Nieuws van politieke partijen in Vlaardingen inzichtelijk

3137 documenten

Klemmende oproep: fietspiloten gezocht! | Vlaardingen

GroenLinks GroenLinks Vlaardingen 05-08-2020 00:00

Blijfietsen is een uniek fietsproject in Vlaardingen met als doel zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk te laten fietsen. O.a. met de duo-fiets (lees hier meer over). Wie wil er een dagdeel begeleider worden?

BlijFietsen houdt zich bezig met fietsen voor ouderen en mensen die door hun beperking niet meer kunnen of durven fietsen. Wij fietsen o.a. voor Soenda en voor individuele aanvragen. De fiets die we gebruiken is de DUO-fiets. Door onverwachte omstandigheden zijn paar damespiloten tijdelijk niet inzetbaar als piloot. We zijn nu naarstig op zoek naar mannen of vrouwen die na een korte training bereid zijn om een dagdeel te fietsen. De doelstelling is om mensen in beweging te krijgen of te houden, de wind weer door je haren kunnen voelen en niet onbelangrijk, deel uit te maken van het maatschappelijk leven en zo kunnen wij er voor zorgen dat ouderen niet vereenzamen.

Een mooie taak. Je blijft zelf in beweging. Je helpt anderen om ook te bewegen. De DUO-fiets is makkelijk te sturen, je zit naast elkaar en je krijgt een goede instructie. Voorlopig is de donderdag onze belangrijkste dag om te fietsen, maar ook op de vrijdagen zijn er aanmeldingen.

Mensen die zich aangesproken voelen en op deze manier een bijdrage willen leveren aan een ‘gezonde’ maatschappij kunnen contact op nemen met:

Cees Smit: 06-10098113 of Anne Kuipers: 06-23199819

Radio-interview over Herdenking 75 jaar Hiroshima en Nagasaki op 6 augustus | Vlaardingen

GroenLinks GroenLinks Vlaardingen 03-08-2020 00:00

Op donderdag 6 augustus wordt van 10.00-10.45 uur in het Rosarium aan de Holysingel (de tuin van het voormalige Holy-ziekenhuis) 75 jaar Hiroshima en Nagasaki herdacht met sprekers, zang en muziek. Je opgeven is verplicht i.v.m. de corona-maatregelen. Afgelopen week werden Marianne van Herp (VVEH) en Han Raeijmaekers (PAX, Ambassade van Vrede) hierover geïnterviewd bij Radio Wetering.

 Beluister dit interview

  De aanval met de atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki gaf een waarschijnlijk beslissende wending aan het verloop van de Tweede Wereldoorlog maar had ook onbeschrijflijk lijden tot gevolg voor honderdduizenden mensen, tot op de dag van vandaag. Laten we hier met elkaar bij stilstaan, gedenken maar ook een signaal afgeven dat dit nóóit meer mag gebeuren. Alle kernwapens de wereld uit, óók uit Nederland waar wij veilig en in vreedzame harmonie samen willen wonen.

Opgeven met naam en geboortedatum via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl.

Het meebrengen van een witte bloem om samen een kraanvogel te vormen, het symbool van een wereld zonder kernwapens, wordt op prijs gesteld!

Vragen Olliebollenkraam

ChristenUnie ChristenUnie SGP Vlaardingen 30-07-2020 19:58

De ChristenUnie-SGP heeft met verbazing dat de olliebollenkraam in het centrum niet langer welkom zou zijn. Raadslid Erik van Pienbroek heeft hier vragen over gesteld aan het college (zie bijlage).

Bestandsbijlage(n): 

Loek Punt ontvangt zilveren CDA speld

CDA CDA Vlaardingen 29-07-2020 10:47

Donderdag 23 juli jl.is onze penningmeester Loek Puntonderscheiden met een zilveren CDA speld. Loek is al meer dan 13 jaar lid van ons bestuur. Hij heeft meerdere jaren twee bestuursfuncties vervuld en is al lange tijd actief in de fractie. Wij danken Loek voor zijn ongekende en bijzondere inzet en vinden de onderscheiding dan ook meer dan verdiend! Loek heeft de onderscheiding donderdag bij de receptie van Camping Dijk &Waardopgespeld gekregen door zijn vrouw Marijke in het bijzijn van vrienden en familie.

Standplaats oliebollenkraam

CDA CDA Vlaardingen 25-07-2020 08:53

In deze moeilijke tijd is het belangrijk de kleine ondernemer bij te staan en de communicatie naar de inwoners duidelijk te houden. De oliebollenkraam die al 20 jaar in het centrum van Vlaardingen staat dreigt zijn plek te verliezen. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college. Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

GroenLinks succesvol in Energiestrategie | Vlaardingen

GroenLinks GroenLinks CDA PvdA Vlaardingen 15-07-2020 00:00

Op woensdag 8 juli was de gemeenteraad van Vlaardingen bijeen voor een inhoudelijke vergadering: op de agenda stond de Regionale Energiestrategie (RES). De komende jaren zullen we de CO2 uitstoot sterk moeten gaan verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Vier moties (mede) door GroenLinks ingediend werden aangenomen.

 

Nederland is onderverdeeld in 30 energieregio's, en elke regio brengt de beste manieren in kaart hoe daar de duurzame energie op land het beste opgewekt kan worden. Vlaardingen maakt onderdeel uit van de RES Rotterdam-Den Haag, wat betreft inwoner aantal de grootste RES van Nederland. De RES fungeert als het ware als een routekaart richting schone en duurzame energieopwekking. Het is een proces van afwegingen en keuzes die niet alleen van invloed zijn op Vlaardingen en onze inwoners maar zeker ook op onze regio, Nederland en uiteindelijk zelfs mondiaal. Van groot belang dus dat we hierin duidelijk aangeven waar de beste kansen en mogelijkheden liggen. De richting is voor GroenLinks duidelijk: zon, wind en waterstof hebben de toekomst.

  Volgens GroenLinks moet de RES onder andere meer doen aan energiebesparing en meer doen aan participatie van inwoners, maatschappelijke instantie en bedrijven. Voor houtige biomassa is volgens GroenLinks zowel binnen Vlaardingen als binnen de RES geen plaats. We hebben dan ook vier verschillende moties ingediend die hierop inspeelden. De strekking van de moties is als volgt:

Energiebesparing: De meest duurzame energie, is energie die je niet gebruikt. Daarom moet er naast het opwekken van schone energie, meer aandacht zijn voor energiebesparing (ingediend door GroenLinks).

Participatie: Participatie van bewoners, bedrijven en belangengroepen zorgt voor meer draagvlak en geeft lokale belangen een plek binnen de RES. Daarom moet er een wijkgericht participatietraject gestart worden (ingediend door GroenLinks en CDA).

RES Biomassa: Biomassa is niet schoon, niet duurzaam en trekt mogelijk een grote wissel op ecologie en biodiversiteit. Daarom is er geen plek voor verder gebruik van houtige biomassa binnen de energietransitie (ingediend door GroenLinks, PvdA, en ONS.Vlaardingen).

Vlaardingse Biomassa: Omdat we binnen de RES afhankelijk zijn van meerdere partners is het belangrijk dat we in Vlaardingen hoe dan ook geen verder gebruik gaan maken van houtige biomassa (ingediend door GroenLinks, PvdA, en ONS>Vlaardingen).

  Alle vier de moties zijn met ruime meerderheid aangenomen. Een mooi resultaat wat ervoor zorgt dat de komende energietransitie weer iets groener wordt. De komende maanden wordt er hard gewerkt om de concept RES uit te werken en om te zetten naar versie 1.0. Als het nodig is zal GroenLinks zich sterk maken om ook deze betere en groener te maken.

Indiener van de moties raadslid Neill Voorburg toonde zich verheugd: “Groene, hernieuwbare energie heeft de toekomst. Natuur, ecologie, de gezondheid van mensen en dieren moet hierin voorop staan. We zijn er nog niet maar met het aannemen van onze moties nemen weer een stapje in de groene richting.”.

