Nieuws van politieke partijen in Vught inzichtelijk

1361 documenten

Grote zorgen D66 om begrotingstekort in Vught

D66 D66 GroenLinks VVD PvdA Vught 08-08-2019 13:28

Na jarenlang gezond financieel beleid, ook in de jaren waarin het economisch wat minder ging, stevent Vught af op een enorm begrotingstekort. Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD kozen voor een tekort van 1,5 miljoen in 2020, maar dat werd gedekt door een overschot in 2021, 2022 en 2023. De cijfers vallen echter fors tegen en er is helemaal geen overschot. Vught duikt dus diep in de rode cijfers. Een zorgwekkende situatie, ook omdat de coalitie afstapt van een sluitende begroting voor het aankomende jaar en ervoor kiest om de rekening door te schuiven naar de toekomst.

Een gemeente mag kiezen: of je maakt een sluitende begroting voor het komende jaar of je maakt een sluitende begroting over vier jaar. Kies je voor dat laatste, kun je bijvoorbeeld het aankomende jaar voor een tekort kiezen, maar dat wordt dan weer gedekt met overschotten in de jaren erna. Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD kozen daarvoor. De afgelopen jaren, waarin VVD en D66 de wethouder financiën leverden, werd daar juist niet voor gekozen, omdat je enerzijds over je graf heen regeert en anderzijds de jaren erna zeer onzeker zijn. En dat laatste bleek nu het geval te zijn. De bijdrage vanuit het rijk voor de jaren 2020-2023 zijn veel lager dan gedacht. Daardoor wordt het tekort voor 2020 geen 1,5 miljoen euro maar 1,7 miljoen euro, maar veel erger nog: de overschotten die dat bedrag moesten dekken in 2021, 2022 en 2023 zijn ook veranderd in tekorten. Deze onzekerheid is ook precies de reden waarom D66 liever kiest voor een sluitende begroting voor het volgende jaar.

College aanvankelijk laconiek over forse tekorten

In de commissievergadering waren er meer fracties die hun zorg uitten bij de behandeling van de kadernota 2020-2023. In de kadenota staan alle plannen, waar het college weer een begroting van gaat maken, die eind van het jaar behandeld wordt. Ondanks het forse tekort zei wethouder Van de Ven (PvdA-GroenLinks) dat de commissie zich niet zoveel zorgen moet maken en dat in september de vooruitzichten van de bijdrage van de rijksoverheid misschien vanzelf wel beter zijn. En als de raad zo graag een sluitende begroting wilde, dan moest de raad maar aangeven waar er bezuinigd zou kunnen worden. “Het mag dan zo zijn dat het college geen knikkende knieën krijgt van de financiële situatie, de fractie van D66 krijgt dat wel van deze laconieke houding van de wethouder”, aldus fractievoorzitter Dianne Schellekens.

De schuld bij het rijk leggen lost niets op

Want wat is de situatie. In heel Nederland worstelen gemeenten met het tekort op het sociale domein. De uitgaven voor WMO en Jeugdzorg zijn fors hoger dan de vergoeding uit het gemeentefonds. We laten in Vught inwoners niet de kou staan en passen het bij uit de eigen middelen. Dit is de huidige realiteit en daarom is het voor D66 is onverantwoord om een kadernota met een tekort voor te leggen. De schuld bij het rijk leggen lost namelijk het tekort niet op. “We hadden meer daadkracht verwacht van het college zelf en niet dat de bal om bezuinigingen aan te geven direct naar de raad wordt gespeeld”, aldus Schellekens. “Niet fraai wat ons betreft.”

College leeft op te grote voet

“Een kadernota neerleggen met een groot tekort is leven op te grote voet. Ook D66 wil dat niet alles in Vught stil komt te staan door alles wat nog op ons afkomt in de komende jaren met PHS en N65”, aldus Schellekens. “En een gemeente die niet goed zorgt voor degene die dat niet, of even niet, zelf kan is geen knip voor zijn neus waard. Daarom zijn wij een grote voorstander van een ombuigingsdocument waarbij wat ons betreft het college haar huiswerk overdoet. Een document waarin het college duidelijk maakt wat de mogelijkheden zijn om bij te sturen, heilige huisjes niet schuwt, wensen schrapt of in de tijd vooruit schuift. Maak alle mogelijke keuzes inzichtelijk, maak als college duidelijk wat u de juiste selectie vindt en legt dit alles voor aan de raad.”

Collegeplannen in de media zonder financiële en politieke dekking

Hierbij zal volgens D66 het college ook haar eigen heilige huisjes moeten meenemen. Allerlei plannen staan al breeduit in de media met de bedragen die het college daarvoor wil uittrekken, zoals voor Zwaluw VFC, een fietsbrug tussen Den Bosch en de Isabellakazerne, The Battle Axe en de fietsbruggen bij rotonde bij van der Valk. De artikelen eindigen altijd met: de raad moet er nog over besluiten. Hiermee worden bij inwoners hele grote verwachtingen gewekt. Of er wel geld voor is, wordt er namelijk niet bij gezegd. In sommige gevallen zijn er met betrokken partijen zelfs al overeenkomsten gesloten. Let wel, zonder de raad geïnformeerd of geconsulteerd te hebben of dit de gewenste richting is en -niet geheel onbelangrijk- of we het als gemeente wel kunnen betalen.

D66 loopt niet weg voor moeilijke keuzes

In de laatste raadsvergadering gaf D66 aan graag mee te willen denken over bezuinigingen, ook wel ‘ombuigingen’ genoemd. “Tégen bepaalde bezuinigingen zijn is niet moeilijk. Keuzes maken die soms pijnlijk zijn is een stuk lastiger, maar daar lopen we niet voor weg”, aldus Schellekens. “Vught is een topgemeente om in te wonen met een hoog voorzieningenniveau, mooie groene omgeving en een goede ligging. En bovenal door veel actieve inwoners van Vught, Cromvoirt en binnenkort ook Helvoirt. Vught is een gemeente om trots op te zijn, waar D66 trots op is. Het bewaken en behouden van die kwaliteit staat voor ons centraal bij het beoordelen van de keuzes die gemaakt moeten worden. We doen het immers voor al onze inwoners.”

Zorgen van de raad nu wel serieus genomen

In de raadsvergadering had de wethouder financiën zich gelukkig van zijn laconieke houding uit de commissievergadering ontdaan. Hij bedankte partijen als D66 die het lef hadden om juist aan te geven waar zij wél zouden willen bezuinigen. Ook werd toegezegd dat er een ombuigingsdocument komt. Dat geeft de raad handvatten om te kiezen of anders te kiezen. Ook werd toegezegd dat er in het najaar een sluitende begroting van het college ligt. Dat is volgens D66 ook de correcte route. Het kan niet zo zijn dat het college kiest voor een begroting die niet sluitend is en dat de gemeenteraad maar even moet bepalen hoe die sluitend gemaakt kan worden.

Deze kadernota is niet uit te voeren. In feite was hij ook voor geen enkele partij goed te keuren. De kadernota leidt tot meerdere niet sluitende begrotingen en dat mag niet. In dat geval keurt de provincie de begroting niet goed, met allerlei mogelijke vervelende gevolgen als onder toezicht komen te staan van dien. D66 stemde daarom niet voor of tegen de kadernota, maar nam hem ter kennisgeving aan. Ook het CDA en de SP deden dat.

The post Grote zorgen D66 om begrotingstekort in Vught appeared first on D66 Vught.

Vught betaalt te veel voor fietsveilige route naar Den Bosch

D66 D66 GroenLinks VVD PvdA Vught 04-08-2019 14:06

D66 vindt de aanleg van twee fietsbruggen bij de voor fietsers levensgevaarlijke rotonde bij Van der Valk een zegen voor de fietsveiligheid. Het is een goede oplossing, alleen betaalt Vught hier veel te veel aan mee. Dat stelde D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens in de laatste raadsvergadering. “Eindelijk een oplossing en straks kunnen we zonder steile afdaling en beklimming veilig op de fiets naar Den Bosch en terug fietsen met uitzicht op het Bossche Broek. Het kost ons wel te hoofdprijs. We betalen fors mee aan de fietsbruggen, maar ook aan de aanleg van de turborotonde die louter een Bosch probleem oplost”, aldus Schellekens.

Er komen twee fietsbruggen. Een aan de kant van het spoor, een aan de kant van Van der Valk. Fietsers kunnen binnenkort dus gewoon rechtdoor fietsen, zonder hellingen en zonder automobilisten die ze nog omver kunnen rijden. Een prima oplossing, maar D66 blijft bij het standpunt dat Den Bosch de aanleg van de turborotonde (verdubbeling van het aantal rijstroken op de rotonde van en naar de stad) voor zijn rekening had moeten nemen. De rotonde heeft weliswaar twee Vughtse en twee Bossche aansluitingen, maar het verkeersprobleem doet zich alleen op de Bossche aansluitingen voor. De turborotonde is ook alleen in het belang van de verkeersstroom van en naar Den Bosch. Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD besloten eerder om daar 250.000 euro aan de turborotonde bij te dragen. D66 vindt dat de bijdrage van Vught aan de fietsbruggen al een forse: financieel én voor de doorstroming, omdat auto’s nooit meer voor fietsers hoeven te stoppen. Ook nog 250.000 euro meebetalen aan een turboronde is dan niet opportuun.

Geen standbeeld voor de wethouder

Schellekens noemde de behandeling van het voorstel voor de fietsbruggen in de commissie een wanvertoning, omdat de verantwoordelijk wethouder zichzelf op de borst klopte met het resultaat. Dat was vooral zo misplaatst omdat Vught en Den Bosch 700.000 euro rijkssubsidie misliepen doordat er niet doorgepakt werd. Wethouder Van de Ven noemde het mislopen van de 7 ton ‘een zegen’ voor de oplossing. D66 was eerder onthutst door het mislopen van de subsidie. Ook de coalitiepartijen bleken niet gecharmeerd van de zelfgenoegzaamheid en opperden cynisch om een standbeeld van wethouder Van de Ven op te richten.

D66 is tevreden met de uiteindelijke oplossing met twee fietsbruggen, maar tegen een te hoge prijs en veel te laat. “We hebben nog veel meer te doen en dan vooral op ons eigen wegennet”, aldus Schellekens. “Daarom steekt de hoge prijs die we moeten betalen voor deze oplossing. Want ook hier geldt: kunnen we ons deze bijdrage wel veroorloven? Wat ons betreft gaat een overschot op dit project zeker niet naar een beeld van een zich op de borst kloppende wethouder, maar direct naar het oplossen van het forse begrotingstekort.”

