Nieuws van politieke partijen in Zaltbommel inzichtelijk

1714 documenten

Inzameling oud papier AVRI

ChristenUnie ChristenUnie Zaltbommel 05-12-2019 15:59

Al meerdere keren hebben we aangedrongen op het continueren van vergoedingen voor verenigingen ( zie ook de motie hierover). In omliggende gemeenten ontstaan alternatieven voor het inzamelen van oud papier op particulier initiatief door verenigingen, wat onze voorkeur niet heeft. Verenigingen dienen hun begrotingen op langere termijn zeker te stellen, en de onduidelijkheid die op dit punt blijft bestaan geeft veel onzekerheid bij die verenigingen en de verplichtingen die zij aan kunnen gaan. Duidelijkheid is dus op korte termijn geboden. De tot op heden genoemde alternatieven lopen vast op bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van vrijwilligers gedurende de weekdagen overdag, wat logisch is.

Rotonde Gameren

ChristenUnie ChristenUnie Zaltbommel 02-12-2019 12:25

De afgelopen weken vonden er weer verschillende aanrijdingen plaats op de kruising nabij de Jumbo in Gameren. Al in november 2016 is door de raad een motie aangenomen om deze gevaarlijke verkeerssituatie op te lossen door het aanleggen van een rotonde

Programmabegroting 2020

ChristenUnie ChristenUnie Zaltbommel 02-12-2019 09:50

Ik zou graag weer beginnen met het college, en daarmee ook de ambtelijke organisatie, te bedanken voor weer een overzichtelijke begroting. Wat een plezier om deze begroting te lezen. Na alle berichten in de media over gemeenten die acuut moeten bezuinigen blijkt Zaltbommel nog steeds financieel gezond. En de belofte om de lasten niet meer te laten stijgen dan de inflatie wordt weer meer dan waargemaakt: 1% in plaats van 1,4 %.

Buurtonderzoek in Ammerzoden

SP SP Zaltbommel 30-11-2019 17:05

Vandaag heeft onze afdeling buurtonderzoek gedaan in Ammerzoden. De bewoners, bij wie wij aanbelden, gaven ons weer aanknopingspunten waar wij verder mee kunnen. Iedereen woonde trouwens met veel plezier in Ammerzoden! En raad eens wie wij tegen kwamen?

Veel bewoners klaagden over het tekort aan parkeerplaatsen bij hun huis.

 

 

Verpleegkundigen Jeroen Bosch Ziekenhuis in actie!

SP SP Zaltbommel 20-11-2019 14:21

 

Vandaag deden de verpleegkundigen van het JBZ mee aan de landelijke actiedag voor meer loon, minder werkdruk, meer waardering. Uiteraard waren wij daar als afdeling Bommelerwaard bij. Samen met onze zusterafdeling Den Bosch togen wij naar het JBZ met vele zakjes (chocolade)geld om onze steun uit te spreken. Dit werd door de verpleegkundigen enorm gewaardeerd!

De actieteams van SP Den Bosch en SP Bommelerwaard genieten na van de geslaagde manifestatie!

 

 

Marx weer even in Zaltbommel

SP SP VVD Zaltbommel 15-11-2019 09:18

Ronald van Raak zorgde voor een boeiende avond. Hij had zich goed verdiept in de brieven van Karl Marx. Wat zocht Marx eigenlijk bij zijn Philips-familie in Zaltbommel? Geld uit zijn erfdeel, want hij leefde met zijn gezin in bittere armoede. Maar ook ontspanning. Nichtje Nannette ‘met de gevaarlijke zwarte ogen’ hing aan zijn lippen. Zij trouwde later met Roodhuizen, een ‘rode dominee’ die mede de Werkliedenvereniging ‘Hulp naar Vermogen’ heeft opgericht.

Ronald legde uit hoe Marx grondslagen legde voor het socialisme, ook van de SDAP, de voorloper van de PvdA. Marx werd bekend om ‘Das Kapital’ maar leesbaarder is het Communistisch manifest, dat je zo op internet kunt vinden. Zijn aanvallen op het kapitalisme zetten tegenwoordig weer tot nadenken aan. Zelfs de VVD begint terug te komen van het ongebreidelde neoliberalisme, kijk maar naar Rutte. Dat stelt de SP voor de uitdaging om voorhoedepartij te blijven.

De zaal was redelijk gevuld met zo’n 40 belangstellenden. Vragen werden door Ronald met grote ervaring beantwoord. Grappig was een discussie met een D66-er die maar bleef ontkennen dat zijn partij ook neoliberaal was. Er waren flink wat ‘andersdenkenden’, waaronder twee wethouders van Zaltbommel. Ook zij waren onder de indruk, hoe dit kamerlid voor onze partij zich presenteerde. 

Begrotingswijziging GGD 2019

SGP SGP Zaltbommel 14-11-2019 00:00

 

Voorstel: 1. In te stemmen met de gevraagde extra bijdrage voor 2019 voor Veilig Thuis van € 700.241 voor alle gemeenten in de GGD-regio tezamen, hetgeen neerkomt voor de gemeente Zaltbommel op een bijdrage van € 34.967,-. 2. De bijdrage van € 34.967,- te verwerken in de budgetten Sociaal Domein; 3. In te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2019 van de GGD Gelderland-Zuid.Onderstaand de inbreng van de SGP, bij monde van dhr. Biesheuvel, bij dit onderwerp:In de carrousel hebben we met elkaar ons ongenoegen geuit over de zoveelste begrotingswijziging inzake Veilig Thuis. Toch denkt de SGP dat dit niet onze grootste zorg is. Het feit dat 34% van de veiligheidsmeldingen en 44% van de onderzoeken niet binnen de wettelijke termijn van 5 dagen is afgehandeld, is een veel groter probleem dan het geld. Dit moet beter! Van de wethouder begrepen we echter dat de invloed van de gemeente Zaltbommel op het functioneren van Veilig Thuis niet erg groot is. De vraag die aan de wethouder is gesteld of hij bereid is om naar alternatieven te gaan kijken steunen wij daarom van harte. De zienswijze is naar onze mening voldoende aangescherpt en mag zo verzonden worden.Veilig Thuis en de Jeugdzorg zijn wel twee afzonderlijke zaken, maar toch wil de SGP hier nu uitspreken dat we de nieuwe plannen van minister De Jonge omtrent de Jeugdzorg met de nodige argwaan hebben gelezen. Geld is niet het probleem, maar de gemeenten moeten meer gaan samenwerken in grote verbanden om zo de bureaucratie te verkleinen. Wat we ehter zien is dat hoe groter de organisatie is, des te groter de bureaucratie. Dit geldt bij herindeling van gemeenten, maar ook voor zorginstellingen. We pleiten voor kleinschaligheid, precies zoals Gemeente Zaltbommel het heeft ingestoken. Dat geeft betrokken medewerkers en het is goed voor diegenen die de zorg nodig hebben.

Nota van Uitgangspunten ‘Actualisatie parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel

SGP SGP Zaltbommel 14-11-2019 00:00

 

De SGP stemt in met De Nota van Uitgangspunten ‘Actualisatie parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel’ als kaderstellend te beschouwen voor de actualisatie van het vigerende parkeerbeleid voor de binnenstad van Zaltbommel. De SGP steunt het ingediende amendement niet, in zake realisatie van een autovrij voetgangersgebied, met daaraan verbonden een mogelijke maatregel om parkeerplaatsen op de Markt, de Waterstraat en/of de Gamersestraat op te heffen. Het is een overbodige toevoeging, van iets wat al in het voorstel zit. Later bij de uitwerking zal de SGP bezien of het genoemde haalbaar en betaalbaar is. Dit hangt mede van de invulling af.

'Niet wij of zij, maar zij aan zij', Algemene Beschouwing CDA Zaltbommel

CDA CDA Zaltbommel 12-11-2019 15:10

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad van Zaltbommel de programmabegroting voor het jaar 2020. We hebben hierbij een amendement ingediend om op het gebied van opwek van duurzame energie het Klimaatakkoord te volgen en niet de Gelderse wens van 55%. Met de gedachte dat we hier in de toekomst uiteraard voor moeten gaan, maar eerst de 49% moeten zien te behalen. Naar aanleiding van het debat en de woorden van de wethouder hebben we besloten om dit amendement toch in te trekken. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor het worden van een inclusieve gemeente. We zijn blij dat de wethouder hier uitwerking aan gaat geven samen met ons allemaal. Iedereen moet naar eigen kracht mee kunnen doen. We kijken uit naar het vervolg hiervan. Dan nu de tekst van onze algemene beschouwing op de programmabegroting voorgedragen door Hein de Kort, onze fractievoorzitter. Niet wij of zij, maar zij aan zij Voorzitter, Normaal gesproken geef ik mijn algemene beschouwing geen titel, maar vanochtend kregen alle CDA-leden een mailtje van het partijbureau met de titel ‘Startstuk niet wij of zij, maar zij aan zij’. Een nieuwe visie richting 2030. Dit sluit heel mooi aan bij onze visie en vandaar dat ik hem als titel kies voor onze algemene beschouwing. Niet wij of zij, maar zij aan zij. Een visie naar 2030 voorbij aan polarisatie en voorbij aan neoliberalisme. De afgelopen periode is er een soort werkgroep met een brede vertegenwoordiging van deze raad bezig geweest met het onderwerp ‘inclusieve samenleving’. Mijn fractiegenoot mevr. Koster heeft zich hier, samen met anderen, hard voor ingezet. In aanloop naar deze algemene beschouwing vroeg zij of ik daar wat over wilde opnemen. En dan ook nog eens namens die hele werkgroep. Nou vooruit, maar wel op eigen risico! (knipoog) Mijn eerste reactie was: ‘Mag ik dan namens al die partijen over homo’s en lesbiennes gaan praten tijdens mijn inbreng?’ Om eerlijk te zijn met enig enthousiasme, en tegelijkertijd met een serieuze ondertoon. Ik ben me er natuurlijk van bewust dat, dat gevoelig kan liggen, ook in onze eigen achterban. ‘Nee’ zei mevr. Koster heel resoluut ‘dat is nou precies niet wat de bedoeling is. Een inclusieve samenleving gaat veel verder. Het gaat erom dat het niet uitmaakt wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenlevingen, talenten of beperkingen zijn.’ Zo werd mij verteld. Mijn reactie: ‘Het gaat dus over iedereen?’ ‘Ja, het gaat over iedereen! Dat iedereen mee kan doen in onze samenleving op een gelijkwaardige manier.’ Zo simpel is het dus eigenlijk. Dat iedereen gelijkwaardig mee kan doen in onze samenleving. Eigenlijk normaal, vind ik. Dan komen er ook vragen en situaties naar voren, waarin dat best lastig kan zijn. Bijvoorbeeld; ‘Kan iemand met meerdere beperkingen op een gelijkwaardige manier deelnemen aan het arbeidsproces?’ Of ‘Is een culturele scheiding in de ouderenzorg te vermijden?’ en ‘Kunnen mensen met psychiatrische problematiek wonen en leven midden in de samenleving?’ Wij denken van wel en dat je daar aan kunt werken om dat ook echt mogelijk te maken. Als gemeente hebben we daar een belangrijke rol in. We doen al veel, maar het kan en moet nog beter. Voorzitter, afgelopen maanden zijn er met alle partijen hier gesprekken over gevoerd. Ook twee wethouders zijn hierbij betrokken. Er gebeurt al veel binnen de gemeente, maar er is geen onderliggend beleid of agenda met een plan van aanpak. Wij willen dat alle inwoners welkom zijn, mee kunnen doen naar hun vermogen en dat ze erbij horen. Daarnaast willen we dat algemene, openbare voorzieningen toegankelijk worden voor iedereen. Als dat het ambitieniveau is, dan lijkt het ons goed om daar een beleid of programma aanpak voor te schrijven. De adviesraad Sociaal Domein heeft al een begin hiervoor gemaakt met het advies Lokale Inclusie Agenda en het college heeft hierop positief gereageerd. Wij willen u dan ook namens de gehele raad vragen om dit breder op te gaan pakken, dan alleen voor mensen met een handicap dit uit te gaan werken. Wij vragen het college dan ook of zij bereid zijn om lokaal inclusief beleid te gaan maken? Of u samen met onze burgers en professionals een lokale inclusieve agenda op wil zetten en zo de inclusieve samenleving verder vorm wil gaan geven? Zo ja, op welke termijn wilt u dit gaan doen? Voorzitter, een inclusieve samenleving is een duurzame samenleving. En in het woord duurzaamheid zit mijn bruggetje naar het volgende onderwerp. De energietransitie. Een grote opgave! We lopen in Nederland enorm achter bij de opwek van hernieuwbare energie. De gemeente Zaltbommel is daarin geen uitzondering. Gelukkig gaan we nu aan de slag. CDA Zaltbommel is bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Ook als het moeilijk gaat worden. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid CO2 reductie in 2030. Deze CO2 reductie wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Zo loopt een gedeelte via besparing en isolatie, een gedeelte via de opslag van CO2 en een deel via de opwek van hernieuwbare energie. Al die maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot de afgesproken CO2 reductie van 49% in 2030. Goed, wat betekent dat voor onze gemeente op het gebied van de opwek van hernieuwbare energie? De opwek is vertaald in een hoeveelheid stroom, die in de regio’s in Nederland opgewekt zou moeten worden. Hiervoor worden nu in alle regio’s plannen opgesteld; de Regionale Energie Strategieën, de RES. Zo ook in onze regio Rivierenland. Dit betekent simpelweg dat we komend jaar met elkaar gebieden aan moeten gaan wijzen waar we windmolens neer kunnen gaan zetten in onze gemeente. Dit zijn er best wel veel. Zonnevelden willen we niet, dus dat betekent meer windmolens. Vanuit de opgave in het klimaatakkoord gaat het dan al snel over zo’n 10-15 windturbines in onze gemeente. In Gelderland hebben we het Gelders Energieakkoord. Met een ambitie van 55% CO2-reductie in 2030. Zaltbommel heeft zich daar bij aangesloten op ons initiatief. We hebben in Zaltbommel dus een ambitie van 55% in 2030. En daar gaan we echt voor wat ons betreft! Wij denken dat er veel kansen liggen voor het invullen van die extra ambitie in onze gemeente. Laten we die kansen proberen te pakken! Die extra ambitie moeten we alleen niet gaan vertalen in extra windmolens. Die sturing lijkt er vanuit de regio nu wel op te zitten. Dat willen wij niet. Het gaat dan om aantallen windmolens, enkele tientallen, die niet passen in onze gemeente. Terwijl we deze extra ambitie ook op andere manieren kunnen halen. Voor de opwek van hernieuwbare energie zou het volgens ons beter zijn om het klimaatakkoord te volgen. Wij vinden het belangrijk om dit uitgangspunt helder vast te leggen en hebben daarom het volgende amendement voor de programmabegroting. (voorlezen amendement) Voorzitter, Dan past het hier ook om nog even wat meer in te gaan op de voorliggende programmabegroting. Even kort wat algemene woorden en daarna een aantal punten wat specifieker, omdat we daar nog even extra de aandacht op willen vestigen. We hebben bij de beoordeling van de programmabegroting vooral gekeken hoe het college de inbreng bij de perspectiefnota heeft verwerkt. Verwacht van ons dan nu ook geen moties met allerlei onderzoeken. De richting voor de begroting hebben wij wat ons betreft aangegeven bij de perspectiefnota. Het college heeft deze richting ook keurig verwerkt. De financiën zijn op orde en we hebben een gezond financieel perspectief. Den Haag zal wel met extra geld over de brug moeten komen voor de tekorten in het Sociaal Domein om te voorkomen dat we structureel daarin bij moeten gaan leggen. We gebruiken onze spaarpot liever voor andere zaken. We zijn blij met de manier waarop onze motie ‘toegankelijk stoepen’ opgenomen is in de begroting. We zien uit naar de verdere uitwerking ervan. Goed om te zien dat één van onze verkiezingsspeerpunten ‘Inwoners krijgen de zorg en ondersteuning die nodig is’ nagenoeg letterlijk opgenomen staat in de programmabegroting als uitgangspunt voor het Sociaal Domein. Vervolgens staan er in de programmabegroting meerdere ingrepen in de verkeersstructuur op de planning ten behoeve van de veiligheid. Onder andere verkeersremmende maatregelen. Wij willen hierbij aandacht vragen voor wegversmallingen, zoals bijvoorbeeld in de Delwijnsestraat te Delwijnen en de Steenweg te Bruchem. Het remt misschien het verkeer, maar evengoed ontstaan onveilige situaties. Het is hier niet duidelijk wie er voorrang heeft en men geeft vaak gas om de eerste te zijn. Wij willen hier aandacht voor vragen om daar kritisch naar te kijken en bijvoorbeeld met borden aan te geven wie er voorrang heeft. Voorzitter ik sluit af met een dringende oproep over een concreet probleem. Dat betreft het parkeren bij het station. Uit antwoorden op onze technische vragen blijkt dat de realisatie van extra parkeerplaatsen vertraagd is. Wij willen echt aandacht vragen voor een snelle uitvoering, desnoods moet er dan toch eerst gekeken worden naar een tijdelijke oplossing! Dankuwel.

Algemene beschouwingen van de fractie van de ChristenUnie over de programmabegroting 2020

ChristenUnie ChristenUnie CDA Zaltbommel 07-11-2019 16:04

https://zaltbommel.christenunie.nl/k/n6189/news/view/1281361/1046610/CU ZaltbommelIk zou graag weer beginnen met het college, en daarmee ook de ambtelijke organisatie, te bedanken voor weer een overzichtelijke begroting. Wat een plezier om deze begroting te lezen. Na alle berichten in de media over gemeenten die acuut moeten bezuinigen blijkt Zaltbommel nog steeds financieel gezond. En de belofte om de lasten niet meer te laten stijgen dan de inflatie wordt weer meer dan waargemaakt: 1% in plaats van 1,4 %.

Sociaal Domein

Een uitdaging blijven de zorgkosten. En niet alleen de zorgkosten: de situatie bij Veilig Thuis, zowel in achterstanden ( en dat betreft direct mensen) als in financiën, baren ons zorgen. En dat terwijl wij het als gemeente erg goed doen; de goede eerstelijnszorg via Buurtzorg en Buurtzorg Jong, een enthousiaste en doelmatige groep mensen, blijkt goed te werken. Een compliment is best op zijn plaats!  Er is wel een grote toename in de zorgvraag door jongeren. Voorzichtig wordt er naar oorzaken gewezen, en we zijn blij om, in antwoord op technische vragen van het CDA te lezen dat er aan preventie gewerkt wordt. Er liggen verschillende aangenomen moties op dat gebied.  Er komt nog wel een uitdaging bij: WvGGZ.

Sport, cultuur en recreatie

Valt er dan niks meer te doen of te verbeteren? Natuurlijk wel!  We denken dat er goed werk gedaan wordt om jongeren aan het sporten te krijgen, en daarmee ook met de maatschappij mee te doen. We maken ons zorgen om de ontwikkelingen in de maatschappij op scholen, in de wijk maar ook op allerlei verenigingen. Het wordt steeds pittiger om daar leiding te geven en beroepskrachten of vrijwilligers voor te vinden. We zouden graag zien dat de (sport)verenigingen ondersteund worden om met moeilijkere jongeren om te gaan, zodat ze daar goed mee kunnen doen. We hebben dit al aangegeven bij de wethouder, en hij heeft aangegeven hiernaar te gaan kijken of er hier een praktische invulling aan te geven is. Geen motie omdat we niet echt weten hoe dit nog vorm te geven, maar wel een vraag om hiernaar te kijken.

Bestuur en ondersteuning

Een algemeen punt voor verbetering is de communicatie vanuit de gemeente. Dit is door ons al vaak onder de aandacht gebracht. Goed dat verbetering van de dienstverlening centraal staat bij de bedrijfsvoering. Maar werkt het ook? Bereikbaarheid, back-up bij afwezigheid. Communicatie en bereikbaarheid moeten centraal staan, maar jammer dat de belangrijkste thema’s toch vooral intern gericht lijken te zijn (blz 108). Kan de wethouder aangeven welke acties er ondernomen worden om dit aan te pakken?

We horen dat afhandeling van bezwaarschriften ver achter blijven. Het kost blijkbaar nog steeds moeite om gegevens boven tafel te krijgen (zie raadsvergadering). Communicatie naar buiten toe over grotere thema’s, met grote consequenties zoals Leisuredome,  maar ook regionaal energiebod, regionale energie strategie, blijven teveel in de schaduw. Technisch misschien correct, maar in de uitwerking en voor draagvlak moet dat echt anders. Proactief heet dat toch?  In het hoofdstuk Cultuur staat bijvoorbeeld ook het landschapsplan.  We pleiten ook hier voor een grote participatie!. Maak het plan mét de inwoners! Er staan goede plannen in het voorstel over communicatie: laat maar zien!

Onderwijs, verkeer, wonen, (openbare) ruimte

Dan wat korte bestuurlijke vragen:

Onderwijs: we hoorden dat het speciaal onderwijs vanuit de Meierij verdwijnt. Wat zijn de alternatieven die geboden kunnen worden om speciaal onderwijs in de Bommelerwaard te houden? Wat zijn de gevolgen als dat niet gebeurt?

Laaggeletterdheid: wordt het , gezien de cijfers (een hoog percentage in de Bommelerwaard!), geen tijd voor lokaal beleid?  Hoe denkt het college hierover?

Verkeer:  we missen nog steeds het ontmoedigen van doorgaand vrachtverkeer in de dorpen. Onderdeel van het bestuursakkoord.  Alleen in de PIP vinden we summier wat terug.  Hoe gaat het college dat vormgeven?

Datzelfde geldt voor de parkeerdruk en de aanpak van parkeren van busjes en kleine vrachtwagens in de dorpen. De wethouder is op verschillende plekken met ons wezen kijken. Nu horen we weer van onderzoeken die moeten gaan plaatsvinden. Wanneer wordt het college eens concreet in oplossingen? Kan het college op korte termijn komen met een opgave van quickwins? Zo ja, wanneer dan? (toezegging)

Hogeweg: alleen met verkeersremmende maatregelen gaat het niet werken; er is een sterke toename van het verkeer (scholen, nieuwe wijk). Welke maatregelen denkt het college nog meer aan? Spoorviaduct Koningin Wilhelminaweg:  als dat nu al te klein is, hoe dan met Leisuredome, mocht dat daar überhaupt gaan komen? Heeft het college ideeën om de verkeersstromen daar te scheiden?

Openbaar Vervoer: inventariseer de behoefte!  Door alleen van bestaande routes en tijden  en Arriva uit te gaan komt er geen verbetering, alleen een status quo. We willen druk op de ketel bij de provincie. Hoe gaat de wethouder dat aankaarten bij de provincie? Wanneer? Aansluiten op MIRT verzoek in deze -> alternatieven voor verkeer op de weg! Wonen: we zullen uiteraard weer de nadruk leggen op de woningbehoefte. Jongeren in de dorpen en in Zaltbommel houden!

 

Bedrijfsvoering: We constateren een groot verloop van personeel, zowel bij de BVEB als onze eigen organisatie. De externe inhuur neemt daarom toe tot 6%. Wat is de reden hiervan?  We willen dit beperken: het is heel erg duur en de betrokkenheid is meestal lager. Wat denkt het college hieraan te doen?

Kan het PIP weer naar de gemeente toe? Wat gaat het college daarvoor doen?

De Omgevingsvisie wordt ook weer genoemd: Hoe verloopt de samenwerking met Maasdriel in deze?  We hebben terugkoppeling gezien vanuit de klankbordgroep. Hoe loopt het proces en wat is het vervolg?  

Begraafplaatsen: het blijkt dat sommige inwoners meer onderhoud moeten plegen aan hun graven en dat ook willen. Is er eenvoudig een loket waar ze dit soort vragen kwijt kunnen en kunnen laten doen (zonder zelf te moeten zoeken naar een aannemer of zo)? En als dat er niet is, kan het college aangeven of ze bereid is daaraan te werken? Mikwe: jammer dat er nog geen vraag naar subsidie is, ondanks de uitgestoken hand.  Het viel ons op tijdens een rondleiding dat de houten poort van de Joodse begraafplaats (Oliemolen) best aan renovatie toe. Misschien iets om spontaan eens op te pakken? Hondenpoepbeleid: volgens verschillende inwoners is het nog steeds niet duidelijk waar er losloopgebied is en waar niet. Staan de bordjes er nu ondertussen overal? Buitendienst dumpafval: we zijn heel benieuwd naar een rapportage: welke gebieden en hoeveel. Hoewel de effecten in het afval scheiden en verminderen erg goed zijn, is de invoering van het nieuwe beleid niet bepaald goed gegaan. We zien ook nogal wat dumpingen. Komen er binnenkort cijfers? En zoals u van ons gewend bent:  de rotonde in Gameren…geintje, ik hou er over op

 

Ondanks de wensen en verbeteringen gaven we al aan best tevreden te zijn met deze begroting. Leuk ook om te zien dat Tiny Houses, een stokpaardje van ons vorig raadslid Leon, nu handen en voeten krijgt! 

Het mag van ons nu weer meer de uitvoeringskant op (inclusief handhaving) maar we feliciteren de organisatie en het college weer met deze begroting. En wensen hen, en de raad, Gods zegen toe in het uitvoeren ervan.

 

Dank u wel voorzitter.