Nieuws van politieke partijen in Urk over SGP inzichtelijk

8 documenten

PVV UrkHelaas heeft onze motie het ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen SGP ChristenUnie CDA Urk 23-05-2019 20:50

Waarom stemmen voor de Europese verkiezingen?

ChristenUnie ChristenUnie SGP Urk 17-05-2019 18:34

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1276223/527258/Johanna Kramer.JPG

23 mei krijg je, net als iedere stemgerechtigde EU-burger, de kans om te kiezen wie jou zal vertegenwoordigen in het Europese Parlement. Veel mensen vragen zich af waarom je zou stemmen bij de Europese verkiezingen. Toch zijn er meer dan genoeg redenen om toch echt je stem te laten horen.

De EU staat immers dicht bij ons bed, zij oefent invloed uit op ons dagelijks leven en daarom moeten we onze mening en visie ten aanzien van Europa laten horen. De Europese Unie heeft op heel veel terreinen invloed. Van de munten in je portemonnee tot de groenten in je supermarkt, en van de veiligheid van je auto tot de omgang met migranten: de EU heeft er vrijwel altijd iets mee te maken.

Daarnaast is Nederland een handelsland en hebben wij samenwerking met andere lidstaten hard nodig. Sowieso gaan veel onderwerpen over de landelijke grenzen heen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat, migratie en handel, maar ook aan mensenhandel, antisemitisme en terrorisme. Daarom is het van groot belang dat ChristenUnie-SGP ook op Europees niveau over deze belangrijke thema’s meepraat en meebeslist. Hiervoor is jouw stem nodig. Jouw stem beïnvloedt hoe het Europees Parlement beslist over zaken die jouw dagelijks leven raken.

Hier tegenover staat niet stemmen. Dat is hetzelfde als instemmen met ieder idee dat wordt bedacht in Brussel. Instemmen met iedere regel die de EU oplegt. Wij vinden echter dat er een gevaar zit aan veel van de ideeën, namelijk een steeds verdere Europese eenwording, een federaal Europa, een Europese superstaat. Dat willen we niet. We willen geen Europees leger en we willen niet dat de EU iets vindt van ons gezins- en gezondheidsbeleid, we willen zelfs niet dat de EU iets mag zeggen over belastingheffing in lidstaten. Dit moeten allemaal exclusieve bevoegdheden blijven van de lidstaten.

Daarom laten we ons geluid horen in het Europees Parlement. Omdat de EU zoveel invloed heeft op jouw leven, is het goed om zelf ook je verantwoordelijkheid te nemen en jouw eigen invloed uit te oefenen. Dat is de reden om 23 mei je stem te laten horen. Door gebruik te maken van je stemrecht beslis je mee hoe samenwerking binnen Europa eruit zou moeten zien. Dit is het moment om te laten horen wat volgens jou de juiste koers is voor Europa. ChristenUnie-SGP staat voor een duidelijke, christelijke koers en heeft allang bewezen een hart voor de visserij te hebben.

SGP Bunschoten alweer 6 jaar

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij SGP Urk 28-01-2019 19:16

6 jaar geleden waren wij betrokken bij de oprichting van de SGP in Bunschoten. Tijdens de oprichtingsvergadering waren Jan Hakvoort en Willard Woord aanwezig. Jan Hakvoort kreeg de gelegenheid om de vergadering te voorzien van zijn visie op Bijbels gebaseerde politiek.

Lees hier het volledige artikel dat destijds verscheen in de lokale krant:

Breed draagvlak voor SGP Bunschoten Download

Gemeentebelangen Urk - donderdag ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen SGP Partij voor de Vrijheid ChristenUnie CDA Urk 13-12-2018 16:06

Gemeentebelangen Urk - donderdag 13/12/2018 Motie Gemeenteraad: Onderwerp: Gastvrijheid bieden aan Asia Bibi en haar gezin De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 13 december 2018; constaterende, * dat de christin Asia Bibi, na eerder ter dood veroordeeld te zijn, door de hoogste rechter in Pakistan is vrijgesproken; * dat groeperingen in Pakistan de regering daar oproepen en onder druk zetten om Asia Bibi alsnog ter dood te brengen; * dat de advocaat van Asia Bibi inmiddels Pakistan is ontvlucht; * dat Asia Bibi en haar gezin in Pakistan niet veilig zijn; overwegende, * dat Asia Bibi en haar gezin een veilige thuishaven verdienen; * dat het beleid van de rijksoverheid er op gericht is asiel te verlenen aan mensen die bescherming nodig hebben; * dat Asia Bibi en haar gezin voldoen aan de voorwaarden om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen; * dat Urk een overwegend christelijke en gastvrije gemeente is en bereid is haar en haar gezin onderdak te verlenen; verzoekt het college: * om in contact te treden met de regering en te benadrukken dat het van belang is dat Asia Bibi en haar gezin een veilige thuishaven wordt geboden in Nederland en hierbij Urk als mogelijke verblijfplaats onder de aandacht te brengen; en gaat over tot de orde van de dag. Gemeentebelangen ChristenUnie CDA Hart voor Urk SGP PVV

Lokale en landelijke ChristenUnie gezamenlijk voor ziekenhuiszorg

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Urk 06-11-2018 18:50

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1233924/527258/Gert Jan Segers en Freek Brouwer

Naar aanleiding van het failliet gaan van de IJsselmeerziekenhuizen, het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en alles wat eromheen gebeurde, is er woensdag 31-10-2018 een plenair debat gehouden in de Tweede Kamer.Vanuit onze fractie is er in de afgelopen dagen verschillende keren contact gezocht met onze landelijke vertegenwoordigers in Den Haag om onze grote zorgen en ons standpunt te verwoorden.Urk is na dit faillisement geografisch gezien in een gebied komen te liggen waar we niet meer gewaarborgd waren qua acute zorg en verloskundige hulp.

Onze standpunten werden door onze fractievoorzitter Gert-Jan Segers goed verwoord en door het indienen van een motie (ingediend door ChristenUnie, CDA en SGP) die gesteund werd door de kamer, zijn we ervan verzekerd dat minister Bruins alles op alles moet gaan zetten om acute zorg en de verloskundige hulp te waarborgen bij een overname van de IJsselmeerziekenhuizen.Deze waarborging is het hoogst haalbare op het politieke vlak op dit moment.

Uiteraard houden we een vinger aan de pols bij alle ontwikkelingen die nog komen gaan en hopen we dat er met een overname zo snel mogelijk zekerheid geboden kan worden aan (Urker) werknemers en patienten.

Urk draagt bij aan Holocaust Namenmonument

ChristenUnie ChristenUnie SGP Urk 12-10-2018 20:38

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1232306/527258/holocaustDoor het adopteren van de namen van de Joodse familie Kropveld gaat Urk bijdragen aan het realiseren van het nieuwe nationale Holocaust Namenmonument in Amsterdam. De Urker gemeenteraad ging donderdagavond unaniem akkoord met een motie die hiertoe was ingediend door de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en Hart voor Urk.

Bron: De Stentor

Het Holocaust Namenmonument is een initiatief van het Auschwitz Comité. Op het monument komen de namen van alle circa 102.000 omgekomen Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen en waarvan geen graf bekend is. Om het monument financieel mogelijk te maken is een regeling bedacht voor het adopteren van namen.

KoopmansgezinUrk wil bijdragen omdat Israël Samuël Kropveld, zijn vrouw Hendrika en dochter Lea tot mei 1942 op het voormalige eiland woonden. Het koopmansgezin was in 1940 op Urk gekomen vanuit Amsterdam. Ook nadat duidelijk werd dat Joden onder het naziregime gevaar liepen ging het gezin niet in op aanbiedingen om onder te duiken. 

In mei 1942 gaven de Kropvelds gehoor aan een bevel van de Duitse bezetter om zich te vestigen in de Amsterdamse Jodenbuurt. In maart 1943 werden zij gearresteerd en op transport gezet naar kamp Westerbork. Op 9 april werden de drie gezinsleden overgebracht naar concentratiekamp Sobibor, waar ze direct na aankomst werden vergast.

Historisch besef“Door dit monument zullen ook de namen van de Urker slachtoffers van de Holocaust aan de vergetelheid worden onttrokken”, aldus CU-raadslid Meindert Bakker in een toelichting op de motie. “Daarbij draagt het monument bij aan het historisch besef waar oorlogen toe kunnen leiden en vormt het een aansporing voor reflectie en educatie over de Tweede Wereldoorlog. Een derde belangrijk argument is dat Urk zich nauw verbonden voelt met het Joodse volk.”In de motie werd niet om een bedrag gevraagd. Volgens wethouder Freek Brouwer mag de gemeenteraad er vanuit gaan dat Urk 'een substantieel bedrag' voor het monument beschikbaar zal stellen.

Winst voor CDA!

CDA CDA SGP ChristenUnie Urk 22-03-2018 21:56

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor het CDA uitstekend verlopen. Het zetelaantal steeg van 3 naar 4, zodat we weer op het niveau van vòòr 2014 zijn gekomen. Het CDA is nu de tweede partij van Urk, achter de ChristenUnie. Dankzij een uitgekiende campagne hoopten we al stiekem op de vierde zetel, maar het bleef spannend of we die ook daadwerkelijk zouden krijgen. Tijdens de uitslagenavond in de Koningshof werd al snel duidelijk dat de extra zetel "in the pocket" was. De vier raadsleden worden Hans Crebas, Jurie van de Berg, Marjan Romkes-Foppen en Willem Foppen. Wie de burgerraadsleden worden is nog niet bekend. ToenameIn vergelijking met 2014 steeg het aandeel CDA-stemmen van 19,2 naar 20,3 procent, terwijl het aantal stemmen toenam van 1952 tot 2102. In 2010 haalde het CDA 21,6%, in 2006 20,3%. Opvallend was het feit dat de ChristenUnie grootste partij werd, ondanks een verlies van bijna 2 procent: van 24,1% in 2014 naar 22,2% nu. Desondanks won de partij een zetel, van 4 naar 5. Het verschil tussen CDA en ChristenUnie is echter nog nooit zo klein geweest. Ter vergelijking: in 2006 was het gat tussen de twee partijen nog 16%. Grote verliezers waren SGP (van 25,5% naar 17,0%) en de UGP, die niet in de raad terugkeert.

Voorstel vormen van nieuwe Provincie

Hart voor Urk Hart voor Urk SGP Urk 18-10-2013 04:33

Voor ons ligt het voorstel tot het nemen van een besluit over de te vormen nieuwe provincie. Allereerst willen we als HvU onze mening uitbrengen naar aanleiding van het voorgestelde besluit. Minister Plasterk heeft ons als gemeente verzocht voor 16 oktober een zienswijze in te dienen betreffende de nieuwe provincie. We willen als HvU onze afkeuring uitspreken op welke wijze dit door het college gepresenteerd is: Als eerste het tijdstip: al lang wist het college van de deadline voor het inleveren van onze zienswijze, waarom dan een raadsvergadering beleggen op een tijdstip van een paar dagen voor de gestelde deadline, dit had gemakkelijk een maand eerder gekund, hierdoor was er nog ruimte voor discussie geweest, dit is nu niet meer zo.

