Nieuws van politieke partijen in Veenendaal inzichtelijk

8551 documenten

Politieke actualiteiten: CDA in het nieuws

CDA CDA Veenendaal 04-12-2023 14:52

De afgelopen weken was het CDA Veenendaal politiek volop zichtbaar. We hebben een aantal wapenfeiten achter elkaar gezet: Parkeerbeleid op Zondag: Mark heeft namens het CDA, in samenwerking met andere partijen zoals SGP, CU, en SP, bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde plan van het gemeentebestuur voor betaald parkeren op zondag. Het CDA is van mening dat de uitwerking van dit plan onvoldoende was afgestemd met kerken en inwoners. Ons standpunt is dat het vermeende tekort in de parkeerexploitatie eerder te wijten is aan leegstand in parkeergarages dan aan het beweerde inkomstenverlies door straatparkeren bij woningen en kerken op zondag in het centrum. Hoewel de parkeertarieven worden verhoogd, is dit omdat dit al geruime tijd niet is gebeurd. Deze visie draagt bij aan ons streven naar een evenwichtig parkeerbeleid voor de gemeenschap. De voorstellen zijn teruggestuurd naar de wethouder en het gemeentebestuur mag alsnog de inspraak met bewoners en kerken gaan regelen. Lees hier meer in de Rijnpost. Visie Sociaal Domein en Verslavingszorg: Alies heeft tijdens de raadsvergadering unanieme steun ontvangen voor haar visie op de plannen van het gemeentebestuur voor het sociaal domein. Ze heeft namens het CDA gesproken over de groeiende zorg onder Veenendaalse ouders met betrekking tot verslavingen bij de jeugd. Voor het CDA staat de aanpak van verslaving hoog op de prioriteitenlijst; van alcohol, tabak en slaapmiddelen tot internet, game en pornoverslaving. De brede steun vanuit de raad is een compliment voor ons werk. Lees het bericht in de Rijnpost. Bijenstad: Het CDA Veenendaal stelde de gemeenteraad dit voorjaar voor onze toekomstige citymarketing en evenementen te baseren op onze rijke bijenhistorie. Harold en Frank hebben de afgelopen maanden veel contact gehad met imkers, historici, winkeliersvereniging en citymarketing om een overkoepelend thema te bedenken voor Veenendaal met een link naar ons verleden als één de grootste bijenmarkten van Europa. De gemeenteraad en het gemeentebestuur hebben inmiddels unaniem hun steun uitgesproken. Er gaat nu een verkenning uitgevoerd worden naar de inpassing van het thema Veenendaal Bijenstad in de activiteitenkalender en de citymarketing van Veenendaal. Ook de Rijnpost schreef er iets over. Warmtetransitie: Hoe willen we onze stadsverwarming voor de toekomst beheren en eventueel uitbouwen? Afgelopen dinsdag hebben Mark, Frank en Reinhart namens het CDA deelgenomen aan een beeldvormende vergadering over de warmtetransitie in onze gemeente. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het afsluiten van gas in wijken binnenkort onder de bevoegdheid van de gemeente zal vallen. Deze vergadering, georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), bood waardevolle informatie over nieuwe wetten die momenteel in ontwikkeling zijn. Ook werd besproken dat het warmtenet vanuit Veenendaal-Oost mogelijk wordt uitgebreid naar wijken ten westen van de rondweg. Lees hier meer in de Rijnpost.

Terugblik opening verkiezingsmarkt door Hanke Bruins Slot

CDA CDA Veenendaal 02-12-2023 15:23

Op zaterdag 18 november opende CDA minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot in de Cultuurfabriek met een mooi openingswoord de allereerste verkiezingsmarkt, georganiseerd door de Veenendaalse Jongerenraad. Hanke ging in gesprek met kiezers, burgemeester Gert-Jan Kats en uiteraard ook vertegenwoordigers van de andere politieke partijen. Diverse leden van het CDA Veenendaal waren uiteraard present! De Rijnpost schreef er dit artikel over.

Twee begrotingen

SP SP Veenendaal 29-11-2023 14:02

Twee Veenendalers

In de afgelopen maand zijn zowel in de Provinciale Staten van Utrecht, als in de Gemeenteraad van Veenendaal, de begrotingen vastgesteld. In beide gevallen betrof het een beleidsarme begroting. En in beide gevallen werd de SP vertegenwoordigd door een Veenendaler...

In het geval van de Gemeenteraad is dat natuurlijk logisch: als je niet in Veenendaal woont, kun je hier ook niet in de Gemeenteraad zitten. In Provinciale Staten is dat des te bijzonderder: SP-fractievoorzitter Jan Breur is de enige Veenendaler die zitting heeft in Provinciale Staten.

Veenendaal: focus op wonen

De reden dat er een 'beleidsarme' programmabegroting werd voorgelegd aan de Gemeenteraad, is de grote financiële onzekerheid van gemeenten - en het uitzicht op 'ravijnjaar' 2026. De coalitiepartijen hadden al aangegeven  geen extra geld uit te geven. Toch slaagde SP-fractievoorzitter Sietse van der Bij, de golden boy van de SP, erin om zijn volledige inzet te verzilveren in de vorm van toezeggingen van het College van Burgemeester en Wethouders.

Zijn focus lag hierbij op wonen; het stokpaardje van de Veenendaalse SP. Dankzij zijn inzet, zal leegstand middels een verordening krachtig bestreden worden, zal de afgesproken hoeveelheid sociale woningbouw gewoon worden gebouwd en niet afgekocht, en wordt de volksvertegenwoordiging niet buitenspel gezet bij de kaders voor woningbouw als de Omgevingswet van kracht gaat.

Provincie Utrecht: Focus op OV

In de Provincie was de begroting beleidsarm, omdat het coalitieakkoord, dat deze zomer is gesloten, er nog niet in is verwerkt. Die verwerking wordt komende maand vastgesteld; de voorgestelde begroting had derhalve een houdbaarheidsdatum van een maand. Toch prijkte de handtekening van Veenendaler Jan Breur namens de SP onder een tweetal voorstellen. Beide voorstellen betroffen het stokpaardje van de provinciale SP: het Openbaar Vervoer.

Als vervoerders hun dienstregeling niet waar kunnen maken, kan de Provincie boetes opleggen. Samen met andere partijen stelde de SP voor om de opbrengsten van die boetes terug te laten gaan naar het OV, zodat dit betaalbaar kan blijven worden aangeboden. Dankzij een toezegging van de Gedeputeerde hoefde dit voorstel niet in stemming te worden gebracht. Het andere voorstel was een oproep om het OV bij (en over) de provinciegrenzen te versterken. Deze werd unaniem aangenomen.

In het voortraject naar de begroting toe, in de statencommissie 'Milieu en Mobiliteit' vroeg Breur extra aandacht voor Veenendaal. Hij maakt zich zorgen over de ontsluiting van Veenendaal Oost en hij miste de beloofde snelbus tussen Veenendaal en Amersfoort. Daarnaast vroeg hij aandacht voor netcongestie; een fenomeen dat de energietransitie ernstig in de soep kan laten lopen. Zijn partijgenoot Dane Harris vroeg in de statencommissie 'Bestuur, Economie en Middelen' aandacht voor een vergeten groep in het economische beleid: de mens...

Vervolg

Nu de gemeentelijke begroting is vastgesteld, is dit hoofdstuk voor de gemeenteraadsfractie gesloten. Sietse van der Bij heeft inmiddels ook al het Beleidskader Sociaal Domein een stukje socialer weten te maken. Voor Jan Breur gaat het begrotingsbeleid nog even door. De begrotingswijzigingen, als gevolg van het coalitieakkoord, zitten nu in het traject van voorbesprekingen. Op 13 december nemen Provinciale Staten hierover een besluit...

WORDT VERVOLGD...

Meer over de begrotingen: Gemeente Veenendaal: Toezeggingen in voorbereiding begroting Nu inzetten op echt betaalbare woningbouw Solidariteit: inzet bij begroting Voorstellen bij begroting Provincie Utrecht: Provinciale SP heeft aandacht voor Veenendaal bij begrotingsbehandeling Netcongestie, de grote frustrator Harris: meer aandacht voor de mens in de economie Inzet op OV bij begroting

De teleurstelling voorbij

SP SP Veenendaal 28-11-2023 06:00

Strijdbaar vooruit!

De afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen waren een behoorlijke klap voor de SP: een teruggang van 9 naar 5 zetels. Dit, in combinatie met de monsterzege van de PVV maakt de strijd voor een sociaal en rechtvaardig Nederland niet bepaald makkelijker...

... en de SP is niet de enige die een klap heeft gekregen!

GroenLinks/PvdA heeft wellicht zetels gewonnen; Frans Timmermans is in zijn missie om deze partij de grootste te maken bepaald niet geslaagd. Maar is er bij hen nog een gouden randje in de uitslag te bespeuren; voor de rest van links is het nog dramatischer: de Partij voor de Dieren is gehalveerd; Bij1 is uit de kamer verdwenen.

Zelfs als je ChristenUnie en D66 heel gul tot links rekent, wordt het er niet bepaald beter op. De strijd voor een sociaal en rechtvaardig Nederland is niet bepaald makkelijker geworden. Hoe moet dat nu verder? Hieronder enkele reacties van SP'ers uit de regio...

JAN BREUR (Fractievoorzitter SP, Provinciale Staten Utrecht): "Ja, de uitslag is slechter dan elke verkiezingsuitslag dan ik ooit heb meegemaakt. De SP zit in een dip, die al langere tijd duurt. Heel links ligt in de lappenmand; ultrarechts pakt de winst. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daarover zorgen maken. Tegen die mensen zeg ik: wij staan voor je klaar."

BAUKJE HIEMSTRA (Afdelingsvoorzitter SP Veenendaal en Omstreken): "Wij, als afdeling, hebben ons het vuur uit de sloffen gelopen om onze SP-standpunten te verspreiden en aan het licht te brengen. Het heeft niet geholpen. We waren terneergeslagen. Maar we staan weer op en we gaan door met onze strijd voor een beter Nederland, waarin iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien en waarin we elkaar met respect behandelen. We gaan door voor een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen."

JASWINDER SINGH (Afdelingsvoorzitter SP Utrecht): "De les is dat we weer gaan werken aan de opbouw van een links Nederland. Dan moeten de kiezers die op de PVV hebben gestemd niet in het hokje van de racisten geplaatst worden. We moeten juist verbinding zoeken en echt luisteren naar wat hen bezighoudt en daarmee aan de slag te gaan. Want luisteren alleen is niet genoeg."

SIETSE VAN DER BIJ (Fractievoorzitter SP, Gemeenteraad Veenendaal): "De uitslag geeft grote uitdagingen, ook al zijn we ons bewust dat een kleine SP ook grote successen kan boeken. Juist ook in Veenendaal laten we dit zien. Welk aantal zetels dan ook, wij blijven luisteren en samen met de inwoners zij aan zij staan."

Ondanks de klap die de SP te verduren heeft gehad... Ondanks de klap die heel links te verduren heeft gehad... Ondanks de winst van de PVV...

Ondanks dit alles... ... is de enorme strijdbaarheid van de SP als een huis overeind blijven staan. En blijft de SP zich inzetten voor een sociaal en rechtvaardig Nederland. Voor iedereen. Want...

overal waar onrecht is trekken wij ten strijde!

verkiezingspagina Zie ook: SP-stemmers bedankt! Definitieve uitslagen Veenendaal, Rhenen, Renswoude Wij zullen doorgaan (BLOG Baukje Hiemstra) Zijn PVV-stemmers racistisch? (BLOG Jaswinder Singh)
Zie ook: Verkiezingen

Definitieve uitslagen

SP SP Veenendaal 27-11-2023 16:02

Veenendaal, Rhenen, Renswoude

De kiesraad maakt aanstaande vrijdag de officiële verkiezingsuitslag bekend, maar de gemeenten - zelfs Veenendaal - zijn klaar met tellen. En aan het eind van de telling zou de PVV zelfs 37 zetels in de wacht slepen, en is de klap voor links hard. Hoe hebben Veenendaal en omgeving hieraan bijgedragen? En hoe deed de SP het hier?

Veenendaal:

51.980 kiezers in Veenendaal wisten afgelopen woensdag de weg naar de stembus te vinden. Dit is goed voor een opkomst van 79,3%. De PVV pakte 9.217 stemmen, oftewel 22,4% van het totaal. Zij is daarmee de grootste in Veenendaal, en laat de traditioneel sterke partijen ChristenUnie (3.666 stemmen; 8,9%) en SGP (4.453; 10,8%) ver achter zich. De SP is hier altijd een kleine speler geweest, maar met 838 stemmen (2%) is toch wel een nieuw dieptepunt bereikt.

Van de Veense SP-stemmen ging de overgrote meerderheid, 708, naar lijsttrekker Lilian Marijnissen. Sandra Beckerman, geboren en getogen in Veenendaal en de tweede op de lijst, was goed voor 49 stemmen. Daarmee blijft ze net steken achter Frank Buijs van het CDA, de Veenendaler na een persoonlijke campagne in zijn home town hier 55 stemmen wist te bemachtigen. De andere verkiesbare Veenendalers deden het beter. Arjan Koerts (ChristenUnie) haalde exact 100 stemmen binnen; Dick Both (SGP) maarliefst 215. Ondanks deze lokale uitslag zal Beckerman de enige Veense kandidaat zijn die een Kamerzetel mag innemen...

Rhenen:

In Rhenen lag het opkomstpercentage nog hoger dan in Veenendaal, namelijk 82,74%. Dat zijn 12.849 stemmen in totaal. Ook hier was de PVV de grootste, met 3.065 stemmen (23,9%). De SGP eindigde met 1.967 stemmen, goed voor 15,3%. De SP kwam in Rhenen niet verder dan een beschamende 202 stemmen, oftewel 1,6%.

De lokale kandidaat in Rhenen was SGP'er Bertrick van den Dikkenberg, die de Provinciale Statenfractie van de Staatkundig Gereformeerden aanvoert. Hij was in zijn thuisgemeente slechts goed voor 19 stemmen...

Renswoude:

Renswoude kende maarliefst een opkomst van 87,4% - welke bereikt is door 3.571 geldige, 5 blanco en 6 ongeldige uitgebrachte stemmen. Ook hier blies de PVV de overige partijen weg, met maarliefst 846 stemmen. De SP strandde hier hopeloos met slechts 36 stemmen. Hoewel een vertaling naar percentages in Renswoude niet gevonden is, kunnen we vertellen dat 36 stemmen neerkomt op pakweg 1%.

In de strijd tussen de Veenendalers bleef Sandra Beckerman (SP) in Renswoude weer net achter Frank Buijs (CDA) stemmen. Beckerman haalde in Renswoude 1 stem, Buijs 2. Ook Arjan Koerts (CU) wist hier 2 stemmen te behalen. SGP'er Both was de meest succesvolle Veenendaler in Renswoude: met 9 stemmen haalde hij bijna 2x zoveel stemmen in Renswoude dan de andere drie Veenendalers bij elkaar.

verkiezingspagina
Zie ook: Verkiezingen

Beelden van de afgelopen campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen

CDA CDA Veenendaal 27-11-2023 15:04

De afgelopen weken hebben vele leden van het CDA Veenendaal, CDA Rhenen, CDA Velp, CDA Lansingerland en uit heel Nederland geholpen om het CDA zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van (potentiële) kiezers. Via deze link bekijk je een terugblik op de beelden van de afgelopen campagne vanuit Veenendaal. Er is ook een heuse terugblikvideo gemaakt, die kun je via deze link bekijken.

Terugblik op Tweede Kamerverkiezingen

CDA CDA Veenendaal 24-11-2023 14:57

Het CDA heeft een positieve campagne gevoerd, ondanks een tegenvallende landelijke uitslag. Dank aan alle stemmers, vrijwilligers en energiegevers voor #EenFatsoenlijkLand! We bouwen voort op ons lokale team. We schrokken van de uitslagen, maar de hoopvolle campagne is een lichtpunt. De lokale inzet was geweldig, met ruim 8.000 geflyerde huizen en prominente kandidaten. Dank voor jullie toewijding. Laten we in Veenendaal, Rhenen, Velp, Renswoude, Lansingerland en waar dan ook in Nederland doorgaan met het herkenbare, vertrouwde CDA-verhaal van hoop! Mijn waardering gaat naar het achterliggende team, dag en nacht toegewijd. Dankjewel team communicatie, social media, strategie, persvoorlichting, het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, beleidsmedewerkers, fotograaf, partijbureau, CDA Academie, campagneleiders en alle vrijwilligers! Positiviteit blijft: we bouwen aan een nieuw CDA met Henri Bontenbal als partijleider. Dank aan CDA Veenendaal voor financiële, fysieke en mentale steun. Zonder jullie enthousiasme was deze campagne niet mogelijk. Dank aan allen die ons op welke manier dan ook hebben gesteund: reacties, bemoedigende woorden, stemmen en alle hulp. Jullie steun betekent veel! De Kiesraad publiceerde afgelopen vrijdag dat mensen uit bijna heel Nederland (maar liefst 10 van de 13 kieskringen) op mij gestemd hebben bij de verkiezingen: in totaal 136 keer. Henri Bontenbal, Eline, Inge van Dijk, Derk Boswijk en Harmen Krul blijven topprestaties leveren als onze nieuwe Tweede Kamerleden. Laten we ze volop blijven steunen en samen verder bouwen aan een hoopvolle toekomst. Frank Buijs

SP-stemmers bedankt!

SP SP Veenendaal 23-11-2023 09:48

(revolutie tot nader order uitgesteld)

De verkiezingen zitten erop. Hoewel de SP erin geslaagd is om de dramatische peilingen van de laatste tijd te dempen, heeft de partij flink verloren. We zakken van 9 naar 5 zetels. Grote winnaar is de PVV, die maarliefst 35 zetels binnenharkt en daarmee op afstand de grootste is.

In Veenendaal zijn er volgens de voorlopige uitslag 839 stemmen op de SP uitgebracht. Goed voor 2%. De opkomst was 79%. Dat is een lichte achteruitgang ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezingen, eerder dit jaar. Toen had de SP 891 stemmen (2,87%) binnengehaald bij een opkomst van 60%. Zodra de definitieve uitslag officieel bekend is, zal deze worden bijgewerkt op onze verkiezingspagina.

Met deze uitslag zal het bar moeilijk worden om Nederland en de wereld mooier en socialer te maken. Maar ja; we zullen doorgaan. In Veenendaal bewijzen we - keer op keer - dat ook een kleine SP bijzonder effectief kan zijn. En natuurlijk zijn we blij met elke stem die op ons wordt uitgebracht. Daarom zeggen wij:

SP-stemmers Bedankt! verkiezingspagina
Zie ook: Verkiezingen

Samen werken in verbinding!

ProVeenendaal ProVeenendaal Veenendaal 22-11-2023 12:05

Het sociaal domein; wat is dat eigenlijk? Met het sociaal domein bedoelen we alles wat we vanuit de gemeente doen op het gebied van werk, inkomen, welzijn, meedoen, Wmo, opvoeden en opgroeien. In het nieuwe Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024-2027 staat hoe wij in Veenendaal hier invulling aan willen geven. Het raakt dus écht iedereen, van jong tot oud.

