Nieuws van politieke partijen in Zuid-Holland inzichtelijk

9801 documenten

Amhaouch: maak trein aantrekkelijker als alternatief voor korte vluchten

CDA CDA Zuid-Holland 18-10-2019 11:08

Een supersnelle trein zou een zeer aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor een korte afstandsvlucht met een vliegtuig. Daar bestaat al een breed draagvlak voor, en er zijn meerdere innovatieve manieren te bedenken om dit mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een moderne zweeftrein, die via internationale corridors wordt gescheiden van nationaal en regionaal vervoer. CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch vroeg hier tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aandacht voor. Hij riep de regering per motie op om via een quickscan alle innovatieve mogelijkheden en de potentiële maatschappelijke kosten en baten in kaart te brengen.Samenwerking luchthavensIn een tweede motie riep hij de regering op om te onderzoeken of er meer regie mogelijk is in de samenwerking tussen de Nederlandse luchthavens. “In een klein land als Nederland is het van belang dat Nederlandse luchthavens met elkaar samenwerken om zo elkaar te versterken en maatschappelijke waarde te creëren in plaats van elkaar onnodig op hetzelfde te beconcurreren. Wat aan die samenwerking kan bijdragen is een overkoepelende en integrale regie tussen de Nederlandse luchthavens.” Amhaouch opperde daarbij de suggestie om te gaan kijken of alle vliegvelden onder de Royal Schiphol Group zouden willen vallen.Eén miljoen voor snel internet in treinTijdens de begrotingsbehandeling bracht Amhaouch ook nog een ander speerpunt van het CDA in, namelijk snel internet in de trein. Amhaouch: “Om de trein echt een goed alternatief te maken voor de auto of het vliegtuig moet ook wat gedaan worden aan de prehistorische internetverbinding in de IC’s. Dit is een van de grote ergernissen van de treingebruikers die willen werken, appen en studeren in de trein. Reistijd = Werktijd! Op dit moment krijgen wij echter signalen dat de Wifi te traag is en 4G vaak niet te ontvangen is. Zelfs niet voor het gewone bellen!” Samen met de CU diende Amhaouch een voorstel in om een miljoen euro extra vrij te maken, die snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van internetverbindingen in de trein moet verbeteren. Dit voorstel kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Amhaouch riep de staatssecretaris ook op om in gesprek te gaan met telecomproviders voor meer en/of beter geplaatste masten in de buurt van het spoor.

CDA & CU: Sneller internet in alle intercitytreinen

CDA CDA ChristenUnie Zuid-Holland 18-10-2019 11:08

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet extra geld investeert om een snellere internetverbinding in alle intercitytreinen mogelijk te maken. Zij dienden bij de begroting Infrastructuur en Waterstaat een voorstel in om een miljoen euro extra vrij te maken, die snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van internetverbindingen in de trein moet verbeteren. Momenteel blijkt nog te vaak dat de Wifi-verbinding traag is en het signaal van 3G en 4G wegvalt. Volgens CDA en ChristenUnie hoort internet een betrouwbare basisvoorziening te zijn in een intercitytrein.CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch: “Een trage of wegvallende internetverbinding is een grote ergernis bij treinreizigers die willen werken, appen of studeren in de trein. Dat is geen reclame voor het openbaar vervoer. We willen dat de NS meer kan investeren in innovaties die sneller internet mogelijk maken. Dat maakt reizen met de trein bovendien een extra aantrekkelijk alternatief.”Volgens de NS maakt nu ongeveer één op de vijf reizigers gebruik van Wifi in de trein. Volgens CDA en ChristenUnie kan een betere verbinding door nieuwe ontvangers leiden tot meer gebruik, maar moet ook goed gekeken worden naar de dekking van zendmasten langs het spoor. Zodat mensen die gebruik maken van een databundel fatsoenlijk internet hebben. Dat zou bovendien helpen voor gebieden en dorpen waar de verbinding te wensen over laat. Daarom willen beide coalitiepartijen dat staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) met telecomproviders om de tafel gaat voor meer of beter geplaatste zendmasten.Het voorstel kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Geurts: ‘Warm hart voor boeren, maar hoofd koel in stikstofdebat’

CDA CDA Zuid-Holland 18-10-2019 10:58

CDA-woordvoerder landbouw Jaco Geurts debatteerde deze week over de stikstof-brief van minister Schouten. Hij richtte zich op de vele ondernemers, die met de toekomst van hun bouw- of agrarisch bedrijf) bezig zijn, maar niet weten wat er op hen afkomt. Geurts benadrukte tijdens het debat dat gedwongen krimp van de veestapel geen optie is, dat dit altijd hoort te gaan op basis van vrijwilligheid.Jaco Geurts: “We staan voor de uitdaging om de natuur te beschermen, maar ook economische activiteiten zoals nieuwbouw van woningen, nieuwe stalsystemen en verduurzaming mogelijk te maken. Een gebiedsaanpak en maatwerk lijken de enige oplossingen uit de juridische impasse.”Verder stelde Geurts dat het CDA de ‘latente ruimte’ voor doorgaande bedrijven wil ontzien, en geen stapeling van kortingen of afromingen accepteert. Er moet ontwikkelingsruimte zijn voor bedrijven die doorgaan, wat betekent dat er voldoende fosfaat- en dierrechten beschikbaar blijven. Daardoor zijn bedrijven in staat om te investeren in verdere verduurzaming, die bijdraagt aan de verlaging van de emissie-uitstoot. Aan dat laatste moeten alle sectoren een bijdrage leveren, zoals luchtvaart, binnenvaart, mobiliteit en de industrie. Tot slot pleitte Geurts ervoor “om een warm hart te houden voor de agrarische sector, maar het hoofd koel te houden in het verdere proces.”Eerder deze week werden al twee CDA-moties aangenomen over het stikstofprobleem, die gaan over onderzoek naar een drempelwaarde en een beter rekenmodel. Meer informatie via deze link.

Stikstofdebat moet gevoerd worden

D66 D66 Zuid-Holland 16-10-2019 15:06

Het was een roerige dag vandaag, ook in Den Haag. Terwijl honderden trekkers rondom het Provinciehuis af en aan reden werd de Statenvergadering van Zuid-Holland verdaagd. De D66-fractie vindt het ernstig dat de vergadering niet doorging om redenen van openbare veiligheid en bereikbaarheid van ons Provinciehuis en dat demonstraties het democratische proces raken.

We hadden verzocht om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toe te voegen als agendapunt en wilden een motie Stikstof indienen. Deze problematiek stelt ons provinciebestuur voor hele cruciale afwegingen voor Zuid-Holland: over de woningen, de bedrijven, de boeren en de natuur. Die afwegingen raken daarmee ons allen als inwoners. 

Wat ons betreft is het moment dat de actualiteit zo hoog opspeelt bij uitstek het moment om als volksvertegenwoordigers onze ideeën en kaders mee te geven aan het bestuur. Samen met andere partijen, waaronder boeren, bedrijven en gemeenten, moeten proactief stappen worden gezet richting het verduurzamen van de landbouw, het herstel van de natuur en het doorgaan met (natuurinclusief) woningen bouwen. Daarom zijn wij extra teleurgesteld dat de vergadering vandaag niet is doorgegaan. Wij verzoeken het provinciebestuur om het goede gesprek met Provinciale Staten hierover spoedig te faciliteren.

CDA: Haast geboden met drempelwaarde stikstof

CDA CDA VVD Zuid-Holland 15-10-2019 13:09

Vandaag is de motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, samen met VVD, aangenomen om met spoed opdracht te geven om de ecologische onderbouwing van een drempelwaarde te leveren. In Duitsland, Vlaanderen en Denemarken geldt een hogere drempelwaarde dan in Nederland.Jaco Geurts: “Net als in het Ruhrgebied of Vlaanderen met vergelijkbare natuur en milieubelasting moet het hier mogelijk zijn om projecten met minimale emissies op grotere afstand uit te zonderen. De regering moet hier zo snel mogelijk werk van maken, en ook de wetenschappers uit Duitsland en Vlaanderen hierbij betrekken.” Het CDA wil dat het onderzoek naar de best beschikbare kennis in enkele maanden wordt opgeleverd. Dit is onder andere in het belang van de landbouw- en bouwsector. Betere metingen en wetenschappelijke check van modelVerder heeft de Kamer ook ingestemd met de CDA-motie dat het meten van emissies en depositie in natuurgebieden moet worden verbeterd. Het model van het RIVM en de kalibratie van het model zal wetenschappelijk gevalideerd moeten worden. Jaco Geurts: “De huidige metingen en depositie en de berekening van emissies en depositie kennen enorme onzekerheden. Met mijn motie zorg ik ervoor dat we meer gaan meten en dat het model ook een grondige check krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat dit beter moet kunnen.”

CDA: Camera’s inzetten tegen asociaal verkeersgedrag

CDA CDA Zuid-Holland 15-10-2019 10:22

Het CDA wil dat er veel meer gebruik gemaakt wordt van camera’s om asociaal rijgedrag, zoals het negeren van een rood kruis op de snelweg, te kunnen beboeten. Aanleiding is het toegenomen aantal verkeersongelukken door bijvoorbeeld te hard rijden, whatsappen achter het stuur of het doorrijden bij een rood kruis op de matrixborden. Volgens coalitiepartij CDA moet een betere handhaving leiden tot meer bewustwording over fout rijgedrag.Wetswijziging nodigOp dit moment kunnen er geen boetes worden uitgedeeld met de camera’s van Rijkswaterstaat, omdat dat niet is opgenomen in het huidige ‘doelbesluit’. Daarin staat vastgelegd waar een camera voor wordt gebruikt, zoals het registreren van de verkeersdrukte. ‘En dat is natuurlijk gek’, aldus CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma: ‘Je moet veel meer gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn.’ Daarom stelt het CDA deze week bij de begroting I&W voor om de wet zo aan te passen, dat deze camera’s ook voor handhaving kunnen worden ingezet. CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma: “Hufterig gedrag in het verkeer wekt niet alleen grote irritatie op, maar kan ook levensgevaarlijk zijn voor andere weggebruikers. Dat beseffen mensen vaak niet als zij alleen in de auto zitten. Een rood kruis staat er niet voor niets. Maar door te weinig handhaving vervagen die normen in het verkeer. Dat zie je terug in het toegenomen aantal ongelukken. Er is echt een gedragsverandering nodig.”Omdat de camera’s van Rijkswaterstaat op alle snelwegen hangen, kan overal worden gehandhaafd op het negeren van rode kruizen. Bovendien zijn er extra BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in opleiding om boetes uit te schrijven. Het Ministerie van I&W zal samen met Justitie om de tafel moeten gaan om de regels aan te passen.Meer ‘slimme’ camera’sHet CDA wil ook dat er meer vaart gemaakt wordt met de inzet van ‘slimme’ camera’s, die bijvoorbeeld controleren op het gebruik van de smartphone achter het stuur. Sinds kort maakt de politie gebruik van twee nieuwe, speciale camera’s om appende mensen achter het stuur te betrappen. De Pater-Postma: “Wat mij betreft worden dat er heel snel meer. Appen of bellen achter het stuur is een gewoonte die eruit moet. Met een combinatie van ‘staandehoudingen’ door de politie en meer slimme camera’s moet de pakkans worden vergroot. En dat is hard nodig.”Maandag bleek uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, nog dat het aantal verkeersongelukken in vijf jaar tijd verdubbeld is. Het afgenomen toezicht wordt genoemd als één van de belangrijkste oorzaken, net als de toegenomen afleiding in het verkeer.

CDA: Zo snel mogelijk een stikstof-crisislijn

CDA CDA Zuid-Holland 12-10-2019 04:29

Afgelopen week vond in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaats. Namens het CDA benadrukten woordvoerders Jaco Geurts (landbouw) en Maurits von Martels (tuinbouw, visserij & natuur) daarbij de waarde van ons eigen voedsel, onze innovatieve agrarische sector, het belang van een eerlijke prijs en een sterkere verbinding tussen stad en platteland. Maar ook eisten zij meer duidelijkheid van het kabinet als het gaat om de aanpak van het stikstof-probleem, waardoor ondernemers terecht met veel vragen zitten. Het grote en unieke boerenprotest van vorige week in Den Haag kon geen duidelijker signaal afgeven als het gaat om deze belangrijke thema’s.Stikstof-crisislijnOp voorstel van het CDA opent het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanstaande maandag een stikstof-crisislijn waar bezorgde ondernemers terecht kunnen met vragen over het stikstofbeleid. Er is veel urgentie geboden bij een centraal informatiepunt waar iedereen terecht kan voor meer duidelijkheid.Jaco Geurts: "Ik ben de afgelopen dagen platgebeld. Er leven ontzettend veel vragen bij agrariërs en andere ondernemers over wat het stikstofbeleid voor hen betekent. Het kabinet heeft nog niet voor duidelijkheid gezorgd. Zeker op detailniveau loopt het daardoor vast. Ik hoor zelfs dat banken geen krediet verstrekken, omdat zij niet weten wat er gaat gebeuren. Dat kan zo niet langer.”Het Ministerie moet ervoor zorgen dat bij de crisislijn ruime kennis aanwezig is, zodat iedereen die (mogelijk) geraakt wordt door de stikstofcrisis snel geholpen wordt. Zeker omdat het kabinet een gebiedsgerichte aanpak wil, waar lokaal maatwerk centraal staat. Hiermee moet de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn worden hervat.Jaco Geurts: ‘Ik vind het goed dat het kabinet boeren niet zal dwingen te stoppen, maar de keuze geeft op basis van vrijwilligheid. En dat de overheid dan financieel bijspringt. Daar is duidelijkheid over. Bovendien wil het kabinet investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen nemen om de emissies terug te brengen. Maar bij individuele bedrijven bestaat terecht nog veel onduidelijkheid. Zij moeten bij één loket terecht kunnen met acute vragen.’‘Meten is weten’Wat het CDA betreft zijn er nog veel onzekerheden bij het onderbouwen van beleid ten aanzien van stikstofgevoelige natuur. ‘Meten is weten’, hoort het credo te zijn van dit kabinet. Het CDA vindt dat er geen onduidelijkheid mag bestaan over het rekenmodel dat het RIVM hierbij gebruikt. Zeker bij zulke belangrijke beslissingen over de toekomst van ons land is transparantie van groot belang. Dat is ingewikkeld, omdat we een klein landje zijn met veel economische activiteiten. Daarbij willen we ook onze natuur beschermen.Daarom heeft Jaco Geurts bij de begroting voorgesteld om samen met de Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, andere kennisinstituten in onze buurlanden en Stichting Mesdagfonds nog dit jaar te bekijken hoe het meten en monitoren van stikstofdeposities op korte termijn verbeterd kan worden. En het rekenmodel extra te valideren, zodat er voor de langere termijn meer zekerheid geboden wordt en onrust kan worden weggenomen. Tot slot riep Geurts de minister op om heel snel met landbouworganisaties in gesprek te gaan om de onduidelijkheden en onzekerheden die er zijn, uit de wereld te helpen.Waardering agrarische sector & ons eigen voedselMaurits von Martels en Jaco Geurts toonden allebei aan hoe groot de economische kracht is van onze boeren, tuinders en vissers. En dat zij daarom de waardering horen te krijgen die ze van ons allemaal verdienen. Veel mensen stoppen hun boodschappenmandje vol tegen lage prijzen, zonder na te denken hoe het voedsel wordt geproduceerd. Het is hard nodig dat de verbinding tussen stad en platteland verbeterd wordt. Het CDA is blij met de initiatieven die de minister daartoe onderneemt. Dat kan tevens bijdragen aan betere verdienmodellen voor boeren, zoals ook betoogd in de initiatiefnota van Jaco Geurts over een eerlijke boterham. Von Martels pleitte in dat kader o.a. voor extra ondersteuning aan de innovatieve glastuinbouw, om de sector te helpen zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden en nationale belemmeringen uit de weg te ruimen. Maurits von Martels: “De glastuinbouw is met 28 miljard aan toegevoegde waarde de koploper. Zo veel innovatie, zo kundig georganiseerd management en steeds zuiniger en duurzamer omgaan met hulpbronnen zijn voorbeelden voor andere sectoren en de rest van de wereld. De Nederlandse tuinbouwsector exporteert naar 150 landen etenswaren, bloemen, planten, zaden en nog veel meer. De tuinbouw levert ook een hele belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie.”Jaco Geurts noemde bij de waardering van ons voedsel als voorbeeld het eigen Tweede Kamerrestaurant, waar allerlei drankjes uit verre landen wordt geïmporteerd: “Wat is er duurzaam aan water met een smaakje uit Taiwan? Dat heeft een aardige reis gehad. We kunnen beter het goede voorbeeld geven, en perensap uit de Betuwe halen!”Wat niet bijdraagt aan waardering voor onze voedselproducenten, zijn acties van dierenrechten-extremisten die op criminele wijze stallen van boeren bezetten. Zoals bij een varkenshouder in Boxtel is gebeurd. Of inbreken voor illegale filmopnames. Daarom wil het CDA een wetsvoorstel indienen om deze acties zwaarder te straffen. Tot slot wordt het hoog tijd dat het kabinet snel aan de slag gaat met de maatregelen uit het Regeerakkoord, die bijdragen aan een beter verdienmodel voor agrariërs. Onder andere het fonds voor jonge boeren, de aanpak van oneerlijke handelspraktijken en wetgeving om de positie van de boeren in de keten te versterken. Het is hoog tijd dat vaart gemaakt wordt.

Rog: Schrap toelatingstoetsen voor de pabo

CDA CDA D66 VVD Zuid-Holland 11-10-2019 09:49

Samen met de overige coalitiepartijen (VVD, D66 en CU) stelt het CDA voor om de toelatingstoetsen voor de pabo te schrappen. Dit moet ertoe leiden dat de lerarenopleiding aantrekkelijker wordt en de doorstroom vanuit mbo, havo en vwo verbetert. Zo nemen de partijen een extra maatregel om het lerarentekort aan te pakken.Op de pabo worden mensen opgeleid voor docent in het primaire onderwijs. Afhankelijk van het vakkenpakket dat ze op de middelbare school hadden, moeten studenten die zich aanmelden eerst een toelatingstoets voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek halen. De coalitiepartijen willen nu van die toelatingstoetsen af, zonder afbreuk te doen aan de hoge kwaliteit van de opleiding. Voorwaarde is dus dat een eventueel kennisgebrek tijdens de opleiding wordt ingehaald.CDA-Onderwijswoordvoerder Michel Rog: “De toetsen vormen een onnodige drempel, in een tijd waarin al een groot tekort aan leraren is. Daar komt bij dat er bijna niemand is van de aankomende pabo-studenten die al die verplichte vakken in zijn pakket heeft. De meeste studenten hebben òf aardrijkskunde en geschiedenis in hun pakket, òf natuur en techniek, maar zelden alle drie. Hoogste tijd dus om die toetsen af te schaffen.”

CDA: de jaarwisseling moet voor iedereen een feest zijn

CDA CDA Zuid-Holland 10-10-2019 06:06

Het CDA wil dat het kabinet gaat onderzoeken of een verbod op zware vuurpijlen en single shots mogelijk is. Single shots is vuurwerk dat aangestoken wordt op de grond en dan 15 meter in de lucht tot ontploffing komt met een luide knal. Woordvoerder Chris van Dam – zelf oud politieman - zegt: “Uit evaluaties van de laatste jaarwisseling weten we dat single shots én zware vuurpijlen extra gevaarlijk zijn voor hulpverleners en voor omstanders. De singel shots kunnen als wapen tegen de politie worden gebruikt en dat willen we beslist niet.’ Het CDA wil dat daar een einde aan wordt gemaakt. Van Dam: ‘voor de meeste mensen is de jaarwisseling een feestelijke gebeurtenis met oliebollen, glaasjes champagne en vuurwerk. Wij willen geen algeheel verbod op vuurwerk, want dat is niet te handhaven. Wat wij wel willen is dat onze politie en hulpverleners beter worden beschermd. Dat kan door het verbieden van de zware vuurpijlen en singleshots.’Naast het harder straffen en handhaven op het gebruik van deze onruststokers moet het kabinet gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om dit specifieke type vuurwerk te kunnen verbieden. Het kabinet heeft afgelopen zomer besloten dat de zwaarste soort consumentenvuurwerk, categorie F3, met ingang van de jaarwisseling 2020-2021 niet meer verkocht mag worden. Daaronder vallen Chinese rollen en ratelbanden. Naast de branchevereniging pleitte ook de politie al eerder voor een ruimer verbod, inclusief de single shots.

Statenfracties vragen wederom opheldering over Qbuzz

SP SP GroenLinks SGP CDA Partij voor de Vrijheid Zuid-Holland 09-10-2019 19:07

SP, CDA, CU/SGP, GroenLinks en de PVV hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur over de te volle bussen en treinen bij Qbuzz. Via reizigers, medewerkers en kranten bereiken deze fracties steeds vaker verontrustende berichten: de treinen en bussen (vooral bus 387) van Qbuzz zijn zo vol dat ze onderweg reizigers op stations achterlaten en zelfs haltes overslaan. Deze reizigers moeten hierna op de eerst volgende reguliere lijndienst wachten, en hopen dat deze niet óók overvol is. De fracties trekken hierover aan de bel, dit kan zo echt niet. 
 
De fracties zijn eensgezind: Qbuzz moet dit gewoon oplossen en het belang van reizigers voorop stellen. Iedere reiziger moet meekunnen met het OV, als de bus keer op keer vol is zijn er dus extra bussen nodig. De fracties zijn teleurgesteld dat deze extra bussen zo lang op zich hebben laten wachten. Zij vragen het provinciebestuur actie te ondernemen richting Qbuzz om te zorgen dat alle reizigers in de toekomst gewoon mee kunnen.