Nieuws van politieke partijen in Vlissingen inzichtelijk

3103 documenten

De Gortelseweg in het geding

CDA CDA Vlissingen 01-07-2020 10:45

Medio juni jl. heeft de gemeente Nunspeet het project ‘Aan de slag met verkeersknelpunten Vierhouten’ opgestart en tot medio juli kunnen inwoners van Vierhouten ideeën indienen. Terecht is de aandacht in eerste instantie gericht op de inwoners van Vierhouten zelf. Op een enkel punt is echter het belang van een bepaalde weg groter dan die van alleen de Vierhoutenaren en dat is in dit geval de Gortelseweg. Zowel voorstanders en ook tegenstanders van een gedeeltelijk af te sluiten Gortelseweg roeren zich. “In dit stadium van het project is”, aldus Koos Meijer, “de politiek nog niet aan zet om uitspraken te doen en dat doet het CDA dus niet”. Koos vervolgt: “Maar het bredere belang van de Gortelseweg vraagt wel om een bredere benadering en analyse van de onderkende problematiek rondom deze weg, een problematiek die ook bij ons duidelijk bekend is”. Het CDA heeft nadrukkelijk al meerdere malen bij het college aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in het algemeen en met name die van fietsers en wandelaars op deze weg. En zij zijn zich ervan bewust dat deze weg een Natura2000 gebied doorkruist, waarbij het verkeer overlast, hinder of schade veroorzaakt en ook gevolgen voor het milieu heeft. En het verkeer tast ook nog eens het karakter van de stiltefunctie van het gebied aan.   Koos Meijer voegt er nog een paar problemen bij: Voor het verkeersadernetwerk op de Noord-Veluwe is deze weg de enige directe weg in de west-oost verbinding tussen de N310 (Nunspeet - Elspeet) en de N792 (Epe - Vaassen) en dan met name richting Emst en Vaassen en de horeca- en recreatiebedrijven in het gebied tussen de A28 en de A50. En als kers op het toetje heeft deze weg een hoog recreatief karakter vanwege het omringende natuurschoon en de kans op, maar ook gelijktijdig het risico van, wildzichtbaarheid”. Voor het CDA reden om het college vragen te stellen om op een zo kort mogelijke termijn opening van zaken te geven m.b.t. de Gortelseweg.

Motie vaststellen Regionale Energie Strategie

SGP SGP Vlissingen 29-06-2020 00:00

Onderwerp: vaststellen Regionale Energie Strategie 1.0 (Agendapunt 5.17)De raad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2020Overwegende dat:- De Regionale Energie Strategie een visie- en beleidsdocument is dat uitgaat van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen;- De kerncentrale in Borssele een unieke bestaande Zeeuwse asset is die betrouwbaar en continue 485MW elektrisch vermogen koolstofemissieloos produceert;- Het CO2-loze basisvermogen van de kerncentrale belangrijk is om de regionale én nationale klimaatdoelen te halen en voldoende basislast te generen in combinatie met energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, zoals in hfdst. 3.7 van de RES summier wordt aangegeven;- Ter illustratie: het vermogen van de huidige kerncentrale is voldoende om alle Zeeuwse huishoudens via het bestaande gasnet om te schakelen van aardgas naar waterstof, of in te zetten als “oranje waterstof” die gebruikt kan worden door de Zeeuwse industrie als grondstof voor hoogwaardige producten. De kerncentrale ligt in het middelpunt van een regio waar binnen een straal van 15 km meer dan 50% van alle Nederlandse waterstofproductie en -gebruik plaatsvindt;- Juist in een gebied als Zeeland in het algemeen en Vlissingen in het bijzonder, waterstof een interessante optie is om huishoudens kosteneffectief en snel van het aardgas af te halen;- De basislast van de kerncentrale zich uitermate leent om te combineren met een sterk wisselend vermogen van windenergie, dat op hetzelfde punt aanlandt, eventueel gecombineerd met de gasgestookte Sloecentrale. Met deze energie-mix kan Zeeland stappen zetten naar grootschalige waterstof(en zuurstof)productie middels elektrolyse.Is van oordeel dat:Kernenergie in de Regionale Energie Strategie van Zeeland een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de energie-mix die nodig is voor de waterstofproductie en hierin steviger ingebed dient te zijn dan momenteel in hoofdstuk 3.5 weergegeven.Verzoekt het College:Om bij de stuurgroep een concrete vervolgactie vast te laten leggen in het te ontwikkelen Uitvoeringsplan (2020), door expliciet op te nemen dat Zeeland zich als regio, samen met het Rijk, actief inzet om een concrete business case te ontwikkelen waarin de gehele energie-mix, inclusief kernenergie, in Zeeland wordt onderzocht om grootschalige CO2-vrije waterstof te produceren, hetzij voor huishoudens en/of industrie. Een dergelijk waterstofcluster is uniek in de wereld en van grote betekenis voor Zeeland met zijn uitgestrekte buitengebied en grootschalige industrie. En tenslotte is het ook voor de regionale werkgelegenheid van groot belang.En gaat over tot de orde van de dag.SGP, Lilian Janse-van der Weele

Artikel 34-vragen om dr. Stumphius te vernoemen

SGP SGP Vlissingen 29-06-2020 00:00

Artikel 34-vragen “Plein, kade of straat voor dokter Stumphius in Scheldekwartier”Geacht college,De nieuw aan te leggen straten in het Scheldekwartier krijgen uiteraard namen. Het college heeft besloten om (op aangeven van de straatnamen commissie) deze straten te vernoemen naar de namen van schepen die bij Koninklijke Maatschappij de Schelde zijn gebouwd. Dit is op zich logisch als men het belang van industrieel erfgoed hoog acht en het belangrijke verleden van de scheepswerf in herinnering wilt brengen.Ook worden belangrijke personen van de scheepswerf geëerd door een straat of kade naar hen te vernoemen, bijvoorbeeld de Jan Weugkade.Echter, de SGP vindt dat nog een belangrijk persoon geëerd mag worden door een straat, kade of plein naar hem te vernoemen: dokter Jan Stumphius.Jan Stumphius werd op 11 december 1925 geboren te Utrecht, hij studeerde daar medicijnen.Dokter Jan Stumphius was sinds eind 1954 in dienst bij Kon. Mij. “De Schelde” (KMS) als bedrijfsarts. Dokter Stumphius deed uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van asbest en met zijn proefschrift “Asbest in een bedrijfsbevolking” promoveerde hij op 27 februari 1969 te Amsterdam. Door zijn onderzoek werd duidelijk bewezen dat ingeademd asbest, zelfs vele jaren later nog, tot sterfte ten gevolge van kanker van het longvlies kan leiden. KMS trok de enige juiste consequentie uit het onderzoek: de scheepswerf stopte in de loop van 1969 met het gebruik van asbest.Op aandrang van de toenmalige Industriebond NVV vaardigde de Nederlandse regering in 1977 op het gebruik van asbest het Asbestbesluit uit. Dokter Jan Stumphius overleed op 10 maart 1983, slechts 57 jaar oud.De SGP is van mening dat het grootschalig onderzoek van dokter Stumphius bij de werknemers van KMS naar de gevolgen van asbestgebruik baanbrekend is geweest. Dit niet alleen voor de werknemers van KMS, maar voor alle werknemers in de Nederlandse industrie. Dit onderzoek vond plaats op het terrein waar nu nieuwe wijken verrijzen en nieuwe straten een naam krijgen.

/r/99d2456545a8a14ec0dc12bbdb67abd1?url=http%3A%2F%2Fwww.vlissingen.sgp.nl%2Factueel%2Fartikel-34-vragen-om-dr-stumphius-te-vernoemen%2F12275&id=d4a3ecb3a0e229486952926285b93e12204dd6ea 

/r/99d2456545a8a14ec0dc12bbdb67abd1?url=http%3A%2F%2Fwww.vlissingen.sgp.nl%2Factueel%2Fartikel-34-vragen-om-dr-stumphius-te-vernoemen%2F12275&id=d4a3ecb3a0e229486952926285b93e12204dd6ea

De SGP wil, naar aanleiding van het bovenstaande, de volgende vragen stellen:

1. Onderkent het college het grote belang van het onderzoek en het proefschrift van dokter Jan Stumphius voor de toenmalige en huidige werknemers in de (scheeps)industrie in Vlissingen en daarbuiten? 2. Deelt het college de overtuiging van de SGP dat ook dokter Jan Stumphius een plein, kade of straat verdient in het Scheldekwartier? 3. Is het college bereid een plein, kade of straat te vernoemen naar dokter Jan Stumphius?

Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.Met vriendelijke groet,Fractie SGPLilian Janse-van der Weele en Cor Tromp

PZC: https://www.pzc.nl/walcheren/sgp-geef-dokter-stumphius-een-straatnaam-in-het-scheldekwartier~a9c9b359/

 

Motie 3 Vaststellen RES

SGP SGP Vlissingen 29-06-2020 00:00

MOTIE 3 - Datum vergadering: 2 juli 2020Agendapunt: Voorstel tot vaststelling Regionale Energiestrategie 1.0Onderwerp: Leveringszekerheid van gekozen energiemixDe gemeenteraad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 2 juli 2020,Constaterende dat:- De focus van de concrete plannen in de Regionale Energiestrategie Zeeland voornamelijk op het opwekken van energie uit zon en wind ligt;- Leveringszekerheid en beschikbaarheid de achilleshiel is van deze vormen van elektriciteitsproductie, zeker in combinatie met de afname van regelbare conventionele centrales en de verwachte elektrificatie van (een gedeelte van) de warmtevraag;- Kernenergie van de kerncentrale Borsele zonder CO2-uitstoot ook tot de brede energiemix hoort;- Nieuwe vormen van duurzame energie momenteel volop worden onderzocht en ontwikkeld;- Andere landen om ons heen, zoals België, in de praktijk laten zien dat een tekort aan elektriciteit direct tot problemen kan leiden voor inwoners en ondernemers. Is van oordeel dat:- Eenzijdige focus op zon en wind op korte en middellange termijn niet verstandig is;- Een brede blik op verschillende vormen van energie noodzakelijk is om tot een goede energiemix te komen waarbij leveringszekerheid het uitgangspunt is;- Inzichtelijk moet worden welke maatschappelijke kosten gemoeid zijn met het garanderen van leveringszekerheid in de beoogde Zeeuwse energiemix voor 2030 en tot welke bijstelling van de visie dat leidt;- De kansen binnen de huidige infrastructuur in Zeeland (o.a. het gasnetwerk) te betrekken bij alternatieve vormen van energie, bijvoorbeeld biogas of waterstof. Verzoekt het college om de stuurgroep RES te verzoeken:- Bij de totstandkoming van de uitvoeringsplannen voortdurend een brede afweging te doen naar een goede energiemix die breder is dan alleen zonne- en windenergie om de leveringszekerheid zo goed als mogelijk te borgen;- In een volgende versie van de RES inzichtelijk maken wat er voor nodig is om de leveringszekerheid van energie in Zeeland te borgen en welke maatschappelijke kosten hiermee gepaard gaan. En gaat over tot de orde van de dagSGP, Lilian Janse-van der Weele

Motie 2 Vaststellen RES

SGP SGP Vlissingen 29-06-2020 00:00

MOTIE 2  Datum vergadering: 2 juli 2020Agendapunt: Voorstel tot vaststelling Regionale Energiestrategie 1.0Onderwerp: Haalbaarheid en betaalbaarheid van de RESDe gemeenteraad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 2 juli 2020Constaterende dat:- Er hoge ambities in de energiestrategie zijn opgenomen om vorm te geven aan de transitie;- Bij verduurzaming en energiebesparing vaak de kosten voor de baten uitgaan en woningeigenaren en bedrijven niet altijd de investering kunnen betalen;- Mensen zelf energie kunnen besparen door verstandig gebruik te maken van energievoorzieningen;- In de RES alleen de kosten zijn genoemd die verbonden zijn aan de realisatie van de visie en niet over de uitvoering van de maatregelen;- Alle Zeeuwse overheden zelf uitvoeringsgeld beschikbaar moeten stellen om de uitvoeringsprojecten te realiseren;- Andere vraagstukken zoals sociaal domein, coronacrisis etc. grote impact hebben op de begroting van de Zeeuwse gemeenten.Is van oordeel dat:- Haalbaarheid en betaalbaarheid twee belangrijke voorwaarden zijn om de Regionale Energiestrategie uit te voeren;- Rekening gehouden dient te worden met de inkomenspositie van alle Zeeuwen bij het uitvoeren van de maatregelen;- De gezamenlijkheid in de planvorming vastgehouden dient te worden in de uitvoering om de doelstellingen op Zeeuws niveau te behalen. Verzoekt het college om:- Bij de uitvoeringsplannen alleen over te gaan tot haalbare en betaalbare investeringen die het meeste rendement opleveren om te voldoen aan de landelijke klimaatdoelstellingen;- De Rijksoverheid te verzoeken eveneens middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen in de Regionale Energiestrategie en als voorwaarde te stellen voor een gezamenlijke uitvoering. En gaat over tot de orde van de dagSGP, Lilian Janse-van der Weele

