Nieuws van politieke partijen in Zutphen inzichtelijk

3448 documenten

D66 komt uit de kast

D66 D66 GroenLinks VVD CDA Zutphen 11-10-2019 18:16

Vandaag op National Coming Out Day is het moment om als fractie een vergissing toe te geven. In de raadsvergadering van 8 juli werd het budget Regenbooggemeente besproken. D66 was oorspronkelijk samen met GroenLinks en de VVD initiatiefnemers om van Zutphen een regenbooggemeente te maken. Op het moment van deze raadsvergadering hebben wij tegen dit budget gestemd. Vanwege de financiële situatie van de gemeente Zutphen. Eigenlijk gelijk al na stemming knaagde dit aan onze fractie. We hadden beter, net zoals de fractie heeft gedaan bij het initiatief fiets parkeren, met een stemverklaring kunnen instemmen. Zoals het CDA al zei:” niet het geld boven de liefde stellen.”

Gelukkig is het initiatiefvoorstel wel aangenomen in de raad en kunnen de initiatieven zoals het programma Schoolout op de scholen of de Inclusieve cafés in het Genietcafé doorgaan. Vandaag op National Coming Out Day wil D66 aangeven onverminderd achter Zutphen regenbooggemeente te staan.

National Coming Out Day blijft belangrijk. Om goed stil te staan dat vrijheid en eigen keuze voor seksualiteit een van de kernen is als het om zelfbeschikking gaat. Homoseksualiteit is namelijk nog steeds niet gewoon. Veel mensen voelen nog ongemak als ze erover praten of twee mensen van hetzelfde geslacht hand in hand zien lopen. Onder homoseksuele jongeren komt zelfmoord vaker voor dan onder andere jongere Als een dag als vandaag maar een beetje helpt om andere te laten begrijpen hoe moeilijk het is om uit de kast te komen en de tolerantie weer laat toenemen is dat al een succes!

Gemeenten moeten samen optrekken tegen het kabinet, desnoods zonder de VNG

PvdA PvdA D66 ChristenUnie Zutphen 09-10-2019 13:06

Uit Lokaal Bestuur, door Erwin Buter Zutphens wethouder Annelies de Jonge vindt dat het optreden van de gemeenten veel scherper kan. De tekorten in het sociaal domein blijven groeien. Wanneer zeggen gemeenten tegen het kabinet: genoeg is genoeg?

Het is een bijzondere tijd, verzucht Arjan Kampman en dat is een eufemisme. Terwijl het kabinet tijdens Prinsjesdag opnieuw enorme overschotten presenteerde, voorziet de PvdA-wethouder in de gemeente Enschede in 2020 na voorgaande jaren opnieuw stevige tekorten in het sociaal domein. ‘We hebben hier voor volgend jaar een bezuiniging van € 13 miljoen. Dat is onvermijdelijk. De vraag is nu waarvan dat ten koste gaat.’

De begroting in Enschede is nog in de maak en wordt dit najaar gepresenteerd. Dit keer is het opstellen ervan nog meer dan andere jaren ‘een lastig proces, want het gaat om mensen’, zegt Kampman. Er moeten keuzes gemaakt worden, er zijn dilemma’s. Blijft de bibliotheek in de toekomst nog open, komt dat gewenste nieuwe zwembad er wel? Als de bibliotheek en het zwembad er niet meer zouden zijn, dan treft dat vooral de kinderen in zijn stad. Volgens de wethouder gaat het zo niet langer. ‘Het is genoeg.’ Maar wat kan een wethouder dan nog wel? Er is een groot gevoel van onmacht, zegt hij. Kampman: ‘Het is genoeg’

Zoals Kampman zijn er veel meer wethouders in het land. Vrijwel ieder college worstelt met de door het Rijk opgelegde bezuinigingen, en extra taken. De G40 gaf in een open brief aan de vooravond van Prinsjesdag aan dat het een tekort vreest van een half miljard euro. Vooralsnog lijkt de noodkreet niet veel te hebben uitgehaald. De vraag rijst of gemeenten niet meer van zich af moeten bijten? Tot hoever willen ze het nog laten komen?

Artikel 12 ‘Als het mijn eigen uitgavenboekje was geweest had ik het tekort al lang laten oplopen, maar als gemeente doe je dat niet,’ zegt Kampman. ‘Je gaat dan al snel richting artikel 12, waarin de provincie het overneemt. Dat wil je ook niet, want dan gaat alle jus voor de bewoners eruit. Je voelt je verantwoordelijk voor je inwoners. We hebben nu nog minimabeleid voor mensen met 120% van het minimuminkomen, in een artikel 12-gemeente wordt dat meteen teruggeschroefd tot alleen mensen met 100%.’

Zijn meer eigen inkomsten dan een oplossing? ‘De OZB is in 2018 al omhooggegaan om het leefbaar in onze gemeente te houden. De parkeertarieven zijn al ruim € 2 per half uur. We willen hier geen Amsterdamse toestanden van € 7,50 per uur. En je treft er ook de parkeergarage mee naast het ziekenhuis. Mensen komen dan niet meer op bezoek.’ En dus geeft Enschede noodgedwongen minder geld uit, in de hoop dat ze het voorlopig nog kan uitzingen. Kampman pleit er intussen voor dat de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, meer werk maakt van de lobby richting het kabinet. ‘Daar mag meer gebeuren,’ zegt hij onderkoeld. Malieveld

In Enschede riep de gemeenteraad vorig jaar al op om – los van de VNG – dan maar zelf naar het Malieveld op te trekken om dit kabinet tot hogere uitgaven te bewegen. ‘Vrijwel alle raadsleden vinden het onacceptabel. Dat gaat de partijpolitiek te boven.’ Is het Malieveld een echte optie? ‘Ik ben wel van de actie. Ik zie bij ons een grote bereidheid bij alle partijen.’

Niet iedereen is er echter van overtuigd dat het Malieveld net zo vol loopt als bij de boeren afgelopen week of bij de lerarenstaking eerder dit jaar. Carine Bloemhoff is wethouder in Groningen. Zij denkt dat bestuurders ervoor terugdeinzen om het Malieveld te bezetten. ‘Overigens, we gaan al de barricaden op hoor. We hebben een stevig signaal rond Prinsjesdag laten horen, met onze eigen Paul Depla als voorzitter van de G40. Dat gaat via alle partijen, dus ook via D66 en ChristenUnie die in het kabinet zitten bijvoorbeeld. Het is echt idioot dat er gekort wordt op onze uitgaven. Dat ongenoegen venten we via de lobby uit en via de pers.’

Bloemhoff: Als je een artikel 12-gemeente wordt, geef je alle macht uit handen Maar is dat genoeg of moet er meer gebeuren? Ook Bloemhoff had als eerste gedachte dat ze dan maar een niet-sluitende begroting zou presenteren, maar dan geef je als artikel 12-gemeente de macht uit handen. ‘En dan gaat het niet alleen om snoeien in het sociaal domein, maar ook om wonen of onderwijs. Ik maak liever zelf keuzes.’ Het Gronings college verwerkt daarom niet alle tekorten op de jeugdzorg in de begroting, omdat het uitgangspunt is dat het Rijk deze compenseert.

In de tussentijd mag de VNG ook van haar harder op de bres springen voor haar leden, zegt ze. ‘De gemeenten mogen zich wel wat activistischer opstellen. De VNG mag niet meer alles accepteren wat het Rijk ons oplegt.’

Emancipatie Ook Zutphens wethouder Annelies de Jonge vindt dat het optreden van de gemeenten veel scherper kan. Ze hekelt daarbij het gebrek aan onderlinge samenwerking. ‘Gemeenten zich niet als een blok op. Je ziet een brief van de G40, die anderen niet mochten ondertekenen. Alsof het Zutphen, een middelgrote gemeente, niet aangaat. Het probleem ligt niet zozeer in Den Haag, als wel bij de gemeenten. Die moeten meer samenwerken.’

De Jonge heeft jeugdzorg in haar portefeuille en ziet bij overleggen met omringende gemeente dezelfde klachten over tekorten bij de collega-wethouders. ‘Ik vraag dan waarom we niet meer samen gaan optrekken. Ik vind dat we als gemeenten nog niet volwassen genoeg zijn in onze taak. We laten ons alles overkomen en kijken naar Den Haag. Terwijl het andersom moet zijn: Den Haag moet vragen wat wij nodig hebben. Nu is het bijna onderdanig gedrag.’

De Jonge: ‘We moeten als gemeenten meer doen dan kletsen’ Emanciperen, het woord gebruikt De Jonge niet graag, maar gemeenten zouden wat haar betreft meer mogen emanciperen. Gemeenten hoeven niet alleen te klagen, ze mogen ook zelf bedenken wat ze dan wel willen, zegt ze. En ook daar ligt een rol voor de VNG. ‘We weten nu wel dat het slecht gaat, we hoeven daarover niet weer een motie aan te nemen op het volgende congres. Een open brief waarin staat dat het anders moete is een mooi begin, maar het mag daarna niet inzakken. We moeten als gemeenten meer gaan doen dan alleen maar kletsen. De VNG mag meer doen en wij mogen activistischer worden.’ Alleen dan kan een wethouder iets betekenen voor de inwoners. ‘Als we nog meer bezuinigen op de jeugd, geen groen meer hebben en speeltuinen sluiten, dan wordt de solidariteit uitgehold.’

https://zutphen.pvda.nl/nieuws/gemeenten-moeten-samen-optrekken-tegen-het-kabinet-desnoods-zonder-de-vng/ Uit publicatie Nieuwsbrief PvdA Lokaal Bestuur, 6 oktober 2019

Het bericht Gemeenten moeten samen optrekken tegen het kabinet, desnoods zonder de VNG verscheen eerst op PvdA Zutphen-Warnsveld.