Als tweede de manier waarop dit gepresenteerd is: het college heeft een eenzijdig voorstel neergelegd bij ons als raad, alleen de voordelen van de provincie Overijssel worden benoemd, en word in feite nu alles van “west” negatief in het daglicht gezet. Hoe kunnen we nu als raad een weloverwogen beslissing maken met een voorstel zoals dat voor ons ligt. Hierdoor waren we gedwongen als HvU om zelf contact te zoeken met NH om een vergelijk te krijgen. Als HvU willen we allereerst van het college de volledige inzet om te gaan voor een onverdeeld Flevoland, zodat alles blijft zoals het was, Urk voelt zich als een vis in het water binnen Flevoland en ziet dan ook het liefst dat we niet opnieuw worden ingedeeld, dit is dan ook de wens van ons als HvU Als dit ondanks alle inspanning van gemeentes en provincie niet lukt, wat we zouden betreuren, willen we echter wel een duidelijk statement afgeven in het geval van provinciale herindeling, straks hier meer over.

Het verhaal achter de viskist en het aardappelkistje. Als rechtgeaarde Urker weten we allemaal wat een viskist is en waar deze voor staat. In de gedachten van HvU staat een viskist voor water, maritieme activiteiten, scheepsbouw, vis en visserij. Bij een aardappelkistje denken we als HvU aan stof, modder, aardappelen en boerenland. Zoals u ziet twee totaal verschillende zaken die niet met elkaar matchen. In gedachten zie ik onze burgemeester nog fier staan op de welbekende viskist in het achterhuis,

hierdoor uitdragend waar de gemeente Urk voor staat, naast hem staat de burgemeester van de NOP op het aardappelkistje. 2 verschillende werelden wat ook in de gesprekken tot uiting kwam. Een Urker is toch geen Tukker!!!

De grote vraag die HvU zich dan ook stelt, wat waren de echte redenen waarom het college de verbazingwekkende move gemaakt heeft van NH naar Overijssel?

Nu het voorstel:

Belangrijke punten voor HvU zijn:

- Cultuur en de Urker identiteit

- Visserij en maritieme activiteiten

- Economie

- Gemeentelijke herindeling

Te beginnen bij Cultuur en de Urker identiteit:

Als college neemt u de stelling in dat er binnen Overijssel meer gemeenten zijn met dezelfde bestuurscultuur en structuur en op het gebied van religie, culturele uitingen en cultuur historie dan binnen de nieuwe provincie. Als HvU vinden we dit een vreemde move, op gebied van cultuur en historie liggen er toch banden met Enkhuizen die versterkt zijn door onze wethouder Visser, en wat dacht u van de plaatsen: Volendam, Edam, Hoorn en Marken, deze passen toch uitstekend binnen de mentaliteit van ons als Urkers?

Dan het aspect religie, dit is ook voor ons als HvU een belangrijk punt, we willen als Urk onze christelijke identiteit blijven uitdragen, hier moet ook begrip binnen de provincie voor zijn. Wat denkt u van de plaatsen: Maartensdijk, Nieuw-Lekkerland, Hardinxveld-Giessendam, Bergambacht, Leerdam, en zo kunnen we nog wel even doorgaan, de jongste SGP burgemeester zit notabene binnen deze nieuwe provincie. Hierdoor is het van belang dat wij ons hierbij aansluiten en onze christelijke identiteit gezamenlijk naar buiten en onder aandacht brengen bij het college van deze nieuwe provincie.

Nu de visserij en maritieme activiteiten:

De nieuwe provincie vertegenwoordigt bijna alle visserij plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld, Den Helder, Texel en IJmuiden, samen met Urk vertegenwoordigd de nieuwe provincie 2 van de 5 Blueports in Nederland. In tegenstelling tot het college wie denkt dat een eenling binnen de provincie Overijssel meer invloed heeft, omarmen wij als HvU de stelling “eendracht maakt macht”, een gezamenlijke sterke lobby vanuit de blueports en visserijgemeenten maakt gezamenlijk veel meer indruk dan als eenling te opereren. Ook de maritieme activiteiten zijn een hard groeiende sector op Urk, college stelt u zichzelf eens de vraag, waar moeten, welke mogelijkheden zijn er binnen Overijssel en welke mogelijkheden binnen de nieuwe provincie? Als HvU weten we het al, Overijssel kent precies 1 haven te bereiken is voor schepen met meer diepgang, te weten Kampen. Kijken we naar het Westen, dan zien we Den Helder met zijn offshore activiteiten, IJmuiden, en de wereldhaven Amsterdam.

