Nieuws van politieke partijen in Utrecht inzichtelijk

17510 documenten

D66 Utrecht kiest nieuwe voorzitter

D66 D66 Utrecht 29-06-2020 16:07

Op zaterdag 27 juni heeft D66 Utrecht een nieuwe voorzitter verkozen. Na zes jaar trouw bestuurslidmaatschap eindigde afgelopen zaterdag de voorzitterstermijn van Roel Masselink. Op de online AAV nam de afdeling afscheid van de betrokken bestuurder. Na enkele persoonlijke ervaringen en verhalen van de leden werd het stokje daadwerkelijk overgedragen aan de nieuwe voorzitter. Voormalig bestuurslid communicatie Tom Kunzler is voor een periode van drie jaar als voorzitter van de afdeling aangesteld. De kersverse voorzitter deelde enkele woorden met de aanwezige Democraten:

“Een herkenbaar en inspirerend verhaal is voor het realiseren van onze idealen cruciaal. Daar wil ik met jullie verder aan bouwen, zodat we tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de stem van Utrecht voor ons kunnen winnen! De komende drie jaar wil ik samen met het bestuur en met jullie allen een ijzersterk D66 verhaal opstellen. We gaan inspirerende activiteiten organiseren en D66 on- en offline zichtbaar maken voor álle Utrechters. Ik wil meer leden betrekken en activeren en deze leden opleiden zodat we een sterke en diverse lijst met kandidaten hebben. Tot slot zal ik me inzetten als klankbord voor de fractie, als jullie vertegenwoordiger.” – Tom Kunzler

Een politieke motie werd ook op de AAV behandeld en aangenomen. Met deze motie heeft de afdeling zich uitgesproken over de polder Rijnenburg. De Utrechtse D66 fractie wordt opgeroepen om voorstellen te doen om grootschalige woningbouw mogelijk te maken. De gehele motie kan je teruglezen op de website. Daarnaast is ook het afdelingsreglement opnieuw vastgesteld. De wijzigingen vind je hier terug.

https://utrecht.d66.nl/d66-utrecht-kiest-een-nieuwe-voorzitter/

Eindelijk onderhoud verloederd hekwerk Antoniushof

SP SP Utrecht 26-06-2020 07:00

Na raadsvragen van de SP gaat de gemeente eindelijk het verwaarloosde hek bij de Antoniushof aanpakken, nadat de bewonerscommissie jarenlang het bos in was gestuurd. "Een mooi resultaat, maar bizar dat de gemeenteraad hiervoor tussenbeide moest komen", aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper

In Utrecht-Oost staat het monumentale complex Antoniushof, waar via woningcorporatie Bo-Ex appartementen worden verhuurd. De bewonerscommissie vroeg al jaren om onderhoud aan het in deplorabele staat verkerende hekwerk rondom het complex, maar werd daarbij door allerlei gemeentelijke afdelingen telkens weer doorverwezen. Reden voor de SP om een handje te helpen met mondelinge vragen in de raad.

Schipper: "Zonder allerlei omhaal zegde wethouder Diepeveen in het vragenuurtje van 25 juni toe dat er komende week al een inspectie komt, dat gevaarlijke situaties meteen worden aangepakt en dat er binnenkort onderhoud wordt gepleegd. Ik begrijp niet waarom dat nou zo moeilijk was. De tuin en het hek zijn van de gemeente. Wat hebben de bewoners ermee te maken dat die gemeente zelf niet weet welke afdeling de kwast ter hand moet nemen?" 

De bewonerscommissie heeft laten weten erg blij te zijn met het resultaat. Schipper heeft ze op het hart gedrukt goed in de gaten te houden dat de beloftes ook worden waargemaakt. 

Lees hier de vragen.

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

ChristenUnie ChristenUnie Utrecht 23-06-2020 12:35

https://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/1315295/923395/cutalks2-fb.pngWe leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden?

Op 26 juni gaan we hier graag met je over in gesprek.

Dit is de tweede editie in een reeks CU Talks die de ChristenUnie Utrecht dit jaar organiseert. 

Deze editie vindt vrijdag 26 juni plaats via Zoom van 17.00 - 18.15. Geef via deze link je emailadres door om de uitnodiging voor de digitale bijeenkomst te ontvangen.

