Nieuws van politieke partijen in Velsen inzichtelijk

2151 documenten

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 27-03-2020 15:10

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1312125/43799/Stadhuis Velsen.jpg

Als uitvloeisel van de Corona maatregelen gaan alle fysieke bijeenkomsten van o.m. de Gemeenteraad in maart niet door. Dat betekent ook dat de raadsvergadering van 26 maart jl. niet is doorgegaan.

Op basis van de huidige maatregelen gaan de voorbereidingen voor de vergaderingen in april gewoon door. Dat betekent dat er sessievergaderingen worden gehouden en een raadsvergadering eind april. Uiteraard bestaat de kans dat er aanvullende maatregelen volgen. Zo onderzoekt de gemeente Velsen momenteel de mogelijkheden van digitale beraadslagingen, die live te volgen zijn. (Bron: website www.velsen.nl)

Elsa Waljaard stopt als steunfractielid

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 25-03-2020 15:40

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1311402/43799/Elsa Waljaard.jpgElsa Waljaard, steunfractielid van de ChristenUnie fractie in de Gemeenteraad van Velsen, heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden voor de fractie van de ChristenUnie-Velsen met ingang van 1 april 2020 te beëindigen. Fractie en Bestuur van de ChristenUnie zijn Elsa zeer erkentelijk voor haar inzet de afgelopen jaren. Zij zal ook zeker betrokken blijven bij ons werk maar dan niet meer als Steunfractielid. De CU IJmond is nu op zoek naar een opvolg(st)er voor Elsa die de fractie kan komen versterken.

Brief van de burgemeester aan de inwoners van Velsen - 24 maart

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 25-03-2020 15:11

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1312078/43799/Frank DalesBeste Velsenaren, We hebben samen een klus te klaren. Afgelopen maandag zijn er nieuwe maatregelen over evenementen en groepsvorming in werking getreden die gelden tot 1 juni. We moeten ons nog meer inspannen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We zullen nog minder samenkomen met andere mensen, zowel op straat als thuis. De anderhalve meter afstand die we ten opzichte van elkaar moeten houden is uitermate serieus en ik neem de maatregelen die hiervoor moeten zorgen zeer ernstig. Omdat ze nodig zijn om door deze crisis te komen. Mijn oproep is meer dan ooit: houd je aan de regels.

Blijf zoveel mogelijk thuis, beperk fysiek contact met anderen. Houd afstand van elkaar, minimaal anderhalve meter. Kom buiten niet samen in groepen van meer dan drie personen. En merk ik dat de maatregelen die gelden voor de hele Veiligheidsregio Kennemerland, niet opgevolgd worden in Velsen, dan zullen wij als burgemeesters van de veiligheidsregio niet twijfelen om handhavend op te treden. Ik houd de lokale situatie scherp in de gaten.

Ik wil mijn dank uitspreken aan de Velsense zorgmedewerkers die zich zo daadkrachtig inzetten voor ons allemaal. En ik heb waardering voor het overgrote deel van de Velsenaren die het juiste gedrag al laten zien. Ik spreek veel mensen - natuurlijk op gepaste afstand - en hoor dat ze de maatregelen begrijpen.

Tegelijkertijd merk ik dat mensen angstig en onzeker worden en zich zorgen maken. Soms niet eens om zichzelf, maar om de mensen om hen heen. Dat geldt ook voor mij. Onze zorg en aandacht gaat daarom ook uit naar de mensen die extra kwetsbaar zijn. Naar ouderen, naar mensen in tehuizen en al die anderen die tot een risicogroep horen. En naar de Velsense slachtoffers die besmet zijn geraakt. Ook voor mij komt het dichtbij, een vriend van mij ligt aan de beademing op de Intensive Care. En het was voor mij een schok om te horen dat we in Velsen inmiddels een overledene te betreuren hebben als gevolg van het virus. Ik wens de nabestaanden, namens het hele college en de gemeente, veel sterkte met hun verlies.

Dit is heftig en het moet ons van één ding bewust maken. Dat we met zijn allen de verstandige dingen moeten doen. Zorg ervoor dat je onderdeel bent van de oplossing en niet van het probleem. Zo gaat het ons lukken om hier samen uit te komen. Wij, de inwoners van Velsen, en al die instellingen, verenigingen en bedrijven die geraakt worden door het virus.

