Nieuws van politieke partijen in Vlissingen inzichtelijk

3048 documenten

Verkeerd hoofd?

CDA CDA Vlissingen 27-11-2019 19:39

Weer een column van CDA fractievoorzitter Coen Bertijn? Nee, zijn foto staat er wel bij maar de column is van CU fractievoorzitter Coen van Dalen. Uit collegialiteit plaatsen wel wel een link naar zijn column op de website van de Gemeente Vlissingen, want daar staat wel de correcte foto bij.

Trots op de boer!

SGP SGP Vlissingen 25-11-2019 00:00

Een motie, die ingetrokken is, maar toch zijn doel bereikt heeft!

Toch het doel bereikt? Hoe kan dat? Leest u maar:Het was de bedoeling deze motie tijdens de raadsvergadering van 10 oktober in stemming te brengen. Omdat de vergadering toen erg uitliep, is de motie verplaatst naar de raadsvergadering van 21 november. Veel fracties gaven in hun reactie aan ook trots te zijn op de boeren. Deze reacties gehoord hebbend (deze zijn vastgelegd op de geluidsband voor deze en komende generaties) heeft de SGP besloten de motie in te trekken. Het doel is bereikt: aandacht vragen voor de boeren en uitspraken ontlokken dat andere fracties in de Vlissingse gemeenteraad dat ook zijn.Motie vreemd aan de orde van de dag: ‘Trots op de boer!’De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 10 oktober 2019, Constaterende dat:- dinsdag 1 oktober en woensdag 16 oktober er een boerenprotest is geweest in Den Haag,- boeren zich door de overheid, samenleving en andere organisaties weggezet voelen als de grootste milieuvervuilers en dierenmishandelaars, waardoor hun vertrouwen in o.a. de overheid tot een dieptepunt is gedaald, Overwegende dat:- onze gemeente Vlissingen een gemeente is die ook ondernemende boeren binnen haar gemeentegrenzen heeft, - de boeren ons hoogwaardig voedsel geven met oog voor milieu en dierenwelzijn,- de boeren de mede-onderhouders zijn van ons prachtig buitengebied,- de boeren daarvoor meer waardering verdienen,- het vertrouwen van de boeren in de overheid snel weer moet worden hersteld én dat wij als gemeente Vlissingen hierin de het voortouw kunnen nemen door onze waardering uit te spreken richting de boeren,Spreekt uit, dat de gemeente Vlissingen:- grote waardering heeft voor het werk van alle boeren, maar in het bijzonder de boeren uit onze gemeente Vlissingen en hen steunt,- ziet met hoeveel passie ze bezig zijn met het produceren van voedsel, het onderhouden van de natuur én de liefde die ze hebben voor hun vak én dieren.- trots is op de hele agrarische sector, ja gewoon #trotsopdeboer!En gaat over tot de orde van de dag.Namens de fractie van de SGPLilian Janse-van der WeeleCor Tromp

Persbericht n.a.v. de bijeenkomst over woonoverlast

SGP SGP VVD CDA PvdA Vlissingen 25-11-2019 00:00

PERSBERICHT

Op 8 oktober jl. vond een bijeenkomst plaats waarbij inwoners van Vlissingen uitgenodigd waren om hun ervaringen op het gebied van veiligheid & overlast met elkaar en de aanwezige politici te delen. De bijeenkomst is door ruim 120 mensen bezocht.De bijeenkomst was een initiatief van de lokale fracties van de PvdA, SGP, VVD, CDA en POV. Naast de fractieleden van die partijen waren er ook raadsleden van andere partijen aanwezig, evenals de burgemeester, de heer Van den Tillaar.Van de bijeenkomst is een feitelijk verslag gemaakt dat alle ervaringen omvat. Daarnaast zijn alle aanwezigen uitgenodigd om een enquête in te vullen, waarvan goed gebruik is gemaakt.De inbreng van de inwoners en uitkomsten van de enquête zijn door de initiatief nemende partijen gebruikt bij het opstellen van een plan om de overlast aan te pakken en de veiligheid van onze inwoners te verbeteren. De plannen zullen in een memo worden voorgelegd aan het hoogste orgaan van onze gemeente, de gemeenteraad. Daar hoort de discussie over de maatregelen thuis, en ook daar moeten de beslissingen hierover genomen worden. Wij stellen de volgende zaken voor:

1 Verplaatsen van de coffeeshops buiten het huidige gebied

Een relatief eenvoudige oplossing, alleen de (politieke) wil ontbreekt bij de burgemeester. Aan alternatieve locaties kan het niet liggen, die zijn ruim voorhanden. Voor ons is dit wel een absolute voorwaarde om het volgende punt te kunnen realiseren:

2 Opheffen ingezetenencriterium (i-criterium)

Vrijwel de ergste overlast op straat is begonnen met de invoering van het i-criterium. Dit criterium is destijds opgenomen in het regeerakkoord van 2012. De Wietpas bleek al snel niet te werken. Breda bijvoorbeeld constateerde al korte tijd na invoering dat de overlast en straathandel was toegenomen. Vandaag de dag is in vrijwel alle gemeenten in Nederland het criterium losgelaten.

3 Gerichter patrouilleren op straat, zowel overdag als ‘s nachts

Politiek Den Haag heeft vorig jaar beloofd te zullen gaan zorgen voor meer ‘blauw op straat’. Vorige week bleek dat hiervan geen enkele sprake is geweest. Sterker nog, er is nu de facto MINDER ‘blauw op straat’. Op het aantal agenten op straat heeft de gemeente praktisch geen invloed. Wat we wel kunnen doen is pleiten voor meer, structurele en strengere handhaving in die gebieden waar de meeste overlast geconstateerd wordt. Dus als er niet méér blauw op straat komt, dan wel een zeer efficiënte inzet. En daarvoor is nodig dat we precies weten wat er waar zich afspeelt, en dat weet je door het inrichten van:

4 Een centraal meldpunt voor overlast in Vlissingen in combinatie met een systeem van Buurtapps in de wijken

Dus niet het alarmnummer zodat je wordt doorverbonden naar ergens in Brabant en een kwartier verder bent zonder noemenswaardige actie. Creëer een centraal meldpunt waar direct adequaat actie op ondernomen kan worden en bijvoorbeeld alle meldingen en klachten worden verzameld. Zorg daarna uiteraard voor een goede follow up naar de burger (in verband met geloofwaardigheid cruciaal). Koppel dit aan een netwerk van buurtapps naar het voorbeeld van de app zoals die in de binnenstad gebruikt wordt in het kader van veiligheid (KVO-project). Korte lijnen en directe actie zijn de sleutelwoorden. Betrek de burger bij zijn en haar woonomgeving en communiceer!

5 Meer evenredige verdeling ‘centrumfunctie’ van Vlissingen

Het functioneren van Vlissingen als Centrumgemeente drukt naar onze mening te zwaar op de stad, vooral maatschappelijk. Wij beamen dat de voorzieningen na beëindiging van de centrumfunctie zullen blijven bestaan (BW, VO, MO) maar pleiten er wel voor deze naar evenredigheid te verdelen over de Zeeuwse gemeenten. Wij zijn ervan overtuigd dat delen van de uitvoerende kant van onze centrumfunctie een aanzuigende werking heeft voor wat betreft overlast, criminaliteit en aanverwante al dan niet druggerelateerde zaken. Wij willen de nadelige effecten van de centrumfunctie bestrijden en met name de toeloop naar Vlissingen stoppen. Overigens gaf dit college zelf vorig jaar aan te willen stoppen als centrumgemeente, maar kwam daar op terug.

6 Structureel handhaven regels rondom kamerverhuur & onderverhuur

Er verblijven tussen de 2 en 3 duizend mensen in Vlissingen die niet staan ingeschreven, géén lokale belasting betalen en (deels) gehuisvest zijn op niet toegestane en ongewenste wijze. In de zomermaanden verdubbelt dat aantal. Dat geeft een enorme druk op de leefomgeving. De 10% norm wordt in het middengebied op papier wellicht gerespecteerd, maar in de praktijk met voeten getreden. Er is sprake van een structureel probleem. Weliswaar liggen er plannen van het college om dit aan te pakken en dat juichen wij van harte toe, maar ieder plan staat of valt met de haalbaarheid én de handhaving. Daarom pleiten wij voor extra inspanningen aan menskracht om deze problematiek aan te pakken. Voor een belangrijk zal dat moeten gebeuren in samenwerking met woningcorporaties want ook in hun woningbestand zit een deel van het probleem van (illegale) onderverhuur.Hoe nu verder?De vijf partijen sturen aan op behandeling & besluitvorming in de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2020. Zij willen nadrukkelijk in overleg blijven met de inwoners en zullen dan ook de resultaten van die besluitvorming terugkoppelen naar de inwoners.Wij spreken hier ook nadrukkelijk uit dat wij op geen enkele wijze twijfels hebben over de kwaliteit en inzet van de gemeentelijke organisatie op dit gebied, maar willen méér doen en bereiken dan tot nu toe in beeld was. Daartoe hebben we elkaar hard nodig: De gemeenteraad, het college én de uitvoerende diensten. Samen kunnen we het, samen doen we het!

 De fracties van:

CDA                     POV                     PvdA                    SGP                        VVD

Coen Bertijn        Pim Kraan           Frances Oreel    Lilian Janse              Albert v.d. Giessen

     Ruud Kleefman                               Cor Tromp              Peter Stoel

 

Pim Kraan over een meer evenredige verdeling 'centrumfuctie' op Omroep Zeeland:https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/116272/Vlissingen-moet-stoppen-als-centrumgemeente

Bericht in DE BODE: https://www.internetbode.nl/regio/vlissingen/300894/vijf-partijen-presenteren-actieplan-voor-veiliger-vlissingen-

 

Onveilig en ontheemd

CDA CDA Vlissingen 24-11-2019 09:34

Het CDA maakt zich zorgen over het gevoel van onveiligheid en ontheemding dat veel bewoners van Vlissingen ervaren. Lees hier de raadscolumn van fractievoorzitter Coen Bertijn hierover

Het dierenwelzijn in Vlissingen zo optimaal mogelijk bevorderen | Vlissingen

GroenLinks GroenLinks Vlissingen 24-11-2019 00:00

Donderdag 12 september 2019 was de raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen. De raad heeft de motie " Het dierenwelzijn in Vlissingen zo optimaal mogelijk bevorderen" behandeld.

De motie in het kort:

Gezien de fors negatieve financiële positie van de gemeente Vlissingen en de artikel 12 status, kan en mag niet verwacht worden dat de gemeente Vlissingen een door de Dierenbescherming gevraagde financiële afdracht gaat doen teneinde te voorkomen dat de Dierenbescherming haar werkzaamheden met de dierenambulance in de gemeente Vlissingen staakt.

De raad stelt voor dat het college van B&W met de dierenbescherming in gesprek gaat om te voorkomen dat de dierenbescherming haar activiteiten met de dierenambulance in de gemeente Vlissingen staakt.

De motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen!

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

Doelstelling van de Dierenbescherming: heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigen waarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan hierbij centraal. Missie Dierenbescherming: om het dierenwelzijn in Nederland zo optimaal mogelijk te bevorderen. Daartoe is ons werk in een drietal kerntaken opgesplitst: Redden, Opvangen en Beschermen Statuten Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (verder Dierenbescherming) Art. GELDMIDDELEN lid7.1.: De geldmiddelen van de Dierenbescherming bestaan uit: a. contributies; b. donaties; c. legaten en erfstellingen; d. (inkomsten uit) het vermogen van de Dierenbescherming; e. andere baten. Statuten Dierenbescherming Art. DOEL lid 3.3.: De Dierenbescherming heeft geen winstoogmerk. Uit het jaarverslag 2018 van de Dierenbescherming blijkt dat de liquide middelen € 25 miljoen bedragen, de reserves en fondsen totaal € 67 miljoen bedragen, het saldo van baten en lasten € 1,7 miljoen bedraagt.

Van mening dat:

Gezien de fors negatieve(€ 112 miljoen negatief)financiële positie van de gemeente Vlissingen en de artikel 12 status, niet verwacht kan en mag worden dat de gemeente Vlissingen een door de Dierenbescherming gevraagde financiële afdracht gaat doen teneinde te voorkomen dat de Dierenbescherming haar werkzaamheden met de dierenambulance in de gemeente Vlissingen staakt.

stelt voor:

dat het college van B&W met de dierenbescherming in gesprek gaat om met behulp van bovenstaande argumenten te voorkomen dat de dierenbescherming haar activiteiten met de dierenambulance in de gemeente Vlissingen gaat staken

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Naam en ondertekening

John Dooms - Lokale Partij Vlissingen

Rijnco-Jan Suurmond –Partij Souburg-Ritthem

Kris van Wezel –50PLUS

Jeroen Portier –GroenLinks

Sjaak Rijkse –SP

Angélique Duijndam –Lijst Duijndam

harde conclusies over de Commissie Regionale Zaken Walcheren | Vlissingen

GroenLinks GroenLinks SP Vlissingen 24-11-2019 00:00

Donderdag 21 november 2019 was de raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen. De raad heeft de motie vreemd aan de orde van de dag “Geen draagvlak voor CRZW” behandeld.

De motie in het kort:

De raad van Vlissingen stelt vast dat de enquête harde conclusies trekt over het functioneren van de Regionale commissie. De raad overweegt uit te treden uit de Regionale Commissie, want drie keer over hetzelfde vergaderen draagt niet bij aan een nuttige inzet van spaarzame tijd. De raadsleden zien geen meerwaarde in de Regionale Commissie ten opzichte van het raadswerk in de eigen gemeente.

De ingediende motie is aangenomen!

 

De motie

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

de uitslag van de gehouden enquête glashelder is: 61% waardeert de commissie slecht tot zeer slecht. 22% heeft een neutraal standpunt; de Walcherse samenwerking Porthos per 31 december 2019 stopt;

van mening dat:

drie keer over hetzelfde vergaderen niet bijdraagt aan nuttige inzet van spaarzame tijd; raadsleden geen meerwaarde zien in de Regionale Commissie ten opzichte van het raadswerk in de eigen gemeente;

De raad van Vlissingen stelt vast dat de enquête harde conclusies trekt over het functioneren van de Regionale commissie en overweegt uit te treden uit de Regionale Commissie;

De raad van Vlissingen geeft de griffier de opdracht de gemeenteraden van Veere en Middelburg in kennis te stellen van deze motie en wacht de bespreking van de enquête af in de eerstvolgende vergadering van de Regionale Commissie;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

Partij Souburg Ritthem – Rijnco-Jan Suurmond

Lokale Partij Vlissingen – John Dooms

50PLUS – Kris van Wezel

GroenLinks – Jeroen Portier

Socialistische Partij – Sjaak Rijkse

Beantwoording vragen Karolingenburg

SGP SGP Vlissingen 18-11-2019 00:00

ONDERWERPbeantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen van fractie SGP: "geenbankjes, wel troep op Karolingenburg"Geachte mevrouw/heer,Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u als volgt.Uw inleidingInwoners van Oost-Souburg, met name ouders, opa's en oma's en mensen die opandermans kinderen passen, hebben aangegeven dat zij bankjes missen op deKarolingenburg wanneer ze de kinderen daar willen laten spelen.Ook valt het hen op dat er enorm veel zwerfafval ligt op de wallen van de Karolingenburg.Een bewoner heeft, betreffende de bankjes en het zwerfafval, schriftelijk contact gezochtmet de winkeliersvereniging van Oost-Souburg en hen gevraagd of zij kans zien om aanbeide iets te toen ende inwoner heeft aangegeven zijn/haar steentje bij te willen dragen alsvrijwilliger. Tot nu toe zijn er geen initiatieven genomen.

Vraag 1

Begrijpt het college, met de SGP, dat de ouders/ouderen behoefte hebben aan bankjes omop te zitten wanneer de kinderen spelen op de Karolingenburg.Ons antwoordOns is geen uitgesproken behoefte aan bankjes bekend. Om die reden wordt deze vraagontkennend beantwoord.

Vraag 2

Is er een reden dat er nooit bankjes zijn geplaatst op de Karolingenburg?Ons antwoordOp verzoek van omwonenden zijn de bankjes die er eerder stonden in de periode 2009 tot2011 verwijderd. Reden: overlast (hang)jongeren en daarmee klachten uit de directe woonomgeving. Omdat er nog regelmatig meldingen zijn van overlast (beschadigingen van o.a. speelwerktuigen en afvalbakken) is het niet opportuun opnieuw banken te plaatsen.

Vraag 3

Inwoners ergeren zich aan het steeds terugkerend zwerfafval op de wallen van deKarolingenburg. Heeft dit gebied speciale aandacht bij de reinigingsdienst van de Gemeente Vlissingen?Ons antwoordNee. Voor heel de gemeente geldt onderhoudsniveau C. Dus ook voor de Karolingenburg.Er is voorzien in een afvalbak. Overigens blijkt uit de monitoring en meldingen die Stadsbeheer ontvangt dat de Karolingenburg qua vervuiling niet significant afwijkt van andere gebruiksgebieden binnen de gemeente. Over 2019 zijn er tot en met september in totaal 11 meldingen voor de kern Oost-Souburg (deelgebied waaronder de Karolingenburg) ontvangen over zwerfvuil, bijplaatsingen en klein- en grofvuil. Ook voor andere gebieden binnen Oost-Souburg zijn de meldingen er beperkt.

Vraag 4

Is het college bereid, eventueel in samenwerking met de winkeliersvereniging van Oost-Souburg en inwoners, bankjes te plaatsen op de Karolingenburg?Ons antwoordNee. U geeft in uw inleiding aan dat er sprake is van enorm veel zwerfafval. Dan is hetcontraproductief om faciliteiten te verstrekken die het gebruik van de Karolingenburg alleenmaar zullen intensiveren. Wij hebben niet de illusie dat een intensiever gebruik tot een verlaging van de door u geconstateerde vervuiling zou leiden. Daarmee zouden we de ergernis voor u en de gebruikers alleen maar verhogen. Daarnaast bestaat er een reëel risico dat het voorzien in zitgelegenheid ook een aantrekkende werking heeft op andere groepen van gebruikers dan ouders en grootouders. Ervaring uit het verleden leert dat die groepen overlast voor omwonenden kunnen veroorzaken. Met enige regelmaat is er ook nu sprake van vandalismeschade aan bijvoorbeeld de speeltoestellen, afvalbakken en de energiekast.

Vraag 5

Is het college bereid de wallen van de Karolingenburg op te nemen in de hoog frequenteschoonmaakroute van de reinigingsdienst én daarbij een terugkerende schoonmaakactie(met inwoners en ondernemers) te organiseren?Ons antwoordWij zien, zolang onderhoudsniveau C wordt gerealiseerd, geen redenen om deKarolingenburg frequenter schoon te maken. Mocht er een terugkerende schoonmaakactie door inwoners en ondernemers worden georganiseerd dan wordt dat initiatief uiteraard gewaardeerd. Wij zijn bereid om inzamelmiddelen beschikbaar te stellen en het ingezamelde zwerfafval door afvalverwijdering te laten afvoeren.

Vraag 6

Zo ja, wanneer wil het college dit realiseren?Ons antwoordBehoeft gezien ons antwoord op vraag 5 geen beantwoording.

Vraag 7

Zo nee, waarom niet?Ons antwoordOnze motivering is terug te vinden in de beantwoording van de vragen 4 en 5.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Vlissingen,de secretaris, de burgemeester,mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar