Nieuws van politieke partijen in Velsen inzichtelijk

2146 documenten

Concept begroting 2020

CDA CDA Velsen 26-01-2020 19:09

CDA-Velsen CONCEPT OVERZICHT BEGROTING 2020 Resultaat Resultaat Begroting 2018 2019 2020 Inkomsten [i]01 te ontv. € € - € Inkomsten [i]02 adv.ink € € - € Inkomsten [i]03 bijdr.bst. € 131,55 € 1.895,19 € 1.674,00 Inkomsten [i]04 giften € 300,00 € 590,00 € 500,00 Inkomsten [i]05 leden € € 942,33 € 600,00 Inkomsten [i]06 ING ob € € - € - Inkomsten [i]07 ING rente € 16,39 € 2,38 € 1,00 Inkomsten [i]08 Diversen € € - € Inkomsten In 9 € € - € Inkomsten In 10 € € - € Inkomsten In 11 € € - € Inkomsten In 12 € € € Totaal inkomsten € 447,94 € 3.429,90 € 2.775,00 Uitgaven [u]01 nog te bet. € € - € Uitgaven [u]02 best.k. € € - € 75,00 Uitgaven [u]03 verg. best. € € - € 50,00 Uitgaven [u]04 secr.k. € 452,27 € 23,26 € 75,00 Uitgaven [u]05 aand.k. € 377,56 € 107,05 € 150,00 Uitgaven [u]06 opleiding € 75,00 € - € Uitgaven [u]07 thema verg. € 447,07 € 245,68 € 250,00 Uitgaven [u]08 com/nbr. € € - € Uitgaven [u]09 verg.alv € 635,61 € 147,49 € 300,00 Uitgaven [u]10campag.G € 9.210,09 € - € - Uitgaven [u]11campag.P € € - € - Uitgaven [u]12campag.L € € - € 150,00 Uitgaven [u]13 ING-ob € € - € Uitgaven [u]14 ING-kosten € 153,48 € 176,72 € 175,00 Uitgaven [u]15 Diversen € 116,16 € - € - Uitgaven Reservering verkiezingskas € € - € 1.000,00 Uitgaven Uit 17 Media € 3.323,11 € 253,43 € 150,00 Uitgaven Uit 18 € € - € Uitgaven Uit 19 € € - € Uitgaven Uit 20 € € - € Uitgaven Uit 21 € € - € Uitgaven Uit 22 € € - € Uitgaven Uit 23 € € - € Uitgaven Uit 24 € € - € Totaal uitgaven € 14.790,35 € 953,63 € 2.375,00 Winst/verliessaldo € 14.342,41- € 2.476,27 € 400,00 Rekeningen Saldi 2019 Begroot 1 KAS ING-betaalrek. € 190,59 € 1.955,50 ING-Spaarrek. € 2.589,25 € 4.591,63 - Totaal Liquide middelen € 2.779,84 € 6.547,13 € -

Concept boekjaar 2019

CDA CDA Velsen 26-01-2020 19:06

CDA-Velsen afdrukdatum OVERZICHT BOEKJAAR 2019 26-1-2020 21:05 Resultaat Begroting Resultaat Begroting 2017 2018 2019 2019 Inkomsten [i]01 te ontv. € € € - € Inkomsten [i]02 adv.ink € € € - € Inkomsten [i]03 bijdr.bst. € 4.475,75 € 3.750,00 € 1.895,19 € 1.350,00 Inkomsten [i]04 giften € € 500,00 € 590,00 € 200,00 Inkomsten [i]05 leden € cv1.119,31 € 800,00 € 942,33 € 750,00 Inkomsten [i]06 ING ob € € - € - € - Inkomsten [i]07 ING rente € 31,49 € 15,00 € 2,38 € 15,00 Inkomsten [i]08 Diversen € € € - € Inkomsten In 9 € € € - € Inkomsten In 10 € € € - € Inkomsten In 11 € € € - € Inkomsten In 12 € € € € Totaal inkomsten € 5.626,55 € 5.065,00 € 3.429,90 € 2.315,00 Uitgaven [u]01 nog te bet. € € - € Uitgaven [u]02 best.k. € € 500,00 € - € - Uitgaven [u]03 verg. best. € € 75,00 € - € - Uitgaven [u]04 secr.k. € 124,58 € 300,00 € 23,26 € 200,00 Uitgaven [u]05 aand.k. € 157,82 € 150,00 € 107,05 € 200,00 Uitgaven [u]06 opleiding € 75,00 € 600,00 € - € Uitgaven [u]07 thema verg. € € 400,00 € 245,68 € 300,00 Uitgaven [u]08 com/nbr. € € € - € Uitgaven [u]09 verg.alv € 758,46 € 600,00 € 147,49 € 600,00 Uitgaven [u]10campag.G € 1.911,96 € 10.000,00 € - € - Uitgaven [u]11campag.P € € - € - € 150,00 Uitgaven [u]12campag.L € 135,02 € - € - € - Uitgaven [u]13 ING-ob € € € - € Uitgaven [u]14 ING-kosten € 144,06 € 125,00 € 176,72 € 125,00 Uitgaven [u]15 Diversen € 63,50 € 100,00 € - € 100,00 Uitgaven Reservering verkiezingskas € 557,57 € - € - € - Uitgaven Uit 17 Media € 1.566,04 € 2.250,00 € 253,43 € 1.750,00 Uitgaven Uit 18 € € € - € Uitgaven Uit 19 € € € - € Uitgaven Uit 20 € € € - € Uitgaven Uit 21 € € € - € Uitgaven Uit 22 € € € - € Uitgaven Uit 23 € € € - € Uitgaven Uit 24 € € € - € Totaal uitgaven € 5.494,01 € 15.100,00 € 953,63 € 3.425,00 Winst/verliessaldo € 132,54 € 10.035,00- € 2.476,27 € 1.110,00- Rekeningen Saldi 2018 Begroot 1 Resultaat Begroot 2020 KAS ING-betaalrek. € 775,39 € 1.955,50 ING-Spaarrek. € 16.221,86 € 4.591,63 - Totaal Liquide middelen € 16.997,25 € - € 6.547,13 € 4.000,00