 Lees HIER onze eerdere berichten over BIO-massa

Woordvoering Corné Venema

CDA CDA Vlaardingen 11-07-2020 12:51

9 juli stelde de gemeenteraad de jaarrekening en kadernota vast op een bijzondere locatie: de stadsgehoorzaal. Het CDA vroeg aandacht voor het krijgen van grip op de inhuur van extern personeel. De motie die we hiervoor indiende werd met grote meerderheid aangenomen! De hele woordvoering van fractievoorzitter Corné Venema is hieronder terug te lezen. De motie vindt u aan het eind van de woordvoering. Voorzitter In de eerste plaats wil ik mijn waardering uitspreken naar de inwoners van Vlaardingen. Het coronavirus heeft vanaf het begin van dit jaar een grote impact gehad op onze samenleving. Het CDA spreekt haar medeleven uit naar de inwoners die dierbaren zijn verloren aan het virus, naar inwoners die zelf gezondheidsklachten hebben ondervonden, fysiek of mentaal en naar inwoners waarbij de financiële gevolgen direct impact heeft op hun leven, naar de kinderen die lange tijd niet naar school konden om met vriendjes te spelen en waarbij voor sommige kinderen de schooldeuren wederom gesloten zijn. Het coronavirus trekt een wissel op onze samenleving. En toch ontstaan er zelfs in zo’n crisis waardevolle initiatieven. Als CDA zien we dat inwoners van Vlaardingen veel meer naar elkaar omzien. De verdergaande individualisering wordt een halt toegeroepen. Jongeren doen boodschappen voor kwetsbare inwoners. Ouderen waarbij eenzaamheid op de loer ligt worden vaker opgezocht. Het CDA ziet de samenleving niet als een rat-race waarbij promotie, een hoog inkomen en een dure sportauto het hoogste doel is. In onze samenleving gaat het er om dat we elkaar kennen, dat we belangeloos iemand hulp bieden, dat iedereen gelijkwaardig is en de kans heeft om mee te doen. Alleen op deze manier creëren we een leefbare stad. Daar staat het CDA voor: het creëren van een leefbare stad: Een stad waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Een stad waar het fijn wonen is. Een stad waar zorg lokaal goed geregeld is. Daarnaast heeft het coronavirus geleid tot inventieve en creatieve initiatieven in de stad: Ik denk aan restaurants die een bezorgservice zijn begonnen, kerkdiensten die digitaal zijn doorgegaan, scholieren die gewoon hun diploma gehaald hebben en buitensporten is voor kinderen veel toegankelijker geworden. Prachtig ondernemerschap dat laat zien dat een verandering van de omstandigheden je niet persé uit het veld hoeven te slaan. Juist wanneer de nood hoog is zie je oplossingen die anders onontdekt zouden blijven. Dit stukje ondernemerschap is ook nodig bij de gemeente Vlaardingen nu de financiële positie nog steeds onder druk staat. Het CDA is er van overtuigd dat het ondernemerschap en creativiteit aanwezig is binnen de gemeentelijke organisatie. Wij raden het college een ideeënbus aan, waarbij ambtenaren hun ideeën kunnen indienen om de leefbaarheid in de stad te vergroten, terwijl dat minder kost. Dat is onmogelijk hoor ik u denken? Nee hoor: want het CDA heeft alvast de volgende ideeën benoemd: Bijvoorbeeld: Wijkdeals We moeten meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van wijkdeals: Bewoners onderhouden hun eigen buurt en geven zelf invulling aan de inrichting hiervan. Hierdoor wordt de functionaliteit van de openbare ruimte verhoogd. Mogelijk kunnen we zelfs stukjes snippergroen verkopen aan de inwoners van Vlaardingen om zelf het onderhoud te regelen via een wijkdeal, of misschien gewoon om voor deze inwoners een grotere tuin mogelijk te maken. Niet voor de financiële positie van de gemeente: maar vooral om de leefbaarheid in Vlaardingen te vergroten. Subsidies Al jaren vraagt het CDA aandacht voor het binnenhalen van subsidies: regionaal, landelijk en Europees. We zijn blij om te lezen dat na deze jaren ook het college de noodzaak ziet van het binnenhalen van externe financiering voor de lopende projecten. Het is goed om te blijven investeren in Vlaardingen. Zeker wanneer we dit maar gedeeltelijk zelf hoeven te betalen. Deze investeringen, in bijvoorbeeld scholen, fietsroutes en duurzaamheid zorgen er voor dat ook in de