Opinie: Steun voor sekswerkers tijdens coronacrisis

D66 D66 Utrecht 23-06-2020 08:46

“Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek.” – dat bezwoer Rutte in zijn indringende toespraak op 16 maart. Een dag later werd er een ongekend groot pakket aan maatregelen gepresenteerd. Inmiddels voorziet de overheid zo’n 2,5 miljoen Nederlanders van een inkomen – hetzij via NOW, hetzij via de TOZO. Een indrukwekkende operatie.

Toch worden er, drie maanden later, nog steeds mensen in de steek gelaten. Tot en met 1 september mogen sekswerkers hun werk niet doen van het kabinet. Dat betekent een half jaar geen inkomsten, maar ook geen ondersteuning. Voor een deel van hen is namelijk helemaal niets geregeld.

Dat zit zo: sekswerkers in privéhuizen, clubs, massagesalons en escortservices werken via een opting in-constructie. Dit is een ‘fictief dienstverband’ dat 20 jaar geleden bij de opheffing van het bordeelverbod werd bedacht en opgelegd door de belastingdienst. Sekswerkers voldoen hiermee wel aan fiscale verplichtingen, maar zij zijn noch werknemer, noch zzp’er.

Al langer geven sekswerkers aan dat zij gewoon als zzp’er zouden willen werken en  dat zij dezelfde rechten willen als andere werkenden in Nederland. Nu in de coronacrisis wordt pijnlijk duidelijk hoe urgent dit is. Opting inners hebben nu namelijk nergens recht op: geen TOZO, geen NOW, geen WW.

Ze worden verwezen naar de bijstand, maar ook daar botst het systeem met de dagelijkse realiteit van het sekswerk: voor de reguliere bijstand moet je eerst je spaargeld opeten. Maar omdat sekswerkers uitgesloten worden van zakelijke verzekeringen en andere financiële diensten, hebben zij dat spaargeld hard nodig. Ook na de coronacrisis. Zonder inkomen voelen veel sekswerkers zich genoodzaakt hun werk in de illegaliteit voort te zetten, en dat levert onveilige situaties op. Want als klanten weten dat een sekswerker een coronaboete van 4000 euro boven het hoofd hangt, kunnen klanten zich gewelddadig en grensoverschrijdend gedragen. In de wetenschap dat een sekswerker niet naar de politie zal durven gaan.

Het is onverteerbaar dat sekswerkers zo aan hun lot worden overgelaten. Inmiddels kunnen we niet meer wachten op oplossingen van het Rijk. We moeten linksom of rechtsom deze sekswerkers helpen. In de gemeente Deventer hebben inventieve ambtenaren een geitenpaadje gevonden in de participatiewet, waardoor we opting inners toch van inkomenssteun kunnen voorzien. In Utrecht dienden wij een voorstel in om ook in onze gemeente met deze oplossing aan de slag te gaan. In verschillende andere gemeenten komt men inmiddels in beweging voor deze sekswerkers.

Dat is hartstikke mooi, maar ook schrijnend. Het zou namelijk niet uit moeten maken in welke gemeente je woont. Het is verder pijnlijk dat lokale overheden nu aan het knutselen slaan om de woorden “we laten u niet in de steek” waar te maken. En dat het onderliggende probleem – de verplichte opting in – hiermee niet wordt opgelost. Het zou dan ook goed zijn als het Rijk gemeenten voor hun inzet ruimhartig compenseert. En daarna aan de slag gaat om sekswerkers daadwerkelijk zelfstandig te laten werken. De maatschappelijke effecten van het vogelvrij verklaren van sekswerkers zijn namelijk niet te overzien.

Ellen Bijsterbosch & Anne-Marijke Podt 

SP: Stop de tweedeling, investeer in mensen

SP SP Utrecht 22-06-2020 06:00

De burgemeesters van 15 steden presenteerden onlangs een manifest om de tweedeling veroorzaakt door de coronacrisis aan te pakken. Ook de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen steunde het manifest. SP Utrecht is blij met deze oproep, en doet samen met de SP-fracties uit deze 15 steden gezamenlijke voorstellen om zich hierbij aan te sluiten. ‘Juist op plekken met veel armoede is nu extra zorg en ondersteuning nodig. De overheid moet nu meer investeren om tweedeling en achterstelling te bestrijden,’ zegt SP-gemeenteraadslid Ruurt Wiegant.

