Nieuws van politieke partijen in Westland inzichtelijk

1976 documenten

Column: Stilgezet!? En dan …

ChristenUnie ChristenUnie Westland 22-05-2020 19:44

We zijn stilgezet in een 24/7 draaiende economie. Letterlijk en figuurlijk. Een onzichtbaar, ongrijpbaar en kennelijk onbeheersbaar virus dwingt ons tot nadenken. Ineens is de wereld veranderd. In slechts een paar weken is er sprake van een crisis.Het raakt ons allemaal. Onze gezondheid, onze baan, onze portemonnee. Het bracht verdriet en rouw, ook in Westland.  

/r/6c82557bf6a6fa5d18b8ac763f89a1cf?url=http%3A%2F%2Fwww.cusgpwestland.nl%2Fcolumn-stilgezet-en-dan%2F&id=baf25bfdac7384e2a24842ca2136cd055335e1c9

Maar zelfs deze crisis heeft mooie kanten. Prioriteiten veranderden. Prachtige initiatieven ontstonden. Ook in Westland. Bloemen werden uitgedeeld aan ouderen en verplegend personeel. De politieke partijen in Westland trokken samen op. We steunden de oproep om boodschappen te doen bij de lokale winkeliers. Er was weer tijd om iemand op te bellen en een hart onder de riem te steken.

Hoe moet het nu verder? Voorzichtig worden de maatregelen versoepeld. En dan …? We moeten gaan wennen aan het ‘nieuwe’ normaal. Maar wat is dat?

Ons verkiezingsprogramma had als thema: Samen voor een leefbaar Westland! Laten we daar sámen aan werken en vasthouden wat we de afgelopen weken hebben geleerd. Dus blijvend naar elkaar omzien. Dus inkopen doen bij de plaatselijke winkeliers en daarmee onze kernen weer levendig maken. Dus medewerkers in de zorg en andere vitale beroepen blijvend waarderen. En vooral oog hebben voor de schepping en al het mooie om ons heen. Je zegeningen tellen. Dat is toch normaal!Ook als politieke partijen in Westland lijken we te leren van deze crisistijd. We blijken in staat de accenten meer te leggen op hoofdzaken en constructief met elkaar samen te werken. Uiteenlopende standpunten horen bij de politiek, maar meer respect voor elkaar is dan normaal!

Gaan we dit “nieuwe” normaal vasthouden? Gaan we “Samen voor een leefbaar Westland”? Zet deze crisis ons werkelijk stil? Dan zullen we met het ‘nieuwe’ normaal de toekomst in kunnen.

Anja Muilwijksteunraadslid ChristenUnie-SGP Westland   

Gelegaliseerde beeldenroof?

PvdA PvdA Westland 20-05-2020 20:56

Met verbijstering heb ik via verschillende media vernomen dat wethouder Piet Vreugdenhil van plan is een volksraadpleging in het Westland te houden over de toekomstige locatie van het beeld De Druivenkrentster. Het schijnt dat Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul het beeld graag in bezit wil krijgen.

’s-Gravenzande was een gemeente waar veel belang werd gehecht aan beelden in de openbare ruimte. In 1981 werd bij de ingebruikname van het nieuwe stadhuis het beeld De Druivenkrentster van Nic Kortekaas geplaatst. Later is het project Kunst in de Wijken gestart, waarbij het beeld Paard en Ruiter van Henny Zandjans behoort.

Bij het 750 jarig bestaan werd op het Marktplein het standbeeld van Gravin Machteld, gemaakt door Ingrid Rollema, geplaatst. Zij maakte dit met betrokkenheid van alle scholen die meerdere keren aanwezig waren bij het vervaardigen van het beeld.

De ’s-Gravenzandse bevolking heeft aan  al deze beelden  financieel bijgedragen, zij zijn nog altijd de eigenaars. Betrokkenheid vanuit de inwoners werd geborgd door de Culturele Raad waarin naast een deskundige ook enthousiaste bewoners zitting hadden. Er werden rondleidingen langs de beelden georganiseerd, de belangstelling was altijd groot.

