren zou volgens VVD Tilburg ook in de komende winterperiode méér gebruik gemaakt moeten worden van terrasvoorzieningen. De Tilburgse VVD ziet daarom graag dat de ondernemers ook ná 31 oktober hun terrassen mogen uitbreiden en mogen omturnen in een ‘winterterras’.

 

VVD Fractievoorzitter Maarten van Asten: “Gelet op de dalende temperaturen, willen we graag dat de gemeente in gesprek gaat met ondernemers over praktische zaken voor een winterterras, zoals het toestaan van terrasverwarmingen en tijdelijke overkappingen.”

 

Lees de door ons ingediende vragen.

Tilburgse VVD wil Winterterras in Tilburg

VVD VVD Tilburg 02-09-2020 03:31

https://tilburg.vvd.nl/nieuws/40582/tilburgse-vvd-wil-winterterras-in-tilburg

"Restaurants en cafés mogen tot 31 oktober tijdelijk hun terras verruimen. Door de coronamaatregelen kunnen horecaondernemers binnen minder tafels kwijt." aldus VVD fractievoorzitter Maarten van Asten. Om de verliezen die hierdoor ontstaan te kunnen compenseren zou volgens VVD Tilburg ook in de komende winterperiode méér gebruik gemaakt moeten worden van terrasvoorzieningen. De Tilburgse VVD ziet daarom graag dat de ondernemers ook ná 31 oktober hun terrassen mogen uitbreiden en mogen omturnen in een ‘winterterras’.

 

VVD Fractievoorzitter Maarten van Asten: “Gelet op de dalende temperaturen, willen we graag dat de gemeente in gesprek gaat met ondernemers over praktische zaken voor een winterterras, zoals het toestaan van terrasverwarmingen en tijdelijke overkappingen.”

 

Lees de door ons ingediende vragen.