Nieuws van politieke partijen in Velsen inzichtelijk

2123 documenten

Walstroom voor cruise schepen. Opnieuw raadsvragen van de ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 13-08-2019 09:28

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1278578/43799/20190813 cruise schepen.jpgIn de IJmuider Courant van 8 augustus 2019 stond een artikel over walstroom voor cruise schepen. De discussie over walstroom voor cruiseschepen en de Ferry naar Newcastle lijkt weer op te laaien.

In maart 2017 is er een motie aangenomen van o.a. de CU waarin de raad het college verzoekt om te komen tot een business case m.b.t. uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS.verder werd gevraagd om in deze business case op te nemen hoe de investering in walstroom gefinancierd kan worden.

Volgens de directeur van Zeehaven IJmuiden zijn er diverse onderzoeken geweest maar is de business case niet rond te krijgen, meldde de IJmuider courant

De ChristenUnie-Velsen vind het belangrijk dat er op korte termijn inzichtelijk wordt wat de kansen nu echt zijn voor de toekomst. In de eerste plaats vanwege de grote hoeveelheid uitstoot door dieselolie van de schepen die stil liggen. In de tweede plaats vanwege de ontwikkeling van de cruisevaart in Amsterdam en de kansen die dat geeft voor IJmuiden.

De ChristenUnie constateert dat de aangenomen motie uit 2017 vermeld staat als “niet afgehandeld”. Ook constateert de ChristenUnie dat het onderwerp Walstroom voor cruiseschepen en Ferry niet aan de orde is geweest in de perspectiefnota 2020-2023.

Om die reden zijn er door de ChristenUnie Velsen opnieuw vragen gesteld.

Tot en met 30 augustus heeft de ...

Forza! IJmond Forza! IJmond Velsen 27-07-2019 14:01

Tot en met 30 augustus heeft de gemeenteraad zomerreces. Maar wij zijn tijdens het reces gewoon bereikbaar via onze bekende kanalen. Voor ons betekent reces namelijk geen vakantie! Er is namelijk genoeg te doen. Voorbereidingen op komende agendapunten, afhandeling van zaken, gesprekken voeren met inwoners. Kortom, ook met het warme weer zijn wij gewoon bezig met het reilen en zeilen van de politiek en kunt u ons gewoon zoals u gewend bent bereiken. www.forzaijmond.nu

Kijk eens wie ik tegenkom op het ...

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 16-07-2019 13:24

Kijk eens wie ik tegenkom op het strand?! Buurtsportcoaches uit Haarlem, Bloemendaal, Heemskerk en Velsen. Zij doen prachtig werk in al deze plaatsen en zijn tot steun en plezier van zoveel kinderen en volwassenen. #buurtsportcoaches #JOGG

https://velsen.groenlinks.nl/nieuws/p ...

GroenLinks GroenLinks Velsen 13-07-2019 20:10

https://velsen.groenlinks.nl/nieuws/perspectiefnota-2019-algemene-beschouwingen-4-juli-2019

https://velsen.groenlinks.nl/nieuws/p ...

GroenLinks GroenLinks Velsen 13-07-2019 20:08

https://velsen.groenlinks.nl/nieuws/perspectiefnota-en-groenstructuurplan-ambitieus-en-duurzaam

PERSPECTIEFNOTA EN GROENSTRUCTUURPLAN: AMBITIEUS EN DUURZAAM | Velsen

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie PvdA Velsen 13-07-2019 00:00

Op donderdag 4 juli stemde de gemeenteraad van Velsen in met de Perspectiefnota. Hierin zijn de lijnen uitgezet voor investeringen in de komende vier jaar. Op dezelfde avond werd ook het Groenstructuurplan vastgesteld: een plan waardoor Velsen groener en klimaatbestendiger wordt. GroenLinks Velsen is blij met de ambitieuze en duurzame plannen.

Tijdens de lange vergadering, die duurde van 18.30 tot 01.00 uur, werden door de raadsleden van GroenLinks verschillende onderwerpen benadrukt. Bij de Algemene Beschouwingen prees fractievoorzitter Iskandar Sitompul de keuze van het college van burgemeester en wethouders om "te investeren in mensen en in onze leefomgeving". Investeren in mensen zien we bijvoorbeeld terug in de grotere rol die inwoners krijgen bij besluiten van de gemeente en in het vergroten van kansen op betaald werk en meedoen in de samenleving voor mensen zonder werk. Investeren in onze leefomgeving komt onder andere naar voren in het moderniseren van de afdeling Openbare Werken én in de uitvoering van het Groenstructuurplan.

 

In het Groenstructuurplan is geregeld dat het huidige landschap en groen wordt behouden. Ook is uitgewerkt hoe de ontwikkeling en het beheer van het groen beter kunnen aansluiten op de wensen van inwoners en op klimaatverandering. Raadslid van GroenLinks MaartenJan Hoekstra roemde het integrale karakter van het plan. "Alles is met alles verbonden, met meerdere positieve effecten: het plan bevordert onze gezondheid, de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het groene karakter van onze gemeente." Voor de maatregelen is voor de komende vier jaar in totaal € 715.000 gereserveerd.

 

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota werden ook verschillende moties in stemming gebracht. GroenLinks pleitte in de motie 'Meer Waarde uit Afval' voor een onderzoek naar het positief belonen van afvalscheiding. Sitompul: "Ondanks alle inzet gaat Velsen de doelen voor afval scheiden in 2020 niet halen. Hier moet wat ons betreft dus een tandje bij." De motie werd medeondertekend door de ChristenUnie en de PvdA en haalde een ruime meerderheid.

 

GroenLinks vestigde ook extra aandacht op het voorkómen van armoede. Moties over kinderarmoede van de nieuwe fractie Politiek Sociaal werden medeondertekend door GroenLinks-raadslid Ilse Stoelman en unaniem aangenomen. Zo werden op de laatste vergaderavond van het politieke seizoen 2018-2019 belangrijke stappen genomen op weg naar een socialer en groener Velsen.

 

Perspectiefnota 2019 (algemene beschouwingen 4 juli 2019) | Velsen

GroenLinks GroenLinks PvdA Velsen 13-07-2019 00:00

GroenLinks is van mening dat het college in de voorliggende Perspectiefnota een goede afweging van keuzes en investeringen heeft gemaakt op basis van het raadsakkoord, het collegeprogramma en de speerpunten die GL belangrijk vindt: voor een Groen en Sociaal Velsen!

Geachte leden van de raad, beste aanwezigen en kijkers thuis,

GroenLinks is van mening dat er vanavond ter besluitvorming een ambitieuze en evenwichtige Perspectiefnota voorligt.

Ondanks de forse financiële tegenvallers is GL blij dat het college ruimte heeft gevonden om voorstellen voor investeringen te doen. We zijn blij dat het college kiest om te investeren, te investeren in mensen en onze leefomgeving!

Om te investeren wordt er 3,4 miljoen euro onttrokken aan de Algemene Reserves. Hierdoor neemt het weerstandsvermogen licht af. Maar met een ratio van 1,8 blijft deze nog ruim boven de door ons gestelde norm van 1,4. Dit betekent dat wij eventuele incidentele tegenvallers bijna 2x kunnen opvangen!

Om deze investeringen te kunnen dekken en om autonome ontwikkelingen te kunnen opvangen stelt het college ook besparingen en verhoogde inkomsten voor.

We zullen een aantal zaken noemen die ons opvallen en hier en daar een extra ambitie uitspreken. Want GroenLinks is niet alleen realistisch, maar ook nog steeds ambitieus. Het kan GroenLinks op groene en sociale onderdelen niet ambitieus genoeg zijn.

Het college stelt in de Perspectiefnota voor te investeren in de vijf bewegingen (Dienstverlening, Samenspel, Energie en duurzaamheid, Leefbaar en aantrekkelijk en Iedereen doet mee).

Zo geeft het college handen en voeten aan de ambities van het Raadsakkoord en het Collegeprogramma. GroenLinks is in ieder geval blij met de volgende investeringen:

Investeren in de Ideale buitendienst:

- We zien de noodzaak om de afdeling Openbare Werken te moderniseren, waarbij wordt ingezet op onderhoudswerkzaamheden in de directe omgeving van onze inwoners. En GroenLinks vindt het belangrijk om terughoudend te snoeien. Een versobering kan dus ook positief uitpakken voor de leefomgeving voor al onze inwoners en niet te vergeten onze BIJEN. Dit ligt geheel in lijn met onze raadsbrede aangenomen Bijenmotie uit 2016.

Investeren in Meer participeren: - Het is mooi dat de inwoners meer kunnen meebepalen in Velsen. Dit ligt geheel in lijn met het Raadsakkoord en Collegeprogramma.

Investeren in Meerwaarde uit afval: - GroenLinks is positief over het bevorderen van afval scheiden. Maar blijkens Collegebericht van 11 juni 2019 blijkt dat Velsen ondanks alle inzet de doelen voor afval scheiden in 2020 niet gaat halen. Hier moet wat ons betreft dus een tandje bij en dient GL samen met CU en PvdA bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie Meer Waarde Uit Afval in.

Investeren in Van Averijhaven naar Energiehaven: - Het plan van de Energiehaven is wat GL betreft een mooi voorbeeld dat ondernemen en duurzaamheid ook samen kunnen gaan!

Investeren in Maatregelen Groenstructuurplan: - GroenLinks is erg blij met het Groenstructuurplan. Het is een integraal plan waarin alles met alles samenhangt: beleving van het landschap, groene buurten, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarom moeten we hier ook zeker niet op beknibbelen! Later in deze vergadering komen wij hier uitgebreider op terug. Velsen wordt er veel groener door en het is wetenschappelijk bewezen: groen maakt gelukkig! Kan het nóg iets beter? Jazeker, dat betreft het onderdeel in de Perspectiefnota. Beweging E: Iedereen doet mee.

E2: Stimuleren van (langer thuis wonen en) verduurzamen woningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt duurzaamheidsleningen bij het stimuleren van duurzame woningen. Maar dit is nu wel erg gericht op woningeigenaren. GL vraagt zich af of iederéén hier echt aan mee kan doen.

We denken dat het nog ambitieuzer kan en zullen later dit jaar een motie voor een onderzoek naar groene leges, naar voorbeeld van andere gemeenten indienen. Het idee achter deze motie is dat bij het aanvragen voor verduurzaming van gebouwen minder leges hoeven te worden betaald.

Wat GL tot slot mist in deze Beweging is de aandacht voor Armoede en in het bijzonder Kinderarmoede. Deze kwetsbare groep gezinnen en kinderen die het betreft kan, mag en zal niet worden vergeten. Vandaar dat GL een tweetal moties samen met de kersverse Partij Sociaal (PS), CU, LGV en PvdA indient.

Klimaatakkoord: goed rentmeesterschap

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 09-07-2019 19:07

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1277980/43799/Screenshot website CU klimaatakkoord.jpgBeste vrienden van de ChristenUnie, Na maanden van praten, plannen maken, doorrekenen en soms ook stevig onderhandelen, presenteerde het kabinet vandaag het klimaatakkoord. Duurde het lang? Ja. Was het het waard? Jazeker. Het klimaat is één van de meest besproken thema’s van deze tijd. Niet voor niets: we kennen de indringende waarschuwingen van wetenschappers voor de gevolgen van klimaatverandering voor de schepping en daarmee de volgende generaties. We weten dat de armste mensen ter wereld daar het grootste slachtoffer van dreigen te worden. Als ChristenUnie weten we dat de aarde niet in onze handen ligt, maar in Gods handen. Maar we erkennen óók dat we rentmeesters zijn en dat we geroepen zijn om te doen wat we kunnen om zorg te dragen voor de schepping. Tegelijkertijd zijn er zorgen over betaalbaarheid, zeker voor mensen met een smalle beurs. Deze opgave moet ook rechtvaardig plaatsvinden. Dat we íets moeten doen, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Nederland doet het slecht op de ranglijsten met betrekking tot duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. We stoten teveel schadelijke gassen uit en verbruiken meer dan de aarde ons kan bieden. Voor de levensstijl die wij gewend zijn, is 3,5 aarde nodig. We leven dus op de pof; ten koste van mensen elders, van volgende generaties en van de schepping. Er moet dus iets veranderen. Daarom komt het kabinet nu met een klimaatakkoord: een groot pakket aan maatregelen om de omslag te maken naar een duurzamer Nederland. Het klimaatakkoord getuigt in mijn ogen van goede zorg voor een kwetsbare schepping. Het is ambitieus, maar houdt ook rekening met de draagkracht van gezinnen en mensen met een smalle beurs. We werken aan schone lucht en schone energie. We laten de vervuiler daarvoor betalen en ontzien huishoudens en dan vooral mensen met een smalle beurs of gezinnen met een middeninkomen. En dat blijven we doen: we toetsen jaarlijks of we de doelen halen en of de baten en lasten nog steeds eerlijk worden verdeeld. Dat vind ik belangrijk: dat we rekening houden met gezinnen, met middeninkomens, met mensen die niet veel te besteden hebben. Met het klimaatakkoord werken we aan de toekomst van onze kinderen en brengen we een deel van de ambities van de ChristenUnie dichterbij. Voorstellen die we eerder deden staan nu een-op-een in het klimaatakkoord, zoals een CO2-heffing voor vervuilende industrie, de omslag naar kringlooplandbouw, rekeningrijden, zoals het voorstel om de belasting op energie zo te verlagen dat opnieuw met name lage en middeninkomens daarvan profiteren en een gemiddeld huishouden 100 euro minder belasting hoeft te betalen, terwijl vervuilende bedrijven juist zwaarder worden belast. Dit akkoord vraagt een inspanning van ons allemaal, maar we doen het voor de schepping, voor de naaste ver weg en voor onze kinderen. En we doen het samen. Met een hartelijke groet, Gert-Jan Segers

Algemene Beschouwingen voor de Perspectiefnota

CDA CDA Velsen 07-07-2019 18:22

IJmuiden, 4 juli 2019. Voorzitter, Het CDA staat hier vanavond met gemengde gevoelens. Enerzijds is het CDA het college dankbaar voor een sluitend meerjarenperspectief. Anderzijds is het CDA teleurgesteld omdat de keuzes die het college heeft gemaakt ver af staat van wat het CDA verstandig vindt. Voorzitter, onze fractie heeft regelmatig in verschillende vergaderingen, wanneer het over de financiën ging een duidelijk signaal af willen geven, Ik herhaal ons signaal nog maar een keer: Ga nu alleen intensiveren met incidenteel geld en laten wij voorzichtig zijn met structurele verplichtingen aan te gaan. Helaas het duidelijke signaal van onze fractie is niet doorgedrongen bij ons ambitieus college en jammer genoeg ook niet bij een aantal fracties. Ja, voorzitter het CDA staat nog steeds achter het raadsakkoord, maar vindt de investeringen die bij de “kleuring van de begroting “in 2018 zijn gedaan voorlopig genoeg. Nu een pas op de plaats maken getuigd van solide beleid. Maar wij komen er steeds meer achter dat wij een andere opvatting hebben dan ons college als wij het hebben over een; Solide financiële huishouding Ons motto is: Je houdt je handen op de knip als blijkt dat je dat geld niet hebt. Het college van B&W houdt er echter een andere motto/ filosofie op na. Zij gaan tegen beter weten in door met investeren in de speerpunten uit het raadsakkoord en komen naar ons idee met voorstellen voor zware bezuinigingen en onverantwoorde lastenverhogingen. Voorzitter wij hebben dit jaar voor het eerst een vernieuwde/andere extra sessie gehad richting perspectiefnota. In deze sessie hebben wij een wensenlijstje mogen invullen, helaas hebben wij toch geen goed beeld wat er met de lijstjes daadwerkelijk is gebeurt. Wat heeft het college meegenomen cq. geluisterd wat er op die avond is ingebracht? Wij hebben het niet kunnen ontdekken, het kan natuurlijk ook zo zijn dat het college onze stickers/opmerkingen niet heeft meegenomen. Maar wij kunnen ons echter niet voorstellen dat onze collega’s stickers geplakt hebben op een aantal voorstellen van het college: bijv. door de tarieven te verhogen, een vaag verhaal over de jolijtpenning, dat leuk bedacht is maar daarin vergeten is om de betrokkenen hierin te laten participeren. Wat toch echt een speerpunt van het college is, Participeren. Het mag duidelijk zijn: De keuze van het college voor pijnlijke bezuinigingen en forse lastenverhoging is niet de keuze van het CDA. Voorzitter het is bekend dat het CDA altijd kritisch meedenkt, meewerkt en vooral goed naar de toekomst kijkt. Daarom hebben wij een alternatieve perspectiefnota gemaakt en dit verwerkt in een amendement. Wij nodigen onze collega’s raadsleden uit onze alternatieve perspectiefnota te steunen, op deze wijze kunnen wij invulling geven aan het raadsakkoord op een solide financiële huishouding. Ons alternatieve perspectiefnota gaat uit van de volgende uitgangspunten: 1) Geen OZB stijging voor bedrijven 2) Slechts een beperkte stijging van de toeristenbelasting, kinderen tot 12 jaar vrijstelling. 3) Het beperken van investeringen 4) Geen bezuiniging op de mantelzorg 5) U lost uw belofte van sportpark Elta in 6) En het allerbelangrijkste, U krijgt een ruim sluitend meerjarenperspectief, zelfs ruimer dan het college nu voorstelt. Op deze wijze geeft het CDA invulling aan het raadsakkoord en wacht op betere tijden om dat raadsakkoord verder uit te bouwen. Tot slot voorzitter, het CDA is de afgelopen dagen ook benaderd om te kijken of we in samenspel gezamenlijk een gedragen voorstel kunnen neerleggen waarin wij onze grenzen hebben opgezocht. Dit heeft geleidt tot een alternatief amendement van een aantal partijen. Mocht u niet kunnen leven met het gedegen CDA amendement, wat wij ons niet kunnen voorstellen, dan vragen wij u met klem steun te geven aan dit breder gedragen initiatief. Annekee Eggermont Fractievoorzitter