Verslag Algemene Ledenvergadering 19 juni 2019

CDA CDA Velsen 26-01-2020 18:56

Verslag van de algemene Ledenvergadering van het CDA-Velsen woensdag 19 juni 2019 in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk te Santpoort-Noord 01. Opening De voorzitter (Jankees Salverda) heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Hij dankt Hans Paap voor het regelen van de ruimte. 02. Overweging De voorzitter leest ‘Breedte en diepte’ van Barend Weegink naar aanleiding van Handelingen 5: 34-39. 03. Presentielijst aanwezige leden/berichten van verhindering/mededelingen/ingekomen stukken Aanwezig zijn 13 Leden. De lijst van leden die met kennisgeving afwezig zijn wordt voorgelezen. Vanwege een Algemeen Bestuursvergadering van het CDA Provincie Noord-Holland hebben enkele aangekondigde mensen moeten afzeggen. Zij willen zich graag een volgende keer aan de leden van het CDA-Velsen voorstellen. 04. Definitieve vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. 05. Vaststelling notulen Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Velsen van 31 oktober 2018, wordt onder dankzegging aan de samensteller Wim Meijles, vastgesteld. 06. Jaarverslag 2018 CDA Velsen Het jaarverslag 2018 van het CDA Velsen is nog niet gereed. 07. Vaststellen jaarrekening 2018 Aan de leden wordt de jaarrekening 2018 ter goedkeuring voorgelegd. Penningmeester (a.i.) Hans Paap geeft hierbij een korte toelichting. Omdat onze penningmeester Charles Hegger plotseling is overleden heeft het opstellen van de jaarstukken 2018 wat meer tijd en moeite gekost dan gebruikelijk. De inkomsten zijn aanmerkelijk lager dan eerdere jaren omdat het CDA niet in het nieuwe college van B&W van de gemeente zit en we als gevolg daarvan ook geen ‘afdracht’ van een wethouder meer krijgen. Alle leden die naar aanleiding van onze actie een extra gift hebben gegeven worden hartelijk bedankt. De stand op dit moment is € 590,--. Robert te Beest oppert het idee om de actie eind december te herhalen. De Kascommissie (bestaande uit de heren Cor de Vlieger en Gert Jan van der Hulst) doet verslag van haar bevindingen. Gert Jan van der Hulst geeft de complimenten van de kascommissie aan de penningmeester en de waarnemend penningmeester, want de boekhouding klopte tot op de cent. Hij oppert het idee om ook de fractiekas meer inzichtelijk te maken voor de leden. Annekee Eggermont licht toe dat de fractiekas niet onder verantwoordelijkheid valt van de partij, maar van de gemeente. Die controleert dus ook de fractiekas. Gert-Jan stelt ook voor om een klein boekhoudprogramma aan te schaffen. Het bestuur geeft aan hiermee bezig te zijn. Gert Jan stelt voor aan de penningmeester (a.i.) /c.q. administrateur décharge te verlenen voor het gevoerde beheer in het boekjaar 2018 en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Bij acclamatie gaan de leden hiermee akkoord. De voorzitter dankt de kascommissie en geeft hen de complimenten voor hun werk. Ook dankt hij Cees Sintenie voor zijn ondersteuning van het bestuur bij de financiële zaken. 08. Terugblik op de gehouden Europese (en andere) verkiezingen van 2019. De voorzitter vat samen hoe de verkiezingen voor het Europees Parlement, Provinciale Staten en de waterschappen zijn verlopen. Helaas betekende de uitslag dat het CDA geen deel meer uitmaakt van GS en Jaap Bond niet terugkomt als gedeputeerde. Dicky Sintenie geeft aan dat zij erg teleurgesteld is in hoe de verkiezingen zijn verlopen. Ze heeft bovendien soms het gevoel dat leden niets meer horen van politici als ze eenmaal gekozen zijn. Een voorbeeld is dat zij zich afvraagt of het echt nodig is dat het Hoogheemraadschap in zo’n duur en groot pand zit. Wat is de toelichting van de politiek hierop? Jankees legt uit dat het jammer is dat onze gemeente te maken heeft met twee waterschappen. Het Waterschap waar we het meest contact mee hebben is het Waterschap dat slechts verantwoordelijk is voor een klein deel van de gemeente Velsen. Bas van Gent geeft ook aan het vaak onduidelijk is wat de politieke lijn is van de Waterschappen. Hoewel de situatie rond Tata Steel eigenlijk een onderwerp is dat in het deel van de vergadering na de pauze valt komt het op initiatief van Bas van Gent nu toch ter sprake. Hij geeft aan dat hij heel erg betrokken is bij de groep ‘IJmondig’ en leest een brief voor die hij aan onder andere de CDA-fractie en ‘IJmondig’ heeft gestuurd. Hij doet de suggestie aan de fractie om eens iemand uit te nodigen die het productieproces en alles wat daarmee samen hangt werktuigbouwkundig en technisch kan beoordelen. Hij vraagt zich af waarom als alle kennis dichtbij Tata voorhanden is het dan toch tien jaar moet duren om oplossingen voor problemen met uitstoot en luchtkwaliteit te vinden? Annekee Eggermont geeft aan dat het CDA in de IJmond een brief heeft gestuurd naar de Tweede Kamer fractie en de Provinciale CDA-fractie over de problematiek, waar tot op heden niet op gereageerd is. Annekee vertelt dat in de IJmondcommissie gedeputeerde Adnan Tekin heeft toegezegd dat hij elke keer een toelichting zal geven op de stand van zaken. Robert te Beest vindt dat we als fractie niet op de stoel van de Omgevingsdienst en de Provincie moeten gaan zitten. Het CDA-Velsen moet erop sturen dat het goed aangepakt wordt en moet zich niet in detail met technische oplossingen daarvoor bezig houden. 09. PAUZE 10. Presentatie en toelichting over actuele gemeentelijke politieke aangelegenheden De fractievoorzitter (Annekee Eggermont) en fractielid Robert te Beest informeren de leden en bieden de mogelijkheid om vragen te stellen. Annekee licht allereerst toe waarom enkele (steun)fractieleden vanavond afwezig zijn. Voor de zieke Frans Blokland gaat in de vergadering een kaart rond om hem beterschap te wensen. De fractie is druk bezig en zoekt haar rol in de oppositie. Er worden enthousiast vragen, moties en amendementen ingediend over veel verschillende onderwerpen. Daarbij valt bijvoorbeeld de inbreng en kwaliteit op het punt financiën vriend en ‘vijand’ op. Er wordt nader ingegaan op het raadsakkoord. Fons vraagt of het klopt dat het eigenlijk vooral neer komt op het presenteren van een financieel plaatje en dan vervolgens kijken waar geld bij of af moet. Zo ontstaat dan een raadsakkoord. Robert geeft aan dat dit gevoel grotendeels klopt. Deze raad/college heeft nu de instelling “de raad mag het zeggen”. Er is uiteindelijk wel een net raadsakkoord gekomen waar richting in zit. De ambitie is al hoog en er worden nu nog ambitieuzere plannen gepresenteerd. Dat betekent dat de kosten omhoog gaan terwijl er aan de andere kant ook bezuinigd moet worden. Dit wringt en maakt de toekomst financieel te onzeker. De fractie denkt er daarom over om een alternatieve begroting te maken. Nu wordt er gezocht naar mogelijke partijen om samen iets te doen. Maar wel met gebaseerd op de feiten uit ons verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en handhaving. Robert stelt de vraag of wij vooral meedenken aan oplossingen of primair onze CDA-rol rol moeten pakken. Dicky Sintenie geeft als tip aan de fractie nu vooral het CDA-gezicht te laten zien! Wat betreft de IJmondcommissie is de fusie discussie nu klaar. Heemskerk wilde eigenlijk al nooit een fusie en die komt er ook niet. Nu gaat de regiegroep een intentieverklaring opstellen over mogelijkheden samen te werken met andere gemeenten. Dicky Sintenie roept op om goed in de gaten te houden hoe het met de Stichting Welzijn gaat. Fons wil aandacht voor de sociale wijkteams. Zo’n team zou eigenlijk een centraal punt in de wijk moeten zijn. De bedoeling was herkenbaarheid en onafhankelijkheid in de wijk. Op dit moment ontwikkelt het zich volgens hem niet goed. Voorstel aan het CDA is om te bevorderen dat diverse organisaties en verenigingen zich verbinden in de wijk. Annekee geeft aan dat de wens van Fons deels zal worden uitgevoerd. Het college gaat binnenkort de sociale wijkteams evalueren. Het CDA hier boven op blijven zitten. 11. Rondvraag Dicky Sintenie vraagt waar wij straks onze nieuwe kandidaten voor de lijst voor de verkiezingen vandaan halen. Vooral omdat het aantal leden afneemt en er steeds minder mensen actief zijn. Jankees zegt toe dat het bestuur hierover na zal denken en dit met de leden zal bespreken. Ook zullen wij aandacht moeten blijven geven aan het trekken van jongeren. Juist een aantal van de jongere leden haakt af. Als onze leden ideeën hiervoor hebben dan horen wij deze graag. Een idee wat ter plekke wordt geopperd is om meetings organiseren naast de twee ALV ‘s per jaar. 12. Sluiting De voorzitter sluit, dankt iedereen voor het komen en nodigt uit voor een drankje en hapje.

