Nieuws van politieke partijen in Westland inzichtelijk

1994 documenten

Zomergroet

ChristenUnie ChristenUnie Westland 25-07-2020 12:58

Inmiddels is de vakantieperiode aangebroken. Dit geldt ook voor onze fractieleden. Vanaf D.V. maandag 31 augustus worden alle politieke activiteiten weer opgestart. U en jij kunnen ons echter altijd bereiken via het emailadres: info@cusgpwestland.nl.

/r/690eff994618e138da1ab13663f0beda?url=http%3A%2F%2Fwww.cusgpwestland.nl%2Fzomergroet%2F&id=ca426fa406236a6817b93cfd9699458e84113ad7Fractie ChristenUnie-SGP Westland

Wij wensen u een goede en gezegende zomer toe.

Fractie ChristenUnie-SGP Westland

PvdA in juli

PvdA PvdA Westland 23-07-2020 09:05

Na een hectische vergadering van 6 uur is de gemeenteraad met vakantie. Voor PvdA Westland waren tijdens deze vergadering belangrijke onderwerpen aan de orde. De woonvisie, kleine bouwprojecten, strandtenten, de Islamitische school en een anti-racismemotie.

Woonvisie

De afgelopen 4 jaar zijn 600 sociale huurwoningen te weinig gebouwd. De nieuwe Woonvisie wil daarom de komende 10 jaar 1600 sociale woningen bij bouwen maar dit gaat ten koste van de sociale koop en middenhuur woningen. PvdA Westland vindt het ongelofelijk dat de dure koopwoningen (uiteindelijk 8000) uit de Westlandse Zoom en het Waelpark weer buiten schot blijven. Laten we eindelijk betaalbare huur en koop gaan bouwen.

Postzegeltjes

Met bouwen, bouwen, bouwen bedoelt de PvdA niet kleine bouwplannen die steeds maar een paar betaalbare woningen bevatten. Dit zijn slechts druppels op de gloeiende plaat van de woningnood. Het zijn vaak lelijke blokkendozen die de dorpen ontsieren. Dit geldt zeker voor het plan aan de Kerklaan in Wateringen. Een mooi plan krijgt wel de steun van PvdA Westland zoals de Dalton Mavolocatie in Naaldwijk met een mooie mix van sociale huur, sociale koop en middenhuur.

Strandpaviljoens

De raad (lees coalitie) wil twee jaarrond strandpaviljoens per standslag toestaan. Dit gaat in tegen de Kustvisie die het college als uitgangspunt zou gebruiken en tegen de afspraken in het Kustpact. De PvdA vindt dat het college eerst in overleg moet met de partners uit dit pact om te kijken wat een gewenste ontwikkeling is.

Discriminatie

Namens de Jongerenraad mocht PvdA Westland een motie indienen om racisme en discriminatie tegen te gaan. Na aanname gaat de burgemeester met de Jongerenraad concrete stappen  uitwerken. Alleen de lokale partijen GBW en LPF stemden tegen. Ze houden samen met WV nog steeds de komst van de Islamistische school tegen. Zolang iedereen een school mag stichten vindt PvdA Westland dat dit ook geldt voor Yunus Emre. De lokalo’s handelen in strijd met de wet en met de grondwet. Beroep tegen de raad van State en de minister is kansloos en verwerpelijk.

 

Nico de Gier Fractievoorzitter PvdA Westland

Reageren? nico@pvdawestland.nl

Het bericht PvdA in juli verscheen eerst op PvdA Westland.

Van steun voor lokale bedrijven tot schonere wijken - de SP boekt succes!

SP SP SGP D66 ChristenUnie Westland 22-07-2020 11:28

Het roerige politieke seizoen van 2019-2020 werd afgesloten met een raadsvergadering van bijna 9 uur lang, verspreid over 14 en 15 juli. De Haagse SP-fractie wist - al dan niet in samenwerking met andere gemeenteraadsfracties - diverse successen binnen te slepen!

