Nieuws van politieke partijen in Vlissingen inzichtelijk

3159 documenten

Verlaag de energierekening

SP SP Vlissingen 19-09-2021 17:38

Vanaf 1 juli stijgt de energierekening van miljoenen Nederlanders met soms wel honderden euro’s. En dat terwijl veel mensen al een hoge energierekening hebben. En nu blijkt dat de energietarieven óók flink omhoog gaan, met gemiddeld 10 procent. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 26% van de Nederlanders, ongeveer 2 miljoen huishoudens, door de coronacrisis al een hoger energieverbruik heeft. Mensen worden dus driedubbel geraakt in hun energiekosten. Dit betekent dat heel veel mensen een enorme jaarafrekening gaan krijgen.

 

Terwijl de grote vervuilers subsidie krijgen, moeten de mensen de rekening betalen. Dat is niet rechtvaardig. Wij willen dat de energierekening omlaag gaat. Steun onze actie en help mee om de politiek duidelijk te maken: de energierekening moet omlaag!

IK STEUN DEZE ACTIE

Samen zijn we Vlissingen?

CDA CDA Vlissingen 10-07-2021 11:15

Donderdag 10 juli is in de Vlissingse gemeenteraad de kadernota behandeld. De kadernota waarmee een volgend college aan de slag gaat. Een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen drie jaar om te zien wat er terecht is gekomen van de plannen van de coalitie. Hier het betoog van fractievoorzitter Coen Bertijn: Samen zijn we Vlissingen. Daarmee ging deze coalitie drie jaar geleden van start. Er ligt een kadernota waarmee volgend jaar een nieuw college en een nieuwe raad aan de slag moeten. Kortom, een goed moment om terug te kijken. Wat is er bereikt de afgelopen drie jaar, en wat niet. En hoe zag dat ‘Samen zijn we Vlissingen’ er in de praktijk uit. Samen zijn we Vlissingen. Het was een bedoeld als uitnodiging om mee te doen. Wat is daarvan terecht gekomen? Als we ons allereerst beperken tot de raadszaal, dan moeten we constateren dat het daar niet is gelukt. College en coalitiepartijen vormde een hecht blok, en de oppositie was voor hen in veel gevallen niet meer dan een irritant rond zoemende vlieg. Het motto was in vorige raadsperioden nog: de raad is de baas. Daar is weinig meer van over. De coalitiepartijen hebben zich uitgeleverd aan het college, en zijn verworden tot een applausmachine. De oppositie wordt niet of nauwelijks serieus genomen. En daarmee worden de achterbannen van de oppositiepartijen ook niet serieus genomen. Alleen amendementen die je niet anders dan sympathiek kon noemen, of die geen pijn deden, werden door de coalitie gesteund. Uiteraard na zorgvuldige afstemming met het college, want zelfstandig nadenken, daar heb ik de coalitiepartijen maar zelden op kunnen betrappen. Tijdens en na de toeslagenaffaire legde Pieter Omtzigt, toen nog CDA, op het Binnenhof een ongezonde en ongewenste bestuurscultuur bloot. Besluiten werden genomen in achterkamertjesoverleggen tussen kabinet en coalitie. Zo heb ik dat in Vlissingen ook ervaren. Besluiten werden voorgekookt in het coalitieoverleg, en op het moment dat het voorstel naar de raad kwam, was de pap al gestort. Oppositiepartijen mochten hun zegje doen, maar ook de goed onderbouwde ideeën werden door het college als onrealistisch of onhaalbaar weggezet, en de coalitiepartijen namen niet eens de moeite om het debat aan te gaan. Waarom zou je ook, als de meerderheid voor het raadsvoorstel al vaststond? Is hier dan nog sprake van een democratie, of van een dictatuur van de meerderheid? Het meest kwalijke in deze raadsperiode was misschien wel dat het college het meerdere malen niet nodig vond om zich te verantwoorden tegenover de raad. Niet over het badstrand en niet over Intervence. Een door de oppositie aangevraagd interpellatiedebat over een islamitische basisschool was niet nodig omdat de de aanvraag naar de mening van het college perfect was afgehandeld. De uitnodiging om het samen te doen, was vooral gericht aan de inwoners van Vlissingen. Hoe zouden die het ervaren hebben? Vorige week vrijdag was ik in Lammerenburg, waar 1648 handtekeningen aan het college werden overhandigd. 1648 handtekeningen gericht tegen de plannen van Homeflex voor een complex voor arbeidsmigranten. Maar die 1648 zijn ook, eigenlijk vooral, gericht tegen dit college. De omwonenden van het eventueel te realiseren complex voor arbeidsmigranten ervaren dat ‘samen’ niet. Ze voelen zich overvallen door de gemeente, de gemeente die ze voor de communicatie doorverwijst naar Homeflex. Ook de omwonenden van het Arsenaalgebied voelden zich aan het begin van de raadsperiode overvallen door de plannen voor het Arsenaalgebied en de Zeilmarkt. Er zijn nu gesprekken tussen de buurtbewoners en gemeenten, maar het wanvertrouwen bij de buurtbewoners is groot. Hoe zouden de liefhebbers van het Nollebos het ‘samen zijn we Vlissingen’ ervaren hebben? Ze werden uitgenodigd voor een participatietraject, maar vonden weinig van hun inbreng terug in het streefbeeld. Wat is het beeld dat we hebben als we terugkijken op de afgelopen drie jaar, en dat afzetten tegen het coalitieakkoord. We lezen in dat coalitieakkoord dat hufterig verkeersgedrag op de Boulevard niet geaccepteerd wordt. Ga op een avond op de Boulevard zitten, en zie dat het juist wel geaccepteerd wordt. Voor allerlei verkeerde types tot ver buiten de gemeentegrens is dat juist de reden om de Boulevard te bezoeken. Vandaag viel de nieuwe uitgave van Elseviers Weekblad in de brievenbus, met het jaarlijkse overzicht van de beste gemeenten. Vlissingen staat op plek 256, dus onderin de middenmoot. Dit is zonde en onnodig voor een gemeente die zoveel mogelijkheden heeft. Op voorzieningen en omgeving scoort Vlissingen goed, maar op overlast, veiligheid en kenmerken bevolking heel slecht. Dus we weten waar een volgend college mee aan de slag moet. Om misverstanden te vermijden: ondanks de lage plaats voor Vlissingen is er geen plek in Nederland waar ik liever zou willen wonen. Als we de jaarrekening doornemen dan moeten we constateren dat we financieel op de goede weg zijn. Maar wel aan het handje van de art 12 inspecteur, en dat nog tot 2029. In dat jaar zouden we financieel uit de zorgen moeten zijn. Maar wat veel belangrijker is dan een positieve algemene reserve: zijn we dan in staat om op eigen benen te staan. Is er sprake van een Vlissingse economie die tegen een stootje kan met een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Geen gemeenten die jaar in jaar uit in Zeeland de verkeerde lijstjes aanvoert, en ook landelijk gezien op dat terrein subtopper is. We mogen als Vlissingen van geluk spreken dat ons 10 jaar geleden de marinierskazerne is toegezegd, en dat we nu de compensatie voor het niet doorgaan van de marinierskazerne tegemoet kunnen zien. Het versterken van de sociaal-economische structuur moet voorop staan. Meer jongeren, meer hoogopgeleiden, een economie die minder conjunctuurgevoelig is. Maar laten we ons niet alleen richten op jongeren maar er ook voor zorgen dat er een goed voorzieningenniveau is om senioren, liefst kapitaalkrachtig, naar Vlissingen te trekken, Ik had gehoopt daar iets over in de kadernota te lezen. Want daarmee sturen we het in 2022 te vormen college op pad. Helaas, het biedt in dat opzicht weinig hoopgevende perspectieven. Voorzitter, sommigen zullen bij het horen van dit betoog denken: het is te merken dat de verkiezingen eraan komen. Dat klopt, alleen jammer dat het nog zo lang duurt.

