Nieuws van politieke partijen in Vught inzichtelijk

1767 documenten

Met nieuw elan aan de slag voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Vught 05-06-2023 20:45

Met nieuw elan aan de slag voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt

Tijdens de extra raadsvergadering van donderdag 1 juni is Jos den Otter geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Vught. Met de toetreding tot de coalitie door Gemeentebelangen mocht de partij ook een wethouder leveren en de partij heeft er het volste vertrouwen in dat het bestuur van Vught met de komst van Jos op volle sterkte is en als een solide team daadkrachtig en voortvarend uitvoering aan het coalitieakkoord zal geven.

Janine Wildschut werd vervolgens het nieuwe raadslid van Gemeentebelangen en nam de vrijgevallen raadszetel van Jos over. Janine zette zich al langere tijd in voor de lokale partij en was sinds de verkiezingen in 2020 burgerraadslid van Gemeentebelangen. De partij is verheugd dat zij zich vanaf heden ook als raadslid kan inzetten.

De vergadering van 1 juni stond natuurlijk in het teken van het ‘nieuwe’ bestuursakkoord, dat feitelijk gebaseerd is op het oude, maar geactualiseerd is én waarbij de wijzigingen zijn bijgehouden in een addendum. Daarin liggen de afspraken vast die de coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD, PvdA-Groenlinks en CDA zijn overeengekomen.

Onze fractievoorzitter Bregje Peijnenburg noemde het fair weer deel uit te maken van de coalitie én fair dat er wijzigingen zijn aangebracht waardoor de zichtbaarheid van GB in het akkoord onmiskenbaar is. Met voorbeelden als; uitvoeringsplannen voor woningbouw op Isabellaveld Fase 2, het introduceren van pilots op het gebied van erfpacht waardoor woningen beter betaalbaar blijven. Nu én in de toekomst. Maar ook door planvorming voor woningbouw op uitleggebieden in combinatie met tijdelijk wonen. Ondernemers kunnen rekenen op inspanning van GB als het gaat om ruimte voor ondernemen en het onderzoeken van een ontsluitingsweg die ook voordelen oplevert voor de leefbaarheid van de dorpen Cromvoirt en Helvoirt. En om de participatie beter te laten verlopen, hoopt de partij wijkmakelaars in te mogen zetten.

Voldoende reden tot feest, zou je denken. Echter, direct ná de vergadering, meldde Martien Vromans het aanwezige bestuur van Gemeentebelangen dat hij de fractie van GB verlaat en zijn zetel meeneemt. Fractie en bestuur betreuren zijn keuze waarbij Martien het persoonlijk belang boven het partijbelang stelt, maar wensen hem desalniettemin succes voor de toekomst

Openbare fractievergadering Gemeentebelangen

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Vught 04-06-2023 19:59

Afgelopen donderdag (1 juni) is Gemeentebelangen wederom toegetreden tot de coalitie samen met partners VVD, PvdA-Groenlinks en CDA.

Heel graag nodigen wij alle inwoners van Helvoirt, Cromvoirt en Vught uit op dinsdag 6 juni a.s. bij het HelvoirThuis om 20:00 uur om jullie bij te praten over de totstandkoming van het huidige akkoord met addendum en jullie vragen te beantwoorden.

Dit is een moment bij uitstek om het glas met elkaar te heffen en te proosten op de komende 3 jaar, waarin Gemeentebelangen wederom aan het roer staat.

Aanmelden is niet nodig.

We zien jullie graag 6 juni!

Nieuwe coalitie heeft geen antwoord op gestelde vragen.

Progressief Liberaal Vught Progressief Liberaal Vught Vught 02-06-2023 09:12

Het zag er nog veel belovend uit. Een nieuw coalitieakkoord dat van 2023 tot 2026 als basis moet gaan dienen voor het uitvoeringsprogramma van de gemeente Vught. De fractie van Progressief Liberaal Vught stelde tijdens de bespreking van het coalitieakkoord een aantal kritische vragen maar kreeg van de coalitiepartners (Gemeentebelangen, VVD, PvdA/GL en CDA) geen antwoorden. Er werden door PLV 4 moties in gediend die allemaal werden weggestemd. Gevolg? Niet alleen stemde PLV tegen het nieuwe coalitieakkoord maar ALLE oppositiepartijen (D66, SP en fractie Razenberg) stemden tegen.

Omdat VVD, Gemeentebelangen, PLV en FR in januari 2023 wethouder Fons Potters met een motie van wantrouwen naar huis stuurde stapte D66 uit de coalitie. De steun van de VVD fractie voor de motie van wantrouwen was voor de D66 fractie reden om de samenwerking op te zeggen.

Er werden informatiegesprekken gevoerd waarbij gedoogsteun van de FR en de PLV voldoende was om het zittende college weer aan een meerderheid te helpen. Ook D66 heeft aangegeven bereid te zijn om gedoogsteun te leveren als het coalitieakkoord uit 2021 overeind bleef.

Met de gedoogsteun kon tempo gemaakt worden op de dossiers en werd er geen tijd verloren door formatiegesprekken en wijzigingen in beleid.

Gemeentebelangen weer terug in de coalitie

Waar in 2021 voor het eerst in lange tijd Gemeentebelangen nog buiten de coalitie werd gehouden lukte het nu wel om te mogen deelnemen aan de coalitie. Het bestaande coalitieakkoord werd herschreven en met een addendum werden nieuwe standpunten toegevoegd. Jos den Otter werd de nieuwe wethouder met o.a. dossiers woningbouw en onderwijs. Met Gemeentebelangen werd de coalitie nog groter dan in 2021 namelijk 17 zetels.

Waar Gemeentebelangen in 2021 nog veel kritiek had op het nieuwe akkoord en uiteindelijk zelfs tegen het akkoord stemde was deze kritiek in 2023 verstomd. Reden voor de fractie van de PLV om op haar beurt kritische vragen te stellen.

Kunnen alle verslagen, notities en andere tijdens de (in)formatie gemaakte stukken openbaar gemaakt worden?

Waar blijft het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen? En de plannen om voor 250 huizen zonnepanelen mogelijk te maken?

Overweegt de coalitie ook een leerlingenstop voor kinderen buiten de wijk als een school ‘vol’ zit?

Wat bedoelt de coalitie met onder een ‘bepaald’ voorzieningenniveau? Kunnen we als raad hierover geen discussie voeren?

Kan de coalitie uitleggen waarom ze een andere regeling willen bij procedures rondom de gemeenschappelijke regelingen? Het betekent een extra belasting op onze toch al ‘volle’ raadsagenda.

Komt er een bedrijventerrein en zo ja waar? Of blijft het bij slechts een belofte?

Afgelopen jaren is er veel geparticipeerd maar deze coalitie wil het ‘eerder en beter’. Kan de coalitie uitleggen hoe dat eruit gaat zien want het participatieproces van afgelopen jaren moet nog geëvalueerd gaan worden?

Waarom stemt GB in met een akkoord waar wederom geen duidelijke aantallen als het gaat over woningbouw?

Waarom staan woningbouwprojecten als het Molenhofje, Voorburg en Fortduinen niet in de woningbouwtabel?

Gaat dit college echt de verwijzingscriteria naar de juiste zorg met de huisartsen bespreken als vorm van besparing?

Waarom is GB nu wel voor 4 fulltime wethouders waar in zij er in 2021 nog veel kritiek op had?

Tenslotte vroeg Joris Vrensen namens de PLV of de coalitie ‘excuses’ wil maken als alle bouwplannen toch niet gaan lukken ondanks de inzet van een extra wethouder.

Gemeentebelangen voorop weigerde categorisch om antwoord te geven op alle gestelde vragen. Ze vonden de moties maar overbodig ook al herkende ze de 2 eigen moties uit 2021. Ook achtereenvolgens het CDA, PvdA/GL en VVD hulde zich in stilzwijgen over de gestelde vragen en vonden de moties overbodig. PvdA/GL noemde de avond zelfs een ‘feestje’ maar dat was het natuurlijk niet. Het is ‘intriest’ als een wethouder naar huis wordt gestuurd en daar door de coalitie valt. Het is intriest als coalitiepartners geen antwoord geven op gestelde vragen. De VVD bij monde van de heer Verlinde vond zelfs dat er een sfeer van wantrouwen gecreëerd werd door de PLV maar het omgekeerde is natuurlijk waar. Als je niets te verbergen hebt stem je in met het openbaar maken van alle stukken.

Met de volle intentie om voor het coalitieakkoord te stemmen was de fractie van de PLV aan de avond begonnen. Maar door het ontbreken van antwoorden kon de fractie niets anders doen dan ’tegen’ stemmen. Dat deden ook alle andere oppositiepartijen.

Na afloop van de vergadering kwam vanuit Gemeentebelangen nog de mededeling dat Martin Vromans, in 2021 nog beoogd wethouder voor deze partij, uit ongenoegen over het aanwijzen van Jos den Otter als wethouder uit de fractie van Gemeentebelangen stapt en eveneens als zelfstandige fractie in de raad zitting neemt.

Martien Vromans verlaat fractie

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Vught 01-06-2023 19:19

Vromans heeft besloten de fractie van Gemeentebelangen te verlaten en zijn zetel te behouden en zijn eigen partij ‘SamenLokaal’ te beginnen.

GB fractievoorzitter Bregje Peijenburg bevestigde het vertrek van Vromans uit de fractie. Dit werd volgens Peijnenburg na afloop van de vergadering door hem, ‘tussen neus en lippen door´ aan de partijvoorzitter van GB, Jan Jonkergouw, meegedeeld.

Vier andere kandidaten

Vromans beweert dat hij de enige wethouderskandidaat was binnen de partij. Volgens Peijnenburg ligt dit heel anders: “In totaal hadden we in 2021 vier kandidaten die in aanmerking kwamen voor het wethouderschap, waaronder Vromans.

Nu 2,5 jaar later hadden we twee kandidaten. We zijn tot de conclusie gekomen dat Jos den Otter met het nieuwe coalitieakkoord in de hand beter past als wethouder op met name het woningbouwdossier en de snelheid die gevraagd wordt van de Vughtse coalitiepartijen. Dit proces is overigens in volledige transparantie besproken binnen het bestuur en de fractie en dus ook met Martien Vromans.

Bestuursakkoord en Portefeuileverdeling College per 1 juni 2023

PvdA PvdA Vught 30-05-2023 21:16

Vorige week stuurden wij een extra nieuwsbrief waarin wij melding maakten van het nieuwe bestuursakkoord en de samenstelling van het college. Op donderdagavond 1 juni bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord en wordt Jos den Otter namens Gemeentebelangen tot wethouder benoemd.  Voor de volledigheid hierbij het bestuursakkoord, het adendum waarin de voornaamste wijzigingen zijn opgenomen en tot slot de portefeuilleverdeling. Uiteraard is en blijft Toine van de Ven onze vertegenwoordiger in het College van Burgemeester en Wethouders.

Coalitieakkoord 2023-2026 Addendum Portefeuilleverdeling

Het bericht Bestuursakkoord en Portefeuileverdeling College per 1 juni 2023 verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Open Inloop PvdA-GroenLinks

PvdA PvdA Vught 30-05-2023 20:37

Op dinsdag 13 juni houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in Café Oud Zuid, Marktveld 18 Vught. Dit ter voorbereiding van de raadsvergadering van 22 juni. Tijdens die raadsvergadering wordt naar verwachting gesproken over het vaststellen van de  Groenvisie 2023-2033 en de Erfgoedvisie 2023-2029. Graag hoort onze fractie jouw mening over deze en andere punten die je graag onder de aandacht van onze fractie wil brengen.

De Open Inloop is één van de mogelijkheden om met onze fractie in gesprek te gaan. Deze worden breed bekendgemaakt, hebben een informeel karakter en zijn bestemd voor iedereen die maar wil komen.

Fraktievergaderingen

Een andere mogelijkheid is het bijwonen van de reguliere fractievergaderingen die vrijwel iedere dinsdagavond vanaf 20.00 u worden gehouden in het raadhuis. Hierbij zijn ook de leden van PvdA-GroenLinks van harte welkom. Hierbij worden o.a. de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen voorbereid. Maar ook andere punten kunnen door iedereen worden ingebracht.

Vóór de zomervakantie vergadert de fractie nog op 6 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli en 18 juni in het raadhuis. Wil je bij een of meerder fractievergaderingen aanwezig zijn check dan voor de zekerheid bij fractievoorzitter Ton van der Vossen of er geen wijzigingen zijn in het vergaderschema. Je kunt hem bereiken via 06- 22918305 of ton@pvda-gl.nl

Naast de hierboven genoemde Open Inloop op 13 juni is de laatste Open Inloop voor het zomerreces op 11 juli.

Open Inloop en/of fractievergadering: je bent van harte welkom !

Het bericht Open Inloop PvdA-GroenLinks verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Jammerlijk uitstel besluit nieuwbouw school Het Molenven; leerlingen nog zeker 10 maanden langer in noodlokalen

D66 D66 Vught 30-05-2023 15:40

D66 wil de nieuwbouw school Het Molenven op de locatie Loonsebaan plaats gaat vinden, en vindt verdere uitbreiding van Het Kwartier tot een megaschool op de huidige plek ongewenst. Helaas koos een meerderheid van de raad ervoor in te stemmen met een amendement (ander voorstel) van de VVD om de besluitvorming verder voor zich uit te schuiven. Daardoor moeten veel leerlingen leerlingen van Het Kwartier nog bijna een jaar langer les krijgen in noodlokalen. Tijdens de raadsvergadering had vooral de VVD last van de eigen ‘onderbuikgevoelens’

“We hebben het hier bij een ander onderwerp wel eens gehad over Dubai aan de Dommel (eerste nieuwbouwplan Van der Valk, red.). We waren duidelijk als raad. Dat willen we niet. Maar wordt het straks dan ook niet Dringen aan het Drongelens kanaal? Een van de grootste bassischolen, zo niet de grootste, in Brabant? Waar ook nog eens gewoekerd moet worden met minimale buitenruimte die verkleind wordt door de aanleg van vele nieuwe parkeerplaatsen? D66 moet er niet aan denken. En we hopen echt straks ook dat we dit als raad in meerderheid niet willen”, aldus D66-fractievoorzitter Dion Meuwissen.

Niet alleen de omvang vindt D66 te groot, ook de verkeersdruk die dat met zich mee zal brengen vindt D66 te groot. En ook de impact op een uniek evenement als Jeugd Aktief vinden we te groot. En dat nog los van alle overlast en stress die een bouwproject op die plaats gaat geven. D66 vraagt zich ook af wat het überhaupt gaat doen met de motivatie en de drive van iedereen die daar in een rol speelt. En is zo’n school nog wel zo aantrekkelijk op de lange termijn? Hoe dan ook, er komen fors woningen bij de komende jaren in Vught-Noord, en moeten er rekening mee houden dat de leerlingenaantallen eerder zullen stijgen dan dalen.

Belang van kinderen voorop

D66 wil de snelle realisatie van een circulair en flexibel gebouwd IKC aan de JF Kennedylaan, met daarbij de opdracht samen met de omwonenden tot de best mogelijke inpassing te komen, die het minste schade toebrengt aan het groen. Dat was een van de belangrijkste speerpunten waarmee D66 in 2020 de tussentijdse verkiezingen won. Wat D66 betreft kan er ook extra geld komen voor extra wensen vanuit de school en de buurt. Meuwissen: “Want we moeten vol blijven kiezen voor het belang van de Vughtse kinderen. De uitdagingen waar de nieuwe generaties voor komen te staan in hun maatschappelijk leven, daarvan mogen we wel zeggen dat die groter zijn dan welke generatie dan ooit. Een goede basis, in een frisse school, van normale omvang en in een mooie, natuurlijke omgeving is daarbij cruciaal.”

Onderbuikgevoelens

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat naast de D66-fractie ook PvdA-GroenLinks en het raadslid Van Doorn van Gemeentebelangen voor de nieuwbouw aan de Loonsebaan zijn. De VVD diende een amendement om 400.000 euro beschikbaar te stellen voor een voorlopig schetsontwerp en onderzoek naar de juridische haalbaarheid van de school. Dit zal naar verwachting 10 maanden extra vertraging opleveren, zodat de school er op z’n vroegst pas over 3,5 jaar kan staan.

D66 was verbaasd, want in juli vorig jaar is al een D66-motie van dezelfde strekking aangenomen, die ervoor moet zorgen dat de raad over voldoende informatie beschikt. Deze is goeddeels uitgevoerd. Daarin werd toen al gevraagd om een gedetailleerde verbeelding, met daarbij de impact om de omgeving en het groen. De VVD was toen tegen, het was volgens haar niet nodig. De partij gaf tijdens de raadsvergadering veel last te hebben van ‘onderbuikgevoelens’. Die onderbuikgevoelens van de VVD waren al twee jaar lang de reden van de VVD om zich tegen de locatie Kennedylaan te keren. Om van de onderbuikgevoelens af te komen vond de VVD het daarom nodig om 400.000 euro uit het budget voor onderwijshuisvesting te halen voor nóg meer onderzoek.

In de aanloop naar de raadsvergadering waren er acties van Jeugd Aktief, die op diverse plekken in het door stoeptekeningen hebben gemaakt en protestliederen zongen voor het raadhuis voorafgaand aan de raadsvergadering.

Zie ook: – Uitbreiding school wéér uitgesteld; kinderen nog zeker 3,5 jaar in noodlokalen (Brabants Dagblad 25-5-2023) – D66 wil tempo houden in volgende fase van de uitbreiding van Het Kwartier (juli 2022)

https://vught.d66.nl/2023/05/jammerlijk-uitstel-besluit-nieuwbouw-school-het-molenven-leerlingen-nog-zeker-10-maanden-langer-in-noodlokalen/

The post Jammerlijk uitstel besluit nieuwbouw school Het Molenven; leerlingen nog zeker 10 maanden langer in noodlokalen appeared first on D66 Vught.

Plan van aanpak ‘Tijdelijk Wonen’ vastgesteld

PvdA PvdA Vught 29-05-2023 19:41

Tijdelijk wonen, het heeft onze gemeente het laatste halfjaar in zijn greep gehouden. De geschiedenis van het dossier kent u ongetwijfeld. Voor ons is het altijd van belang geweest dat ze er snel komen. De woningnood, voornamelijk bij de mensen die in aanmerking komen voor sociale huur, is daarvoor gewoon te groot.

Het bouwen van tijdelijke woningen is zelfs zo belangrijk dat we akkoord zijn het traject via een vergunningsprocedure te laten lopen. Dit betekent dat het uiteindelijke besluit bij het college ligt. Als raad kunnen wij alleen achteraf beoordelen of het college op een juiste manier heeft gehandeld. Nu hebben wij op zich veel vertrouwen in het college. Dat vertrouwen wordt gesterkt door de inhoud van het plan van aanpak dat wij als gemeenteraad wel weer mochten vaststellen. Een uitgebreid participatietraject gecombineerd met een helder afwegingskader waar tijdelijke woningen straks worden neergezet. Dat afwegingskader is technisch. Het waarborgt dat we de woningen neerzetten op plekken waar dat kan en waar dat ruimtelijk wenselijk is.

Tijdelijke woningen ja, maar in goede harmonie met omgeving

Voorafgaand aan de vergaderingen kregen wij een schrijven van de IVN Natuur en Milieugroep Vught. Hierin vragen zij aandacht voor de natuur en de landschappelijke waarde van het gebied tussen de Vijverbosweg en de Hoevensestraat. Bij de behandeling van de visie wonen in het buitengebied hebben wij aangegeven dat het wat PvdA-GroenLinks betreft mogelijk is om woningbouw in de uitleggebieden (gebieden aan de rand van de bebouwde kom) te onderzoeken. Het door IVN genoemde gebied is er daar een van. Met recht halen zij aan dat dit gebied door de aanwezigheid van de kamsalamander en de landschappelijke kwaliteit niet lichtvaardig moet worden bebouwd. Wij hebben nogmaals benadrukt dat wat ons betreft de tijdelijke woningen in goede harmonie met de omliggende natuur moeten worden gerealiseerd.

Sociale Cohesie

Over harmonie gesproken: wat ons betreft zijn de tijdelijke woningen geslaagd niet alleen wanneer ze zijn neergezet maar ook als ze op zo zijn neergezet dat ze de sociale cohesie in de wijk ondersteunen en hopelijk verbeteren. D66 diende een amendement in dat wij hebben gesteund waarin we de kaders nog ietsjes beter hebben vastgelegd. Het wordt gezegd dat als we een straatje aan elke wijk in Nederland zouden toevoegen we van de woningmalaise af zouden zijn. Laten we dan snel beginnen met de tijdelijke woningbouw.

Aanmelden mogelijke locaties voor Tijdelijke Woningen

Zoals we eerder schreven kan iedereen mogelijk geschikte locaties aandragen voor het plaatsen van tijdelijke woningen via de website WijinVught

https://www.pvda-gl.nl/plan-van-aanpak-tijdelijk-wonen-vastgesteld/Nino de Lange

Het bericht Plan van aanpak ‘Tijdelijk Wonen’ vastgesteld verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Coalitie 2023 -2026 Een nieuwe start

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Vught 29-05-2023 11:10

Nieuwe coalitie

Het heeft even geduurd, maar we zijn er uit! Vught heeft een nieuwe, brede coalitie die bestaat uit Gemeentebelangen, VVD, PvdA-Groenlinks en CDA. Op 25 mei jl. is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en tijdens de extra raadsvergadering van 1 juni a.s. wordt de nieuwe wethouder geïnstalleerd.

Jos den Otter zal namens Gemeentebelangen Vught plaats nemen in het college. De portefeuille welke Jos als wethouder gaat krijgen bestaat uit Woningbouw, Onderwijs, Jeugdzorg en Jongerenbeleid. Deze onderwerpen bevatten veel speerpunten van onze partij en wij zijn dan ook blij om mede aan het stuur te zitten om deze punten vorm te geven. Wij kunnen hiermee onze achterban maar eigenlijk de hele gemeente Vught beter van dienst zijn.

Waarom het Molenhofje toch geen hofje wordt.

Progressief Liberaal Vught Progressief Liberaal Vught Vught 27-05-2023 22:01

Soms loop je als raadslid tegen een raadsvoorstel aan dat de indruk wekt een mooi voorstel te zijn. De ontwikkeling van het Molenhofje met als middelpunt een Kapelletje dat behoort tot het Kropholler ensemble. De fractie van de PLV ging in gesprek met de omwonenden en bezocht de locatie. Conclusie het hofje wordt zonder ingrijpen van de raad geen hofje. Op dit terrein van nauwelijks een postzegel groot gaan 2 villa’s het kapelletje volledig inklemmen. De PLV nam het op voor de omwonenden maar kreeg van de raad geen gelijk.

Het oorspronkelijke plan

Al in 2018 besprak de gemeenteraad een voorstel om op een terrein achter de Molenvenseweg, naast de oude school van het ’t Molenven 2 woningen toe te staan. Door het vertrek van de school naar het Kwartier kon het achterliggende gebied worden ontsloten en werd een historische wandelroute mogelijk. In het besluit van de raad in 2018 werd afgesproken dat het kapelletje zichtbaar zou blijven en ook de historische wandelroute werd vastgelegd. Er werd zelfs een schets gemaakt van het plan. Omwonenden werd voorgehouden dat er een hofje zou ontstaan van 2 kleinschalige woningen.

Moet deze boom straks wijken voor een doorgang naar het terrein van het oude Molenven?

Het nieuwe plan

In 2023 ligt er een bestemmingsplan waarbij er sprake is van 2 grote villa’s die het kapelletje inklemmen en deels ook aan het zicht onttrekken. Over het uiterlijk van de woningen en het behouden van het kapelletje staat niets meer in het raadsvoorstel. Over de historische wandelroute wordt niet meer gesproken. Ontsluiting van het gebied gaat straks over het terrein ’t Molenven tussen de woningen die ook daar nog gebouwd moeten worden door.

Omwonenden

Dit college (PvdA/GL, VVD en CDA) dat participatie hoog in het vaandel heeft staan volstaat met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan. Er worden een paar zienswijzen ingediend. Bij de bespreking in de commissie vragen de omwonenden aandacht voor het nieuwe plan. De PLV sprak met de omwonenden en bezocht het terrein. De omwonenden gaan vervolgens all-in. De benaderen de media (Klaverblad, NOVO3), maken een schets van de villa’s en benaderen alle andere fracties.

Raadsbesluit

Als 2

spreker in de raad schetst Joris Vrensen van de PLV het probleem. Een motie die oproept om een kleinschaliger plan te ontwikkelen is alleen uitvoerbaar als de raad het nieuwe plan wegstemt. Het plan kan dan worden aangepast. In de motie roept de PLV op om het raadsbesluit van 2018 te respecteren, een beeldkwaliteitsplan (CDA) op te stellen en tenslotte 2 kleinschaliger woningen (GB) te realiseren met respect voor de groenstrook en de begraafplaats. De punten uit de motie waren punten zoals andere fracties in de commissie hadden aangedragen. Gemeentebelangen toonde zich in de commissie al geen voorstander van de 2 villa’s. Bij de voorbereiding van de motie leek zich een meerderheid voor deze motie af te tekenen. Het is ondenkbaar dat de SP voor de villa’s zou stemmen. Ook de D66-fractie gaf vooraf, mondeling zijn steun. Met de steun van de fractie Razenberg zou de stemverhouding 11-12 zijn te nadelen van het raadsvoorstel en in het voordeel van de motie.

Het kapelletje in de stijl van Kropholler is straks nagenoeg onzichtbaar.

Het ondenkbare gebeurt. De fractie van gemeentebelangen, net teruggekeerd in de coalitie, draait in haar standpunt als de wethouder toezegt nog eens met de ontwikkelaar te gaan praten. Hiermee is er een meerderheid voor het nieuwe plan en haalt de motie het niet. De fractie van Gemeentebelangen wordt door de wethouder met een kluitje in het riet weggestuurd. De ontwikkelaar houdt zich niet aan het raadsbesluit van 2018 en wordt door de gemeenteraad hiervoor beloond.

Conclusie

Hebben we dan niets bereikt. Jawel. Daags voor het besluit over het raadsvoorstel heeft de ontwikkelaar de omwonenden uitgenodigd voor een gesprek. Hopelijk komt er nog wat goeds uit dit gesprek.