Nieuws van politieke partijen in Zeeland inzichtelijk

5327 documenten

Vragen over steun voor de Zeeuwse cultuursector

PvdA PvdA CDA Zeeland 08-08-2020 10:37

De Statenfracties van CDA en PvdA hebben kennisgenomen van de Meerjarige Subsidies Fonds Podiumkunsten en maken zich zorgen over de Zeeuwse culturele sector.

Eerder maakten we ons hard voor het cultuurfonds van de provincie, we zijn positief over deze inspanningen van de provincie. Nu constateren we dat er vanuit het Rijk maar zeer beperkt steun is voor de Zeeuwse culturele instellingen. Zo zijn we verbaasd over het wegvallen van de subsidie van Theaterproductiehuis Zeelandia. Uit de pers hebben we vernomen dat vanuit het college van Gedeputeerde Staten met verbijstering hierop gereageerd is. We vragen ons af welke acties het college van Gedeputeerde Staten hierop gaat ondernemen.

De oprichting van het cultuurfonds heeft onze volledige ondersteuning. Zeker omdat binnen de huidige subsidieregels het voor culturele instellingen onmogelijk is om reserves op te bouwen. Reserves die juist in deze periode, waarin de culturele sector hard getroffen wordt door wegvallende inkomsten, goed van pas zouden komen. PvdA en CDA zijn blij dat het fonds breed is opgezet, ook met aandacht voor de kleinere organisaties en initiatieven.

Constaterende dat Rijkssubsidies nu tegenvallen en dat de Coronacrisis voortduurt, vragen wij ons af of met het Zeeuwse Stimuleringsfonds Cultuur voldoende gedaan kan worden.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van de PvdA en CDA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Verwachten Gedeputeerde Staten dat het Zeeuwse Stimuleringsfonds Cultuur voldoende is om de Zeeuwse culturele instellingen te ondersteunen? Graag een toelichting.

2. De Rijksoverheid stelt € 300 miljoen in een noodfonds beschikbaar. Is duidelijk welke Zeeuwse instellingen door dit noodfonds ondersteund gaan worden?

3. Het CDA en de PvdA zijn bezorgd over het ondersteunen van de Zeeuwse culturele sector door het Rijk. Vinden Gedeputeerde Staten dat de regio’s voldoende of onvoldoende worden gesteund op cultureel vlak? Graag een uitleg.

4. Gedeputeerde Staten hebben met verbijstering kennis genomen van het wegvallen van de subsidie voor Theaterproductiehuis Zeelandia. Welke acties gaan Gedeputeerde Staten ondernemen naar aanleiding van dit bericht?

5. Zien Gedeputeerde Staten aanvullende noodzaak en mogelijkheden om de Zeeuwse culturele sector extra te ondersteunen in deze periode? Zo ja, welke?

Het bericht Vragen over steun voor de Zeeuwse cultuursector verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Herman Tjeenk Willink in Middelburg

PvdA PvdA Zeeland 07-08-2020 11:52

Tijdens de Zomeravondgesprekken, georganiseerd door De Drvkkery in Middelburg, interviewt Barbara Oomen prominente auteurs over hun visie op de toekomst van Nederland en van Zeeland. Het eerste interview was met Floor Milikowski over haar boek ‘Klein land, verre uithoeken’. Op 21 augustus spreekt Barbara om 20:00 uur met minister van Staat en PvdA-lid Herman Tjeenk Willink over zijn werk ‘Groter denken, kleiner doen’. Meer informatie is te vinden op de site van De Drvkkery.

Het bericht Herman Tjeenk Willink in Middelburg verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Zorgen om verdwijnen stageplaatsen door Corona

PvdA PvdA Zeeland 03-08-2020 06:31

Verschillende afdelingen van de PvdA in Zeeland maken zich zorgen om het verdwijnen van stageplaatsen. Door de Coronacrisis dreigen stageplaatsen te verdwijnen waardoor studenten in de problemen komen. Zeeuwse gemeenteraadsfracties stellen daarom vragen aan hun colleges. Ook de fracties van de Provinciale Staten en het Waterschap Scheldestromen stellen vragen.

Begin dit jaar werden bedrijven verplicht gesloten en ook zijn een veel bedrijven overgegaan op thuiswerken. De kans is groot dat daardoor stageplaatsen verdwijnen. “We lezen in de media dat het aantal vacatures voor stages afneemt. Van jongeren vangen we op dat ze zich zorgen maken of ze hun stage wel kunnen uitvoeren of afronden. Het is belangrijk dat jongeren, ook in deze moeilijke tijd, hun stages kunnen uitvoeren zodat zij hun studie kunnen afronden”, aldus Marco Eestermans, fractievoorzitter van de PvdA in Goes.

De PvdA vraagt aan de colleges hoe er binnen de gemeentelijke en provinciale organisatie omgegaan wordt met stageplaatsen en wilt dat de stageplekken gegarandeerd blijven. Daarnaast wil de PvdA weten hoe gemeenten, provincie en waterschap samen met werkgevers en het onderwijs ervoor gaat zorgen dat er de komende jaren voldoende stageplekken beschikbaar blijven. Tom Lievense, raadslid in Veere: “We willen dat gemeenten, provincie en waterschap hun verantwoordelijkheid pakken. Samen met werkgevers en onderwijs moeten ze rond de tafel om te voorkomen dat er straks een tekort ontstaat. Het is voor zowel Zeeuwse jongeren als het Zeeuwse bedrijfsleven van belang dat studenten afstuderen en doorstromen naar werk.”

Statenvragen ‘Stageplaatsen’ (03-08-2020)

Antwoorden waterschap op vragen over stageplaatsen (03-08-2020)

Het bericht Zorgen om verdwijnen stageplaatsen door Corona verscheen eerst op PvdA Zeeland.

SGPuzzel

SGP SGP Zeeland 31-07-2020 00:00

Even een doordenkertje voor in de vakantie...Weet jij uit hoeveel leden Provinciale Staten én het college van Gedeputeerde Staten samen bestaan? Los onderstaande puzzel op en je hebt het antwoord. Stuur je oplossing in voor 8 augustus via sgpzeeland@gmail.com en vermeld daarbij ook welk getal bij ieder symbool hoort om kans te maken op een kadobon.

/r/b5a79fb20ff514b442df760e0e694435?url=http%3A%2F%2Fwww.zeeland.sgp.nl%2Factueel%2Fsgpuzzel%2F12426&id=534296c65a0feb6694fec04cfe062edd62b82d25

Gemeentelijke financiën

PvdA PvdA Zeeland 27-07-2020 05:15

De gemeenten in Nederland hebben het financieel zwaar, ook de Zeeuwse gemeenten. Stop Lokale Bezuinigingen stelt: “En juist in een crisis moeten inwoners en ondernemers kunnen vertrouwen op hun gemeente. Voor hulp waar nodig en om de lokale economie en banen te beschermen.”

Gemeenten zijn bij de decentralisaties flink door het Rijk gekort. Het uitvoeren van de overheidstaken op het gebied van jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken en ouderen kost juist steeds meer geld. De bezuinigingen, de invoering van het abonnementstarief huishoudelijke hulp en de opschalingskorting van het gemeentefonds werken ook nadelig op de gemeentelijke financiën. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op nieuwe verdeling van het gemeentefonds: “Gemeenten moeten zich in allerlei bochten wringen om hun begroting rond te krijgen en moeten noodgedwongen op voorzieningen bezuinigen.” Hierbij zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet eens meegerekend.

De gemeentelijke financiële positie raakt ook zeker de uitvoering van onderwerpen waar gezamenlijke lokale en provinciale verantwoordelijkheden liggen (klimaattransitie, regionale energie strategie, natuur). Gemeenten worden financieel uitgewrongen. Dat heeft ernstige gevolgen voor wat inwoners van hun lokale overheid mogen verwachten. Basisvoorzieningen als bibliotheken en sportvoorzieningen dreigen te worden afgebroken. De gevolgen voor de leefbaarheid zijn groot. Naast bezuinigingen op voorzieningen komen de inwoners mogelijk voor zwaardere lasten te staan doordat gemeenten noodgedwongen hun lokale belastingen (fors) verhogen om de begrotingen sluitend te krijgen. Ook investeringen worden door gemeenten uit- of afgesteld, juist in een tijd waar investeringen in de economie hard nodig zijn.

Wij zijn bekend met de brief die vanuit het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) recent verzonden is aan diverse ministeries waarin zorgen worden geuit en, onder andere, aandacht wordt gevraagd voor de ruimtelijke kenmerken bij de verdeling van het gemeentefonds (totaal kernen, oppervlakte land, oppervlakte binnenwater e.a.).

Gedeputeerde Staten houden toezicht op de financiële posities van de Zeeuwse gemeenten. Naar aanleiding hiervan hebben Eddy Heerschop en Ralph van Hertum de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

Landelijk lukt het één op de drie gemeenten niet om hun begroting 2020 en / of 2021 sluitend te krijgen. Hoe zit dat in Zeeland? Beschikt het college van Gedeputeerde Staten over mogelijkheden om de Zeeuwse gemeenten te ontlasten binnen de kaders van het financieel toezicht? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dit? Worden die mogelijkheden al ingezet? En wat zijn hiervan de consequenties? Wat doet u tot nu toe om gemeenten die het financieel zwaar hebben te ondersteunen? De tekorten zijn met name ontstaan door landelijk Rijksbeleid. Deelt u de mening van de PvdA dat daar ook de oplossing vandaan moet komen? Zo ja, wat kunnen Gedeputeerde Staten daarin betekenen? Deelt u onze opvatting dat het Rijk structureel meer geld aan de gemeenten beschikbaar zou moeten stellen? Graag een toelichting. Deelt u onze mening dat het niet wenselijk is om van gemeenten te eisen dat zij belangrijke lokale voorzieningen kapot bezuinigen om hun begroting langjarig sluitend te krijgen? Is het college bekend met financiële spanning c.q. onmogelijkheden bij de Zeeuwse gemeenten als het gaat om de uitvoering van onderwerpen waar gezamenlijke lokale en provinciale verantwoordelijkheden liggen? Zo ja, op welke beleidsterreinen en wat zijn hiervan de consequenties?

Het bericht Gemeentelijke financiën verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Ledenbrief juli 2020

PvdA PvdA Zeeland 26-07-2020 13:37

Een kleine vijftig schooltafeltjes vormden het decor van een tweedaagse marathonvergadering van Provinciale Staten op 9 en 10 juli in Studio A58 te Middelburg. Op grote afstand van elkaar vergaderen we over een brede variatie van onderwerpen. In deze ledenbrief geven wij jullie geen allesomvattende samenvatting, maar beschrijven we een aantal onderwerpen. Voor meer informatie en onze volledige bijdragen vinden jullie elders op de website en de Facebookpagina.

Marinierskazerne Het compensatiepakket stemt ons tevreden. Het pakket biedt kansen. Wij willen die kansen zien en pakken. Het Kenniscentrum water, energie en voeding krijgt van ons een dikke voldoende. Het kenniscentrum trekt jonge studenten, zet Zeeland positief op de kaart en het past bij onze provincie. Voor de Law-Delta (extra beveiligde inrichting, kenniscentrum ondermijning, beveiligde rechtbank) slaat de balans, voorzichtig, de positieve kant op. Deze rijksdienst past binnen onze wens van nieuwe werkgelegenheid.

Snellere treinen, gasvrije wijken en de huisartsenopleiding. Wij juichen deze investeringen toe. Met interesse volgen we de ontwikkelingen binnen verduurzaming van de industrie en het onderzoek naar het in overheidshanden krijgen van de aandelen Evides (water). Het uitkeren van dividend over deze aandelen kent een positief financieel effect voor zowel de Zeeuwse gemeenten als de provincie.

Investeringen in cultuur en de tolvrije tunnel hebben nooit onderdeel van het pakket uitgemaakt. Speciaal adviseur Wientjes was daar van het begin af aan duidelijk over. In de Tweede Kamer is de motie over een tolvrije tunnel als extra onderdeel (dus bovenop het bestaande pakket) niet aangenomen. Een tolvrije tunnel ten koste van de andere onderdelen heeft niet onze voorkeur.

Motie tolvrije tunnel Aan het eind van de vergadering hebben we, namens een heleboel andere fracties, een motie ‘Lobby tolvrije tunnel’ ingediend. De provincie heeft geen geld om de tunnel tolvrij te maken en de Rijksoverheid dient financiële verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen geen kans onbenut laten om de tolvrije tunnel op de agenda van de Rijksoverheid te houden. Blijven lobbyen, zeker nu zich weer kansen voordoen (behandeling rijksbegroting 2021, landelijke verkiezingen). Deze motie is met een zeer ruime meerderheid aangenomen.

De fractie Forum voor Democratie diende aansluitend een motie van afkeuring in. Dit met de strekking dat het college van Gedeputeerde Staten zich onvoldoende inzet en heeft ingezet voor een tolvrije tunnel. Wij zijn het daar niet mee eens en vonden deze motie respectloos en ongepast.

Veerse Meervisie Voor de PvdA-Statenfractie staat als een paal boven het Veerse Meer-water, dat we de weidsheid en natuurwaarden van het Veerse Meer goed borgen voor de toekomst. Dat houdt in: geen extra verblijfsrecreatie, toegankelijkheid van de randen van het Veerse Meer en het opknappen van oude terreinen. Bovendien staan de begrippen ecologisch en duurzaam centraal. Wij willen de spreekwoordelijke kip met de gouden eieren niet slachten voor het groot kapitaal: mens en recreatie in harmonie  met de natuur.

Regionale Energiestrategie De PvdA zet in op het duurzamer maken van onze toekomst en die van onze (klein) kinderen. Onze bijdrage draait om een klimaat neutrale provincie in 2030, waarbij Zeeland is voorzien van duurzame energie. Het klimaat is van iedereen, daaraan moet iedere inwoner kunnen bijdragen, ongeacht een kleine of grote portemonnee. Wat ons betreft sluit de kerncentrale in 2033 (of eerder) en halen we met de circulaire economie nieuwe banen naar Zeeland.

Zichtbaar Zeeland Wij willen Zeeland volop promoten en onze mooie provincie volop in de etalage zetten in binnen- en buitenland. Dit om arbeidsplaatsen in te vullen en toeristen en nieuwe inwoners aan te trekken. In onze bijdrage hebben we wandelen extra onderstreept, omdat wandelen een mooie manier is om met de Zeeuwse schoonheid kennis te maken.

Terugkijken In augustus vorig jaar stelden wij de vraag of het politiek gezien windstil zou worden of gaan stormen. Donder en bliksem. Of zonneschijn met mooie blauwe luchten en heldere vergezichten? Terugkijkend zat alles in dit afgelopen politieke jaar. Wie had kunnen verwachten dat COVID-19 en de compensatie van de marinierskazerne zo’n impact gingen hebben? We waren getuige van de opmars van digitaal vergaderen en beslisten over een grote diversiteit aan onderwerpen.

De inmiddels 15 Statenfracties zorgen voor dynamiek. Binnen die veelheid en tegengestelde meningen laten wij ons PvdA-geluid horen. Of het nu gaat om jongerenparticipatie, de inclusieve samenleving, wonen, huisvesting van internationale medewerkers, bereikbaarheid of bescherming van de natuur en het klimaat.

Voor ons als fractie was dit jaar een ontdekkingstocht naar persoonlijke interesses, ambities en competenties. We hebben elkaar, het provinciale politieke systeem en de dossiers leren kennen. We prijzen ons gelukkig met onze gedeputeerde Anita Pijpelink, die samenwerking werkt prima. We leren door te doen. Tevreden en positief kijken we achterom. Over een paar weken gaan we vooruitkijken, maar nu eerst genieten we van ons politiek verlof.

Het bericht Ledenbrief juli 2020 verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Boter bij de vis

SGP SGP Zeeland 20-07-2020 00:00

Toen de Raad van State eind mei 2019 het Nederlandse beleid om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden verwierp, ontstonden er overal problemen met vergunningen. Het Rijk en de provincies zijn vervolgens aan de slag gegaan om nieuwe beleidsregels op te stellen waardoor er toch weer vergunningen afgegeven kunnen worden. De situatie in Zeeland is anders dan in de rest van het land, omdat hier ongeveer de helft van de stikstofdepositie aan komt waaien over zee. Gedeputeerde Staten zijn aan de slag gegaan om een duidelijk kader op te stellen voor een Zeeuwse aanpak: het Statenvoorstel Strategische aanpak stikstof. Wat de SGP hiervan vindt, leest u hieronder.

Nederland vs. ZeelandHet landelijke stikstofbeleid treft ons allemaal. Het roept veel emoties op. Al maanden vinden er boerenprotesten plaats. Het beleid zorgt voor onbegrip van allerlei kanten. Dat is een kwalijke zaak. De SGP is om die reden blij dat er een echt Zeeuws plan ligt. De stikstofsituatie is hier namelijk anders dan in de rest van het land. Fractievoorzitter Joan van Burg: ‘’Toen boeren vorig jaar in het hele land protesteerden op allerlei manieren, kwamen de boeren in Zeeland praten op het Provinciehuis. Dat waren misschien stevige gesprekken, maar ze hebben wel resultaat gehad.’’

Waardering voor haalbaarheidEr zijn veel verschillende meningen over het belang van natuur. Sommigen hebben niets met natuur, terwijl anderen vinden dat alles moet wijken voor natuurgebieden. Het Statenvoorstel strategische aanpak stikstof zit daar tussenin. Gedeputeerde Staten durven te kijken naar de haalbaarheid van de kritische depositiewaarden. Daardoor leggen we onszelf geen maatregelen op die we nooit kunnen halen. Uiteraard worden er kritische depositiewaarden gesteld, maar wel in combinatie met maatregelen om de natuur robuuster te maken, maatregelen om bedrijven te helpen hun stikstofuitstoot te verminderen, etc. Dat is een Zeeuwse aanpak die de SGP zeer waardeert!

Drempelwaarde vs. woningbouwDe grootste problemen met kritische depositiewaarden in Zeeland doen zich voor bij 2 natuurgebieden op de koppen van de eilanden. Het grootste deel van de stikstof komt daar over zee aangewaaid en valt dus niet te wijten aan Zeeuwse stikstofuitstoot. Van Burg: ‘’Wij zijn van mening dat dit dan ook niet ten koste moet gaan van woningbouw.’’ Gelukkig is er een drempelwaarde in voorbereiding die dat voor een deel zal voorkomen. De SGP is daar blij mee.

Boter bij de visEr is echter ook een aspect dat heel slecht uit te leggen valt: de zeescheepvaart versus de visserij. De visserij is een typisch Zeeuwse sector die haar brood o.a. verdient in de Zeeuwse wateren. Bij vergunningaanvragen moeten vissers met allerlei kunst- en vliegwerk proberen om hun stikstofuitstoot op 0 uit te laten komen. Terwijl zeeschepen die vele malen meer stikstof uitstoten, zonder belemmering door Natura 2000-gebied, zoals de Ooster- en Westerschelde, kunnen varen. Dat valt aan onze vissers toch niet uit te leggen? Daarom heeft de SGP-fractie samen met een aantal andere partijen een motie ingediend om bij de minister aan te dringen op een landelijke regeling die een beperkte stikstofuitstoot van vissersboten toestaat. Bovendien moet de Provincie niet krampachtig omgaan met de nieuwe stikstofregels voor een oude, Zeeuwse sector als de visserij. De motie is met brede steun aangenomen. Van Burg: ‘’Als SGP proberen we hiermee te voorkomen dat er een onwerkbare situatie ontstaat voor onze Zeeuwse vissers. Zodat deze mooie Zeeuwse sector kan blijven voortbestaan!’’

Zeeuwse zaken in landelijk verkiezingsprogramma

PvdA PvdA Zeeland 19-07-2020 12:26

De afgelopen week hebben leden van de PvdA Zeeland de kans gehad om met Zeeuwse onderwerpen te komen voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Veel leden hebben aan deze oproep gehoor gegeven. De commissie bestaande uit Wouter van der Pijl en Ineke Jansen heeft in samenwerking met kandidaat-Kamerleden Barbara Oomen, Marco Eestermans, Ernst Radius en het gewestelijk bestuur een selectie gemaakt uit alle toegezonden onderwerpen. Dit heeft geresulteerd in een lijst met aanbevelingen voor de landelijke commissie die het verkiezingsprogramma schrijft.

De nadruk ligt op onderwerpen die typisch Zeeuws zijn zoals de Westerscheldetunnel, Zeeland als grensregio, maar ook onderwerpen als milieu en de scheve financiering van onderwijs, zorg en openbaar vervoer. Sommige toegezonden onderwerpen waren meer geschikt voor de provinciale of gemeentelijke politiek en hebben om die reden de aanbevelingen niet gehaald. Daarnaast hebben we alleen typisch Zeeuwse onderwerpen gekozen waarvan wij vinden dat ze ook in de landelijke politiek de nodige aandacht verdienen. Onderwerpen die de aanbevelingen niet gehaald hebben, alsmede nieuwe onderwerpen, kunnen in het najaar tijdens het Zeeuwse voorcongres alsnog ingediend worden.

De commissie, de kandidaat-Kamerleden en het gewestelijk bestuur willen graag alle leden bedanken voor hun inbreng de afgelopen week.

Zeeuwse zaken voor het landelijke verkiezingsprogramma 2021

Het bericht Zeeuwse zaken in landelijk verkiezingsprogramma verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Parijs op z'n Zeeuws

SGP SGP Zeeland 14-07-2020 00:00

Het Klimaatakkoord en de door het kabinet gestelde klimaatdoelstellingen hebben grote impact op het beleid van provincies, gemeenten en waterschappen. Zij moeten deze doelstellingen regionaal uitwerken in energie strategieën. Vrijdag 10 juli werd de Regionale Energiestrategie (RES) in Provinciale Staten van Zeeland behandeld. Statenlid Harold van de Velde: ''Een belangrijk voorstel, want het gaat over hoe wij Zeeuwen onze energie dagelijks gebruiken. De één thuis om zijn waterkoker aan te zetten, de ander om zijn bedrijf te runnen. Weer een ander om zijn hobby uit te voeren.'' Kortom, energie is essentieel.

Leveringszekerheid van de energiemixEr ligt een nuchtere, Zeeuwse strategie waarin nog veel zaken open liggen. En dat is goed, want dat biedt ruimte voor ontwikkeling. Daarop inspringend heeft de SGP samen met een aantal andere partijen een motie ingediend om de eenzijdige focus op zonne- en windenergie aan te kaarten. Er moet een brede afweging gemaakt worden voor een goede energiemix. In de huidige strategie is daar onvoldoende aandacht voor. Van de Velde: ‘’We willen voorkomen dat mensen ’s-avonds in het donker zitten, omdat er niet voldoende stroom is. We moeten ons dus niet blindstaren op alleen zonne- en windenergie, want dat biedt onvoldoende leveringszekerheid.‘’ De motie is door een ruime meerderheid aangenomen.

Haalbaarheid en betaalbaarheidIn de huidige energiestrategie is weinig beschreven over de uitvoering van de plannen en hoe die betaald moeten worden. Daarom heeft de SGP samen met een aantal andere partijen een motie ingediend om alleen over te gaan tot haalbare en betaalbare investeringen die het meeste rendement opleveren. Dat kan de komende jaren best wel eens wijzigen. Een techniek die we nu niet als rendabel zien, is dat over vijf jaar misschien wel. Ook hier geldt dat we ons niet blind moeten staren op zon en wind. En wie gaat vervolgens al die plannen betalen? De SGP vindt dat de Rijksoverheid middelen beschikbaar moet stellen voor de uitvoering van de plannen en dat dit ook echt als voorwaarde gesteld moet worden voor een gezamenlijke uitvoering in Zeeland. Van de Velde: ‘’Want het kan toch niet zo zijn dat gemeenten en provincie op moeten draaien voor de landelijk gestelde doelstellingen?’’ Ook deze motie is door een ruime meerderheid aangenomen.