Nieuws van politieke partijen in Woerden inzichtelijk

2074 documenten

0 % huurverhoging = genoeg!

SP SP Woerden 23-05-2020 15:10

SP Woerden roept woningcorporatie Groen West op om de huur niet te verhogen.  0% IS GENOEG. 1 juli gaan de huren weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis en van velen lopen de inkomsten terug. Ter info, hieronder de brief van SP Woerden aan de directeur-bestuurder van Groen West:

Geachte mevrouw Verdooren,

Via deze brief wil SP Woerden u dringend verzoeken af te zien van de door u aangekondigde huurverhoging. Vorig jaar had al 50 procent van alle huurders moeite met het betalen van de huur. Door de recente gezondheids- en economische crisis krijgen veel huurders te maken met een terugval in inkomsten. Het is daarom van groot belang dat huurders in deze onzekere tijden niet ook nog eens te maken krijgen met de  (dreiging van) door u aangekondigde lastenverzwaring. 

Veel van uw huurders geven aan zich serieus zorgen te maken over de huurverhoging en die signalen bereiken de SP iedere dag in toenemende mate. U kunt een groot deel van deze zorgen wegnemen door te zeggen: “0% is genoeg. Voor onze huurders geen huurverhoging dit jaar”.

Uw eerdere keuze voor door het leveren van maatwerk waarderen we zeer en we zijn van mening dat coulance ook bij een permanente huurverlaging nog noodzakelijk zal zijn, want de huidige crisis heeft onmiskenbaar een ongekende impact. 

Enkele van uw collega-corporaties in het land hebben eerder al aangegeven de huurverhoging uit te stellen. SP Woerden voelt zich in dit verzoek gesteund door de op 21 april jl. aangenomen SP motie van senator Kox waarin verzocht wordt een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de sociale sector als de vrije sector gezien de precaire situatie waarin een aanzienlijk deel van de huurders van woonruimten reeds verkeert, ervan uitgaande dat die situatie zich in de komende periode eerder zal verslechteren dan zal verbeteren. 

Dat de minister Ollongren de motie naast zich neerlegt in deze enorme crisis is betreurenswaardig. Zij trekt daarmee niet alleen een lange neus naar de democratie, zij laat ook de huurders behoorlijk in de kou staan.

SP Woerden spreekt hierbij dan ook graag de hoop uit dat GroenWest als verhuurder alsnog zal besluiten om dit jaar af te zien van de huurverhogingen en daarnaast coulance heeft voor maatwerk mogelijkheden. 

Met vriendelijke groet,

SP Woerden

Wilma de MooijFractievoorzitter

 

