Nieuws van politieke partijen in Tynaarlo inzichtelijk

1843 documenten

Jaarvergadering 2021

ChristenUnie ChristenUnie Tynaarlo 25-10-2021 06:35

https://tynaarlo.christenunie.nl/k/n6168/news/view/1379903/487507/plaatje jaarvergadernig.png

Woensdag 27 oktober: jaarvergadering 2021 van de ChristenUnie, afdeling Tynaarlo. Naast de vaststelling van het jaarverslag en het financieel verslag 2020 is de campagne voor de verkiezingen van de Gemeenteraad 2022 een belangrijk thema. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden deze vergadering vastgesteld. Verder informeren en raadplegen we u over de ontwikkelingen in de gemeente Tynaarlo.

Juli 2021, de VVD fractie zeer kritisch op de perspectievennota 2022 van de gemeente Tynaarlo.

VVD VVD Tynaarlo 28-07-2021 03:59

VVD fractie Tynaarlo wenst goed financieel beleid, heldere keuzes en daadkracht.

VVD zeer kritisch op de perspectievennota 2022.

De belangrijkste redenen van kritiek op dit college zijn geen goed financieel beleid, geen keuzes en geen daadkracht.

In de visie van de VVD-fractie is de financiële situatie binnen de gemeente Tynaarlo belabberd en dat is tevens de belangrijkste oorzaak voor het zogenaamde beleidsarme beleid van dit college. Bij herhaling is door ons aangegeven dat dit college zich nu al bijna vier jaar lang niet houdt aan haar eigen uitgangspunten.

1.      “We geven niet meer uit dan we binnenkrijgen.”

2.      “Lokale lasten stijgen niet meer dan de inflatie.”

Het college concludeert nu uiteindelijk ook zelf dat de financiële toekomst allesbehalve rooskleurig is en dat het bezig is geweest om ons tafelzilver te verkopen.

Met het gevoerde beleid van potverteren, geen keuzes maken en geen daadkracht tonen is echter wel een grote hypotheek op de toekomst genomen en zijn tal van zaken niet gerealiseerd.

Zo is er over de realisatie van betaalbare woningen/appartementen nog steeds geen duidelijkheid. Zelfs een realistische en duidelijke planning ontbreekt hierbij. Geen daadkracht maar voortborduren  op reeds ingang gezet beleid blijkt het credo te zijn. Aan nieuw beleid komt men niet meer toe en daarvoor gebruikt men in de perspectievennota de categorie “niet gehonoreerde collegeambities.” Hoe bedenk je het.

Schrijnend vinden wij ook dat het college in de nota “Duurzaamheid” allerlei plannen oppert maar in de perspectievennota 2022 diezelfde plannen ook betiteld als “niet gehonoreerde collegeambities”. Hetzelfde verhaal geldt voor het “Wegen-fietsen-plan”, geen financiële middelen voor zegt dit college.

De VVD-fractie heeft meermaals, haar grote zorg uitgesproken over de ontwikkeling van het sociaal domein en dan met name op het financieel gebied. We blijven vragen naar inzicht bij bijvoorbeeld de jeugdzorg over waar het geld aan wordt besteed, hoeveel en waarom. Echter ook hiervoor geldt dat het college niet bij machte is om ons het gewenste inzicht te bieden zodat je gericht kunt sturen en bijsturen waar nodig.

Doordat dit college er maar niet in slaagt om haar huishoudboekje op orde te krijgen grijpt zij steeds naar dezelfde makkelijke instrumenten om dan maar de lasten voor de inwoners weer te verhogen.

 De VVD-fractie is dan ook zeer verbaasd dat het college de extra verhoging van de OZB in meerjarig perspectief weer heeft opgevoerd, vorig jaar is in gemeenteraad notabene een motie aangenomen die het college de opdracht heeft gegeven om dit niet te doen. Wij vinden deze werkwijze niet kunnen en zijn van mening, dat deze werkwijze dient te stoppen. 

