Nieuws van politieke partijen in Veenendaal inzichtelijk

7432 documenten

#BeloonDeHelden

SP SP Veenendaal 25-05-2020 15:12

Eerder deze maand was het de Dag van de Verpleging. De SP nam deze gelegenheid te baat om aandacht te vragen voor de actie #BeloonDeHelden. Want de zorg verdient meer dan alleen applaus.

'De Rijnpost' besteedde aandacht aan deze actie. Ook tekenen? Druk op het plaatje of ga naar beloondehelden.nl.

Zie ook: Actie Zie ook: In de media Zie ook: Zorg

OPEN BRIEF Aan alle verhuurders van Woningen in Veenendaal

SP SP Veenendaal 25-05-2020 05:56

0% = genoeg. Stop de huurverhoging!  Geachte mevrouw, mijnheer,

Via deze brief wil de SP afd. Veenendaal u dringend verzoeken om af te zien van de geplande jaarlijkse huurverhoging. Vorig jaar had al ongeveer 50 procent van alle huurders moeite met het betalen van de huur. Door de recente gezondheids- en economische crisis krijgen veel huurders nu te maken met een terugval in inkomsten. Het is daarom van groot belang dat huurders in deze onzekere tijden niet ook nog eens te maken krijgen met de door u aangekondigde lastenverzwaring van de huurverhoging.

Veel van uw huurders geven aan zich serieus zorgen te maken over de huurverhoging en die signalen bereiken de SP afd. Veenendaal iedere dag in toenemende mate. U kunt een groot deel van deze zorgen wegnemen door te zeggen: "0% is genoeg. Voor onze huurder(s) geen huurverhoging dit jaar."

Enkele woningcorporaties hebben al aangegeven de huurverhoging uit te stellen. Onder andere HW wonen, Deltawonen en Vechtdal wonen hebben besloten om de huurverhoging in elk geval uit te stellen tot oktober. Woningstichting Den Helder en Helder Vastgoed stelt de huurverhoging uit tot 1 januari. Kennemer wonen heeft aangegeven met een lagere verhoging te komen dan ze van plan waren. Dit zijn volgens ons al enkele stappen in de goede richting, maar uiteraard nog maar een gedeelte van het gewenste resultaat. Wij hopen dat u alsnog zult besluiten om de huurverhogingen in zijn geheel van tafel te vegen dit jaar.

We zijn zeer benieuwd naar uw reactie en uiteraard gaan we graag met u in gesprek om onze ideeën verder toe te lichten.

Met vriendelijke groet, namens SP afdeling Veenendaal,

B. Hiemstra, voorzitter

CDA verrast afvalbrengers met koffie

CDA CDA Veenendaal 22-05-2020 16:48

Vandaag geen vraag maar een concrete actie! Koffie schenken bij het afvalbrengstation. Nu veel mensen door de corona-crisis thuiswerken, wordt er thuis massaal een grote voorjaarsschoonmaak gehouden. De gang naar de milieustraat in Veenendaal is dan gauw gemaakt, maar helaas, geduld is dan een schone zaak. Normaliter was het altijd erg druk op de zaterdagen maar nu ook op doordeweekse dagen. Je mag gezellig achteraan in de rij aansluiten met wachttijden van soms meer dan 2 uur. Vanuit verschillende hoeken is hier aandacht voor gevraagd aan het College. Deze week kwam wethouder Verloop tijdens de Raadscommissie, die geheel in het teken stond van de corona-crisis, met de toezegging dat er een reserveringssysteem voor het ACV afvalbrengstation komt! Maar het is nog geen 1 juni. Vandaar dat de fractie van het CDA vrijdagochtend koffie uit ging delen aan alle wachtenden in de nog steeds lange rij. Nog even geduld, nog even wachten. Namens het CDA een hele goede wachttijd gewenst met een heerlijk kopje koffie!

Spreektekst "Corona"

SP SP Veenendaal 22-05-2020 11:06

Raadscommissie 20 mei 2020

Namens de SP wil ik sterkte wensen aan alle mensen die op enigerlei wijze door het coronavirus geraakt zijn. Het zijn zeer bijzondere tijden waarbij veel inwoners hard geraakt worden.

Mooi is het om te zien dat zoveel mensen er met elkaar het beste van weten te maken.  We zien samenwerkingen tussen allerlei hulpgroepen. Mooi is om te zien dat mensen met allerlei achtergronden, geloven en denkwijzen elkaar juist nu weten te vinden en helpen. Gelukkig kwamen veel hulpgroepen niet om in de aanvragen. Maar dit wil niet zeggen dat onze inwoners niet zwaar geraakt zijn.

In de afgelopen raadsvergadering sprak een raadslid zich erover uit dat dit binnen de raad meevalt. Wat mij persoonlijk betreft klopt dit helaas niet. Ik heb in levende lijven mee mogen maken hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn. Helaas zal ik mijn oma niet meer terug zien omdat ze is overleden aan deze rottige ziekte. Daarnaast is binnen mijn directe familie ook een Veenendaalse zorgmedewerker definitief positief getest. Ik wil mijn pijn hierover met niets of niemand vergelijken. Maar het laat mij nogmaals zien dat mijn opa en oma mij een wijze levensles hebben meegegeven: Sta je klaar voor elkaar, je buren en je wijk,- dan staan deze ook klaar voor jou.

Veel mensen hebben laten zien dat ze voor elkaar klaar stonden. In klein verband binnen de familie, maar vaak ook tot ver daarbuiten. Denk eens aan de geweldige kracht die van de berenactie uit ging. Duizenden kinderen zijn daar enorm blij van geworden. Maar ook de lokale winkeliers die samenwerkten om elkaar er bovenop te houden met de website steunveenendaal.nl

Uiteindelijk wil ik namens de SP al onze inwoners ongeacht achtergrond, geloof of denkwijze bedanken voor elke vorm van hulp die aan elkaar wordt geboden. Alles helpt.

Afsluitend zal ik alleen de punten benoemen die nog niet eerder aan bod zijn gekomen bij de eerdere sprekers.

Extra aandacht moet er zijn en blijven voor groepen mensen die hier extra last van ondervinden. Te denken valt aan onder andere:  gehandicapten en mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel. Wethouder, is hier extra zicht op, of dit goed verloopt? Daarnaast merken wij dat er niet consequent gehandhaafd wordt door de verschillende handhavingsgroepen. Wil de portefeuillehouder veiligheid hierop reflecteren? Ook maken we ons financieel grote zorgen voor onze gemeente. Maar daarover zal de heer A.J. Breur nu verder spreken namens onze fractie.

Voorzitter bedankt.

Bijdrage CDA Veenendaal, raadscommissie 20-05

CDA CDA Veenendaal 21-05-2020 06:45

Voorzitter, De Corona-crisis raakt Nederland en ook Veenendaal hard. Wij hebben in deze tijden van crisis gelukkig veel veerkracht gezien in onze samenleving; uitzonderlijke inzet en absolute topprestaties in de gezondheidszorg, mooie initiatieven om eenzame ouderen een hard onder de riem te steken zoals de blije groet en een wethouder die kaarten stuurt aan schoolkinderen op hun verjaardag, het geeft aan hoe krachtig en verbonden onze samenleving in veel opzichten is. Ook is het CDA positief over de snelle acties van onze burgemeester, wethouders en diverse medewerkers van de gemeente om in Veenendaal te doen wat nodig is. De negatieve impact is echter helaas vele malen groter en het is daarom noodzakelijk die nu in deze vergadering te bespreken. Ik noem een aantal punten die er voor mij in negatieve zin uitspringen, ik zal die splitsen in sociaal en economisch: ouderen in verzorgingshuizen mogen niet meer fysiek worden opgezocht. Zelfs op het sterfbed mogen slechts enkele familieleden afscheid nemen en moeten deze familieleden beschermende kleding dragen; een knuffel of even de hand vasthouden zit er zelfs dan niet in. De uitvaart kan vervolgens slechts zeer kleinschalig plaatsvinden en lichamelijk contact om zo elkaar te troosten is niet toegestaan. Eenzaamheid is voor velen een uitdaging en zeker voor mensen met psychische klachten een flink probleem. Door de maatregelen is er minder sociaal contact en ook de wijkcentra zijn gesloten. Daarmee is er minder steun van vrienden en buren en minder sociale controle, bij de meeste mensen gaat het desondanks redelijk goed, maar bij de meest kwetsbare Veenendalers komen problemen later aan het licht en is de impact van de noodmaatregelen hierdoor groter. Dit resulteert ook weer in grotere druk op wijkverpleging en de zorg in bredere zin. Dit baart het CDA zorgen. Samenkomsten in kerken en moskeeën kunnen niet op de gangbare manier plaatsvinden. Dit raakt vele kerkgangers hard; een avondmaalsviering of reguliere dienst op afstand is in de beleving toch echt anders. Ook voor onze Islamitische inwoners heeft dit forse impact, zeker nu de Ramadan midden in deze crisis valt. De steun die veel Veenendalers halen uit hun geloof en uit hun geloofsgemeenschap halen wordt zo geraakt. Tegelijk zijn we positief verrast door vele initiatieven om samenkomsten en contact op afstand goed vorm te geven. Economisch worden ondernemers hard geraakt. Op de markt, in de horeca, in de kappersbranche en in de cultuursector vallen nu al zware klappen. De werkloosheid loopt snel op. De economische crisis die nu wordt verwacht zal mogelijk nog grotere en bredere impact hebben. Dit resulteert bij de CDA-fractie in de volgende vragen: Er leven op dit moment zorgen om De Lampegiet; kan de wethouder aangeven hoe onze culturele sector en dan met name De Lampegiet er op dit moment voor staat? En hebt u voldoende zicht op de financiële situatie van andere beeldbepalende ondernemingen in Veenendaal, in ons winkelcentrum en daar buiten? Zijn de landelijke steunmaatregelen afdoende of is er in Veenendaal meer nodig? En zo ja, wat kan de gemeente hierin doen en op welke termijn? Landelijk ligt er inmiddels een plan om noodmaatregelen af te bouwen en lokaal zien we dat de eerste stappen op de weg terug worden gezet: de markt was zaterdag weer vrijwel compleet en zoals u kunt zien kon ik weer naar de kapper. Het is ook de taak van deze raad om zorg te dragen voor een passende begroting. De impact van deze crisis op de gemeentelijke begroting is groot. Waar dat nog niet definitief kan zullen we dit moeten doen aan de hand van scenario’s en eerste inschattingen. Landelijk heeft het CPB een viertal scenario’s uitgewerkt voor de economische gevolgen, van zeer negatief tot optimistisch. U heeft deze als bijlage 2 bij het laatste memo aan deze commissie gevoegd. Daarnaast heeft u een eerste lijst opgesteld met impact op de gemeentelijke financiën, dank daarvoor. Lokaal heeft u ook de eerste gevolgen op een rij gezet voor de gemeentelijke begroting, dank voor deze eerste actie, maar ik vind hem nog onvolledig. Wat bij dit memo echter nog ontbreekt is een vertaling naar de gevolgen voor de begrotingen 2020 en 2021 en de stappen die we nu moeten zetten om de tekorten te beperken. Graag zouden wij zien dat de facetten waar we nu al financiële gevolgen zien van de coronacrisis op de gemeentelijke begroting vertaald worden naar een concrete impact op de begroting 2020 en 2021, waar nog onduidelijkheid is kan een raming op basis van de vier landelijke scenario’s worden toegevoegd, om zo de bandbreedte van de impact aan te geven. Vervolgens kunnen we dan als gemeenteraad gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen en samen zoeken naar oplossingen om de begroting weer in evenwicht te brengen, eventuele voorstellen hiertoe van het college ziet het CDA ook met belangstelling tegemoet. Wij horen graag van de wethouder wanneer wij hier een eerste aanzet van kunnen verwachten. In elk scenario dient ruimte te worden gemaakt voor ondersteuning van inwoners en lokale ondernemers; voor zover de landelijke maatregelen niet toereikend zouden zijn, is het goed om handelsruimte te houden om te zorgen dat tijdens en na deze crisis iedereen in Veenendaal mee kan blijven doen. Voorzitter, ik zie uit naar de reactie van het college.

College alsnog overtuigd, toch een reserveringssysteem bij het afvalbrengstation ACV

VVD VVD Veenendaal 21-05-2020 00:58

Gisteren tijdens de commissievergadering heeft de fractie van de VVD nogmaals aandacht gevraagd voor het fileprobleem bij de ACV. Leo Nooteboom, VVD raadslid pleitte eerder al in schriftelijke vragen voor een eenvoudig meldsysteem. Op dit moment zijn de wachttijden namelijk totaal onvoorspelbaar.

https://veenendaal.vvd.nl/nieuws/39558/college-alsnog-overtuigd-toch-een-reserveringssysteem-bij-het-afvalbrengstation-acv

© @Gelderlander

Deze wachttijd leidt naast ongemak, tot verkeers- en verkeersveiligheidsproblemen. Daarbij kunnen bedrijven door de wachtrij regelmatig hun eigen terrein niet oprijden. Ook kunnen mensen die naar het afvalbrengstation willen op kosten gejaagd worden als ze bijvoorbeeld een aanhangertje huren.

Een webpagina om op kenteken te reserveren, een persbericht en wat ruchtbaarheid op de sociale media en een paar borden langs de Wageningselaan dat afval tijdelijk alleen op afspraak gebracht kan worden, voldoen naar het idee van de VVD voor de korte termijn om een reserveringssysteem op te zetten.

De wethouder heeft toegezegd dat er op de korte termijn toch een reserveringssysteem voor het afvalbrengstation ACV komt. Veilig en zonder file je grofvuil kunnen wegbrengen, is zo nodig en gewenst, voor iedereen in Veenendaal.

Leo Nooteboom
Raadslid

Column: Voedselbank, door Hennie Bos

PvdA PvdA Veenendaal 20-05-2020 10:33

Een van de eerste voedselbanken in Nederland werd opgericht in 2002 door Sjaak en Clara Sies in Rotterdam.

Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten, in 1967 door John van Hengel. John wist een supermarkt te overtuigen om restantvoedsel te doneren voor een alleenstaande vrouw met een gezin van tien kinderen. Al snel groeide het uit tot een systeem om voedsel wat over was bij supermarkten op te halen en aan arme mensen te geven. Toen John Hengel in 2005 overleed op 83-jarige leeftijd voorzagen de Amerikaanse voedselbanken dagelijks 23 miljoen Amerikanen van levensmiddelen. De zogenaamde Amerikaanse droom was voor vele Amerikanen ver weg. Daarbij kwam dat Amerika niet een sociaal vangnet had én heeft als Europa dat kent.

Desondanks werd eerste Europese Voedselbank in 1984 opgericht in Frankrijk. Pas jaren later volgde Nederland.

Sjaak en Clara besloten, na een faillissement van hun bedrijf, waardoor ze door een diep dal waren gegaan iets te doen voor de mensen die nauwelijks rond konden komen. Veel winkeliers, tuinders en fabrikanten sprongen bij.  Ook waren er gelukkig vanaf het begin veel mensen die wilde helpen. Veel vrijwilligers, vaak vanuit kerkelijk verband, zagen in de voedselbanken het platvorm waar zowel wat aan de schrijnende armoede als aan de verspilling kon worden gedaan. In de ogen van veel mensen was het ook een schandvlek dat zich in onze beschaving afspeelde.

Veel politieke partijen formuleerde als doelstelling dat Voedselbanken zo snel mogelijk overbodig moesten worden. Dezelfde partijen hebben deze tekst in latere jaren niet meer in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

Op dit moment zijn er ca. 175 voedselbanken in Nederland. In Veenendaal werd de Voedselbank in 2004 opgericht.  Meer dan 130.000 mensen zijn aangewezen op de voedselbanken, waarvan in Veenendaal e.o. wekelijks ca. 400 pakketten worden uitgereikt.

De vrijwilligers (meer dan 80 vrijwilligers in Veenendaal) doen uitstekend werk voor hun medemensen, die door welke omstandigheden ook, in een situatie zijn terechtgekomen, waardoor ze zijn aangewezen op de Voedselbank.

Om in aanmerking te komen voor de Voedselbank is er een landelijk vastgestelde inkomenstoets. Een alleenstaande, die minder dan ca. € 200,- overhoudt aan leefgeld per maand komt eens per week in aanmerking voor een voedselpakket. Een samenwonend gezin met twee kinderen mag maandelijks niet meer dan € 440,- overhouden om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. De komende periode zullen hoogstwaarschijnlijk meer mensen, nadat ze zich eerst met veel pijn voorbij hun trots hebben moeten vechten, aan moeten kloppen bij de Voedselbank.

Op Het Stempel 2 is er afgelopen week een actie geweest die € 369,50 heeft opgebracht. Wellicht kunt u in uw wijk, straat, appartement, ook iets doen om het leven van onze inwoners én hun kinderen een beetje dragelijker te maken.  Ook kunt u boodschappen doneren bij verschillende supermarkten. De mensen zullen u dankbaar zijn. Alle kleine beetjes helpen.

 

 

 

 

Het bericht Column: Voedselbank, door Hennie Bos verscheen eerst op PvdA Veenendaal.

Schoonmaakhulp als maatwerk?

SP SP Veenendaal 20-05-2020 06:16

Twijfel over argumentatie

Schoonmaakhulp als maatwerkvoorziening; het staat al lange tijd op het verlanglijstje van de SP. Nu stelt het College van Burgemeester en Wethouders voor om er inderdaad een maatwerkvoorziening van te maken. Maar vanwege de sterk gedreven financiële argumentatie hiervoor, vermoedt de SP een flinke adder onder het gras...

Het grote voordeel van maatwerk is dat iedereen met een hulpvraag gezien kan worden. Maar het risico is dat besluiten over de mate van maatwerk kunnen worden kunnen worden gestuurd door financiële beperkingen. De teneur van het raadsvoorstel is zeer sterk gericht op financiële beheersbaarheid en dat maakt, dat je voorziet, dat aan de toelatingscriteria gesleuteld wordt als de uitgaven hoger dreigen te worden dan het in de begroting goedgekeurde budget.

Een argument als "grip op de toegang" leest dan al gauw als "mensen bij de zorg weghouden". Dat maakt de SP huiverig om in te stemmen met dit voorstel. Bovendien twijfelt de SP of er voldoende cliëntondersteuning is voor deze operatie.

Op donderdag 28 mei neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel.

Zie ook: Financien Zorg

Nieuwe Energie...

SP SP Veenendaal 19-05-2020 13:43

Regionale energiestrategie foodvalley

Gisteravond (maandag 18 mei) werd de ontwerp-Regionale Energiestrategie (RES) van Food Valley besproken in de Raadscommissie van Veenendaal. Hierin staat wat onze regio gaat doen in het kader van de 'energietransitie'. De SP kan in principe instemmen met dit document - maar plaatste nog wel een paar kritische kanttekeningen...

Klimaatrechtvaardigheid

Fractievoorzitter Jan Breur: "Het verduurzamen van onze energievoorziening is noodzakelijk, en daar mag best vaart achter worden gezet. Wel willen wij dat de kosten en baten op een rechtvaardige manier worden verdeeld; dit houdt het voor iedereen betaalbaar en houdt het draagvlak overeind. Bovendien blijkt dat rechtvaardige maatregelen ook nog eens doeltreffender zijn dan het bevoordelen van de elite."

Effectiviteit

Breur: "Wat de effectiviteit betreft zijn wij dan ook geen voorstander van het gebruik van biomassa of het volplempen van weilanden met zonnepanelen. Als natuur moet wijken voor energieopwekking, is dat nauwelijks winst te noemen. Benut eerst de dakcapaciteit optimaal, alvorens zonnepanelen elders te plaatsen."

Opwekcapaciteit

Aangezien Veenendaal in 2035 energieneutraal wil zijn, is het van belang om stil te staan bij de energiebehoefte van Veenendaal - en hoe die zich verhoudt tot de opwekcapaciteit. Als we meer opwekken dan gebruiken, is dat natuurlijk niet energieneutraal. Namens de SP vroeg fractievoorzitter Jan Breur hier dan ook naar aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Volgens Wethouder Verloop zullen we meer energie nodig hebben dan dat we (duurzaam) kunnen opwekken.

Tussenproduct

Aangezien de RES een tussenproduct is, kan de SP nu in principe instemmen. Of de SP dat in de toekomst blijft doen, hangt af van hoe de RES zich verder ontwikkelt. Vorige maand stelde de gemeenteraad ook de warmtevisie vast.

Zie ook: Warmtevisie unaniem vastgesteld Sietse van der Bij - Willem Drees Lezing