Nieuws van politieke partijen in Zwartewaterland inzichtelijk

1270 documenten

Bijdrage CDA Algemene Beschouwingen 2019

CDA CDA Zwartewaterland 25-06-2019 07:11

Algemene Beschouwingen Kadernota 2020-2023 Bijdrage CDA Zwartewaterland Geachte voorzitter, college, leden van de raad. Allereerst wil het CDA de waardering uitspreken richting organisatie en het college met het opstellen van deze Kadernota. De Beschouwingen van 2018 zijn wij afgesloten met de belofte dat het CDA actief blijft en positief kritisch de kader stellende en controlerende rol blijft uitvoeren. Ik wil u een kort verhaal vertellen over verschil in perspectief Parabel van de druppel Zeven leerlingen maakten met hun meester ergens in het verre Oosten een ochtendwandeling. In het prille zonlicht schitterden de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde de leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hun toen welke kleur de druppel had. ‘Rood’, zei de eerste, ‘oranje’, zei de tweede, ‘geel’, zei de derde, ‘groen’, zei de vierde, ‘blauw’, zei de vijfde, ‘paars’, zei de zesde en de zevende zei: ‘violet’. Ze stonden verbaasd over deze verschillen, en aangezien ze er allen zeker van waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie. Toen liet de meester hen van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat zij ondanks de verschillen van hun waarneming, toch allen de waarheid hadden gesproken. Meningen en standpunten baseren we op onze eigen waarneming, dat is in de politiek niet anders. We moeten echter wel blijven luisteren naar anderen, anders sluiten we ons af en zijn we niet bereikbaar. Laten we de dialoog blijven voeren. Voorzitter, Ondanks de positieve afsluiting van 2018 zien wij in de Kadernota een winstwaarschuwing. Economisch gaat het goed maar in het sociaal domein stroomt het geld weg. Dekking van de tekorten denkt u, onder andere,te vinden in het temporiseren van investeringen. Ambities blijven overeind maar worden uitgesteld dus. Hoe gaat u bepalen wat getemporiseerd wordt. Zwartewaterland is al geruime tijd geen armlastige gemeente meer, er hoeft niet bezuinigd te worden, er vindt geen verzwaring van lasten voor inwoners en bedrijven plaats. Het CDA verzoekt u voorzichtig om te gaan met temporisering en het op slot zetten van onze gemeente. Voorzitter, Het CDA loopt de Kadernota door. De kostenontwikkeling sociaal domein. Hierover hebben we bij de behandeling van de Zomernota onze inbreng al gedaan. Samen aan de slag voor het klimaat. De overheid, onze gemeente, vraagt nogal wat van inwoners en ondernemers. Wat zijn de energiebesparende maatregelen in onze eigen panden. Wanneer we om ons heen kijken in deze raadszaal bijvoorbeeld zien we nog geen led-verlichting. Klimaatverandering: onze kijk op water moet niet alleen meer zijn de bedreiging van overstroming maar ook van tekorten. Komt dit ook aan bod in de zogenaamde stresstesten. Regionale economie Voor de Topwerklocatie Tapijtcluster wilt u middelen beschikbaar stellen, onder andere voor subsidieverstrekking aan ondernemingen die processen verduurzamen. Wat het CDA betreft prima, het toegewezen krijgen van een Topwerklocatie brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Echter hoe gaat u om met de andere bedrijven in Zwartewaterland. Kan er via de ondernemerskringen een inventarisatie gemaakt worden van duurzaamheidsplannen bij bedrijven in Hasselt en Zwartsluis. Hoe staat het met de toezegging (van wethouder Coster) dat er gesprekken gevoerd gaan worden met de ondernemers over opwaardering industrieterrein Zwartewater. Wat is de impact van het eigenlijk niet meer hebben van een Plan Aanpak Stikstof. Hoe gaan we vergunningen verlenen. Vitaal platteland en Vitale kernen De laatste hebben we er maar aan toegevoegd. Het CDA is het aan zichzelf verplicht om wederom woningbouw in Kamperzeedijk te benoemen. U zet zich in voor onze industrie, prima, maarzonder woningbouw in Kamperzeedijk is de toekomst van de school en de Driester onzeker. Een vitaal platteland hebben we hoog in het vaandel valt te lezen. Dat vinden wij als CD van groot belang. Een vitaal platteland is in onze ogen ook een gebied waar een toekomst ligt voor de gezinsbedrijven en waar voldoende ontwikkelmogelijkheden zijn voor de landbouw. Bij het afnemen van het aantal bedrijven zal het gevolg zijn dat de schaalgrote verder zal toenemen. Een ander gevolg is dat we te maken krijgen met leegstand van agrarische gebouwen. Hoe gaan we daar als gemeente mee om? De verplichting om al het asbest agrarische gebouwen in 2024 moet zijn vervangen lijkt te gaan vervallen. Gaan we als gemeente nog actie ondernemen om eigenaren van asbestdaken te stimuleren alsnog tot sanering over te gaan? De komende periode zullen we gaan nadenken hoe we in onze gemeente de energietransitie handen voeten willen gaan geven. Een inmense opgave die grote gevolgen kan hebben voor ons platteland. Een platteland waarvan, zoals u schrijft, “behoud en ontwikkeling van waardevolle natuur en landschap, cultureel erfgoed en beleving van historie” als belangrijke kernwaarden worden gezien. Zaak om dus goede keuzes te maken in de toekomst met de ontwikkeling van zonneparken en windmolens. Wij willen nogmaals oproepen om hier verstandig mee om te gaan. Om de tijd, we hebben nog zo’n 30 jaar te gaan, goed te gebruiken. Laat de ambitie zoals in het coalitie voorstel staat om het 10 jaar sneller te doen los en gebruik de ruimte die geboden wordt. Probeer niet met de kennis van vandaag de doelstelling te halen maar laat de technische ontwikkeling zijn werk doen de komende jaren. Ervencoaches: vorig jaar heeft u aangegeven te willen wachten tot Provincie bij u aanklopt. Inmiddels wordt in het oosten van Overijssel dit actief opgepakt. Met de nadruk op actief. Nu hebben we vorige week gehoord dat het college niet in de uitvoeringskramp wil schieten maar laten we hier nu niet een enorme kans liggen. Laten we ons deel van de pot van ruim 2 miljoen van Provincie Overijssel gewoon claimen. Niet specifiek benoemd maar we willen graag van de wethouder horen wanneer de Leefbaarheidsplannen gepresenteerd gaan worden. Er ligt de toezegging dat de raad wordt betrokken bij het proces Leefbaarheidsplannen.(Zijn dit de Ontmoetingen geweest? Samengevlochten met de Toekomsvisie) Is de toezegging voldaan met de belofte dat de plannen in het najaar gepresenteerd gaan worden? Is al bekend wanneer verkeersonveilige punten in Zwartsluis worden opgepakt. Voorzitter, Op dit moment is sprake van een eikenprocessierupsplaag (mooi woord voor scrabble) Wij vragen het college om bij de behandeling van de begroting de maatregelen tegen deze plaag op te nemen in het Groenonderhoud. Sociaal Domein Wat het CDA betreft moet er meer aandacht komen voor jeugd op straat. Een 1esignalering van afwijkend gedrag is belangrijk. Dit kan dure zorg later voorkomen. Participatie moet verbeteren. We hebben een grote florerende industrie. Eigenlijk kan er niemand buiten spel staan. Onze vraag, is de efficiëntie en effectiviteit voldoende gewaarborgd met name omdat de uitstroom zo minimaal is. Tot slot, het CDA blijft positief en actief en doet een oproep aan de coalitie voorstellen uit de oppositie positief te benaderen. Denk aan de druppel aan het begin van onze beschouwingen. Met z’n allen mogen wij Zwartewaterland besturen, met input vanuit de gehele samenleving. Kort gezegd, u kunt van onze inbreng profiteren. Wij wensen college, medewerkers en onze collega’s Gods zegen toe. Tot zover, voorzitter Fractie CDA Zwartewaterland Margreet Bosma Rudi van Zandwijk Martijn Riezebosch

Er is een landelijke telefoon ...

CDA CDA Zwartewaterland 24-06-2019 15:14

Er is een landelijke telefoon storing waardoor 112 niet te bereiken is. Mocht er iets aan de hand zijn, bij de kazernes in uw woonplaats zitten mensen die de politie ambulance en brandweer gaan/kunnen inschakelen. Alternatieve nummers: Voor 112 bel: 088-6628240 en voor 0900-8844 bel: 088-9659630

Vebe uitbreiding Zevenhont Zuid

SGP SGP Zwartewaterland 24-06-2019 00:00

 

Hier kunt u de bijdrage lezen van de SGP Zwartewaterland om onder voorwaarden principe-medewerking te verlenen aan het uitbreidingsverzoek van Vebe voor de uitbreiding van ca. 15 ha op Zevenhont Zuid.

Het CDA stelt donderdag vragen n.a.v ...

CDA CDA Zwartewaterland 18-06-2019 11:02

Het CDA stelt donderdag vragen n.a.v de “boogbrugwandelaars” van afgelopen weekend. Drie personen zijn afgelopen weekeind gesignaleerd op de boog van de Zwartewaterbrug in Hasselt. Graag hoort het CDA van het college wat de mogelijkheden zijn om deze gevaarlijke situatie in de toekomst onmogelijk te maken.

Het CDA Zwartewaterland feliciteert ...

CDA CDA Zwartewaterland 12-06-2019 15:05

Het CDA Zwartewaterland feliciteert alle geslaagden, voor de herkansers: succes, het gaat je lukken!

Het CDA Zwartewaterland wenst alle ...

CDA CDA Zwartewaterland 12-06-2019 10:15

Het CDA Zwartewaterland wenst alle examenkandidaten veel succes met het wachten op de examen-uitslag! #examenuitslag

Coalitieakkoord Overijssel: Samen bouwen aan Overijssel

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD PvdA CDA Zwartewaterland 11-06-2019 17:27

https://zwartewaterland.christenunie.nl/k/n6198/news/view/1276999/64611/2019-06-11.pngSamen met CDA, VVD, PvdA en SGP hebben we een coalitieakkoord gesloten! De titel is “Samen bouwen aan Overijssel”. Voor de derde keer op rij mag de ChristenUnie deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Overijssel. Daar zijn we dankbaar voor, daar zijn we ook trots op!

Met een verkiezingsprogramma vol idealen gingen we de verkiezingen in. En die idealen hebben steeds voorop gestaan in de afgelopen maanden. Eerst in de gesprekken met de informateurs en later in de onderhandelingen. We hebben voortdurend gezocht naar wegen om de standpunten van de ChristenUnie zo goed mogelijk terug te laten komen in het coalitieakkoord.

Of dat gelukt is? Beoordeelt u het zelf: het coalitieakkoord is hier te vinden.

Samen met Bert Boerman heb ik in de afgelopen weken aan de onderhandelingstafel gezeten. Dat kostte uiteraard veel tijd, inspanning en zorgvuldigheid. Maar de sfeer was goed en er was een grote bereidheid om te zoeken naar wat de partijen verbindt. 

En zo kwamen we tot een mooi en evenwichtig akkoord: “Samen bouwen aan Overijssel”. Dat bouwen kan op allerlei manieren opgevat worden. Bouwen aan goede mobiliteit. Bouwen aan een goed vestigingsklimaat en een prettige leefomgeving. Bouwen aan verbindingen tussen mensen. Bouwen aan een provincie met schone energie en schone lucht. En dat bouwen doen we natuurlijk samen. Samen met andere politieke partijen, samen met andere overheden (Rijk, gemeenten, Europa, Waterschappen), samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De ChristenUnie streeft naar een duurzame wereld: een wereld waarin we spaarzaam omgaan met grondstoffen, waarin we de natuur niet leegroven maar beschermen. In vrijwel elk hoofdstuk van het coalitieakkoord komt dit besef terug. We zetten in op circulaire economie, kringlooplandbouw, een voortvarende energietransitie, natuurbescherming en voldoende groen in de stad. Het spoor wordt verder geëlektrificeerd en we zetten in op schonere manieren van vervoer.

De ChristenUnie vindt sociale waarden van groot belang. Ook dat komt terug in het coalitieakkoord. Zo gaan we ons hard maken voor voldoende zorgvoorzieningen, ook in het landelijk gebied. We blijven ons inzetten voor mensen die moeilijk een plek weten te veroveren op de arbeidsmarkt en via de bibliotheken gaan we onverminderd door met de aanpak van laaggeletterdheid. Vrijwilligers worden ondersteund en er komt een actieplan “Leefbaar platteland”.

Bert Boerman is voor de ChristenUnie kandidaat-gedeputeerde. Hij zal D.V. woensdag 19 juni opnieuw geïnstalleerd worden als lid van Gedeputeerde Staten. Met Bert hebben we een betrouwbaar en kundig bestuurder in huis. We rekenen erop dat hij de ChristenUnie weer goed zal vertegenwoordigen! Bert krijgt de onderwerpen water, mobiliteit (weg, water, fiets, openbaar vervoer) en klimaatadaptatie in portefeuille.

Met onze deelname aan de coalitie van Overijssel dragen we opnieuw verantwoordelijkheid voor het (dagelijks) bestuur van Overijssel. Dat doen we graag, waarbij we steeds de belangen van de Overijsselse samenleving in het oog willen houden. Dat doen we ook in volle afhankelijkheid van onze Hemelse Vader. Blijft u met ons meebidden, meedenken, meeleven de komende jaren?

Renate van der Velde-Buist

Vanavond de slotontmoeting in hotel ...

CDA CDA Zwartewaterland 11-06-2019 10:29

Vanavond de slotontmoeting in hotel Zwartewater in Zwartsluis. Inloop vanaf 19.00 uur. https://www.zwartewaterland.nl/omgevingswet/ontmoetingen_43955?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=ontmoetingen

Raadscolumn CDA: 'Eén Europa'

CDA CDA Zwartewaterland 11-06-2019 07:02

“En dan hebben we 1 Europa.” Dit is een uitspraak die we wel eens horen. We hebben een Europees parlement dat de koers uitstippelt voor de komende jaren. Een richting waar ieder individueel land dan weer zijn eigen draai aan kan geven.Dat blijkt wel. In Nederland is klimaat en energie een populair onderwerp. Er staat een grote energietransitie voor de deur. Van het gas af en over op duurzame energiebronnen. Van het gas af inderdaad. Daar zijn in Nederland verschillende subsidiemogelijkheden voor. Dan vind ik het heel bijzonder, met de Europese verkiezingen nog in het achterhoofd, dat je net over de grens in Duitsland 750 euro subsidie krijgt op een nieuwe gasaansluiting... Eén Europa! Wie doet het dan goed?Voor de gemeente Zwartewaterland ligt ook een enorme energie-opgave. De komende tijd zal duidelijk moeten worden hoe we daar invulling aan denken te geven. Er zijn in de afgelopen periode verschillende ontmoetingsavonden geweest met als doel te horen wat de inwoners van Zwartewaterland nou zelf willen. Veel mensen hebben hier gehoor aan gegeven en hebben op deze manier een stukje input gegeven om straks tot een breed gedragen omgevingsvisie te komen. Want zeg nou zelf, wat zou u er van vinden als er een windmolen in uw achtertuin zou worden geplaats of kunnen we beter velden vol gaan leggen met zonnepanelen? Hoeveel waarde hechten we aan ons landschap?Wij als CDA-fractie zien zeker de nut en noodzaak om de komende jaren over te schakelen op meer duurzame energiebronnen. Dat is een goede ontwikkeling. Maar wat ons betreft staat bovenaan dat wat er ook gebeurt, er voldoende draagvlak vanuit de omgeving moet zijn. Breed gedragen maatregelen… dat zijn duurzame maatregelen. Maar we moeten ook alert blijven. De grote energiemaatschappijen en investeerders staan te popelen om aan de slag te gaan. Maar wie heeft daar dan uiteindelijk baat bij? Onze inzet is dat we moeten voorkomen dat de financiële voordelen wegvloeien naar grote partijen en dat wij als inwoners van Zwartewaterland met de ‘troep’ achterblijven.Het lijkt er nu op dat met stoom en kokend water Nederland energieneutraal moet gaan worden. De doelstelling om dit in 2050 gerealiseerd te hebben, lijkt nog ver weg. Laten we die tijd die we nog hebben goed gebruiken om duurzame keuzes te maken. Keuzes die breed gedragen worden door de inwoners van Zwartewaterland. Keuzes waar iedere inwoner van kan profiteren. Dan genieten we nog meer van de zon. Martijn RiezeboschRaadslid CDA