Ik vraag me oprecht af hoe de wethouder het aandurft een volksraadpleging te willen optuigen. Het is alsof hij de bewoners van een straat vraagt of zij vinden dat mijn auto, die ik vanwege omstandigheden buiten mij om al een tijd niet kan gebruiken, wellicht beter aan een andere bewoner kan worden gegeven…..

Hoe kan het worden verzonnen het eigendom van de voormalige gemeente ’s-Gravenzande te willen weggeven aan een andere voormalige gemeente. Het lijkt op beeldenroof met een zogenaamd democratisch tintje.

De Druivenkrentster en Paard en Ruiter moeten zo spoedig mogelijk in de kern ’s-Gravenzande worden herplaatst. Ook Gravin Machteld. Zij verdient het binnenkort te mogen herrijzen. Het Marktplein biedt hier alle mogelijkheden voor. Het beoogde plantsoen aan de Van Geeststraat en de daarbij behorende nieuwbouw laten immers   lang, zelfs veel te lang op zich wachten.

 

Tilly Post-Bos, PvdA wethouder gemeente ’s-Gravenzande van 1998-2004

Het bericht Gelegaliseerde beeldenroof? verscheen eerst op PvdA Westland.

Schriftelijke inspraakreactie inzake het beeld De Druivenkrentster.

PvdA PvdA Westland 20-05-2020 20:11

Schriftelijke inspraakreactie bij agendapunt 23.8 van de raadsvergadering van de gemeente Westland op 26 mei 2020 betreffende de motie van Westland Verstandig inzake het beeld De Druivenkrentster.

 

Geachte leden van het college van Burgemeester en Wethouders en leden van de gemeenteraad,

 

Met verbijstering heb ik via verschillende media vernomen dat wethouder Piet Vreugdenhil van plan is een volksraadpleging in het Westland te houden over de toekomstige locatie van het beeld De Druivenkrentster. Het schijnt dat Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul het beeld graag in bezit wil krijgen.

Als wethouder van de toenmalige gemeente ’s-Gravenzande tot 2004 had ik o.a. de portefeuille Cultuur

’s-Gravenzande was een gemeente waar veel belang werd gehecht aan beelden in de openbare ruimte. In 1981 werd bij de ingebruikname van het nieuwe stadhuis het beeld De Druivenkrentster van Nic Kortekaas geplaatst. Later is het project Kunst in de Wijken gestart, de eerste serie beelden werd in 1986 geplaatst, daarna volgden er veel meer, zoals het beeld Paard en Ruiter van Henny Zandjans.

Bij het 750 jarig bestaan werd op het Marktplein het standbeeld van Gravin Machteld, gemaakt door Ingrid Rollema, geplaatst. Zij maakte dit met betrokkenheid van alle scholen die meerdere keren aanwezig waren bij het vervaardigen van het beeld (te zien aan de afdrukken van veel kinderhandjes aan de onderzijde van het gewaad).

De ’s-Gravenzandse bevolking heeft aan  al deze beelden  financieel bijgedragen, zij zijn nog altijd de eigenaars. Betrokkenheid vanuit de inwoners werd geborgd door de Culturele Raad waarin naast een deskundige ook enthousiaste bewoners zitting hadden. Er werden rondleidingen langs de beelden georganiseerd, de belangstelling was altijd groot.

Ik vraag me oprecht af hoe de wethouder het aandurft een volksraadpleging te willen optuigen. Het is alsof hij de bewoners van een straat vraagt of zij vinden dat mijn auto, die ik vanwege omstandigheden buiten mij om al een tijd niet kan gebruiken, wellicht beter aan een andere bewoner kan worden gegeven…..

Hoe kan het worden verzonnen het eigendom van de voormalige gemeente ’s-Gravenzande te willen weggeven aan een andere voormalige gemeente. Het lijkt op beeldenroof met een zogenaamd democratisch tintje.

Ik vind dat de gemeente Westland een uiterste inspanning moet doen om de beelden die helaas veel te lang onnodig in een opslag liggen, zo spoedig mogelijk te plaatsen op geschikte locaties binnen de kern ’s-Gravenzande. Het gaat dan om De Druivenkrentster (er schijnen zelfs al toezeggingen gedaan te zijn), Paard en Ruiter en ook Gravin Machteld. Ook zij verdient het zo spoedig mogelijk te mogen herrijzen. Het Marktplein biedt hier alle mogelijkheden voor. Het beoogde plantsoen aan de Van Geeststraat en de  daarbij behorende nieuwbouw laten immers lang, zelfs veel te lang op zich wachten.