College, waar zouden de kansen liggen voor onze maritieme sector, in het achterland of binnen deze wereldhavens? Ook de zaken zoals Natura 2000 voor het IJsselmeer worden momenteel besproken tussen NH en Flevoland, Overijssel zit hierbij tot heden niet aan tafel, samen met NH kunnen we als nieuwe provincie een stevig statement afgeven en dingen in het belang van onze IJsselmeer vissers weten te bereiken.

De economie:

Als HvU zijn we een zakelijke partij die de economie goed in het oog houd, ook hier willen we Oost naast West leggen. U als college schrijft dat we de economische voordelen van West met velen moeten delen en of we als rand hier wel in mee delen. U moet zich houden als college aan uw eerste inzet wat u schrijft: De nieuwe provincie heeft korte lijnen met Brussel en heeft veel economische macht en kracht, en waar het in West regent, druppelt het op Urk!!! Maar liefst 1/3 van het bruto nationaal product word vertegenwoordigd door de nieuwe provincie met steden als Amsterdam en Utrecht, een wereldhavens als Amsterdam en het internationaal belangrijke Schiphol. Hoe kunt u als college hieraan voorbij gaan? Dan de opmerking, delen we wel mee als rand gemeente en gelijktijdig de zorg van u als college, heeft de nieuwe provincie niet teveel aandacht voor de driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht: College als u uw huiswerk goed had gedaan en contact had gezocht met bijvoorbeeld de provincie Noord Holland (we hebben begrepen dat u als college nog niet eens de moeite genomen heeft contact op te nemen met het college van de provincie Noord Holland om over het nieuwe landsdeel te spreken) dan had u de informatie gekregen dat bijvoorbeeld Amsterdam de minste

bijdrage krijgt van alle gemeentes in Noord Holland. De grote gemeenten Amsterdam en Utrecht hebben een begroting die vele malen groter is dan de provinciale begroting en kunnen zichzelf uitstekend in het leven houden, hiervoor hebben ze de provincie echt niet nodig. Het meeste geld gaat dan ook naar de landelijke gemeentes, het meeste geld investeert NH in de kop van Noord-Holland, de randen dus. Als HvU delen we dan ook de zorg van het college niet, het is juist zo datbinnen Overijssel de spoeling dunner zal zijn omdat deze provincie niet zulke sterke gemeentesbinnen de provincie heeft die zelfvoorzienend zijn, het is altijd beter aan de rand te liggen van de economische motor van Urk dan in de periferie van een periferie provincie, nl. Overijssel. Kijkend naar de infrastructuur: de ketelbrug is voor het college een belangrijke schakel, als we kiezen voor Oost, dan knippen we deze schakel door,. Nu het voor ons belangrijke punt gemeentelijke herindeling: Als college geeft u aan dat de herindeling al achter de rug is in Overijssel. College, u gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat na landsdeel west er ook een landsdeel oost gevormd gaat worden waardoor ook Overijssel weer van voren af aan moet beginnen. Verder willen we vermelden dat in deze situatie Overijssel overijverig zal zijn met de gemeentelijke herindeling, dit heeft de provincie in het verleden al laten zien, Overijssel heeft de herindeling radicaal aangepakt, andere provincies waren hier gematigder in, dit beloofd dus wat voor Urk bij een nieuw te vormen landsdeel oost als we ons als Urk aansluiten bij Overijssel. We hebben echter de duidelijke informatie dat gemeentelijke herindeling alleen toegepast zal worden als dit van onderaf gebeurd. Als er geen draagvlak van onderaf is zal de provincie niet eens het gesprek beginnen en komt dit niet eens in de tweede kamer. Zolang we als gemeente Urk financieel zelfstandig zijn, zullen we nooit gedwongen worden om heringedeeld te worden!!! Het punt innovatie subsidies en bereidheid tot investeren: Als college geeft u aan dat Overijssel bereid is tot een substantiële bijdrage voor het realiseren van de “blauwe as” waarvan de buitendijkse haven dan onderdeel gaat uitmaken. Als HvU zeggen we hierover, “de wens is de vader van de gedachte”. De gemeente Kampen heeft net een paar jaar geleden een grote nieuwe haven gerealiseerd, op minder dan 30 km van Urk, ook heeft Kampen ambities hier verder in te groeien, college, denkt u nu echt dat Kampen zomaar laat gebeuren dat er bij Urk een buitendijkse haven gerealiseerd word, wij als HvU niet. De gemeenten

binnen de nieuwe provincie daarintegen zien Urk niet als concurrent, maar als een verlengstuk van de havens van Amsterdam, misschien wil de gemeente Amsterdam wel investeren in deze buitendijkse haven als HUB van deze havens. Als HvU zien we bij de nieuwe provincie meer kansen voor realisatie van de buitendijkse haven dan bij Overijssel.

In tegenstelling tot Overijssel heeft bijvoorbeeld Noord Holland forse structurele bedragen beschikbaar voor watergebonden activiteiten, dit is het fonds WET: water als economische drager voor de versterking positie havens en aanleggen steigers. Er is de laatste jaren gerealiseerd aanprovinciale bijdragen:

- Steigers haven den Helder € 20.000.000,--

- Steigers haven IJmuiden € 20.000.000,--

- Bijdrage nieuwe zeesluis IJmuiden € 55.000.000,--

- Bijna alle steigers van de jachthavens en verschillende complete jachthavens zijn gerealiseerd uit dit fonds. Bedragen waarvan de provincie Overijssel alleen maar kan dromen. Ook fondsen op gebied van innovatie, cultuur historie, recreatie en toerisme zijn in de nieuwe provincie beschikbaar voor de gemeente Urk Als laatste punt, voorzieningen en samenwerking: Op dit moment werken we als Urk samen op het gebied van de: GGD, Concern voor Werk, RUD, regionale brandweer, Waterschap Zuiderzeeland enz. Juist nu op dit moment is het zeer onverstandig de samenwerking op te zeggen met de 6 gemeentes waarmee we samenwerken, na forse opstartproblemen hebben we als Urk onze zienswijze duidelijk naar voren gebracht en zijn de nodige maatregelen getroffen, denkt u eens in als college welke kosten hieraan verbonden zijn, en wat nog veel belangrijker is, we moeten ons weer een plaats verwerven binnen al deze nieuwe samenwerkingsverbanden als we bij Oost gaan, we zijn dus absoluut geen voorstander van het

ontmantelen van deze zo prille samenwerking Wat voorzieningen betreft, ziekenhuizen ontstijgen naar inzicht van HvU provinciale grenzen, kijk van het Antonius ziekenhuis in Sneek en het genoemde ziekenhuis in Zwolle. Dit zal niet veranderen als we voor west kiezen. Qua ontspanning heeft het college een onjuiste voorstelling van zaken. De gemeenten Lelystad en Almere beschikken momenteel over grote en moderne winkel centra, voorzien van alle gemakken. We durven als HvU de stelling aan dat het overgrote deel van de Urker bevolking niet naar oost trekt, maar naar west. Voorzitter, bovenstaande in acht genomen en na uitvoerig onderzoek en overleg willen we als HvU bij een provinciale herindeling een duidelijk statement afgeven en in dit geval kiezen voor “West”.