Nieuws van politieke partijen in Vlissingen inzichtelijk

3012 documenten

Vragen van GroenLinks n.a.v. ‘Storen hulpverleners’ | Vlissingen

GroenLinks GroenLinks Vlissingen 21-09-2019 00:00

Commissie Ruimte, 19 september 2019

 

Actuele vragen n.a.v. een artikel in de PZC van 17-09-19, “77-jarige-omstander krijgt boete voor opdringerig gedrag tijdens reanimatie in Vlissingen” Bij het Scheldeplein had iemand dringend medische hulp nodig. De politie schrijft op social media dat er sprake was van een reanimatie en dat dit veel bekijks trok. ‘Zodanig veel dat er met hulp van handhavers van de gemeente Vlissingen en zelfs toegesnelde supermarktmedewerkers mensen op afstand moesten worden gehouden houden’, aldus de politie op Facebook. ‘Eén persoon gedroeg zich zo opdringerig en weigerde na verzoek van de Politie zelfs weg te gaan. GroenLinks maakt zich zorgen om mensen die opdringerig zijn en de hulpverleners in de gemeente Vlissingen in de weglopen, waardoor ze niet goed in staat zijn om hun belangrijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Vraag 1

Is het college het met GroenLinks eens dat bijvoorbeeld door middel van het afschermen (ondoorzichtig materiaal) van de plaats van ongeval de privacy van het slachtoffer en de werkruimte van de hulpverleners iets meer te waarborgen is?

Antwoord wethouder

De hulpdiensten hebben helaas last van opdringerig publiek of personen die het niet zo nauw nemen met de privacy van anderen of zelfs van slachtoffers. Of zij ook in staat zijn en de tijd hebben in geval van extreme nood eerst maatregelen ter afscherming van een slachtoffer te kunnen nemen valt te betwijfelen. Als de hulpverlening langer duurt dan worden door de hulpdiensten hiervoor maatregelen getroffen.

 

Vraag 2

Heeft het college eerder over deze problematiek met de VRZ overleg gehad, zo ja, welke uitkomst(en) en oplossing(en) zijn er naar voren gekomen en uitgeprobeerd?

Antwoord wethouder

In het algemeen wordt wel in de gesprekken met de hulpverlening gesproken over Veilige Publieke Taak (VPT) en incidenten. Een van de uitkomsten is dat bv de politie de zorgen en excessen deelt met het publiek en de pers. Op die manier hopen we te werken aan bewustwording.

 

Vraag 3

Zo nee, is het college bereid om samen met de VRZ naar passende oplossingen voor deze problematiek te zoeken?

Antwoord wethouder

Wij zullen samen met de hulpdiensten blijven zoeken naar manieren om dergelijk gedrag te-gen te gaan.

Aanvullende vragen n.a.v. antwoorden op Artikel 34 vragen van GroenLinks "Risico's nucleaire transporten over Westerschelde onvoldoende onderzocht" | Vlissingen

GroenLinks GroenLinks Vlissingen 21-09-2019 00:00

Vlissingen 12 september 2019

Geacht College,

Naar aanleiding van uw beantwoording d.d. 5-07-2019 op schriftelijke vragen artikel 34 van GroenLinks d.d. 4-06-2019 betreffende ‘’risico's nucleaire transporten over de Westerschelde’’ heeft de fractie van GroenLinks aanvullende vragen op een aantal van de door het College beantwoorde vragen.

Vraag 1.

Van de containers die in 2018 vanwege het hoge risicoprofiel geselecteerd waren voor controles, bleek bovendien 33 procent niet te voldoen aan de veiligheidseisen. Is bij het college bekend, duidelijk, hoe groot en wat de risico's van deze transporten zijn?

Uw antwoord:

De genoemde getallen zijn niet van toepassing op transporten van nucleair materiaal over de Westerschelde. In de haven van Antwerpen houdt het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) toezicht op de transporten met nucleair materiaal die via de Westerschelde van en naar de haven van Antwerpen varen. Het FANC heeft afgelopen jaren geen nalevingstekorten geconstateerd die de veiligheid in gevaar brengen. De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie ILT) controleert risicogestuurd op het transport van gevaarlijke stoffen. Van de risicogestuurde controles van transport van gevaarlijke stoffen over lucht, water, spoor en weg over heel Nederland blijkt ongeveer 33% niet te voldoen aan één of meer van de veiligheidseisen. Specifiek voor nucleaire stoffen geldt, dat zij vallen onder de Kernenergiewet en het toezicht en de handhaving daarop ressorteert onder De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Aanvullende vragen:

In het antwoord geeft uw college aan dat werkzaamheden m.b.t. transport en nucleaire stoffen onder twee verschillende autoriteiten is ondergebracht.

1. Kan het college aangeven hoe de werkzaamheden en controles van de Nederlandse inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie ILT) zich ten opzichte van de werkzaamheden van de autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming(ANVS) verhouden?

2. Werken deze twee autoriteiten samen, is er afstemming van werkzaamheden en bevindingen?

3. Bent u het met GL eens dat er extra aandacht besteed moet worden aan communicatie tussen de betrokken organisaties onderling?

 

Vraag 2

Is het college op de hoogte dat naast andere gevaarlijke stoffen het radioactieve stof uraniumhexafluoride over de Westerschelde wordt vervoerd?

Uw antwoord:

VRZ is, in het algemeen, op de hoogte dat transport van uraniumhexafluoride over de Westerschelde plaatsvindt. VRZ wordt echter niet per transportbeweging in kennis gesteld. Deze informatie is wel bij het FANC en ANVS bekend. Bij incidenten worden de hulpdiensten, conform standaardafspraken, geïnformeerd over de lading van de betreffende schepen. In het algemeen zijn de transportrisico’s in kaart gebracht middels de risicokaart Zeeland. Hierin zijn ook de transportroutes van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde opgenomen.

Aanvullende vragen:

U geeft in uw antwoord aan dat de VRZ een risicokaart voor Zeeland heeft waarin ook de transportroutes voor gevaarlijke stoffen zijn opgenomen.

1. Zijn naast de risico’s ook de mogelijke gevolgen van een calamiteit met nucleaire stoffen en hoe hierbij te handelen hierin opgenomen.

2. Verschillende gevaarlijke stoffen worden over de Westerschelde vervoerd, zijn de risico’s en bijhorende effecten die verschillende stoffen op elkaar hebben in de risicokaart opgenomen? Zo nee waar zijn die effecten en eventuele interventies terug te vinden?

Vraag 6

Welke stappen wil en kan het college ondernemen om de risico's op een calamiteit te minimaliseren?

Uw antwoord:

Wij onderkennen de risico’s op de Westerschelde. De hulpdiensten zijn ingericht om incidenten op het water te bestrijden. Binnen VRZ is bijvoorbeeld het programma Maritieme veiligheid opgericht om de incidentbestrijding op de Zeeuwse wateren te verbeteren. Een eventueel ongeval met uraniumhexafluoride wordt door de hulpverleningsdiensten (onder andere Veiligheidsregio en Havenautoriteiten) bestreden zoals andere incidenten met gevaarlijke stoffen. Conform ‘Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (2013)’ kunnen de hulpdiensten beschikken over relevante ladinggegevens. Op gevaarlijke stoffen incidenten wordt frequent geoefend. Er is geen aanleiding tot het treffen van specifieke extra maatregelen voor de incidentbestrijding van een ongeval met UF6. De vragen die in de media circuleren zijn aanleiding om een expertsessie te organiseren, waarbij wordt gekeken of de bestaande procedures en werkwijzen aanpassing behoeven. In deze sessie zal daarbij aandacht zijn voor de beleving van radioactiviteit van bij transport en bij incidentbestrijding betrokken partijen en worden verbeteringen opgepakt.

Aanvullende vragen:

Welke stappen wil en kan het college ondernemen om de risico's op een calamiteit te minimaliseren? In uw antwoord geeft u aan dat er geen aanleiding is tot het treffen van extra specifieke maatregelen voor de incidentbestrijding van een ongeval met UF6 (Uraniumhexafluoride), daarmee hopen we dat het programma Maritieme veiligheid voldoende zekerheid biedt.

1. Kunt u ons de meest relevante versie van het programma maritieme veiligheid van de VRZ doen toekomen? Verder wordt in hetzelfde antwoord aangegeven dat vragen in de media circuleren een aanleiding zijn om een expertsessie te organiseren om te kijken of de bestaande procedures en werkwijzen aanpassing behoeven. Tevens geeft u aan dat daarbij aandacht zal zijn voor de beleving van radioactiviteit van bij transport en bij incidentbestrijding betrokken partijen en worden verbeteringen opgepakt!

2. Hebben de Veiligheidsregio en de Havenautoriteiten ieder hun eigen richtlijnen en regelgeving? Hoe vaak is er onderling afstemming over gezamenlijke belangen bij incidenten en calamiteiten?

3. Welke autoriteit initieert verbeteringen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, indien nodig?

4. Wat bedoelt u in uw antwoord met de beleving van radioactiviteit bij transport en incidentbestrijding? Kunt u daar uitleg over geven?

5. Wanneer zal de expertsessie worden gehouden?

6. Worden de Loodswezen(s) en hun rol in de expertsessie meegenomen?

7. Kunnen de resultaten van de expertsessie aan de raad beschikbaar worden gesteld?

 

Fractie GroenLinks

Jeroen Portier en Gorana Kordis

Aarde, Boer en Consument verdienen beter

SP SP Vlissingen 17-09-2019 14:12

Aarde, boer en consument verdienen beter!

De Nederlandse land- en tuinbouw wordt met veel respect bekeken in de wereld. Toch komt de SP met plannen voor verbeteringen in de agrarische sector. Waarom?

Het landbouwsysteem is in de greep van handelshuizen, voedsel­ producenten, supermarktketens, banken en andere grote spelers in de wereldeconomie. De ontwikkelingen in de landbouw gaan gepaard met schaalvergroting en intensivering. Boeren ontvangen geen eerlijke prijs voor hun producten.De SP vindt dat het anders moet én kan. Daarover gaan wij graag met u in gesprek tijdens een openbare avond met als thema ‘Aarde, boer en consument verdienen beter’. 

Wanneer: Vrijdag 27 september 2019

Hoelaat: Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur​

Waar: Grand café Terminus in Goes (naast bus- en treinstation)

Sprekers:• Frank Futselaar (SP­ Tweede Kamerlid)• Hubrecht Janse, voorzitter ZLTO Goes• Alex van Hootegem, biologisch agrarisch ondernemer• Sylvia Tuinder (fractielid SP Zeeland) en vertegenwoordigers uitde agrarische sector.

Entree is gratis. Voor koffie, thee en een drankje wordt gezorgd.

B&W Vlissingen helpen dierenambulance om zeep

CDA CDA SGP VVD PvdA Vlissingen 15-09-2019 05:15

Ondanks een motie tot behoud van de dierenambulance die het CDA samen met PvdA, POV, SGP en VVD indiende, en waar de CU steun aan verleende, is besloten om de dierenambulance geen subsidie meer te geven. Het college en de coalitiepartijen vonden 12.000 euro per jaar (een kwartje per Vlissinger) te veel.Dus als u binnenkort een gewond dier aantreft binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen, stop hem in de kofferbak of in uw fietstas, en rijdt er mee naar het dierenasiel (alleen tijdens kantooruren)

Artikel 34 vragen: "GroenLinks over Parkeeroverlast" | Vlissingen

GroenLinks GroenLinks Vlissingen 15-09-2019 00:00

GroenLinks vraagt om aandacht voor de afgesloten (verwaarloosde) parkeerplaats aan de Bonedijkestraat en het te kort aan parkeerplaatsen voor het ADRZ-personeel.

Als medewerkers van ADRZ na 8.00 uur ’s ochtends in de omgeving van het ADRZ arriveren zijn de parkeerplaatsen schaars en ’s middags is er eveneens geen parkeerplaats beschikbaar.

Door het afsluiten van parkeerplaats 3 moet het ADRZ-personeel de auto plaatsen op nr. 4, nr. 5 en nr. 6. daar zijn te weinig parkeerplaatsen voor de medewerkers van het ADRZ zodat deze de auto parkeren op nr. 7, nr. 8, nr. 9 en nr. 10. Hierdoor zijn ADRZ medewerkers gedwongen om in de buurt te parkeren. Waarbij parkeerders hebben meegemaakt dat de banden van de auto zijn lek gestoken. Met deze parkeeroverlast zijn de buurtbewoners niet blij. (noot vd red.: onderaan dit bericht staat een klein plaatje, klik dit plaatje aan voor een vergroting, het is een satelietfoto van de situatie) .

Is het college ervan op de hoogte dat de oude parkeerplaats van het ADRZ (nr. 3) afgesloten en verwaarloosd is? Is het college het met GroenLinks eens dat deze situatie die overlast bij buurtbewoners oplevert niet wenselijk is en daar verandering in moet komen? Zoals te zien is op de satellietfoto is nr. 2 zo goed als leeg, dit is altijd zo. Het ADRZ-personeel kan daar geen auto plaatsen omdat dit een betaalde parkeerplaats is. Ziet het college hier een oplossingsmogelijkheid voor het parkeerprobleem in? Kan het College een rol van betekenis spelen om dit parkeerprobleem op te lossen?

 

GroenLinks

Jeroen Portier

Artikel 34 vragen: "GroenLinks over Schuldhulpverlening bij Orionis" | Vlissingen

GroenLinks GroenLinks Vlissingen 15-09-2019 00:00

N.a.v. de presentatie bij Orionis over de concept Kadernota op woensdag 21 augustus 2019 heeft GroenLinks de volgende vragen;

- Schuldhulpverlening wordt gestopt. De cliënten moeten op zoek naar een schuldhulpverlener. Zij worden niet geadviseerd en geholpen bij het uitzoeken van betrouwbare en ervaren hulpverleners. Er wordt wel bijzondere bijstand gebruikt voor de kosten van de hulpverlening.

1. Hoe veel klanten zijn al doorgestuurd?

2. Is er bekend hoe succesvol de begeleiding is?

3. Hoe hoog waren de kosten van de begeleiding bij Orionis en

4. hoe hoog is het bedrag dat via bijzondere bijstand wordt uitgekeerd?

5. Orionis bezit nog steeds over kennis en ervaring, kan dat opnieuw ingezet worden?

6. Hoe groot is de groep ouderen en mensen met te weinig inkomen die noodgedwongen om aanvullende bijstand vragen?

7. Wat is de verwachting wat groei betreft van bovengenoemde groep?

 

GroenLinks Vlissingen, 27 augustus 2019

Gorana Kordis

Trees van der Borgt

Workshop evacuatie

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 13-09-2019 19:16

Stel, een storm zoals in 1953 doet zich opnieuw voor met gevaar voor Oost-Souburg. Wat doet u dan?

Meld u aan voor een bijeenkomst op woensdag 25 september, 19:00 – 21:00 te Oost-Souburg

De dijken dreigen door te breken, maar er is onvoldoende tijd om Zeeland te verlaten. Uw enige mogelijk is om een schuilplaats te zoeken, thuis, of in de buurt. Waar gaat u heen, wetende dat er bij een overstroming wellicht enkele meters water in uw wijk kan komen te staan?

De HZ doet onderzoek, samen met de provincie en de veiligheidsregio, naar mogelijke manieren om in het gebied te schuilen. Waar kunt u en wilt u heen? Om effectieve rampenplannen te kunnen maken, willen we weten hoe de inwoners van Oost-Souburg hierover denken. We zoeken 10 bewoners van Oost-Souburg die hierover met ons in gesprek willen. U heeft hiervoor geen kennis nodig van water of overstromingen, we willen juist weten hoe inwoners hierover denken die hier niet dagelijks over nadenken.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Dan kunt u terecht bij:

Jean-Marie Buijs, onderzoeker bij de HZ University of Applied Sciences.

Na aanmelding ontvangt u een email met nadere informatie, zoals de exacte locatie van de bijeenkomst.

Wij zijn op zoek naar mensen met belangstelling voor lokale politiek

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 12-09-2019 15:21

Een lokale partij dient het lokale doel: zorgen dat de stem van de inwoners van de dorpen Souburg, Ritthem en Groot-Abeele wordt gehoord in de gemeenteraad. Bij de oprichting van de Partij Souburg-Ritthem was dit een belangrijke overweging en eigenlijk is het dat nog steeds. Geld van de gemeente werd in onze ogen niet gelijkmatig verdeeld, dit gevoel van onrecht leidde tot de oprichting van de PSR in 2001. Inmiddels zijn we een flink aantal jaren verder en zijn we in de gemeentelijke politiek een factor van formaat geworden. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden wij de grootste partij in de gemeente Vlissingen. Als coalitiepartner bepalen we mede de koers die wordt gevaren. In de achterliggende jaren is er veel bereikt, maar zoals altijd is het dan juist zaak om alert te blijven en ervoor te zorgen dat de schijnwerper ook op de kleine kernen gericht blijft. Dat is waar wij als PSR voor staan: uw belangen in de gemeenteraad behartigen. De PSR zal haar verantwoordelijkheid blijven nemen, waarbij we nadrukkelijk ook aandacht zullen hebben voor de grotere politieke dossiers, zoals de decentralisatie van de overheidstaken in het sociale domein, de financiële situatie van de gemeente, maar zeker ook voor de kleinere dossiers dichtbij huis.

Al met al redenen genoeg om er als PSR te zijn voor u!

Partij Souburg-Ritthem is de onafhankelijke lokale politieke partij voor de inwoners van Oost- en West-Souburg en Ritthem. Partij Souburg-Ritthem kent geen vastgeroeste partijdogma’s en heeft geen vooringenomen standpunten. Als echte dorpspartij kijken wij steeds wat het beste is voor de dorpen en haar inwoners. Partij Souburg-Ritthem is er ook voor U.

Wordt nu lid van de Partij Souburg-Ritthem. De partij die stabiel, betrouwbaar en consequent is.

Voor 10 euro per jaar kunt U Uw lokale partij steunen en krijgt U persoonlijk toegang tot interne informatie op onze website. Wilt u reageren op of heeft u een suggestie, laat het ons weten. Bent u tevreden over ons, vertel het anderen.

Trots op onze dorpen!

Wie gaat uw generatie vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Een ouder met kinderen die naar school gaan ziet en hoort andere verhalen dan iemand die met pensioen is. Een goede verhouding van de vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke groepen is altijd het meest ideale. Wij als PSR hebben een prima mix in de gemeenteraad. Ook zijn wij erg blij met onze leden en danken hun voor hun inbreng en ervaring, een belangrijke bron van informatie. Toch zou het fijn zijn om ons ledenbestand uit te breiden met nog meer leden met diverse achtergronden, diverse levenservaringen en uit alle leeftijdsgroepen. Kom eens meepraten tijdens een openbare fractievergadering, bekijk onze website, wij zijn nieuwsgierig naar uw inbreng. Lid worden betekend (nog) meer betrokkenheid. Een uiting van trots op onze dorpen!

Waarom lid worden van een lokale politieke partij?

Meepraten over wat leeft in uw dorp

Laagdrempelig contact met Raadsleden

U wordt op de hoogte gehouden d.m.v. een nieuwsbrief.

Direct contact!

Op zaterdag 14 september is de Partij Souburg-Ritthem weer present tijdens de traditionele Karolingen najaarsmarkt.  Graag horen wij uw vragen en opmerkingen. Inschrijfformulieren voor nieuwe leden  zijn natuurlijk ook in de kraam aanwezig.  Bestuursleden, wethouder en raadsleden staan u met plezier te woord.

De PSR komt naar u/jullie toe! Dinsdagavond 29 oktober is er weer een inloopfractie, deze keer in Klein Theater ‘De Verwachting’, het huiskamertheater van Ritthem. Aanvang 19.30 uur.

zorgen om ontwikkelingen Scheldekwartier

CDA CDA Vlissingen 11-09-2019 15:41

Het CDA en de POV vrezen dat de beschikbaarheid parkeerruimte wel eens de bottleneck zou kunnen worden bij ontwikkeling hoogbouw en hotel in Scheldekwartier. Daarom hebben ze het college vragen gesteld, deze kunt u hier lezen.

Vragen bij "De oplossing tegen hardrijders"

SGP SGP Vlissingen 11-09-2019 00:00

Artikel 34-vragen “De oplossing tegen hardrijders”Geacht college,De SGP spreekt veel inwoners in de Gemeente Vlissingen die zich zorgen maken en zich enorm ergeren aan hardrijders binnen de bebouwde kom. Zij maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat en de SGP heeft daar begrip voor. Immers, wanneer iemand plotseling oversteekt, zijn de gevolgen dramatisch wanneer deze door een hardrijder wordt aangereden. Ook heeft de SGP begrip voor de ergernis. Hardrijders produceren over het algemeen veel motor-lawaai en hun gedrag wordt als “hufterig” ervaren.Om het hardrijden in de bebouwde kom tegen te gaan, is er een sublieme oplossing bedacht in Zweden: de Actibump. De Actibump is een stalen plaat die in het wegdek is gemonteerd. Daarboven wordt een sensor (net zoals bij een matrixbord in straat/wijk) geplaatst die op enige afstand een te hard rijdende automobilist/motorrijder kan herkennen. Als dat het geval is, dan zakt de stalen plaat zo’n zes centimeter de grond in waardoor er dus letterlijk een gat in het wegdek ontstaat. De hardrijder kan hier niet meer voor remmen en rijdt hier met volle vaart overheen. De bestuurder ervaart een harde tik in de auto of op de motor en wordt direct met zijn/haar overtreding geconfronteerd.Voor de hulpdiensten (deze hebben, soms, een reden om harder te rijden) en lijndiensten (bus) is een oplossing bedacht: zij worden allemaal uitgerust met een apparaat dat het zakken van de stalen plaat blokkeert als ze in de buurt zijn. Ook de bestuurders die zich netjes aan de maximum snelheid houden, ervaren geen harde klap als ze over de stalen plaat rijden.De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:

1. Kent het college het fenomeen “Actibump”, de stalen plaat met sensor die voor hardrijders naar beneden zakt? 2. Is het college het met de SGP eens dat de Actibump een vriendelijk systeem is voor alle weggebruikers die netjes de toegestane maximum snelheid hanteren, dit in tegenstelling tot een wegversmalling of drempel? 3. Is het college het met de SGP eens dat de Actibump een effectief middel is, zo niet de oplossing, tegen hardrijders binnen de bebouwde kom? 4. In Nederland heeft nog geen enkele gemeente de Actibump geïnstalleerd in het wegdek. De SGP zou het geweldig vinden als Vlissingen de eerste Nederlandse gemeente zou zijn waar de Actibump in het wegdek werkelijkheid wordt. Is het college bereid te overwegen om geld te reserveren om de Actibump aan te schaffen voor de straten waarvan omwonenden aangeven dat daar vaak (veel) te hard wordt gereden?

De SGP hoort klachten van inwoners van:- Boulevard Bankert- Boulevard de Ruyter- Aagje Dekenstraat- Badhuisstraat - Sloeweg (tussen Gerbrandystraat en van Woelderenlaan)- Van WoelderenlaanDe SGP gaat ervan uit dat er meerdere straten in de stad en dorpen zijn waar vaak te hard wordt gereden en dat het college hier ongetwijfeld van op de hoogte is.

5. Is het college met de SGP van mening dat de aanwezigheid van de Actibump in de voornoemde en andere straten de inzet van de politie kan besparen omdat mogelijk in de toekomst in deze straten niet/nooit meer te hard wordt gereden?

Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.Met vriendelijke groet,Fractie SGPLilian Janse-van der WeeleCor Tromp