SP meldpunt zwarte lijsten van de belastingdienst

SP SP Vlissingen 02-07-2021 11:14

Honderdduizenden Nederlanders staan op zwarte lijsten van de Belastingdienst. Omdat eerder een voorstel van de SP in de Tweede Kamer is aangenomen, krijgen zij nu een brief van de Belastingdienst als zij op deze lijsten staan. Omdat nog steeds niet duidelijk is hoe en waarom mensen op deze lijsten terecht zijn gekomen is de SP een meldpunt gestart. Iedereen die hierover een brief van de Belastingdienst heeft gekregen of het vermoeden heeft dat hij of zij op de lijsten staat, kan een verhaal achterlaten bij het meldpunt.

SP-Kamerlid Renske Leijten nam het initiatief: 'De realiteit is dat wij ook nog niet precies weten waarom mensen geselecteerd zijn. Soms is het afkomst, maar wonen op een verkeerde postcode kon al voldoende zijn. Vaak werden mensen automatisch op de Fraude Signalerings Voorziening (FSV) of andere lijsten gezet. Zonder aan te tonen dat er ook daadwerkelijk sprake van fraude was. Wij willen van mensen weten welke problemen zij hebben ervaren omdat zij op deze lijsten stonden.'

De ouders van het toeslagenschandaal stond ook op de zwarte lijsten van de Belastingdienst. De gevolgen hiervan heeft heel Nederland de afgelopen jaren kunnen zien. Maar niet iedereen op de lijsten is zo diep in de ellende gestort als de ouders en kinderen van het toeslagenschandaal. Leijten: 'Zonder dat ze het wisten hebben heel veel mensen extra controles gehad en hebben andere toeslagen, zoals de zorgtoeslag, terug moeten betalen. Soms hebben zij helemaal geen directe gevolgen ondervonden van een plek op de zwarte lijst van de Belastingdienst. Met dit meldpunt willen we zicht krijgen op wie er op de zwarte lijst stonden en welke gevolgen zij in het leven hebben ervaren. Ook geven we ze advies hoe ze meer informatie kunnen opvragen, want mensen hebben daar recht op. Maar het begint, net als bij het toeslagenschandaal, met het doen van goed onderzoek. Ik roep iedereen die hier mogelijk mee te maken heeft gehad op om zich te melden bij ons meldpunt.'

IK WIL EEN MELDING DOEN

Mensen die niet op de zwarte lijsten staan, maar wel onze acties tegen het schandaal bij de Belastingdienst willen steunen, kunnen dat hier doen.

besluit streefbeeld Nollebos: niet integraal en niet gedragen

CDA CDA Vlissingen 29-06-2021 19:07

De raad van Vlissingen heeft op 22 juni 2021 een besluit genomen over het streefbeeld Nollebos waar zo lang aan gewerkt is. Een streefbeeld dat gedragen en integraal moest zijn, maar was dat het ook? Niet volgens het CDA. Uit de vele protesten bleek dat het op weinig draagvlak kon rekenen binnen Vlissingen, en door het last-minute amendement van PSR en LPV werd ook nog afbreuk gedaan aan het integrale karakter. Lees hieronder het betoogvan CDA fractievoorzitter Coen Bertijn: Voorzitter, Voor het CDA zijn de kernwaarden van de visie uit 2006 altijd leidend geweest: groen, natuur, open en grotendeels openbaar. Rondom de verkiezingen van 2018 was het CDA duidelijk over het Nollebos. We deden geen uitspraak over het al dan niet bouwen huisjes in het Nollebos. We wilden het participatieproces afwachten en de mening van de Vlissingers horen. We vertaalden dat in de 3 P’s: People, Planet en Profit. De People zijn hierin de Vlissingers die het bos bezoeken, de planet is de natuur in het Nollebos, en de profit staat voor de ondernemers. De discussie over het Nollebos moest het stadhuis uit, moest tussen Vlissingers plaatsvinden met inachtneming van de drie P’s. We moeten nu concluderen dat dat niet gelukt is. Er is een opdracht aan Bosch en Slabbers voor een gedragen, met nadruk gedragen, streefbeeld. Aansluitend bij het uitgangspunt van het CDA: er moest draagvlak zijn bij de vertegenwoordigers van de 3 P’s. We hebben een aantal weken geleden de 15 insprekers kunnen beluisteren, en we hebben de 5 schriftelijke reacties kunnen lezen. Los van de inhoud kun je concluderen dat er geen draagvlak is, niet bij de inwoners, niet bij de ondernemers, en niet bij de natuurorganisaties. We moeten vaststellen dat de participatie mislukt is. We zien hiervoor twee oorzaken. Ten eerste: het onzalige plan van de 240 huisje. De toenmalige, en huidige wethouder RO, de heer De Jonge, las ergens iets over grootschalige uitbreiding, nam dit letterlijk, lette niet op de context en ging ermee naar de ondernemers. Daaruit volgde het beruchte plan van Ecoparks. De raad heeft in 2017 de plannen voor de 240 huisjes naar de prullenbak verwezen, maar het is bij de uitvoering van de participatie nooit gelukt om dat spookbeeld van die 240 huisjes weg te nemen. Door de angst voor die 240 huisjes heeft er nooit een open participatieproces plaats kunnen vinden. Dan de tweede oorzaak van de mislukking: de participatie zou een open dialoog moeten zijn tussen natuurliefhebbers, ondernemers, sporters, kortom, iedereen die betrokken is bij het Nollebos, met de gemeente in slechts een faciliterende rol. We hebben ons als CDA bewust afzijdig gehouden van de participatie, maar wat we hoorden was dat het proces vanuit de gemeente nadrukkelijk gestuurd was, en dat was nou net niet de bedoeling Alleen al het gebrek aan draagvlak zou voor het CDA voldoende reden kunnen zijn om niet in te stemmen met het streefbeeld. We willen echter toch ook nog kritische kanttekeningen plaatsen bij het streefbeeld. Om met de sauna als het meest heikele punt te beginnen: het idee bij eerdere visies was dat de sauna mogelijkheden geboden zouden worden om uit te breiden, met ruimten voor verblijfsrecreactie. Wat we nu in het streefbeeld zien is geen sauna met verblijfsmogelijkheden, maar een hotel met een welnessfunctie, zoals elk hotel in Nederland in die categorie een wellness heeft. Kortom: het is geen uitbreiding van de sauna, maar de sauna wordt vervangen door een hotel. De vertegenwoordiger van De Kanovijver heeft in bij het inspreken aangegeven dat De Kanovijver tevreden is met de huidige locatie. Iedereen tevreden lijkt me, zeker als de uitbouw boven het water, die het zicht op de plas en de daarachter gelegen Nolledijk verhinderd, wordt afgebroken. Een financiële onderbouwing van het streefbeeld onderbreekt. Zeker als je streeft naar een integraal plan, dan moet er duidelijkheid zijn over kosten en opbrengsten. Als je onderdelen niet kunt uitvoeren omdat er geen geld voor is, dan is er van integraliteit ook geen sprake meer. Een betere verbinding tussen Boule en Bos dan het schelpenpaadje is voor het CDA een must. Of we ons moeten vertillen aan de futuristische trap uit het streefbeeld vragen wij onszelf af, maar een verbinding met uitstraling moet het sowieso wel zijn. We staan als CDA volledig achter het pleidooi van de sportraad tijdens de inspraak om de ongeorganiseerde sporters meer mogelijkheden te bieden. Het bos biedt de mogelijkheden, er is sterk behoefte aan en het kan bijdragen aan onze doelstellingen om meer Vlissingers in beweging te krijgen. De kuststrook tussen Vlissingen en Zoutelande is voor duursporters als wandelaars, hardlopers en fietsers een unieke locatie. Versterking van deze functie, in samenwerking met de gemeente Veere, mag wat het CDA betreft meer prioriteit krijgen. In het verlengde hiervan heeft het CDA nog een idee, eigenlijk een oud idee dat we weer willen actualiseren. In het rechthoek begrensd door de Bachlaan, Galgeweg, duinen en Burgemeester Van Woelderenlaan is een aantal jaren geleden een natuurgebied aangelegd. Dit als compensatie voor het bij de kustversterking verdwenen bos. Het zou echter een grote aanwinst zijn voor Vlissingen als het deel van het land dat nu nog landbouwgrond is, verworven zou kunnen worden, en ingericht zou kunnen worden als natuurgebied. Het is nu nog het missende stukje in de groene kustzone tussen Vlissingen en Zoutelande en Vlissingen kan nog best wat extra groen gebruiken. Om misverstanden te voorkomen: ook daar mogen nooit en te nimmer huisjes komen, of een hotel. We willen daarom het college oproepen om de mogelijkheden te verkennen. We hebben vorige week kennis kunnen nemen van de plannen van stichting beheer en behoud nollebos. We hebben als CDA alle waardering voor het plan, en voor de inzet van de stichting, die absoluut het beste voorheeft met het Nollebos. De stichting schrijft in hun voorstel: we verwachten dat dit plan wel breed gedragen wordt door de bevolking. Het CDA ziet graag meer zekerheid over het draagvlak en aarzelt of we hiermee in kunnen stemmen. Maar los hiervan zien we voldoende overeenkomsten tussen het streefbeeld en dit initiatief om te komen tot een breed gedragen plan. Ook de stichting Van Woelderenpark heeft een inspirerend plan. Er zijn in Vlissingen genoeg ideeën genoeg voor een mooi en toekomstbestendig Nollebos. Als we alle belanghebbenden bij elkaar zetten, en de gemeente zich zeer terughoudend opstelt, dan kan er iets moois ontstaan. Tot die tijd blijven de visie van 2006 en het bestemmingsplan van 2011 van kracht. Dat biedt de ondernemers voldoende ruimte voor het indienen van plannen tot uitbreiding of opwaardering van hun bedrijf. Ook met een streefbeeld moeten de plannen nog de RO procedures doorlopen. Voorzitter, tot een aantal jaren geleden was het Nollebos geen onderwerp van discussie in Vlissingen. Het lag er nu eenmaal, je maakte er een wandeling of fietste erdoor heen op weg naar strand, maar je maakte jezelf er nooit echt druk om. Door die dreiging van die 240 huisjes is bij Vlissingers, Souburgers, Ritthemers en onverwacht veel mensen buiten onze gemeente het besef ontstaan hoe waardevol en uniek het gebied is. Laten we die kracht bundelen benutten om er samen iets moois van te maken. Tenslotte, voorzitter, zal ik nog even ingaan op de amendementen en moties. Aangezien we als CDA tegen gaan stemmen, zijn voor ons de amendementen minder relevant. Ik wil echter nog wel even ingaan op het amendement van de LPV en PSR. Het raadsvoorstel dat voorligt, hebben we al een fors aantal weken geleden ontvangen. Als je dan op de middag voor de raadsvergadering nog een amendement indient, getuigt dat niet van veel zelfvertrouwen. Daarnaast, we wilden als raad een gedragen en integraal streefbeeld. Zoals ik eerder duidleijk maakte, is er van ‘gedragen’ geen sprake. En als er allerlei onderwerpen uit gesloopt gaan worden, zoals LPV en PSR voorstellen, dan is er ook van ‘integraal’ geen sprake meer, dus dan hou je heel weinig over. En dan nog een laatste opmerking over last-minute amendementen. In 2006 is er ook zo’n last minute amendement door de raad aangenomen, iets over grootschalige uitbreidingen. Nu, 15 jaar later, hebben we daar nog steeds spijt van. Laten we dus niet te snel ja zeggen tegen dit soort paniekerige acties.

Sjaak Rijkse neemt na 7 jaar afscheid als raadslid.

SP SP Vlissingen 23-06-2021 16:50

Raadslid Sjaak Rijkse (SP) neemt vanwege gezondheidsredenen na 7 jaar afscheid van de gemeenteraad van Vlissingen. Recent heeft Sjaak de diagnose darmkanker gekregen en hij gaat een zware en onzekere periode tegemoet. Het is vanwege deze onzekerheid en de komende gemeenteraadsverkiezingen dat Sjaak er voor kiest om zijn werk als raadslid neer te leggen en niet te kiezen voor een tijdelijke vervanging. ˝Als raadslid van de SP moet je altijd paraat staan om iets voor de mensen van Vlissingen te betekenen. Dit kan ik vanwege mijn gezondheid de komende periode helaas niet langer, gelukkig staat er binnen de partij een goede vervanger klaar.˝

Sjaak zal in de gemeenteraad vervangen worden door Petra Coret. Petra was in de periode tussen 2014-2018 ook al raadslid namens de SP en is sinds 2018 actief commissielid. ˝Ik vind het heel vervelend om onder deze omstandigheden Sjaak te moeten vervangen. Toch denk ik met mijn ervaring er direct te kunnen staan voor al onze inwoners en de SP te kunnen versterken zowel binnen als buiten het stadhuis.˝

Als bestuur van de SP Vlissingen willen we ook via deze weg onze waardering uitspreken voor de inzet die Sjaak de afgelopen jaren heeft gedaan binnen de SP. Als raadslid heeft hij zich altijd ingezet voor de mensen van Vlissingen en als echte socialist gevochten tegen onrecht.

Namens het SP bestuur,

Olga Penraat

Voorzitter SP afdeling Vlissingen

Mocht u n.a.v. dit bericht Sjaak willen bedanken voor zijn inzet en sterkte wensen de komende periode dan kunt u bericht sturen naar:

sjaak.rijkse@gmail.com

of op zijn adres: Pres. Rooseveltlaan 762, 4382 VX Vlissingen

SP Vlissingen feliciteert de geslaagden!

SP SP Vlissingen 10-06-2021 16:31

SP Vlissingen feliciteert iedereen die geslaagd is! Hopelijk kan ook voor jou de vlag uit en wordt dit een feestelijke dag! 

Onderwijs is een recht, slagen een kunst. Voor iedereen met een herkansing alvast heel veel succes!

Vrijdagmiddag gaan Jannie de Vries en Petra Coret op pad om geslaagde scholieren te feliciteren en een attentie aan te bieden namens de SP.

Verlengde bruikleenovereenkomst voor De Piek

SP SP Vlissingen 26-05-2021 18:18

Vanmiddag werd op het Stadhuisplein in Vlissingen onder het toeziend oog van vrijwilligers en SP’ers aan wethouder Reijnierse de ruim 1000 maal getekende petitie en een collage met foto’s van mensen die de Piek een warm hart toedragen overhandigd. Marion van de Zande, vrijwilliger bij de Piek hielt een vlammend betoog.

Ze maakte meer dan eens duidelijk hoe belangrijk De Piek is voor Vlissingen en daarbuiten.

Niet alleen voor bestaande bandjes, maar ook voor de jeugd die hier hun eerste stappen in de muziekwereld zetten.

De afgelopen 2 jaar moest de Piek zijn bestaansrecht bewijzen. Door Corona liep dit iets anders, maar eigenlijk heeft het Poppodium gewoon al 51 jaar bestaansrecht.

De verlening van de bruikleenovereenkomst met 2 jaar is voor nu goed en we hopen oprecht, zo ook de vele vrijwilligers, dat er na die 2 jaar een definitieve oplossing is voor De Piek.

Dit vergt een vergaande samenwerking tussen de Gemeente en het bestuur van de Piek. Hier hebben wij alle vertrouwen in. Want hoe zonde zou het zijn om dit poppodium te laten verdwijnen, zeker nu we het kunnen redden!

Het Vlissingse college stelt heel duidelijk dat De Piek als poppodium behouden moet blijven omdat het een belangrijk instituut is voor Vlissingen en tot de culturele basisvoorzieningen van de stad behoort. ,,Het maakt onlosmakelijk deel van de Vlissingse samenleving uit”, aldus wethouder Reijnierse. Zijn eerder geuite ongenoegen over de actie van de SP waren als sneeuw voor de zon verdwenen en staat er nu volledig achter!

Jaap van Boven, bestuurslid van De Piek: “De absolute prioriteit ligt nu bij het vinden van een nieuw onderkomen. En dat wordt volgens hem nog een hele klus. Hij is dan ook enigszins bang dat De Piek over twee jaar, ‘als er niet iets gebouwd wordt door de gemeente’, nog steeds zoekende is. ,,Want de laatste jaren is alles wat bruikbaar zou zijn als poppodium of afgebroken of krijgt een andere bestemming.”

Al met al we zijn gematigd blij, maar blijven we de voortgang goed in de gaten houden. We zijn onderweg, alleen de eindbestemming is nog niet in zicht.

Ruim 1000 handtekeningen voor De Piek

SP SP Vlissingen 22-05-2021 18:13

Ruim 1000 handtekeningen voor het behoud van De Piek. Moet het poppodium in september haar deuren sluiten of wordt het huurcontract toch nog verlengd? De onzekerheid is groot onder vrijwilligers, bestuursleden en betrokkenen van De Piek. Steun vinden zij de petitie die de SP is gestart, en de handtekeningen die woensdag 26 mei worden overhandigd aan de wethouder.

Dat de actie van de Vlissingse SP ‘ZEKERHEID voor De Piek’ niet onzinnig is geweest blijkt wel uit de ruim 1000 mensen die hun handtekening hebben gezet voor het behoud van De Piek en de vele positieve reacties die zij gekregen hebben. Naast de 1000 handtekeningen heeft de SP zo’n 40 foto’s ontvangen van mensen die poseerden met onze poster. Deze worden woensdag in de vorm van een grote collage aangeboden aan Wethouder Reijnierse om zo nog meer de ernst voor “Zekerheid voor de Piek” te onderstrepen.

Op podia zoals De Piek leer je als artiest optreden, je eerste meters maken, en beter worden als muzikant. En de jongeren die er samenkomen leren om zelf iets te organiseren, als er in hun buurt niks te doen is. Dat mag niet verdwijnen.' Aldus Marion, één van de vrijwilligers van De Piek.

‘Dit alles betekent niet dat we er al zijn.’ voegt Petra Coret (SP) toe. ‘We moeten voorkomen dat we over twintig jaar realiseren dat het ongelofelijk zonde was om dit poppodium te laten verdwijnen. Zeker nu we het nu kunnen redden.’

Donderdag 27 mei presenteert wethouder Reijnierse zijn voorstel voor De Piek in de gemeenteraad. Voorafgaand hiervan op wooensdag 26 mei om 16:30 uur op het Stadhuisplein in Vlissingen overhandigen de SP en vrijwilligers van De Piek de opgehaalde handtekeningen en foto’s. De SP Vlissingen hoopt op verlenging van het huurcontract, en op samenwerking tussen de gemeente en het bestuur van De Piek.

Voor het aanbieden van de petitie op woensdagmiddag om 16:30 uur is er vanaf 16:00 uur muziek van het gelegenheidsduo Sander & Kim. Ook zij onderschrijven de noodzaak dat Poppodium De Piek ZEKERHEID verdient.