Graag sluit ik af door te zeggen dat ik ook de komende week weer op jou reken. Blijf de instructies volgen en leef deze na! Houd hiervoor onze  website en de website van het rijk in de gaten. Laten we er samen de schouders onder zetten en positief blijven denken. En blijf op elkaar letten, zodat er niemand buiten de boot valt. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Jouw burgemeester, Frank Dales

Bidden én werken

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 17-03-2020 22:16

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1311831/43799/Gert Jan Segers.jpg

Beste ChristenUnie-vrienden,

Opeens staat het leven grotendeels stil. De straten en pleinen zijn leeg, er reist bijna niemand met het openbaar vervoer en scholen zijn dicht. Het coronavirus legt grote delen van de wereld plat en we worden tot een ander leven gedwongen om de levens van de meest kwetsbaren te beschermen. We zijn letterlijk stilgezet.

Deze dagen ontdekken we als Nederlanders dat ons leven minder maakbaar is dan het vaak lijkt. We zijn afhankelijk van boeren die ons voorzien van voedsel, van leraren en van kundig en toegewijd zorgpersoneel. We voelen ongerustheid over onze gezondheid en bovenal over de gezondheid van onze naasten. Mijn eigen moeder bevindt zich in een kwetsbare groep. Met haar honderdduizenden anderen en ook vele van uw naasten. We zijn bezorgd over de gevolgen die deze crisis heeft voor ons werk en inkomen.

Het is indrukwekkend en hoopvol om te zien dat op een moment zoals nu veel mensen opstaan en hulp bieden aan anderen. Restaurants geven hun verse producten weg aan mensen die het nodig hebben. Studenten gaan aan de slag als vrijwilliger in ziekenhuizen of de kinderopvang. Op social-media bieden mensen aan bij te springen waar dat nodig is. In allerijl hebben vrijwilligers een website gemaakt waar mensen hulp kunnen vragen of hulp kunnen aanbieden. Bovenal heb ik groot respect voor alle mensen die momenteel in de zorg werken en met gevaar voor eigen gezondheid mensen verzorgen die doodziek zijn.

Het kabinet zit met experts geregeld in crisisoverleg om tot weloverwogen besluiten te komen. De maatregelen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk. Premier Rutte en bewindslieden zoals Arie Slob en Carola Schouten zetten zich nu in voor het welzijn van ons land. Ondertussen is de agenda van de Tweede Kamer halfleeg geveegd en werk ik als Kamerlid net als veel andere Nederlanders zo veel mogelijk vanuit huis. Aan de keukentafel met mijn dochter van wie de lessen zijn afgelast en die zich zorgen maakt over haar eindexamen, gaat het over weinig anders dan deze zo plotselinge crisis.

Waartoe zijn we als christenen nu geroepen? Wat kunnen en wat moeten we doen? Een oude christelijke spreuk die op enkele eeuwenoude Nederlandse boerenhoeven is bewaard, luidt ‘bid en werk’ of in het Latijn: ‘Ora et Labora’. Dat is nu ook wat we mogen doen: onze handen vouwen én onze handen uit de mouwen steken voor onze naasten.

Aankomende woensdag organiseert de ChristenUnie samen met andere christelijke organisaties zoals de EO, Groot Nieuws Radio, De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland een Dag van Nationaal Gebed. Vanuit deze crisis willen we onze handen omhoog heffen. We willen bidden voor ons land, voor wijsheid en inzicht, voor zorgverleners en mensen in cruciale positie en vooral voor de meest kwetsbaren. Ik wil u vragen mee te bidden en onze nood bij God te brengen. 

Maar juist in het uitspreken van dit gebed klinkt er ook een appel op onszelf. We kennen allemaal mensen op wie deze crisis extra impact heeft. In de eerste plaats de zieken en hun naasten. Ik denk ook aan ouderen die eenzaam zijn omdat ze thuis moeten blijven, die hun vaste gezelschap missen en geen kerk meer kunnen bezoeken, mensen die nu het onderwijs voor kinderen organiseren, mensen die geen mogelijkheid hebben boodschappen te halen of mensen voor wie die deze crisis financiële zorgen geeft. 

