Nieuws van politieke partijen in Weert inzichtelijk

3403 documenten

50 jaar VVD in Weert

VVD VVD Weert 25-11-2023 08:37

https://weert.vvd.nl/nieuws/54389/50-jaar-vvd-in-weert
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat een VVD-afdeling in Weert werd opgericht. Een mooi moment om terug te blikken op die afgelopen 50 jaar. Het jubileum werd dan ook groots gevierd afgelopen zaterdag bij Café 't Swaentje. 
Leden, voormalig en huidig leden van de raden in Weert, de regio en de Provinciale Staten, lokale en Provinciale bestuurders en veel liberale vrienden waren afgelopen zaterdag aanwezig om mooie herinneringen te delen. Maar ook de politiek van de toekomst kwam voorbij.
Raadslid Lars Lambers presenteerde de avond. Hij wist te vertellen dat de afgelopen 50 jaar, 13 periodes er heel wat raadsleden en leden van het college van B&W namens de VVD in Weert zitting hadden. Voorzitter van het lokale netwerk, Ralf Stoks, voegde daar nog aan toe dat de VVD in Weert al sinds 2002 onafgebroken in het college van B&W actief is. 
Fractievoorzitter Thomas van Gemert presenteerde samen met voormalig wethouder en statenlid, Anton Kirkels, een magazine over 50 jaar VVD in Weert. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan lid van het eerste uur, voormalig wethouder en statenlid Jan Peeters.
Later op de avond vond er een debat plaats tussen Wendy van Eijk, op dit moment verkiesbaar als aankomend Tweede Kamerlid, en Frans Weekers, als oud Haags gediende. Er werden tussen hen Haagse en lokale tips uitgewisseld. 
Een succesvolle avond waar politiek van toen en nu tot leven kwam en die afgesloten werd met de live pianoshow van Nick Jefferson. 

Weerter VVD draagt Thomas van Gemert voor als kandidaat-wethouder

VVD VVD Weert 25-11-2023 08:30

https://weert.vvd.nl/nieuws/54388/weerter-vvd-draagt-thomas-van-gemert-voor-als-kandidaat-wethouder

Met het vertrek van wethouder Wendy van Eijk naar de Tweede Kamer is een vacature ontstaan in het college van B&W van de Gemeente Weert. De Weerter VVD draagt de huidige fractievoorzitter Thomas van Gemert voor als opvolger van Wendy van Eijk. Momenteel is Van Eijk wethouder met de portefeuille ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling, bedrijventerreinen, landbouw, natuur en financiën. 

De 30-jarige Thomas van Gemert is naast zijn raadslidmaatschap momenteel werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2017 zit hij in de gemeenteraad voor de Weerter VVD en vanaf 2018 vervult hij de rol van fractievoorzitter. Van Gemert heeft een achtergrond als econoom. In 2021 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht met een proefschrift over de effectiviteit van overheidsbestedingen. De portefeuille van wethouder Van Eijk spreekt hem dan ook erg aan. 

"Ik wil graag aan de slag om het werk van Wendy van Eijk voort te zetten. Zo vind ik het belangrijk dat we de gemeentefinanciën op orde houden en zorgen voor effectieve besteding van belastinggeld", aldus Van Gemert. "Verder moeten we tempo houden op woningbouw in Weert, want de druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog."

De benoeming van Thomas van Gemert staat geagendeerd tijdens de reguliere raadsvergadering van 20 december aanstaande.

Concept Omgevingsvisie Weert vastgesteld met 6 wijzigingsvoorstellen van de Weerter VVD

VVD VVD Weert 22-11-2023 06:45

https://weert.vvd.nl/nieuws/54375/concept-omgevingsvisie-weert-vastgesteld-met-6-wijzigingsvoorstellen-van-de-weerter-vvd

In de gemeenteraad van Weert is gisteren het concept van de Omgevingsvisie behandeld. In deze visie stellen we een ruimtelijk kader vast voor Weert voor de komende 10 tot 20 jaar. Waanzinnig belangrijk dus. Als Weerter VVD hebben we het stuk zorgvuldig voorbereid en vastgepakt wat wij als VVD echt belangrijk vinden voor het ruimtelijk kader van Weert. 

Wij zijn heel tevreden over de wijze waarop de visie zich uitspreekt over:

✓ De extra opgave bovenop de prognose met betrekking tot het bouwen van woningen
✓ Het veilig voelen van inwoners en bezoekers in Weert
✓ De bedrijventerreinen met bedrijven die passen in het DNA van Weert

Wat ons betreft spreekt de visie zich onvoldoende uit over:

✓ De bereikbaarheid van Weert
✓ De bereikbaarheid van het centrum
✓ De sfeerbeleving in de binnenstad

Wijzigingsvoorstellen (amendementen)

Om onze standpunten te laten landen in de Omgevingsvisie heeft de Weerter VVD gisteren zes wijzigingsvoorstellen gedaan.

Goed bereikbaar Weert

De Weerter VVD vindt het belangrijk dat Weert voor onze eigen inwoners en onze bezoekers met de auto goed bereikbaar is en blijft. Wij zien dat die bereikbaarheid echter onder druk staat. Zowel door de grote verkeersdruk op de Ringbaan-Noord maar ook door hetgeen in de visie staat opgenomen over de auto in de binnenstad en de wijken. 

Bedrijven die veel verkeersbewegingen veroorzaken willen we verplaatsen buiten de Ringbanen ten oosten van de Eindhovenseweg en ten noorden van de Roermondseweg. Door de verplaatsing kunnen op sommige plekken bedrijventerreinen worden getransformeerd naar woonwijken.

Ook is de ontsluiting via de gemeente Cranendonck naar de A2 een mogelijke oplossing voor een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen en woongebieden. Betere ontsluiting kanover bestaande wegen, waaronder het opwaarderen van de Ringbanen, maar indien noodzakelijk leggen we nieuwe wegen aan.  

We snappen dat op de singels en in de binnenstad de voorkeur uitgaat naar een auto die daar te gast is. En dat er ruimer baan komt voor fietsers en voetgangers. Maar de singels en het winkelhart moeten wel met de auto bereikbaar blijven. En ook het parkeren in de binnenstad mag niet verdwijnen. 

Sfeerbeleving in de binnenstad 

Van groot belang vinden wij onze positie als centrumstad. Ons centrum heeft een belangrijke winkelfunctie voor de regio. En dat moeten we blijven stimuleren. Want de leegstand in de binnenstad blijft wat ons betreft een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor moeten we scherpe keuzes durven maken en deze consequent doorvoeren. Wonen is mogelijk maar bewoners moeten zich beseffen dat wonen binnen de singels betekent dat je woont in een bruisend centrum. Als je kiest voor wonen in de binnenstad dan kies je voor levendigheid, voor winkelend publiek, levendige horeca, terrassen en evenementen. Dat is deprimaire functie binnen de singels en dat moet zo blijven. 

Wat betreft het horeca plein Oelemarkt moeten we als gemeente lef tonen en de keuze voor een horecaplein met ruimte voor evenementen ook echt durven maken. Daar past wat ons betreft wonen op de begane grond niet bij. 

Het wonen op de begane grond in de aanloopstraten mag wel. Maar ook hier moet het nadrukkelijk gaan om functiemenging met bedrijven, kantoren, leisure, daghoreca en wonen. Het wonen kan vanwege de verlevendiging niet de boventoonvoeren.

Transformeren doen we samen 

Ook de VVD snapt de mobiliteitstransitie. Maar in de praktijk neemt de positie van de auto alleen maar toe en is ons openbaar vervoer ver onder de maat. Willen we in mobiliteitiets bereiken zullen we, met de beperkte invloed die wij als gemeente hierin hebben, vooral van onderop samen met de bewoners en ondernemers in de diverse deelgebieden verder moeten werken aan deze transitie. Een pakket aan maatregelen vanuit het Weerter ‘torentje’ over de deelgebieden droppen leidt naar ons idee slecht tot gefrustreerde bewoners en ondernemers. 

En dit geldt ook voor de energietransitie. We ontkomen er niet aan maar we moeten niet vergeten dat dit een hele grote impact heeft op inwoners en ondernemers. Het vraagt ook veelruimte. Ruimte die schaars is. Dus laten we ook dit verder in de programma’s van onderop uitwerken. Samen met inwoners, ondernemers en de vele andere partners. 

