Nieuws van politieke partijen in Vlissingen inzichtelijk

2924 documenten

Beantwoording vragen over onterechte afwijzing kwijtschelding

SGP SGP Vlissingen 21-06-2019 00:00

Voor de inleiding op de gestelde vragen: zie het gerelateerde bericht..Geachte mevrouw/heer,Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u als volgt.De SGP heeft verschillende vragen gesteld, waarvan Sabewa Zeeland vragen 1 t/m 3 zelfheeft beantwoord:

Vraag1-3

Sabewa heeft middels het BSN van inwoners inzage in hun gegevens bij de Belastingdienst.Heeft Sabewa ook inzage of de belastingteruggave bij de Belastingdienst wordt verrekendmet een belastingschuld? Zo ja, waarom doet Sabewa niets met deze informatie en verleentdan geen of gedeeltelijke kwijtschelding? Zo nee, waarom niet?Ons antwoordDe SGP stelt dat een burger bij het invullen van het formulier Sabewa Zeeland toestemminggeeft tot inzage van gegevens bij de belastingdienst. Dat is niet juist. Sabewa Zeelandvraagt de burger toestemming om bij het Inlichtingenbureau geautomatiseerd te latentoetsen of er recht is op automatische kwijtschelding. Het Inlichtingenbureau ontvangt vande belastingdienst jaarlijks in juni bankgegevens (de banksaldo’s en ontvangen rente vanalle Nederlanders op 31 december van het voorgaande jaar). Daarnaast ontvangt hetInlichtingenbureau van de belastingdienst gegevens over ontvangen huur- en zorgtoeslagen heffingskortingen.Alleen deze gegevens van de belastingdienst worden door het Inlichtingenbureau ontvangen en voor Sabewa Zeeland gebruikt om te toetsen of recht bestaat op automatische kwijtschelding. Sabewa Zeeland heeft dus geen gegevens over voorlopige of definitieve teruggaven/aanslagen en kan deze ook niet opvragen bij de Belastingdienst of het Inlichtingenbureau. Om deze reden worden deze gegevens bij de burger zelf opgevraagd.De belastingdienst stuurt naar de burger een beschikking ‘mededeling verrekeningteruggave belasting’ wanneer een verwachte teruggave wordt verrekend. Dit speelt over hetalgemeen bij bedragen die nog niet op de rekening van de belanghebbende zijn gestort. Inde beschikking staat dan zelfs vermeld met welke aanslag het bedrag wordt of is verrekend.Indien zo’n beschikking door de burger wordt meegestuurd bij de aanvraag kwijtschelding,wordt hier bij de behandeling van het verzoek uiteraard rekening mee gehouden doorSabewa Zeeland. In veel gevallen worden deze beschikkingen door de burger meegestuurd.Wellicht is in het voorbeeld van de SGP de beschikking niet meegestuurd, of is er doorSabewa Zeeland per abuis ten onrechte geen rekening gehouden met de verrekening.Uiteraard kan de burger hierover contact opnemen met Sabewa Zeeland.

Vraag 4

Waarom vraagt Sabewa op haar site in de opsomming "mee te sturen documenten" niet om het document "mededeling verrekening teruggave belasting" van de Belastingdienst? Dat is immers het definitieve bericht van de Belastingdienst over de teruggave of schuld.Ons antwoordSabewa Zeeland vindt het vermelden van de ‘mededeling verrekening teruggave belasting’ in de opsomming van de “mee te sturen documenten” op de website een goede suggestie. Deze suggestie wordt meegenomen in de eerstvolgende evaluatie van het kwijtscheldingsproces.

Vraag 5

Wanneer de informatie-uitwisseling tussen de Belastingdienst en Sabewa beter is afgestemd of beter wordt verwerkt, dan kan de procedure van bezwaar maken tegen de beslissing van Sabewa toch worden voorkomen? Dit scheelt administratieve rompslomp voor zowel de inwoner als Sabewa....Ons antwoordZoals in het antwoord op de vragen 1 t/m 3 is aangegeven is Sabewa afhankelijk van deinformatieverstrekking door het Inlichtingenbureau. Het inlichtingbureau heeft tot op heden geen inzage in de genoemde informatie en dus Sabewa ook niet. Het Inlichtingenbureau en de cie. Invordering van de VNG zijn met elkaar in overleg over verbetering van de informatievoorziening. Verbetering van de informatieverstrekking vanuit de RBD heeft daarin voortdurend de aandacht.

Vraag 6

Is het college het met de SGP eens dat het niet terecht verlenen van (gedeeltelijke)kwijtschelding zorgt voor financiële en administratieve stress bij de inwoner én het risico dat de inwoner de aanslag van Sabewa niet kan betalen en daardoor een schuld opbouwt bij Sabewa?Ons antwoordHet college onderschrijft dit.

Vraag 7

Beseft het college, met de SGP, dat het niet kunnen betalen van de aanslag van Sabewa ertoe leidt dat de inwoner geconfronteerd gaat worden met diverse aanmaningen (per aanmaning wordt het bedrag van de aanslag verhoogd) tot en met een zogenaamd "Dwangbevel van de Koning" wat leidt tot een nog hogere schuld bij Sabewa én nog meer financiële stress?Ons antwoordHet college beseft dit.Vraag 8Wat kan en gaat het college, in samenwerking met andere Zeeuwse gemeenten én Sabewa,doen om deze vorm van onterechte afwijzing van (gedeeltelijke) kwijtschelding te voorkomen?Ons antwoordHet college zal bij Sabewa aandringen om deze problematiek onder de aandacht te brengen bij het Inlichtingenbureau. Daarnaast heeft Sabewa al aangegeven dat zij op haar site in de opsomming "mee te sturen documenten", de ‘mededeling verrekening teruggave belasting’ zal vermelden zodat het ook meer bekend wordt bij de inwoner dat deze informatie verstrekt dien te worden zolang het Inlichtingenbureau niet over deze informatie kan beschikken vanuit de RBD zelf.Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Vlissingen,de secretaris,                                     de burgemeester,mr. drs. ing. M. van Vliet                   drs. A.R.B. van den Tillaar

Gewoon wonen.

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 19-06-2019 15:47

De voormalige schoollocatie aan de Molenweg worden herontwikkeld. De gemeente Vlissingen,  wooncorporatie Zeeuwland en het ouder-initiatief Gewoon Wonen hebben op 27 mei gezamenlijk het ontwerp gepresenteerd.

Aan de Molenweg wordt een kleinschalige woonvorm met acht appartementen gerealiseerd.

Ouders van jongeren met verstandelijke, lichamelijke of andere beperkingen hebben het initiatief genomen om een woonruimte te creëren waar wonen, zorg en en begeleiding op niveau voor deze behoevende groep op de juiste manier toegepast kan worden.

Dit “ouderinitiatief”  bestaat uit een groep ouders die zich in 2014 in een stichting hebben  verenigd.

Bij de gemeente Vlissingen  hebben ze een luisterend oor gevonden. Nadat de gemeente kennis met de plannen en de beweegredenen heeft gemaakt, heeft de gemeente  zich ingespannen om een geschikte locatie  voor dit initiatief te vinden. De gemeente heeft de stichting in contact met de wooncorporatie Zeeuwland gebracht, een wooncorporatie die de nodige ervaring heeft met kleinschalige voorzieningen voor specifieke groepen en ervaring en kennis heeft op het terrein van levensloopbestendig bouwen.

De woonvoorziening wordt een plek waar de jonge mensen zich veilig en beschermd zullen voelen. Het moet  hun thuis worden. Een thuis waar ze zowel individueel als in groepsverband voldoende aandacht krijgen en hun eigen keuzes mogen maken.

De ouders realiseren de nodigde zorg, begeleiding en eventuele  dagbesteding  vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Zij realiseren ook het wonen met alles wat daar bij komt kijken.

De regie over deze huisvesting blijf in de handen van de ouders.

Inmiddels hebben de ouders veel besprekingen met de gemeente, wooncorporatie, projectontwikkelaar en  zorgaanbieders achter de rug. Ze zijn intensief bezig met de realisatie van de bouw van de woonvoorziening, het regelen van de zorg en begeleiding en verzamelen van een budget om de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte te bekostigen.

Al deze inspanningen hebben  een doel: hun kinderen van een goed thuis te voorzien.

Na realisering en opening van de woonvoorziening zullen de ouders hun taken geleidelijk aan de zorg en het begeleiding team overdragen. De ouders blijven op vrijwillige basis en naar vermogen actief betrokken in de doorontwikkeling van de woonvoorziening en alles wat te maken heeft met het realiseren van lange termijn doelstellingen op het gebied van een optimale participatie en integratie van de kinderen in de maatschappij waarbij de individuele mogelijkheden van de bewoners leidend zijn en blijven.

De leden van de Provinciale Staten Zeeland zijn geïnstalleerd.

VVD VVD SGP CDA PvdA Vlissingen 13-06-2019 01:31

Coalitieakkoord: 

Samen verschil maken!

Met trots presenteren wij het coalitieakkoord! Wij willen samen met jou verschil maken! Benieuwd wat er in het akkoord staat? Kijk op: www.zeeland.nl/samenverschilmaken

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Deze zien we graag tegemoet via vvdfractie@zeelandnet.nl.

Dick van der Velde aan de slag als Gedeputeerde

Afgelopen vrijdag is Dick van der Velde samen met Jo-Annes de Bat (CDA), Harry van der Maas (SGP) en Anita Pijpelink (PvdA) geïnstalleerd als gedeputeerde. Wij wensen Dick en zijn collega’s veel succes als gedeputeerde en we kijken uit naar een goede samenwerking!

Afscheid Carla Schönknecht

Woensdag hebben we afscheid genomen van Carla Schönknecht in de Nieuwe Kerk van Middelburg. Wij danken Carla voor de goede samenwerking en eindeloze inzet! We wensen haar met haar gezin veel geluk toe voor de toekomst!

 

Vragen én persbericht over het JAAGPAD

SGP SGP VVD Vlissingen 13-06-2019 00:00

Onderwerp: “Jaagpad”

Geacht college, 

Het afgelopen half jaar is het Jaagpad drie keer in het nieuws geweest vanwege zware ongevallen. Kil resultaat: één dode; drie (zwaar)gewonden. 

Hoe donker ook dat fietspad mag wezen en hoezeer alternatieven aanwezig zijn; het Jaagpad blijft gebruikt worden door het fietsverkeer tussen Middelburg en Vlissingen/Oost-Souburg. Verwijzingen naar de betreffende ongevallen:

9 december 2018 https://www.pzc.nl/walcheren/man-overleden-na-val-in-ijskoud-water-kanaal-door-walcheren~aedea496/ 1 april 2019 https://www.pzc.nl/walcheren/gewonden-bij-botsing-op-jaagpad-bij-oost-souburg~a2b98225/ 10 juni 2019 https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/113415/Fietser-zwaargewond-na-botsing-met-voetganger-op-Jaagpad-Vlissingen

We hebben als SGP daarom de volgende vragen aan het college: 

1. Heeft het college al contact gehad met de stakeholders die betrokken zijn bij het Jaagpad? (naast gemeente Vlissingen zijn dat waarschijnlijk gemeente Middelburg, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen). Is het college het met de SGP eens dat overleg (opnieuw) nodig is om de veiligheid van dit fietspad te gaan verbeteren? Of er nu alternatieve routes zijn of niet. 2. Is het college het met de SGP eens dat de huidige omstandigheden niet voldoen; beter gezegd gevaarlijk zijn? 3. Is het college; net zoals de SGP van mening dat één of beide hieronder genoemde oplossingen de veiligheid van het Jaagpad kan verbeteren? Te weten: 1) lichtgevende werkmarkering, door drie doorgetrokken strepen op het fietspad aan te brengen word kans op frontale botsingen verminderd, en/of 2) led-verlichting met bewegingsmelder toe te passen zodat het Jaagpad meer verlicht wordt als mensen aanwezig zijn. 4. En is het college bereid hierover concreet na te denken en deze oplossingen in het gesprek met de stakeholders te noemen en te stimuleren?

Oplossing 1 : https://www.vvvf.nl/paginas/openbaar/verfinkt/project/lichtgevende-wegmarkering-voor-n736

Oplossing 2:https://www.installatieprofs.nl/nieuws/verlichting/overige-verlichting/duurzame-openbare-verlichting

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

Fractie SGPCor TrompLilian Janse-van der Weele

Dit PERSBERICHT ging de deur uitNaar aanleiding van een aantal recente ongevallen met (zwaar) letsel – zie de hyperlinks in het word.doc- op het Jaagpad hierbij een aantal art 34 vragen over het Jaagpad.We roepen het college op om samen met de andere betrokken partijen deze gevaarlijke situatie aan te pakken voordat nog meer ongelukken gebeuren. We weten dat er een alternatieve route is via de parallelweg Nieuw Vlissingseweg; maar ondanks dat gebeuren er toch ongelukken. En dat is, naar onze mening, reden genoeg om deze gevaarlijke situatie aan te pakken. Hoewel er rond de jaarwisseling ook aandacht voor is geweest in de pers (o.a. Statenvragen VVD) is tot op heden niets veranderd aan de situatie (en de SGP heeft ook geen signalen dat de veiligheidssituatie concreet wordt aangepakt). Dat maakt ons zorgen. We zijn van mening dat op relatief eenvoudige manier de situatie verbeterd kan worden. We doen daarvoor 2 suggesties die meegenomen kunnen worden in het overleg; te weten lichtgevende doorgetrokken strepen om zo de rijbanen af te bakenen (en de kans op frontale botsingen te verminderen) en de andere suggestie betreft het plaatsen van een aantal LED lantaarnpalen met bewegingsmelder.

SP FELICITEERT ALLE GESLAAGDEN

SP SP Vlissingen 12-06-2019 18:19

SP Vlissingen feliciteert iedereen die geslaagd is! Hopelijk kan ook voor jou de vlag uit en wordt dit een feestelijke dag! 

Onderwijs is een recht, slagen een kunst. En voor iedereen met een herkansing alvast heel veel succes!

 

 

Olga Penraat, Stefan Steutel en Petra Coret gaan samen op pad om de geslaagde scholieren te feliciteren en een attentie aan te bieden namens de SP.

 

 

Nieuwbouw zorgcomplex Oost-Souburg

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 11-06-2019 18:54

De WVO Zorg is de afgelopen jaren bezig geweest met het ontwikkelen van de plannen voor een nieuw zorgcentrum ter vervanging van De Zoute Viever in Oost-Souburg. De Vlissingse raad stelde in 2017 geld beschikbaar voor de bouw van Souburgse basisscholen. Met nieuwbouw van de scholen komt de vestiging van de Tweemaster/Kameleon aan het Oranjeplein vrij. Dit terrein wordt door de WVO-Zorg gebruikt voor de bouw van een nieuw zorgcomplex.

Heeft U de info-avond gemist en bent U nieuwsgierig hoe het bouwterrein op de foto er in de toekomst uit zal zien?

Nieuwe regels over honden

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 03-06-2019 15:46

Vanaf 1 mei 2019 gelden nieuwe regels voor honden in de gemeente Vlissingen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn gemeentelijke regels vastgesteld. Samengevat komen de nieuwe regels op het volgende neer:

Binnen de bebouwde kom moet uw hond aangelijnd zijn;

Op hondenrenvelden mag de hond vrij rond lopen;

Actuele locaties van de renvelden kunt U vinden via www.vlissingen.nl;

Honden zijn  niet toegestaan op kinderspeelplaatsen.

De eigenaar of begeleider moet de hondenpoep opruimen;

Het opruimen is van toepassing  op aangelijnde en onaangelijnde honden;

Deze regel geldt ook voor de honden renvelden en stranden waar honden zijn toegestaan.

De strandperiode  is van 1 mei t/m 16 september;

Tijdens  de strandperiode zijn honden niet toegestaan op de stadsstranden gelegen voor Boulevard De Ruyter, Boulevard Bankert, Boulevard Evertsen ( het Badstrand) en het Nollenstrand;

Tijdens  de strandperiode zijn honden op de stranden van Zwanenburg en Westduin dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur verplicht aangelijnd en tussen 19.00 en 10.00 uur is aanlijnen niet verplicht.

Jaarlijks van 17 september t/m 30 april zijn honden onaangelijnd toegestaan op alle stranden in Vlissingen.

Tijdens de besluitenraad van 11 april 2019 heeft de PSR  samen met de coalitie een motie “grond voor de hond” ingediend. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

met het instellen van de nieuwe APV ‘honden op het strand’ het strandje op de kop van de Coosje Buskenstraat niet langer als hondenrenveld gebruikt kan worden in het strandseizoen;

veel hondenbezitters in de binnenstad behoefte hebben aan ruimte in de buurt waar zij hun hond onaangelijnd kunnen laten lopen en spelen;

baasjes te allen tijde, dus ook op een hondenrenveld, de poep van hun hond moeten opruimen;

het publiek behoefte heeft aan veiligheid en duidelijkheid met betrekking tot loslopende honden;

de beleidsevaluatie en het formuleren van nieuw beleid voor hondenrenvelden met inbreng van betrokken bewoners, direct op te pakken;

nadrukkelijk de voorliggende vraag uit Oost-Souburg over een hondenrenveld op de Karolingische Burg hierin een positie te geven;

voor de binnenstad één, maar liefst meerdere extra hondenrenvelden op te nemen;

de gemeenteraad uiterlijk 31 december 2019 een raadsvoorstel aan te bieden;

Trugkieke

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 01-06-2019 15:18

De gebeurtenissen van ons verleden zijn vastgelegd op foto’s. Momenten van geluk, zorgen, wanhoop en vreugde zijn te zien en bijna te voelen op de foto’s van de Souburgse  fotograaf A.G. Kruithof. Dankzij de familie van de fotograaf krijgen we een unieke  kans om in de tijd te reizen.

Ze schonken ruim 300 negatieven aan het Gemeentearchief Vlissingen.

Een zeldzame  verzameling van foto’s van Oost-en West- Souburg uit de periode voor de oorlog, onder water in 1944-1945 en in de beging jaren vijftig.

Een bijzondere kans om in de ogen van oude Souburgers te kijken. Misschien herkennen we ons zelf of onze familie op deze beelden. Even nog een keer door Souburg van onze jeugd lopen met vriendjes op straat spelen of een boodschapje in de Kanaalstraat halen.

Neem gerust de tijd om deze verrassende reis in de tijd te maken.

De foto’s kunt U bekijken via de onderstaande link:

www.gemeentearchiefvlissingen.nl

Vragen GL, Participatieproces Nollebos/ Westduin | Vlissingen

GroenLinks GroenLinks Vlissingen 29-05-2019 00:00

UW BRIEF 

DATUM 02-2019 beantwoording schriftelijke vragen artikel 34: Fractie GroenLinks inzake ParticipatieprocesNollebos / Westduin

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u als volgt.

Uw inleiding Op 23 januari is de 1e stap in het burgerparticipatieproces gezet om te komen tot een integrale visie voor het gebied Nollebos/ Westduin. Hiermee is tevens de aanzet gemaakt om een burgerparticipatietraject in te gaan. Samen met iedereen die mee wil doen om de visie voor het Nollebos/Westduingebied te maken is de wens van het college.  

Vragen en antwoorden: 1. Kan het college aangeven welke afspraken er met inwoners, ondernemers en organisaties die aan de werksessies deelnemen, worden gemaakt? Kunnen ze op elk gewenst moment instromen en uitstromen? Antwoord: Nee, dat kunnen wij niet aangegeven, de werksessies moeten namelijk nog starten. Wél zal gewerkt worden binnen de kaders, zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2017. Iedereen is vrij om deel te nemen aan de werksessies. Dat geldt ook voor het uitstromen.

2. Wordt de inbreng van inwoners en mogelijke andere stakeholders, zoals bedrijven, en organisaties gelijk behandeld? Wordt het gelijkwaardig gewogen? Wat kan bij keuzes evt. de doorslag geven? Antwoord: - 2 - Blad 2 behorend bij 1074776 / 1076068 In werksessie 1 wordt de gebiedskennis gezamenlijk gedeeld en worden de knelpunten en kansen in beeld gebracht en beoordeeld binnen de kaders zoals die door uw raad zijn vastgesteld op 21 december 2017.

3. Kan het college aangeven hoe en op welke momenten de raad zal worden geïnformeerd over de voortgang tijdens dit participatietraject? Antwoord: U heeft op 21 december 2017 een besluit genomen over het Nollebos en ons opgedragen dat besluit uit te voeren. Na de openbare inspraakronde ontvangt u van ons college een raadsvoorstel.

4. Is er een uiterste datum bekend wanneer het streefbeeld voor het gebied Nollebos/Westduin ter besluitvorming aan de raad zal worden aangeboden? Antwoord: Nee er is geen uiterste datum vastgesteld. Het is een intensief proces dat de nodige zorgvuldigheid, draagvlak en vertrouwen vereist. Wij verwachten eind 2019 de werksessies afgerond te hebben. Tussentijds zullen wij u ook informeren over de planning.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Vlissingen, de secretaris, de burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar

Artikel 34 vragen “uranium in de Westerschelde” | Vlissingen

GroenLinks GroenLinks Vlissingen 29-05-2019 00:00

Naar aanleiding van een artikel, “Tussen de troep in de Westerschelde liggen ook walvisfossielen van miljoenen jaar oud” in de PZC van 27 januari 2019, stelt GroenLinks artikel 34 vragen aan het college.

Het betreft het tekstblok waarin conservator Klaas Post van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam zich uitspreekt.

Behalve de zoektocht naar fossielen, heeft Post onderzoek gedaan naar radioactiviteit in de Westerschelde. Volgens hem heeft dat niets te maken met de aanwezigheid van de kerncentrales in Borssele en Doel. Het is namelijk geen verrijkt uranium. De losse walvisbotten in de Westerschelde zitten barstensvol uranium. Het is veilig om die in de collectie te hebben, maar zoiets moet je wel melden bij de autoriteiten. Twee wervels hebben al meer uranium dan je in Nederland volgens de wet op één plek mag hebben. In het museum, is dat niet schadelijk, want de vondsten liggen in de kelder en de straling wordt heel snel diffuus.

GroenLinks maakt zich zorgen om deze situatie en vraagt middels artikel 34 vragen het college om opheldering en duidelijkheid.

Is het college bekend met deze situatie? Is bij het college bekend of er een melding hiervan is gedaan bij de autoriteiten? Welke autoriteiten gaan hier over? Hoe komt het dat er zulke grote hoeveelheden uranium in de walvisbotten zit? Is bekend waar het uranium in de Westerschelde vandaan komt? Is de gemeten hoeveelheid uranium in de Westerschelde schadelijk en gevaarlijk voor de visstand en visconsumptie? Is het gevaarlijk als dergelijke objecten door particulieren worden opgevist en bewaard? Is het college bereid om na te gaan of er onderzoeksrapporten beschikbaar zijn en deze op te vragen? Kan het college aangeven wat de gevolgen kunnen zijn van dergelijke hoeveelheden uranium in de Westerschelde?

 

Fractie GroenLinks

Jeroen Portier – Gorana Kordis

Beantwoording

18-02-2019 1078976 / 1088568 28 maart 2019 BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN M. de Bruijn Paul Krugerstraat 1 0118-487000 ONDERWERP beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake "Uranium in de Westerschelde" Geachte mevrouw/heer, Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u als volgt. Uw inleiding Naar aanleiding van een artikel, "Tussen de troep in de Westerschelde liggen ook walvisfossielen van miljoenen jaar oud" in de PZC van 27 januari 2019, stelt GroenLinks artikel 34 vragen aan het college. Het betreft het tekstblok waarin conservator Klaas Post van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam zich uitspreekt. Behalve de zoektocht naar fossielen, heeft Post onderzoek gedaan naar radioactiviteit in de Westerschelde. Volgens hem heeft dat niets te maken met de aanwezigheid van de kerncentrales in Borssele en Doel. Het is namelijk geen verrijkt uranium. De losse walvisbotten in de Westerschelde zitten barstensvol uranium. Het is veilig om die in de collectie te hebben, maar zoiets moet je wel melden bij de autoriteiten. Twee wervels hebben al meer uranium dan je in Nederland volgens de wet op één plek mag hebben. In het museum, is dat niet schadelijk, want de vondsten liggen in de kelder en de straling wordt heel snel diffuus. GroenLinks maakt zich zorgen om deze situatie en vraagt middels artikel 34 vragen het college om opheldering en duidelijkheid. Vraag 1 Is het college bekend met deze situatie? Ons antwoord Tot voor het verschijnen van het desbetreffende artikel in de PZC en het stellen van deze artikel 34 vragen, niet. Vraag 2 Is bij het college bekend of er een melding hiervan is gedaan bij de autoriteiten? Welke autoriteiten gaan hier over? - 2 - Blad 2 behorend bij 1078976 / 1088568 Ons antwoord Ja, alleen voor stukken die hiervoor in aanmerking kwamen. Dit is gedaan door zowel het Natuurhistorisch museum als het Zeeuws Museum. De autoriteit die hierover gaat is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Vraag 3 Hoe komt het dat er zulke grote hoeveelheden uranium in de walvisbotten zit? Ons antwoord Dit is niet bekend. Het Natuurhistorisch museum liet weten dit graag te horen want indien iemand dit zou weten/ kunnen verklaren dan zou dat een mooie wetenschappelijke publicatie zijn. Vraag 4 Is bekend waar het uranium in de Westerschelde vandaan komt? Ons antwoord Dit is niet bekend. Vraag 5 Is de gemeten hoeveelheid uranium in de Westerschelde schadelijk en gevaarlijk voor de visstand en visconsumptie? Ons antwoord Uit het onderzoek is niet gebleken dat de straling hiervan gevaarlijk is. Opgemerkt wordt dat er een fundamenteel verschil is tussen blootstelling aan straling versus besmetting door straling. Iets wat blootgesteld is, is heel wat anders dan iets dat besmet is. Dat laatste kan andere organismen schade toebrengen, want het straalt nu zelf. Iets wat blootgesteld is kan dat niet. Het museum geeft aan zich geen principe voor te kunnen stellen waarbij de vissen de fossiele wervels binnenkrijgen of uranium daaruit in hun weefsels opslaan. Vraag 6 Is het gevaarlijk als dergelijke objecten door particulieren worden opgevist en bewaard? Ons antwoord Nee, onder normale omstandigheden vormen ze geen risico. Echter indien dit in grote hoeveelheden gebeurt, net als in musea, moet men dit dan wel melden bij de ANVS. Vraag 7 Is het college bereid om na te gaan of er onderzoeksrapporten beschikbaar zijn en deze op te vragen? Ons antwoord Zie hiervoor de bijlagen : Bijlage 1 (Radiometric properties of marine mammal fossils from the Westerschelde Estuary ( Province of Zeeland, the Netherlands)) en Bijlage 2, Ex situ zoogdierfossielen, een Nederlands erfgoed? Vraag 8 Kan het college aangeven wat de gevolgen kunnen zijn van dergelijke hoeveelheden uranium in de Westerschelde? - 3 - Blad 3 behorend bij 1078976 / 1088568 Ons antwoord De hoeveelheden uranium in de Westerschelde vormen geen risico (zie antwoord 5 en 6) en er zijn dus geen nadelige gevolgen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Vlissingen, de secretaris, de burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar