Nieuws van politieke partijen in Zaltbommel inzichtelijk

1746 documenten

CDA haalt besluitvorming voortzetting startersleningen naar voren

CDA CDA Zaltbommel 16-07-2020 15:56

Op dinsdag 14 juli heeft de gemeenteraad - met uitzondering van de PvdD - bij behandeling van de Kadernota ingestemd met het naar voren halen van de evaluatie startersleningen die eerder gepland stond voor 2021 en het college verzocht nog dit jaar met een raadsvoorstel te komen om het beleid rondom startersleningen voort te zetten. Het CDA en mede-indieners Eerlijk Alternatief, Progressief PN, SGP/ChristenUnie en Trots hadden de motie ingediend om het college te verzoeken ook het bedrag op te hogen naar € 310.000 (NHG-grens), maar dit kon niet op voldoende steun rekenen. Voor het CDA staat al vast dat het bedrag omhoog moet om het instrument starterslening effectief te maken. Op dit moment staan er nauwelijks woningen te koop die aan de huidige voorwaarden (gemaximeerd tot € 240.000) voldoen, wat voor het CDA de aanleiding was om nu met de motie te komen. Het aantal beschikbare woningen met een WOZ-waarde tot € 240.000 is sinds 2013 afgenomen. Zeker in Pijnacker-Nootdorp is dat een probleem, omdat de woningwaarde in onze gemeente sowieso al hoger ligt dan gemiddeld in Nederland. Behalve de hoge prijzen van nieuwbouw, is ook de bestaande bouw flink duurder geworden. De bestaande voorraad kende een prijsstijging van 7,3 procent (april 2019-april 2020). Het CDA heeft het daarom nodig geacht om ook het bedrag voor de starterslening, een instrument wat kan helpen om starters een kans te geven op een koopwoning, te verruimen naar € 310.000. Door de prijsstijging heeft het instrument starterslening immers flink aan effectiviteit ingeboet: er zijn nauwelijks woningen beschikbaar onder de huidige grens. Het CDA signaleerde dat veel gemeenten met startersleningen de NHG-grens hanteren voor de maximale verwervingskosten. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert de NHG-grens om te bepalen wat onder de noemer "betaalbare koopwoning" valt. Voor andere partijen waren deze overwegingen niet genoeg om in te stemmen met de voorliggende motie. De fracties van D66 en VVD wilden eerst de bestaande regeling geëvalueerd zien, voordat zij konden vaststellen of het maximumbedrag omhoog moet. Eerder werd een motie op initiatief van het CDA om het bedrag op te hogen naar € 265.000 al door de raad weggestemd. Het CDA is van oudsher een warm pleitbezorger van eigen woningbezit en wil ook starters een goede kans geven op een koopwoning.

Dierenasiel Bruchem

VVD VVD Zaltbommel 11-07-2020 10:05

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/40272/dierenasiel-bruchem

Dierenasiel Bruchem

Een verkiezingsbelofte die we waar gaan maken! Afgelopen donderdag tijdens de behandeling van de perspectiefnota gaf Wethouder Bragt aan dat er een financiële oplossing is voor de nieuwbouw van het dierenasiel! Super fijn dat dit nu eindelijk gaat gebeuren en we kijken uit naar de start van de bouw!!

https://www.ad.nl/zaltbommel/eindelijk-zicht-op-nieuwbouw-dierenasiel-bommelerwaard~a6f07624/

Perspectief nota 2020

VVD VVD Zaltbommel 10-07-2020 08:24

Tekst en beelden van de inbreng van de VVD Zaltbommel voor de perspectief nota 2020.

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/40255/perspectief-nota-2020

Perspectiefnota 2021

 

Algemeen Voor ons ligt een gedegen plan voor de Gemeente Zaltbommel. Daar waar in vele gemeenten de cijfers niet liegen en er sprake is van soms zelfs flinke begrotingstekorten, bezuinigingen alom en weinig stabiliteit, is onze gemeente al jaren in staat om financieel gezond te zijn. Iets om trots op te zijn en betekent tegelijkertijd dat we, zelfs in deze tijd, ruimte en mogelijkheden hebben. Dat wil niet zeggen dat we onbeperkt kunnen uitgeven maar continue zorgvuldig keuzes blijven maken en kijken daar waar de prioriteiten liggen. Kortom, het feit dat we er goed voor staan betekent ook dat we anticyclisch kunnen investeren, juist NU en dat is op z’n minst reden voor optimisme! Dat geeft lokaal ook werkgelegenheid en het voorkomt dat er mensen een beroep op sociale voorzieningen moeten doen. Ook is het nu een gunstige tijd om aan te besteden. Onze gemeente kan en gaat voortvarend aan de slag, DOEN-denken in plaats van DOEM-denken, daar houden we van bij de VVD!

Voorzitter, allereerst een paar zaken vooraf waar ik graag wat woorden aan kwijt wil. Aansluitend neem ik u mee in de punten die voor de VVD bovenaan staan als het gaat om prioriteiten binnen onze gemeente.

Punten vooraf Wij zouden de VVD niet zijn als wij niet veel waarde zouden hechten aan het feit dat de belastingen niet stijgen. Goed om daarom ook hier te benoemen dat in Zaltbommel alle belastingen gelijk zijn gebleven, waarvoor dan ook onze complimenten aan het College.