Vastgesteld concept

De behandeling zorgde gisterenavond tot laat voor voldoende levendigheid in de raadszaal. Op het einde van de avond werd het concept van de Omgevingsvisie met een meerderheid van stemmen aangenomen. Door de gewijzigde voorstellen, mede ingediend door enkele andere partijen en in meerderheid gesteund door de raad, voelen wij ons als Weerter VVDvoldoende comfortabel bij het ruimtelijk kader.

Mening van de inwoners 

De inwoners van Weert worden binnenkort in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over het concept van de Omgevingsvisie. Nadat het college de inbreng van de raad en de inwoners heeft verwerkt komt de visie in de eerste helft van 2024 opnieuw naar de raad om definitief vast te stellen. 

Programma’s

Het kader wordt verder uitgewerkt in themagerichte en gebiedsgerichte programma’s waarin wij als raad het college graag van advies voorzien. De raad zal hiervoor ook de inwoners, ondernemers en andere partners nog benaderen voor input. 

 

Zorg dat je 23 november geen spijt krijgt van je stem!

SP SP Weert 21-11-2023 11:02

Weet je nog 2012? In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen dat jaar ontstond een tweestrijd tussen de VVD en de PvdA. Omdat mensen (toen al) vonden dat de VVD niet de grootste mocht worden stemden veel mensen ‘strategisch’. Zij gaven met alle goeie bedoelingen hun stem aan de PvdA. Het werd een nek aan nek race. De VVD haalde 41 zetels en de PvdA 38. Binnen 54 dagen waren ze eruit. Ze gingen samen met de VVD Kabinet Rutte 2 in.

Het was dát kabinet dat de verhuurdersheffing invoerde waardoor woningcorporaties hun winst moesten afstaan aan de overheid om de staatskas te vullen. Het was dát kabinet dat de AOW-leeftijd van 65 los liet en verhoogde. Het was dát kabinet dat waar het idee van de participatiewet werd uitgevoerd en haar verantwoordelijkheid voor de WMO en Jeugdzorg over de schutting van de gemeenten gooide. Het was dát kabinet dat het eigen risico verhoogde van €220,- naar €385,-. Het was dát kabinet waar de PvdA vriendelijk aan meewerkte.

Ik zie het nu weer gebeuren. Mensen gaan strategisch op de PvdA (nu met GroenLinks erbij) stemmen om een ‘linkse partij’ tegenover de VVD te zetten. Maar zodra de kans krijgen gaan ze weer met de VVD in zee en gaat de afbraak door. Dan blijven onze huren stijgen om de staatskas te vullen in plaats van dat het geld wordt gebruikt om nieuwe woningen te bouwen en om onze woningen op te knappen waardoor we minder geld kwijt zijn aan onze energierekening. Dan blijven onze ouderen langer doorwerken en gebruikt worden als melkkoe van bedrijven in plaats van dat zij op tijd met hun verdiende pensioen mogen. Dan blijven de problemen bij de WMO en jeugdzorg zich opstapelen omdat er geen centrale regie is vanuit de overheid en zullen onze zorgpremies en eigen risico blijven stijgen. Kortom: er verandert geen zak!

Stem sociaal. Stem SP Wil je écht een land wat socialer wordt? Waarin we naar elkaar omkijken en waarin we voor elkaar zorgen? Stem dan sociaal!

Een grotere SP kan ervoor zorgen dat mooie woorden van deze partijen geen loze beloften blijven maar echte plannen worden. Dan kunnen we daadwerkelijk de huren verlagen en huurders weer mee laten beslissen over hun woningen. Dan kunnen we de AOW-leeftijd weer verlagen naar 65 jaar. Dan wordt er niet bezuinigd op de zorg maar investeren we juist om de wachtlijsten in de ouderen- en jeugdzorg wegwerken en kunnen we de tekorten bij de maatschappelijke ondersteuning terugdringen. Dan maken we een einde aan het verdienmodel in de zorg door een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico maar wel met tandarts, fysio en GGZ, in te voeren. En maken we de zorgpremies afhankelijk van je inkomen. En tot slot. Dan kunnen we écht opzoek naar een kabinet zónder de VVD dit keer.

Kinderarmoede: pleisters helpen niet…

SP SP Weert 20-11-2023 13:56

Maandag 20 november hing de SP Weert een banner op aan een viaduct boven de A2 en het viaduct Hushoven in de wijk Boshoven om aandacht te vragen voor het stijgende aantal kinderen dat opgroeit in armoede. De partij vindt dat de afgelopen jaren vooral pleisters zijn geplakt, in plaats van dat het probleem bij de wortels werd aangepakt. De actie is onderdeel van een provinciale actie

Volgens het Centraal Planbureau groeien er in Nederland dit jaar naar verwachting ruim 230.000 kinderen op in armoede. Dit zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, zich niet kunnen aansluiten bij een sportclub of niet mee kunnen met leeftijdsgenoten als zij leuke dingen gaan doen. Daarbij komen nog de zorgen die zij, bewust of onbewust, van thuis meekrijgen. In hun verdere leven zullen zij continu tegen deze achterstand aanlopen.

Politieke keuzes Wat de SP betreft verdient ieder kind dezelfde kansen. Het moet afgelopen zijn met het plakken van pleisters en er moeten echte oplossingen komen voor dit gigantische probleem. Mathijs Fiddelaers, voorzitter van de lokale afdeling: ‘Niemand kiest ervoor om op te groeien in armoede en kinderen hebben niet eens een keuze! Het zijn politieke keuzes die ervoor zorgen kinderen in armoede opgroeien en waardoor de tweedeling stijgt. De kansen die je in het leven krijgt zijn nog steeds afhankelijk van de plek waar het wiegje staat, waarin je als kind wordt gelegd.’

Grote schande Om de stijgende (kinder)armoede echt aan te pakken wil de Socialistische Partij onder meer dat het minimumloon verhoogt wordt naar 16 euro, omdat op die manier ook de uitkeringen en overige lonen meestijgen. Daarnaast wil de partij het eigen risico afschaffen en wonen, boodschappen en energie weer betaalbaar maken, door het geld te halen waar het zit. Jorge Wolters Gregório, als nummer 12 de hoogst gepositioneerde Limburger op de lijst van de SP: ‘Het is een grote schande dat er zoveel kinderen in armoede opgroeien in een van de rijkste landen ter wereld. Terwijl miljonairs en grote bedrijven hun vermogen zien stijgen stijgt tegelijkertijd ook het aantal mensen in de armoede. Wat ons betreft moet de politiek ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Wij vinden dat miljonairs, grote bedrijven en mensen met een enorm vermogen moeten bijdragen aan het creëren van kansen voor iedereen door hen meer belasting te laten betalen.’

Naast Weert werden er ook spandoeken opgehangen in Gennep, Horst aan de Maas, Venray, Venlo, Roermond, Sittard, Kerkrade, Landgraaf, Heerlen en Maastricht.

Fractieleden VVD brengen bezoekje aan ondernemers in de binnenstad

VVD VVD Weert 17-11-2023 03:17

https://weert.vvd.nl/nieuws/54330/fractieleden-vvd-brengen-bezoekje-aan-ondernemers-in-de-binnenstad

Vanmiddag brachten fractieleden van De Weerter VVD een bezoekje aan ondernemers in de Weerter binnenstad. De ondernemers werden bedankt voor hun inzet om de binnenstad van Weert levendig te houden. Het bezoekje werd door velen enthousiast ontvangen. Er werd gesproken over:

✅ de leegstand in het winkelgebied

✅ de veiligheid 

✅ de kwaliteit van de getransformeerde winkelpanden naar woningen 

✅ de gevolgen van de personeelstekorten 

✅ dat Weert de moeite waard is om in te blijven investeren. 

Aankomende dinsdag behandelt  de gemeenteraad van Weert de Omgevingsvisie. De Weerter VVD heeft twee amendementen voorbereid m.b.t. het hoofdstuk dat gaat over de binnenstad met als doel de binnenstad levendig en bereikbaar te houden!

Ondernemers bedankt!

VVD VVD Weert 17-11-2023 01:50

https://weert.vvd.nl/nieuws/54328/ondernemers-bedankt

Hey ondernemer! Jij die zorgt voor werk, een bruisende buurt en winkelstraat, jij bent de basis van een welvarend Nederland. Ondernemen vergt lef, en dat vieren we vandaag op de Dag van de Ondernemer. Maar vieren alleen, is niet genoeg. We moeten zorgen dat ondernemen leuk is en je een goede boterham er aan kunt verdienen. Of we het nu over de de winkelier of de start-up hebben. Het advies- of het timmermansbedrijf.

De Nederlandse belofte is dat iedereen die hard werkt, het goed heeft. Jij als ondernemer bent het voorbeeld van dat ideaal. Maar we weten maar al te goed: dat staat onder flinke druk. Met de coronacrisis nog maar net achter de rug, worden de gevolgen van de oorlog in Oekraine nu duidelijk zichtbaar. Wij zullen doen wat nodig is om jou zo vrij als mogelijk te laten ondernemen en je te steunen. Want, ondernemer, je bent onmisbaar voor onze samenleving. 

Raad geeft geen steun aan ‘Weert geeft terug aan Weert’

VVD VVD Weert 12-11-2023 01:46

https://weert.vvd.nl/nieuws/54241/raad-geeft-geen-steun-aan-weert-geeft-terug-aan-weert

De Weerter VVD staat voor zo laag mogelijke lasten voor haar inwoners en niet voor het onnodig vasthouden van belastinggeld! Tijdens de bespreking van de begroting 2024 van Weert afgelopen donderdag hebben wij geprobeerd Weerternaren iets terug te geven met onze motie “Weert geeft terug aan Weert”. Dit werd de Weertenaren echter niet gegund. Onderstaand onze inbreng hierover tijdens het debat:

Al het geld dat we als gemeenteraad met z’n allen uitgeven is geld wat opgebracht wordt door onze inwoners. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan. Het is dan ook goed te zien dat na verwerking van de plannen en ambities van het college en zoals opgenomen in het coalitieakkoord de begroting van 2024 een batig saldo heeft opgeleverd.  

De Weerter VVD heeft nagedacht wat er met dit batig saldo moet gebeuren. Toevoegen aan de algemene reserve zou kunnen, maar we hebben al een uitstekend weerstandsvermogen. Dus waarom zouden we het geld van onze inwoners onnodig vasthouden. 

Het geld toevoegen aan de algemene middelen om het college aan te moedigen nieuwe projecten te zoeken zoals sommige partijen tijdens de algemene beschouwingen voorstellen staat haaks op hoe wij vinden dat met belastinggeld omgegaan moet worden. De lasten voor inwoners moeten we zo laag mogelijk houden en we moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Vanuit dat oogpunt is de Weerter VVD met het idee gekomen dit geld terug te geven aan de inwoners. Ze hebben dan wat extra’s in deze tijd van hoge kosten en inflatie. Als de Weertenaren dit dan weer uitgeven in Weert profiteren we er allemaal van. Een erg sympathiek voorstel lijkt ons.

Tijdens de beraadslagingen vandaag en voorafgaand aan deze vergadering is hier gemengd op gereageerd. Horende de argumenten, of beter gezegd de ontbrekende inhoudelijke argumenten, van andere partijen bekruipt ons bijna het gevoel dat dit voorstel stuit op afgunst en dit voorstel ons  daarom niet gegund wordt. Dit gevoel is zelfs zo sterk dat er tegen eigen advies van de college in én in tegenstelling tot de eigen beschouwingen met een plan van €1.5mln wordt ingestemd die ook onze sympathie heeft, maar beter op een andere manier gefinancierd had kunnen worden om dit voorstel tegen te kunnen houden. 

Maar je moet ook je verlies kunnen nemen. En de Weerter VVD staat altijd voor solide financieel beleid, dus ook nu. En omdat er na de stemmingen van vandaag nog onvoldoende ruimte over is voor dit voorstel willen we de motie bij deze intrekken. Maar wel met de opmerking dat wij erg kritisch zullen blijven monitoren dat het belastinggeld van onze inwoners niet onnodig uitgegeven zal worden en we de lasten voor onze inwoners altijd zo laag mogelijk zullen proberen te houden!

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1373665143/telegraaf-enquete-burger-smeekt-om-lagere-lasten

Algemene Beschouwing Begroting 2024

VVD VVD Weert 09-11-2023 01:27

Weert staat er goed voor. Er is een ruim overschot op de begroting en de van plannen voor deze bestuursperiode liggen op koers. Als we kijken naar de begroting 2024, dan valt op dat nóg meer dan in vorige begrotingen veel extra personele capaciteit wordt gevraagd. Wij vragen ons daarbij steeds meer af of we met zo’n uitdijende organisatie vol strategen en coördinatoren echt de doelen bereiken. We hebben in Weert vooral behoefte aan échte doeners en niet aan dikke plannen schrijvers. Al die plannen: hebben we straks wel voldoende mensen om ze tot uitvoering te brengen? Al die coördinatoren: wat merkt de inwoner of ondernemer daarvan? Bovendien lijkt het erop dat overal wel een extra ambtenaar voor nodig is, zelfs voor kerntaken, of taken die onderdeel moeten zijn van het reguliere werk, zoals burgerparticipatie. Zijn extra ambtenaren, zeker in deze krappe arbeidsmarkt, altijd de oplossing? Of moeten we eens naar andere mogelijkheden kijken, zoals automatisering of vereenvoudiging van de processen? De Weerter VVD wil daarom graag de volgende accenten leggen deze begrotingsbehandeling.

https://weert.vvd.nl/nieuws/54186/algemene-beschouwing-begroting-2024

Bouwen, bouwen, bouwen!

Het college blijft zich ook komend jaar inzetten om ervoor te zorgen dat de doelstelling wordt gerealiseerd om in 4 jaar 1.000 woningen te bouwen. Het bouwen van voldoende woningen blijft essentieel om het Weerter voorzieningenniveau op peil te kunnen houden en in te spelen op groei. Er liggen veel kansen voor Weert, mede vanwege de groei vanuit de Brainport regio Eindhoven. We lezen in de begroting dat Weert hierin verantwoordelijkheid moet nemen. Het college pakt de motie op van de Weerter VVD die in november 2022 is aangenomen. Wij vinden dat het college verder moet concretiseren en anticiperen op kansen die zich voordoen en de raad hierin mee moet nemen. Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie gaan wij graag met het college en de andere partijen in gesprek over de inrichting van onze omgeving met betrekking tot wonen en bedrijvigheid. De ruimte voor wonen en bedrijven is schaars dus we moeten keuzes maken. Om écht tempo te kunnen maken qua woningbouw is het goed te lezen dat het college inzet op een actief grondbeleid. Daarnaast zijn we als Weerter VVD heel benieuwd hoe het college nieuwe initiatieven voor flexwonen wil faciliteren in het op te stellen programma Volkshuisvesting. We hopen overigens dat onze collega raadsleden dan beter meewerken dan bij eerdere initiatieven, anders komt hier waarschijnlijk weinig van terecht. 

Investeren in een fijne leefomgeving

De Weerter VVD vindt het belangrijk dat de gemeente écht aan de slag gaat om te investeren in een fijne leefomgeving. Al jaren ligt het onderhoud van de openbare ruimte er belabberd bij. Het wordt tijd dat de gemeente werk maakt van fatsoenlijk groenonderhoud en begaanbare trottoirs. Hierover dienen we twee amendementen in. Verder vraagt de Weerter VVD aandacht voor herinrichting van de Stationsstraat. De schop moet eindelijk eens in de grond. Het duurt de Weerter VVD allemaal erg lang. Hetzelfde geldt voor clustering van sportaccommodaties. Open Park Weert biedt een geweldige kans. Hierover dienen we eveneens een motie in. Tenslotte zijn we blij met het geplande onderzoek naar de verkeersdrukte op de Ringbaan-Noord en -West. De Weerter VVD blijft benadrukken dat de Westtangent een goede oplossing is voor het verlichten van verkeerdruk. We zijn benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt.

Realistische duurzaamheidsdoelstellingen

Op het gebied van klimaat en duurzaamheid ziet de Weerter VVD echter dat het college af en toe wel érg of zelfs te ambitieus is. Wij vragen ons af hoe realistisch de doelstellingen in de begroting zijn. Hoe wil het college bijvoorbeeld het aandeel mobiliteit in de energiebehoefte met 10% verminderen ten opzichte van dit jaar? En ook bij restafval staat een doelstelling om het aantal kilogram restafval te verminderen, zonder duidelijke maatregelen. De Weerter VVD wil vasthouden aan het huidige systeem voor inzameling van huishoudelijk afval. We nemen aan dat het college bij het standpunt blijft dat verandering de komende jaren niet aan de orde is. Ook zet de Weerter VVD vraagtekens bij uitbreiding van toezicht- en handhavingscapaciteit voor klimaatadaptatie en de energietransitie. Wij zijn altijd voorstander van stevige toezicht- en handhaving als het gaat om veiligheid, maar we hebben geen trek in een soort klimaatpolitie die woningen en bedrijven inspecteert op het helemaal correct afkoppelen van regenpijpen. We mogen ook vertrouwen hebben in onze inwoners en bedrijven.

Levendige binnenstad

De Weerter VVD is trots op de binnenstad. Het is goed dat hier inmiddels meer aandacht naar uitgaat. We hebben nu een binnenstadregisseur, evenementencoördinator, cultuurcoördinator en gelukkig heeft BIZ-ondernemers een doorstart gemaakt. En ondanks het debacle rond Weert Marketing, hebben wij er vertrouwen in dat komend jaar na een tweede poging een succesvolle marketingorganisatie wordt opgezet. Wat de Weerter VVD betreft wordt 2024 het jaar waarin we resultaten zien van alle investeringen waardoor de binnenstad een uithangbord wordt voor Weert. Hiervoor is samenwerking tussen alle schakels essentieel. Het oplossen van leegstand blijft een aandachtspunt. Het is jammer dat ons voorstel tijdens de begrotings-behandeling 2023 om maatregelen te nemen om de leegstand te bestrijden niet verder wordt opgepakt. Wel zien we dat het college een stimuleringsfonds voorstelt om verhuisbewegingen van ondernemers richting de binnenstad te stimuleren. Wij hebben onze twijfels of deze regeling van €150.000,- echt zoden aan de dijk zet. Hoe denkt het college hierover?

Evenementen die Weert op de kaart zetten

Weert is een levendige stad, met mooie goedbezochte evenementen die onze stad echt op de kaart zetten. Met het regionale evenementenbudget geven we deze bestuursperiode een extra impuls aan evenementen. We zien nu dat het college meer wil inzetten op het spreiden van evenementen over de gemeente. Wij vragen ons af welk probleem we hiermee oplossen. Wij horen juist dat organisatoren van evenementen vaak de melding krijgen dat een vergunning wordt geweigerd om veiligheidsredenen. Graag horen we hoe het college hier tegenaan kijkt. Verder lezen we in de begroting dat de gemeente voorbereidingen treft omdat Weert is verkozen tot Närrische Kulturstadt 2024-2025. De Weerter VVD vraagt zich ten zeerste af hoe groot dit evenement wordt en op welke manier de Weerter inwoners, verenigingen en bedrijven worden betrokken. Wat levert het op voor Weert? Hiervoor dienen we een amendement in.

Weert geeft terug aan Weert

Zoals gezegd staat de gemeente er financieel goed voor. Zo goed zelfs dat er ruim €2,8 miljoen overblijft op de begroting 2024 na de verwerking van de Septembercirculaire. Wat de Weerter VVD betreft is het onwenselijk dit geld zomaar in de gemeentelijke spaarpot te stoppen. Die spaarpot is ruim gevuld en vrijwel alle plannen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Het wordt tijd geld terug te geven aan inwoners, bedrijven en organisaties. Zij kunnen veel beter dan de gemeente bepalen waar ze het geld aan willen uitgeven. Daarom dienen we een motie in om inwoners via de korting op de afvalstoffenheffing geld terug te geven, waarbij we een oproep doen dit geld in Weert te besteden. Op die manier geeft Weert écht terug aan Weert!

Tot slot

De Weerter VVD is tevreden over de begroting. Er is de komende jaren nog genoeg te doen in Weert. Wij gaan graag aan de slag om Weert klaar te stomen voor de toekomst. Daarvoor willen we keuzes maken om de juiste investeringen te doen in Weert en voor de Weertenaren.

Koffietijd met Wendy van Eijk

VVD VVD Weert 03-11-2023 05:09

https://weert.vvd.nl/nieuws/54093/koffietijd-met-wendy-van-eijk

Koffietijd! 

Wil je ons kandidaat-Kamerlid Wendy van Eijk nog iets meegeven voordat ze naar Den Haag vertrekt? Wil je haar succes wensen? Of gewoon even gezellig in gesprek? Kom dan morgen 4 november tussen 11:00 en 14:00 uur langs bij Café ‘t Swaentje. Wij zorgen voor koffie en wat lekkers!