Dinsdag 8 juni 2021, VVD zorgt voor aanpassingen bij de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) tijdens de gemeenteraadsvergadering.

VVD VVD Tynaarlo 16-06-2021 01:40

VVD Tynaarlo wenst geen juridische dwang bij de energie transitie.

Standpunt VVD-Tynaarlo bij de Regionale Energie Strategie (RES 1.0)

·        De RES 1.0 is een product van veel partijen samen, die richting geeft aan de plannen om in Nederland grote hoeveelheden energie (elektriciteit en warmte) duurzaam op te wekken. Dat is vastgelegd in overleg met alle gemeenten, de provincies, de waterschappen en het kabinet. Per 2050 moeten grote stappen zijn gerealiseerd. In de RES 1.0 wordt vooral ingezet op zonnepanelen en windmolens.

 

·        De VVD-Tynaarlo vindt het belangrijk dat we ook in onze gemeente een bijdrage leveren aan de regionale energietransitie, maar dan wel zonder juridische dwang en bij de realisatie van de opgave in de RES 1.0 vasthouden aan de uitgangspunten rond passend ruimtegebruik, draagvlak en participatie. Om dit te bereiken heeft de VVD-Tynaarlo een amendement en motie ingediend bij de besluitvorming over de RES 1.0.

 

·        Het amendement en de motie kregen een ruime meerderheid in de raadsvergadering van 8 juni 2021.

 

·        VVD-raadslid Roelof Nijenbanning verwoordde het tijdens de raadsvergadering glashelder. Wij vinden het belangrijk dat we ook in onze prachtige gemeente Tynaarlo een bijdrage leveren aan de regionale energietransitie. Maar dan wel passend binnen de beschikbare ruimte, met draagvlak bij de inwoners en geen juridische dwangmiddelen. Wat de energietransitie nu nodig heeft, is aandacht voor realisatiewaarde, de haalbaarheid en betaalbaarheid. Dat vraagt om optimale betrokkenheid en afstemming met de inwoners, om onderzoek en behoedzaamheid.

 

Juni 2021, VVD zorgt voor aanpassingen bij de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) tijdens de gemeenteraadsvergadering.

VVD VVD Tynaarlo 16-06-2021 01:40

VVD Tynaarlo wenst geen juridische dwang bij de energie transitie.

Standpunt VVD-Tynaarlo bij de Regionale Energie Strategie (RES 1.0)

·        De RES 1.0 is een product van veel partijen samen, die richting geeft aan de plannen om in Nederland grote hoeveelheden energie (elektriciteit en warmte) duurzaam op te wekken. Dat is vastgelegd in overleg met alle gemeenten, de provincies, de waterschappen en het kabinet. Per 2050 moeten grote stappen zijn gerealiseerd. In de RES 1.0 wordt vooral ingezet op zonnepanelen en windmolens.

 

·        De VVD-Tynaarlo vindt het belangrijk dat we ook in onze gemeente een bijdrage leveren aan de regionale energietransitie, maar dan wel zonder juridische dwang en bij de realisatie van de opgave in de RES 1.0 vasthouden aan de uitgangspunten rond passend ruimtegebruik, draagvlak en participatie. Om dit te bereiken heeft de VVD-Tynaarlo een amendement en motie ingediend bij de besluitvorming over de RES 1.0.

 

·        Het amendement en de motie kregen een ruime meerderheid in de raadsvergadering van 8 juni 2021.

 

·        VVD-raadslid Roelof Nijenbanning verwoordde het tijdens de raadsvergadering glashelder. Wij vinden het belangrijk dat we ook in onze prachtige gemeente Tynaarlo een bijdrage leveren aan de regionale energietransitie. Maar dan wel passend binnen de beschikbare ruimte, met draagvlak bij de inwoners en geen juridische dwangmiddelen. Wat de energietransitie nu nodig heeft, is aandacht voor realisatiewaarde, de haalbaarheid en betaalbaarheid. Dat vraagt om optimale betrokkenheid en afstemming met de inwoners, om onderzoek en behoedzaamheid.

 

Ledenvergadering november 2020

ChristenUnie ChristenUnie Tynaarlo 04-06-2021 15:06

Aangezien het vanwege COVID-19 niet mogelijk was om elkaar te ontmoeten, besloot het bestuur de jaarlijkse ledenvergadering digitaal te organiseren.

Per email kregen de leden een uitnodiging met de jaarverslagen. Leden zonder email kregen de informatie thuisbezorgd. Vervolgens hadden de leden twee weken de tijd om te reageren. Hiervan werd beperkt gebruik gemaakt. Er werden geen bezwaren gemaakt tegen de jaarverslagen, daarmee zijn ze formeel vastgesteld en is de penningmeester gedechargeerd. De jaarverslagen zijn op deze website gepubliceerd.

D66 Tynaarlo kiest Els Kardol als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

D66 D66 Tynaarlo 28-05-2021 09:03

De leden van D66 Tynaarlo hebben de huidige fractievoorzitter Els Kardol tot lijsttrekker gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Op dit moment is D66 vertegenwoordigd in de gemeenteraad met 3 raadszetels, en zitten de democraten al twee periodes in het college. D66 wil dit resultaat op 16 maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen overtreffen. De verkiezing van onze lijsttrekker Els Kardol wordt daarbij als een eerste grote stap gezien.

Els Kardol geeft aan dat ze het lijsttrekkerschap met veel plezier aanvaardt. En dat ze de komende tijd enorm haar best doen om een goed resultaat te krijgen bij de komende verkiezingen. “Ik ben heel trots dat ik dit mag doen”

Wel geeft ze aan: “ik kan het niet alleen. De komende maanden zullen we het druk krijgen. We gaan een goed, duurzaam en vooral duidelijk verkiezingsprogramma schrijven. Verder gaan we werken aan een leuke, evenwichtige kieslijst. Als je dit leest en wel geïnteresseerd bent in D66 en de politiek, laat het ons weten! “

The post D66 Tynaarlo kiest Els Kardol als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 appeared first on Tynaarlo.

Wisselingen van de wacht

ChristenUnie ChristenUnie Tynaarlo 17-05-2021 17:38

https://tynaarlo.christenunie.nl/k/n6168/news/view/1373284/487507/Tynaarlo.PNG

In de raadsvergadering van 11 mei is namens de ChristenUnie Tynaarlo Henny van den Born benoemd als wethouder en Jan de Jonge als raadslid. Reden van deze benoemingen is dat de voormalige wethouder Hans de Graaf in dienst treedt bij de gemeente Emmen als senior financieel adviseur. Hans de Graaf blijft actief binnen de ChristenUnie Tynaarlo als steunfractielid.

Op deze manier kan de ChristenUnie Tynaarlo tot aan de verkiezingen in maart 2022 alle posten bezetten.

Woensdag 14 april 2021 VVD wenst goede communicatie vanuit de gemeente richting haar inwoners.

VVD VVD Tynaarlo 14-04-2021 09:43

                                                                                                                                    

 

VVD Tynaarlo wenst duidelijkheid over goede communicatie richting inwoners en het betrekken bij relevante ontwikkelingen.

 

De VVD-fractie in Tynaarlo vindt dat de communicatie van de gemeente richting haar inwoners niet goed gaat. Ook nu blijkt weer dat de wijze waarop de inwoners geïnformeerd over en betrokken worden bij, de vestiging van een AZC in Paterswolde als onvoldoende wordt ervaren.

 

Fractievoorzitter Gezinus Pieters “Het college communiceert onzorgvuldig en al helemaal niet samen, open en duurzaam zoals ze zelf steeds maar blijven aangeven. Bijna bij elke raadsvergadering is er wel weer excuses omdat de communicatie weer verkeerd is gegaan. Dit moet echt anders en beter.”

 

De VVD kwam daarom 13 april 2021 bij de raadsvergadering met een motie om het college te verzoeken snel met een geëigend plan te komen.  