Zie ook: – Raad Vught wil maatregelen bij levensgevaarlijke rotonde na mislopen van subsidie (1-2-2019)

The post Vught betaalt te veel voor fietsveilige route naar Den Bosch appeared first on D66 Vught.

D66 tegen komst én voorfinanciering Misha de Vries school

D66 D66 Vught 24-07-2019 17:33

Opnieuw heeft D66 tegen de komst van de Misha de Vriesschool naar Vught gestemd. Daarmee is D66 uiteindelijk de enige partij die consequent bleef in de gemeenteraad. Aanvankelijk waren alle partijen tegen de komst, maar steeds meer partijen veranderden van mening, omdat ze vreesden voor maatregelen uit Den Haag. Als Vught de school niet zou opnemen in het scholenplan, zou de minister hebben kunnen ingrijpen.

Op 6 juni werd het voorstel behandeld waarin staat dat de school opgenomen wordt in het zogenoemde Plan van Scholen Vught per 1 augustus 2020. D66 stemde dus (wederom) tegen omdat de fractie graag gezien had dat de gemeente wél in beroep zou gaan tegen een mogelijke dwang van de minister van Onderwijs. Volgens D66 wordt namelijk door een maas in de wet deze school in Vught gesticht. Die maas gold niet in Den Bosch, waar de school nu zit (Maliskamp), waardoor de school graag naar Vught wilde komen.

Twee weken na besluit kreeg de school al een gebouw

De school werd vervolgens goed bediend. In de raadsvergadering twee weken hierna, werd zelfs al per direct een gebouw beschikbaar gesteld: de voormalige kinderopvang in de Lidwinastraat. Het gebouw werd niet per 1 augustus 2020 beschikbaar gesteld (waartoe Vught verplicht is na de opname in het Plan van Scholen), maar al vanaf komend schooljaar. De gemeente stelde voor de school voor te willen financieren, terwijl dat helemaal geen taak is van de gemeente. Als de school een jaar eerder naar Vught wil komen, dient volgens D66 gewoon de marktconforme huur voor het gebouw betaald te worden. Immers, de school waar nu zo’n 10 kinderen op zitten, is nu nog steeds een particulier initiatief en komt pas per 1 augustus 2020 in aanmerking voor huisvesting.

Ook werd vervroegd 180.000 euro beschikbaar gesteld voor verbouwing

Maar het werd nog bonter: de school kreeg ook al meteen 180.000 euro voor de verbouwing. Het college wilde dat geld nu al overmaken, omdat de school over een jaar toch al naar Vught zou komen. “Welke boodschap geeft Vught af door de huisvesting van de school Misha de Vries een jaar eerder te financieren dan we wettelijk verplicht zijn”, vroeg D66-raadslid Gemma Wiegant zich terecht af. “De voltallige raad wilde de school niet en is gezwicht door de druk van de minister om de school toch op te nemen in het Plan van Scholen. Dat ze een jaar eerder verhuizen naar Vught en het gebouw aan de Lidwinastraat vast voor eigen rekening in afstemming met de gemeenten opknappen kan gewoon uiteraard. Dan weten ouders en kinderen waar ze aan toe zijn en heeft de school een dak boven haar hoofd.”

De school zelf vond dat niet ruimhartige genoeg

Gek genoeg werd deze ruimhartige geste van de gemeente werd niet in dank afgenomen door de Misha de Vriesschool. De directeur klaagde bij een selectief deel van de raad dat de 180.000 euro veel te weinig geld was en vroeg om nog meer. Bij het benaderen van de raad ging hij selectief te werk; de fractie van D66 kreeg niets. Uit de discussie in de raad bleek dat er in de mail iets stond over de de besteding van de 180.000 euro, die voor de verbouwing niet genoeg was en voor en alleen al voor andere zaken nodig zou zijn. Dat schoot de partijen die de mail wel gehad hadden, in het verkeerde keelgat. Zij kregen argwaan en kwamen daarom met een voorstel om de Misha de Vriesschool onder curatele te stellen. De 180.000 euro mag alleen uitgegeven worden aan verbouwingen en de uitgaven daarvoor moeten lopen via de gemeente.

D66 wil geen privileges voor de school

D66 vroeg zich af waar het college mee bezig is. “Laten we vooral zakelijk met deze school omgaan en netjes doen wat we horen te doen en ons beperken tot onze wettelijke verplichtingen”, stelde Wiegant heel terecht. “De 180.000 euro moeten we dus pas overmaken op 1 augustus 2020,de datum waarop we daartoe verplicht zijn. Uiteraard geldt dan nog steeds dat dat bedrag alleen uitgegeven mag worden als het daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in het gereed maken van het gebouw voor onderwijs.”

Zie ook: – D66 stemt opnieuw tegen komst Misha de Vries-school naar Vught (7-12-2018) – D66: nieuwe school Stichting Magnolia niet gewenst in Vught (18-5-2018)

The post D66 tegen komst én voorfinanciering Misha de Vries school appeared first on D66 Vught.

Asbest op het Cromvoirtsepad! De SP stelt vragen

SP SP Vught 24-07-2019 13:34

Afgelopen vrijdag heeft de gemeente Vught een onderzoek laten verrichten naar het puin waarmee het Cromvoirtsepad onlangs is verhard. Uit dat onderzoek blijkt dat het puin asbest bevat, volgens diverse media. De berichtgeving meldt dat een woordvoerder van de gemeente heeft laten weten dat het puingranulaat bestond uit gebroken bouwpuin en dat de leverancier een productcertificaat heeft overlegd waardoor er geen aanleiding was om de kwaliteit in twijfel te trekken. Inmiddels is blijkbaar geconstateerd dat er inderdaad asbest ligt en dat er momenteel gewacht wordt op het advies van de Omgevingsdienst.

De SP-fractie maakt zich ernstig zorgen over de ontstane situatie. Niet alleen vanwege het asbest en de mogelijke gevaren ervan maar zeker ook over hetgeen het gestorte puin nog meer bevat. Wij begrijpen dat er scherpe voorwerpen in het puin voorkomen die in ieder geval voor autobanden een gevaar zijn maar wat gebeurt er wanneer een fietser of wandelaar op dit pad ten val komt?

Wij hebben daarom de volgende vragen:

Klopt het dat de leverancier verkeerd puin heeft geleverd wat is gebruikt ter verharding van het Cromvoirtsepad. Klopt het dat dit puin asbest bevat? Klopt het dat dit puin ook ander materiaal bevat met scherpe randen, punten enz. Indien de antwoorden op vraag 2 en/of 3 ‘ja’ zijn, waarom wacht de gemeente dan op een advies van de omgevingsdienst? Mocht het puin inderdaad scherpe voorwerpen bevatten, moet dan niet in alle gevallen de weg worden ‘schoongemaakt’ en opnieuw worden verhard? Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de totale kosten? Daarmee bedoelen we zowel de herstelkosten, de afvoer inclusief de verwerking van het verkeerd ingebrachte materiaal. Maar ook de eventuele herstelkosten die door derden zijn gemaakt i.v.m. beschadigingen. Hoe wordt het e.e.a. met de omwonenden gecommuniceerd?

Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie!

Veel vragen D66 over bouwplan bij De Braacken

D66 D66 GroenLinks VVD PvdA Vught 19-07-2019 12:14

De fractie van D66 heeft het gemeentebestuur om opheldering gevraagd over een nieuwbouwplan bij voormalig verzorgingshuis De Braacken. Aanleiding is een nieuwsbrief van projectontwikkelaar Janssen De Jong waarin het nieuws bekend gemaakt werd dat het college van Burgemeester en Wethouders van Vught heeft ingestemd met het bouwplan dat de naam Loyolapark heeft gekregen. Op de plek komen 14 dure woningen (maximaal 650.000 euro) en 21 bouwkavels voor villa’s. Om het plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Begin augustus wordt het zogenoemde voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Eind van dit jaar staat de start van de verkoop van de woningen en de kavels gepland.

D66 is onaangenaam verrast door deze aankondiging zonder door het college over dit omvangrijke project geïnformeerd te zijn en heeft hierover een aantal vragen gesteld op het gebied van communicatie. Zo wil D66 weten wat het college ervan vindt dat een projectontwikkelaar communiceert wat B en W besloten heeft in plaats van dat B en W dat zelf doet en wat de achterliggende gedachte is om wel de projectontwikkelaar, maar niet de raad over dit belangrijke collegebesluit te informeren. De huidige coalitie van Gemeentebelangen. VVD en PvdA-GroenLinks heeft in het coalitieakkoord en in het woningbouwprogramma vastgelegd dat deze bestuursperiode volgens het principe 40-40-20 gebouwd wordt, dus 40% betaalbaar, 40% middelduur, 20% duur. Nu er in dit plan gekozen wordt voor 100% duur, klopt de verhouding niet meer. D66 wil weten of dat een reden geweest om hierover niet de communiceren met de raad.

Waarom ook hier geen middeldure huur en koop, maar weer alleen dure huizen?

Ook over het plan zelf heeft D66 een aantal vragen. Waarom kiest het college voor alle 35 woningen de woningprijscategorie ‘duur’ en ziet het college af van de 40-40-20-afspraak? En als het college zich wil houden aan de 40-40-20-afspraak moeten als compensatie elders 70 betaalbare en 70 middeldure woningen gebouwd worden. Waar komen die woningen dan? D66 zet zich al jaren in voor meer middeldure huur- en koopwoningen. Ook deze plek zou hiervoor geschikt zijn, al was het maar een deel van de nieuwe woningen. Is het college het met D66 eens dat op deze plek ook uitstekend een aantal middeldure woningen zouden passen? D66 zou in zo’n plan nooit kiezen voor 100% dure woningen, maar als er al voor alleen dure huizen gekozen wordt, is het college het dan met D66 eens dat de markt zijn werk moet doen en dat de maximumprijs van 650.000 euro dan niet gepast is?

Monumentale boom wordt omgehakt

Voor het bouwplan moet groen verdwijnen, waaronder een monumentale boom. Na alle ophef bij Vughternaren en in de media over bomen op verschillende plekken in Vught kan D66 deze keuze niet plaatsen. De fractie wil weten wat is het algemeen belang om een monumentale (waardevolle) boom om te hakken voor villa’s en wil ook weten of er nog andere bomen verdwijnen en zo ja hoeveel. Ook is de fractie benieuwd of er overleg is geweest met de Natuur- en Milieugroep Vught over de wijziging van Natuur Netwerk Brabant en het kappen van de bomen, waaronder die monumentale. D66 begrijpt niet dat bestaande bomen niet ingepast kunnen worden in een plan met alleen maar dure huizen op ruime percelen.

Klik HIER voor de ingediende vragen

https://vught.d66.nl/2019/07/19/veel-vragen-d66-over-villaplan-bij-de-braacken/

The post Veel vragen D66 over bouwplan bij De Braacken appeared first on D66 Vught.

N65 problemen voor vught

SP SP Vught 16-07-2019 16:06

De aanpak van de N65 wordt gepresenteerd als een wondermedicijn voor de files op de N65. Maar wat er niet bij wordt verteld is dat die oplossing de Vughtse gemeenschap erg veel geld gaat kosten en dat de verkeersdruk in de Vughtse straten ernstig gaat toenemen.

Met als uiteindelijke vraag: Is het dat allemaal waard? Mag een (betrekkelijke) verbetering van de doorstroming op de N65 problemen veroorzaken voor het verkeer in Vught zelf?

Om je daarover een mening te kunnen vormen, is hieronder de nodige informatie die is opgesteld door bewonersgroepen te vinden. Ook is er een zogenaamde “zienswijze” mee waarmee je aan de gemeente kunt laten weten waarom je het niet eens bent met de voorgenomen plannen.

Op een ingediende zienswijze dient de Gemeente te reageren. Het indienen van een zienswijze geeft je ook het recht om in een later stadium nog bezwaar te maken tegen besluiten die nog genomen moeten gaan worden. Maar let op: je kunt een zienswijze indienen tot uiterlijk 24 juli.

Lees hier welke gevolgen de aanpak van de N65 voor jou gaat krijgen.

Zie ook: Spoor&N65

De Speeldoos: antwoord op de gestelde vragen aan B&W

SP SP Vught 11-07-2019 19:36

De SP heeft de volgende vragen gesteld en antwoorden gekregen.

Wat is de algemene reactie van het college op deze weergave van de gebeurtenissen in die periode?

Iedereen heeft recht op een eigen mening en ervaringen, do ook de heer Kraaijeveld. Het college herkent zich echter niet in de geschetste beleving.

Op 15 november 2017 heeft de unanieme gemeenteraad het voltallige gemeentebestuur de opdracht gegeven een oplossing te zoeken voor het langslepende dossier “De Speeldoos”. Vanaf dat moment zijn alle verdere stappen in dit dossier afgestemd met het voltallige college.

Het aanzoeken van nieuwe bestuursleden voor De Speeldoos heeft plaatsgevonden op nadrukkelijk verzoek van directie in bestuur van De Speeldoos. Hierover is ook regelmatig contact geweest.

Het college vindt verder dat hij continu heeft gehandeld in overeenstemming met de kaders zoals meegegeven door de gemeenteraad.

 

Zijn in deze weergave aan de hand van Hans Kraaijeveld, naar het oordeel van het college, feitelijke onjuistheden weergegeven? Zo ja, welke? 

Ja zeker. Het is echter soms lastig, om de als feit gepresenteerde beleving van de heer Kraaijeveld te onderscheiden van harde feiten. In de meeste gevallen komt dat terug in de beantwoording van uw vragen. Enkele feitelijke onjuistheden sommen we hierbij op:

 “MDM is op initiatief van de gemeente opgericht."  MDM is door docenten, ouders en andere betrokkenen opgericht. Dee hebben hierover contact gezocht met de gemeente, waarna hen medewerking is toegezegd in het belang van de continuïteit van het aanbod. Dit overigens, nadat Stars on Stage had aangegeven te stoppen per 1 januari 2019.  De heer Kraaijeveld stelt nooit geïnformeerd te in over de emoties in het dossier De Speeldoos' aan de zijde van de gemeente(raad). In het allereerste kennismakingsgesprek met wethouder Van de Ven op 6 november 2018 is dit al uitgebreid aan de orde gekomen, evenals de duidelijke opdracht van de gemeenteraad om geen subsidie aan professioneel theater toe te kennen. De beer Kraaijeveld stelt, dat de burgemeester achter in rug om de voorzitter van de commissarissen van het TadP heft benaderd. Dat is onjuist, omdat ten eerste het college dit verzoek heeft gehad van De Speeldoos en ten tweede wethouder Van de Ven de beer Kraaijeveld tussentijds heeft geïnformeerd over de inspanningen van het college. De heer Kraaijeveld geeft aan, dat hij in januari nog de "enige actieve en formele vertegenwoordiger van de Speeldoos was". Dat is onjuist. Vanaf 31 december 2018 was tijdelijk de interim-bestuurder de beer De Visch Eybergen, wegens gebrek aan andere kandidaten. Bij de Kamer van Koophandel was op dat moment nog het OB ingeschreven. Het college doet dan ook zaken over de opvolging met het (zittend) bestuur. De heer Kraaijeveld geeft aan, dat de gemeente achter de rug om met MDM in gesprek was zonder dit vooraf te melden. De gemeente heeft het aanbod, om de naam en structuur van Stars on Stage over te nemen voorgelegd aan de initiatiefnemers van MDM. Daar was geen behoefte aan, mede vanwege de sterke verwevenheid met de organisatie van De Speeldoos. Er was behoefte aan een eigen, zelfstandige en smalle organisatie om een frisse start te maken. Dit is ook teruggegeven aan het bestuur van De Speeldoos/ StoS. Op diverse plekken stelt de heer Kraaijeveld, dat informatie is verstrekt en nooit door het college is weerlegd of op is gereageerd. Of dat nu gaat over aangedragen alternatieven of over berekeningen van kosten. Dat is niet juist. Er is heel veel contact geweest in gesprekken, mails en brieven. Het college heeft de indruk dat de heer Kraaijeveld de reacties van het college niet accepteert, omdat hij het er inhoudelijk niet mee eens is. Volgens deze weergave is er naast de portefeuillehouder wethouder Van de Ven, ook betrokkenheid van de parttime wethouder Rijksinfra, wethouder Van Woesik. Waarom en vanuit welke verantwoordelijkheid nam wethouder Van Woesik deel aan (minimaal de eerste drie) gesprekken met de heer Kraaijveld?

Op 15 november 2017 heeft de gemeenteraad het voltallige college verzocht, om een oplossing te zoeken voor het slepende conflict met De Speeldoos. Dit n.a.v. het rapport van Berenschot. Dat is de reden, dat alle leden van het college in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij gesprekken met De Speeldoos.

Voor de gesprekken, die het college in de periode november-december 2018 met een afvaardiging van het bestuur van De Speeldoos heeft gevoerd, zijn namens het college de wethouders Van de Ven en Van Woesik afgevaardigd. Dit alles in afstemming met het voltallige college.

 

Wat is de betrokkenheid van wethouder Van Woesik verder geweest in dit dossier? Wanneer en op welke wijze is deze betrokkenheid en handelswijze besproken en afgestemd in het college? *

Zoals hierboven al is gesteld, is elk lid van het college in meer of mindere mate betrokken in dit dossier. Maar altijd in overleg en afstemming met het voltallige college. Per afspraak is vooraf afgesproken welke leden van het college bij welke gesprekken hebben gezeten. In de periode november 2018 tot februari 2019 was dit een wekelijks gespreksonderwerp in het college.

 

Klopt het dat wethouder Van Woesik in een van deze gesprekken het voorstel heeft gedaan aan de heer Kraaijeveld om te overwegen een verzoek tot een subsidiebijdrage voor de professionele podiumkunsten in te dienen? Zo ja, hoe valt deze suggestie te rijmen met het door de raad meegegeven kader dat professionele podiumkunsten niet gesubsidieerd worden?

Een voorstel van het college om De Speeldoos voor de toekomst te behouden, was om een harde scheiding aan te brengen tussen de verschillende functies: faciliteren amateurkunst, cultuureducatie en programmeren professionele podiumkunsten. Dit hebben de wethouders Van de Ven en Van Woesik ook besproken met het bestuur van De Speeldoos.

Vanuit De Speeldoos werd aangegeven, dat professionele podiumkunsten alleen zou kunnen, door de synergie tussen deze functies. Dat zou niet levensvatbaar in zonder subsidie. Afspraak was, dat De Speeldoos dit inzichtelijk zou maken met twee begrotingen: een met en een zonder professionele podiumkunsten. Wethouder van Woesik stelt dan:

"(...) dat een gang naar de gemeenteraad met duidelijke argumentatie en voorstellen vervolgens een mogelijkheid is. De raad kan een uitspraak doen. Killen we een Speeldoos met of zonder professionele kunsten, en wat mag dat kosten?"

((ie gespreksverslag van overleg op 21 november 2018).

Het was overigens alle aanwezigen op dat moment reeds duidelijk dat dit niet waarschijnlijk was, gezien alle eerdere uitspraken van de gemeenteraad. Dhr. Kraa0veld gaf aan dit toch te willen proberen.

Heeft er op donderdag 10 januari een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Van de Ven met de heer Kraaijeveld, waarvan een terugkoppeling plaatsvond op vrijdag 11 januari? Is daarbij een vervolgafspraak gemaakt voor maandagochtend 14 januari? Wanneer en op welke wijze heeft het college deze gang van zaken, alsmede de daarbij gemaakte afspraken besproken en afgestemd? *

Op donderdag 10 januari vond een overlegplaats tussen de beer Kraaijeveld als interim-directeur van De Speeldoos, wethouder Van de Ven als portefeuillehouder cultuur en de beer De Visch Eybergen als interim-bestuurder van De Speeldoos. Belangrijkste onderwerp van gesprek was de zoektocht naar een nieuw bestuur voor De Speeldoos.

Hierboven hebben wij reeds geschetst waarom de gemeentesecretaris tijdelijk bestuurder is geworden van De Speeldoos.

Tijdens dit overleg veranderde de beer Kraaijeveld van standpunt. Hij had alsnog zelf bestuursleden gevonden en wilde deze mensen benoemen. Formeel was op dat moment de beer De Visch Eybergen tijdelijk bestuurder van De Speeldoos. De enige belemmering was, dat hij nog niet was ingeschreven bij de KvK. Hiermee ging de Neer Kraaijeveld voorbij aan het eerdere verzoek van het bestuur van De Speeldoos, op basis waarvan het college reeds kandidaten had gezocht en toezeggingen had. Desondanks heeft wethouder Van de Ven nog een gesprek gevoerd met de kandidaten van de beer Kraaijeveld.

Op vrijdag 11 januari hebben de burgemeester, wethouder Van de Ven, wethouder Van Woesik en de gemeentesecretaris de reacties van de tijdens de kerstperiode gevraagde kandidaten besproken. Dee kandidaten hebben dan reeds ingestemd. Het college is daar bl# mee vanwege de deskundigheid en objectiviteit van deze personen.  Wij zijn dan ook blij, dat de heerKraa0veld dat ook bevestigt in zijn relaas.

De afspraak op maandag 14 januari is bedoeld ter afstemming tussen de beer Kraaijeveld en de beer De Visch Eybergen als tijdelijk bestuurder van De Speeldoos.

Heeft wethouder Van Woesik, zoals de heer Kraaijeveld stelt, vrijdag 11 januari met ‘het enige nog aangebleven bestuurslid’ gesproken en er bij hem op aangedrongen het KvK-inschrijfformulier voor de gemeentesecretaris te ondertekenen? Zo ja, vanuit welke verantwoordelijkheid en wanneer en op welke wijze is deze handelswijze besproken in het college? *

Het klopt, dat wethouder Van Woesik die vrijdag heeft gebeld met het OB. Dit is do afgesproken tijdens de afstemming die middag, aangezien hij ook tijdens het kerstreces contact met OB heeft onderhouden en de schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraak heeft verstuurd.

Heeft wethouder Van Woesik zondag 13 januari tijdens een nieuwjaarsreceptie ‘het enige nog aangebleven bestuurslid’ wederom hierop aangesproken? Was wethouder Pennings hierbij ook aanwezig? Is bij dat gesprek erop aangedrongen dat die avond voor 20.00 uur het KvK-formulier ondertekend moest worden? Is daarbij de bedreiging geuit: “Zo niet, dan trekt de gemeente zijn handen van de Speeldoos af en zou iedereen op straat komen te staan!” (of woorden van gelijke strekking)? Zo niet, wat is dan de aard van het gesprek geweest dat wethouder Van Woesik en wethouder Pennings op de nieuwjaarsreceptie met het betreffende bestuurslid hebben gevoerd?

Na het telefonisch contact van vrjidag 11 januari, hebben wethouder Van Woesik en OB elkaar privé getroffen tijdens een nieuwjaarsreceptie. Wethouder Pennings was toevallig ook op deze receptie aanwezig.

Wethouder Van Woesik heeft tijdens deze gelegenheid het OB aangesproken, om de zaak conform afspraak of te handelen. OB gaf daarbij aan klem te zitten tussen de bestuurlijke afspraak van 31 december en de interim-directeur, die van opvatting was veranderd.

Bevestigt het college dat inderdaad zondagavond 13 januari het KvK-inschrijfformulier is getekend? Hoe verhoudt dit zich naar het oordeel van het college tot de staande afspraak die gemaakt is voor de volgende ochtend maandag 14 januari? Welk belang was gediend bij ondertekening zondagavond 13 januari in plaats van maandagochtend 14 januari of later?

Het college bevestigt het tekenen van het inschrijfformulier op zondag 13 januari. Dit staat wat betreft het college los van het overleg op 14 januari. De afspraak over het tekenen van het formulier was al op 31 december 2018 gemaakt tussen gemeentebestuur en Speeldoosbestuur. Dee afspraak werd hiermee gefinaliseerd. De afspraak op 14 januari betrof een afspraak tussen de interim-directeur en de tijdelijke bestuurder van De Speeldoos. Daar stond het college buiten.

Is de handelswijze van wethouder Van Woesik, alsmede de inzet om ‘aan te dringen’ op ondertekening van het KvK-formulier uiterlijk zondagavond 13 januari, onderwerp geweest van overleg of afstemming in het college? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft deze afstemming plaatsgevonden? Wordt deze handelswijze daarmee door het voltallig college gedragen? *

Het college heeft unaniem besloten, dat de afspraak van 31 december 2018 gestand moest worden gedaan. Formeel juridisch was de mondelinge afspraak met bevestiging per email al voldoende en moest alleen de inschrijving bij de KvK nog aangepast worden. Dit is besproken tijdens het college van 8 januari en de afstemming op 11 januari.

Het relaas schetst ook een mogelijk bedenkelijke betrokkenheid van burgemeester Van de Mortel ten aanzien van de samenstelling van het nieuwe bestuur. Wat is naar het oordeel van het college de betrokkenheid van de burgemeester geweest? Hoe en op welke wijze is deze besproken en afgestemd in het college? *  Hoe rechtvaardigt het college de inmenging van de burgemeester bij de samenstelling van het nieuwe bestuur van De Speeldoos?

De unanieme gemeenteraad heft op 15 november 2017 het voltallige college gevraagd een oplossing voor De Speeldoos te zoeken. Vanaf dat moment beeft de gemeenteraad zich steeds unaniem uitgesproken ter ondersteuning van het college.

Tijdens de zoektocht naar een of meerdere potentiele kandidaten voor het bestuur van De Speeldoos, hebben verschillende leden van het college suggesties gedaan en mensen gevraagd. Zo ook de burgemeester. Deze personen zijn vervolgens met instemming van het voltallige college gevraagd.

Er is dus geen sprake van `inmenging' door de burgemeester of het college in de samenstelling van een nieuw bestuur.

Het college heeft hiermee gehoor gegeven aan het verzoek van De Speeldoos zelf.

Het relaas schetst ook dat wethouder Van de Ven (donderdag 10 januari) het oordeel over de wijze van vorming en samenstelling van het nieuwe bestuur bij de burgemeester legt. Klopt dit? Indien dat niet het geval is, wat is dan de reden geweest van de consultatie van de burgemeester door wethouder Van de Ven?

Nee, wethouder Van de Ven legt niet het oordeel bij de burgemeester, maar heeft aangegeven de laatste stand van zaken met de beschikbaarheid van kandidaten of te stemmen. De burgemeester had op dat moment contact met de door ons gevraagde kandidaten, die op dat moment inmiddels hadden toegezegd.

Het relaas doet een oproep om allen te reflecteren op de eigen rol. Als het college dat nu doet, wat zou het college met de opgedane ervaring achteraf gezien anders gedaan hebben?

Een zorgvuldige analyse vraagt om te spiegelen op de rollen van alle actoren. In het relaas van de beer Kraaijeveld richt hij zich eenzijdig op de ol van het college. Desondanks heeft het college zich vanzelfsprekend de vraag gesteld, wat anders had moeten worden gedaan in dit dossier.

Voorop staat, dat de gemeente veel sneller had moeten ingrijpen in dit dossier. Het is een slepende kwestie geworden, waar reeds vanaf 2004 opeenvolgende colleges en gemeenteraden onvoldoende daadkracht hebben getoond om dit of te ronden. Dat werd ook al onderstreept in het onderzoek van Berenschot uit 2017, waarbij de gemeente steeds subsidieverantwoordingen heeft goedgekeurd, ondanks dat er discussie over bestond.

Verder erkent het college zich kwetsbaar te hebben gemaakt, door in december actief op zoek te gaan naar een of meerdere bestuursleden voor De Speeldoos. Dit heeft het college gedaan op verzoek van de beer Kraaijeveld en het bestuur van De Speeldoos. Zander nieuw bestuur zou op een later moment een rechter een nieuw bestuur moeten benoemen. Daarom vindt het college het nog steeds terecht, dat zij gehoor heeft gegeven aan het verzoek van De Speeldoos.

Een stap, die het college achteraf zeker eerder had moeten zetten, was het direct afwikkelen van het papierwerk betreffende de inschrijving bij de KvK van de gemeentesecretaris. Per abuis ging het college ervan uit, dat dit geen haast had, gezien de mondeling en schriftelijk bevestigde afspraak (daarmee juridisch reeds bindend) die al was gemaakt op 31 december 2018. Achteraf had dit veel commotie kunnen voorkomen.

Zie ook: De Speeldoos

Onze fractie wenst iedereen nog veel ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 09-07-2019 20:30

Onze fractie wenst iedereen nog veel kermisplezier en een hele fijne zomer(vakantie)! #recesingeluid #kermis #Vught

veel nieuws in vught

SP SP Vught 09-07-2019 19:30

Er zijn veel actuele onderwerpen in Vught, hierbij een overzicht. Wij willen die vent weg, de Speeldoos, het begrotingstekort, interview met Suzanne en onze nieuwe raadslid Kees van den Elzen en tenslotte de motie van wantrouwen.

Wij willen die vent weg: u kunt nog steeds de petitie tekenen.

De SP stelt vragen over de Speelddoos vanwege het kritisch rapport van dhr Kraaijveld. Veel berichtgeving in de media klik hier voor een overzicht.

Vught moet bezuinigen en hoe, Het begrotingstekort loopt volgend jaar op tot 1,6 miljoen euro. De SP geeft suggesties.

Een interview door de Avulo met Suzanne over de kadernota 2020-2023.

Een interview met Kees van den Elzen als nieuw raadslid in Vught.

Motie van wantrouwen ingediend door de SP.  Lees hier waarom.

De laatste raadsvergadering voor het reces (2).

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 07-07-2019 14:33

Naast al dat financiële zaken waar elders verslag over wordt gedaan zijn er nog meer stukken aan de orde geweest.

Het gaat dan over de fietsbruggen aan de rotonde Taalstraat – Postweg. We stemden in, voor de details verwijs ik naar het stukje dat op deze site staat.

Er waren zo nog wat hamerstukken. De Burap meldde ik al. Daarnaast was de begroting voor het Brabants Historisch Informatiecentrum BHIC er een. Altijd leuk om op een verloren moment op die site te kijken; als je nieuwsgierig bent klik dan hier. Daarnaast was de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio aan de orde, de begroting van de OBDN (Omgevingsdienst) en de wijziging van een regeling met betrekking tot de regionale ambulancevoorziening. Allemaal belangrijke zaken maar politiek tamelijk onomstreden.

Dat laatste geldt niet voor het onderwerp Misha de Vriesschool. Eerder was in de raad de oprichting van die school aan de orde. Geen van de partijen was daar blij mee maar uiteindelijk bleek dat Vught wettelijk gehouden is deze school een kans te geven. Om dat goed mogelijk te maken werd een krediet gevraagd van € 180.000 om de verbouwing aan het gebouw aan de Lidwinastraat 55 tot schoolgebouw mogelijk te maken. Juridisch kan de gemeente dat nu weigeren; we hoeven pas in 2020 te betalen. Maar om kinderen en ouders niet voor onmogelijke zaken te zetten is besloten een bouwkrediet te verstrekken van dat bedrag. Zoals gezegd, blij worden we niet van een school die een ouderbijdrage kent van € 3.000,- per jaar. De bijdrage is vrijwillig maar selecteert op voorhand zeker. We gaan zien of de school inderdaad in staat blijkt voldoende lang te overleven.

Ton van der Vossen