Steun in de rug voor lokale bedrijven

Samen met onder andere de fracties van D66, VVD, ChristenUnie-SGP en Hart voor Den Haag / Groep de Mos diende de SP een voorstel in om als gemeente meer producten en diensten in te kopen bij het lokale midden- en kleinbedrijf. Zo kunnen we Haagse ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen in deze economische zware tijd. Ook publieke instellingen in Den Haag zoals woningcorporaties, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen zouden dit voorbeeld wat de SP betreft moeten volgen. Om dit te bereiken stelden wij voor om een Haags Inkoop Platform in het leven te roepen. “Als we alle publieke instellingen in Den Haag zover krijgen om lokaal in te kopen zou dat een flinke steun in de rug zijn voor het Haagse MKB. Daarnaast blijft iedere euro waarmee je als gemeente bij Haagse bedrijven inkoopt drie keer zo lang in de lokale economie”, aldus SP-fractievoorzitter Lesley Arp. Het voorstel werd met unanieme steun aangenomen. 

Gesubsidieerde grootverdieners in beeld

Ook besprak de raad het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente. Helaas was het door een uitspraak van de Raad van State niet langer mogelijk voor de gemeente om van gesubsidieerde instellingen te eisen dat zij de Wet Normering Topinkomens (WNT) naleven. Het voorstel van de SP en onder andere GroenLinks om er in ieder geval voor te zorgen dat bedrijven en organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen zo transparant mogelijk zijn over het al dan niet voldoen aan de WNT-norm werd met unanieme steun aangenomen. De raad krijgt jaarlijks van het college te horen welke instellingen in overtreding waren van de WNT-norm en welke actie hierop is ondernomen. 

Steun voor alle (seks)werkers

Daarnaast was de SP mede-ondertekenaar van een motie van de Partij voor de Dieren, die het college opriep om met terugwerkende kracht een regeling te treffen voor sekswerkers die tijdens de coronacrisis geen recht hadden op inkomensondersteuning. Zo konden sekswerkers die volgens het zogenaamde ‘opting-in’-systeem werken de afgelopen maanden geen beroep doen op de financiële regelingen vanuit het Rijk, terwijl zij wel belasting betalen. Hoewel de motie van de Partij voor de Dieren werd ontraden door verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen, is deze toch aangenomen door een meerderheid van de raad. De SP hoopt dat de gemeente snel actie onderneemt om deze groep sekswerkers financieel te hulp te schieten.

Basisbanen 

Met onder andere de PvdA riepen wij het college op om te onderzoeken waar kansen liggen voor de invoering van zogenaamde ‘basisbanen’. Basisbanen zijn bedoeld om mensen die zeer moeilijk aan werk kunnen komen grip te bieden op een onzekere arbeidsmarkt. Den Haag kent al een variant op de basisbaan (de zogenaamde STiP-baan), maar deze is slechts van tijdelijke aard. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid stelt echter voor om vaste banen in het leven te roepen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien ligt er in de stad veel werk voor het oprapen: denk aan het op orde houden van de openbare ruimte. Alleen de VVD en de PVV stemden tegen het voorstel voor een onderzoek naar basisbanen.  

Rattenoffensief

Ook twee SP-voorstellen om het tergende rattenprobleem in onze stad beter aan te pakken werden aangenomen in de raad. Allereerst stelden we voor om de schoonmaakcapaciteit in de wijken Moerwijk en Transvaal te vergroten zolang er sprake is van een afval- en rattenprobleem. Zo steekt het de SP dat er in de zogenaamde ‘Internationale Zone’ (het gebied rond het World Forum) meer wordt schoongemaakt dan in deze dichtbevolkte wijken. Door in de Internationale Zone minder schoon te maken wordt de schoonmaakcapaciteit in Moerwijk en Transvaal de komende tijd vergroot.

Het tweede voorstel verzocht het college om bij de herinrichting van de buitenruimte in gebieden met veel rattenoverlast te letten op de aanwezigheid van schuilplaatsen voor ratten en met woningcorporaties afspraken te maken over een rattenvrije inrichting van de binnentuinen. SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot vraagt inmiddels een jaar samen met de Actiegroep Rattenoverlast Moerwijk aandacht voor de relatie tussen het rattenprobleem en de inrichting van de buitenruimte. Zo verdwijnt er veel afval tussen bodembedekkers en laag struikgewas en vormt dit type groen een natuurlijke schuilplaats voor ratten. 