De SP wil dat het kabinet de gemeenten meer geld geeft zodat er niet bezuinigd hoeft te worden op bijvoorbeeld armoederegelingen, maatschappelijke opvang, of jeugdzorg. ‘Veel gemeentes hadden al grote tekorten. Dat wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Je kunt niet de KLM redden en de steden, dorpen en wijken aan hun lot overlaten. Bezuinigingen op dit soort belangrijke programma’s raakt gezinnen en kinderen die het al extra moeilijk hebben door de coronacrisis ontzettend hard. De tweedeling aanpakken begint daar,’ zegt Wiegant. Ook wil de SP dat de huurverhoging van tafel gaat en doet ze een oproep om het minimumloon te verhogen. ‘Lonen omhoog en lasten omlaag, daar help je gezinnen die het moeilijk hebben echt mee.’

Maak van Overvecht geen gemiste kans

VVD VVD Utrecht 22-06-2020 03:35

Hoewel Overvecht een hoog aantal actieve bewoners heeft en veel groen in de wijk, hebben in Overvecht twee keer zoveel bewoners geen baan ten opzichte van andere Utrechters, voelt 44% van de bewoners zich onveilig in hun eigen wijk en heeft 42% een slechte(re) gezondheid. De bewoners van Overvecht verdienen beter. Daarom besloot de Utrechtse VVD een onderzoek te starten naar ‘Samen voor Overvecht’, de huidige gemeentelijke aanpak voor Overvecht. Ons vermoeden vooraf? Het plan mist doelen, geld, middelen en een duidelijke ambitie. Daarom zijn wij zelf onderzoek gaan doen naar een goed plan voor Overvecht. In deze blog delen wij onze tussentijdse bevindingen.

https://utrecht.vvd.nl/nieuws/39973/maak-van-overvecht-geen-gemiste-kans

Uit ons onderzoek is gebleken dat de aanpak ‘Samen voor Overvecht’ te weinig focus heeft. Het richt zich op veel thema’s*en heeft daardoor geen focus. Bovendien is nergens te lezen wanneer het Utrechtse college wat wil bereiken voor Overvecht. Geen doelen, geen deadlines, geen resultaten, geen focus. Ons onderzoek laat zien dat focus op de drie thema’s ‘veiligheid, werk & inkomen, onderwijs’ essentieel zijn voor de verbetering van de situatie in Overvecht. Dit zorgt ervoor dat het overal in Overvecht fijner wonen en leven is en mensen meer regie voelen over hun eigen leven. 

>In deze blog zullen we uiteenzetten dat de huidige situatie in Overvecht te verbeteren valt door te focussen op het winnen van vertrouwen door een veiligheids- en schuldenaanpak. De juiste maatregelen op onderwijs moeten dit effect voor de lange termijn ondersteunen. Daarnaast is echte invloed op de plannen van en door bewoners cruciaal om het plan succesvol te maken en bewoners daadwerkelijk merken dat er iets in positieve zin in veranderd.

Het begint met vertrouwenOvervechters ervaren niet altijd dat de overheid - en de gemeente - er voor hen is. Er wordt in de huidige aanpak nog te weinig ingezet op de verbetering hiervan. Het herstellen van dit vertrouwen is helaas niet van de ene op de andere dag geregeld. Eerste stapjes kunnen gezet worden door daadwerkelijke resultaten te laten zien bijvoorbeeld door Overvecht veiliger te maken en door bewoners bij te staan in de verbetering van hun financiële situatie. 

Veilig zijn en voelen als voorwaarde om je vrij te voelenHet percentage ervaren jongerenoverlast is in Overvecht 10% hoger dan gemiddeld in Utrecht. Er zijn ook aanzienlijk meer woninginbraken en geweldsincidenten en drugscriminaliteit speelt een grote rol in deze wijk. In de aanpak is echter weinig ook voor deze significante onveiligheid in Overvecht ten opzichte van de andere wijken in Utrecht. Veiligheid krijgt slechts een plekje in het flexibele budget, dat ingezet kan worden als er geld en ruimte over is. Uiteraard blijft de ‘gewone’ inzet van politie en handhaving in Overvecht bestaan, maar het is juist de extra inzet die deze wijk, al dan niet tijdelijk, nodig heeft. Bewoners mailen ons vaak met zorgen over hun wijk of de overlast die ze ervaren. Bewoners ervaren momenteel niet dat er iets met hun klachten worden gedaan. Zij moeten zien dat er opgetreden wordt tegen intimidatie en overlast. Dit betekent dat er moet worden opgetreden op de bekende plekken, waar blijvende overlast is. Veiligheid mag dus geen sluitpost zijn, zoals nu het geval is. Zichtbaar optreden tegen onveiligheid kan zorgen voor een veiliger gevoel, bewoners voelen zich gehoord en de buurten worden daadwerkelijk veiliger.

In Overvecht zijn er te veel bewoners met een krappe financiële positieUit onderzoek blijkt dat slechts 35% van de huishoudens een beetje geld overhoudt aan het einde van de maand en maar liefst 11% heeft (problematische) schulden. De gemeente kan hulp bieden door ondersteuning bij het huishoudboekje of een schuldtraject. Het beste zou natuurlijk zijn als schulden veel eerder worden geconstateerd, zodat er geen problematische schulden en complexe situaties ontstaan. Op dit punt is er gelukkig aandacht in het plan ‘Samen voor Overvecht’. Er wordt samengewerkt met andere afdelingen van de gemeente Utrecht waardoor er meer ambtenaren in de wijk zelf te vinden zijn die kunnen helpen bij financiële problemen, zoals door het voeren van spreekuren en hulpgesprekken. Het is belangrijk om deze aanpak voort te zetten om ook op die manier vertrouwen terug te winnen. 

Beide thema’s, veiligheid en financiële positie, hebben invloed op elkaar. Een vermindering van bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid kan ervoor zorgen dat jongeren een beter toekomstperspectief hebben. Ze zullen dan hopelijk minder snel voor het snelle geld kiezen of overlastgevend en/of crimineel gedrag vertonen op straat, waardoor de jongerenoverlast afneemt en de veiligheid wordt verhoogd.Investeer in de toekomstJuist omdat jongeren een grote rol spelen in Overvecht, is het belangrijk om onderwijs in het beleid te betrekken. Onderwijs kan ervoor zorgen dat er op de lange termijn een verandering mogelijk is. Kinderen horen zonder achterstanden hun school af te kunnen ronden. In de aanpak is er een te eenzijdige focus op onderwijs. Er wordt slechts gefocust op voorschoolse taalachterstanden en stageplekken. Het is daarnaast belangrijk om te kijken naar activiteiten buiten de reguliere lesuren om, waarbij de ontwikkeling van het kind zich doorzet en jongeren ruimte hebben om te puberen en te ontmoeten. Bijvoorbeeld doordat kinderen buiten schooltijden om ook met de Nederlandse taal in aanraking te komen om op die manier taalachterstanden te voorkomen. Helaas is er vanwege het lerarentekort en het maken van andere keuzes, te weinig aandacht voor dit thema. Terwijl jongeren juist de toekomst zijn van Utrecht en dus ook van Overvecht.

Extra focus op bovenstaande onderwerpen is nodig om de aanpak te verbeteren en een daadwerkelijke verbetering voor Overvechters te creëren. Het is een aanpak van de lange adem, en daarom mogen we de focus niet verliezen.Ondertussen zijn er plannen gemaakt om het woonaanbod, en daarmee de inwoners, in de wijk diverser te maken en te investeren in de openbare ruimte in Overvecht. Het is belangrijk om deze plannen door te zetten, maar met alleen verschillende woningen en groen kom je er niet.

Bij de verbetering van Overvecht zijn de bewoners onmisbaar. Het is mooi om te zien hoeveel bewoners zich al inzetten voor de wijk. Zij kennen hun wijk en hun buurt als geen ander. Uit onderzoek in opdracht van De Werkplaats, gesprekken met Overvecht en eigen ervaringen is gebleken dat de buurten in Overvecht onderling verschillen en ook hun eigen positieve aspecten hebben die versterkt moeten worden en minder mooie aspecten die verzwakt moeten worden. Bewoners kunnen het verschil maken in hun eigen wijk. De gemeente moet zoveel mogelijk bewoners betrekken bij deze wijkverbetering en het zo makkelijk mogelijk maken voor bewoners om zelf initiatief te nemen. Bewoners moeten niet enkel betrokken worden, maar moeten zich ook gehoord voelen en gehoord worden. Daarbij hoort ook dat het geld dat geïnvesteerd wordt in dure adviesbureaus, de Overvechtse situatie kennen en niet het werk gaan doen wat Overvechters zelf ook kunnen doen of hebben gedaan.

De komende weken en maanden gaat de gemeenteraad praten over de inzet voor Overvecht. Er komt extra geld beschikbaar en dat moet verdeeld worden. Onze inzet zal zijn: zorg voor resultaten op veiligheid en de financiële situatie van de bewoners en investeer in de jeugd door te investeren in hun toekomst.

* Veiligheid, Werk en Inkomen, Openbare ruimte en Groen, Verkeer, Zorg, Onderwijs, Wonen, Schulden, Sport

Meer ruimte voor mensen

D66 D66 Utrecht 18-06-2020 18:10

Zo veel mensen zijn op zoek naar ruimte in de stad. Op zoek naar een huis in Utrecht, een plek voor je bedrijf, een rustig parkje of een trapveldje?! Om ruimte te maken voor al deze wensen groeit de stad, de afspraken hierover komen in de verlengde Ruimtelijke Strategie Utrecht.

In deze strategie wordt vooruitgeblikt tot 2040 om juist de moeilijke vraagstukken die te maken hebben met de groei van de stad maar juist ook moeilijk het hoofd te bieden zoals meer verkeer, betaalbare woningen en voldoende groene ruimte. D66 vindt het belangrijk dat we ook denken aan de Utrechters van morgen en dus zorgen dat het niet alleen nu, maar ook in de toekomst fijn leven is, in onze stad. Vandaag debatteert de gemeenteraad over de uitgangspunten van de Ruimtelijke Strategie Utrecht.  Die uitgangspunten zijn de kaders die de gemeenteraad stelt aan het college. Zo wordt aangegeven wat door de raadbelangrijk gevonden wordt.

Gezonde groei

Utrecht groeit heel hard, dat begrijpen we, wie wil nou niet in dit ‘stadsie’ wonen? Maar, die groei betekent dat ruimte schaars is. Dus zal een verdeling gemaakt moeten worden, zodat het zowel fijn wonen als recreëren is. Ons raadslid Susanne Schilderman: “Niemand wil een stad vol steen, of een stad waar je niet meer betaalbaar kan wonen. Daarom zet D66 in op een stad die groen behoudt, zodat er letterlijk lucht en ruimte blijft.” Daarom zet D66 in op meer hoogbouw, bijvoorbeeld in het Beurskwartier of de Merwedekanaalzone. Hoogbouw zorgt dat we ruimte houden voor parkjes en pleintjes, terwijl we toch zoveel mogelijk huizen kunnen bouwen. Samen met andere partijen werken we aan een nieuwe visie op de hoogbouw waarin er niet alleen praten over hoe hoog maar juist over voldoende balkons, het beter gebruiken van daken en winkels of andere voorzieningen onderin de hoogbouw. Door nu afspraken te maken over de principes, zorgen we dat gezond stedelijk leven mogelijk is voor iedereen en dat dit in de nieuwe Ruimtelijke Strategie komt.

Actie voor ambities

Om die ambities waar te maken hebben we een drietal voorstellen ingediend, die aangenomen zijn. Zo dienden we een voorstel in waarin we waarborgen dat (klein) groen en openbare ruimte zoveel mogelijk behouden wordt in de stad. Niet alleen dat, we dienden ook een voorstel in om als uitgangspunt te nemen dat elk huis in Utrecht 300 meter van groene ruimte is. Zo kan je altijd een wandelingetje maken door groen, of een boek in een park lezen, ook als de stad groeit. Daarnaast hebben wij een amendement ingediend om ook genoeg ruimte te laten voor ondernemers en bedrijven die veel ruimte nodig hebben, bijvoorbeeld de maakindustrie of creatieve sector, zo blijft Utrecht voor iedereen een fijne (werk)plek.

Geïnteresseerd? Lees deze voorstellen terug:

Amendement 47: ‘Strategie verdichting’ Amendement 56: ‘Groen in en rondom de stad’ Amendement 48: ‘De kantoortuin is niet voor iedereen’

Wonen in een onbetaalbare stad

SP SP Utrecht 18-06-2020 12:34

In een artikel van DUIC van 15 juni jl. zijn de eerste prijzen van nieuwe woningen in de Merwedekanaalzone in Utrecht bekend gemaakt. Kosten: tussen de €371.000 en €1.400.000. De SP stelt vandaag vragen hierover aan het college: zijn dit de prijzen waarmee gemengde en toegankelijke wijken mee gebouwd moeten worden?

In de Merwedekanaalzone wordt de komende jaren gebouwd aan duizenden nieuwe woningen. Deze zijn vanwege het huizentekort in Utrecht en de overkokende woningmarkt hard nodig. Van de eerste koopprijzen van de Merwedekanaalzone viel fractievoorzitter Tim Schipper van zijn stoel: “Hoe gaat het college ervoor zorgen dat ook mensen met een kleinere beurs kunnen wonen in Utrecht, als dít de prijzen zijn die worden gehanteerd?”

De SP zet vraagtekens bij de haalbaarheid van de ambities van het college op het gebied van het mengen van de wijken en betaalbaar bouwen, zoals geformuleerd in de Woonvisie en het Stadsakkoord Wonen. “Deze start geeft weinig vertrouwen in de verdere uitwerking van dat fraaie Stadsakkoord. De Gemeente heeft het over bouwen voor diverse doelgroepen: welke doelgroepen dan?”, aldus Schipper.

Lees hier de mondelinge vragen die we vanmiddag, samen met een aantal andere fracties, stellen in het vragenuur.

Zie ook: Wonen

Utrecht voor iedereen toegankelijk | Utrecht

GroenLinks GroenLinks Utrecht 18-06-2020 00:00

Donderdagavond stemde de gemeenteraad in met nieuwe plannen om Utrecht toegankelijker te maken. GroenLinks is blij dat er meer aandacht komt voor sociale toegankelijkheid, zoals  begrijpelijke taal in brieven van de gemeente en sport voor mensen met een beperking. En dat er bij het maken van de plannen goed samengewerkt is met de stad en belangenorganisaties.

GroenLinks raadslid Marcel Vonk: “De afgelopen maanden hebben we door de coronamaatregelen allemaal ervaren hoe het is om na te moeten denken over hele basale dingen. Moet ik de bus wel nemen? Hoe kan ik naar de supermarkt? Kan ik mijn familie wel bezoeken? Ik ben trots op de nieuwe plannen voor toegankelijkheid, want er zijn een hoop Utrechters voor wie zulke basisvragen niet alleen een probleem in coronatijd zijn.”

Het betrekken van mensen met een beperking staat bij nieuwe plannen voorop: ‘Niets over ons, zonder ons’. In het debat deed GroenLinks een voorstel om een evaluatie hiervan in de jaarrapportages op te nemen, zodat de raad kan controleren of er verbeteringen nodig zijn. Dit voorstel haalde een meerderheid van de stemmen.

Daarnaast vroeg GroenLinks aandacht voor de bureaucratie van regelingen en formulieren waar veel mensen met een beperking tegenaan lopen. De wethouder zei hierop toe om samen met deze mensen te gaan kijken naar mogelijkheden om het papierwerk en bijbehorende stress te verminderen.

Transparantie over politiegeweld

D66 D66 Partij voor de Dieren PvdA Utrecht 11-06-2020 11:44

De vele demonstraties wereldwijd, na de tragische dood van George Floyd in de VS, hebben de maatschappelijke problemen over discriminatie, racisme en politiegeweld op een krachtige manier geadresseerd. D66 kijkt niet weg voor racisme.

D66 heeft samen met GL, CU, Denk, SP, PvdA en PvdD vragen ingediend over cijfers met betrekking tot discriminatie en geweld door politie. In veel andere steden zijn soortgelijke vragen ingediend door uiteenlopende partijen. De vragen zijn geïnspireerd door non-profit organisatie Control Alt Delete.

Maarten Koning, raadslid voor D66: “Wij willen maximale transparantie over cijfers van de politie met betrekking tot discriminatie en geweldstoepassing en aangiften daarover. Inzicht in de ontwikkeling van deze cijfers kan bijdragen aan begrip voor en vertrouwen in het handelen van de politie. Het houdt ook een spiegel voor. De politie heeft een belangrijke rol in het tegengaan van racisme en discriminatie.”

D66 benadrukt dat er in de vragen onderscheid gemaakt wordt tussen aangiften, klachten en veroordelingen met betrekking tot discriminatie en racisme door politie enerzijds, en aangiften of klachten over politiegeweld anderzijds. Dit verschil is belangrijk, omdat we terughoudend moeten zijn om de relatie tussen incidenten over discriminatie of politiegeweld met elkaar te verbinden zonder meer over de zaken te weten.

Het onderwerp heeft al lange tijd de aandacht van de Utrechtse gemeenteraad. De burgemeester heeft als voorzitter van ‘de Driehoek’ (het overleg met politie en Openbaar Ministerie) hierover regelmatig gesprekken. Ook is door de gemeenteraad regelmatig hierover gesproken met vertegenwoordigers uit de Driehoek.

Het aantal incidenten waarbij de politie in de regio Midden-Nederland geweld toepaste, is de afgelopen jaren afgenomen. D66 hoopt die trend ook in de lokale cijfers over aangiften en klachten over politiegeweld terug te zien.