Woensdag gaat ons gebed over in dienstbaarheid. Kerken, christelijke organisaties zoals Stichting Present, de EO, de Vierde Musketier, Leger des Heils en ook de christelijke politieke partijen slaan de handen ineen om zorg voor onze naasten te coördineren via het iniatief 'Niet Alleen'. We willen verbinding leggen tussen mensen die kunnen helpen en mensen die hulp kunnen gebruiken. Laten we juist nu aandacht hebben voor elkaar.

Bidden én werken.

De komende dagen volgt er meer informatie over dit initiatief en manieren waarop u zich aan kunt sluiten.

Ik wil u vragen: help mee. Want of het nu via dit initiatief is of op een andere manier: laten we op elkaar letten.

Deze crisis zal de komende maanden veel van ons allen vragen. Op manieren die we nu nog niet kunnen overzien. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat God ons niet los laat.  

God is erbij, belooft Psalm 46. Hij is onze schuilplaats, Hij is onze burcht. Hij is onze hoop.

Juist nu.

In gebed verbonden,

Concept begroting 2020

CDA CDA Velsen 26-01-2020 19:09

CDA-Velsen CONCEPT OVERZICHT BEGROTING 2020 Resultaat Resultaat Begroting 2018 2019 2020 Inkomsten [i]01 te ontv. € € - € Inkomsten [i]02 adv.ink € € - € Inkomsten [i]03 bijdr.bst. € 131,55 € 1.895,19 € 1.674,00 Inkomsten [i]04 giften € 300,00 € 590,00 € 500,00 Inkomsten [i]05 leden € € 942,33 € 600,00 Inkomsten [i]06 ING ob € € - € - Inkomsten [i]07 ING rente € 16,39 € 2,38 € 1,00 Inkomsten [i]08 Diversen € € - € Inkomsten In 9 € € - € Inkomsten In 10 € € - € Inkomsten In 11 € € - € Inkomsten In 12 € € € Totaal inkomsten € 447,94 € 3.429,90 € 2.775,00 Uitgaven [u]01 nog te bet. € € - € Uitgaven [u]02 best.k. € € - € 75,00 Uitgaven [u]03 verg. best. € € - € 50,00 Uitgaven [u]04 secr.k. € 452,27 € 23,26 € 75,00 Uitgaven [u]05 aand.k. € 377,56 € 107,05 € 150,00 Uitgaven [u]06 opleiding € 75,00 € - € Uitgaven [u]07 thema verg. € 447,07 € 245,68 € 250,00 Uitgaven [u]08 com/nbr. € € - € Uitgaven [u]09 verg.alv € 635,61 € 147,49 € 300,00 Uitgaven [u]10campag.G € 9.210,09 € - € - Uitgaven [u]11campag.P € € - € - Uitgaven [u]12campag.L € € - € 150,00 Uitgaven [u]13 ING-ob € € - € Uitgaven [u]14 ING-kosten € 153,48 € 176,72 € 175,00 Uitgaven [u]15 Diversen € 116,16 € - € - Uitgaven Reservering verkiezingskas € € - € 1.000,00 Uitgaven Uit 17 Media € 3.323,11 € 253,43 € 150,00 Uitgaven Uit 18 € € - € Uitgaven Uit 19 € € - € Uitgaven Uit 20 € € - € Uitgaven Uit 21 € € - € Uitgaven Uit 22 € € - € Uitgaven Uit 23 € € - € Uitgaven Uit 24 € € - € Totaal uitgaven € 14.790,35 € 953,63 € 2.375,00 Winst/verliessaldo € 14.342,41- € 2.476,27 € 400,00 Rekeningen Saldi 2019 Begroot 1 KAS ING-betaalrek. € 190,59 € 1.955,50 ING-Spaarrek. € 2.589,25 € 4.591,63 - Totaal Liquide middelen € 2.779,84 € 6.547,13 € -

Concept boekjaar 2019

CDA CDA Velsen 26-01-2020 19:06

CDA-Velsen afdrukdatum OVERZICHT BOEKJAAR 2019 26-1-2020 21:05 Resultaat Begroting Resultaat Begroting 2017 2018 2019 2019 Inkomsten [i]01 te ontv. € € € - € Inkomsten [i]02 adv.ink € € € - € Inkomsten [i]03 bijdr.bst. € 4.475,75 € 3.750,00 € 1.895,19 € 1.350,00 Inkomsten [i]04 giften € € 500,00 € 590,00 € 200,00 Inkomsten [i]05 leden € cv1.119,31 € 800,00 € 942,33 € 750,00 Inkomsten [i]06 ING ob € € - € - € - Inkomsten [i]07 ING rente € 31,49 € 15,00 € 2,38 € 15,00 Inkomsten [i]08 Diversen € € € - € Inkomsten In 9 € € € - € Inkomsten In 10 € € € - € Inkomsten In 11 € € € - € Inkomsten In 12 € € € € Totaal inkomsten € 5.626,55 € 5.065,00 € 3.429,90 € 2.315,00 Uitgaven [u]01 nog te bet. € € - € Uitgaven [u]02 best.k. € € 500,00 € - € - Uitgaven [u]03 verg. best. € € 75,00 € - € - Uitgaven [u]04 secr.k. € 124,58 € 300,00 € 23,26 € 200,00 Uitgaven [u]05 aand.k. € 157,82 € 150,00 € 107,05 € 200,00 Uitgaven [u]06 opleiding € 75,00 € 600,00 € - € Uitgaven [u]07 thema verg. € € 400,00 € 245,68 € 300,00 Uitgaven [u]08 com/nbr. € € € - € Uitgaven [u]09 verg.alv € 758,46 € 600,00 € 147,49 € 600,00 Uitgaven [u]10campag.G € 1.911,96 € 10.000,00 € - € - Uitgaven [u]11campag.P € € - € - € 150,00 Uitgaven [u]12campag.L € 135,02 € - € - € - Uitgaven [u]13 ING-ob € € € - € Uitgaven [u]14 ING-kosten € 144,06 € 125,00 € 176,72 € 125,00 Uitgaven [u]15 Diversen € 63,50 € 100,00 € - € 100,00 Uitgaven Reservering verkiezingskas € 557,57 € - € - € - Uitgaven Uit 17 Media € 1.566,04 € 2.250,00 € 253,43 € 1.750,00 Uitgaven Uit 18 € € € - € Uitgaven Uit 19 € € € - € Uitgaven Uit 20 € € € - € Uitgaven Uit 21 € € € - € Uitgaven Uit 22 € € € - € Uitgaven Uit 23 € € € - € Uitgaven Uit 24 € € € - € Totaal uitgaven € 5.494,01 € 15.100,00 € 953,63 € 3.425,00 Winst/verliessaldo € 132,54 € 10.035,00- € 2.476,27 € 1.110,00- Rekeningen Saldi 2018 Begroot 1 Resultaat Begroot 2020 KAS ING-betaalrek. € 775,39 € 1.955,50 ING-Spaarrek. € 16.221,86 € 4.591,63 - Totaal Liquide middelen € 16.997,25 € - € 6.547,13 € 4.000,00

Verslag Algemene Ledenvergadering 19 juni 2019

CDA CDA Velsen 26-01-2020 18:56

Verslag van de algemene Ledenvergadering van het CDA-Velsen woensdag 19 juni 2019 in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk te Santpoort-Noord 01. Opening De voorzitter (Jankees Salverda) heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Hij dankt Hans Paap voor het regelen van de ruimte. 02. Overweging De voorzitter leest ‘Breedte en diepte’ van Barend Weegink naar aanleiding van Handelingen 5: 34-39. 03. Presentielijst aanwezige leden/berichten van verhindering/mededelingen/ingekomen stukken Aanwezig zijn 13 Leden. De lijst van leden die met kennisgeving afwezig zijn wordt voorgelezen. Vanwege een Algemeen Bestuursvergadering van het CDA Provincie Noord-Holland hebben enkele aangekondigde mensen moeten afzeggen. Zij willen zich graag een volgende keer aan de leden van het CDA-Velsen voorstellen. 04. Definitieve vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. 05. Vaststelling notulen Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Velsen van 31 oktober 2018, wordt onder dankzegging aan de samensteller Wim Meijles, vastgesteld. 06. Jaarverslag 2018 CDA Velsen Het jaarverslag 2018 van het CDA Velsen is nog niet gereed. 07. Vaststellen jaarrekening 2018 Aan de leden wordt de jaarrekening 2018 ter goedkeuring voorgelegd. Penningmeester (a.i.) Hans Paap geeft hierbij een korte toelichting. Omdat onze penningmeester Charles Hegger plotseling is overleden heeft het opstellen van de jaarstukken 2018 wat meer tijd en moeite gekost dan gebruikelijk. De inkomsten zijn aanmerkelijk lager dan eerdere jaren omdat het CDA niet in het nieuwe college van B&W van de gemeente zit en we als gevolg daarvan ook geen ‘afdracht’ van een wethouder meer krijgen. Alle leden die naar aanleiding van onze actie een extra gift hebben gegeven worden hartelijk bedankt. De stand op dit moment is € 590,--. Robert te Beest oppert het idee om de actie eind december te herhalen. De Kascommissie (bestaande uit de heren Cor de Vlieger en Gert Jan van der Hulst) doet verslag van haar bevindingen. Gert Jan van der Hulst geeft de complimenten van de kascommissie aan de penningmeester en de waarnemend penningmeester, want de boekhouding klopte tot op de cent. Hij oppert het idee om ook de fractiekas meer inzichtelijk te maken voor de leden. Annekee Eggermont licht toe dat de fractiekas niet onder verantwoordelijkheid valt van de partij, maar van de gemeente. Die controleert dus ook de fractiekas. Gert-Jan stelt ook voor om een klein boekhoudprogramma aan te schaffen. Het bestuur geeft aan hiermee bezig te zijn. Gert Jan stelt voor aan de penningmeester (a.i.) /c.q. administrateur décharge te verlenen voor het gevoerde beheer in het boekjaar 2018 en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Bij acclamatie gaan de leden hiermee akkoord. De voorzitter dankt de kascommissie en geeft hen de complimenten voor hun werk. Ook dankt hij Cees Sintenie voor zijn ondersteuning van het bestuur bij de financiële zaken. 08. Terugblik op de gehouden Europese (en andere) verkiezingen van 2019. De voorzitter vat samen hoe de verkiezingen voor het Europees Parlement, Provinciale Staten en de waterschappen zijn verlopen. Helaas betekende de uitslag dat het CDA geen deel meer uitmaakt van GS en Jaap Bond niet terugkomt als gedeputeerde. Dicky Sintenie geeft aan dat zij erg teleurgesteld is in hoe de verkiezingen zijn verlopen. Ze heeft bovendien soms het gevoel dat leden niets meer horen van politici als ze eenmaal gekozen zijn. Een voorbeeld is dat zij zich afvraagt of het echt nodig is dat het Hoogheemraadschap in zo’n duur en groot pand zit. Wat is de toelichting van de politiek hierop? Jankees legt uit dat het jammer is dat onze gemeente te maken heeft met twee waterschappen. Het Waterschap waar we het meest contact mee hebben is het Waterschap dat slechts verantwoordelijk is voor een klein deel van de gemeente Velsen. Bas van Gent geeft ook aan het vaak onduidelijk is wat de politieke lijn is van de Waterschappen. Hoewel de situatie rond Tata Steel eigenlijk een onderwerp is dat in het deel van de vergadering na de pauze valt komt het op initiatief van Bas van Gent nu toch ter sprake. Hij geeft aan dat hij heel erg betrokken is bij de groep ‘IJmondig’ en leest een brief voor die hij aan onder andere de CDA-fractie en ‘IJmondig’ heeft gestuurd. Hij doet de suggestie aan de fractie om eens iemand uit te nodigen die het productieproces en alles wat daarmee samen hangt werktuigbouwkundig en technisch kan beoordelen. Hij vraagt zich af waarom als alle kennis dichtbij Tata voorhanden is het dan toch tien jaar moet duren om oplossingen voor problemen met uitstoot en luchtkwaliteit te vinden? Annekee Eggermont geeft aan dat het CDA in de IJmond een brief heeft gestuurd naar de Tweede Kamer fractie en de Provinciale CDA-fractie over de problematiek, waar tot op heden niet op gereageerd is. Annekee vertelt dat in de IJmondcommissie gedeputeerde Adnan Tekin heeft toegezegd dat hij elke keer een toelichting zal geven op de stand van zaken. Robert te Beest vindt dat we als fractie niet op de stoel van de Omgevingsdienst en de Provincie moeten gaan zitten. Het CDA-Velsen moet erop sturen dat het goed aangepakt wordt en moet zich niet in detail met technische oplossingen daarvoor bezig houden. 09. PAUZE 10. Presentatie en toelichting over actuele gemeentelijke politieke aangelegenheden De fractievoorzitter (Annekee Eggermont) en fractielid Robert te Beest informeren de leden en bieden de mogelijkheid om vragen te stellen. Annekee licht allereerst toe waarom enkele (steun)fractieleden vanavond afwezig zijn. Voor de zieke Frans Blokland gaat in de vergadering een kaart rond om hem beterschap te wensen. De fractie is druk bezig en zoekt haar rol in de oppositie. Er worden enthousiast vragen, moties en amendementen ingediend over veel verschillende onderwerpen. Daarbij valt bijvoorbeeld de inbreng en kwaliteit op het punt financiën vriend en ‘vijand’ op. Er wordt nader ingegaan op het raadsakkoord. Fons vraagt of het klopt dat het eigenlijk vooral neer komt op het presenteren van een financieel plaatje en dan vervolgens kijken waar geld bij of af moet. Zo ontstaat dan een raadsakkoord. Robert geeft aan dat dit gevoel grotendeels klopt. Deze raad/college heeft nu de instelling “de raad mag het zeggen”. Er is uiteindelijk wel een net raadsakkoord gekomen waar richting in zit. De ambitie is al hoog en er worden nu nog ambitieuzere plannen gepresenteerd. Dat betekent dat de kosten omhoog gaan terwijl er aan de andere kant ook bezuinigd moet worden. Dit wringt en maakt de toekomst financieel te onzeker. De fractie denkt er daarom over om een alternatieve begroting te maken. Nu wordt er gezocht naar mogelijke partijen om samen iets te doen. Maar wel met gebaseerd op de feiten uit ons verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en handhaving. Robert stelt de vraag of wij vooral meedenken aan oplossingen of primair onze CDA-rol rol moeten pakken. Dicky Sintenie geeft als tip aan de fractie nu vooral het CDA-gezicht te laten zien! Wat betreft de IJmondcommissie is de fusie discussie nu klaar. Heemskerk wilde eigenlijk al nooit een fusie en die komt er ook niet. Nu gaat de regiegroep een intentieverklaring opstellen over mogelijkheden samen te werken met andere gemeenten. Dicky Sintenie roept op om goed in de gaten te houden hoe het met de Stichting Welzijn gaat. Fons wil aandacht voor de sociale wijkteams. Zo’n team zou eigenlijk een centraal punt in de wijk moeten zijn. De bedoeling was herkenbaarheid en onafhankelijkheid in de wijk. Op dit moment ontwikkelt het zich volgens hem niet goed. Voorstel aan het CDA is om te bevorderen dat diverse organisaties en verenigingen zich verbinden in de wijk. Annekee geeft aan dat de wens van Fons deels zal worden uitgevoerd. Het college gaat binnenkort de sociale wijkteams evalueren. Het CDA hier boven op blijven zitten. 11. Rondvraag Dicky Sintenie vraagt waar wij straks onze nieuwe kandidaten voor de lijst voor de verkiezingen vandaan halen. Vooral omdat het aantal leden afneemt en er steeds minder mensen actief zijn. Jankees zegt toe dat het bestuur hierover na zal denken en dit met de leden zal bespreken. Ook zullen wij aandacht moeten blijven geven aan het trekken van jongeren. Juist een aantal van de jongere leden haakt af. Als onze leden ideeën hiervoor hebben dan horen wij deze graag. Een idee wat ter plekke wordt geopperd is om meetings organiseren naast de twee ALV ‘s per jaar. 12. Sluiting De voorzitter sluit, dankt iedereen voor het komen en nodigt uit voor een drankje en hapje.

Algemene Ledenvergadering 27 januari 2020

CDA CDA Velsen 26-01-2020 17:58

Santpoort, 23 januari 2020 Uitnodiging tot het bijwonen van een algemene Ledenvergadering van het CDA-Velsen Het bestuur van het CDA-Velsen nodigt hierbij de leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van het CDA-Velsen op maandag 27 januari 2020 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Brasserie Blauw, Velserhof 103 te 1972 JH IJmuiden, telefoon 0255-511211. Gasten: 1. de heer Dennis Heijnen, fractievoorzitter CDA Provinciale Staten van Noord-Holland. 2. de heer Frank Frowijn, lid Algemeen Bestuur CDA Noord-Holland en lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. AGENDA 01. Opening De voorzitter (Jankees Salverda) zal de aanwezigen welkom heten en de vergadering openen. 02. Overweging door de voorzitter 03. Presentielijst aanwezige leden/berichten van verhindering/mededelingen/ingekomen stukken 04. Definitieve vaststelling agenda 05. Vaststelling notulen Vaststellen van de concept notulen (zie bijlage) van de gehouden algemene ledenvergadering CDA Velsen de dato 19 juni 2019 onder dankzegging aan de samenstelster, mevrouw Jacqueline Staats-de Vries. 06. Jaarverslag 2019 CDA Velsen (in voorbereiding) De leden wordt gevraagd het jaarverslag te willen goedkeuren. 07. Vaststellen begroting 2020 (zie bijlage) De leden wordt gevraagd met de voorgestelde begroting in te stemmen. 08. Vaststellen jaarrekening 2019 onder voorbehoud (zie bijlage) en benoeming van een nieuw lid van de kascommissie (Gert Jan van der Hulst en ?). De kascommissie dient de boeken te controleren en aan de leden voor te stellen décharge te verlenen aan het Bestuur en de penningmeester a.i. van het gevoerde financiële beleid en beheer over het boekjaar 2019. 09. Contact met de leden -2- 10. PAUZE 11. Gastspreker de heer Dennis Heijnen (fractievoorzitter Provinciale Staten van Noord-Holland) 12. Nieuws uit de fractie De fractievoorzitter (mevrouw Annekee Eggermont) met haar fractieleden (Cees Sintenie en Robert te Beest) en de steunfractieleden ( Frans Blokland en Gideon Nijemanting) zullen de leden informeren. De leden hebben vervolgens de gelegenheid tot het stellen van vragen. 13. Rondvraag 14. Sluiting Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. Namens het bestuur, de heer H. (Hans) H. Paap, secretaris Huis te Wissenlaan 12 2071 SV SANTPOORT-NOORD (tel. 023-5381790 en e-mail: H.Paap12@ziggo.nl)

Denk mee over duurzame energieopwekking in de regio!

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 09-01-2020 13:18

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1283299/43799/1.-Zonnepanelen-met-logo-duurzaam-0.png

Bericht op de website van Velsen.nl

Op dinsdagavond 28 januari 2020 gaan we in gemeente Velsen in gesprek over hoe en waar we in de regio IJmond/Zuid Kennemerland energie duurzaam kunnen opwekken. Denk en praat mee!

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. Ons elektriciteitsverbruik zal de komende jaren enorm toenemen omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt.

Nadenken over energie

In heel Nederland wordt hierover nagedacht. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie (RES). Ook in onze regio zijn scenario’s gemaakt. Samen met maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners, belanghebbenden en gemeentes is gekeken welke gebieden kans bieden voor grootschalige energieopwekking uit vooral zon en wind. Zijn zonnepanelen langs de snelweg een optie? Waar is er ruimte voor een windmolen?

Uitnodiging

Graag nodigen we u uit om op 28 januari in gesprek te gaan over drie verschillende scenario’s in de regio IJmond/Zuid Kennemerland. Dit gebeurt in de burgerzaal van het gemeentehuis van Velsen (toegang via Plein 1945).

Samen kijken we naar de manier waarop deze scenario’s zijn gemaakt en wat er in de scenario’s staat. We gaan in gesprek over de mogelijkheden binnen de scenario’s en gaan ze samen met u verbeteren. Van welke mogelijkheden worden we als gemeente en regio enthousiast? Waar liggen kansen?

Programma

18.00: Inloop met een duurzame maaltijd/soep en een broodje18.30 - 18.35: Opening en welkom18.35 - 18.45: Ambities in gemeente Velsen door wethouder Floor Bal18.45 - 19.15: Dit zijn de scenario’s19.15 - 19.20: Uitleg ‘Aan de slag’19.20 - 19.30: Pauze19.30 - 21.00: Aan de slag: uitleg scenario’s en reageren in kleine groepen21.00: Gezamenlijke afronding en borrel

Wilt u op deze avond aanwezig zijn? Meld u hier aan! (link stuurt ee