Motie 1 Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES)

SGP SGP Vlissingen 29-06-2020 00:00

Onderwerp: vaststellen Regionale Energie Strategie 1.0 (Agendapunt 5.17)De raad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2020Overwegende dat:- De Regionale Energie Strategie een visie- en beleidsdocument is dat uitgaat van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen;- De kerncentrale in Borssele een unieke bestaande Zeeuwse asset is die betrouwbaar en continue 485MW elektrisch vermogen koolstofemissieloos produceert;- Het CO2-loze basisvermogen van de kerncentrale belangrijk is om de regionale én nationale klimaatdoelen te halen en voldoende basislast te generen in combinatie met energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, zoals in hfdst. 3.7 van de RES summier wordt aangegeven;- Ter illustratie: het vermogen van de huidige kerncentrale is voldoende om alle Zeeuwse huishoudens via het bestaande gasnet om te schakelen van aardgas naar waterstof, of in te zetten als “oranje waterstof” die gebruikt kan worden door de Zeeuwse industrie als grondstof voor hoogwaardige producten. De kerncentrale ligt in het middelpunt van een regio waar binnen een straal van 15 km meer dan 50% van alle Nederlandse waterstofproductie en -gebruik plaatsvindt;- Juist in een gebied als Zeeland in het algemeen en Vlissingen in het bijzonder, waterstof een interessante optie is om huishoudens kosteneffectief en snel van het aardgas af te halen;- De basislast van de kerncentrale zich uitermate leent om te combineren met een sterk wisselend vermogen van windenergie, dat op hetzelfde punt aanlandt, eventueel gecombineerd met de gasgestookte Sloecentrale. Met deze energie-mix kan Zeeland stappen zetten naar grootschalige waterstof(en zuurstof)productie middels elektrolyse.Is van oordeel dat:Kernenergie in de Regionale Energie Strategie van Zeeland een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de energie-mix die nodig is voor de waterstofproductie en hierin steviger ingebed dient te zijn dan momenteel in hoofdstuk 3.5 weergegeven.Verzoekt het College:Om bij de stuurgroep een concrete vervolgactie vast te laten leggen in het te ontwikkelen Uitvoeringsplan (2020), door expliciet op te nemen dat Zeeland zich als regio, samen met het Rijk, actief inzet om een concrete business case te ontwikkelen waarin de gehele energie-mix, inclusief kernenergie, in Zeeland wordt onderzocht om grootschalige CO2-vrije waterstof te produceren, hetzij voor huishoudens en/of industrie. Een dergelijk waterstofcluster is uniek in de wereld en van grote betekenis voor Zeeland met zijn uitgestrekte buitengebied en grootschalige industrie. En tenslotte is het ook voor de regionale werkgelegenheid van groot belang.En gaat over tot de orde van de dag.SGP, Lilian Janse-van der Weele

Lilian Marijnissen Lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen

SP SP VVD D66 CDA ChristenUnie Vlissingen 20-06-2020 16:27

Vandaag heeft de partijraad van de SP Lilian Marijnissen met overgrote meerderheid gekozen als lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De kandidatencommissie van de SP beschrijft Lilian als aansprekend en inspirerend. ‘Lilian is voor ons de vrouw die onze partij moet blijven leiden: de natuurlijke aanvoerder van onze kandidatenlijst op weg naar de verkiezingen en in de jaren daarna’, aldus de commissie.

Marijnissen ziet dat nu het moment is voor sociale verandering: ‘Het nieuwe normaal is het nieuwe sociaal. De coronacrisis laat ons nog maar eens zien wat daadwerkelijk van waarde is: samenwerken in plaats van concurrentie, naar elkaar om kijken in plaats van pakken wat je pakken kan. Maar ook waar de kwetsbaarheden van onze samenleving en economie zitten: de grote onzekerheid voor veel mensen in werk en inkomen door slechte contracten.’ Marijnissen is optimistisch over de toekomst:  ‘We zien steeds meer partijen die afscheid lijken te nemen van het neoliberalisme. De tijd van het doorgeslagen marktdenken lijkt voorbij. Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, maar er ook echt wat verandert, is een grote SP nodig. Meer dan ooit lijken andere partijen onze ideeën over te nemen. Dat biedt kansen. De SP is nodig voor echte verandering, voor het nieuwe sociaal’, zegt Marijnissen.

Op de SP-partijraad, waar ze werd geïnterviewd door Roel Maalderink, benadrukte Marijnissen dat een fundamentele herwaardering van de publieke sector nodig is. Onze zorgverleners, docenten en politiemensen verdienen meer waardering en zeggenschap over hun werk. Marijnissen: ‘De SP zal hierin vooropgaan en na de zomer een initiatief starten om alle partijen, mensen en organisaties in Nederland die dit willen te bundelen om dat wat van ons allemaal is te herwaarderen. Al voor de coronacrisis waren onze zorgverleners, docenten en politiemensen in actie. Goede zorg, onderwijs en een veilige buurt moet voor iedereen bereikbaar zijn, niet alleen voor mensen met een dikkere portemonnee. We moeten van tweedeling naar samenleving.’

Als voorbeeld noemt Marijnissen de waardering van zorgverleners. Marijnissen: ‘Onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. Afgelopen dagen hebben velen zich hiervoor uitgesproken. Onze petitie is inmiddels ruim 60.000 keer ondertekend, vakbonden en anderen zijn steunacties begonnen en maandag komen we met een oproep samen met prominente Nederlanders aan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om aanstaande dinsdag voor ons voorstel te stemmen. Het is een klap in het gezicht van de zorg als de coalitiepartijen aanstaande dinsdag weer tegen zouden stemmen.’ Komende dinsdag zal gestemd worden over het voorstel om zorgverleners structureel beter te belonen. De afgelopen twee weken eindigde de stemming over dit voorstel in gelijkspel.

Via deze link kunt u de bekendmaking nogmaals terugzien:  https://youtu.be/EcZT8kM79Ss

 

 

SP Vlissingen organiseert ZOOM bijeenkomst voor studenten.

SP SP Vlissingen 15-06-2020 14:22

De Coronacrisis maakt zeer duidelijk hoe groot het belang van een goed thuis is. Maar maakt tegelijkertijd nog pijnlijker duidelijk hoe groot onze wooncrisis is. Opeenvolgende kabinetten trokken de afgelopen jaren meer en meer hun handen af van volkshuisvesting en lieten het aan de markt. De Coronacrisis zorgt acuut voor problemen bij het betalen van huren ( en hypotheken).

Kabinet: maak maar schulden, eigen schuld.

Door de Coronacrisis komen vele jongeren acuut in de problemen bij het betalen van hun woonlasten. De eerste reactie van het kabinet gaf jongeren geen enkele zekerheid terug. Minister van Engelshoven riep dat studenten in financiële nood maar gebruik moesten maken van hun leenmogelijkheden. Maak maar schulden, eigen schuld. Ook het daarna aangekondigde economische steunpakket zal voor heel veel jongeren alsnog financiële problemen betekenen.

Bijna de helft van alle flexwerkers in ons land is jong. Bijna 70% van de jongeren heeft een onzeker arbeidscontract. En juist in de sectoren waar de harde klappen vielen werken veel jongeren. Voor veel economische maatregelen die het kabinet nu neemt komen jongeren of niet in aanmerking of ze helpen onvoldoende. Want niet alleen is werk steeds onzekerder geworden voor jongeren, huisvesting is dat ook. Gemiddeld geven studenten ruim 40% van hun inkomen uit aan woonlasten.

Terwijl thuisblijven de enige optie was in de strijd tegen Corona, wordt thuis zo voor velen niet of nauwelijks betaalbaar.

Om hier inzicht in te krijgen organiseert SP Vlissingen op maandagavond 22 juni een ZOOM bijeenkomst voor studenten om jullie verhaal te kunnen horen en samen met jullie concrete acties op te starten!

Meld je aan via : vlissingen@SP.nl

Vragen over financiële meevallers tegenvallers tijdens de Corona-crisis

SGP SGP Vlissingen 15-06-2020 00:00

Artikel 34-vragen “Financiële meevallers tijdens Corona-crisis”Geacht college,In de PZC van donderdag 11 juni jl. was te lezen dat de Gemeente Vlissingen, als gevolg van de Corona-pandemie, ongeveer 700.000 Euro aan tegenvallers te incasseren heeft gekregen, buitenom de extra kosten in het Sociaal Domein.Het viel de SGP op dat er alleen maar werd gesproken over tegenvallers, terwijl de SGP zich heel goed kan voorstellen dat er, vanwege de Corona-maatregelen, ook geld is bespaard omdat bepaalde gebeurtenissen/zaken geen doorgang konden vinden (evenementen/festivals).De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:

1. Wil het college een overzicht per beleidsgebied aan de raad verstrekken van de extra uitgaven en besparingen? 2. Indien er besparingen zijn, hoe worden deze verwerkt binnen hun beleidsgebied? 3. Zijn er voor of tijdens de periode van half maart 2020 t/m heden subsidies verstrekt aan organisaties die, vanwege de Corona-maatregelen, niet de tegenprestatie konden leveren die verbonden zijn aan deze subsidie? Graag een overzicht verstrekken aan de raad. 4. Gaat het college (gedeeltelijk, in verband met vaste kosten voor organisaties) subsidies terugvorderen van organisaties daarvoor geen tegenprestatie hebben geleverd? 5. Zo nee, gaat het college in 2021 minder subsidie toekennen aan de organisaties die in 2020 niet de tegenprestatie hebben geleverd voor de verkregen subsidie? 6. Indien subsidie (gedeeltelijk) wordt teruggevorderd, is het mogelijk om organisaties die creatief ondernemend vermogen hebben getoond tijdens de Corona-crisis (en daarvoor hoogstwaarschijnlijk extra kosten hebben gemaakt of minder omzet binnen halen) met dit teruggevorderde geld te ondersteunen?

We zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.Met vriendelijke groet,Fractie SGPLilian Janse-van der WeeleCor Tromp

Groenlinks stelt vragen over de waterkwaliteit van de Westerschelde | Vlissingen

GroenLinks GroenLinks Vlissingen 14-06-2020 00:00

Artikel 34 vragen

Vlissingen, 10 juni 2020

Waterkwaliteit Westerschelde

Naar aanleiding van berichtgeving d.d. 27 april 2020 in de media, https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/ecologische-ramp-in-vlaams-deel-bovenschelde-voorkomen-vervuild-water-zeer-verdund-naar-kanaal-gent-terneuzen-br~a7dcf2ab/ , vraagt GroenLinks uitleg over het onderwerp “Waterkwaliteit van de Westerschelde” aan het college.

Bekend is dat de waterkwaliteitsbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen) ieder jaar van 15 april tot en met 1 oktober de kwaliteit van het zwemwater controleren. Dat RUD Zeeland toeziet dat de controles uitgevoerd worden en op de resultaten van de controles RUD Zeeland controleert of het zwemwater veilig is tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober.

Vragen aan het College:

 

Is het college op de hoogte van deze vervuiling die zijn oorsprong in de Bovenschelde kent?

Antwoord van het college: Tot voor het verschijnen van het desbetreffende artikel in de PZC en het stellen van deze artikel 34 vragen, niet.

 

Hoe, door wie en wanneer is het college in deze geïnformeerd over de waterkwaliteit van de Westerschelde?

Antwoord van het college: De Rijkswaterstaat die inzake het bevoegde gezag is, is per mail gevraagd te reageren. Deze reactie is gebruikt bij de beantwoording van uw vragen.

 

Is er gebruikt gemaakt van een algemeen (nationaal of internationaal) waarschuwingssysteem?

Antwoord van het college: Over het recente incident in de Schelde is afgestemd, ook met gebruikmaking van het daarvoor ingerichte Waarschuwings- en Alarmeringssysteem voor de Schelde(WASS).

 

Kunt u aangeven of er nu sprake is van een lagere waterkwaliteit van het Westerscheldewater ten opzichte van 2019?

Antwoord van het college: Neen, het incident heeft geen invloed gehad op de kwaliteit van de zwemwaterlocaties in de Westerschelde. Bij een calamiteit in de Westerschelde zal de waterkwaliteit niet heel snel in gevaar komen. Dit komt omdat er dusdanige grote hoeveelheden water door de Westerschelde stromen dat er heel snel verdunning plaatsvindt.

 

Bent u het met GroenLinks eens dat door vervuiling van het Westerscheldewater de kwaliteit van het zwemwater van onze badstranden afneemt?

Antwoord van het college: Dit incident heeft geen invloed gehad op de zwemwaterlocaties in de Westerschelde. Zie ook het antwoord bij vraag 6.

 

Zijn er door deze watervervuiling meetbare effecten op de biodiversiteit (vissterfte etc.) waargenomen? En kan het college de gemeten resultaten beschikbaar stellen

Antwoord van het college: Dit incident heeft grote effecten veroorzaakt in Wallonië en Vlaanderen waaronder vissterfte. Het vervuilde water heeft alvorens Nederland te bereiken een route afgelegd van meer dan 100 km. Door verdunning van het water en inspanningen door Wallonië en Vlaanderen lijken effecten in Nederland uitgebleven. Het incident betreft het vrijkomen van afvalwater verontreinigd met bietenpulp, een organische substantie die voornamelijk zuurstof onttrekt uit oppervlaktewater. Om die reden is in de hele Schelde, en door Rijkswaterstaat aan de grens bij Sas van Gent, zuurstof gemeten. Uit meting van het zuurstofgehalte in Nederland is gebleken dat verdere effecten niet te verwachten waren, iets dat in lijn was met de metingen in Vlaanderen. Verdere effecten stroomafwaarts zijn dan ook uit te sluiten waaronder die op zwemwaterlocaties gelegen in de Westerschelde. Het betreft een bevoegdheid van de Rijkswaterstaat. Het college kan deze gegevens niet beschikbaar stellen.

 

Is er (inter)nationaal overleg tussen alle betrokken partijen, organisaties die door de Westerschelde met elkaar verbonden zijn?

Antwoord van het college: Rijkswaterstaat is waterbeheerder van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, de Westerschelde en de daarin gelegen zwemwaterlocaties. Rijkswaterstaat is daarnaast betrokken in de Internationale Scheldecommissie (ISC) waar afstemming met Frankrijk en België plaatsvindt over onderwerpen als waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en calamiteiten.

 

Bent u het met GroenLinks eens dat we preventief met de betrokken organisaties er alles aan moeten doen om dit soort milieurampen te voorkomen?

Antwoord van het college: Dit betreft een taak voor de Rijkswaterstaat en de handhavende instanties in de des betreffende landen.

 

Is het college bereid om samen met de betrokken organisaties in overleg te gaan?

Antwoord van het college: De bevoegdheid ligt bij de Rijkswaterstaat. De gemeente heeft hierin geen rol. Bij calamiteiten hebben de dienstdoende officieren van dienst van de Rijkswaterstaat de opdracht de desbetreffende betrokken partijen te informeren. Dit gaat verder via het proces van crisis situaties via Grip 1 naar Grip 2. Zodra er sprake is van een Grip 2 situatie wordt de Veiligheidsregio ingeschakeld.

 

Hoe gaat het college preventief inzetten op behoud van een goede waterkwaliteit van de Westerschelde en dus ook ons zwemwater?

Antwoord van het college: De gemeente heeft hierin geen bevoegdheid. Dit ligt bij de Rijkswaterstaat. Ter controle van de kwaliteit van het zwemwater worden door de Rijkswaterstaat bacteriologische bepalingen verricht (gerelateerd aan fecaliën) waar onderhavig incident een organisch/plantaardige oorsprong kent. Wanneer een incident een multidisciplinaire aanpakt vergt kan breder worden samengewerkt binnen de Veiligheidsregio Zeeland waarbij partners als gemeenten ook geïnformeerd kunnen worden.