ProVeenendaal is positief over hoe het proces tot nu toe is verlopen. Veel organisaties uit de Veense samenleving hebben hieraan bijgedragen. Ook inhoudelijk ligt er een goed document. Daarnaast is het allemaal ook een stuk leesbaarder geworden. Alle inwoners moeten kunnen begrijpen hoe wij in Veenendaal met het sociaal domein om willen gaan.

De gemeente en alle betrokken organisaties kunnen dit echter niet alleen. Ook jíj hebt daarin een belangrijke rol. Als iedereen in onze mooie gemeente een steentje bijdraagt, dan hebben veel mensen daar profijt van.

Samen werken in verbinding; wij gaan er voor!

Wat een week!!!

SP SP Veenendaal 22-11-2023 12:00

SP knalt in de campagne

Vandaag is het zover. Verkiezingen voor de Tweede Kamer. Misschien heeft u al gestemd, misschien moet u nog stemmen. De afgelopen week heeft de SP keihard gewerkt om mensen op te roepen om SP te stemmen. Stormen zijn getrotseerd. Voor een beter, eerlijker en socialer Nederland!

Woensdag

Op woensdag zijn Toke en Tilmann naar Aller Erf gegaan, om sponsjes en flyers uit te delen. En om in gesprekken aan te gaan met de mensen daar. "Mensen maken zich echt druk over wonen en de zorg," vertelt Tilmann. "Vooral de hoge huren en de boodschappen worden vaak benoemd."

Op campagne bij Aller Erf DONDERDAG

Nederland moet niet alleen vanuit Den Haag socialer worden gemaakt; ook in Veenendaal kan er een tandje bij. In de gemeenteraad deed Sietse van der Bij namens de SP daar voorstellen voor. En hij overhandigde een symbolische cheque aan wethouder Stroobosscher, met de oproep om meer winkels aan te sluiten op de Veenendaalpas.

SP: Sluit ze aan! Veenendaal weer iets socialer Vrijdag

Afgelopen vrijdag stonden we op de markt op het Bruïneplein met onze postertafel. We vroegen de bezoekers welke van de vier onderwerpen voor hen het meest belangrijk is: goede zorg, armoede, wonen of ongelijkheid. Dit leidde tot een aantal mooie gesprekken.

Stickers plakken Zaterdag

Terwijl Toke in Veenendaal flyers en molentjes uitdeelde, ging Baukje met een groep andere SPers uit onze provincie langs acht verschillende plaatsen om daar flyers uit te delen en met mensen in gesprek te gaan.

Een bus reed langs langs verschillende plaatsen. Overal stapten de SP'ers uit, en na hun verblijf stapten er weer meer SP'er in. Op naar de volgende plaats. Waar de bus stopte, werd het goede woord verspreid: maak Nederland sociaal, leefbaar en betaalbaar; maak de overheid weer betrouwbaar.

Naar een beter Nederland De SP is overal... Maandag

Op maandag verscheen onze eigen Walter in Ede, om daar de campagne te versterken. Samen met zijn collega's van het landelijke SP-hoofdkwartier. Een goede week eerder kwamen ze in actie in Veenendaal, op het Bruïneplein.

With a little help from our friends... Dinsdag

En op dinsdag was de SP - inclusief lijsttrekker Lilian Marijnissen - in grote getale aanwezig in Utrecht. Dit keer om in Overvecht nog eens flink van zich te laten horen. En nu maar hopen op een goede uitkomst.

"Veel mensen twijfelen nog wat ze moeten gaan stemmen," vertelt Sandra Beckerman; het kandidaat-Kamerlid van de SP dat in het Franse Gat is opgegroeid. "Maar zorg dat jij geen spijt krijgt van jouw stem," roept ze op. "De beste strategische stem is een stem op de SP. Want alleen met jouw stem kunnen we de huren verlagen, de leegstand aanpakken en zorgen dat huisjesmelkers niet schathemeltje rijk worden met onze huizen."

programma samenvatting kandidaten