Een frisse start voor slachtoffers van de toeslagenaffaire


Ten slotte een lichtpuntje in de toeslagenaffaire: Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende mede namens de SP een motie in om de Haagse slachtoffers extra te ondersteunen. Janet Ramesar, een Haags slachtoffer van de toeslagenaffaire, is een van de grondleggers van dit voorstel dat inmiddels in diverse gemeenten is aangenomen. De motie verzocht het stadsbestuur om een gemeentelijk vangnet op te zetten voor de mensen die door het falen van de Belastingdienst in relatie tot de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. De gemeente zal via diverse kanalen communiceren waar de slachtoffers terecht kunnen voor ondersteuning. Ook zal er speciale aandacht uitgaan naar de situatie van de kinderen.

Criminele organisatie of grijs gebied?

PvdA PvdA Westland 16-07-2020 14:43

Een ( ex-) wethouder die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van – onder meer – lidmaatschap van een criminele organisatie.. Ik heb het niet eerder meegemaakt.

De eerste associatie bij “een criminele organisatie” is wapens, drugs  en liquidaties. Ga er van uit dat dit in de Haagse gemeentepolitiek niet aan de orde is.  Wel een uit de hand gelopen “cliëntelisme”,  een ander woord voor wat de beschuldigden “ombudspolitiek” noemen. Gewoon mensen – vooral jouw kiezers – helpen.

In een vorig leven hoorde campagnevoeren er voor mij ook bij. Waaronder affiches verspreiden en verkiezingsborden plaatsen. Daar was een keurig lijstje voor: alle leden een raamposter en sommigen een bord in de tuin. Ik zie me nog met een bord onder de arm bij een huurwoning in Velp zuid aanbellen. “Ja, zet hem maar op de hoek neer – kijken er twee straten op uit”; zei de bewoner. “Dat ik hier woon heb ik te danken aan een raadslid van jullie partij. Ik was eigenlijk nog niet aan de beurt, maar hij heeft het toen toch voor elkaar gekregen”. Ik plaatste het bord en vertrok. Maar op de terugweg sloeg de twijfel toe: mooi voor die bewoner en voor de partij – maar wat trof ik hier aan?

Jaren later zat ik in de zaal toen Minister Ien Dales op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een toespraak hield over integriteit in het openbaar bestuur. “Een beetje zwanger bestaat niet, je bent integer of niet”. Dat galmde destijds lang na. De ontkenningsfase was voorbij en “integriteit” werd een thema in bestuurlijk Nederland.

In het openbaar bestuur ging men op zoek naar richtlijnen, normen, kortom: beleid. Afgezien van de “Pepernorm” van € 50,- voor het aanvaarden van cadeaus (ontstaan na de bonnetjes affaire met de Rotterdamse burgemeester Bram Peper) ken ik een fraaie procedure afspraak: “Iedereen is zelf verantwoordelijk en geeft zijn/haar eigen grenzen aan. Alleen alles altijd schriftelijk bevestigen en de brief in de circulatiemap.” Anno nu: een cc naar iedereen. Een andere richtlijn: “Iedereen mag alles aannemen, mits binnen een dag consumeerbaar”. Kortom: een flesje wijn mag. Maar zoals ooit in Hoofddorp bij de opening van een drankwinkel de burgemeester zijn sleutel af gaf met de toelichting: “mijn auto staat om de hoek”; – en er daarna een kist wijn aantrof – dat kan dus niet.

Het lijken incidenten, maar als onder de noemer “ombudspolitiek ” het mantra wordt: “voor wat hoort wat,” betreden partijen een grijs gebied. Zelfs als het gaat het om het mogen plaatsen van een verkiezingsbord of zonder direct eigen belang. Hoewel een flesje wijn of een etentje?

Voor dat je het weet ben je lid van een criminele organisatie.

Kortom: een beetje zwanger bestaat nog steeds niet.

 

Wateringen, 11 juli 2020

Eric R. Borggreve

Het bericht Criminele organisatie of grijs gebied? verscheen eerst op PvdA Westland.

Fotopanelen Tweede Wereldoorlog onthuld

ChristenUnie ChristenUnie Westland 01-07-2020 20:02

Vandaag zijn in zes Westlandse dorpen panelen onthuld met foto’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn genomen in dat dorp.

/r/8a64c91bb3c66a6397cf207ce5ec0401?url=http%3A%2F%2Fwww.cusgpwestland.nl%2Ffotopanelen-tweede-wereldoorlog-onthuld%2F&id=8db9bc97e3e3c4d4d03f6739cfe5e44ad6100bbd
/r/8a64c91bb3c66a6397cf207ce5ec0401?url=http%3A%2F%2Fwww.cusgpwestland.nl%2Ffotopanelen-tweede-wereldoorlog-onthuld%2F&id=8db9bc97e3e3c4d4d03f6739cfe5e44ad6100bbd

De fractie ChristenUnie-SGP Westland was aanwezig in Ter Heijde, waar wethouder Gardien het paneel onthulde.

Dit initiatief maakt deel uit van de herdenking van 75 jaar vrijheid. Het doel van de panelen is een bijdrage te leveren aan de bewustwording dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

/r/8a64c91bb3c66a6397cf207ce5ec0401?url=http%3A%2F%2Fwww.cusgpwestland.nl%2Ffotopanelen-tweede-wereldoorlog-onthuld%2F&id=8db9bc97e3e3c4d4d03f6739cfe5e44ad6100bbd

Er zijn ook panelen geplaatst in: Naaldwijk, ‘s-Gravenzande, Poeldijk, Wateringen en De Lier.

/r/8a64c91bb3c66a6397cf207ce5ec0401?url=http%3A%2F%2Fwww.cusgpwestland.nl%2Ffotopanelen-tweede-wereldoorlog-onthuld%2F&id=8db9bc97e3e3c4d4d03f6739cfe5e44ad6100bbd

Succes: motie SP ‘Den Haag voor 14’ aangenomen

SP SP GroenLinks PvdA Westland 01-07-2020 14:50

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2020 heeft de Haagse raad zich uitgesproken voor het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. Onze fractievoorzitter Lesley Arp diende hiertoe samen met Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij een motie in om bij het kabinet aan te dringen op het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. De fracties van GroenLinks, de PvdA, NIDA en de Islam Democraten hebben het voorstel mede-ondertekend. 30 raadsleden stemden voor, wat betekent dat de motie is aangenomen! Lesley Arp: “Ik ben ongelooflijk trots dat Den Haag zich als eerste G4-stad aansluit bij de groeiende beweging voor een minimumloon van 14 euro. Het doel is natuurlijk dat ook het ‘andere Den Haag’ uiteindelijk niet langer om de roep voor een fatsoenlijk inkomen voor iedereen heen kan.” 
 
Mensen met een minimumloon hebben de afgelopen decennia 20% aan koopkracht ingeleverd. Deze mensen hebben naast hun vaste lasten nauwelijks geld over voor andere uitgaven. In Den Haag is gebleken dat bijna de helft van de Hagenaars die uit de bijstand stroomt in het eerste half jaar aanzienlijk minder dan het minimumloon verdient. Dit betreft dus een groep die beroep moet doen op gemeentelijke armoedevoorzieningen om het hoofd boven water te houden. Arp: “Het zijn met name deze mensen geweest die tijdens de coronacrisis keihard doorgewerkt hebben om ons in onze basisbehoeften te voorzien: vakkenvullers, schoonmakers, pakketbezorgers. Zij horen hier ook de financiële waardering voor te krijgen die zij verdienen. Daarom hebben we dit moment aangegrepen om de motie in te dienen.” Voorafgaande aan de raadsvergadering vond er voor het stadhuis een stoepkrijtactie plaats van de lokale actiegroep Den Haag Voor14. Ook de jongeren van ROOD Den Haag waren van de partij. 

LEF!

VVD VVD Westland 27-06-2020 23:53

VVD Westland heeft met enthousiasme kennisgenomen van de perspectiefbrief - met daarin de voorstellen om sterker uit de coronacrisis te komen. De geschetste visie en toekomstperspectief getuigen van lef en dat stemt ons hoopvol in het werken aan een nog beter en sterker Westland. Lef om in een crisistijd geld uittrekken om in onze samenleving en economie te investeren. De investeringen en maatregelen staan in de perspectiefbrief die B&W vandaag heeft gepresenteerd.

https://westland.vvd.nl/nieuws/40047/lef

© Google

Er wordt ons inziens terecht gekozen om te investeren in de Westlandse bedrijvigheid en publieke zaken om de gemeente aantrekkelijk te houden om er te wonen, leven en recreëren. Belangrijk is dat de Westlandse werkenden, gezinnen en huizenbezitters worden ontzien omdat zij al hard genoeg zijn geraakt door de crisis. Hoewel er door sommige anderen gemeenten snel naar de OZB-verhoging wordt gegrepen, is er terecht gekozen de huizenbezitters te ontzien en vooral de algemene reserves aan te wenden om de klappen op te vangen. De VVD zal zich ook blijven inzetten tegen een verhoging van de belastingen.

 

VVD Westland is blij met de investeringen die het college voornemens is te doen. Sander Zuyderwijk, fractievoorzitter: ‘Eerdere crisissen zijn overwonnen. We zijn er nog niet, maar ook deze crisis zullen we overwinnen. Daarom is het goed dat het college nu investeert in  voorzieningen als sport, bereikbaarheid en ondersteuning aan mensen in onze samenleving’. 

 

Misschien had er nog meer gemoeten, maar we kunnen ook niet alles. Het is een balans. De keuze om te investeren te investeren in bereikbaarheid, de Westlandse economie, de zwembaden, hockeyveld en sociale aspecten (steun aan het sociaal domein) worden wij wel warm van. VVD Westland ziet een visie waarbij de Westlandse economie, bereikbaarheid, maatschappelijk investeren en levendige kernen voorop staan. Dìt is investeren in Westland! Dit is anticyclus, dit is LEF!

Gasloze nieuwbouwwijk verwarmt met gas

PvdA PvdA Westland 25-06-2020 18:05

Op 10 juni verscheen er bericht in AD Westland dat de gasloze nieuwbouwwijk Zand en Honig  in  ’s-Gravenzande toch met gas verwarmd wordt. De bewoners moeten mogelijk 5 jaar wachten op een aansluiting op een aardwarmtebron. De PvdA Westland heeft hierover in de vergadering van 16 juni van de Commissie Ruimte vragen over gesteld.

Hieronder leest u de gestelde vragen en de antwoorden van wethouder J.A. Gardien- Reinders.

Aanleiding

In het AD van 10 juni jl. Wordt in een artikel gemeld dat de gasloze wijk Zand en Honing in   ‘s-Gravenzande mogelijk 5 jaar moet wachten op een aansluiting op een aardwarmtebron. De gasgenerator die de wijk verwarmt zorgt voor geluidsoverlast en bezet een aantal parkeerplaatsen. Bewoners worden blijkens het artikel o.a. slecht geïnformeerd.

Vraag 1

Is de strekking van het artikel juist?

Antwoord 1

Het klopt dat in deze wijk niemand een gasaansluiting kan krijgen. Warmte wordt in deze wijk geleverd via een warmtenet . In de verkoopbrochure van de ontwikkelaar Heijmans staat vermeld dat “…zodra de geothermiebron actief is zal de warmte voor jouw huis hier vandaan komen …. ”. Daar staat dus niet : vanaf oplevering is uw woning aangesloten op de geothermiebron. Dat gaat wel gebeuren, maar daarvoor moeten voldoende afnemers zijn. Dat is pas op termijn als er meer woningen zijn opgeleverd en/of er ook glastuinbouwers zijn aangesloten op het warmtenet . Omdat de wijk verder groeit en er gelijktijdig ook steeds meer glastuinbouwers aansluiten wordt er gesproken van een termijn tussen de drie en vijf jaar. De wijk wordt tot dat zover is verwarmd via een gasgestookte ketel . Die komt te staan in het warmteverdeelstation dat langs de Rijnvaartweg komt te staan en eind dit jaar opgeleverd wordt, doch uiterlijk voordat de laatste woningen zijn opgeleverd, van het deelproject waar de container is geplaatst . Zodra het warmtenet wordt aangesloten op geothermie, zal de ketel dienst gaan doen als back-up warmtevoorziening.

Omdat het warmteverdeelstation nog niet klaar is staat op een andere bouwplaats tijdelijk een container met daar in een zeer moderne gasketel . Zodra daar de woningen worden opgeleverd is die container weg en worden daar parkeerplekken aangelegd.

Er worden dus geen parkeerplaatsen voor opgeofferd. Uiteraard voldoet ook de containeroplossing aan alle eisen. Net zoals iedere technische installatie of consumenten cv -ketel produceert ook een tijdelijke warmtecentrale geluid. Uiteraard is de   ‘container’ van de tijdelijke warmtecentrale vol ledig geïsoleerd en voldoet de installatie aan alle gestelde (veiligheids -)eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het ‘Bouwbesluit’ van de rijksoverheid: maximaal 50 dB (decibel) overdag, 45 dB ochtend/a vond, 40 d B ’s nachts. Om te vergelijken: fluisteren 37 d B, menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB. Uiteindelijk worden de geluidseisen door de lokale vergunningverlener bepaald en opgelegd.

