Nieuws van politieke partijen in Velsen inzichtelijk

2195 documenten

Motie vergroenen Plein 1945 unaniem aangenomen!

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 31-03-2021 20:32

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1368727/43799/Plein 1945-ontwerp.jpg

De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie in de raad regelmatig gevraagd om meer groen op Plein 1945. In de raadsvergadering van woensdag 31 maart is een motie van ChristenUnie Velsen, ondersteund door een aantal andere partijen unaniem aangenomen. 

Waarom willen we een groen Plein 1945: 

Dudok heeft Plein 1945 altijd bedoeld als plein met veel groen, maar de laatste jaren is het groen steeds minder geworden (o.a. doordat na een storm geen bomen zijn teruggeplaatst) De gemeente promoot actief de actie Steenbreek, maar geeft met dit plein als gemeente het verkeerde voorbeeld. Actie Steenbreek wil dat overal in tuinen en straten tegels worden vervangen door groen voor meer biodiversiteit en minder hitte-stress Het plein zal veel levendiger worden veel groen en gezellige terrassen

Een complicatie is dat er ook ideeën zijn om onder het plein een parkeergarage te maken. De indienders van de motie willen deze discussie naar voren halen, zodat de raad in één keer een goed besluit kan nemen en voorkomen wordt dat een vergroend plein weer open moet voor graafwerk. 

De raad heeft op 31 maart de motie unaniem aangenomen. Hieronder een aantal afbeeldingen, met dank aan Dudok, CDA Velsen en Google. 

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1368727/43799/Plein 1945 collage.jpg

Beantwoording vragen Toeslagenaffaire

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 23-02-2021 17:46

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1363883/43799/Stadhuis Velsen.jpgDe Gemeente Velsen heeft binnen enkele dagen antwoord gegeven op de door de CU gestelde raadsvragen.

Op 26 januari 2021 hadden, aldus de Gemeente Velsen, 26 gezinnen zich gemeld als gedupeerde bij de Belastingdienst. Niet bekend is of alle gezinnen ook daadwerkelijk als gedupeerde door de Belastingdienst zullen worden aangemerkt. De Gemeente heeft op 3 februari  2021 een bericht op de website geplaatst, zodat ouders zich ook zelf kunnen melden. 

Hier vindt u het antwoord van de Gemeente Velsen.

Toeslagenaffaire: hoe staat het ervoor in Velsen?

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 14-02-2021 16:05

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1353588/43799/Foto Ongekend onrecht.jpgDe toeslagenaffaire heeft een ongekende impact op het leven van duizenden gedupeerden.

Voor hen zijn de gevolgen nogaltijd dagelijks voelbaar. Gemeenten hebben van het rijk vooralsnog 11 miljoen euro beschikbaar gekregen om gedupeerden snel te kunnen helpen. Veel gemeenten hebben een meldpunt geopend om deze hulp te kunnen organiseren. Het aantal mensen dat zich gemeld heeft blijft ver achter bij het aantal dat je zou verwachten.Gelukkig heeft het kabinet nu aangegeven dat er nog in januari de mogelijk zal ontstaan voor gemeenten om van de gedupeerden wel de gegevens boven tafel te krijgen.Het is belangrijk dat gedupeerde gezinnen snel hulp krijgen. Niet alleen om uit de schulden te raken maar vooral ook omsociaal en emotioneel weer stappen te kunnen zetten. Voor de kinderen uit deze gezinnen is het hard nodig dat errust ontstaat.De CU fractie in de Gemeenteraad heeft hier vragen over gesteld aan het college van B & W. De IJmuider Courant plaatste hierover een artikel.

Invalidetoilet seniorencentrum Zeewijk wordt gerealiseerd

CDA CDA Velsen 20-01-2021 19:25

De CDA fractie blij is met ditpositieve bericht. Het college heeft gehoor gegeven aan de motie die wij mede hebben ondertekend.Wij willen wel benadrukken dat door de voorzitter en de vrijwilligers van het dienstencentrum door hun vasthoudendheid en door de inzet van Els Zorgdrager en Annekee Eggermont de noodzakelijke aanpassingen van de toiletgroep wordt gerealiseerd. Naar aanleiding van een persbericht over de realisatie van een invalidetoilet stuurde Annekee een reactie naar de krant met een uiteenzetting van het gelopen positieve traject hieraan voorafgaand. Dag Robbert, Vandaag heb ik met interesse je artikel gelezen over het besluit van het college.Mijn collega Els Zorgdrager en ik zijn wat teleurgesteld bij het lezen van dit bericht, zoals het er nu staat lijkt het of het een initiatief van het college is.Dat staat ook wel zo in het collegebericht, maar ik wil een toelichting geven wat er vooraf is gedaan om het te realiseren.Jij was denk ik toen nog niet in beeld maar je collega Susanne Moerkerk weet het denk ik wel.Wat ging er vooraf: Een grote groep actieve vrijwilligers hebben actie gevoerd en aandacht gevraagd voor o.a. de aanpassingen van de toiletgroep.Er is ingesproken bij een raadsvergadering door dhr. Dekker.Els Zorgdrager en ondergetekende hebben een bezoek gebracht aan het dienstencentrum Zeewijk.Door Els zijn er foto’s gemaakt en samen hebben wij een motie ingediend in de raadsvergadering van 23 april, de motie is door 7 fracties ondertekent en aangenomen. (zie bijlage). Daarna hebben Els en ik regelmatig aan wethouder Steijn naar de stand van zaken gevraagd. Wij zijn blij met het genomen besluit maar de weg er naar toe is lang geweest.Zo ben je helemaal op de hoogte hoe het precies is gegaan en niet door de inzet van het college. Zie hieronder de tekst van Els Zorgdrager aan de krant GroetenAnnekee Eggermont Invalidetoilet seniorencentrum Zeewijk wordt gerealiseerd Op 26 maart 2020 heeft D66Velsen in samenwerking met het CDA een motie ingediend om het toilet in Seniorencentrum Zeewijk toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het toilet voldeed niet aan de landelijke eisen voor een gehandicapten invalidetoilet, terwijl er wel veel mensen met rollators en rolstoelen gebruik maken van dit centrum. Om ervoor zorg te dragen dat ook deze mensen gebruik kunnen maken van het toilet heeft D66Velsen in de motie het college verzocht om op zeer korte termijn het initiatief te nemen om alle organisaties die gebruik maken van het seniorencentrum bij elkaar te roepen om dit probleem te bespreken en in gezamelijkheid op te pakken, zodat er op korte termijn een toegankelijk en veilig invalidetoilet aanwezig is in het seniorencentrum. Naar aanleiding van deze motie is er jongstleden door het college van B en W een besluit genomen om een eenmalige bijdrage te leveren om het toilet in het seniorencentrum Zeewijk om te bouwen tot een invalidetoilet, dat voldoet aan de landelijke eisen. Ook de andere gebruikers van het centrum zullen hier een financiële bijdrage aan leveren. D66Velsen is blij met dit besluit, we zijn weer een stapje dichter bij een inclusieve samenleving. Met vriendelijke groet, Els Zorgdrager Voorafgaand was de motie, zie hieronder. MOTIE 7 van 2020 “vreemd aan de orde van de dag” Een toegankelijk en veilig toilet voor invaliden in het seniorencentrum Zeewijk via griffier@velsen.nl Aan de voorzitter van de Raad Geachte voorzitter, Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, lid 6, Reglement van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp ‘Een toegankelijk invalidentoilet’ in seniorencentrum Zeewijk in de raadsvergadering van 26 maart 2020. De motie luidt als volgt: De raad van de gemeente Velsen constateert dat: ● de toiletgroep in seniorencentrum Zeewijk niet voldoet aan de landelijke eisen voor een gehandicapten invalidentoilet; ● het centrum door veel ouderen, waaronder veel mensen met een fysieke beperking, bezocht wordt; ● er herhaaldelijk verzocht is om de toiletgroep in het seniorencentrum aan te passen, zodat mensen met een rollator of rolstoel veilig gebruik kunnen maken van het toilet; ● het toilet op loopafstand ligt van het winkelcentrum waar momenteel geen enkel openbaar of opengesteld toilet is en dus ook tijdens openingstijden gebruikt kan worden door winkelend publiek. De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat: ● veiligheid van mensen voorop staat en die momenteel niet gewaarborgd kan worden; ● de raad van Velsen zich al meerdere keren heeft uitgesproken om een inclusieve gemeente te willen zijn en het VN verdrag handicap te respecteren. En verzoekt het college: Datum: Naam Els Zorgdrager D66Velsen Annekee Eggermont CDA Leen de Winter ChristenUnie Leo Kwant LGV Peter Stam Fractie Peter Stam Mireille Koedijker Politiek Sociaal Ilse Stoelman GroenLinks om op zeer korte termijn het initiatief te nemen om alle organisaties die gebruik maken van het seniorencentrum bij elkaar te roepen om dit probleem te bespreken en in gezamenlijkheid op te pakken, zodat er op korte termijn een toegankelijk en veilig invalidentoilet aanwezig is in het seniorencentrum. 23 april 2020 Toelichting: Het seniorencentrum in Zeewijk is een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk, waar veel activiteiten worden georganiseerd en veel gebruik van gemaakt wordt. Er worden bijzonder veel mensen bereikt en draait volledig op vrijwilligers. Het seniorencentrum wordt dan ook vooral gebruikt door ouderen en mensen met een beperking. Het gebouw is behoorlijk gedateerd, maar daarnaast is het ook minder geschikt voor mensen met een beperking, en in het bijzonder voor mensen die gebruik maken van een rollator of rolstoel. Een vrijwilliger van het seniorencentrum, zet zich al anderhalf jaar in om ervoor zorg te dragen dat het seniorencentrum een toegankelijk centrum is voor de vele ouderen die het gebouw dagelijks bezoeken. Een van de aandachtspunten is de toiletgroep. Er is in het hele gebouw geen toegankelijk en veilig toilet aanwezig voor mensen met een beperking. Ook voor mantelzorgers en vrijwilligers die mensen helpen bij het toiletgebruik is het geen veilige omgeving. Er is onvoldoende ruimte om mensen uit de rolstoel te helpen of te draaien in het toilet omdat het toilet niet voldoet aan de landelijke eisen qua maatvoering. Ook is er geen aanwezigheid van een alarm, zodat mensen die in het toilet komen te vallen geen hulp in kunnen roepen. In de beantwoording op de vagen van het CDA en D66Velsen geeft het college aan dat eisen ten aanzien van een rolstoel toegankelijk toilet zijn gesteld in het bouwbesluit, het bouwbesluit stelt eisen aan de maatvoering, maar niet aan de inrichting. Dit betekent volgens het college dat een toilet wel kan voldoen aan een bouwbesluit maar niet goed te gebruiken door rolstoelgebruikers. D66Velsen en het CDA hebben geconstateerd dat de maatvoering van het invalidentoilet niet klopt, waardoor het toilet geen invalidentoilet is en ook niet veilig gebruikt kan worden door mensen met een rollator of rolstoel. De raad van Velsen stelt dat een inclusieve samenleving ervoor bedoeld is dat iedereen gebruik kan maken van voorzieningen en dat is hier beslist niet het geval. De financiën zouden gezamenlijk gedragen moeten worden door alle partijen en wat betreft de gemeente Velsen kan dit bekostigd worden uit het budget van € 11.000 op het programma Sociaal Domein, bedoeld voor maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, zoals te lezen is in de beantwoording van de raadsvragen. --

Reactie van het CDA op amendement 14 BRAK!/PVM door Cees Sintenie

CDA CDA Velsen 08-11-2020 21:39

Reactie van het CDA op amendement 14 BRAK!/PVM D66 schrijft in het amendement dat er vanuit BRAK!?PVM veel vertrouwen is dat zij voor 1 maart de onduidelijkheden kunnen wegnemen en minimaal € 1,5 mlj. aan fondsen binnenhalen. De grote vraag is natuurlijk heeft de Raad dat vertrouwen óók!! Er wordt wederom € 50.000,00 gevraagd met uitstel tot 1 maart 2021. Tussen 2015 en 2017 is er € 94.000 uitgeven aan fondsenwerving. Uiteindelijk heeft dat geleid tot diverse intentie overeenkomsten maar geen enkele financiële toezegging. Wat maakt het nu in de ogen van Het Raadsvoorstel dan zo positief dat deze fondsen nu wel binnen te halen zijn. Verder gaan zij voorbij aan het feit dat er niet € 1,5 mjl aan fondsen werving zal moeten komen maar minimaal € 4,0 mjl . Deze berekening met onderbouwing heb ik toegezonden aan de raad en de organisatie. De bouwkosten in 2023 minimaal € 6,9 mlj en maximaal € 8,9 mlj gaan bedragen. Het zal duidelijk zijn dat het CDA geen vertrouwen heeft in het binnenhalen van minimaal € 4mlj. aan fondsenwerving. Wij kunnen dan ook niet anders dan niet instemmen met dit amendement. Wederom € 50.000,00 in een bodemloze put gooien. Reactie CDA op amendement 15. D66 vraagt € 25.000,00 voor fondsenwerving voor het PVM alleen. Wij laten het Pieter Vermeulen Centrum niet in de kou staan ook al stellen wij die € 25.000,00 nu niet ter beschikking. Dat er een plan moet komen dat moge duidelijk zijn. Om nu daar nu al op vooruit te lopen vinden wij te ver gaan. Indien het PVM het zo belangrijk vindt om daar niet op te wachten en nu alvast te gaan werken aan PVM 2.0 en verder te willen met de aangeschreven fondsen dan vindt het CDA dat dit uit eigen middelen betaald zou moeten en kunnen worden. Immers ze ontvangen nog steeds elke jaar een riante subsidie. Voor 2020 vastgesteld op ruim € 180.000.00. Stemverklaring bij het Raadsvoorstel Stoppen met ontwikkeling BRAK!/PVM Het CDA zal instemmen met dit Raadsvoorstel maar wil er nog wel iets over kwijt dat wij het echt betreuren dat we nu de stekker eruit moeten halen. Het leek zo een mooi plan en wat had het een prachtige aanvulling geweest op de ontwikkeling van de totale Kustvisie. Zeker in deze tijd die bol staat van de ontwikkelingen op het gebied van innovatie op het gebied van milieu en duurzaamheid. Met pijn in het hart zijn we genoodzaakt van dit voorliggende plan afscheid te moeten nemen die in de ogen van het CDA te ambitieus is geworden. Reactie van het CDA op de Motie van CU lering trekken uit dossier BRAK!/PVM en de Rekenkamer een onderzoek laten starten. Een Citaat van directeur BRAK!/PVM op de site van BRAK!/PVM over het “nieuwe” Museum Klimaat en Biodiversiteit. Wat wij voor ogen hebben is een “speeltuin” voor innovatie en kennis over klimaatverandering, gecombineerd met natuurhistorie. En dat mag wat kosten…. Aldus de directie van BRAK!/PVM Het lijkt er op dat het jarenlang een dossier bleek te zijn waar directeuren, managers kwartiermakers en enthousiaste professionals zich op hebben uitgeleefd is onze conclusie als we terugkijken naar de afgelopen jaren sinds de kosten vanaf 2013 specifiek zijn gemaakt. Totaal € 845.000.00. En we staan met lege handen. Hoe hebben wij dit als raad zover laten komen daarvoor moeten we ook zeker bij ons zelf te rade gaan. Zoals de heer Winter CU al citeerde tijdens de Raadsvergadering van 25 juni 2020 over de kwartaal rapportage. Ik schaam me echt als Raadslid op dit dossier en dat is ook de mening van het CDA. Krijgen het gevoel dat we veel te laat hebben ingegrepen en te goed van vertrouwen geweest dat het allemaal wel goed zou komen nou nee…. dus Ook de colleges op dit dossier hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Terugkijkend is dit zeker de moeite waard om dit door de Rekenkamer commissie te laten onderzoeken. Lessen trekken uit BRAK. De motie is aangenomen door de voltallige oppositie, de coalitie stemde volledig tegen met uitzondering van de VVD waardoor er toch een meerderheid was. Cees Sintenie Fractie CDA Velsen

Algemene Beschouwing CDA Velsen Begroting 2021 door Annekee Eggermont

CDA CDA Velsen 08-11-2020 10:19

Algemene Beschouwing 5 november 2020 Voorzitter, Mijn algemene beschouwing begin ik met een citaat uit het raadsakkoord: Dat de gemeente gebaat is bij een solide financiële positie Daarom streven wij ernaar om deze positie te handhaven met een sluitende meer jaren begroting. En wat ligt er voor ons, een niet sluitende begroting. Ja, helaas al weer niet. Het CDA vraagt zich oprecht af wat is hier nu van terecht gekomen. Dit college heeft vanaf haar aantreden nog niet één keer een sluitende begroting kunnen presenteren. Niet zonder te putten uit de algemene reserve, tenminste. Het CDA maakt zich grote zorgen over de financiële positie van onze gemeente, die zorgen hebben wij al jaren. Het CDA voelt zich voor de tweede keer niet comfortabel met deze begroting. Niet comfortabel, omdat onze zorgen geen gehoor lijken te vinden in het college of bij de meerderheid van de raad. Samenspel, toch een belangrijk speerpunt deze periode, lijkt niet op de gehele raad van toepassing. Het lukt ons niet de begroting ten goede ter keren en dat voelt niet goed. Dat het CDA met lege handen staat is daarbij niet relevant; het gaat erom dat wij vinden dat we met deze begroting onze inwoners tekort doen. Vorig jaar heeft mijn fractie al duidelijk aangegeven: Hand op de knip, geen geld uitgeven dat je niet hebt. Maar voorzitter, tijdens de voorbereiding van de begroting kwam bij ons de vraag op, of het zin heeft om weer zoveel energie in een begroting te steken. Keer op keer worden onze zorgen, voorstellen en suggesties niet overgenomen of simpelweg genegeerd. Eerder hebben wij een tegenbegroting ingeleverd, gewaarschuwd voor structureel oplopende kosten en geadviseerd om de uitgaven te stoppen, uitgaven te temporiseren of oud beleid eerst op te geven voor met nieuwe beleid te starten. Wij gaan niet roepen dat al onze problemen uit Den Haag komen. Nee, wij nemen ook zelf verantwoordelijkheid. Onze financieel deskundige Gideon Nijemanting heeft in de begrotingssessie nogmaals een poging gedaan onze zorgen kenbaar te maken en daarover in dialoog te gaan. Maar vragen aan het college werden soms onbevredigend beantwoord en fracties reageerden amper op onze vragen. Het feit dat we voor de derde keer op rij een niet-sluitende begroting voor ons hebben liggen en nu weer EUR 2,4 mln. uit de algemene reserve moeten putten, vindt blijkbaar niemand zorgwekkend. Ja, de afgelopen periode is er ook weleens uit de algemene reserve geput. Maar overall bleef de financiële positie van de gemeente altijd uitstekend. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is daarvan een goede indicatie. Wethouder Verwoort was benieuwd naar waar het CDA vandaag mee zou komen. Maar we moeten hem teleurstellen. Het CDA komt vandaag niet met een alternatieve begroting. Hij zal het moeten doen met onze twee moties. Eén van die moties, “méér inzicht voor méér regie”, kan de raad wel perspectief bieden en helpen bij het voeren van toekomstige financiële discussies. Door inzicht te krijgen in het niveau van onze dienstverlening en de kwaliteit van onze voorzieningen, worden die discussies gefundeerder en de keuzes scherper. In afwachting van het debat en de behandeling van amendementen en moties beraden wij ons op ons definitieve standpunt. CDA fractie Annekee Eggermont 5-11-2020

BRAK! stopt, raad wil goede huisvesting voor Pieter Vermeulen Museum

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 05-11-2020 20:30

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1321532/43799/LogoPVM.jpgOp aangeven van de wethouder besluit de raad om te stoppen met BRAK. Twee moties van ChristenUnie Velsen worden aangenomen om lessen te trekken uit dit project en nu snel te zorgen voor goede huisvesting voor Pieter Vermeulen Museum.

De raad van Velsen heeft nu écht besloten om te stoppen met het project BRAK!, het kostbare sciencecenter in het Kustdorp IJmuiden aan Zee, waarvan de ontwikkeling ook stil ligt. Het project Kust Innovatie en Informatie Centrum loopt onder de naam BRAK! inmiddels sinds 2012. Inmiddels is hier meer dan 700.000 euro aan besteed en ligt er nog geen realistisch plan. 

Zie ook een eerder bericht uit september over BRAK. 

Via een motie van de ChristenUnie Velsen heeft de rekenkamer het verzoek gekregen na te gaan welke lessen raad en college kunnen leren uit dit project. 

Ondertussen wacht het Pieter Vermeulen Museum (PVM) als 14 jaar op nieuwe huisvesting. De laatste jaren was de toezegging dat PVM ondergebracht zou worden in BRAK!. Nu BRAK! stopt heeft ChristenUnie Velsen via een (unaniem aangenomen) motie aan het college gevraagd om nu (in samenwerking met PVM) aan de slag te gaan met herhuisvesting van PVM en in januari 2021 de raad te informeren over de aanpak.