toekomst Vlaardingen een fijne stad blijft om te wonen. Het is geen maatregel voor de financiële positie van de gemeente: maar om de leefbaarheid in Vlaardingen te vergroten. Woonvisie Ook op het gebied van wonen moet het mogelijk zijn voor Vlaardingen om geld binnen te halen via regionale woondeals en om grootstedelijke problematiek tegen te gaan. Zelfs de verrommeling in de buitenruimte door de elektrische huurscooters verraadt dat Vlaardingen een grote stad is: want dat is fenomeen dat je tot voorkort alleen nog maar in de grotere Europese steden tegenkwam. Nieuwbouw van woningen is een kwestie van de lange adem: maar wanneer hier kwalitatief goede woningen toegevoegd worden en oude woningen opgeknapt worden, is Vlaardingen een aantrekkelijke stad om te wonen en niet het afvoerputje van de regio. Daarbij mogen we als gemeente best wat kritischer zijn op het onderhoud van de panden bijvoorbeeld aan de KW-haven. Niet voor de financiële positie van de gemeente: maar vooral om de leefbaarheid in Vlaardingen te vergroten. Right to Challenge Een vraag aan het college: Hoe staat het met de plannen voor Right to Challenge? Want het CDA is er van overtuigd dat inwoners van Vlaardingen bepaalde dingen beter kunnen dan de gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, maar ook op het gebied van zorg en welzijn. En laten we daarbij niet de vrijwilligers vergeten die zich belangeloos inzetten. Niet voor de financiële positie van de gemeente: maar vooral om de leefbaarheid in Vlaardingen te vergroten. Van de WmO naar de Wet Langdurige Zorg Vlaardingens die ziek zijn en jaar na jaar gebruikmaken van de WmO, Vlaardingers die geen uitzicht hebben op herstel, die hebben het al zwaar genoeg. Deze Vlaardingens hebben iedere keer veel werk, veel stress aan een nieuwe indicatie in de WmO. Als er geen kans is op herstel dan zouden we deze Vlaardingens moeten helpen naar de wet langdurige zorg. Hoe meer mensen uit de WMO gaan, hoe beter dat is voor de financiën van de stad, maar vooral voor de leefbaarheid van deze Vlaardingens. Externe Inhuur Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook binnen de organisatie mag gekeken worden hoe de organisatie efficiënter georganiseerd kan worden. Met regelmaat spreekt het CDA met organisaties die, naar hun eigen zeggen, tegenover een bataljon aan externe inhuur staan voor een relatief eenvoudige vraag. De kosten voor inhuur en het aandeel inhuur steeg hard in 2019. Blij waren wij wel met de beantwoording van de technische vraag, waarin duidelijk een trendbreuk is te zien met betrekking op de externe inhuur halverwege 2019. Toch vinden we het belangrijk dat er een betere strategie met betrekking op personeel komt en de raad hier meer grip op heeft, zodat overschrijdingen op de begroting niet ontstaan. Daarom verzoeken we het college om inzicht te verschaffen in de omvang en dekking van kosten van extern personeel, de raad eerde te informeren wanneer de inhuur van personeel leidt tot een negatief resultaat en met een duidelijk plan te komen in de begroting om deze kosten te beheersen. Hiervoor dient het CDA een motie in. Op deze manier hopen we in de toekomst niet alleen kosten te besparen voor externe inhuur, maar juist ook te investeren in eigen personeel en de dienstverlening voor verschillende organisaties een stuk eenvoudiger te houden. Voorzitter, Ik kom tot een conclusie. Het financiële herstel van de gemeente staat in de steigers. Er ligt een goede basis: maar we zijn er helaas nog niet. Het vraagt om doorzettingsvermogen van raad en college om door te pakken met de uitvoering en vinden van aanvullende maatregelen: Op deze manieren vormen we met elkaar samen de toekomst van Vlaardingen. En zo is het ook met de bestrijding van het coronavirus: De eerste slag is gewonnen: we hebben het virus onder controle: maar het vraagt van de hele samenleving, alle inwoners van Vlaardingen, om doorzettingsvermogen en gezond verstand om dit zo te houden. Dit is natuurlijk niet altijd gemakkelijk: maar wel hard nodig. Samen houden we het virus onder controle en samen maken we de toekomst van Vlaardingen. Lees hier de motie.

Drie maal in één week gemeenteraad…het kan niet op

D66 D66 Vlaardingen 11-07-2020 08:00

Financiën Na bijna 4 maanden corona-radiostilte heeft de Vlaardingse gemeenteraad op 9 juli weer fysiek vergaderd. Niet op het stadhuis (te weinig 1,5 meters), maar in de Stadsgehoorzaal. Op het programma stond een driegangenmenu, waarbij ...

The post Drie maal in één week gemeenteraad…het kan niet op appeared first on D66 Vlaardingen.

Black lives matter! | Vlaardingen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid Vlaardingen 01-07-2020 00:00

In een uitgebreide column spreekt raadslid Robin Bongers zich op Keti Koti namens GroenLinks Vlaardingen uit tegen racisme.

  Vandaag is 1 juli, Keti Koti*, de dag waarop gevierd wordt dat in 1863 de Slavernij door Nederland in Suriname en de Antillen officieel werd afgeschaft. Wat GroenLinks betreft een dag die een officiële nationale feestdag zou moeten zijn. Een belangrijke stap in het afsluiten van een donkere periode van onze geschiedenis. Helaas is met het afschaffen van de slavernij, niet ook het racisme verdwenen.

De laatste weken is er een wereldwijde golf uitgesproken anti-racisme ontstaan. De moord op de Amerikaanse George Floyd was de directe aanleiding, maar zeker niet de enige reden dat er een reactie is losgebarsten die verandering eist. Discriminatie richting mensen die gemarginaliseerd worden op basis van hun huidskleur is wereldwijd nog altijd aanwezig op een systematische manier. Dat moet stoppen. Ook GroenLinks Vlaardingen spreekt zich uit tegen racisme.

Toch zien we een hoop onbegrip en misconcepties langskomen op internet. Daarom bespreek ik hier vier begrippen: black lives matter, geschiedenis, kleurenblind zijn, en wit privilege.

  Black lives matter“Black lives matter? All lives matter!” Dit is een reactie die veel te lezen is. Maar laten we dit eens ontleden. Niemand die zegt ‘black lives matter’ ontkent dat andere levens ertoe doen. Het benadrukken van één groep, betekent niet het uitsluiten van andere groepen, maar een focus leggen waar het op dit moment relevant is. Er staat niet ‘only black lives matter’ maar eerder: ‘black lives matter as well’. Als iemand zegt dat vrouwenrechten er toe doen, betekent dat niet dat die persoon vindt dat mannen geen rechten zouden moeten hebben. Als ik zeg: ‘ik vecht voor dierenrechten’ vecht ik niet tégen mensenrechten. Als ik zeg ‘ik houd van mijn moeder’, betekent het niet dat ik dan niet van mijn vader houd. Ik wil op dat specifieke moment alleen even iets individueel benadrukken. Het is eigenlijk absurd dat een stelling die zegt ‘zwarte levens doen er toe’ controversieel is. Er wordt gevraagd om erkenning van het belang van deze groep, omdat dit belang in de praktijk nog te vaak niet erkend wordt.

  Geschiedenis en nu“De slavernij is toch heel lang geleden, dat is toch nu geen probleem meer? Ik was er toen ook niet eens dus het is toch niet mijn schuld? En trouwens, zwarte mensen hadden ook slaven!”

Slavernij was een vreselijk iets, daar lijkt gelukkig vrijwel iedereen het over eens te zijn. Maar waarom hebben we het nu nog steeds over slavernij, als het zo lang geleden al is afgeschaft? Inderdaad, de Slavernij is in Nederland sinds 1863 afgeschaft (al was dit in delen van Nederlands-Indië pas zo’n 50 jaar later). Dus niemand die nu leeft, heeft die slavernij in Nederland bewust meegemaakt. Maar dat betekent niet dat het er niet toe doet. Niemand die nu leeft heeft schuld aan het onrecht van toen, maar er worden wel nog steeds vruchten van geplukt, ten koste van anderen.

Met de afschaffing van de slavernij was niet ineens alles goed: het rassendenken en de economische ongelijkheid die in die tijd erg aanwezig was, is blijven doorwerken. Dit komt heel duidelijk aanwezig terug in veel dingen: in Amerika is het pas in 1965 vastgelegd dat rassendiscriminatie bij het stemmen verboden is, werd in 1964 Martin Luther King in de gevangenis gegooid omdat hij in een ‘white-only’ restaurant wilde eten, en werd in dat jaar zoutzuur in een zwembad met donkere mensen gegooid in een hotel in Florida - pas in 1969 werd rechtelijk bepaald dat zwemmen niet op basis van huidskleur mocht worden ontzegd. Ook kwam er pas in 1975 een einde aan hypotheek discriminatie met de Home Mortage Disclosure Act.

Zelf ben ik nog geen dertig, maar ik kon al lopen toen in Zuid-Afrika voor het eerst democratische verkiezingen werden gehouden die niet raciaal waren, dat was namelijk in 1994(!). Daarvoor was het, door de geboren Nederlander Hendrik Verwoerd ontwikkelde, apartheidssysteem geldig, dat uitging van witte suprematie. En dichterbij huis, in Brussel was in 1958 nog een mensentuin waarin kinderen uit Congo in hokken ten toon werden gesteld. Kinderen die toen 7 waren, zijn nu zo’n 70 jaar. Mensen die nu leven, hebben dat nog meegemaakt.

En nu nog steeds blijkt uit recent onderzoek dat in Nederland werkgevers eerder iemand aannemen die een ‘wit-klinkende’ naam heeft, zelfs als de CV’s verder identiek zijn. Negen van de tien verhuurmakelaars hebben er geen problemen mee als huiseigenaren hun woning niet willen verhuren aan Marokkanen, Turken, Polen of Bulgaren.

Ook zijn er nog steeds politici die ronduit racistische uitspraken doen, zoals Henk Bres, fractievertegenwoordiger van de PVV in Den Haag, die op zijn tijdlijn zet: “ik zeg uitroeien met een goeie Hitler”, of Baudet die zegt dat “Europa dominant blank” moet blijven, of Annabel Nanninga die wel heel veel grapjes maakt over Joden, het heeft over “de mooie ovens van Hitler”, of woorden als “dobbern***r” gebruikt, en hoopt dat "Ebola even doorpakt".

Dit alles suggereert dat er nog altijd een doorwerking is van de racistische systemen van toen: met zo’n groot verschil bij de start, kun je niet verwachten dat tijdens de race alles rechttrekt en iedereen gelijke kansen heeft om tegelijk bij de finish te komen.

  Kleurenblind“Ik zie geen kleur. Als we gewoon stoppen met het over racisme hebben, gaat het vanzelf voorbij.” Herkenbaar? Dit is het goedbedoelde wegkijken. Het er simpelweg niet over hebben, is helaas geen oplossing. Je ziet, helaas misschien, wel kleur. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrijwel iedereen onbewust andere inschattingen maakt op basis van huidskleur en hier vooroordelen bij heeft. Daarnaast is iemands huidskleur nog altijd duidelijk relevant, zoals hierboven beschreven. Dan maar gewoon zeggen dat het er niet toe doet, is het ontkennen van een pijnlijke werkelijkheid. Als je zegt geen kleur te zien en je meent het: dan heb je geluk. Dan is kleur voor jou nooit een probleem geweest, omdat je blijkbaar nooit racisme hebt ervaren. Maar het is voor veel mensen wel degelijk een probleem, omdat ze dag in, dag uit, met racisme te maken hebben. Dit negeren is geen deugd, maar het ontkennen van een pijnlijke werkelijkheid waar veel mensen onder moeten lijden.

  White privilege“White privilege is zo’n onzin. Ik kan er toch niks aan doen dat ik wit ben? Ik heb het toch ook moeilijk gehad? Ik kom uit een gezin waar nooit geld was, waarom heb ik dan privilege?” Opmerkingen zoals deze zijn ook veel te vinden. Waar zo’n opmerking vandaan komt is best te plaatsen: je hebt het zelf moeilijk gehad en iemand zegt dat jij juist een voordeel hebt. Alleen, wit privilege betekent niet dat je automatisch een makkelijk leven hebt en niemand zegt dat ook. Het betekent dat dingen niet nog moeilijker zijn geworden door je huidskleur. Ik ben bijvoorbeeld begonnen op vmbo kader. Het was voor mij niet makkelijk om uiteindelijk af te studeren aan de universiteit. Maar ik weet dat het nog moeilijker geweest was, als ik niet wit was. Dat heb ik gezien bij mensen om me heen, die minstens zo getalenteerd waren als ik, maar zich keer op keer moesten bewijzen, wat duidelijk kwam door verwachtingen die anderen over hen hadden, op basis van hun etnische achtergrond.

Wit privilege betekent ook niet dat alle witte mensen een makkelijker leven hebben dan alle mensen van kleur. Oprah Winfrey wilde een handtas kopen van 38000 dollar. Überhaupt over zo’n aankoop kunnen nadenken, is een privilege dat zij heeft en ik niet heb. Haar economische status en beroemdheid, komt met een heel aardig privilege. Echter, Oprah Winfrey mocht in de winkel de tas in kwestie niet van dichtbij bekijken, omdat de vrouw in de winkel haar niet herkende en ze ‘eruit zag alsof ze het niet zou kunnen betalen’. Dit zou mij niet overkomen, omdat ik wit ben. En dat is wit privilege.

Het betekent ook niet dat je als wit persoon automatisch schuldig bent aan je privilege. Je kunt inderdaad niets doen aan je etnische achtergrond. Het gaat niet om schuld of om spijt, het gaat om erkenning dat de maatschappij nog altijd zo is ingericht dat er (veel) situaties zijn, waarin je huidskleur uitmaakt bij hoe je behandeld wordt. Een witte huidskleur biedt in die situaties nog steeds vaak een voordeel ten opzichte van een andere huidskleur hebben, omdat de benadering anders is. Daar hoef je geen sorry voor te zeggen, maar het is wel belangrijk dat je erkent dat dit gebeurt en dat we er gezamenlijk aan werken dit aan te pakken.

Er is nog altijd racisme op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt en in rechterlijke controles, dat zijn statistisch terug te vinden feiten. Dat heeft effect op praktische segregatie en sociaal-economische status. Daarnaast is er een enorme hoeveelheid mensen die aangeeft negatieve ervaringen met racisme te hebben, soms heel grof en soms subtiel, maar vaak. Dit soort al dan niet oppervlakkig racisme, geeft voeding aan echte ongelijkheid en onverdraagzaamheid en zorgt dat dit zich wortelt in de samenleving.

Daarom is het belangrijk dat we eerst erkennen dat er een probleem is, daar dan gezamenlijk een debat over aangaan en samen acties ondernemen om dit te beëindigen. Ook als dat betekent dat je soms naar jezelf moet kijken, dat dat ongemakkelijk is en dat je zelf stappen zet en verandert. Wees je bewust van je vooroordelen en of je daar naar handelt, strijd actief tegen racisme en spreek je uit als het je bij een ander opvalt.

 *) Keti Koti stamt uit het Sranantongo en betekent Ketenen Gebroken.