De bewoners hebben voor aankoop van de woningen zowel een verkoopbrochure ontvangen als de leveringsvoorwaarden van HVC (Huisvuilcentrale). Begin dit jaar heeft ontwikkelaar Heijmans zaken nog eens extra verduidelijkt . Op korte termijn zal er ook een digitale informatieavond worden georganiseerd vanuit ONW (Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland).       U begrijpt dat dat in verband met de Corona -epidemie wat moeilijker te organiseren is.

Vraag 2

Wist de gemeente West land hiervan?

Antwoord 2

De gemeente Westland wist dat er tijdelijke maatregelen getroffen zouden worden. Maar voor alle duidelijkheid. De leverantie van nutsvoorzieningen (warmte, maar ook elektriciteit , glasvezelverbindingen, etc.) loopt niet via de gemeente en/of ONW. De Rijksoverheid heeft besloten dat de levering van nutsvoorzieningen geschiedt door private partijen. Aansluitingen worden door de ontwikkelaars aangevraagd. De gemeente Westland en ONW hebben daar geen directe betrokkenheid bij .

Vraag 3

Welke maat regelen zijn er genomen om di t in de toekomst te vermijden?

Antwoord 3

Hier kunnen geen maatregelen tegen genomen worden. Althans niet door de gemeente Westland en/of ONW.

Vraag 4

Wat zijn de consequenties voor bewoners en gemeente?

Antwoord 4

Voor de gemeente zijn er geen consequenties. Voor de bewoners in directe zin ook niet . Zij hebben warmte besteld bi j HVC en die ontvangen zij ook.

Vraag 5

Hebben omwonenden last door de getroffen noodmaatregel?

Antwoord 5

Nee. De afstand naar de tijdelijke container is groot genoeg. Bovendien voldoet de container aan alle wettelijke eisen.

Vraag 6

Hoelang gaat deze over last duren?

Antwoord 6

De container voldoet aan alle eisen. Dan is het de vraag of er sprake is van over last . Het definitieve warmteverdeelstation is eind 2020 gereed, de tijdelijke installatie kan blijven staan tot het moment voordat de laatste woningen zijn opgeleverd, van het deelproject waar de container is geplaatst .

Vraag 7

Worden de bewoners en omwonenden op enigerlei wijze financieel gecompenseerd?

Antwoord 7

Uiteraard moet u voor die vraag niet bi j de gemeente zijn, per slot van rekening heeft de gemeente hier in directe zin geen rol .

Vraag 8

Wie gaat bewoners en omwonenden informeren?

Antwoord 8

HVC heeft de projectontwikkelaars vanaf de eerste gesprekken geïnformeerd dat er een tijdelijke oplossing komt om de warmte te leveren zolang er nog niet aangesloten is op de geothermiebron. Ook bij de verkoop is dit schriftelijk aan de kopers medegedeeld. Iedereen was dus op de hoogte of had dit al thans redelijkerwijs kunnen zijn. Toch blijkt dat er nog veel vragen zijn. Daarom organiseert ONW samen met de gemeente, de projectontwikkelaars en HVC binnenkort een bewonersavond voor alle particuliere eigenaren, huurders en overige belangstellenden om antwoord te geven op de vragen die bi j hen leven omtrent de nieuwbouw c.q. het warmtesysteem. In verband met de Coronacrisis is dit allemaal iets lastiger te organiseren dan normaal.

 

Het bericht Gasloze nieuwbouwwijk verwarmt met gas verscheen eerst op PvdA Westland.

Gasloze nieuwbouwwijk verwarmd met gas

PvdA PvdA Westland 25-06-2020 10:25

Op 10 juni verscheen er bericht in AD Westland dat de gasloze nieuwbouwwijk Zand en Honig  in ’s-Gravenzande toch met gas verwarmd wordt. De bewoners moeten mogelijk 5 jaar wachten op een aansluiting op een aardwarmtebron.

De PvdA Westland heeft in de vergadering van de Commissie Ruimte van 16 juni hierover vragen over gesteld.

Hieronder leest u de gestelde vragen en de antwoorden van wethouder J.A. Gardien- Reinders.

Aanleiding

In het AD van 10 juni jl. Wordt in een artikel gemeld dat de gasloze wijk Zand en Honing in   ’s -Gravenzande mogelijk 5 jaar moet wachten op een aansluiting op een aardwarmtebron. De gasgenerator die de wijk verwarmt zorgt voor geluidsoverlast en bezet een aantal

Parkeerplaatsen. Bewoners worden blijkens het artikel o.a. slecht geïnformeerd.

Vraag 1

Is de strekking van het artikel juist?

Antwoord 1

Het klopt dat in deze wijk niemand een gasaansluiting kan krijgen. Warmte wordt in deze wijk

geleverd via een warmtenet. In de verkoopbrochure van de ontwikkelaar Heijmans staat vermeld dat “…zodra de geothermiebron actief is zal de warmte voor jouw huis hier vandaan komen …. ”. Daar staat dus niet : vanaf oplevering is uw woning aangesloten op de geothermiebron. Dat gaat wel gebeuren, maar daarvoor moeten voldoende afnemers zijn. Dat is pas op termijn als er meer woningen zijn opgeleverd en/of er ook glastuinbouwers zijn aangesloten op het warmtenet. Omdat de wijk verder groeit en er gelijktijdig ook steeds meer glastuinbouwers aansluiten wordt er gesproken van een termijn tussen de drie en vijf jaar. De wijk wordt tot dat zover is verwarmd via een gasgestookte ketel. Die komt te staan in het warmteverdeelstation dat langs de Rijnvaartweg komt te staan en eind dit jaar opgeleverd wordt, doch uiterlijk voordat de laatste woningen zijn opgeleverd, van het deelproject waar de container is geplaatst. Zodra het warmtenet wordt aangesloten op geothermie, zal de ketel dienst gaan doen als back-up warmtevoorziening.

Omdat het warmteverdeelstation nog niet klaar is staat op een andere bouwplaats tijdelijk een container met daar in een zeer moderne gasketel. Zodra daar de woningen worden opgeleverd is die container weg en worden daar parkeerplekken aangelegd.

Er worden dus geen parkeerplaatsen voor opgeofferd. Uiteraard voldoet ook de

Containeroplossing aan alle eisen. Net zoals iedere technische installatie of        consumenten cv -ketel produceert ook een tijdelijke warmtecentrale geluid. Uiteraard is de  ‘container’ van de tijdelijke warmtecentrale vol ledig geïsoleerd en voldoet de installatie aan alle gestelde (veiligheids-) eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het                 ‘Bouwbesluit’ van de rijksoverheid: maximaal 50 dB (decibel) overdag, 45 dB ochtend/a vond, 40 d B ’s nachts. Om te vergelijken: fluisteren 37 d B,

menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB. Uiteindelijk worden de geluidseisen door de lokale vergunningverlener bepaald en opgelegd.

De bewoners hebben voor aankoop van de woningen zowel een verkoopbrochure ontvangen als de leveringsvoorwaarden van HVC (Huisvuilcentrale). Begin dit jaar heeft ontwikkelaar Heijmans zaken nog eens extra verduidelijkt. Op korte termijn zal er ook een digitale informatieavond worden georganiseerd vanuit ONW (Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland).

U begrijpt dat dat in verband met de Corona -epidemie wat moeilijker te organiseren is.

Vraag 2

Wist de gemeente Westland hiervan?

Antwoord 2

De gemeente Westland wist dat er tijdelijke maatregelen getroffen zouden worden. Maar voor alle duidelijkheid. De leverantie van nutsvoorzieningen (warmte, maar ook elektriciteit,

glasvezelverbindingen, etc.) loopt niet via de gemeente en/of ONW. De Rijksoverheid heeft

besloten dat de levering van nutsvoorzieningen geschiedt door private partijen.           Aansluitingen worden door de ontwikkelaars aangevraagd. De gemeente Westland en ONW hebben daar geen directe betrokkenheid bij.

Vraag 3

Welke maatregelen zijn er genomen om di t in de toekomst te vermijden?

Antwoord 3

Hier kunnen geen maatregelen tegen genomen worden. Althans niet door de gemeente Westland en/of ONW.

Vraag 4

Wat zijn de consequenties voor bewoners en gemeente?

Antwoord 4

Voor de gemeente zijn er geen consequenties. Voor de bewoners in directe zin ook niet.    Zij hebben warmte besteld bi j HVC en die ontvangen zij ook.

Vraag 5

Hebben omwonenden last door de getroffen noodmaatregel?

Antwoord 5

Nee. De afstand naar de tijdelijke container is groot genoeg. Bovendien voldoet de container aan alle wettelijke eisen.

Vraag 6

Hoelang gaat deze overlast duren?

Antwoord 6

De container voldoet aan alle eisen. Dan is het de vraag of er sprake is van over last. Het

definitieve warmteverdeelstation is eind 2020 gereed, de tijdelijke installatie kan blijven staan tot het moment voordat de laatste woningen zijn opgeleverd, van het deelproject waar de container is geplaatst.

Vraag 7

Worden de bewoners en omwonenden op enigerlei wijze financieel gecompenseerd?

Antwoord 7

Uiteraard moet u voor die vraag niet bi j de gemeente zijn, per slot van rekening heeft de

gemeente hier in directe zin geen rol.

Vraag 8

Wie gaat bewoners en omwonenden informeren?

Antwoord 8

HVC heeft de projectontwikkelaars vanaf de eerste gesprekken geïnformeerd dat er een tijdelijke oplossing komt om de warmte te leveren zolang er nog niet aangesloten is op de geothermiebron. Ook bij de verkoop is dit schriftelijk aan de kopers medegedeeld. Iedereen was dus op de hoogte of had dit althans redelijkerwijs kunnen zijn. Toch blijkt dat er nog veel vragen zijn. Daarom organiseert ONW samen met de gemeente, de projectontwikkelaars en HVC binnenkort een bewonersavond voor alle particuliere eigenaren, huurders en overige belangstellenden om antwoord te geven op de vragen die bij hen leven omtrent de nieuwbouw c.q. het warmtesysteem. In verband met de Coronacrisis is dit allemaal iets lastiger te organiseren dan normaal.

lees hier het AD artikel Gasloos maar gewoon op gas

 

 

Het bericht Gasloze nieuwbouwwijk verwarmd met gas verscheen eerst op PvdA Westland.

Gezocht: Rattenvanger van Moerwijk

SP SP CDA Westland 17-06-2020 10:44

Heeft u ook al de posters zien hangen in Moerwijk? De actiegroep Rattenprobleem Moerwijk en de SP Den Haag zijn een zoekactie gestart naar de “Rattenvanger van Moerwijk”, oftewel wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). De wethouder is maar weinig te bekennen in Moerwijk, terwijl de rattenplaag bij lange na niet onder controle is. Donderdagochtend 18 juni spreekt de commissie leefomgeving van de Haagse gemeenteraad over het rattenoffensief. Reden voor de actiegroep en de SP om weer aandacht voor het probleem te vragen.

Conny Ligtvoet - woordvoerder van de actiegroep – ziet dat eerder gemaakte afspraken met de gemeente niet worden nageleefd: “Zo hadden we afgesproken dat bij herinrichtingen van binnentuinen en de openbare ruimte, laag struikgewas zoveel mogelijk zou worden vermeden. Ratten maken daar hun holen in en al het afval blijft er in liggen. Maar bij de herinrichting van de Anna Bijnslaan was het meteen raak: overal lage struiken. Dat was dus niet de afspraak!” Ligtvoet kan zo nog wel even doorgaan. Ze heeft het gevoel dat het rattenoffensief geen prioriteit is.

De SP Den Haag ondersteunt de actiegroep en zal tijdens het debat aandacht vragen voor het schoonhouden van Moerwijk. Zo zijn er in Den Haag twee soorten “schoon”: hofstadschoon en residentieschoon. Hofstadschoon wordt extra goed schoongemaakt, omdat dit de “uithangborden” van de stad zijn: het centrum, de internationale zone en Scheveningen. SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot: “ Ik kan er niet bij dat Moerwijk niet extra wordt schoongemaakt ondanks dat er een rattenplaag heerst. Wat ons betreft wordt Moerwijk totdat de plaag onder controle is “hofstad schoon” gemaakt, het keurmerk dat ook het centrum, de internationale zone en Scheveningen hebben.”

Wilt u meer weten over de actiegroep, of heeft u ideeën om de rattenoverlast te verminderen? Wordt lid van de facebookgroep “Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk” of stuur een mail naar rick.hoefsloot@denhaag.nl.