Zorgen over extra goederentreinen | Zutphen

GroenLinks GroenLinks PvdA Zutphen 08-10-2019 00:00

De fracties van GroenLinks en de PvdA in Zutphen maken zich zorgen over de plannen die er op regeringsniveau bestaan voor meer goederenterreinen door de stad.

In het Toekomstbeeld 2040 voor het openbaar vervoer staat opnieuw een ‘Goederencorridor Oost-Nederland’ opgenomen, die hoogstwaarschijnlijk gebruik maakt van de bestaande sporen door Zutphen.

“Het is niet zo dat we tegen goederenvervoer over het spoor zijn, integendeel. Maar we willen wel dat er de juiste maatregelen worden genomen. De overlast mag niet toenemen. Wel maken we ons zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor”, aldus Dolf Logemann, raadslid voor GroenLinks. 

Het Toekomstbeeld 2040 is een gezamenlijke studie van het Ministerie van Infrastructuur, ProRail, de vervoersbedrijven, de Provincies en de grote steden. Deze nota schetst de noodzakelijke spoorinfrastructuur over 20 jaar.

Voor het goederentransport richting Noord-Duitsland en verder is volgens de initiatiefnemers van de studie een extra goedrencorridor nodig, vergelijkbaar met de Betuwelijn. Deze moet gaan lopen vanaf Arnhem richting Hengelo (Ov). Een keerpunt of lus in Deventer of een opwaardering van de spoorlijn langs het Twentekanaal zijn dan de opties. In beide gevallen zal de IJssellijn langs Rheden en het spoor bij Zutphen deel uitmaken van de plannen.

GroenLinks en de PvdA zijn uit een oogpunt van duurzaamheid en efficiëntie voorstander van goederenverkeer over water en over het spoor, liever dan vervoer met vrachtwagens over de weg. Maar ze vinden het wel van belang dat de noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de overlast te beperken.

Die overlast bestaat vooral uit geluidhinder en trillingen. Die zijn met de noodzakelijke voorzieningen goed te voorkomen. Ook nu al ervaren veel omwonenden van het spoor overlast van de goederentreinen. Ook merken zij dat het aantal treinen in de afgelopen tijd fors is toegenomen.

Als extra goederentreinen ook betekent dat meer gevaarlijke stoffen Zutphen gaan passeren, levert dit bovendien een extra veiligheidsprobleem op. Alle redenen om nu alvast maatregelen te treffen. De partijen hebben hierover vragen gesteld aan het College van de gemeente Zutphen: volgt het College deze ontwikkelingen en probeert zij deze te beïnvloeden? Is het College in gesprek met onder andere ProRail over hinderbeperkende maatregelen? Het is nu aan het College om deze vragen te beantwoorden.

Bibliotheek Warnsveld ontvangt geld, dankzij motie Lodewijk Asscher.

PvdA PvdA Zutphen 07-10-2019 15:44

Bibliotheek Warnsveld ontvangt komende drie jaar rijksgeld om bibliotheekwerk te versterken.

Lodewijk Asscher had in 2017  een motie ingediend om kleine gemeenten te ondersteunen bij het in stand houden en versterken van hun bibliotheekvoorziening. De motie werd door de hele 2e Kamer ondersteund. Minister van Engelshoven (OCW) heeft hiervoor nu geld beschikbaar gesteld.

Stichting Graafschap bibliotheken heeft een voorstel gedaan om in aanmerking te komen voor een uitkering uit deze zogenoemde ‘Asscher-gelden’. Met deze uitkering gaat de stichting het bibliotheekwerk in Warnsveld versterken. Vandaag is bekend gemaakt dat de gemeente Zutphen over drie jaar verspreid, € 225.000,- ontvangt. In 2019, 2020 en 2021 wordt € 75.000,- door de gemeente uitgekeerd aan Stichting Graafschap bibliotheken.