Ontsluiting Harmelerwaard in aantocht

CDA CDA Woerden 24-04-2020 22:29

Toen in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werd besloten tot de grootschalige woningbouw van de VINEX-locatie Leidsche Rijn, moesten de glastuinders in dat gebied uitwijken naar een ander gebied. Na een heftige discussie tussen de Provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de toenmalige gemeente Harmelen werd uiteindelijk besloten om de tuinders te verplaatsen naar het gebied in de Harmelerwaard, gemeente Harmelen. Aanvankelijk werd rekening gehouden met 125 ha voor de tuinders, maar uiteindelijk werd een gebied ingericht van 40 ha. Bij de verdere ontwikkeling van het kassengebied rond het jaar 2000 werd uitgegaan van een ontsluiting van het kassengebied, ten behoeve van het vrachtverkeer voor de glastuinbouwbedrijven, over de Dorpeldijk en door de wijk Vleuterweide. Al snel bleek echter dat die route niet voldoende was. In samenwerking met de betrokken gemeenten en de Provincie Utrecht werd gestart met de zoektocht naar een alternatief. Gedurende die zoektocht ontstond met de aanleg van de oostelijke Randweg Harmelen (Bravo 8) de mogelijkheid om een directe ontsluiting naar de A12 te realiseren, middels een nieuwe brug over de Leidsche Rijn, aansluitend op de bestaande Hugo de Vriesweg. Na stevige onderhandelingen tussen de betrokken gemeenten over de kosten hiervan werd, met instemming van de verschillende gemeenteraden en de Provincie, overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten. Maar zoals we weten uit de praktijk is het realiseren van een goede infrastructuur een project van vooral lange adem. Denk alleen al aan de verwerving van de benodigde gronden voor de aanleg van de brug en de planologische procedures. Gelukkig staan we nu aan de vooravond van de realisatie van de aanleg. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en het tracé van de weg is bekend. Na de goedkeuring van het bestemmingsplan kan worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de brug. Met de aanleg van de nieuwe brug ontstaat er een directe ontsluiting van de Harmelerwaard op de snelweg A12. Dit moet in de toekomst het gebruik van het hoofd- en onderliggende wegennet door bestemmingsverkeer voor de Harmelerwaard voorkomen. Met de aanleg van de brug zal gezorgd worden voor een betere verkeersafwikkeling van het drukke vrachtverkeer van en naar de glastuinbouwbedrijven in de Harmelerwaard. De brug zorgt vooral ook voor een veilige fietsroute voor met name de schoolgaande jeugd richting Utrecht op de Harmelerwaard, en het mogelijk maken van de toekomstige aanleg van een snelle fietsroute van Woerden richting Utrecht door de Provincie. Ook zal er dan veel minder vrachtverkeer in en rond de dorpskern van Harmelen rijden. Voor het welslagen van de beoogde doelen is het wel noodzakelijk dat in het gebied een knip komt op de Dorpeldijk, zodat het vrachtverkeer gedwongen wordt de nieuwe route te volgen. Het CDA Woerden is blij dat de gemeenteraad op 23 april 2020 heeft besloten om het benodigde aanvullende krediet te voteren, zodat het project ook financieel haalbaar blijkt. Een dossier met een lange historie wordt daarmee afgerond, en er kan invulling worden gegeven aan een betere en veiligere verkeersafwikkeling in en rond Harmelen. Daar zijn vooral de inwoners van Harmelen erg blij mee.

Bezuinigingen mogen mensen onder armoedegrens niet raken

ChristenUnie ChristenUnie SGP Woerden 24-04-2020 12:32

De ChristenUnie-SGP wil voorkomen dat inwoners die onder armoedegrens leven, door de aanstaande bezuinigingen worden geraakt. Hiervoor diende Daphne van der Wind een motie in namens de ChristenUnie/SGP tijdens de eerste digitale raadsvergadering. De motie werd met brede steun aangenomen.

Raad stemt in met mogelijkheid kleine windmolens in buitengebied

CDA CDA Woerden 24-04-2020 10:00

Agrariërs in het buitengebied van de gemeente Woerden kunnen eventueel kleine windmolens plaatsen om hun eigen energie op te wekken. Het raadsvoorstel dat de CDA-fractie hiervoor heeft ingediend is aangenomen in de (online) gemeenteraadsvergadering op donderdag 23 april 2020. Er is flink wat belangstelling voor kleinschalige windmolens op eigen terrein. Boeren kunnen zo hun bedrijf verduurzamen. In totaal 28 van de 30 deelnemende raadsleden stemden in met het initiatiefvoorstel. In de gemeente Woerden waren kleine windmolens tot nog toe tot een hoogte van 12 meter toegestaan. In de praktijk is dit echter niet werkbaar. De CDA-fractie diende daarom een voorstel in om windmolens tot een ashoogte van 20 meter mogelijk te maken in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Na een gespreksronde in de gemeenteraad, het inbrengen van zienswijzen door stakeholders en een bestuurlijke reactie van het college werd het voorstel gewijzigd in stemming gebracht. Het aangenomen voorstel is nu toegespitst op windmolens met een ashoogte tot 15 meter in het buitengebied. Met het raadsbesluit komt er géén algemene vrijbrief om windmolens in het buitengebied te plaatsen. Er is een zorgvuldig kader opgesteld, met voorwaarden waaronder een vergunning verleend kan worden. Zo mag de as van de windmolens dus niet hoger zijn dan 15 meter. Daarnaast moet de windmolen àchter het hoofdgebouw worden geplaatst, op een bouwvlak of nabij een bouwvlak uit het bestemmingsplan. De molen moet een onderdeel worden van het erf van een moderne boerderij. De kleur van de molen moet passen bij het landschap en de energie is voor eigen gebruik. CDA-raadslid en fractievoorzitter Job van Meijeren is blij met dit resultaat: "De nieuwe generatie kleine windmolens heeft een ashoogte van ongeveer 15 meter en levert voor een boerenfamiliebedrijf ongeveer de helft van de energiebehoefte. In combinatie met zonnepanelen kan een boer daarmee zijn bedrijf op een goede manier verduurzamen zonder dat het net zwaar wordt belast. Het is mooi dat dit nu ook voor Woerdense boeren mogelijk gaat worden".

Praat digitaal mee over energieopwekking in Woerden

ChristenUnie ChristenUnie Woerden 21-04-2020 11:20

Waar willen we wel en waar willen we geen windmolens en zonnepanelen in Woerden? Vanavond organiseert de gemeente Woerden een Webinar waar u informatie kunt ophalen over grootschalige energie. Op dinsdag 12 en woensdag 20 mei vinden er twee online sessies plaats, waarin u mee kunt praten over het opwekken van duurzame energie op grote schaal. Ook kunt u via de online enquête uw mening geven.

Raad spreekt over gevolgen Corona voor gemeente Woerden

CDA CDA Woerden 16-04-2020 21:00

(Foto : Indebuurt Woerden) Op donderdagavond 16 april 2020 vond (via online verbindingen) een zogenaamde 'Politieke avond' (voorheen commissievergadering) plaats van de Woerdense gemeenteraad. Een van de agendapunten tijdens deze avond was 'Raadsinformatiebrief inzake impact van de COVID-19 crisis op de bedrijfsvoering en Strategische Heroriëntatie Gemeente Woerden'. Hieronder vindt u de bijdrage van de CDA Woerden fractie, bij monde van fractievoorzitter Job van Meijeren. Voorzitter, We leven in tijden van een ongekende gezondheidscrisis. Onze zorg en aandacht gaan allereerst uit naar hen die getroffen worden door deze crisis. Mensen die verdriet hebben om het overlijden van geliefden. Die zorgen hebben over hun familie, baan of onderneming. Die elke dag in de frontlinie staan in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Als CDA laten we de verantwoordelijkheid voor het handelen in deze gezondheidscrisis nu zoveel als mogelijk liggen waar die hoort, bij het kabinet, de GGD, veiligheidsregio en het college. Wij hechten er wel aan om steeds goed geïnformeerd te zijn, zoals dat nu ook al gebeurt, zodat we ook signalen met elkaar kunnen delen en bespreken. Het bijzondere van deze crisis is dat deze een lange looptijd heeft. En dat deze inhakt op vrijwel alle domeinen van onze samenleving en economie. De zorg is groot dat deze gezondheidscrisis ook een economische crisis zal veroorzaken, de analyses van het CPB en het IMF kondigen dat aan. Alles zal afhangen van het vertrouwen dat we met elkaar hebben om de komende maanden stapsgewijs van een intelligente lockdown naar een slimme opening-up te gaan. En de manier waarop we in staat zijn om het ‘gewone leven’ weer op te pakken. Wellicht met de nodige aanpassingen. De impact van deze crisis gaat ook de gemeente niet voorbij. De RIB die we van het college ontvingen laat zien dat er een brede impact is op heel veel aspecten van de gemeente. En dan is dit nog maar het topje van de ijsberg. Ik durf voorzichtig wel de stelling aan dat deze corona-crisis een gamechanger is, die het speelveld voor de komende jaren helemaal op zijn kop zet. We zullen als bestuur van deze gemeente stapsgewijs moeten nadenken hoe we daarmee omgaan. Belangrijk daarbij zijn twee dingen; Dat we als raad goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, scenario’s en keuzes die moeten worden gemaakt. Dat we daarover het gesprek voeren met elkaar. Mijn verzoek aan Raad, college en agendacommissie is dan ook om vaker een bijpraatmoment te organiseren, te beginnen volgende week in de raadsvergadering waarbij we de laatste stand van zaken horen vanuit het college. Wellicht kan dit ook worden ondersteund door een maandelijkse korte RIB met de laatste ontwikkelingen, ook aan de hand van de laatste inzichten uit de organisatie. Niet in het laatste heeft deze crisis impact op de gemeentefinanciën en de ambtelijke organisatie. Hoe groot die is, dat is nog niet te overzien. Het is goed dat het college in zorgvuldig in beeld brengt wat deze is. Ik wil nog een paar dingen daarbij vragen. Door de crisis zal tijd-technisch niet alles worden behaald dit jaar. Maar ook financieel is het wenselijk dat we kritisch kijken naar wat dit jaar de plannen zijn. Brengt het college ook in beeld welke ambities dit jaar kunnen worden uitgesteld of stopgezet om zo in het lopende jaar geld te besparen? Graag zouden wij zo’n inventarisatie in juni in de raad bespreken. Het proces van de heroriëntatie vergt extra tijd. De economische crisis die op handen is zal ook betekenen dat we onze doelen en ambities scherp moeten heroverwegen. Tegelijk moeten we ook niet alles stopzetten, want juist dan zetten we de samenleving en economie als overheid verder op slot. Mijn verzoek is om een dergelijke maatschappelijke en economische redeneerlijn te maken en toe te voegen aan de overwegingen bij de heroriëntatie. Dat zal mede het tempo bepalen waarmee we onze financiën op orde kunnen brengen. Het proces voorstel dat er ligt brengt de positie van de raad in het proces in het nauw. Het zou ook best kunnen dat we komende tijd gaan zien dat ook deze planning niet haalbaar is. Dat levert ook de vraag op die landelijk al speelt, namelijk of provincies gemeenten meer tijd gaan geven voor het begrotingsproces. In ogen zijn er twee scenario’s op hoofdlijnen: In alle gevallen besluit de raad voor de zomer over een voorjaarsnota op hoofdlijnen. Als de provincie uitstel geeft voor begrotingen kunnen we in september spreken over scenario’s van de heroriëntatie en COVID-19 impact en in november/december over onze begroting. Als we niet meer tijd krijgen kan ik me scenario 2 voorstellen, waarbij we in oktober een rompbegroting op hoofdlijnen vaststellen en die later dit jaar of begin volgend jaar invullen met verdere keuzes. Graag een reactie van het college hierop. Tenslotte wil ik een compliment maken aan allen, die zich binnen de gemeente inzetten om de gevolgen van de gezondheidscrisis in goede banen te leiden. We mogen als Woerden trots zijn hoe een ieder zich inzet en zijn steentje bijdraagt. Woerden kent een rijke geschiedenis aan belegeringen, crisissen en epidemieën. Ook deze zullen we samen en uiteindelijk sterker doorkomen. Tot zover ...

Verzoek aan B&W voor extra ondersteuning inwoners in het kader van coronacrisis

SP SP Woerden 16-04-2020 12:25

De huidige crisis raakt veel mensen. Voor ondernemers worden er maatregelen getroffen en ook niet-ondernemers hebben extra ondersteuning nodig, zoals inwoners met een uitkering, een onzeker flex- of een 0-uren contract, payrol- , uitzend, oproep-, en invalkrachten. Deze mensen komen in de problemen als hun inkomsten voor een deel wegvallen of de vaste lasten groter worden ten gevolge van de corona crisis. Aan woonlasten, energie en zorgkosten wordt een groot deel van hun (toch al niet royale) inkomen besteed. Deze kosten zo laag mogelijk houden draagt direct bij aan hun bestaanszekerheid.

SP Woerden heeft de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

Is het gemeentebestuur bereid om alles te doen wat binnen haar vermogen ligt om de hieronder genoemde maatregelen te realiseren en de gevolgen van niet gerealiseerde maatregelen zoveel mogelijk te compenseren? Is het college bereid de mogelijkheden tot ondersteuning, compensatie, vrijstellingen, toeslagen, kwijtschelding  voluit bekend te maken onder alle inwoners van Woerden en het niet te beperken tot de speciale gemeentelijke website, bedoeld voor ondernemers met of zonder personeel?

De SP vindt de volgende maatregelen nodig:

De komende huurverhogingen (zo’n 5%) moeten worden geschrapt. Niet alleen voor de sociale woningbouw maar ook in de vrije sector waar veel mensen noodgedwongen een veel te groot deel van hun inkomen aan huur moeten besteden. Een extra huurtoeslag is nodig voor mensen die door de corona-crisis problemen hebben om de huur te betalen en daardoor in ander problemen kunnen geraken. De verhuurdersheffing voor woningcoöperaties dient juist nu te worden ingetrokken, zodat geld vrijkomt om de huren te verlagen en te investeren in volkshuisvesting.     Afschaffen eigen risico omdat het a-sociaal is om tijdens deze crisis het eigen risico van 385 Euro in de zorg te handhaven terwijl er miljarden op de plank liggen bij de zorgverzekeraars.  Geen wachtdagen bij ziektemeldingen als er een extra risico op besmetting bestaat en doordat mensen doorwerken terwijl ze ziek zijn omdat ze het inkomen niet kunnen missen. 

Met vriendelijke groet,SP Woerden,

Wilma de MooijJan Willem Weijers

Vragen uit de samenleving, beschermingsmateriaal voor Woerdense Zorg

SP SP Woerden 15-04-2020 22:32

18 maart jl. stelde de fractievoorzitter van de Woerdense SP via de groeps-app een vraag aan college B&W en de andere fractievoorzitters. Het was een voorstel om na te gaan of het mogelijk was om als gemeente actie te ondernemen voor beschermingsmaterialen voor de zorg. Bijvoorbeeld door Woerdense ondernemers te motiveren en zo mogelijk te faciliteren, eventueel in samenwerking met FermWerk.

Doel: zo massaal mogelijk beschermingsmiddelen te realiseren voor zorgmedewerkers tegen coronabesmettingen. De Mooij had signalen ontvangen uit de samenleving en navraag gedaan. Daaruit bleek dat zorgmedewerkers in Woerden in de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg kwetsbare mensen verzorgden zonder voldoende beschermingsmateriaal. Zij stelde in maart en begin april diverse vragen schriftelijk aan het college zoals over de opvang van Woerdenaren in zorghotel bijv i.s.m. hospice voor degenen die niet thuis kunnen uitzieken of niet naar de IC willen voor behandeling, vragen over de GGD, over cijfers van RIVM i.r.t. cijfers van huisartsen en over metingen in het Woerdens rioolwater m.b.t. corona. Vanuit de Woerdense SP fractie zijn voorts door Jan Willem Weijers vragen gesteld aan GroenWest over het voorkomen van huisutzettingen gedurende en/of ten gevolge van de crisis.

Bijgevoegd: interview RPL Radio, Actueel d.d. 14 maart 2020

UPDATE : Zicht op subsidies

CDA CDA Woerden 08-04-2020 13:00

ER KOMT MEER ZICHT OP HET BINNENHALEN VAN SUBSIDIES DOOR DE GEMEENTE WOERDEN Het CDA Woerden is verheugd over de antwoorden van het College van B & W op de schriftelijke vragen van het CDA Woerden over het binnenhalen van Europese, landelijke en provinciale subsidies door de gemeente Woerden. CDA Raadslid Rumo van Aalst: “Het is belangrijk dat de gemeente optimaal gebruik maakt van de beschikbare subsidiestromen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Het is dan ook goed om te lezen dat er in de afgelopen jaren door de gemeente 4,3 miljoen euro aan subsidies is verworven. Iedere euro is er tenslotte één." "Volgens de beantwoording en bijgevoegde overzichten blijkt dat er met name subsidies zijn binnengehaald op het gebied van duurzaamheid en fietsverkeer. Dat naast de gebruikmaking van subsidieregelingen op het terrein van het sociaal domein, rijksmonumenten en binnenstedelijke ontwikkeling." Als gevolg van de vragen van het CDA Woerden komt er voor de raadsleden meer zicht op de inspanningen en resultaten van het college om zoveel mogelijk euro's uit diverse subsidiepotten te halen. Van Aalst: "Het is een goede zaak dat de gemeenteraad vaker en transparanter over de effectiviteit van de subsidieactiviteiten van de gemeente wordt geïnformeerd. Dit ook om als raadsleden beter zichtbaar te hebben waar de mogelijkheden van cofinanciering liggen." Binnenkort volgt een presentatie in de gemeenteraad door de extern ingehuurde subsidiecoördinator van de gemeente Woerden. . 26 februari 2020: Het CDA Woerden wil graag zicht op de effectiviteit in het binnenhalen van subsidies door de gemeente Woerden. Op dinsdag 25 februari heeft het CDA Woerden daarom schriftelijke vragen gesteld (KLIK HIER) over het binnenhalen van Europese, landelijke en provinciale subsidies door de gemeente. CDA-raadslid Rumo van Aalst : "Het is van belang dat de gemeente optimaal gebruik maakt van de beschikbare subsidiestromen op provinciaal, nationaal en Europees niveau." De gemeente Woerden heeft een externe subsidiecoördinator ingehuurd voor één dag in de week. Het CDA wil graag actiever door het college van burgemeester en wethouder worden geïnformeerd over de binnengehaalde subsidies. Er zijn overzichten over de afgelopen drie jaar opgevraagd. Van Aalst : "Het ontbreekt de gemeenteraad aan een duidelijk overzicht van wat mogelijk is aan subsidies en welke resultaten zijn geboekt. Bijvoorbeeld ook als het gaat om de mogelijkheden van cofinanciering." Het CDA heeft het college de suggestie gedaan om de gemeenteraad eens bij te laten praten door de subsidiecoördinator. Van Aalst : "Effectief werven van subsidies is belangrijk. Iedere euro die we als gemeente binnen kunnen hengelen is er één. Het is goed om daar als gemeenteraad samen met het college en de subsidiecoördinator het gesprek over te voeren."

UPDATE : Woerden werkt mee aan proef zonnepanelen op water

CDA CDA Woerden 31-03-2020 13:00

UPDATE : De gemeente Woerden heeft via 'Veenweiden in Beweging' subsidie aangevraagd en gekregen voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor zonnepanelen op water. Er wordt een (tijdelijke) proefopstelling voorbereid. Dat is het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders op de vragen die het CDA Woerden heeft gesteld. Deze fractie wilde weten of de gemeente op de hoogte was van het initiatief van een aantal jonge agrariërs. Dat is dus het geval, en de gemeente wil de innovatie nu dus ook onderzoeken. Raadslid John Boere is blij met de reactie van het college: "Zonnepanelen op water is een interessante innovatie omdat het een bijdrage kan leveren aan de toekomst van het boerenbedrijf in het Groene Hart. Het college wijst terecht op de effecten op het landschap en de ecologie. Wij zijn blij dat die met een proefopstelling in beeld gebracht kunnen worden". De gemeente Woerden zal bij de vergunningverlening samenwerken met het waterschap, zo geeft het college aan. Ook wordt er samengewerkt met de provincie in het kader van 'Veenweiden in Beweging', een samenwerkingsproject voor de toekomst van het veenweide. CDA Provinciale Statenlid Derk Boswijk, die de initiatiefnemers uitgebreid sprak en met hen meedenkt, is ook blij met de reactie uit Woerden. "Het is goed om te zien dat dit innovatieve denken van jonge boeren op meewerking van de overheid kan rekenen. En fijn om te lezen dat degenen die het hebben bedacht ook worden betrokken bij deze proefopstelling om zo met elkaar lessen te leren, zodat dit misschien wel een toekomstig businessmodel kan worden in het Groene Hart". . 4 maart 2020 Een aantal agrariërs in Kamerik willen een proef starten met zonnepanelen op de sloten tussen de weilanden. Hierbij worden panelen drijvend op het water aangebracht. Het CDA Woerden heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld (KLIK HIER) aan het college. De partij wil graag dat het college samenwerkt met de provincie en de initiatiefnemers om tot de proef te kunnen komen. Het CDA Woerden is enthousiast over het idee. CDA-raadslid John Boere: "De bijdrage aan energieopwekking, de landschappelijke inpassing en de beperktere impact op fauna, zoals het belangrijke leefgebied van de weidevogels in onze polders zijn positieve punten. Daarnaast is er het feit dat zo voor voedselproductie bestemde landbouwgrond beschikbaar blijft, anders dan bij zonnevelden op het land. Kortom: hier zit muziek in!" De CDA raadsfractie wil daarom van het college weten op welke manier het college betrokken is bij het initiatief. Ook vraagt de partij zich af hoe de gemeente met de initiatiefnemers, de provincie en de gebiedscommissie Utrecht West kan samenwerken om een proef te starten. Het CDA Woerden trekt hierbij samen op met de provinciale CDA-fractie. Derk Boswijk, CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten: "Ik heb in de afgelopen periode al twee gedeputeerden gepolst die er inmiddels enthousiast over zijn. De komende periode moet daarom gebruikt worden om meer partijen warm te maken voor het plan. Misschien dat een proef met zonnepanelen dan aan het eind van het jaar kan starten."