 

Pieters: “We zijn tevreden met het antwoord van de wethouder dat er hard gewerkt wordt aan de totstandkoming van een geëigend plan zijnde een participatienota waarin onze aandachtspunten omtrent communicatie en het betrekken van de inwoners wordt uitgewerkt."

 

 

 

 

April 2021 VVD wenst goede communicatie vanuit de gemeente richting haar inwoners.

VVD VVD Tynaarlo 14-04-2021 09:43

                                                                                                                                    

 

VVD Tynaarlo wenst duidelijkheid over goede communicatie richting inwoners en het betrekken bij relevante ontwikkelingen.

 

De VVD-fractie in Tynaarlo vindt dat de communicatie van de gemeente richting haar inwoners niet goed gaat. Ook nu blijkt weer dat de wijze waarop de inwoners geïnformeerd over en betrokken worden bij, de vestiging van een AZC in Paterswolde als onvoldoende wordt ervaren.

 

Fractievoorzitter Gezinus Pieters “Het college communiceert onzorgvuldig en al helemaal niet samen, open en duurzaam zoals ze zelf steeds maar blijven aangeven. Bijna bij elke raadsvergadering is er wel weer excuses omdat de communicatie weer verkeerd is gegaan. Dit moet echt anders en beter.”

 

De VVD kwam daarom 13 april 2021 bij de raadsvergadering met een motie om het college te verzoeken snel met een geëigend plan te komen.  

 

Pieters: “We zijn tevreden met het antwoord van de wethouder dat er hard gewerkt wordt aan de totstandkoming van een geëigend plan zijnde een participatienota waarin onze aandachtspunten omtrent communicatie en het betrekken van de inwoners wordt uitgewerkt."

 

 

 

 

Centrumplan Zuidlaren: begin met woningbouw

VVD VVD Tynaarlo 14-04-2021 09:37

Zuidlaren heeft de mogelijkheid om circa 17 ha midden in het centrum te ontwikkelen. Een unieke kans om wonen en voorzieningen te creëren. De VVD vindt dat de gemeente nu in moet zetten op waar we het allemaal over eens zijn: "Geef de woningbehoefte die er nu is de kans op het PBH terrein".

https://tynaarlo.vvd.nl/nieuws/36974/centrumplan-zuidlaren-begin-met-woningbouw

© Bron DvhN

De gemeente heeft daarbij zijn wettelijke plicht om ruimtelijke ordening en kaders te scheppen. Hierbij is voor de VVD van groot belang dat er ruimte wordt geboden aan initiatieven op het terrein van woningbouw, winkels en overige voorzieningen. We willen daarmee ruimte aan inwoners en ondernemers geven om zelf hun verantwoordelijkheid te pakken en op basis van gelijke kansen zelf hun toekomst te ontwikkelen. De gemeente is daarbij slechts faciliterend en toetst aan wet- en regelgeving wat wel en niet kan worden gehonoreerd.

Het beperken van iemands vrijheid past niet bij de uitgangspunten van de VVD. Waar je wel voor kunt zijn is om de behoefte die bij de bevolking leeft om te vernieuwen en te veranderen te honoreren. Dat doe je door de behoefte die er leeft om na eigen inzicht te ondernemen te honeren binnen de ruimtelijke kaders en mogelijkheden.

Het is en blijft de vrijheid van ieder mens om op basis van zijn inzicht en risico afweging invulling te geven aan de unieke kansen die zich nu in Zuidlaren gaan voordoen.

De gemeente doet er dan ook goed aan om de ingezette weg om een regionale visie verder vorm en inhoud te geven gepaard te laten gaan met echte ruimte voor ondernemers en alleen te sturen waar ze wel over gaan en dat is het schetsen van de ruimtelijke kaders en ordening.

Vanuit deze overtuiging vinden we als VVD dat de gemeente nu in moet zetten op waar we het allemaal over eens zijn: "Geef de woningbehoefte die er nu is snel een kans op het PBH terrein."