Ik hoop dat de wethouder de motie van Westland Verstandig vanavond overneemt, ik hoop dat deze inspraakreactie hem daartoe sterkt en dat hij daadwerkelijk ervoor zorgt dat de beelden zo spoedig mogelijk daar worden teruggeplaatst waar ze thuishoren, in de kern ’s-Gravenzande dus.

 

Tilly Post-Bos, PvdA wethouder gemeente ’s-Gravenzande van 1998-2004

 

Het bericht Schriftelijke inspraakreactie inzake het beeld De Druivenkrentster. verscheen eerst op PvdA Westland.

Succes: Haag Wonen versnelt vervanging gevaarlijke cv-ketels

SP SP Westland 18-05-2020 10:10

Op 13 mei maakte het stadsbestuur bekend dat Haag Wonen 2000 brandgevaarlijke cv-ketels van het merk Agpo Ferroli versneld gaat vervangen. Dit op aandringen van de Haagse SP-fractie, die de trage vervanging van de ketels aankaartte in de gemeenteraad. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘De veiligheid van huurders moet altijd voorop staan. Wij zijn blij dat Haag Wonen er nu toch voor kiest om door te pakken.’

 

In een uitzending van het televisieprogramma KASSA van maart 2019 is gebleken dat bepaalde typen cv-ketels van het merk Agpo Ferroli brandgevaarlijk zijn. In een brief aan de Tweede Kamer van oktober 2019 werd ook een Haagse woningcorporatie genoemd, Vestia. Naar aanleiding hiervan stelde SP-fractievoorzitter Lesley Arp op 10 december schriftelijke vragen. Hieruit kwam naar voren dat duizenden Haagse huurders van zowel Vestia als Haag Wonen deze brandgevaarlijke ketels in huis hebben.

 

De SP vroeg onder andere naar het versneld vervangen van de brandgevaarlijke cv-ketels. Waar corporatie Stadion alle ketels van het merk al vijf jaar geleden had vervangen, bleek dat Haag Wonen hier nog zeven jaar de tijd voor wilde nemen. Haag Wonen, met ruim 2000 cv-ketels van het merk Agpo Ferroli in bezit, vervangt cv-ketels pas in het 18e levensjaar. Dat betekende dat de laatste ketels van dit type pas in 2026 vervangen zouden worden. Voor de Haagse SP was dit onacceptabel.

 

In een brief van 13 mei heeft het college laten weten dat Haag Wonen de cv-ketels versneld gaat vervangen. Mede dankzij onze schriftelijke vragen is verantwoordelijkheid wethouder Balster in gesprek gegaan met Haag Wonen hierover. In plaats van 2026, zullen de cv-ketels van het merk Agpo Ferroli al dit jaar en aankomend jaar, in 2021, allemaal vervangen worden.

Rondvraag inzake strandpaviljoens Westlandse kust

VVD VVD Westland 16-05-2020 06:29

https://westland.vvd.nl/nieuws/39496/rondvraag-inzake-strandpaviljoens-westlandse-kust

Rondvraag voor de vergadering van de gemeenteraad Westland op 26 mei 2020 inzake strandpaviljoens Westlandse Kust

De afgelopen jaren is er door verschillende colleges hard nagedacht over de Westlandse kust en een kustvisie.

Een onderdeel van de kust zijn de strandpaviljoen. Tot nu toe is in alle overleggen is gesproken over de mogelijkheid tot het ruimte bieden aan 10 gelijkwaardige strandpaviljoens.

In de aangenomen motie van mei 2019 is het college verzocht om de benodigde kaders en besluiten voor dergelijk beleid (te weten 10 gelijkwaardige strandpaviljoens) zoals bestemmingsplan en horeca vergunning uit te werken en zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de Raad.

Op 14 mei jl. is door het college besloten om een aanvraag van een ondernemer, Westbeach, voor een omgevingsvergunning voor een gelijkwaardig strandpaviljoen te weigeren.

Een van de redenen die gegeven is voor het afwijzen van de omgevingsvergunning voor een strandpaviljoen is dat het bestemmingsplan maar 9 strandpaviljoens kan faciliteren.

Deze gegevens én in het licht van de motie van 21 mei 2019 leiden derhalve tot de volgende vragen aan het college:

1.    Wat is het verschil in bestemmingsplan Kust toen, (mei 2019 waarin duidelijk sprake was van 10 paviljoens), en nu (waarbij er maar 9 worden toegestaan)?

2.    Waarom is altijd in de diverse overleggen en stukken gesproken over 10 paviljoens? Had dan niet beter direct kenbaar kunnen worden gemaakt dat het college er slechts 9 wilde?

3.    In het kader van behoorlijk bestuur, hoe kunnen ondernemers ondernemen als er continue verschillende aantallen worden gehanteerd waardoor verwachtingen kunnen ontstaan die uitmonden in (achteraf gezien) nutteloze investeringen, economische schade en teleurstellingen bij ondernemers?

4.    In de motie van mei 2019 is het college verzocht om de benodigde kaders en besluiten voor dergelijk beleid (te weten 10 gelijkwaardige strandpaviljoens) zoals bestemmingsplan en horeca vergunning uit te werken en zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de Raad. Waarom heeft het college deze motie niet uitgevoerd?

 

Namens de fractie VVD Westland    

Sander Zuyderwijk

 

Ophalen karton | Westland

GroenLinks GroenLinks Westland 10-05-2020 00:00

Onze fractie stelt voor om platgemaakte kartonnen dozen, die naast de papiercontainer worden aangeboden, toch mee te nemen tijdens het ophalen van het papier. Dit om zwerfvuil in de wijken te voorkomen.

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 8 mei 2020

 

Edelachtbaar College,

In uw persbericht 20044 van 23 april 2020 gaf u aan dat de inzameling oud papier in Westland bijna op gewenste niveau is. Daar staat tegenover dat er in deze corona periode veel westlanders bestellingen doen en er veel pakketjes worden bezorgd. Het karton wordt vaak aangeboden naast de papiercontainer. Dat is weliswaar tegen de regels in, maar wel begrijpelijk: dozen laten zich lastig klein maken om met het reguliere papier mee te geven. Zelfs als de kartonnen dozen zijn plat gevouwen wordt deze door de medewerkers die het papier ophalen niet meegenomen. Dit leidt tot zwerfafval in de wijken.

Onze fractie vraagt zich dan ook af of het niet beter is om karton, mits plat gevouwen, wel mee te nemen. De extra handelingen zijn gering, en de kosten voor het ophalen van dozen kunnen vrij beperkt blijven. Verder is goede voorlichting gewenst.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om deze optie serieus te bezien en op korte termijn aan de Raad te berichten wat de kosten daarvan zijn en of het College mogelijkheden ziet?

De fractie van GroenLinks Westland verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Namens de fractie van  GroenLinks Westland  ,     

 

Marcel Kortekaas

Ulbe Spaans

D66: Geen coronaboetes voor samenwonende studenten of collega’s

D66 D66 Westland 03-05-2020 19:03

D66 wil dat handhavers geen coronaboetes uitdelen aan samenwonende studenten of collega’s die onder één dak leven. In verschillende steden kregen huisgenoten die samen in hun tuin of op hun balkon zaten flinke bekeuringen. “Je beboet geen gezin dat samen op de bank zit. Beboet dan ook geen huisgenoten,” zo luidt de oproep van 33 Zuid-Hollandse D66-fractievoorzitters, waaronder Westland, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Leiden, Dordrecht, Alphen aan de Rijn en Schiedam en de fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De standaard noodverordening gaat uit van huishoudens die alleen bestaan uit ouders en (klein)kinderen. Vijf Leidse studenten kregen een boete van 400 euro per persoon, omdat ze samen op hun balkon zaten. Studenten vallen niet onder de definitie van een gezamenlijk huishouden, waardoor ze strafbaar waren in hun eigen huis. “Dit lot kan ook samenwonende broers en zussen treffen, collega’s die in één huis wonen of gescheiden partners die nog wel onder één dak leven”, aldus D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland.

Eén adres, één huishouden

De oplossing ligt volgens Hofland binnen handbereik. “De noodverordening verandert in deze coronaperiode best vaak, dus de politiek kan dit probleem snel en eenvoudig veranderen.” Als de definitie gaat luiden dat iedereen op hetzelfde adres een gezamenlijk huishouden vormt, is het probleem uit de wereld. Hofland: “Dat voorkomt onnodig boetes en een hoop frustratie, en zorgt voor duidelijkheid en regelgeving die geen leefvormen uitsluit.”

Schrijf geen boetes

Hofland wil voor het vervolg van de coronacrisis voorkomen dat dit soort boetes worden uitgedeeld in Westland. “Inwoners die in de huidige regels strafbaar zijn in hun eigen huis wonen vaak klein en delen soms hun keuken, badkamer of zelfs de woonkamer. Ze hebben niet de luxe om altijd 1,5 meter afstand te houden. Ze kunnen elkaar simpelweg niet ontwijken.” Hofland hoopt dat het Westlandse college tot die tijd op een redelijke manier de regels handhaaft, zoals in de praktijk soms al gebeurt. “De mensen die dit treft, zijn vaak ook slachtoffers van deze crisis”, zegt Hofland. “Ze hebben soms geen inkomen meer, wonen in kleine kamers en hebben steeds meer te maken met eenzaamheid. Het laatste wat zij nu nodig hebben is een boete.”

33 D66-fracties

Deze oproep doen de fractievoorzitters van D66-fracties uit 32 Zuid-Hollandse gemeenten, te weten (in alfabetische volgorde): Alphen aan den Rijn (Gert van den Ham), Bodegraven-Reeuwijk (Elly de Vries), Brielle (Wim Smit), Den Haag (Dennis Groenewold), Dordrecht (Ahmet Polat), Gorinchem (Ilhan Tekir), Gouda (Evert Bobeldijk), Hellevoetsluis (Mieke Bakker), Hendrik-Ido-Ambacht (Marijke Gommans), Hillegom (Sander Boschma), Hoeksche Waard (Miranda den Tuinder), Katwijk (Ralf Boland), Krimpen aan den IJssel (Larry Köster), Lansingerland (Ineke den Heijer), Leiden (Vahit Köroğlu), Leiderdorp (Jeroen Hendriks), Leidschendam-Voorburg (Jacco van Maldegem), Lisse (Bas van Riel), Maassluis (Jesse de Jong), Midden-Delfland (Roger Vieira), Oegstgeest (Elfred Bus), Papendrecht (Trijntje van Es), Pijnacker-Nootdorp (Barend van de Kraats), Ridderkerk (Farahnaz Fräser), Rotterdam (Chantal Zeegers), Rijswijk (Constantijn Dolmans), Schiedam (John van Sliedregt), Waddinxveen (Albert Grooten), Wassenaar (Ritske Bloemendaal), Westland (Benjamin Hofland), Zoetermeer (Gernand Ekkelenkamp), Zwijndrecht (Sabine Schipper), en de provinciale D66-fractie (Ria Oosterop).

Doe de gemeentewerf ook op zondag open

D66 D66 Westland 01-05-2020 15:36

D66 Westland wil dat de Westlandse gemeentewerven ook ’s zondags worden opengesteld, dat staat in een motie die de partij indient bij de gemeenteraad. Afgelopen raadsvergadering stelde fractievoorzitter Benjamin Hofland dit al naar voren, maar het college koos voor twee weken ‘de zaak aankijken’ waarna heel misschien iets zou veranderen.

Drie jaar geleden werden de openingstijden van de gemeentewerven verruimd, nadat de gemeentewerf van ’s-Gravenzande gesloten werd. Ook zou onderzocht worden waar een nieuwe centrale gemeentewerf gerealiseerd kon worden met ruime openingstijden. Helaas is dit onderzoek tot op heden niet uitgevoerd.

“In 2017 heeft onze partij al gepleit voor een gemeentewerf die ook op zondag open is”, aldus Benjamin Hofland, “veel inwoners klussen immers in het weekend en willen dan ook graag direct de troep afvoeren. We moeten de Westlanders niet te lang in de rotzooi laten zitten.”

In de afgelopen weken was het al enorm druk bij de gemeentewerven in Westland. De maatregelen van de regering houden veel inwoners thuis die gaan klussen. Er wordt nu extra veel afval weggebracht. De wethouder wil onderzoeken of de gemeentewerf in Monster misschien extra uren open kan. D66 wil desondanks een ruimere openstelling.

“Ook voor de hele coronacrisis was het op zaterdag enorm druk op de werven, dat is niet nieuw in deze tijd. We moeten als gemeente moderne dienstverlening nastreven en dit hoort daar ook bij”, aldus Benjamin Hofland.

1 mei Dag van de Arbeid

PvdA PvdA Westland 30-04-2020 20:49

Het Coronavirus speelt ons allen parten. We maken ons zorgen om elkaar. Daarom hebben wij besloten de viering van de Dag van de Arbeid dit jaar niet door te laten gaan in Westland. We letten op elkaar en zorgen voor elkaar. Dat betreft onze gezondheid, maar ook zekerheid van werk en inkomen. We blijven strijden voor een socialer Nederland, te beginnen in Westland

Het gedachtegoed van 1 mei blijft ook na 1 mei springlevend.

Het bericht 1 mei Dag van de Arbeid verscheen eerst op PvdA Westland.

‘Pak geen vrije dagen af van thuiszorgmedewerkers’

SP SP GroenLinks D66 PvdA Westland 29-04-2020 14:15

De fracties van SP, GroenLinks, D66 en PvdA in de Haagse gemeenteraad zijn ontsteld over de videoboodschap die de CEO van het ook in Den Haag actieve thuiszorgbedrijf Axxicom aan zijn medewerkers stuurde. In de videoboodschap worden medewerkers die nu minder werk hebben door de coronacrisis opgeroepen om vakantiedagen op te nemen. Dit zou nodig zijn om het bedrijf financieel gezond te houden, maar ook zodat medewerkers zich “dan misschien minder bezwaard voelen om thuis te zitten en wel hun salaris doorbetaald te krijgen”.  

SP-fractievoorzitter Lesley Arp: “Zorgverleners kampen momenteel al met veel stress. Axxicom zou dit offer niet van hen mogen vragen. Bovendien horen wij dat medewerkers in de huishoudelijke hulp bij Axxicom geen beschermingsmiddelen krijgen. Met het gevolg dat cliënten uit angst voor besmetting hun thuiszorg afzeggen, waardoor er dus minder werk is.”

Samen met Erlijn Wenink (GroenLinks), Marieke van Doorn (D66) en Janneke Holman (PvdA) heeft Arp daarom om opheldering gevraagd bij het college over de oproep van de Axxicom-baas. Wat de fracties betreft mag het niet zo zijn dat zorgmedewerkers onder druk worden gezet om vakantiedagen op te nemen. De FNV wijst er bovendien op dat werknemers hier niet mee akkoord hoeven te gaan. Ook willen de fracties opheldering over het ontbreken van beschermingsmiddelen bij de thuiszorginstelling. Daarnaast vragen ze bij het college extra aandacht voor het feit dat er ook Hagenaars met behoud van uitkering bij Axxicom werken, via zogenaamde werkontwikkeltrajecten. 

Erlijn Wenink : “Dit is blijkbaar het ‘applaus’ dat thuiszorgmedewerkers vanuit de eigen top krijgen. Laat hen niet de financiële klappen van deze crisis opvangen.” Holman sluit zich hierbij aan: “schandalig dat aan zorgmedewerkers die het nu al zwaar genoeg hebben, ook nog eens gevraagd wordt om vakantiedagen in te leveren. Een totaal verkeerd signaal om nu als zorgorganisaties af te geven.” Van Doorn vraagt tot slot nog aandacht voor het nog steeds niet opgeloste gebrek aan beschermingsmaterialen in de thuiszorg: “Alle Haagse zorghelden hebben beschermende kleding nodig. Laat hen niet langer werken met het grote dilemma: thuisblijven en cliënten in de steek laten, of gaan werken met alle besmettingsrisico’s van dien.”