We vinden het goed informeren van onze inwoners belangrijk. Het Kontakt is helaas verdwenen. Een ontzettende aderlating wat ons betreft, we waren altijd erg content met de manier waarop de berichtgeving via het Kontakt de afgelopen jaar is gedaan. We vinden het belangrijk dat al onze inwoners van goede informatievoorziening worden voorzien en willen erop aansturen dat er goed nagedacht blijft worden over passende alternatieven, zowel online als offline. Het alternatief Bommelerwaardgids is een mooie nieuwe uiting in dit geheel en is naar ons idee 1 van de onderdelen die daarvan uitmaakt.

Vraag voor nu blijft wel: Wat gaat het College er aan doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners optimaal geïnformeerd worden? En welke media gaat zij hier nog meer voor inzetten?

Voorzitter, ik wil graag starten met een onderwerp wat de afgelopen weken veelvuldig aan de orde is geweest…..

Cultuur De VVD vindt aandacht voor cultuur in deze crisistijden van eminent belang. Immers cultuur zorgt voor een verbinding tussen mensen, het is ook een manier om individualisme en eenzaamheid het hoofd te bieden. Blij zijn we dat aan het gedachtengoed van Hugo de Groot aandacht besteden. Hugo, Slot Loevestein zijn belangrijke iconen voor ons; en ook Fiep Westendorp. Mooi om te zien dat plannen voor een onderkomen voor de collectie concreet en overzichtelijk zijn. Graag zou ik het bestuur van het stadskasteel hun ideeën voor de raad zien presenteren wat hun plannen zijn. Het bestuur heeft dit onlangs in een brief aangeboden en wat de VVD betreft maken we van dit aanbod gebruik.

 

 

Voorzitter, we hebben vanavond een belangrijk dossier behandeld als het gaat om cultuur. De toekomst en mogelijk behoud van de Poorterij. Het is de VVD na aan het hart als het gaat om behoud van de theaterfunctie binnen onze gemeente. Een theaterfunctie is namelijk een belangrijk onderdeel voor ons vestigingsbeleid. Echter, niet ten koste van alles, laten we daar duidelijk over zijn.

Vraag aan het College: Wilt u zorgen voor een betaalbare accommodatie inclusief een podium?

Voorzitter, dan iets over het verkeer binnen onze gemeente…..

Verkeer De verkeerssituatie rondom scholen, mooi dat daar zo veel aandacht voor is in deze nota. Eerder stelden wij schriftelijke vragen over een eventuele pilot rondom het autovrij maken van schoolstraten tijdens de haal- en brengtijden. Wij zien terug dat dit deels is overgenomen en daar zijn wij enthousiast over. Veiligheid op alle niveaus is voor ons erg belangrijk.

Fietsen is gezond en duurzaam. Fijn dat volgens afspraak in het Masterplan fietspaden ook daadwerkelijk tot voorstellen zijn gekomen om de hoog prioriteit plannen op te pakken. Verstandig ook om te kiezen dat maakt de realisatiekracht groter. Het vertrouwen is dan ook groot dat de schop daadwerkelijk zo snel mogelijk de grond in gaat. Al hebben we ook wel oog voor het feit dat procedures en landaankopen de nodige doorlooptijd zal kosten.

Zaltbommel is door zijn Masterplan aanpak de oproep van ANWB directeur van Bruggen voor. Die vroeg 24 juni jl. aan gemeenten en het rijk om plannen te gaan maken om het fietsen veiliger te maken. Dat vind de VVD goed om te zien.

We vragen in de uitvoering te werken met duidelijke belijningen. Immers fietsen krijgen steeds betere led verlichting. Een goede belijning helpt de fietser de weg goed te volgen. VVD pleit er niet voor om royaal gebruik te maken van extra verlichting. Wel op bijvoorbeeld oversteekplaatsen, maar verder niet. We willen geen onnodige lichtvervuiling en letten graag op zowel de portemonnee als op ons energieverbruik in het kader van duurzaamheid.

Wat wél jammer is, is dat de provincie nog steeds niet door de bocht gaat om te helpen met de Bergsche Maasdijk. Dezelfde provincie die ons heeft geholpen met de realisatie van de F2, het snelfietspad. Daar was de financiële bijdrage 83%; een mooi resultaat. De projectorganisatie is bezig om zo snel mogelijk de schop in de grond te krijgen. Trouwens ook een mooi voorbeeld van ambtelijke samenwerking met Maasdriel, zo kan het dus ook!

Voorzitter, de VVD vraagt al lange tijd aandacht voor het uitbreiden van de fietsenstallingen op het station. Helaas horen we dat ProRail blijft weigeren hieraan bij te dragen. Goed om te lezen in de ontvangen informatie nota dat het College toch mogelijkheden ziet dit in combinatie met de P+R uitbreiding te realiseren. En zonder om in de perspectief nota hier extra geld voor te vragen, compliment!

Voorzitter, dan kom ik bij het onderwerp wonen, eveneens een onderwerp belangrijk voor de VVD.

Wonen De huizenprijzen in Zaltbommel liggen erg hoog, dit komt deels doordat het woningaanbod schaars is. Als VVD zien we daarom graag dat er meer gebouwd wordt, zeker als het gaat om woningen voor starters en woningen voor senioren. Zij worden als het ware op dit moment de woningmarkt ‘uitgedrukt’ en wij vinden het erg belangrijk dat jongeren die hier zijn opgegroeid hier kunnen blijven wonen. Ditzelfde geldt voor senioren. Zij hebben hier immers hun leven opgebouwd en willen graag kleiner wonen, maar helaas is dat voor velen op dit moment niet haalbaar. Dit zorgt ervoor dat er te weinig doorstroming plaatsvindt. Bouwen, bouwen, bouwen dus en dan echt naar vraag. Wij begrijpen dat een huis niet in één dag gebouwd wordt, maar willen alvast een geste doen richting onze starters. De afgelopen raadsvergadering stelden wij vragen over het verruimen van startersleningen. Op dit moment geldt dat voor woningen tot 200k, maar een kort bezoek aan Funda laat zien dat dat niet meer adequaat is. Het College gaf aan dat er een verruiming plaats gaat vinden naar 215k, maar de VVD zou graag zien dat er een verruiming plaatsvindt van 50k, zodat de markt voor jongeren groter wordt.

Vraag aan het College: Is het College bereid om dit bedrag te heroverwegen?

Daarnaast ziet de VVD kansen om meer woningen in de Vergt te bouwen. Er heeft al een grote revitalisatie plaatsgevonden, wat ons betreft gaat dat nu verder doorgepakt worden. Wij zien bijvoorbeeld kansen op de plek waar de Action zit, voor velen van ons is deze plek een doorn in het oog en echt niet meer van deze tijd. Een ander voorbeeld is de plek waar nu het huidige zwembad is gevestigd.

De vraag aan het College is dan ook: Is het College bereid dit na het slopen te bestemmen voor wonen?

Hospice Voorzitter, graag vragen we ook nog de aandacht voor het Hospice welke we qua financiën een beetje missen in deze nota. Afgelopen jaar heeft de VVD dit al eerder onder de aandacht gebracht en we zijn blij om te horen dat er inmiddels constructief overleg is tussen de gemeente en het bestuur. Het bouwplan is ontwikkeld, de begroting is rond en de verzoeken rondom financiering liggen op dit moment bij de bank. Belangrijk is nu dat de volgende stappen worden gezet rondom het voorstel met betrekking tot de erfpacht en de uiteindelijke uitvoering.

Vraag aan het College: Kan het College aangeven hoe het voorstel rondom de erfpacht eruit gaat zien en wanneer men verwacht dat de bouw kan gaan beginnen?

Veiligheid De VVD pleitte al eerder voor gebiedsverboden als het gaat om vuurwerk. We zijn daarom blij te zien dat er extra budget vrijkomt voor acties rondom de jaarwisseling. Met name in de kern Zaltbommel zouden wij graag zien dat er één vuurwerkshow plaatsvindt, zodat het makkelijker te handhaven is. Wij zijn van mening dit budget ervoor zorgt dat de veiligheid sterk zal toenemen.

Verder is de VVD in de afgelopen periode geïnformeerd over het feit dat de burgemeester is wezen kijken op het bedrijventerrein de Wildeman waarbij nadrukkelijke aandacht was voor het cameraschild wat men daar heeft geïnstalleerd. Wij zouden graag zien dat dit breder wordt getrokken en dat er een cameraschild wordt geplaatst op alle ingangswegen van onze gemeente. Ook vragen wij wederom aandacht voor het plaatsen van cameratoezicht rondom de Esso en bij de Beersteeg. Tot nu toe hebben wij hierover geen terugkoppeling gehad en wij zien dan ook graag hoe het College hier in staat.

Streekmarketing Om de Bommelerwaard als focus voor streekmarketing te kiezen is een logische keuze. Veel beter dan Rivierenland of Fruitdelta. Ons mooie eiland tussen de rivieren met z´n parels in alle kernen verdient het om van te genieten. De VVD vindt het belangrijk dat toeristen en onze inwoners worden geattendeerd op alle mooie plekken die onze omgeving te bieden heeft. Toerisme is een belangrijk element in onze gemeente. In onze horeca, B&B, camping en hotelfaciliteiten werken veel mensen. Een boost in deze sector in deze tijden getuigt van een goede timing. Er is een mooi verhaal gemaakt die door ondernemers goed en praktisch te benutten is. De één maakt er een aantrekkelijke route van, de ander bedenkt acties die erbij passen. Tezamen levert het voor de bezoeker een eenduidig beeld op. Kortom, een eenduidig beeld dat alle initiatieven verbindt.

Gebiedsgericht werken Er wordt vanuit gebiedsgericht werken al veel gedaan, recent zijn er pilots gedraaid met een nieuwe interne aanpak, zo laat het College weten. Bewoners worden steeds beter betrokken bij de plannen in hun eigen kern en dat is waar het de VVD dan ook vooral om gaat. Toch hier ook een kritische noot, daar waar het gaat om het opstellen van budgetten hiervoor. Elk jaar weer blijkt de discussie te gaan of er wel of niet budget is voor bepaalde zaken. Er wordt gesproken over een kernbudget maar niet over een structureel budget. Daar blijft de gemeente steeds terughoudend in. De vraag is waarom? Waarom niet elk jaar budget vrijmaken per kern, afhankelijk van de grootte hiervan?  In deze nota wordt aangegeven dat, indien er sprake is van een initiatief van structurele aard, pas dán de kosten worden opgenomen in de reguliere begroting bij de verantwoordelijke afdeling. Onze vraag vanuit de VVD is dan ook, kunt u hierbij voorbeelden noemen? Welke initiatieven zijn dit dan want eerlijk = eerlijk, vaak zullen deze initiatieven eerder incidenteel zijn per kern, dan structureel.

BVEB De BVEB…. De afgelopen maanden is hier al veel over gezegd en gesproken. Er is in beide gemeenten een bijeenkomst geweest waarin deze uitvoerig besproken is. De laatste uitkomst vanuit de gemeente Maasdriel is nog niet bij ons bekend. Wat de VVD betreft is het standpunt nog steeds daar waar samenwerking van toepassing is, moeten we dat vooral doen. Echter, daar waar de kosten en vooral ook de strubbelingen in de uitvoering steeds een probleem lijken te zijn, zijn wij van mening dat beide gemeentes prima zelfstandig verder kunnen. Het doel staat voorop, efficiency door middel van samenwerkingsverbanden aangaan en niet het middel als juridisch construct “an sich”. Een investering in informatiebeveiliging zien we dan ook als een noodzakelijkheid ten allen tijden, we vragen ons alleen wel af of daar 2 jaar lang een investering nodig is van € 84.000,-.

Dierenwelzijn De afgelopen 2 jaar is de VVD bezig geweest om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke nieuwbouw Dierenopvangtehuis Bommelerwaard doorgang kan krijgen. Voorzitter, ik moet zeggen, er hebben veel gesprekken plaatsgevonden, er is veel over-en-weer gemaild en er zijn opbouwende gesprekken gevoerd met de Wethouder en ambtenaren. De recente notitie van deze week stemt ons dan ook positief! De verhoging van de bijdrage per inwoner en de garantstelling door de gemeente Zaltbommel voelt als een oplossing waar op een gedegen manier naar is gekeken en wat uiteindelijk zowel door onze inwoners alsmede vanuit de gemeente zelf gedragen wordt.

De vraag aan de Wethouder; “Wanneer kan er gebouwd gaan worden? En in hoeverre is de gemeente Maasdriel ook nog betrokken bij het leveren van een bijdrage hieraan?”

Daarnaast stelden wij mondelinge vragen over het inzetten van BOA’s op het handhaven van dieren welzijn. Het College reageerde hier positief op en zegde toe dit uit te voeren. Hoe staat het inmiddels met onze zogenaamde ‘dierenBOA’s’? Worden zij al ingezet? Zo ja, zijn hier al resultaten van? Zo niet, wanneer wordt dit ingevoerd?

Binnenstad Onze bruisende binnenstad. We hebben gezien dat Zaltbommel dat ondanks Corona in zich heeft. Chapeau voor ons horecabeleid. Wat de VVD betreft is dit een aanzienlijke verbetering van hoe de binnenstad eruit ziet. Ook de horecaondernemers zelf zijn blij met de verruiming en het niet elke dag opnieuw neerzetten van het terras. Ziet het College kansen dit ook na Corona zo te blijven handhaven? We lezen in de nota dat er een Torentuinschuur komt. De VVD is hier erg enthousiast over. De Torentuin is immers een sympathiek burgerinitiatief, waar veel inwoners van profiteren. De combinatie met de bolwerkers is wat ons betreft een goed plan, zij hebben immers recht op een goede ‘huisvesting’ wanneer zij aan het werk zijn. Precies een jaar geleden stelde de VVD vragen over sensoren in prullenbakken. Sensoren die aangeven dat de prullenbak te vol is. Het College reageerde hier positief op, alleen hebben wij ze nog niet gezien. Kan het College toezeggen een pilot met deze sensoren uit te voeren, beginnend in de binnenstad? En wanneer dit werkt het uit te rollen over de hele gemeente?

Inwoners, ondernemers, wij allemaal hebben tijdens Corona gezien dat helemaal vrij parkeren niet werkt. We moeten goed reguleren. Het definitieve plan komt na de zomer in de raad. Wij zijn blij dat er een Blauwe Zone hier onderdeel van uit zal maken. 

Voorzitter, ik ben aangekomen aan ons laatste punt, en in dit geval ook een vrij recent punt, MFA Brakel.

MFA Brakel De inwoners van Brakel spannen zich in om het voorzieningenniveau op peil te hebben; ook in de toekomst. Wij kijken er dan ook naar uit om de discussie over het MFA verder te voeren. We willen hier wel het nodige tempo. Goede plannen hebben tijd nodig, echter we moeten er samen op letten dat de doorlooptijd niet onnodig lang wordt. Brakel moet zich niet alleen kunnen ontwikkelen door voorzieningen. Ook huizen zijn belangrijk; voor jongeren, ouderen, iedereen!

Kortom, wij als VVD willen graag een Masterplan Brakel. Hoe krijgen uitbreidingen, voorzieningen en bedrijven allemaal een goede plek en is het realistisch en haalbaar qua financiën? Vraag aan het College: Kunt u MFA plannen met visie, een masterplan dus, samen met de inwoners concreet maken? Zo ja, kunt u daarin processtappen en een tijdspad aangeven?

Brakel verdient een toekomst met visie. Dus met een knipoog naar onze gewaardeerde coalitie genoot wil ik graag afsluiten met BVV: ‘Brakel Veranderen met Visie’.

Perspectiefnota 2021

ChristenUnie ChristenUnie Zaltbommel 09-07-2020 16:23

Wat een periode de afgelopen maanden, en waarschijnlijk de komende maanden. Corona, of Covid 19 heeft een grote impact. Het heeft ons in ieder geval laten beseffen dat de samenleving heel wat minder maakbaar is dan het lijkt. Het stemt tot nadenken over waar ons echte houvast nu eigenlijk ligt. Waar ligt je zekerheid en houvast nu eigenlijk?  We hopen dat u die, met ons, niet vindt in vaccins, gezondheid, werk of financieel welzijn, hoe belangrijk ook, maar in de afhankelijkheid van en het vertrouwen op God ‘  Bent u niet zo direkt van mij gewend, maar ik kan niet om deze wake-up call heen..

 

In deze periode merk je het belang van wat we missen. De bezoekjes. Het verenigingsleven. Het kerkbezoek. Het niet samen kunnen zingen. Naast de geestelijke inhoud daarvan merk je ook het verval in sociale samenhang en de toename van eenzaamheid. Opvallend is dat dat vooral ook door jongeren zo ervaren wordt. Van ouderen wisten we dat. Het geeft ook het belang aan van het verenigingsleven, en we hopen dat het college en de raad daar ook de komende tijd aandacht voor hebben.

Overigens mogen we ons verwonderen over de initiatieven die spontaan zijn ontstaan, het elkaar helpen, andere manieren van kontakt onderhouden, een helpende hand Dat geldt in het financiële vlak, om te zorgen dat de boel kan blijven draaien ( en gelukkig heeft het college daar stappen in gezet, complimenten daarvoor)  maar vooral ook in het beleid.

Deze periode geeft ook vragen bij de kwetsbaarheid van het wereldwijd handelen, vooral omdat het maar zo goedkoop mogelijk moet. Dat blijkt toch niet zo handig… Wij juichen de ontwikkeling naar local for local toe, tegen faire prijzen.  Ook binnen onze gemeentegrenzen zien we daar ontwikkelingen in. Stimuleren alstublieft! En meedoen als gemeentelijke organisatie!

Algemene Politieke Beschouwingen 2020

SGP SGP Zaltbommel 09-07-2020 00:00Inleiding

Voorzitter,

Ik kan me voorstellen dat de opening in de eerste zinnen niet uniek is. Er ligt een bijzondere tijd achter ons. En we leven nog steeds in een bijzondere tijd. Met een knipoog heb ik wel eens gezegd, we komen er asociaal uit. Geven geen hand meer. Gaan nergens op visite. Houden geen deuren meer open. En gaan voor een ander geen drinken meer halen. Toch dat is niet het enige. Ik heb ook mooie voorbeelden van meeleven met elkaar gezien.

Beducht ben ik om deze tijd als een ‘kans’ te zien. Daarvoor zijn de geslagen wonden te groot. De eenzaamheid in verzorgingstehuizen en instellingen voor gehandicapten te schrijnend. En daarvoor hangt teveel economische tegenslag in de lucht. Maar het heeft ons wel stilgezet. Teruggeworpen op de meeste basale vorm van samenleven, het gezin. Het heeft ons laten zien dat de samenleving niet maakbaar is. Naar mijn vaste overtuiging regeert God. En is het virus ook een oproep om Hem te zoeken. Ontdaan van alle zekerheden die we dachten dat het leven of deze samenleving gaf. God dienen geeft echte zekerheid en echte rust, hoe het ook kan stormen om ons heen of in ons eigen leven. Ik wens dat al onze inwoners en ook aan u allen toe.

Voorzitter, overigens is naar de waarneming van de SGP de dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie doorgegaan. Zelfs op het dieptepunt van de Corona crisis. Het is goed om dat te merken en ik wil de ambtenaren daarvoor bedanken. Overigens gaat diezelfde dank uit richting het college en gemeenteraad. We hebben ons er gelukkig niet toe laten verleiden om compleet bij de pakken neer te gaan zitten. Ook de vlotte besluitvorming rondom het gemeentelijke Corona fonds waardeert de SGP.

Financieel solide

Er is de afgelopen jaren in onze gemeente een solide financieel beleid gevoerd. Dat geeft nu de ruimte om verantwoord wat te doen aan noodmaatregelen. Wat de SGP betreft geeft dat eens te meer het belang van financieel verantwoord beleid aan. In Zaltbommel op dit moment geen wethouders die tot hun lippen in het water staan. En laat dat binnen de mogelijkheden die er zijn ook zo blijven.

Voorzitter, wat punten uit de perspectiefnota en breder in onze gemeente. In drie categorieën. Als eerste wat een duwtje nodig heeft (niet zo veel). Dan de categorie ‘zo doorgaan’ (heel veel meer). Als laatste  ‘de aandachtstrekkers’. De dingen die op vallen.

Duwtje nodig

Als eerste wil ik noemen bij het ‘duwtje nodig’ het fietspad langs de Bergsche Maasdijk. We krijgen het idee dat dit op de lange baan wordt geschoven. Dat is niet het idee dat de SGP hier bij heeft. Wethouder, hoe zit dit?

Als tweede het openbaar toilet. Het moet toch mogelijk zijn om daar een plaats voor te vinden? Wees creatief. Onder de trap van het stadhuis? Een toilet in een winkel of horeca die van buitenaf te benaderen is? Met het uitgetrokken budget moet het mogelijk zijn dit realiseren lijkt ons. Wethouder, kunt u toezeggen dat het toilet voor de volgende algemene beschouwingen is gerealiseerd?

Zo doorgaan

Zoals gezegd wat meer onderwerpen in de categorie ‘zo doorgaan’. 

Als eerste zijn we blij met de mogelijkheden die er zijn voor woningbouw in onze gemeente. In vrijwel alle kernen wordt of gaat gebouwd worden. De behoefte naar woningen zet nog wel even door. Nederland telt steeds meer mensen, waarbij we met steeds minder mensen in een woning wonen. We hebben als gemeente een goede positie, met concrete bouwmogelijkheden en mogelijkheden voor de toekomst. Ga zo door college. Met het ontwikkelen in alle kernen en het aantrekken van nieuwe gronden om woningbouw te plegen. Vergeet het college daarbij ook Brakel niet?

Op dit moment en de komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in onze gemeente. Terwijl veel gemeenten op zoek zijn naar mogelijkheden om te bezuinigen is er in Zaltbommel recent begonnen met de bouw van een zwembad met sporthal. Kunnen we twee ton besteden aan een Fiep gebouw bij het Stadskasteel. Zomaar twee voorbeelden. Het totaal bedrag van bijna 8 miljoen aan investeringen in de komende jaren is ongekend.

Voor het zoveelste jaar op rij stijgen de lokale lasten met het verwachte inflatie percentage van 1,8% Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat is het niet. Hiermee komt het college tegemoet aan de afspraak die we in het bestuursakkoord hebben gemaakt om de lasten met hooguit het inflatie percentage te laten stijgen.

Het vastgestelde masterplan fietspaden is een goed initiatief. Dit geeft structuur aan wat er in onze gemeente nog moet gebeuren als het gaat om fietspaden. Veilige fietspaden voor scholieren, dat is het hoofddoel wat de SGP betreft. Maar natuurlijk doen we dit ook voor alle andere mensen die met of zonder regelmaat de fiets pakken.

De huisvesting van arbeidsmigranten moet komend jaar op stoom gaan komen. Met grootschalige initiatieven in Bruchem en Zuilichem. En nog een paar plannen in een minder ver gevorderd stadium. Dit zijn lastige processen.  Wat de SGP betreft is het zaak om de uitgezette koers vast te houden. En als details uitvoering op hoofdlijnen in de weg staan, moeten we zoeken naar praktische oplossingen. Zoals eerder dit jaar ook is gebeurd.

Het sociaal domein is in onze gemeente goed belegd. Met een praktisch netwerk van laagdrempelige zorg. We zijn hiermee een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat willen we graag zo houden. Daarom vinden we het innovatiefonds Sociaal Domein een goed idee.

De eerste versie van de Regionale Energie Strategie is vastgesteld. Wat de SGP betreft een goede basis voor een tweede versie. We herhalen het nog maar eens. Duurzaamheid is een belangrijk gegeven. Maar haalbaarheid en draagvlak staan voorop als het gaat om nieuwe vormen van energie opwekking in onze gemeente. En zonnepanelen leg je eerst op het dak en niet op landbouwgrond. 

Aandachtstrekkers

Nog een paar opvallende zaken in de perspectiefnota voorzitter. Oftewel de ‘aandachtstrekkers’. Als eerste de ‘Torentuinschuur’. Een aantal jaren geleden hebben de torentuinders een klinkende overwinning behaald. Geen woningbouw op een plaats waar dit wel was bedacht. En een gratis tuin op de koop toe. Wat wil je nog meer. Een schuur dus. We trekken een ton uit voor de schuur. Nemen de jaarlasten voor onze rekening. En hebben hiervoor al een kavel afgewaardeerd voor meer dan een ton. Wethouder, stopt dit een keer?

Nieuwjaarsvieringen voorzitter. We gaan het over een andere boeg gooien. Meer geld in totaal en minder geld naar veiligheid. Dat roept een vraag op. Gaan we er een feest van maken ten koste van de veiligheid? En wat is de concrete doelstelling van deze aanpak, kunnen we die na afloop ook meten?

Wat anders m.b.t. veiligheid. Eerder hebben we als raad gesproken over het bewapenen van BOa ‘s. Recent hebben we een informatienota ontvangen over dit onderwerp. De SGP vindt het een goede zaak om BOA ’s ook in onze gemeente te bewapenen. Hun taak is de afgelopen jaren al verzwaard. Dan horen daar ook de juiste middelen bij.

Volgend jaar is het Hugo de Groot jaar. Tijd om eens wat te verdiepen in de man die een tijdje in de punt van onze gemeente heeft vertoefd. Als eerste zat hij daar als remonstrant. Dit omdat hij als staatsgevaarlijk was verbannen na een theologisch, maar daarna ook burgerlijk conflict. Ik zal het proberen makkelijk te houden. Er waren (en zijn) ook contra remonstranten. De andere kant dus. Daar schaart de achterban van de SGP zich bij. Ok. Geen subsidie dan wat de SGP betreft?Dat is te snel. De beste man heeft meer facetten. Als grondlegger van het moderne volkenrecht. In zijn beroemde boek ‘Over het recht van oorlog en vrede’ geeft hij echter ook een legale basis voor slavenhandel. Die konden aangebrachte schade in een oorlog goed maken. En bovendien boden de vele oorlogen die er in Afrika gevoerd werden ook een kans. Deze visie heeft wat de SGP betreft de tand des tijds gelukkig niet overleefd.Zo ‘n groot geleerde heeft uiteraard ook een visie op de vrouw. Ik wil u die niet onthouden en citeer uit het eigen werk van Hugo:‘alzoo doorgaens der wijven geslacht […] minder bequaemheid heeft tot zaken, verstand vereisschende, als ’t geslacht der mannen, zoo is het mannelick gheslacht genoegzaam aengeboren eenige opperheid over de wijven’.Voorzitter, een man die vanuit zoveel invalshoeken kan worden benaderd vinden we als SGP een subsidie waard.

De perspectiefnota bevat een paragraaf over het groot onderhoud aan de toren van de Maartenskerk. De SGP vindt cultuurhistorie belangrijk en steunen de plannen uit de perspectiefnota van harte. Dit brengt me op iets wat raakvlakken heeft met dit onderwerp. Vorig jaar hebben we als raad besloten om een zgn. ‘Kerkenvisie’ op te stellen. Voorzitter, wanneer kunnen we deze visie tegemoet zien?

We trekken als gemeente 91.000 extra uit voor onkruidbestrijding. Uit de tekst blijkt echter dat de kwaliteit daardoor niet beter wordt, maar dat de aanbesteding duurder is uitgevallen. Voorzitter, wat de SGP betreft blijven we de komende jaren inzetten op extra kwaliteit van onderhoud. Goede wegen, net openbaar groen en strakke fietspaden vallen goed bij onze inwoners. We hebben daar als SGP graag extra geld voor over.

Over het MfA Brakel spreken we later dit jaar Deo Volente. Het staat echter te prominent in de perspectiefnota om het onderwerp nu helemaal te mijden. We staan als SGP niet negatief tegenover het plan. Maar het moet wel betaalbaar zijn. De nu genoemde jaarlasten tot max 6½ ton zijn dat niet wat de SGP betreft. 

Afsluiting

Het uitvoeren van de plannen in de perspectiefnota brengt het nodige werk met zich mee voor het college en de ambtelijke organisatie. Daarnaast ligt er al het één en ander op het bordje van genoemde geledingen. We kiezen er als SGP daarom voor om niet nog iets extra te gaan doen. Het is beter om de focus te leggen op de uitvoering van de besluiten die al zijn genomen. Daarom geen moties of amendementen van de SGP dit jaar.

Voorzitter, tot slot willen wij het college en de ambtelijke organisatie alle wijsheid en Gods zegen toewensen bij hun werk in het belang van onze inwoners.

Amendement m.b.t locatiestudie toekomstbestendige Poorterij aangenomen

ChristenUnie ChristenUnie Zaltbommel 26-06-2020 13:39

De Poorterij is een markant gebouw in de binnenstad van Zaltbommel, waarbij markant niet per se in de definitie van mooi gebruikt hoeft te worden, maar opvallend is het wel.

Motie antidiscriminatiebeleid

CDA CDA D66 VVD PvdA Zaltbommel 03-06-2020 10:21

Jongstleden 28 mei 2020 diende Nadine Koster de motie antidiscriminatiebeleid in. Het CDA tolereert geen geweld en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, geslacht of op welke grond dan ook. Iedereen hoort gelijkwaardig te zijn. Gemeenten hebben een regierol in de aanpak van de bestrijding en preventie van discriminatie. Het alleen bieden van toegang tot een antidiscriminatievoorziening is niet voldoende om zorg te dragen voor een leefbare samenleving voor alle inwoners. De gemeente dient meer te doen dan dat. Meerdere partijen (PvdA-GL, SP, VVD, D66 en ZVV) waren het hiermee eens en hebben mee ondertekend. De motie is uiteindelijk met grote meerderheid aangenomen (CDA, PvdA-GL, SP, VVD, D66, ZVV, CU en Groep Melse). Dit betekent dat we als gemeente met de handreiking antidiscriminatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan bekijken wat Zaltbommel nodig heeft. Op basis van die evaluatie worden er verdere stappen gezet. Wat die gaan zijn, wordt aan het college en de ambtenaren gelaten. We kijken uit naar de uitvoering van de motie! Voor de geïnteresseerde lezer volgt hierna de motie. De raad van de gemeente Zaltbommel in vergadering bijeen op 28 mei 2020. Constaterende dat: Gemeenten een regierol hebben in de aanpak van de bestrijding en preventie van discriminatie;Gemeente Zaltbommel alleen een verordening heeft over de inrichting van de ADV;In onze gemeente vorig jaar 14 keer een klacht is ingediend bij onze antidiscriminatievoorziening (ADV) Vizier. [1] Overwegende dat: Slechts één op de acht discriminatie-ervaringen wordt gemeld;[2]Het alleen bieden van toegang tot een ADV niet voldoende is om zorg te dragen voor een leefbare samenleving;Voorlichting geven en het verstrekken van informatiemateriaal één van de taken is van ADV Vizier namens de gemeente;Door andere gemeenten meer gebruik wordt gemaakt van de voorlichtingsactiviteiten enpreventiemogelijkheden; Verzoekt het college om: Lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen met als doel discriminatie in de samenleving te voorkomen, een leefbare samenleving voor alle burgers te bevorderen, discriminatie bespreekbaar te maken in alle geledingen van de samenleving, zodat discriminatie wordt herkend en wordt tegengaan;Bij de uitvoeringsparagraaf speciale aandacht te besteden aan het vergroten van het gebruik van het preventief gerichte voorlichtingsaanbod;Dit op te stellen met behulp van de handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[3]; En gaat over tot de orde van de dag. [1] https://vizieroost.nl/wp-content/uploads/2020/04/Monitor-en-WGA-2019-Oost-Nederland-DIGITAAL.pdf [2] Rapportage discriminatie 2018 Gemeente Zaltbommel. https://zaltbommel.raadsinformatie.nl/document/7581900/1/Aanvullende_informatie_Rapportage_discriminatie_2018_Gemeente_Zaltbommel [3] https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf

SP Zaltbommel organiseert eerste pubquiz

SP SP Zaltbommel 01-06-2020 07:39

Op zondag 7 juni om 16:00 organiseert SP Zaltbommel een pubquiz. Voor degenen die dan niet kunnen is de quiz al te spelen van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni, 15:00.

Voor de winnaar is er leuke prijs te winnen! Voor de quiz maken we gebruik van Kahoot!, en op zondag spelen we de quiz live. Wil je elkaar ook kunnen zien? Voor die gelegenheid maken we gebruik van Jitsi. Werkt op PC, smartphone of tablet en is geheel gratis.

Op facebook delen we de actuele informatie, en houden we de resultaten bij.

De quiz op eigen gelegenheid doen werkt als volgt:

Vanaf vrijdag stellen we de Kahoot code beschikbaar. Ga naar de Kahoot! website (kahoot.it) en vul daar de verkregen code in. Vul in het volgende scherm je naam in; Beantwoord de vragen (let op de tijd links boven die je hebt om te antwoorden!) en geef na afloop je naam en je behaalde punten door via Facebook;

We vinden het natuurlijk ook leuk als jullie aansluiten bij de 'klassikale' versie op zondag 7 juni om 16:00. Wil je ons ook zien en horen? Download en installeer dan alvast Jitsi op je (Windows) PC of vind hier de versie behorende bij jouw systeem.

Start op zondag 7 juni vanaf 15:30 de quiz vast op zodat we om 16:00 meteen kunnen beginnen; Wil je ons ook zien en horen start Jitsi dan op 1 PC (om rondzingen te voorkomen).

We hopen op veel deelnemers en met name op een enorme opkomt zondag 7 juni a.s. om 16:00. Graag tot dan!

Groeten, Maartje en Richard.

Motie antidiscriminatiebeleid

SGP SGP CDA Zaltbommel 28-05-2020 00:00Het CDA bracht een motie antidiscriminatiebeleid in. De inhoud van de motie vraagt het college het volgende: 

Lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen met als doel discriminatie in de samenleving te voorkomen, een leefbare samenleving voor alle burgers te bevorderen, discriminatie bespreekbaar te maken in alle geledingen van de samenleving, zodat discriminatie wordt herkend en wordt tegengaan;

Bij de uitvoeringsparagraaf speciale aandacht te besteden aan het vergroten van het gebruik van het preventief gerichte voorlichtingsaanbod;

Dit op te stellen met behulp van de handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Namens de SGP heeft dhr. E. Biesheuvel het woord gevoerd. Hij gaf aan dat wij als SGP ook tegen antidiscriminatie zijn. In de toelichting van de motie wordt geen geweld en discriminatie getolereerd. Dat staat ook in de grondwet en daar staan we als SGP ook achter. Alle raadsleden zullen achter het artikel uit de grondwet staan. 

Het aantal meldingen van discriminatie is niet hoog. Dat is niet iets om ons achter te verschuilen, maar we moeten de zaken ook niet groter maken dan het is. Zaltbommel heeft een laagdrempelig meldpunt. Wat beoogt de motie dan ten diepste? Zijn er grove misstanden in Zaltbommel waar wat aan gedaan moet worden? Dat is niet aan de orde. 

Kunnen we het beleid van de Inclusieve gemeente niet afwachten waarin de zaken integraal worden aangepakt? Wat beoogt het CDA, wat zijn de gesignaleerde knelpunten en wat wil het CDA precies met de motie bereiken? In de toelichting staat o.a. dat discriminatie herkennen en erkennen en diversiteit bevorderen een van de grootste maatschappelijke opgaven om onze samenleving leefbaar te houden. Dat is een stevige stelling. Wat wordt bedoeld met diversiteit bevorderen? Ik zou graag een reactie horen van het CDA en van de wethouder wat hij concreet met deze motie denkt te bereiken.

Na de beantwoording van de vragen heeft dhr. E. Biesheuvel nog een stemverklaring gegeven valk voor de stemming. We vinden de motie te vaag en wachten op het totale pakket hoe we tot een inclusieve gemeente kunnen komen. Deze motie staat te los en is te vaag en daarom zal de SGP tegen stemmen.  We zijn tegen discriminatie, laat dat helder zijn, we zijn voor een inclusieve gemeente, maar het is alleen zinvol als daar een compleet pakket van maatregelen voor komt.

De motie werd met 17 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

Regionale Energie Strategie (RES)

SGP SGP Zaltbommel 28-05-2020 00:00Er wordt in de raadsvergadering gesproken over een Concept-bod-RES. Een voorstel om energie op te wekken met wind- en zonne-energie. Het voorstel wat in de raad besproken wordt betreft een concept-bod voor onze regio. Het bod houdt in hoeveel energie we in de regio willen opwekken en hoe dat dan moet. En daarbij komt ook nog waar dat dan opgewekt moet worden. Waar moeten de windmolens komen en waar de zonnepanelen?

Dhr. G. Bok zei er in de raadsvergadering het volgende over: Er was een energiedoelstelling bij een eerder college van 14% voor energieopwekking. Dat werd bijgesteld naar 4%. Je verwacht dan dat er wat gaat gebeuren. Dat gebeurde ook. De doelstelling werd 16% en dat is niet haalbaar. Je moet dus uitgaan van iets wat haalbaar is. Met dit concept-bod gaan we niet hard, maar is het zeer waarschijnlijk wel haalbaar. Andere regio’s gaan veel hoger, maar het is de vraag of ze dat wel kunnen realiseren.

We moeten wel de bewoners meenemen. Maar dat blijft erg lastig. Weten bewoners precies waar het over gaat en wat hen te wachten staat. Is er genoeg draagvlak en is die ook juist. 

We weten allemaal dat de temperatuur stijgt en dat de zeespiegel stijgt. En kun je dit stoppen of kun je het eigenlijk wel remmen. Gaan we verantwoord om met de grote investeringen die we gaan doen, terwijl we niet eens weten of het effectief is en of we de temperatuur kunnen laten dalen e.d. Er moet zeer fors geïnvesteerd worden, en het is onzeker of het rendement heeft.  

Het Concept-bod-RES werd unaniem aangenomen