Algemene Ledenvergadering 27 januari 2020

CDA CDA Velsen 26-01-2020 17:58

Santpoort, 23 januari 2020 Uitnodiging tot het bijwonen van een algemene Ledenvergadering van het CDA-Velsen Het bestuur van het CDA-Velsen nodigt hierbij de leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van het CDA-Velsen op maandag 27 januari 2020 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Brasserie Blauw, Velserhof 103 te 1972 JH IJmuiden, telefoon 0255-511211. Gasten: 1. de heer Dennis Heijnen, fractievoorzitter CDA Provinciale Staten van Noord-Holland. 2. de heer Frank Frowijn, lid Algemeen Bestuur CDA Noord-Holland en lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. AGENDA 01. Opening De voorzitter (Jankees Salverda) zal de aanwezigen welkom heten en de vergadering openen. 02. Overweging door de voorzitter 03. Presentielijst aanwezige leden/berichten van verhindering/mededelingen/ingekomen stukken 04. Definitieve vaststelling agenda 05. Vaststelling notulen Vaststellen van de concept notulen (zie bijlage) van de gehouden algemene ledenvergadering CDA Velsen de dato 19 juni 2019 onder dankzegging aan de samenstelster, mevrouw Jacqueline Staats-de Vries. 06. Jaarverslag 2019 CDA Velsen (in voorbereiding) De leden wordt gevraagd het jaarverslag te willen goedkeuren. 07. Vaststellen begroting 2020 (zie bijlage) De leden wordt gevraagd met de voorgestelde begroting in te stemmen. 08. Vaststellen jaarrekening 2019 onder voorbehoud (zie bijlage) en benoeming van een nieuw lid van de kascommissie (Gert Jan van der Hulst en ?). De kascommissie dient de boeken te controleren en aan de leden voor te stellen décharge te verlenen aan het Bestuur en de penningmeester a.i. van het gevoerde financiële beleid en beheer over het boekjaar 2019. 09. Contact met de leden -2- 10. PAUZE 11. Gastspreker de heer Dennis Heijnen (fractievoorzitter Provinciale Staten van Noord-Holland) 12. Nieuws uit de fractie De fractievoorzitter (mevrouw Annekee Eggermont) met haar fractieleden (Cees Sintenie en Robert te Beest) en de steunfractieleden ( Frans Blokland en Gideon Nijemanting) zullen de leden informeren. De leden hebben vervolgens de gelegenheid tot het stellen van vragen. 13. Rondvraag 14. Sluiting Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. Namens het bestuur, de heer H. (Hans) H. Paap, secretaris Huis te Wissenlaan 12 2071 SV SANTPOORT-NOORD (tel. 023-5381790 en e-mail: H.Paap12@ziggo.nl)

Denk mee over duurzame energieopwekking in de regio!

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 09-01-2020 13:18

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1283299/43799/1.-Zonnepanelen-met-logo-duurzaam-0.png

Bericht op de website van Velsen.nl

Op dinsdagavond 28 januari 2020 gaan we in gemeente Velsen in gesprek over hoe en waar we in de regio IJmond/Zuid Kennemerland energie duurzaam kunnen opwekken. Denk en praat mee!

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. Ons elektriciteitsverbruik zal de komende jaren enorm toenemen omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt.

Nadenken over energie

In heel Nederland wordt hierover nagedacht. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie (RES). Ook in onze regio zijn scenario’s gemaakt. Samen met maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners, belanghebbenden en gemeentes is gekeken welke gebieden kans bieden voor grootschalige energieopwekking uit vooral zon en wind. Zijn zonnepanelen langs de snelweg een optie? Waar is er ruimte voor een windmolen?

Uitnodiging

Graag nodigen we u uit om op 28 januari in gesprek te gaan over drie verschillende scenario’s in de regio IJmond/Zuid Kennemerland. Dit gebeurt in de burgerzaal van het gemeentehuis van Velsen (toegang via Plein 1945).

Samen kijken we naar de manier waarop deze scenario’s zijn gemaakt en wat er in de scenario’s staat. We gaan in gesprek over de mogelijkheden binnen de scenario’s en gaan ze samen met u verbeteren. Van welke mogelijkheden worden we als gemeente en regio enthousiast? Waar liggen kansen?

Programma

18.00: Inloop met een duurzame maaltijd/soep en een broodje18.30 - 18.35: Opening en welkom18.35 - 18.45: Ambities in gemeente Velsen door wethouder Floor Bal18.45 - 19.15: Dit zijn de scenario’s19.15 - 19.20: Uitleg ‘Aan de slag’19.20 - 19.30: Pauze19.30 - 21.00: Aan de slag: uitleg scenario’s en reageren in kleine groepen21.00: Gezamenlijke afronding en borrel

Wilt u op deze avond aanwezig zijn? Meld u hier aan! (link stuurt ee

Gedeputeerde Tekin, heeft zijn ontslag ingediend bij de Commissaris van de Koning

PvdA PvdA Velsen 19-12-2019 17:57

Adnan Tekin heeft zich de afgelopen 8,5 jaar, waarvan de laatste drie jaar als Gedeputeerde, met hart en ziel ingezet voor Noord-Holland en haar inwoners. De recente ontwikkelingen in het dossier Tata Steel hebben tot zijn besluit geleid. Adnan Tekin heeft de afgelopen periode getracht de goede balans te vinden tussen de volksgezondheid van de omwonenden en het economisch belang van Tata.

https://velsen.pvda.nl/nieuws/gedeputeerde-tekin-heeft-zijn-ontslag-ingediend-bij-de-commissaris-van-de-koning/Adnan Tekin, gedeputeerde PvdA Provincie Noord Holland heeft met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend bij de Commissaris van de Koning op 10 december 2019

Na drie jaar hard gewerkt te hebben in dit dossier, bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden. Daarop heeft hij besloten zijn politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en per direct zijn ontslag in te dienen. “De bewoners verdienen een bestuurder die met een frisse blik dit ingewikkelde dossier verder brengt.” Aldus Adnan Tekin.

De fractie van de Partij van de Arbeid NH heeft respect voor het besluit van Adnan Tekin. “We vinden het heel erg dat Adnan deze stap heeft moeten zetten. Uit dit moedige besluit blijkt eens te meer hoe hij altijd het algemeen belang boven zijn persoonlijke belangen stelt. Met zijn vertrek verliezen wij een gedreven integere en benaderbare bestuurder die zijn deskundigheid altijd heeft ingezet voor onze Provincie en haar inwoners.” Aldus Lars Voskuil, fractievoorzitter PvdA.

https://velsen.pvda.nl/nieuws/gedeputeerde-tekin-heeft-zijn-ontslag-ingediend-bij-de-commissaris-van-de-koning/

Ook de PvdA Velsen raadsleden met Ben Hendriks en Ahmet Karateke betreuren het dat Adnan dit besluit heeft moeten nemen. Wij hadden heel veel vertrouwen, dat hij met de bewoners van Wijk aan Zee tot een redelijk resultaat had kunnen komen. Wij danken Adnan voor al zijn goede werk en inzet in de afgelopen periode.

met vriendelijke groet,

Ben Hendriks & Ahmet Karateke

 

18 december 2019 : Noord Hollands Dagblad

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrok hem niet bij alle stappen in het Tata-dossier en daarom is Adnan Tekin opgestapt.

https://velsen.pvda.nl/nieuws/gedeputeerde-tekin-heeft-zijn-ontslag-ingediend-bij-de-commissaris-van-de-koning/Tata Steel.

De inmiddels oud-gedeputeerde van Noord-Holland legt in een interview exclusief met deze krant uit waarom hij vorige week ontslag nam.

Er is door de toezichthoudende omgevingsdienst niet altijd met hem als politiek verantwoordelijke overlegd bij het treffen van maatregelen tegen Tata Steel. ,,Dan sta je als je het hoort al met 3-0 achter.’’

Het stelsel functioneert bij routinekwesties prima, stelt Tekin, maar niet bij politiek gevoelige dossiers. Dat is de les die Tekin zijn opvolger voorhoudt. Hij hoopt op het effect van ’een wake-up call’.

Staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden stootte tientallen jaren meer uit dan de vergunning toestond en meldde dat in april zelf bij de omgevingsdienst. Tekin vreesde dat het debat in Provinciale State over deze kwestie louter over hem zou gaan en niet over het oplossen van dit probleem. Daarom stapte hij voor het debat op.

Lees ook: ’Simpele jongen uit Osdorp’ Adnan Tekin is het niet gelukt

Het bericht Gedeputeerde Tekin, heeft zijn ontslag ingediend bij de Commissaris van de Koning verscheen eerst op PvdA Velsen.

SP Velsen kiest nieuw afdelingsbestuur

SP SP Velsen 15-11-2019 14:54

Tijdens de ledenvergadering op woensdag 13 november hebben de leden van de SP afdeling Velsen een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Gerko Buist is gekozen als de nieuwe afdelingsvoorzitter en vervangt Robin van Kouteren die verder gaat als algemeen bestuurslid. Joop Luster is door de leden gekozen als organisatiesecretaris en Freek Weber als algemeen bestuurslid. Een drietal leden heeft aangegeven om het bestuur te willen versterken en gaan de komende maanden met het bestuur meelopen.

Statushouders, Woonvisie en tegenstelling : De Jutter 14-11-2019

Forza! IJmond Forza! IJmond PvdA Velsen 14-11-2019 13:10

Iedere maand gaan er twee raadsleden in gesprek  over een actueel onderwerp in de Tegenstelling. Deze maand zijn dat Ben Hendriks (PvdA) en Sander Scholts (Forza! IJmond) over de woonvisie 2040.

Deze maand staat de woonvisie op het programma. Wat is jullie opgevallen?

Ben Hendriks: Deze week staat de Woonvisie op de agenda voor de sessie van de gemeenteraad. Deze Woonvisie zet de lijnen uit hoe we de komende jaren met onze woningbouw omgaan. Voor de PvdA is dit een belangrijk onderwerp, omdat het heel veel inwoners raakt. Iedereen moet in een betaalbare, duurzame woning kunnen wonen in een prettige omgeving met voldoende voorzieningen in de buurt.

Naast de gemeente zijn veel partijen verantwoordelijk voor de woonkwaliteit in Velsen. Woningcorporaties, woningbouwondernemers, zorginstellingen en zeker ook de bewoners zelf. Samen kunnen we er voor zorgen dat het fijn wonen is in de gemeente Velsen.

Sander Scholts: De woonvisie van Velsen is onder andere gekoppeld op hoofdlijnen aan het landelijke beleid. De visie voor Velsen heeft als doel om spreiding van woningen te bewerkstelligen en nieuwbouw te realiseren met diversiteit aan woningen, met name ook wordt er nieuwbouw gerealiseerd met kleinere woningen. Dit alles is bedoeld om doorstroming te verzorgen op de woningmarkt om de wachtlijsten te verminderen.

Ben Hendriks: Voor starters op de koopmarkt wordt het steeds moeilijker om een betaalbaar huis te vinden. Bij woningbouwprojecten moet er voor deze groep betaalbare huizen gebouwd worden. Met het bouwen de duurdere woningen kunnen bewoners doorstromen die daar aan toe zijn. De huizen die zij daar bij achterlaten moeten dan wel betaalbaar blijven voor inwoners die een start op de woningmarkt maken. Bij woningbouwprojecten moet er dus een goede verdeling gemaakt worden tussen betaalbare huizen voor starters en voor het duurdere segment. De woningcorporaties moeten er voor zorgdragen dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Ook zijn zij er verantwoordelijk voor dat de bestaande huurwoningen worden aangepast aan huidige wooneisen. Zoals isolering, maar ook aanpassen aan voorzieningen voor ouderen.

Sander Scholts: De wachtlijsten in Velsen zijn gewoonweg niet meer te accepteren. Wat Forza! Ijmond betreft betekent dit ook dat de urgentieregeling moet komen te vervallen voor Statushouders, niet op lange termijn maar zo snel mogelijk. De landelijke regelgeving is reeds aangepast en binnen Velsen is deze urgentie of voorrangsregeling voor Statushouders nog steeds actief en gezien de landelijke wetgeving dus volledig overbodig. Waarom de raad dit niet wijzigt is voor ons onbegrijpbaar! Echter, eigen inwoners eerst is niet mogelijk omdat dit wettelijk niet mag. Gemeentes mogen wel zelf de urgentieregeling vaststellen. Wat Forza! betreft moet de voorrangsregeling voor Statushouders eraf. Gelijke monniken, gelijke kappen en gelijke regels om aan een woning te komen.

Ben Hendriks: De wachttijd voor een woning is de gemeente Velsen is met drie jaar relatief kort. Zeker in vergelijking met omliggende gemeenten. Toch wordt, ook in Velsen, de wachttijd op een gewenste woning als lang ervaren. Goede voorlichting aan onze inwoners is essentieel om een realistische verwachting te geven over de wachttijd voor een woning.

Wat willen jullie nog meer meegeven over de woonvisie?

Sander Scholts: Binnen deze visie wil Forza! graag ook zien dat de urgentieverklaring in het algemeen wordt herzien, niet zozeer voor ouders die scheiden maar wel voor echte urgente gevallen door mishandeling of scheiding met kinderen. Een vast kader hiervoor met daarnaast maatwerk voor individuele urgentie aanvragen.

Ben Hendriks: De PvdA ziet ook nog alternatieve woonmogelijkheden.

Zo laten groepjes huurders wel horen dat zij voor hun woningen voorzieningen willen die niet door de woningcorporaties gerealiseerd worden. De eerste Tiny Houses staan al bij het strand, we willen meer locaties aanbieden waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden. Verder wil de PvdA meer mensen in de gelegenheid stellen om in Velsen hun eigen betaalbare droomhuis te bouwen.

Sander Scholts: Forza! zou graag zien dat er op korte termijn een volledig plan komt wat met de raad, inwoners, woningbouwvereniging en anderen wordt besproken. Geen pleisters meer op de wonden, maar een totaal pakket aan maatregelen om de woningbouw in Velsen zo snel mogelijk op orde te krijgen, rekening houdend met alle problemen die er zijn en moeten worden opgelost.

OORSPRONKELIJKE TEKST: DE JUTTER, 14 NOVEMBER 2019: