Nieuws van politieke partijen in Vught inzichtelijk

1463 documenten

Voorjaarsmonitor 2020. Een stip op de horizon.

CDA CDA Vught 01-07-2020 10:16

Voorzitter, Met deze voorjaarsmonitor kijken we vooruit door een troebele verrekijker. Het lukt om grove schetsen te zien van wat gaat komen en daar zo goed mogelijk op te anticiperen. Tegelijkertijd is het kristalhelder dat de toekomst meer dan in het verleden lastig te voorspellen is. Dat mag geen reden zijn om niet te werken aan een stip op de horizon. Juist nu moeten we antwoorden formuleren op de grote vragen. Of het nu gaat om energie, toekomstbestendige werkgelegenheid of de instandhouding van voorzieningen, als we nu niet beginnen met het vinden van antwoorden is het straks te laat. Laten we net als al die Groningers die - nu de man van glas terugkeert - een seizoenkaart aanschaffen zonder te weten of en hoe we op de tribune mogen plaatsnemen, kiezen voor hoop als uitgangspunt voor de ingrijpende veranderingen die voor de deur staan. Tegelijkertijd moeten we op kortere termijn problemen adresseren. Ondanks de inzet van het Rijk en de aanvullende inzet van het college bestaan er geen garanties voor ondernemers en werknemers. De werkgelegenheid in Groningen is en blijft dan ook een punt van zorg. Het toont opnieuw aan dat het nodig is om in te blijven zetten op toekomstbestendige werkgelegenheid in kansrijke sectoren. Het is van onverminderd belang om de handen ineen te slaan waar het kan en te blijven werken aan werkgelegenheid. Om van elkaar te kunnen leren is een gesprek nodig. Ook in Oost-Groningen geldt helaas een werkloosheidspercentage boven het landelijk gemiddelde. Door de industrie en overheden aan tafel te krijgen kunnen ondernemingen elkaar versterken. Een industrietafel kan eraan bijdragen dat het restproduct van de één een grondstof wordt voor de ander en het brengt tal van andere potentiële bedrijfseconomische voordelen met zich mee. In die gedachte dienen wij samen met de PVV een motie in. De zon schijnt. Het reces staat voor de deur en het vakantiegevoel zal ongetwijfeld groeien. Toch verkeren veel Groningers in onzekerheid. Groningen verdient meer. Een stip op de horizon. Laten we die samen beetje bij beetje inkleuren en werken aan Gronings perspectief, tot ver buiten de Euroborg.

Jagersboschlaan verworden tot prestigeproject van GB, VVD en PvdA-GroenLinks

D66 D66 GroenLinks VVD CDA PvdA Vught 26-06-2020 13:15

De verharding van de Jagersboschlaan en deze openstellen voor autoverkeer is een prestigeproject geworden van Burgemeester en Wethouders, volmondig en kritiekloos gesteund door Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks. De weg moet en zal open, liefst zo ruim mogelijk voor de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen op 18 november, zodat de coalitie en met name PvdA-GroenLinks er zo min mogelijk last van gaat krijgen in de campagne. Om de verharding en openstelling voor auto’s te realiseren, worden we steeds verrast met nieuwe argumenten, tot aan de laatste zitting van de rechtbank toe. De rechtbank besloot dat Vught de Jagersboschlaan niet mag verharden tot aan de uitspraak in de door de buurt en het Maurick College aangespannen rechtszaak in oktober. Andere onderhoudswerkzaamheden mogen wel uitgevoerd worden. Maar die zijn er helemaal niet, dus ook daarvoor werd weer iets bedacht.

Er kan veel veranderen in twee jaar tijd. Twee jaar meldde verkeerswethouder Van de Ven (PvdA-GroenLinks) dat de openstelling en verharding van de Jagersboschlaan allemaal de schuld van het vorige college was, ondertussen is hij de grootste ambassadeur voor het openstellen van de weg. Hij sprak laatst bij Novo3 zelfs van de mooie groene inpassing waar hij zich hard voor heeft gemaakt. Je moet het maar over je lippen kunnen krijgen.

D66 is tegen de verharding en openstelling

D66 is fel tegen de verharding en openstelling voor gemotoriseerd verkeer. De natuur en de rust worden aangetast, de openstelling is volgens verkeersonderzoek van de gemeente zelf niet nodig, er ligt geen argumentatie onder het plan en de buurt en het Maurick College zijn in de plannen in eerste instantie genegeerd en daarna geschoffeerd. Verschillende mensen in de buurt kunnen het wispelturige gedrag van de gemeente niet meer volgen: eerst wel de rechtszaak afwachten en daarna toch maar niet en vervolgens werd in een brief meegedeeld dat de werkzaamheden de volgende dag zouden beginnen. Ook de toon van de brieven bevalt D66 niet, daar ontbreekt elke vorm van empathie voor de buurtbewoners. Om nog maar te zwijgen van de foute verkeersborden en de wegafzetting die er te vroeg neergezet werd.

Stroom aan gelegenheidsargumenten

Alle argumenten om de Jagersboschlaan te verharden en open te stellen voor gemotoriseerd verkeer zijn gelegenheidsargumenten. De raad heeft er nooit over besloten. Pas toen de SP de kwestie aankaartte, is het college begonnen met het bedenken van argumenten. Dat gebeurde onbedoeld best transparant, namelijk ter plekke in commissie- en raadsvergaderingen. Deze argumenten bleken bij navraag niet onderbouwd, waardoor D66 en CDA zich achter de actie ‘wij willen die vent-weg’ schaarden. Zonder onderbouwing deze mooie laan verharden? Voor D66 ondenkbaar.

Riolering van toekomstige wijk opeens hoofdreden van het werk

Er kwamen steeds meer gelegenheidsargumenten bij. Zelfs toen de gemeente zich bij de rechtbank moest verantwoorden, werden er nieuwe toegevoegd. Zo zou er riool nodig zijn voor een nieuwe toekomstige wijk. Dat werd opeens de hoofdreden van de werkzaamheden, terwijl die wijk voorlopig nog helemaal niet gebouwd kan worden, want er is nog geen nieuw bestemmingsplan. En o ja, de aannemer was begonnen, daarom moet worden doorgezet. Dat argument was stuitend, omdat D66, SP en CDA het college meerdere keren erop gewezen hebben dat het wel eens een heel duur grapje kan worden als er al begonnen wordt met het werk en de rechter het stillegt. Burgemeester en wethouders hebben willens en wetens dit risico genomen. Het is heel normaal dat een gemeente dergelijke procedures afwacht, maar hier werd een andere koers gevaren: de weg moest zo snel mogelijk klaar zijn, zo ruim mogelijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november.

https://vught.d66.nl/2020/06/26/jagersboschlaan-verworden-tot-prestigeproject-van-gb-vvd-en-pvda-groenlinks/

Helaas kwamen er nog meer gelegenheidsargumenten. Met officiële stukken kon het gemeentebestuur de argumentatie niet aantonen en dus werden er nóg meer bedacht.

1. Openstelling van de laan zou onderdeel zijn van circulatieplan

Volgens het college moet de Jagersboschlaan opengesteld worden, omdat het onderdeel is van een verkeerscirculatieplan. Een verzonnen argument want in de plannen voor de ringstructuur komt de Jagersboschlaan helemaal niet voor. En een plan van aanpak voor de wegen die last gaan krijgen van het extra verkeer door de N65, dat is er juist niet. Voor onder andere het ontbreken van dit plan kreeg wethouder Van Woesik in de raadsvergadering over het bestemmingsplan N65, een motie van wantrouwen kreeg. De Jagersboschlaan kan geen onderdeel uitmaken van plan dat er niet is.

2. Door de ombouw van de N65 wordt het drukker in Vught en dat verkeer moet gespreid worden

Verkeer spreiden over Vught gaat lijnrecht in tegen alle door de gemeenteraad besloten verkeersplannen. Spreiding van verkeer zou betekenen dat het verkeer door de wijken geloodst kan worden, terwijl juist het beleid is dat we het verkeer zo veel mogelijk uit de wijken halen en naar de ringstructuur van hoofdroutes leiden. Dit is meermalen door het college uitgelegd aan de gemeenteraad.

3. Ruime meerderheid van de raad zou met de plannen ingestemd hebben

Volgens het college is een ruime meerderheid van de gemeenteraad voor de plannen. Dat klopt niet. Er heeft nooit een dergelijk besluit voorgelegen. D66, SP en CDA hebben vier keer een voorstel ingediend over de Jagersboschlaan. Bij elk voorstel kwamen er nieuwe argumenten zonder onderbouwing, dat de weg toch echt open moest. Burgemeester en Wethouders redeneren nu zo dat het wegstemmen van die  voorstellen  door Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks, hetzelfde is als dat een ruime meerderheid voor dit plan gestemd heeft. Geen juiste weergave van zaken dus.

4. Fietsstraat waarop het gemeentebestuur je liever niet ziet fietsen

De verharding van de Jagersboschlaan wordt uitgevoerd als fietsstraat. Maar het is volgens wethouder Van de Ven niet de bedoeling dat er op gefietst wordt, hooguit wat bestemmings- en recreatief fietsverkeer. Het college wil alle leerlingen van het Maurick College langs de N65 laten rijden. De inrichting wordt een fietsstraat, omdat dit beter bij de laan zou passen. Daarmee zou het college zijn goede wil tonen naar de buurt. Juist dit steekt bij de buurt, die fel tegen de plannen is.

5. Schoonwaterriool onder zandweg

Het is heel gebruikelijk om bij wegenonderhoud ‘werk met werk’ te maken. Dus als de Jagersboschlaan verhard wordt, is het niet vreemd als het de gemeente tegelijkertijd ook andere werkzaamheden laat verrichten. Echter, bij de Jagersboschlaan worden nu die andere werkzaamheden nu de hoofdreden om toch door te gaan met de aantasting van de laan. De redenen zijn dubieus. Een nieuwe wijk op het terrein waar nu kinderopvang Mowgli zit, zou aangesloten moeten worden op het riool. Maar veel dichterbij in de Kastoeristaat/Merpatistraat is een aansluiting op de riolering veel logischer. Bovendien is van die nieuwe wijk nog geen bestemmingsplan vastgesteld. Het zal dus nog wel even duren voordat daar gebouwd wordt. De riolering mag vervangen worden. Maar in de Jagersboschlaan zit nu helemaal geen riolering. Er wordt zelfs een nieuw schoonwaterriool aangelegd, dat is geen onderhoud. ook voor dat riool kan je afgeven of je daar deze laan voor aan wil tasten.

D66 vreest dat het aantal argumenten nog niet op is. College en coalitie blijken een hoop creativiteit te hebben in het bedenken ervan. Maar een goed onderbouwd stuk produceren, is helaas te veel gevraagd. Ook in deze kwestie is het college met vlag en wimpel geslaagd in het creëren van zijn eigen weerstand. https://vught.d66.nl/2020/06/26/jagersboschlaan-verworden-tot-prestigeproject-van-gb-vvd-en-pvda-groenlinks/

Zie voor meer berichtgeving over de Jagersboschlaan ook de volgende artikelen: – Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in (23-5-2020) – Coalitie zoekt nieuwe redenen om opening Jagersboschlaan te rechtvaardigen (16-10-2019) – Radioprogramma Blikveld van Novo3 waarin vanaf 25 minuut 30 een gesprek is met D66-raadslid Fons Potters en GB-raadslid Siebren van der Zee (12-10-2019) – D66 en CDA scharen zich achter actie ‘Wij willen die vent-weg’ (20-9-2019) – Duidelijkheid over de effecten in Vught door aanpak N65 (15-5-2019) – Viewer met alle verkeersstromen per straat (9 mei 2019) – Stukken uit de informatieavond over verkeerscirculatie (9-5-2019) – Geen duidelijkheid maar een rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019)

The post Jagersboschlaan verworden tot prestigeproject van GB, VVD en PvdA-GroenLinks appeared first on D66 Vught.

Actie “Stop huurverhoging” bij Woonstichting Charlotte van Beuningen

SP SP Vught 24-06-2020 18:59

Op dinsdag 23 juni verzamelden een aantal huurders zich samen met de SP bij Woonstichting Charlotte van Beuningen. Het doel: laat de huurverhoging voor het hele jaar achterwege en niet slechts tot 1 oktober. Vorig jaar was het voor veel huurders al moeilijk de huurverhoging te betalen, nu wordt het voor velen een onmogelijke opgave als gevolg van de coronacrisis.

De woonstichting blijft echter bij haar besluit de (meeste) huren per 1 oktober aanstaande te verhogen. Huurders moeten nu hopen dat de landelijke politiek in staat is minister Ollongren op andere gedachten te brengen. Steun deze oproep en actie op  https://sp.nl/stopdehuurverhoging.

Zie ook: Wonen

Gevoelloos college dendert door bij verharding Jagersboschlaan

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Vught 22-06-2020 20:26

Het gemeentebestuur heeft besloten niet langer te wachten met de werkzaamheden aan de Jagersboschlaan. Het college ziet geen reden om, ondanks dat de rechter het besluit tot verharding heeft opgeschort, de werkzaamheden (o.a. riolering) nog langer uit te stellen. De SP is boos over zo weinig empathie. Het is een buitengewoon kille en klinische afweging. Het feit dat het formeel mag wil immers niet zeggen dat dit besluit ook deugt. Misschien is er inderdaad geen sprake van kapitaalvernietiging, maar dan is er inmiddels wel sprake van de vernietiging van vertrouwen in dit gemeentebestuur.

Eerder diende de SP met D66 en CDA al een motie in om voorlopig af te zien van alle werkzaamheden in afwachting van de finale beoordeling door de rechter. Die motie werd door GB, VVD en PvdA-GroenLinks weggestemd. Het college noemt nu deze stemming als bewijs van draagvlak voor dit besluit. Ook dat klopt formeel. Maar het lijkt in Vught vooral een vrijbrief om bezwaren van betrokken omwonenden en organisaties totaal te negeren.

Het verbaast de SP dat zij in vorige bestuursperiodes juist in dit soort situaties samen met PvdA-GroenLinks optrokken tegen deze willekeur en het ontbreken van echte zeggenschap en invloed van betrokkenen. Nu PvdA-GroenLinks in het gemeentebestuur zit, werkt deze partij echter klakkeloos mee aan die praktijk. En dat terwijl er met een uitstel van enkele maanden geen onoverkomelijke problemen ontstaan, maar wel heel veel sympathie te winnen is.

SP ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0% is genoeg’

SP SP Vught 18-06-2020 19:05

Op 27 april vierde Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen goed en betaalbaar kan wonen en geen vele tientallen procenten van het huishoudbudget hoeft te besteden aan een dak boven het hoofd. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten.

Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom  alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0% is genoeg! Huurders betalen nota bene nog steeds voor de vorige crisis. Toen is een extra belasting ingevoerd, de verhuurderheffing, die nog steeds geheven wordt en ervoor zorgt dat drie maanden huur van de lage inkomensgroepen rechtstreeks naar de staatskas gaan. Huurders wordt nu alweer gevraagd de rekening te betalen. Dat is onbestaanbaar.” Wij komen daarom met onze huurders in actie en willen de Vughtse woningbouwverenigingen en particuliere verhuurders oproepen de huurverhoging te stoppen. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen’. Dit raakt ons diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen op, huurder of niet, die deze mening deelt om steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en verhuurders deze noodzakelijke eerste stap zetten.” In de Eerste Kamer werd deze week een motie van SP senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Daarmee is het nog niet zeker dat het kabinet dat ook gaat doen. Voor de SP is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel meer is nodig om uit de wooncrisis te komen. SP-afdeling Vught: “Lokaal zien we de afgelopen jaren veel huurders in de knel komen. Het Vughtse College neemt al jaren voorzieningen voor betaalbaar wonen niet serieus, waardoor grote groepen Vughtenaren voortdurend buiten de boot vallen en niet fatsoenlijk kunnen wonen. Huurverhogingen zijn daarbij extra schokkend. Intussen hebben wij het College gevraagd om de minister te vragen de Verhuurdersheffing te stoppen. Het Collega heeft toegezegd dat te doen, wij zien reikhalzend uit naar hun actie in deze. Ook organiseren we een actie bij de Woonstichting op dinsdag 23 juni, start om 19.00 uur. We houden u op de hoogte!

Steun deze oproep en actie op  https://sp.nl/stopdehuurverhoging. Namens SP-Vught: S.van Wiggen, K. van den Elzen, G.van Veghel

Zie ook: Wonen

D66 hervat fysieke fractievergaderingen in het raadhuis

D66 D66 Vught 04-06-2020 11:19

D66 Vught-Helvoirt-Cromvoirt hervat de wekelijke, openbare fractievergadering in het raadhuis van Vught. De versoepelingen na de ‘intelligente lockdown’ maken het mogelijk om weer echt bijeen te komen, uiteraard op veilige afstand van elkaar.

Vanwege de Covid19-uitbraak werd er de afgelopen weken via de computer vergaderd. Dat was niet alleen wennen voor de fractieleden van D66, maar ook voor de mensen die aan wilden schuiven. Dat moest ook digitaal. Gelukkig wisten verschillende mensen D66 ook via de computer te vinden, vooral bij de behandeling van het bestemmingsplan N65. Er was zelfs een gast uit Helvoirt die ver buiten Europa verbleef en dan videovergaderen echt een uitkomst.

Wekelijkse vergadering

Voortaan vergadert de D66-fractie weer op dinsdag om 20.00 uur in het raadhuis van Vught over actuele zaken en de agendapunten van de komende commissie- en raadsvergaderingen. De fractie vergadert elke week, behalve in officiële schoolvakanties. Op deze site staat altijd een actuele agenda waarin de fractievergaderingen aangekondigd staan.

Altijd welkom

In tegenstelling tot de andere politieke partijen waar inwoners af en toe uitgenodigd worden, zijn Vughtenaren, Helvoirtenaren en Cromvoirtenare iedere week welkom om hun mening te geven of visie te verkondigen over een bepaald onderwerp of om te vragen wat D66 van een bepaald agendapunt vindt. Vertegenwoordigers van buurten, verenigingen, stichtingen, individuele inwoners van Vught, leden en niet-leden van D66 etc. weten D66 al jaren goed te vinden. Een inbreng, bijdrage of idee hoeft niet te gaan over agendapunten die in de komende raads- en commissievergaderingen aan bod komen (mag wel uiteraard), het kan over alle onderwerpen gaan. En wie niet wil komen of verkouden is, maar wel met de fractie wil spreken, mag dat natuurlijk nog steeds via Zoom, Teams, FaceTime of Skype doen. We klappen er graag onze laptops voor open.

Mensen die iets willen weten, een prangende vraag hebben of een mooi idee willen meegeven, hoeven uiteraard niet te wachten op een fractievergadering. Alle fractieleden van D66 blijven direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon.

The post D66 hervat fysieke fractievergaderingen in het raadhuis appeared first on D66 Vught.

Vught subsidieert het rijk en schuift N65 problemen op lange baan

CDA CDA GroenLinks D66 VVD PvdA Vught 02-06-2020 10:06

Na een traject van meer dan 10 jaar vond in mei voor de gemeenteraad van Vught de finale besluitvorming plaats met betrekking tot de N65.Op donderdag 7 mei de inspreekavond met 34 insprekers, op 8 mei de commissievergadering met 125 zienswijzen en tenslotte op 14 mei de raadsvergadering met het burgerinitiatief van Vught Participeert en vaststelling van het bestemmingsplan. Inspraakavond N65Op de inspraakavond hebben maar liefst 34 personen en/of instellingen gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Deels schriftelijk (ingestuurde brief), deels via een videoboodschap en 21 mensen zijn persoonlijk komen inspreken. De rode draad bij alle insprekers was klip en klaar: Er heeft nooit een echte dialoog plaatsgevonden tussen gemeente enerzijds en inwoners c.q. direct belanghebbenden anderzijds, inspraak en overleg werd niet op prijs gesteld. Of zoals een inspreker het verwoordde: “ We worden niet serieus genomen”. Alle 125 ingediende zienswijzen (bezwaren) werden van tafel geveegd. Zonder dat daarbij inhoudelijk op de bezwaren werd ingegaan. Wat kregen de indieners wel? Inconsequente antwoorden, onlogische conclusies en rekenmodellen waar geen touw aan vast te knopen viel. “Onder de maat” zo kwalificeerde de woordvoerder van de Vereniging Platform Vught Structureel de kwaliteit van de beantwoording door de gemeente. En het recht op inspraak, dat recht werd met de voeten getreden. De inwoners van de Heikantstraat/Olmenlaan, de twee straten die met een verdubbeling van het verkeer krijgt te maken, die inwoners hebben geen recht op bezwaar. Want laten nou juist die twee straten niet tot het bestemmingsplan behoren. Die zijn ondergebracht bij het PHS project. En tegen het PHS project kan nu geen bezwaar worden gemaakt. Een van de meest getroffen groep inwoners van Vught werd dus met een bestuurlijk trucje van het college juridisch buiten spel gezet. Over integer besturen gesproken. Burgerinitiatief Vught ParticipeertOp 8 mei werd in de commissie Ruimte een start gemaakt met de inhoudelijke behandeling van het bestemmingsplan N65. Vooraf werd eerst een discussie gevoerd over het burgerinitiatief (onderzoek naar ondertunneling N65) van Vught Participeert. Iedere politieke partij in Vught omhelst burgerinitiatieven, men juicht ze toe. Zo veel werd wel duidelijk. Maar voor de coalitie van GB, PvdA-GroenLinks en VVD bleef het hierbij. Prachtig zo’n burgerinitiatief, maar nu even niet dus. Vught subsidieert het rijkEn dan de N65. Feiten deden er voor de coalitie niet zo toe. Dat de verkeersonveiligheid in Vught dramatisch toeneemt, jammer maar we moeten verder. Een toenemende luchtverontreiniging in Vught, jammer maar we moeten verder. Wat we als burger wel krijgen zijn de kap van 418 bomen (waaronder 70 monumentale bomen), gelikte animaties van de nieuwe N65 (maar zonder dat de geluidsschermen worden getoond en ook niet wat je te zien krijgt als je niet op de N65 rijdt), onjuiste verkeersmodellen, onvolledige cijfers en halve waarheden. En een totale kostenpost voor Vught van € 33 mln. ( 5.000 per huishouden) die ons niets gaat brengen, want de enige winst van de reconstructie van de N65 is een marginale verbetering van de doorstroming op de N65 zelf. Conclusie is dat Rijkswaterstaat zich wel in de handen mag knijpen met onze € 33 mln. Een mooie subsidie van Vught aan het Rijk. Problemen verschuiven naar de toekomstOp 14 mei was daar dan de raadsvergadering. Een marathonzitting, die duurde van 20.00 tot 02.00 ’s-nachts. Het burgerinitiatief was al eerder in de voorbereidende Commissie vergadering door de coalitie af geserveerd. Dat gebeurde nu nog eens formeel. Bij de inhoudelijke behandeling vielen tenslotte een drietal zaken op. In de eerste plaats de erkenning van PvdA-GroenLinks woordvoerder van de Vossen dat de raad in 2016 belangrijke informatie is onthouden. Hij doelde daarmee op de officiële Rijkswaterstaat berekening die concludeert dat de hele investering van (toen nog) € 110 mln. in de N65 voor Vught niets brengt. “Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar zou de besluitvorming in 2016 niet anders hebben doen zijn”, aldus PvdA-GroenLinks. Het CDA denkt van wel. We zouden als raad in 2016 hebben tegengestemd. Je gaat als raadslid toch geen miljoenen euro’s over de balk smijten? In de tweede plaats de verharding van de Jagersboschlaan. Wederom kon het college niet duidelijk maken dat die verharding noodzakelijk is en waarom de werkzaamheden op zo kort mogelijke termijn zouden moeten worden uitgevoerd. Maar toch werd de motie van de oppositie om de verharding uit te stellen door de coalitiepartijen afgewezen.Tenslotte de landbouwbrug op het perceel van de familie Simons. De geplande situering van de brug heeft duidelijk negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering en de toekomstbestendigheid van het landbouwbedrijf. Het CDA/D66 amendement om de geplande brug iets op te schuiven en daarmee de bedrijfsvoering niet te belasten haalde het ook niet. Afgewezen door de coalitie. Waarom? Omdat we verder moeten. Keuze van het CDAHet CDA heeft tegen het bestemmingsplan N65 gestemd. Natuurlijk zijn wij voor ongelijkvloerse kruisingen, dat is niet het discussiepunt. We hebben tegengestemd omdat de leefbaarheid in Vught enorm afneemt door deze N65 plannen. Omdat er in Vught zelf sprake zal zijn van een enorme toename van de verkeersonveiligheid. Omdat daarvoor niets aan maatregelen is getroffen. “Dat komt later” zo was de reactie van college en coalitie. Dus eerst maar eens € 33 mln. subsidie aan Rijkswaterstaat geven en daarna maar eens kijken hoe we in Vught de problemen gaan oplossen? En wie gaat de kosten daarvan dan betalen? U raadt het al, dat zijn opnieuw de Vughtse burgers. Motie van wantrouwenTot slot werd Wethouder van Woesik aan de tand gevoeld over de inspraak rondom de N65 plannen. Vond hij dat hij als verantwoordelijk wethouder echt zijn best had gedaan om de inwoners van Vught te betrekken bij de N65 plannen? De wethouder vond van wel. De oppositie onder aanvoering van het CDA niet. Uit opgevraagde informatie was namelijk gebleken dat de wethouder in de afgelopen 2 jaar slechts één keer had gesproken met burgers. Alle andere gesprekken werden door zijn ambtenaren afgehandeld. De wethouder bleef er bij dat hij zijn uiterste best had gedaan. Het CDA niet, en diende een motie van wantrouwen tegen wethouder van Woesik in, daarin gesteund door D66 en de SP. De motie haalde het niet, want de coalitiepartijen waren van mening dat de wethouder zijn werk wel goed had gedaan. Gezien de reacties in het Klaverblad wordt daar in Vught heel anders over gedacht.

Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in

D66 D66 GroenLinks VVD CDA PvdA Vught 23-05-2020 11:07

De finale besluitvorming over de aanpak van de N65 is uitgelopen op een teleurstelling. De gemeenteraad kon niets meer verbeteren aan het plan. De vaak goed onderbouwde en serieuze inbreng van 125 mensen die een zienswijze hadden ingediend werd naar de prullenbak verwezen. Inwoners en belangenorganisaties voelen zich niet gehoord, misleid en zelfs geschoffeerd. Bewoners van verschillende straten waar het veel drukker wordt (soms zelfs een verdubbeling zoals de Helvoirtseweg) en bedrijven die in het nieuwe plan onbereikbaar worden, bleven achter zonder dat naar hun inbreng werd geluisterd en nog erger: zonder perspectief, omdat er geen plan van aanpak is. En de wethouder die speciaal voor contacten met burgers was aangesteld, bleek nauwelijks met burgers gesproken te hebben. De besluitvorming rondom het grootste project tot dusver in de geschiedenis van Vught eindigde -zoals fractievoorzitter Dianne Schellekens treffend aan het einde van de marathonzitting van de gemeenteraad bij Van der Valk samenvatte- in een koude douche. Met pijn in het hart stemde de hele fractie van D66 dan ook tegen, terwijl zij voor de verdieping van de N65 is.

https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/

20 vragen en antwoorden over de N65

De besluitvorming van het hele traject is zeer omvangrijk. Daarom vatten we het geheel samen in een aantal vragen met de antwoorden van de D66-fractie.

Wat stond er op de agenda? Het besluit om het bestemmingsplan vast te leggen voor de aanpak van de N65. In dat bestemmingsplan staat de uitwerking van het eerder vastgestelde VKA+ waar D66 in 2019 schoorvoetend mee instemde. We wilden toen al inzicht in de veranderende verkeersstromen. Dat de verkeerscijfers, na lang aandringen, twee weken na de besluitvorming wel bekend gemaakt werden, wekte veel irritatie op bij de D66-fractie. Ook hier lijkt de besluitvorming op basis van achtergehouden informatie door het college gepusht te zijn. Nu lag het bestemmingsplan voor bij de gemeenteraad. Instemmen met het bestemmingsplan betekent dat er geen aanpassingen meer mogelijk zijn in de toekomst. Het ging dus niet om het besluit of we de N65 gaan aanpakken, maar om hoe we dat gaan doen.

https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/

Een van de bewoners tijdens de inspraakavond.

Er werden heel veel zienswijzen ingediend door inwoners en belangenorganisaties. Is daar wat mee gedaan? Nee, geen enkele van de 125 voorgestelde aanpassingen van inwoners of belangenorganisaties is overgenomen om het bestemmingsplan te verbeteren. De teleurstelling hierover bij de indieners is groot. Dat bleek op de speciale inspraakavond, waarvan een kwart van de indieners van zienswijzen insprak (persoonlijk of per brief of videoboodschap). Niemand van deze insprekers is tegen een verdiepte ligging. De teleurstelling is zo groot omdat het college niet op komt voor de belangen van alle inwoners. De beantwoording werd betiteld als onjuist, onvolledig, ver onder de maat en Samen voor Vught noemde deze zelfs schandalig.

De verdiepte ligging van de N65 met drie ongelijkvloerse kruisingen is toch een goed plan? Met de aanpak van de N65 wilde D66 (en ook de rest van de gemeenteraad) bereiken dat deze beter oversteekbaar is, de verkeersveiligheid verbetert en de leefbaarheid in Vught toeneemt. En dat bereiken we met dit bestemmingsplan nog steeds, maar helaas is het plan niet af. Waar de oversteekbaarheid van de N65 verbetert, wordt die tegelijkertijd binnen Vught slechter, zoals op de Helvoirtseweg en Van Voorst tot Voorststraat en de Wolfskamerweg. Waar de verkeersveiligheid verbetert op de N65 door het verdwijnen van de stoplichten en wordt deze binnen in Vught slechter, bijvoorbeeld door het plaatsen van verkeerslichten op de Helvoirtseweg ter hoogte van de Van Voorst tot Voorststraat. Waar door de doorstroming van het verkeer op de N65 geluid en fijnstof vermindert, komt in ruil daarvoor in de spits het verkeer binnen Vught stil te staan met als gevolg extra geluid, fijnstof en nieuwe barrières voor voetgangers en fietsers.

Lost het plan de bestaande knelpunten op van te veel (zwaar) verkeer door de kommen van Helvoirt en Cromvoirt? Bij het vorige plan (VKA) waren er verkeerslichten gepland bij Restaurant ’t Groene Woud. Bij het VKA+ (het nieuwe plan) waren ze plotseling verdwenen. In plaats daarvan verrees in de plannen opeens een landbouwviaduct, waar niemand om gevraagd had. De oplossing is een goed onderzochte aansluiting op de N65 ter hoogte van In ’t Groene Woud. Het kan bovendien de sleutel zijn voor een toekomstige oplossing van verkeer door Helvoirt en Cromvoirt en houdt de bedrijven aan de N65 bereikbaar. Deze optie is niet onderzocht en zit daardoor niet in dit plan. Daarom wil D66 de volledige aansluiting behouden. Het voorstel staat hier.

Zorgt dit plan ervoor dat het groene karakter van N65 behouden blijft en dat bomen gespaard worden? Bij de aanleg van de verdiepte N65 gaan er 418 bomen om en voor slechts 72 is er compensatie geregeld. D66 wil dat elke boom die moet wijken teruggeplant wordt in de buurt van de N65. Dus nu een plan maken waar die bomen herplant worden en meteen met de herplant starten. De harde afspraak die we daar over wilden maken haalde het niet in de raad. Het voorstel dat we wilden staat hier.

Wordt de stikstofuitstoot voldoende teruggedrongen en gecompenseerd om kwetsbare natuur te beschermen? De onderzoeken bij het bestemmingsplan wijzen uit dat stikstof geen probleem vormt. Het wordt haast ontkend. Een hond zou meer stikstof uitstoten dan het hele project N65, een bizarre vergelijking. Er daalt wel degelijk te veel stikstof neer in het stuk Loonse en Drunense Duinen, dat vanaf 1 januari bij de gemeente Vught hoort. De Natuur en Milieugroep Vught verwacht dat de Raad van State het N65-plan vanwege de stikstof zal afkeuren. Er gaat veel tijd verloren als dan nog bedacht moet worden hoe dan wel. Daarom wilden wij een aanvullend plan, dat  kan je hier lezen.

Worden het ecoduct en de wildbrug tegelijk met de N65 aangelegd zodat hiermee de ecologische verbindingen zijn verzekerd? Twee ecopassages worden mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan: één ecoduct onder de weg door in het Helvoirts Broek en één wildbrug eroverheen. Helaas is de aanleg in het plan niet verzekerd, net als allerlei andere zaken, zoals bloeiende bermen, struiken en bosschages. Het gevaar bestaat dat er van de groene ambities uiteindelijk niets uitgevoerd worden. We hebben gevraagd om de nieuwe N65 alleen uit te voeren als tegelijkertijd het aanleggen van de ecologische verbindingen en biodiversiteitsmaatregelen gegarandeerd zijn. Ook dit voorstel werd verworpen. Je kunt het hier teruglezen.

Is er bij de invulling van dit bestemmingsplan rekening gehouden met mensen die minder mobiel zijn en wordt daarmee de inclusieagenda uitgevoerd om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen? De oversteken bij de De Bréautélaan/Martinilaan en de Boslaan/Vijverbosweg worden 1,5 meter hoog. Dat betekent dat je te voet of met de fiets een helling moet nemen. Voor een rolstoel mag dat hellingspercentage maar 2% zijn. Is dat meer dan wordt er een nieuwe barrière opgeworpen om de N65 over te steken. De raad stelde in het najaar de inclusieagenda vast; iedereen doet mee in Vught. Dan mogen er voor mensen in een rolstoel en andere mindervaliden door de N65 geen nieuwe barrières opgeworpen worden, vindt D66. We deden het voorstel om een maximale hellingshoek van 2 procent mee te geven bij de aanbesteding. Het voorstel, waaraan geen gehoor gegeven werd, is hier te lezen.

Na de verdieping van de N65 wordt het fietspad aan de noordzijde van de N65 opgeheven. Waar is dat voor nodig? D66 wil dat de noordelijke fietsverbinding (aan de kant van de IJzeren Man) tussen Vught en Helvoirt in stand blijft. Het is een waardevolle schakel in het fietsnetwerk en opheffen van deze fietsverbinding dient geen enkel doel. Daarom vroegen wij het college om de noordelijke fietsverbinding langs de N65 te handhaven. Om daar steun voor te krijgen van de raad moest de motie worden aangepast en gaat het college op de koffie in Haaren om daar deze wens van de raad neer te leggen. Ons (aangenomen) voorstel is hier terug te lezen.

https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/

Van deze groene laan wil het college een ontsluitingsweg maken, terwijl dat volgens de cijfers van de gemeente zelf niet hoeft. Fietsers en wandelaars worden hier in de toekomst geweerd.

Waren er nog meer ideeën die D66 steunde? Ja, D66 zette ook zijn handtekening onder het voorstel om de Jagersboschlaan in ieder geval voorlopig niet te gaan verharden en open te stellen voor verkeer. Alle verkeersstromen binnen Vught worden nog in kaart gebracht, dus waarom zou je hierop vooruitlopen met deze zeer ingrijpende maatregel? Die motie is hier terug te lezen. Ook wilden we een oplossing voor een agrarisch bedrijf die zonder overleg een landbouwviaduct op zijn perceel krijgt, terwijl het makkelijk iets te verplaatsen is. Dat voorstel is hier te lezen. Ook deze voorstellen werden door de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD niet gesteund uit angst voor bezwaarprocedures.

Dit project duurt al jaren. Waar ging het nou mis in de eindfase? Jarenlang heeft de gemeenteraad zo veel mogelijk gezamenlijk opgetrokken in dit megaproject. Besluitvorming gebeurde vrijwel altijd in unanimiteit. We werden als D66, net als andere landelijke partijen in deze raad, ingezet om lijnen te leggen naar de provincie, de Tweede Kamerfractie en onze staatssecretaris infrastructuur. Dan krijg je dingen voor elkaar. Een treffend voorbeeld is het bezoek van D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan Vught. Dat is nu twee jaar geleden, net voordat deze coalitie aantrad. Het leverde toch maar mooi 11 miljoen euro op voor extra trillingsmaatregelen. Dat was een verdienste van de toenmalige D66-wethouder Fons Potters, maar die kreeg als raadslid daarna alleen vooral sneren te verwerken omdat veel beleid niet zou deugen, vooral beleid waar hij geen wethouder van was. In de tussentijd liep het hele N65-project weg van ons. De gemeenteraad werd mondjesmaat bijgepraat en partijen werden niet meer ingezet om het plan op onderdelen beter te maken door de landelijke of provinciale lijn in te zetten.

Waarom lag er geen plan van aanpak voor de andere wegen in Vught? Het college ziet geen probleem op de wegen in Vught, terwijl het al jaren duidelijk was dat er een aantal knelpunten op te lossen zijn. Volgens de wethouder van de Ven van Verkeer kunnen de straten het aan, ook op de plekken waar het verkeersaanbod verdubbelt, zoals op de Helvoirtseweg. Voor D66 ging het er niet om of de straten het technisch aan kunnen, maar of de inwoners het aankunnen. Als deze straten in de toekomst aangepakt worden, wil het college ‘werk met werk’ maken. In feite betekent dat een drempel hier en een paaltje daar, maar een masterplan waar D66 al meermalen om vroeg, ligt er niet. Als doekje voor het bloeden wordt nu direct gestart met het verkeersonderzoek ter voorbereiding van het nieuwe verkeers- en vervoersplan dat wethouder van de Ven pas in 2022 wil voorleggen. Volgens planning zijn de werkzaamheden aan de N65 dan al gestart en zijn de gevolgen daarvan voelbaar in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Het is toch logisch dat ‘niet iedereen gelukkig gemaakt kan worden’? Dat klopt, maar de gevolgen zijn immens. Oplossingen zijn er ook, maar dan zal er breder gekeken moeten worden en is pleisters plakken niet genoeg. De verkeersstromen moeten in breder verband bekeken worden. D66 heeft hier al diverse ideeën over ingebracht, zoals de spoorwegovergang Esschestraat (bij de Gouden Zonne en de kleine Albert Heijn) twee richtingen te maken. Ook een verkeerslicht bij In ’t Groene Woud zorgt dat bedrijven die daar zitten bereikbaar blijven (zoals het restaurant) en zwaar verkeer niet noodgedwongen door Helvoirt en Cromvoirt moet gaan rijden (zoals de vrachtwagens van Peijnenburg Vught). Maar met losse plannen komen we er niet. Er moet een samenhangende aanpak komen. Waren de zorgen van inwoners op dit punt serieus genomen dan waren nu de oplossingsrichtingen bekend geweest. Dan kan je ‘werk met werk’ maken, want het werk moet wel bekend zijn.

https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/

Actie tegen verharden en openstellen Jagersboschlaan voor autoverkeer.

Had D66 te veel vertrouwen in de aanpak van de N65? Ja, want de fractie heeft te lang gedacht dat er een beter plan zou komen. De fractie had een totaalplan verwacht voor Vught verwacht in samenwerking met inwoners. Een plan met veel draagvlak en veel minder tegenstanders. De verdieping en verdere aanpak van de N65 is goed, maar als daardoor de rest van Vught, Helvoirt en Cromvoirt vastloopt en dus onbereikbaarder, minder leefbaar en vooral verkeersonveiliger wordt, kun je dat niet los zien van de besluitvorming over de N65. Een plan dat niet af is, kun je niet met goed fatsoen naar de raad kan sturen, laat staan burgers mee opzadelen die terecht enorme zorgen hebben.

Hoe beoordeelt D66 de handelswijze? Deze klus was duidelijk een maatje te groot voor de rijksinfra-wethouder van Woesik (Gemeentebelangen). In plaats van zijn opdracht burgerparticipatie voorrang te geven en in gesprek te gaan met de inwoners, ging hij met de provincie en Rijkswaterstaat aan tafel. Maar dat was in het bestuursakkoord van Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD nou juist de taak van burgemeester van de Mortel. Dat staat er letterlijk in. Het resultaat is bijna een volksopstand tegen de plannen. Dat is niet meer weg te moffelen als ‘de weerstand van een paar inwoners die hun zin niet krijgen’. Zij vertegenwoordigen heel veel mensen. Verder bleek dat de wethouder rijksinfra maar een enkel contactmoment met inwoners had gehad, terwijl juist dat de opdracht was die hij kreeg in het bestuursakkoord. Ook nam hij geen enkele moeite om in te gaan op de ingediende moties en amendementen, omdat dit bestemmingsplan het eindresultaat is en omdat de provincie niets anders wil. Daarbij werd steeds gezegd dat hij ‘echt’ zijn best gedaan had. Dit woord herhaalde hij meerdere malen, met waarschijnlijk de bedoeling dit kracht bij te zetten. Het antwoord op alle gestelde vragen en geplaatste opmerkingen was dat hij ‘naar eer en geweten’ gehandeld had. Dat zou er nog eens bij moeten komen dat dat niet het geval was. CDA, D66 en SP konden daarom niet anders dan een motie van wantrouwen indienen. Een zwaar middel, maar het enige passende signaal dat afgegeven kon worden naar inwoners, belangenorganisaties, indieners van zienswijzen en collega-raadsleden die alleen maar mochten tekenen bij het kruisje.

https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/

Protest (op anderhalve meter afstand van elkaar) bij Van der Valk, voorafgaand aan de raadsvergadering.

Het is logisch dat een paar mensen klagen die aan een drukkere straat komen te wonen, maar de rest van Vught kan hier toch wel blij mee zijn? Niet alleen de bewoners van de straten waar het soms wel twee keer zo druk gaat worden zijn de dupe, heel Vught dreigt de dupe te worden. Bijna iedereen in Vught rijdt, fietst of loopt regelmatig op of bij de Helvoirtseweg, de Glorieuxlaan of welke straat dan ook die fors drukker wordt en daardoor gaan inleveren op verkeersveiligheid. Het probleem op het onderliggende wegennet is dus een probleem voor heel de gemeente Vught. Het college heeft dat probleem tot nog toe alleen benaderd op straatniveau.

Was de coalitie vatbaar voor alle kritiek? Alle kritiek werd de afgelopen maanden weggewoven. De zorgen uit de afgelopen twee jaar vanuit de oppositie werden niet serieus genomen. D66, SP en CDA moesten achter de schermen alle zeilen bijzetten om een normale cyclus van besluitvorming te krijgen. Ook was er in eerste instantie niet eens een commissievergadering gepland en met name Gemeeentebelangen en PvdA-GroenLinks vonden dat echt niet nodig. De coalitiepartijen wilden de N65 zelfs liever al in april behandelen tijdens een -vanwege de coronacrisis- afgeslankte raad. De argumentatie was dat toch al 99 procent van het hele plan ooit eerder besloten was. Pas bij de inspraakavond waar meer dan 30 mensen hun mening kwamen geven, kwam er een lichte kentering. Op het laatste moment kwamen er zelfs verbeterpunten. Gemeentebelangen kwam op de valreep met het idee voor een onderzoek voor een nieuwe ontsluitingsweg voor Helvoirt en Cromvoirt ter hoogte van In ’t Groene Woud. Maar met een halve aansluiting is zo’n weg nutteloos. Gemeentebelangen en de andere coalitiepartijen stemden tegen het voorstel van D66 om daar een volledige aansluiting te behouden. Bovendien gaat de weg dwars door door de natuur van het Helvoirts Broek, waarmee het plan niet meer dan een luchtballon lijkt te zijn. PvdA-GroenLinks kwam met een motie waarin het college gevraagd werd om zo veel mogelijk gekapte bomen terug te planten. D66 wilde vastgelegd hebben dat iedere boom teruggeplant wordt. Het college gaf aan geen mogelijkheid te zien voor herplant van alle bomen. De VVD kwam met het voorstel om  de verkeersknelpunten versneld in kaart te brengen, dat is het onderzoek dat het college heeft laten liggen en wat allang gebeurd had moeten zijn. Het ging hier slechts om een motie, een verzoek dat het college niet hoeft uit te voeren. D66 wilde een amendement, omdat daarbij vastligt dat het ook moet gaan gebeuren. Met een motie stuur je mensen het bos in, met een amendement geef je mensen duidelijkheid en zekerheid.

Hoe stemde D66 uiteindelijk? De fractie vond dat de gemeenteraad er voor spek en bonen zat. Geen enkele verbetering bleek mogelijk. Alle ideeën en plannen van de hele gemeenteraad werden ontraden. De fractie stemde daarom voor alle aanvullende ideeën en plannen en was daarmee solidair met de andere partijen in de gemeenteraad. Zelfs de voorstellen van de coalitie werden niet positief beoordeeld, dus wat was het allemaal nog waard? Voor- of tegenstemmen had hetzelfde resultaat. D66 stemde uiteindelijk tegen het bestemmingsplan met drie verschillende, persoonlijke stemverklaringen: Gemma Wiegant: “Ik heb tegen gestemd. Niet omdat ik tegen een verdieping van de N65 ben, maar omdat hier een slecht plan voorligt. Het is onaf, onvolledig en niet in samenwerking met onze inwoners tot stand gekomen. De teken-maar-bij-het-kruisje-en-we-zie-het-straks-wel-methode is voor mij onacceptabel. Om in deze moeilijke coronatijd op deze manier zo’n belangrijk bestemmingsplan erdoor te duwen, vind ik schaamteloos en respectloos. Ik wens hiervoor persoonlijk noch als volksvertegenwoordiger verantwoordelijk voor te zijn.” Fons Potters: “Ik stem tegen met een eerder geschreven stemverklaring voor mijn neus waarop staat ik vóór stem. Maar gezien deze avond, waarop blijkt dat helemaal niets kan, dat goede voorstellen geen serieuze advisering krijgen, dat zowel oppositie als coalitie volledig buitenspel gezet worden, omdat er maar een devies is: dit is het en je pikt het maar. Zelfs voor een extra boom wordt niets toegezegd. Als dat de manier van besluitvorming is, is dat een dieptepunt op meerdere fronten en kan ik niet anders dan tegen stemmen.” Dianne Schellekens: “Ik ben voorstander van de verdiepte ligging van de N65 en toch stem ik tegen het bestemmingsplan. Er zijn mooie resultaten gehaald voor de N65. Helaas zijn de oplossingen voor de knelpunten voor veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zelfs niet in zicht. Ik zit in de gemeenteraad door en voor inwoners van Vught en Cromvoirt en met het vaststellen van dit bestemmingsplan halen we de huidige problemen van de N65 de dorpen in. Daar kan ik niet mee instemmen. Dat krijgt voor mij een onvoldoende: het plan is niet af.”

Hoe nu verder? We houden hoop op mogelijkheden om de plannen te verbeteren. Iedereen zal gaan zien dat de gevolgen van het huidige plan te groot zijn voor Vught. De provincie zet in op doorstroming op de N65. D66 begrijpt dat dat voor de provincie een speerpunt is, maar de provincie is er ook voor Vught, dus Vught opzadelen met een immens verkeersprobleem kan voor de provincie ook niet de bedoeling zijn. Vroeg of laat zal ook de provincie dat inzien. Dat de provincie hier niet of nauwelijks op gewezen is door het college is pijnlijk duidelijk geworden. D66 blijft zich inzetten voor een betere uitvoering van dit plan, liefst in gezamenlijkheid en op een breed niveau. Dit kunnen we niet overlaten aan een wethouder van een lokale partij die landelijke partijlijnen niet inzet, laat staan zelf lijnen heeft naar andere gremia.

Wanneer gaat de eerste schop de grond in? Het ligt niet in de verwachting dat de schop al in 2021 de grond in gaat. Verschillende inwoners en belangenorganisaties hebben aangekondigd naar de Raad van State te stappen. ’s Lands hoogste bestuursrechter loopt nogal achter en de wachttijd voor behandeling is nu al bijna twee jaar. D66 hoopt op verschillende gegronde bezwaren, zodat de ruimte ontstaat om samen met provincie en Rijk de knelpunten op te lossen en het plan te verbeteren voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

En hoe zit het met de spoorverdieping? Bij dit project, dat nog veel omvangrijker is, is het ook oorverdovend stil. De voltallige raad wordt ook hier niet meer in meegenomen en landelijke partijen worden niet ingezet voor lobby.

Verder uit deze vergadering: – alle stukken, moties en amendementen staan hier – bekijk de hele raadsvergadering van 14 mei terug via https://www.youtube.com/watch?v=usZSvxJo3Ro – bekijk de commissievergadering van 8 mei https://www.youtube.com/watch?v=58S-x_Pj4PA – luister hier terug naar alle insprekers tijdens de inspraakavond van 7 mei (geen beelden beschikbaar)

Zie ook: – D66, SP en CDA: neem inwoners Vught serieus en stel N65-besluitvorming uit (14-4-2020) – D66 tegen snelheidsverhoging naar 80 kilometer op de N65 (19-2-2020) – D66: Verkeerslichten nog steeds beste oplossing voor N65 bij In ’t Groene Woud (10-6-2019) – GB, VVD en PvdA-GL blokkeren debat over N65-oplossing bij In ’t Groene Woud (10-6-2019) – Duidelijkheid over de effecten in Vught door aanpak N65 (15-5-2019) – Geen duidelijkheid maar een rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019) – D66 blij met eindresultaat van jarenlange lobby voor aanpak N65 (27-10-2018) – D66-voorstel unaniem aangenomen: verander de A65 in de N65 (2-7-2018) – Werkbezoek D66-Kamerlid Rob Jetten aan Vught in teken rijksinfrastructuur (3-10-2017) – Voorstel D66 aangenomen: hogere ambitie geluidsvermindering voor omwonenden N65 (10-2-2017)

Reacties? fractie@d66vught.nl

https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/

Protesten (op anderhalve meter van elkaar) bij Van der Valk, voorafgaand aan de raadsvergadering over de N65.

https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/ https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/ https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/https://vught.d66.nl/2020/05/23/plannen-n65-nog-lang-niet-af-d66-stemt-tegen/

 

The post Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in appeared first on D66 Vught.

#ikwilwelcultuur Henri houdt zijn mond

SP SP Vught 17-05-2020 19:06

Vandaag voer ik niet het woord, hoort u van mij geen verhaal, geen betoog over het provinciaal belang van cultuur, samenleving, erfgoed en sport. Het is, zo zegt men, immers niet kies om je als oud-gedeputeerde uit te spreken over hetgeen je opvolgers gaan doen. Dat doe je niet. Dus voer ik vandaag niet het woord, hoort u van mij geen verhaal, geen betoog.

Vandaag spreek ik me niet uit, hoort u van mij geen analyse, geen getuigenis van de stand van ‘wat kunst vermag’ in Brabant. Over de trots die zich er meester heeft gemaakt van makers, ateliers, werkplaatsen, podia, plekken en publiek. Hoe we hier al vroeg creativiteit waarderen, leren uitproberen, talenten zich ontplooien, en amateur en professional elkaar weten te vinden. Waar we niet vergeten hoe rijk en breed kunst, cultuur en creativiteit zich hier manifesteert, ons inspireert en met elkaar verbindt. En heus ‘zij van cultuur’ weten, beseffen, hoe bijzonder dat dat is: de erkenning en steun van provincie en gemeenten. Op hen kun je dan ook bouwen. Zij verloochenen Brabant niet. Maar vandaag spreek ik me dus niet uit, hoort u van mij geen analyse, geen getuigenis.

Vandaag houd ik mijn mond, hoort u van mij geen redenering, geen argument waarom kunst en cultuur er zo toe doen. Waarom we inmiddels zouden moeten begrijpen hoe het onze samenleving vormt, kneed, ontleed en heelt. Hoe het onze nieuwgierigheid prikkelt en verbeeldingskracht voedt. Hoe het kans ziet het vertrouwde te betwijfelen en het vreemde te vertrouwen. Beweging brengt wanneer alles stilvalt. Houvast als alles beweegt. Maar vandaag houd ik dus mijn mond, hoort u van mij geen redenering, geen argument.

Vandaag klinkt niet mijn stem, hoort u van mij geen woorden, geen zinnen over hoe kunst, cultuur, creativiteit ons opstuwt, ontroert en meevoert tot grote hoogte. Maar evengoed de ongemakkelijke vragen stelt. De vragen naar de zin van het leven. De betekenis die we er aan geven, de waarheid of de waarden die we samen delen. En hoe we echt en oprecht ons in een ander kunnen verplaatsen. Omdat we samenleven, niets en niemand uitsluiten, en alleen samen de toekomst ontwerpen. Maar vandaag klinkt dus niet mijn stem, hoort u van mij geen woord, geen zinnen.

Vandaag geef ik niet mijn stem, kijk ik niet weg, praat ik niet goed dat een nieuw bestuur, cultuur reduceert tot vrije tijd en als prioriteit uitgumt in de ‘Agenda van Brabant’. Bestuurders die bij ‘alles van waarde’ vooral denken aan geld. Waar mensen wel tellen, maar als consument. Een dier een product is en de natuur slechts wisselgeld. Zelfs Europa is bij hen louter van waarde als we er aan kunnen verdienen. Hoe mager, kil en koud. Bijna wereldvreemd. En dus geef ik hen niet mijn stem, kijk ik niet weg, praat ik niet goed.

Maar als ik bedenk wat van Brabant, Brabant maakt. Dan zijn het niet de stenen, de gebouwen of het asfalt, noch de economie, de winst of concurrentiekracht. Dan zit Brabant in de mensen. Wat we doen of laten. Wat we maken, vermaken. Hoe we samenwerken, lief en leed verwerken, elkaar begroeten en ontmoeten. In hoe we onze liefde voor Brabant delen met velen, zijn schoonheid en pracht.

Het is daar waar je ook zwijgend, heel veel kunt zeggen.

Henri Swinkels

Zie ook

https://www.linkedin.com/pulse/voorzitter-leden-van-provinciale-staten-henri-swinkels

Zie ook: cultuur

Vaststelling bestemmingsplan N65 Vught

VVD VVD Vught 16-05-2020 10:48

https://vught.vvd.nl/nieuws/39482/vaststelling-bestemmingsplan-n65-vught

N65

Een omvangrijk dossier. Een dossier dat al ruim 10 jaar de rode draad is van politiek Vught.

Een dossier dat politiek Vught verbond. We hebben samen gestreden voor die verdiepte ligging, we hebben samen te vroeg gejuicht, we hebben samen een Kedeng Kedeng videoclip opgenomen. Samen in modieuze gele t-shirts toenmalig staatssecretaris Mansveld hartelijk welkom geheten op het Versterplein. Maar ook samen in 2015 aan de noodrem getrokken, door de toenmalige plannen voor een Zevenheuvelenweg door Vught af te schieten en te focussen op wat altijd het streven was: een verdiepte ligging met ongelijkvloerse kruisingen.

Daarvoor hebben we eigenlijk als gehele raad altijd de individuele partijbelangen aan de kant geschoven, altijd gehandeld vanuit het alles overstijgende Vughtse algemeen belang. Juist omdat we dat gezamenlijke doel voor ogen hadden, de verdiepte ligging van de N65. En dat hebben we gekregen.

De fractie van de VVD staat achter het plan van de reconstructie N65. Wij zijn ervan overtuigd dat we met het vaststellen van dit bestemmingsplan de eenwording in Vught vergroten en Vught daarmee daadwerkelijk leefbaarder maken. Dit plan is echt het onderste uit de kan, het maximaal haalbare, de beste keuze voor het algemene Vughtse belang.

Dus heeft de fractie van de VVD op 14 mei 2020 (hoewel het besluit pas in de nachtelijke uren van 15 mei werd genomen), na meer dan tien jaar lobbyen, plannen maken, onderzoeken en participeren, volmondig vóór het bestemmingsplan om de verdiepte ligging van de N65 mogelijk te maken gestemd. Wij zijn van mening dat het proces, met de onderliggende (lijvige en omvangrijke) documenten en de uitgebreide inspraakmogelijkheden, op juiste en meer dan fatsoenlijke wijze is gedaan.

Dat neemt echter niet weg dat ook wij zien dat het algemeen belang kan botsen met individuele belangen. Dat is ook de reden dat het college middels verschillende moties is opgeroepen verbeteringen door te voeren.

De belangrijkste hiervan vraagt om nu zo snel mogelijk aan de gang te gaan met oplossingen voor de voorziene knelpunten in het onderliggende wegennet. Voor de fractie van de VVD is de reconstructie van de N65 een meerwaarde en grote verbetering voor Vught. Het is de eerste serieuze fysieke stap in het opheffen van de Vughtse vierendeling, in de eenwording van Vught en daarmee in het leefbaarder maken van Vught