Extra steuntje voor kwaliteitsimpuls Wethouder Mathijs ten Broeke is blij met dit nieuws: “Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen de nodige investeringen gedaan worden zodat de bibliotheek ook in de toekomst zijn volwaardige functie behoudt. Dat is belangrijk, want door het geldgebrek van de gemeente zijn we zelf niet in staat om de huidige subsidie aan de bibliotheek te verhogen. Stichting Graafschap bibliotheken heeft inmiddels een plan naar het college gestuurd, waarin staat hoe het geld wordt besteed. Samen met de stichting dragen we er zorg voor dat dit extra steuntje in de rug wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering en zo ten goede komt aan de bezoekers van de bibliotheek.”

Gerard Huis in ’t Veld, directeur-bestuurder van Graafschap bibliotheken: “Ik ben uitermate blij dat het ons is gelukt deze middelen voor Warnsveld binnen te halen. In de Bibliotheek in ’t Warnshuus kunnen we hierdoor de komende jaren meer activiteiten bieden rond taal en digitale vaardigheden en dat is heel fijn nieuws voor al onze bezoekers en leden. En mooie lezingen in nauwe samenwerking met ’t Warnshuus! Wethouder ten Broeke heeft zich samen met Graafschap bibliotheken sterk gemaakt voor het verkrijgen van de middelen.”

Asschergelden #blijmee #lezenisbelangrijk #pvda @lodewijkasscher

Het bericht Bibliotheek Warnsveld ontvangt geld, dankzij motie Lodewijk Asscher. verscheen eerst op PvdA Zutphen-Warnsveld.

Het dagelijks bestaan en Boer Wim zijn de winnaars van de Linkse en de Groene Duim | Zutphen

GroenLinks GroenLinks Zutphen 05-10-2019 00:00

Afgelopen vrijdag heeft GroenLinks fractievoorzitter Martine Westerik in het Koelhuis een Groene en een Linkse Duim uitgereikt. Deze prijs voor respectievelijk een duurzaam en een sociaal initiatief, organisatie of persoon is dit jaar voor het eerst uitgereikt en wel aan Boerderij de Korenblik en Het Dagelijks Bestaan.

Boerderij de Korenblik is een gemengd, biologisch boerenbedrijf waar volop geïnvesteerd wordt in de toekomst door middel van zonnepanelen en het begeleiden van schoolkinderen. In de boerderijwinkel worden de eigen groenten, fruit en vlees verkocht, maar ook de producten van het Achterhoeks samenwerkingsverband. Met maar liefst 69% van de stemmen gaat de Groene Duim mee naar de boerderij in Warnsveld.

Het Dagelijks Bestaan kon rekenen op 199 stemmen en heeft daarmee de Linkse Duim gewonnen. Over het Dagelijks Bestaan heeft de jury niet alleen haar waardering uitgesproken voor het zinvolle werk dat de afgelopen 10 jaar is verricht, maar kijkt zij ook uit naar de plannen die nog in ontwikkeling zijn. Zoals op het Emerpark waar 26 duurzame wooneenheden gerealiseerd gaan worden in een groene leefomgeving.

De overige genomineerden waren De Zutphense H.A.N.D. en Eco Teunissen voor de Groene Duim en Het Timmerdorp en het Platform Sociaal Domein voor de Linkse Duim. Ook voor deze genomineerden waren er lovende woorden en bloemen. Vrijwilligers zijn - volgens GroenLinks - de motor van onze samenleving. Het enthousiasme en de daadkracht van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor mens, dier en/of milieu stond tijdens de avond centraal.

Van begin juni tot eind augustus konden kandidaten aangemeld worden. De jury heeft uit alle inzendingen drie groene en drie sociale inzendingen genomineerd, waarna gestemd kon worden via de website van GroenLinks. Volgend jaar worden er weer twee duimen uitgereikt. Aanmeldingen zijn nu al welkom en kunnen gestuurd worden aan zutphen@groenlinks.nl.

Huurders richten ‘het Huurdersverbond Zutphen’ op

SP SP Zutphen 04-10-2019 09:30

Al maanden voeren ze samen met de SP actie. Huurders van Woonbedrijf Ieder1 kampen nog altijd met de gevolgen van een mislukte renovatie. Ze vragen al twee jaar om verbetering, maar de woningcorporatie geeft niet thuis. Nu slaan ze de handen ineen en richten samen met de SP ‘het Huurdersverbond Zutphen’ op.

Vanaf dit moment zullen de verschillende groepen actievoerende huurders samenwerken om hun eisen binnen te halen. ‘We steunen elkaar en staan achter elkaar,’ zegt Richard Kuiper,  huurder van Ieder1 en namens het Huurdersverbond de woordvoerder van de groep huurders van de Buitensingel en Lunetteplein, ‘samen sta je het sterkst. Woonbedrijf Ieder1 heeft al jarenlang de macht over een groot deel van de woningen in Zutphen. Ze ontvangen veel huur, maar hebben slechte renovaties uitgevoerd.  Ze betalen vaak geen eerlijke vergoeding en nemen ons niet serieus. Wij willen daar tegenwicht aan bieden. Daarom hebben we samen met de SP het Huurdersverbond opgericht.’

Een andere woordvoerder van het Huurdersverbond is Bennie Berendsen. Hij vertegenwoordigt de groep huurders in de Staatsliedenbuurt. Berendsen: ‘Het doel van het Huurdersverbond Zutphen is er voor te zorgen dat alle klachten worden opgelost en dat huurders de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben. We beginnen daarom met het héél precies in kaart brengen van alle gebreken van de leden van het Huurdersverbond. Door dat te doen is het volgens de wet mogelijk om, als we dat nodig vinden, gezamenlijk te beslissen om onze huur tijdelijk niet te betalen. We zijn met veel, dus dat zou betekenen dat Woonbedrijf Ieder1 tienduizenden euro’s aan huurinkomsten per maand mis loopt, zo lang de klachten niet zijn opgelost. Ik kan leukere dingen verzinnen om te doen dan zo’n “huurdersstaking”, maar het is nou eenmaal nodig.’

Het net opgerichte Huurdersverbond richt zich ook tot de landelijke politiek. Kuiper: ‘De problemen met huurwoningen spelen niet alleen in Zutphen, maar in heel Nederland. We zoeken samenwerking met huurders in andere steden en hopen dat ook zij iets als een “Huurdersverbond” op willen richten, zodat we samen van de landelijke politiek kunnen eisen dat zij geld gaan betalen voor meer fatsoenlijke en waardige woningen, voor een lagere prijs.’

Het Huurdersverbond is onderdeel van de SP. ‘De SP is altijd al een voertuig voor verandering in de handen van mensen geweest, dat is onze werkwijze,’ zegt Nils Müller, fractievoorzitter van de SP in Zutphen, ‘Nederland is voor steeds meer mensen een onherkenbaar land geworden. De politiek koos er sinds de jaren ’80 steeds vaker voor om waardevolle grondrechten zoals wonen, zorg, onderwijs en energie over te laten aan de vrije markt. Als we daar verandering in willen brengen, dan moeten mensen samen opstaan. De SP is daar hun middel voor. Want als je samen opstaat, dan is alles mogelijk.’

Bent u huurder en wilt u meedoen? Stuur een mail naar: huurdersverbondzutphen@sp.nl

Stuur een mail

Rode taart voor vrijwilligers Polbeek

PvdA PvdA Zutphen 02-10-2019 09:42

Zondagochtend, 29 september, 08.00 uur. We zijn bij de Polbeek in wijk Noordveen. Vanochtend vindt het laatste onderdeel van de Week vd Wijk plaats. Na vele activiteiten afgelopen week waaronder de Braderie op de Weg naar Laren en diverse workshops gegeven door bewoners in de wijk, is er een “Ontbijtje voor een Karweitje” georganiseerd voor bewoners van Polbeek en bewoners uit de wijk.

En ja hoor, volle bak. De tafels zitten vol. En de mensen genieten van hun eitje en ontbijtje.

Dit alles kan alleen door de vele handen van de vrijwilligers van de Polbeek. Aangestuurd door o.a. Irma Mulder, de coördinatrice van deze “super” groep vrijwilligers.

Nu geeft de PvdA Zutphen Warnsveld al jaren een Rode taart per maand aan een groep of instelling die er “wat toe doet” in onze gemeenschap. En dat doet deze groep zeker. Met passie en veel zin. Ook al was het vanochtend al om 7 uur aantreden, om alles voor te bereiden.

Frans Manders, naast mede organisator van De week van de Wijk Noordveen, ook raadslid in de fractie van de PvdA was graag bereid om deze groep vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Onder luid applaus van de aanwezigen nam Irma samen met de vrijwilligers de taart in ontvangst.

Oproep: Natuurlijk is er altijd nog behoefte aan nieuwe krachten in de vrijwilligers groep dus als je denkt dat het leuk is om deel uit te maken van deze “super” groep kun je je aanmelden bij Irma (i.mulder@zorggroepsintmaarten.nl)

Het bericht Rode taart voor vrijwilligers Polbeek verscheen eerst op PvdA Zutphen-Warnsveld.

Gelre Werkt!

D66 D66 Zutphen 30-09-2019 15:09

In de raadsvergadering van 23 september 2019, heeft D66 als enige fractie tégen het collegevoorstel gestemd om het Werkbedrijf onder te brengen in de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Twee argumenten hebben hieraan ten grondslag gelegen.

Ten eerste het raadsvoorstel is door het college onvoldoende zorgvuldig voorbereid. D66 kan niet tot een afgewogen oordeel komen omdat het niet helder is of het werkbedrijf effectief kan opereren en tot volle bloei kan komen binnen de ambtelijke organisatie. Het tweede argument is dat het voorstel niet past binnen onze visie en standpunten. Wij willen als het om de Participatie Wet gaat resultaatgerichte en effectieve arbeidsbemiddeling waarbij werk en inkomen gescheiden zijn.

De inkomenstaken vragen namelijk om een uitvoering gericht op wetmatigheid en rechtmatigheid en de daarbij behorende correcte en zorgvuldige ambtelijke procedures. De uitvoering van werktaken vragen juist om een creatieve, pragmatische, flexibele en geïndividualiseerde aanpak in nauwe samenwerking met onderwijs en werkgevers. Deze zaken samen in één organisatie bijten elkaar vooral voor de mensen die afhankelijk zijn van hun inkomen en voor hun re-integratie naar werk.

D66 wil een gemeente die regie voert, die stuurt op succesvol beleid, een goede opdrachtgever is, toezicht houdt, faciliteert maar die niet de uitvoering van het Werkbedrijf naar zich toetrekt. Eenvoudigweg omdat het gemeentelijk apparaat niet sterk is in de uitvoering, de werkcultuur van het werkbedrijf er niet past en omdat wij ervan overtuigd zijn dat het vele malen duurder uitpakt.

De fractie vindt het dan ook zeer teleurstellend dat, gedurende de 5 maanden dat het college onderzoeken heeft kunnen doen, zij met onvoldoende onderbouwde oplossingsopties naar de raad komt. Bovendien is er geen model voorgelegd dat past binnen het door de raad vastgestelde beleid. De gestelde beleidskaders van de raad, te weten scheiding van werk en inkomen en de uitvoering op afstand worden door het college ter zijde gelegd als zijnde onuitvoerbaar.

Het nieuwste voorstel is de derde uitvoeringsvorm in Zutphen sinds de invoering in 2015 van de Participatie Wet. We haalden voor de zomervakantie het landelijke nieuws met “Zutphen blundert met Werkbedrijf”. Niemand zit te wachten op een nieuw avontuur, de inwoners die van het Werkbedrijf afhankelijk zijn en de werknemers van het Werkbedrijf verdienen beter. Wij kunnen ons geen halve oplossingen meer veroorloven. Sterker de best mogelijke oplossing zal gekozen moeten worden en daar zijn wij met dit magere voorstel niet van overtuigd.

Externe Adviezen genoemd in het voorstel die wij opvroegen blijken niet voorhanden en zijn slechts mondelinge ambtelijke telefoontjes ter bevestiging van de gekozen oplossing. Overzichten van juridische, financiële en personele consequenties of neveneffecten blijken er ook niet te zijn. Daarnaast is niet voldaan aan de wettelijke voorschriften inzake advisering belanghebbenden en ontbreekt het advies van de cliëntenraad.

Wij hebben als oppositiepartij graag vertrouwen in het College van B&W, dat is een voorwaarde om samen als College en Raad krachtig en sterk te besturen. Dat vertrouwen voelt de fractie als wij zien dat het College zorgvuldig de voorbereidingen ter hand neemt en consistent is in haar argumentatie.

Vorig jaar stelde het College als doorslaggevende argument voor de gekozen organisatievorm van de Stichting, “het snel, slagvaardig en flexibel handelen binnen een ambtelijke organisatie is lastiger te organiseren”. Nu, een jaar later stelt hetzelfde college als doorslaggevend argument, “alle taken beleggen bij de gemeente zorgt voor meer directe inhoudelijke en financiële sturing en de integrale afstemming binnen het sociaal domein is eenvoudiger te realiseren”.

De verklaring van het college op de fouten die vorig jaar gemaakt zijn is “omdat het met stoom en kokend water allemaal geregeld moest worden”, na de uittreding uit Delta en de liquidatie van het Plein. We kunnen ons met het voorliggende voorstel en procedure niet onttrekken aan het beeld dat er opnieuw sprake is van van handelen onder stoom en kokend water. Wij hopen van harte dat er nu geen weeffouten ontstaan of kapitale financiële vergissingen.

Zwembad de IJsselslag moet recreatiebad worden

SP SP Zutphen 30-09-2019 11:45

‘Het is een grof schandaal dat de gemeente nu weer moet betalen om te voorkomen dat zwembad de IJsselslag failliet gaat,’ aldus SP-fractievoorzitter Nils Müller, ‘zolang de IJsselslag geen recreatiebad wordt zal het verlies blijven lijden. Het wordt tijd dat het gemeentebestuur dat na jaren ook inziet.’

Vandaag werd bekend dat zwembad de IJsselslag opnieuw geld tekort komt. De gemeente Zutphen, zelf in financieel zwaar weer, moet opnieuw honderdduizenden euro’s betalen om te voorkomen dat het zwembad failliet gaat.

‘Zwembadbegroting na zwembadbegroting wordt mooier voorgesteld dan in werkelijkheid haalbaar is, omdat er door het gemeentebestuur wordt gedaan alsof de IJsselslag een recreatiebad is. Het wordt tijd dat het gemeentebestuur inziet dat er niet meer recreatiezwemmers naar dit zwembad komen dan vroeger naar het Graaf Ottobad. Als zij dit niet inzien zal de gemeenschap elk jaar geconfronteerd worden met deze tekorten’ aldus Müller.

De SP vindt dat het hoog tijd is voor een structurele oplossing. ‘Allereerst moet de verzelfstandiging uit 1992 worden teruggedraaid. Daar zijn alle problemen begonnen. Vervolgens kan de gemeente twee dingen doen. Optie 1: de gemeente stopt te doen alsof de IJsselslag een recreatiebad is en betaalt elk jaar zo’n € 125.000,- extra om het verlieslijdende vierkante wedstrijdbad open te houden. Optie 2: de gemeente maakt van de IJsselslag daadwerkelijk een recreatiebad voor zo’n € 235.000,- per jaar en geeft haar inwoners op die manier waar ze al heel lang om vragen.’

https://zutphen.sp.nl/nieuws/2019/09/zwembad-de-ijsselslag-moet-recreatiebad-worden Waarom dreigt het zwembad kopje onder te gaan?

De verzelfstandiging van het Graaf Ottobad in 1992 ging gepaard met torenhoge financiële verwachtingen, die in 2005 bleken niet waar te worden gemaakt. Dat had de gemeente niet zien aankomen, omdat ze door de verzelfstandiging maar in beperkte mate op de hoogte was van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en personeelskosten.

De gemeente weigerde geld bij te leggen; de verzelfstandiging moest immers geld opleveren. Daardoor raakte het Graaf Ottobad jaar na jaar verder in de problemen en op 17 december 2012 besloot de gemeenteraad daarom dat het verloederde Graaf Ottobad dicht moest.

Het bedrijf Optisport Health Club werd gevraagd na te denken over een nieuw zwembad en zij adviseerden een ‘doelgroepenbad’ met sportzwemmers et cetera aan te leggen, in plaats van een recreatiebad. Dat een sportschool adviseert een sportzwembad neer te zetten in plaats van een recreatiebad, omdat ze daar aan kunnen verdienen, mag niemand verbazen. Wat wél verbaasd is dat de Zutphense gemeenteraad als een blok viel voor het advies. Des te meer omdat in andere rapporten duidelijk naar voren kwam dat de inkomsten uit doelgroepzwemmers tussen 1998 en 2010 met bijna de helft waren teruggelopen.

Net zoals bij de verzelfstandiging van het Graaf Ottobad in 1992, wekte ook de bouw van het nieuwe zwembad 20 jaar later torenhoge financiële verwachtingen. Ook hier bleek de wens vader van de gedachte, want vanaf de opening van het zwembad was duidelijk dat de verwachtingen niet waar gemaakt konden worden.

De verzelfstandiging moet ongedaan worden gemaakt en van de torenhoge financiële verwachtingen moet afscheid worden genomen. Een zwembad kost geld en het is een politieke keuze of je dat er voor over hebt of niet. Het gemeentebestuur heeft twee opties.

Optie 1: de gemeente stopt te doen alsof de IJsselslag een recreatiebad is. Dat betekent dat de gemeente elk jaar zo’n € 125.000,- extra moet neerleggen om het verlieslijdende vierkante wedstrijdbad open te houden.

Optie 2: de gemeente maakt van de IJsselslag daadwerkelijk een recreatiebad voor zo’n € 235.000,- per jaar en geeft haar inwoners op die manier waar ze al heel lang om vragen.’

Veiligheid voor iedereen! | Zutphen

GroenLinks GroenLinks VVD D66 Zutphen 30-09-2019 00:00

'Mijn grootste drive om de politiek in te gaan is iets te kunnen beteken voor mensen, een klein verschil maken voor mensen die het zelf niet kunnen, willen of durven, maar ook zaken bespreekbaar en zichtbaar maken'.

Zondag 29 september was een dag waarop veel van de passies van Irene Kleinrensink samen kwamen: tijdens een middag over LHBTI en veiligheid had ze de dankbare taak de discussie te vertolken voor een paar jonge vluchtelingen

De initiatiefgroep LHBTI organiseert om de maand een “Café Inclusief”. Na het “ABC van het LHBTI” en het presenteren van het Plan van Aanpak van onze initiatiefgroep, was nu “veiligheid” onderwerp van gesprek 

Veiligheid is binnen de LHBTI-gemeenschap een belangrijk onderwerp. Helaas ondervinden LHBTI-ers daar nog steeds de negatieve kanten van, ook in Zutphen. In het weekend mijden velen de horecagelegenheden in het centrum van onze stad. Niet alleen is hand in hand lopen uitgesloten maar überhaupt gaat het tonen van affectie met je vriend of vriendin heel vaak niet zonder commentaar of intimidatie. 

Samen met Burgemeester Annemieke Vermeulen spraken we over veiligheid in de stad. Het is een interessante discussie. Er worden weinig meldingen gedaan van discriminatie, dus Zutphen lijkt voor de overheidsinstanties veilig. Toch blijkt tijdens het openhartige gesprek dat LHBTI-ers dit anders ervaren, maar: wanneer maak je zo'n melding? Als iemand "flikker" roept als je hand in hand loopt? Als iemand naar je spuugt? Of pas als er geweld wordt gebruikt? De meningen zijn divers. 

Het is schrijnend te horen dat veel mensen het al normaal vinden als ze op straat worden uitgescholden voor homo of flikker, dat ze maar schamper meelachen als iemand na het sporten zegt: “laat je zeepje niet vallen, want die homo is er ook bij!” 

Het is mooi dat er een paar jongens van het AZC aanwezig zijn, zij geven weer een heel andere kijk op veiligheid…. Zij zitten hier omdat ze in hun eigen land écht niet veilig zijn om hun geaardheid. Zij komen uit Rusland en voelen zich hier zeer veilig en willen graag trots op de foto met onze burgemeester, ook willen ze graag dat deze foto wordt verspreid op facebook.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat íederéén zich veilig moet kunnen voelen in onze stad of waar dan ook ter wereld. LHBTI moet onderwerp van gesprek zijn op scholen, sportclubs en verzorgingstehuizen. Er is nog genoeg werk te doen in dat opzicht!

 

LHBTI Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's) voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Het kabinet wil dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij LHBTI’s meer accepteert. Zutphen sluit zich hier als regenbooggemeente bij aan en zet zich hier voor in.

 

Het is alweer drie jaar geleden dat de Gemeenteraad van Zutphen discussieerde over het idee van een Regenboogzebrapad op het Stationsplein. Victor Boldewijn was hierbij onder andere initiatiefnemer. Dat idee werd niet omarmd, maar er werd wel geconcludeerd dat Zutphen een actief LHBTI-beleid zou moeten voeren.

 

D66, GroenLinks en de VVD trokken zich die boodschap aan en gingen samen met twee ambassadeurs van het COC aan de slag in de Initiatiefgroep LHBTI.  Toen Victor Boldewijn uit de politiek vertrok, vroeg hij Irene Kleinrensink zijn plaats in te nemen.

 

Inmiddels bestaat de initiatiefgroep uit drie raadsleden: Karin van Wamel, Antje van Dijk en Irene Kleinrensink en de ambassadeurs van het COC (Paul Woerlee en Cor Witbraad), de huidige wethouder (Mathijs ten Broeke met ambtelijke ondersteuning).

 

Nadat in de raadsvergadering van 8 juli 2019 het “initiatiefvoorstel Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente, met Plan van Aanpak 2019-2020” met een grote meerderheid is gesteund,  is de initiatiefgroep enthousiast aan de slag gegaan om haar werkzaamheden voort te zetten. Naast de wedstijd “maak Zutphen zichtbaar als regenbooggemeente”, organiseert de initiatiefgroep om de maand een “Café Inclusief”.

 

Helaas is het nog steeds zo dat jongeren op school niet openlijk voor hun geaardheid durven uit te komen en blijkt dat zelfs volwassen stellen niet hand in hand durven te lopen in onze stad. Zutphen, een regenbooggemeente die helaas toch soms onveilig voelt: werk aan de winkel dus!

 

De initiatiefgroep is zeer gedreven het mooie Zutphen veilig te maken voor iedereen! Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, tansgender, interseksueel en alle kleuren hier tussen en hier buiten.