Nieuws van politieke partijen in Woerden inzichtelijk

2007 documenten

In Molenvliet op zoek naar de juiste energiemix

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Woerden 14-11-2019 15:58

Door Harm van der Wilt op 14 november 2019 om 16:26

In Molenvliet op zoek naar de juiste energiemix

Wijkplatform Molenvliet organiseerde afgelopen woensdagavond een We-Energy Game: een simulatiespel waarbij inwoners zelf de kans krijgen om in de rol van beleidsmaker te kruipen door op een speelbord te bepalen waar er windmolens, zonnepanelen en andere technieken moeten komen te staan.

Na een introductie van twee studenten van de Hanze Hogeschool uit Groningen, werden er drie groepen gevormd. Elk lid van de groep had zijn eigen belang: leefbaarheid voor de mensen, productie, winst, wetgeving of het welzijn van de planeet. Het doel van het spel is om ervoor te zorgen dat ieder lid van de groep zijn doelstelling haalt. Alle spelers mochten tijdens hun beurt een techniek op het bord plaatsen, waar voor de gelegenheid de stad en haar omgeving op was afgebeeld. Kies je voor een windmolen, of voor zonnepanelen op daken? Wat vind je er van als je mais verbouwt om energie op te wekken? Wat betekent jouw keuze voor de andere spelers? Dat soort kwesties kwamen er aan bod. Al snel werd duidelijk dat de opgave zo groot is, dat je het met een enkele techniek niet redt. Je komt er alleen uit als je samen met elkaar afweegt welke mix van technieken het beste is voor iedereen.

Na afloop werden de uitkomsten van de drie groepen besproken en de gemaakte keuzes toegelicht. Het spel doet je realiseren hoe groot en ingewikkeld de opgave is. Het viel op hoeveel kennis de betrokkenen hadden en er werden tips over energiebesparing met elkaar uitgewisseld. Want alles wat je bespaart, hoef je immers niet op te wekken en dat zou bijvoorbeeld een windmolen kunnen schelen. Een aantal van de aanwezigen voelden zich na afloop gemotiveerd om aan in het echt aan de slag te gaan. Het is net zoals wij hopen dat onze gemeente de energietransitie oppakt: door samen met inwoners te zoeken naar de juiste mix.

In Molenvliet op zoek naar de juiste energiemix

ChristenUnie ChristenUnie Woerden 14-11-2019 15:58

Wijkplatform Molenvliet organiseerde afgelopen woensdagavond een We-Energy Game: een simulatiespel waarbij inwoners zelf de kans krijgen om in de rol van beleidsmaker te kruipen door op een speelbord te bepalen waar er windmolens, zonnepanelen en andere technieken moeten komen te staan. 

Blijf van onze volksvertegenwoordigers af!

SP SP Woerden 11-11-2019 12:49

In de Woerdense Raadszaal heeft een serieus ernstig voorval plaatsgevonden waarbij Wethouder Financiën, dhr. Bolderdijk de fractievoorzitter van de Woerdense SP, Wilma de Mooij fysiek agressief bejegende.

Het voorval vond plaats tijdens een schorsing bij de Algemene Beschouwingen op 31 oktober jl. Toen de fractievoorzitter een vraag stelde aan de Wethouder schreeuwde hij ‘weg jij’ en gaf hij haar een forse duw, waardoor zij ternauwernood haar evenwicht wist te bewaren. De Wethouder weet zich het voorval niet meer te herinneren maar de videobeelden van de camera’s in de Raadszaal liegen er niet om. 

De Woerdense SP is van mening dat dergelijk fysiek en verbaal agressief gedrag niet past in een ‘huis van de democratie’. Het is onacceptabel.

Dat dit gebeurde in het kader van een motie ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’, maakt het gebeuren nog eens extra wrang, zegt De Mooij. Zij heeft een formele klacht tegen de wethouder ingediend.

 

 

CDA Kamerlid Erik Ronnes bezoekt transformatiegebied Middelland

CDA CDA Woerden 09-11-2019 18:00

CDA TWEEDE KAMERLID ERIK RONNES BEZOEKT TRANSFORMATIEGEBIED MIDDELLAND IN WOERDEN Afgelopen vrijdag, 8 november 2019, bracht het CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes een bezoek aan het transformatiegebied Middelland in Woerden. Tijdens dit werkbezoek ging hij in gesprek met onder meer CDA wethouder Arjan Noorthoek en directeur Karin Verdooren van woningbouwcorporatie GroenWest over de transformatie van Middelland-Noord van kantorengebied naar woongebied. De ontwikkeling van de Poort van Woerden, waar de transformatie van Middelland en de woningbouw op Snellerpoort deel van uitmaken, is een voorbeeldproject in Nederland met betrekking tot binnenstedelijke transformatie en woningbouw. In deze gebieden bouwt de gemeente Woerden komende jaren honderden woningen. Het is hard nodig te leren van dit soort ontwikkelingen, want niet alleen in Woerden maar ook landelijk is de woningbouwopgave groot. Voor Ronnes was dit aanleiding om met eigen ogen de ontwikkelingen te komen bekijken en de dilemma’s waar de gemeente en de woningcorporatie tegenaan lopen te bespreken. Het CDA Woerden is blij met het bezoek van Ronnes aan Woerden. Fractievoorzitter Job van Meijeren benadrukte het volgende : "Het is belangrijk om deze ontwikkeling in de Tweede Kamer goed op het netvlies te hebben. Om die reden hebben we knelpunten waar we tegenaan lopen en waar het Rijk bij kan helpen besproken. Bijvoorbeeld de complexiteit van regels en eisen die nodig zijn om een ontwikkeling te starten, en de bereidwilligheid van eigenaren om initiatief te nemen. Ook de noodzaak dat ontwikkelingen binnenstedelijk moeten samengaan met investeringen in infrastructuur, zoals in Woerden onder meer een upgrade van het station, hebben we hierbij voor het voetlicht gebracht".

Een kijkje in de Kanis...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Woerden 08-11-2019 15:17

Door Daphne van der Wind op 8 november 2019 om 15:44

Lia, Daphne en Harm kregen een rondleiding van Bunnik Group om de reconstructie met eigen ogen te zien.

Al enkele maanden vindt er in de Kanis een reconstructie van de openbare ruimte plaats. Lia, Harm en Daphne zijn onlangs door de aannemer, projectleider en omgevingsmanager bijgepraat over de tot nu toe behaalde resultaten, de verschillende fasen van het project, de voortgang en de uitdagingen van het project. Het gaat om een ingrijpende reconstructie wat veel (tijdelijke) impact met zich meebrengt voor de bewoners, want het is nog even behelpen met alle modder. Maar tegelijkertijd gaat het ook om een noodzakelijke reconstructie, zo is op enkele plaatsen de grond zo'n 90 centimeter verzakt en zijn er straten die lager liggen dan de sloten. Daarnaast hebben we ook enkele bewoners gesproken over hun ervaringen gedurende het project. We zijn erg blij dat Bunnik Group de zorgen van de bewoners serieus neemt en met het werk dat zij leveren. Al met al knapt de Kanis er flink van op en zal het dorpje er de komende eeuw een stuk strakker bij komen te liggen.

Een kijkje in de Kanis...

ChristenUnie ChristenUnie Woerden 08-11-2019 15:17

Lia, Daphne en Harm kregen een rondleiding van Bunnik Group om de reconstructie met eigen ogen te zien.

kwartje van de fractie: realistische begroting van het college met de grote mond

PvdA PvdA Woerden 31-10-2019 19:56

Hoe staat het met de Woerdens politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden? Afgelopen twee “kwartjes van de fractie” schreef ik over mijn financiële zorgen voor Woerden. Nu doe ik dat niet. Twee dingen wil ik bespreken, de brug over de Oude Rijn en de begroting van het college zonder Progressief Woerden, waar

Het bericht kwartje van de fractie: realistische begroting van het college met de grote mond verscheen eerst op PvdA Woerden.

Algemene beschouwingen 2019 bij begroting 2020

D66 D66 Woerden 31-10-2019 18:00

Hieronder tref je de tekst die door Birgitte van Hoesel is uitgesproken bij de algemene beschouwingen op 31 oktober 2019:

 

Voorzitter,

Amerika onder Trump is een ander Amerika dan onder Obama, de invloed van China in ons dagelijks leven neemt toe. Er komen barstjes of barsten in ons Europa. Het evenwicht in de wereldorde lijkt te veranderen. En wat is de betekenis daarvan voor onze plek in de wereld orde, en voor onze relatieve autonomie?

Over de toekomst van onze aardbol en over verworvenheden van onze generatie maken we ons in toenemende mate ongerust. Maar ook over de vergrijzing, het personeelstekort in onderwijs en zorg, ons pensioenstelsel, de stikstofproblematiek etc. Mensen gaan weer de straat op, weer demonstreren om hun gelijk te halen. Is dat democratie? Is dat hoe we in het vervolg keuzes maken?

Het gaat om ingewikkelde vraagstukken waar algemeen belang kan botsen met persoonlijk belang. Waar vandaag problemen zijn, maar waar we onze ogen niet willen sluiten voor morgen en overmorgen. Waar we ook willen denken aan de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Vraagstukken waar wetenschappelijke feiten en overtuigingen elkaar ontmoeten of tegenkomen. En dat vraagt weloverwogen besluiten.

Maar laat ik dichter bij huis blijven. Het gaat eigenlijk heel goed in Nederland en ook met ons in Woerden. En dat willen we koesteren en op onze schaal, met onze cirkel van invloed, beschermen. En dat heeft het college (en wij als raad) de afgelopen anderhalf jaar goed gedaan. D66 vindt dat we met elkaar een goede koers hebben gekozen en dat er heel concreet stappen zijn gezet en resultaten zijn behaald.

Waar is onze fractie blij mee?

Wonen is een belangrijke basisvoorwaarde voor het welbevinden van onze inwoners. Op dat gebied zijn concrete stappen gezet om onze ambitie van 200- 300 woningen per jaar te realiseren. Met individuele projecten en met o.a. de structuurvisies Middelland en Snellerpoort. We zijn blij met de maatschappelijke agenda waarin de ambitie van het coalitie akkoord vertaald is naar de goede uitgangpunten en principes voor beleid om onze sociale verantwoordelijkheid goed in te vullen. We zetten steeds meer de leefwereld boven de systeemwereld en we zetten de inwoner en zijn of haar vraag voorop. We werken in wijken en dorpen, we richten casemanagement in en in Woerden doet Iedereen ertoe. En tot slot hebben we gericht aandacht voor de individuen in de samenleving die ondersteuning nodig hebben. Met de informatiebijeenkomsten zien wij hoe uitvoering wordt gegeven aan het beleid. En in onze samenleving zien wij daar ook steeds meer de effecten van. Ook onze partners in het sociaal middenveld zijn positief over de samenwerking. Met de energietransitie hebben we goede stappen gezet met het vaststellen van onze gemeentelijke warmtevisie en grootschalige energieopwekking en de aansluiting bij de RES  U16.

De fractie van D66 ziet dat beleid tot stand komt in samenspraak met inwoners en ondernemers. We zien dat bij verkeer, woningbouw en bij de totstandkoming van de maatschappelijke agenda. Recent zagen we het bij het Horeca beleid, en de lokale economische agenda. Beleid dat in goede samenspraak met de samenleving tot stand is gekomen. En wij zien uit naar het voorstel voor Binnenstad Vestingstad en het Cultuurmanifest, dat met alle betrokkenen, dus ook betrokkenen buiten de C5 wordt gevormd. De samenleving voelt zich gehoord en betrokken. We doen het samen met de samenleving, een belangrijke waarde voor D66. Omdat we ook ruimte willen bieden voor initiatieven uit de samenleving, met name in het proces van de begroting, hebben wij een motie ingediend voor een Woerdense Motiemarkt. Een bijeenkomst waar ideeën uit de samenleving (inwoners, ondernemers en verenigingen) onder de aandacht gebracht kunnen worden van raadsleden, die vervolgens dat idee kunnen adopteren en kunnen omzetten in een motie.

Wij vinden gezonde financiën nu en in de toekomst belangrijk, en daar is aan gewerkt.

We zien meer duidelijkheid in de financiële beheersing en ook in financieel bewustzijn zien wij een positieve ontwikkeling. En dit alles vindt zijn weerslag in deze begroting. Een begroting die wij overigens beschouwen als een goede tussenstap om in het voorjaar het goede gesprek te voeren over de toekomst. Een gesprek over ons toekomstig beleid, een beleid waar onze identiteit en onze positie in de regio bepalend is voor de keuzes die we maken. En vanzelfsprekend binnen de randvoorwaarde van een gezonde financiële situatie, nu en in de toekomst. Waarbij er nu ook helder is wat gezond is, want dat hebben we dit gedefinieerd op basis van het advies van Deloitte.

Onze toekomst

We hebben in een periode van relatieve luxe geleefd. Zoals ik al in mijn inleiding zei: “het gaat goed met ons in Woerden”. We hebben de laatste jaren veel ambities gerealiseerd en de participatie van inwoners in de samenleving is groot.

Echter, zoals de begroting laat zien is het nodig om nu essentiële keuzes te maken voor de toekomst in Woerden en in de regio. Onze mooie samenleving in het Groene Hart staat niet op zichzelf. Wij zijn sterk verbonden met de regio waar besluiten genomen worden die ons raken. Wij willen dat bij die besluiten rekening wordt gehouden met dat wat de Woerdense Samenleving verbindt en belangrijk vindt. Wij willen mede richting geven aan die besluiten. En dat betekent dat wij moeten prioriteren en dus keuzes moeten maken. Want één ding is zeker: er zijn in regionaal verband tegengestelde belangen en daarmee krijgt ieder (en dus ook Woerden) niet alles wat je wilt. Onze fractie verwacht dat de formulering van onze Identiteit daarvoor noodzakelijk is. Daarmee krijgen we de belangen van Woerden helder. En helderheid over waar je voor staat is cruciaal als je er in een stevig krachtenveld samen uit moet komen.

Zoals in deze begroting is aangegeven moeten we in de komende maanden ook strategische keuzes maken omdat blijkt dat onze ambities groter zijn dan ons financiële armslag. Onze fractie vindt het zeer belangrijk dat deze strategische heroriëntatie verbonden wordt aan de (door mij al eerder genoemde) Identiteit van Woerden. Sterker nog: wij vinden dat de keuzes in de strategische heroriëntatie pas gemaakt kunnen worden als de Identiteit van Woerden helder is. De Identiteit en Woerdense Waarden bieden het kader waar we op kunnen terugvallen als we keuzes moeten maken. Zowel voor de exploitatiedoelen als voor de investeringen. Op die wijze ontstaat een samenhangend beleid dat voor inwoners herkenbaar is, voorspelbaar is. En ook al ben je het niet met alles eens, het geeft duidelijkheid wat belangrijk is voor een geloofwaardige lokale overheid.

Wij als D66 staan voor een krachtige, goed geoliede samenleving met een sociaal gezicht, met als fundament goed onderwijs, goed armoedebeleid en een betrouwbare lokale overheid. Voor ons betekent een krachtige samenleving dat wij er zijn voor al onze inwoners, nu en in de toekomst. Dat wij voor ieder mogelijkheden bieden om zich te verbinden met deze samenleving en met elkaar. Groen en duurzaam hoort daarbij. Dat zijn voor ons belangrijke waarden waarvan wij weten dat dat ook de kracht van Woerden is en wat onze inwoners waarderen.

Wij zien cultuur en een levendige binnenstad als smeerolie voor die krachtige samenleving. Cultuur verbindt immers en vaak hoeft dat niet veel te kosten. We zien dan ook uit naar het Cultuur-Manifest, waar vast ook de relatie met Onderwijs gelegd wordt. Cultuur stimuleert ook creativiteit. Dat scherpt onze geest geeft jongeren een belangrijke vaardigheid voor het latere leven. De Techno-hub, de verbinding tussen economie en onderwijs is de Techno-hub een mooi voorbeeld van de kracht van onze Woerdense samenleving. Onderwijs is voor ons een van de fundamenten voor de toekomst.

Een goed opgezette en levendige Binnenstad biedt plaats voor ontmoeting en is daarmee een randvoorwaarde voor een krachtige samenleving. Met o.a. het onderzoek naar de herinrichting van Wagenstraat, kunnen we (CITAAT voorzitter van het Stadshart) “het is het laatste wratje in het centrum” wegbranden. Met dit project pakt de gemeente de regie om te onderzoeken welke scenario’s er zijn om partijen bij elkaar te brengen om deze herinrichting ook financieel haalbaar te maken. Een spannend vraagstuk waar creativiteit en ‘omdenken’ goed bij kan helpen om buiten de gebaande paden oplossingen te vinden.

De resultaten van de onderzoeken van de schuifruimte voor bedrijfsgebouwen zullen komende periode jaar beschikbaar komen. We gaan een keuze maken waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. De energietransitie komt komend jaar in een fase van uitwerking van concrete ideeën en een afwegingskader om de ideeën te wegen. Beide onderwerpen worden concreter. En als zaken concreet worden dan wordt het spannend. Omdat er verschillende belangen zijn zal niet iedereen tevreden gesteld kunnen worden. En onze fractie hecht er daarom aan dat ook deze keuzes kunnen steunen op onze geconcretiseerde Woerdense Identiteit.

Voorzitter, ik ga afronden.

Ik sprak in het begin over de verandering in het evenwicht in de wereldorde en over de fundamentele vraagstukken waar onze maatschappij voor staat, waar afweging van individuele en algemene belangen cruciaal is om te komen tot een goed besluit. Zorgvuldige afweging van belangen, dat is waar wij in Woerden ook voor staan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met het concretiseren van onze Identiteit in de Woerdense Waarden wij een goed kader krijgen voor een samenhangende strategische heroriëntatie op weg naar een gezonde en vooral ook mooie toekomst voor een groen, duurzaam Woerden met een sociaal gezicht.

Burgemeester Molkenboer krijgt Rembrandtbijbel cadeau

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Woerden 31-10-2019 17:19

Door Simon Brouwer op 31 oktober 2019 om 17:58

Burgemeester Molkenboer krijgt Rembrandtbijbel cadeau

Op Hervormingsdag heeft onze fractievoorzitter tijdens de Algemene Beschouwingen een verrassing voor de burgemeester:

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt overleden is. Een beroemde schilder die ons veel heeft nagelaten. Prachtige schilderijen en andere kunstwerken (een brug wordt ook een kunstwerk genoemd in gemeenteland). Ook in Woerden is Rembrandt hoogst actueel.

Met de oplevering van dit gemeentehuis zijn naast werkplekken ook rustplekken gerealiseerd. Er is zelfs een boekenhoek!

Als ChristenUnie-SGP bieden wij de gemeente graag een cadeau aan. Rembrandts kunstwerken staan in deze Rembrandtbijbel, en wij hopen dat dit dient ter inspiratie van alle medewerkers.

Burgemeester Molkenboer krijgt Rembrandtbijbel cadeau

ChristenUnie ChristenUnie Woerden 31-10-2019 17:19

Op Hervormingsdag heeft onze fractievoorzitter tijdens de Algemene Beschouwingen een verrassing voor de burgemeester: