Nieuws van politieke partijen in Zwijndrecht inzichtelijk

1055 documenten

Afgezwaaide juf Hilda Rijnaard zet schouders onder politiek werk

PvdA PvdA Zwijndrecht 05-08-2020 19:05

Na 42 jaar in het onderwijs heeft Hilda Rijnaard net afscheid genomen van haar basisschool. Zij vertelt dat ze de kinderen gaat missen, maar niet het bijkomende werk. In de vrijgekomen tijd wil zij tot meer verdieping in haar politieke werk komen. Hilda Rijnaard is sinds twee jaar raadscommissielid voor de PvdA in Zwijndrecht.

 Heeft de Raad goed kunnen reageren op de coronacrisis?

‘Dit is snel opgepakt door de gemeenteraad en we zijn al snel bedreven in vergaderen op afstand. Ook met insprekers ging dat goed, al werd het werk er niet leuker op.’

Hoe vond je de communicatie van de gemeente en de paginagrote brieven aan de burgers van Burgemeester Van der Loo?

‘De voorlichting was goed en de burgemeester sloeg de juiste toon aan, hierover kunnen we tevreden zijn.’

De Raad is ruim over de helft van de zittingstermijn, maakt programma Krachtig Zwijndrecht waar wat er beloofd is?

‘We zijn op de goede weg, De bestrijding van de armoede verdient extra aandacht. Zeker in deze tijd, we moeten er voor waken dat de armoede niet groter wordt. Zwijndrecht is een mooie groene gemeente en dat moeten we koesteren. Op verkeersgebied zijn er nog wel verbeterpunten, zoals de onoverzichtelijke situatie bij de Brugweg en de voorrangssituatie voor fietsers.’

Waar zou je zelf graag de schouders onder zetten de komende tijd?

‘Goed onderzoeken of armoede, schulden en kindermishandeling niet met elkaar samenhangen om deze problemen beter tegelijk aan te pakken.’

Werkt een raadsbreed programma of mis je juist de tegenstelling tussen coalitie en oppositie?

‘Het knettert niet, maar we maken ons met zijn allen hard voor een beter Zwijndrecht. De eensgezindheid is juist eerder een kracht.’

Loop je als Raad niet te veel in de vergaderorde van de ambtelijke tredmolen?

‘Dat lijkt me niet, de agenda weerspiegelt de relevante keuzes. Wel kan het taalgebruik eenvoudiger en moet je ambtenarentaal beperken.’

Waar mogen we in Zwijndrecht trots op zijn?

Zwijndrecht is gemoedelijk, ik woon er met plezier, ook omdat er veel groen is. Het is heel mooi om te zien dat een heleboel mensen samenwerken om Zwijndrecht nog groener te krijgen en te houden. Als iemand iets moois van een gemeentelijke groenstrook wil maken, moeten we dat aanmoedigen.

Beschik je als ‘juf’ over belangrijke vaardigheden in de politiek?

Zeker! Als ervaren docent ben je communicatief, sociaal vaardig en toegankelijk. Ook moet je analytisch zijn om ingewikkelde problemen in eenvoudige bewoordingen uit te leggen. Verder helpt het om positief kritisch te zijn. En natuurlijk doen wat je zegt!

 Jan-Willem Mennink

Het bericht Afgezwaaide juf Hilda Rijnaard zet schouders onder politiek werk verscheen eerst op PvdA Zwijndrecht / Heerjansdam.

Bijdrage tussenevaluatie: Voor alles is er een bestemde tijd

ChristenUnie ChristenUnie Zwijndrecht 01-08-2020 05:18

https://zwijndrecht.christenunie.nl/k/n6199/news/view/1318417/62926/AndriesEr is voor alles in het leven een bestemde tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden. Het zijn wijze woorden uit het Bijbelboek Prediker. Ze gaan nu weer extra leven. Als die knuffel met opa en oma ineens niet meer kan. Als die bruiloft of die begrafenis, zo anders ging of gaat dan we gewend waren. We nemen verstandige voorzorgsmaatregelen, maar proberen niet krampachtig elke onzekerheid en elk risico koste wat het kost uit te bannen. En het kost veel. Het gaat dan niet alleen om geld. Corona kost ons soms mensenlevens. Het kost ons op sommige momenten wat vrijheid. Het kost ons soms onze veel gewaardeerde zekerheid. Het kost ons het samenzijn wat we nodig hebben. Of dat nu langs het voelbalveld is of in de kerk. Anderhalve meter is voor onze als sociale schepselen blijkbaar niet normaal. Heeft Corona ons ook wat opgeleverd? Kijk naar de initiatieven die er zijn ontstaan, zoals ook zichtbaar bij zwijndrechtvoorelkaar. Kost het ons ook solidariteit? Of heeft ons de crisis straks juist solidariteit opgeleverd? Doen we meer samen?

Bijdrage tussenevaluatie (5 min)

Er is voor alles in het leven een bestemde tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden.

Het zijn wijze woorden uit het Bijbelboek Prediker. Ze gaan nu weer extra leven. Als die knuffel met opa en oma ineens niet meer kan. Als die bruiloft of die begrafenis, zo anders ging of gaat dan we gewend waren. We nemen verstandige voorzorgsmaatregelen, maar proberen niet krampachtig elke onzekerheid en elk risico koste wat het kost uit te bannen. En het kost veel. Het gaat dan niet alleen om geld. Corona kost ons soms mensenlevens. Het kost ons op sommige momenten wat vrijheid. Het kost ons soms onze veel gewaardeerde zekerheid. Het kost ons het samenzijn wat we nodig hebben. Of dat nu langs het voelbalveld is of in de kerk. Anderhalve meter is voor onze als sociale schepselen blijkbaar niet normaal.  Heeft Corona ons ook wat opgeleverd? Kijk naar de initiatieven die er zijn ontstaan, zoals ook zichtbaar bij zwijndrechtvoorelkaar. Kost het ons ook solidariteit? Of heeft ons de crisis straks juist solidariteit opgeleverd? Doen we meer samen?

Voorzitter,

Iedereen, college, raad en ambtenaren en alle andere betrokkenen, echt iedereen is samen met de anderen ontzettend hard bezig geweest met het realiseren van het raadsprogramma. De tussenevaluatie hebben wij met bijzonder veel interesse gelezen. Complimenten voor de leesbaarheid van deze evaluatie.

Bij het onderdeel Wonen, bouwen en wooncarrière zien we dat er een conflict lijkt te ontstaan in onze ambities. Meer woningen in Zwijndrecht dan de plekken die nu reeds in beeld zijn, lijkt bijzonder lastig. Het buitengebied komt dan al snel als mogelijkheid in beeld, terwijl iedereen dat buitengebied belangrijk vind en zelfs in het raadsprogramma gesproken wordt over het behoud of zelfs het versterken van de kwaliteit van het buitengebied. In ons programma staat dat we geen bebouwing in het buitengebied zullen realiseren. Deze periode willen we daar dan ook niet mee aan de slag gaan. De uitdaging is dan om niet in onmogelijkheden te denken, maar in mogelijkheden. Wat gebeurd er als rangeerterrein Kijfhoek wellicht zou verdwijnen? Kan dat? En wat kunnen we dan wel niet gaan realiseren? Wij hebben daar nog geen pasklaar antwoord op.

Bestrijding van armoede is buitengewoon belangrijk voor ons allemaal. We willen immers dat iedereen de kans krijgt - jong of oud - om zich te ontwikkelen en zijn talenten in te zetten ten behoeve van de samenleving. In de evaluatie staat dat we willen dat in de toekomst geen kinderen meer opgroeien in armoede. Er is snel werk gemaakt van het deltaplan armoede. Daarmee is voortvarend begonnen, maar dat is een proces van een lange adem. Het vraagt om bestaanszekerheid in het gezin en om in het investeren in de ontwikkelkansen van de kinderen zelf. De effecten van die inzet gaan we pas zien als deze generatie kinderen is opgegroeid. Maar ze hebben recht op die ondersteuning. Op korte termijn moeten we effecten gaan zien, zoals minder uitkeringen en betere resultaten op school. Die effecten moeten we snel kunnen zien. Blijf ons hierover informeren. Daarbij is het dan wel nodig dat we op één of andere manier proberen te registreren wat de tendens was voor de coronacrisis en daarna, maar ook hoe wij ontwikkelen ten opzichte van referentiegemeenten, zodat we kunnen zien wat het deltaplan armoede heeft opgeleverd.

Met betrekking tot welzijn en zorg zijn grote stappen gezet. Het transformatieplan is daarin ontzettend belangrijk. De noodzaak om te veranderen is niet alleen financieel, maar ook echt inhoudelijk. Het is nodig om in Zwijndrecht grip te krijgen op de ondersteuning en zorg voor de inwoners. We moeten niet alleen meehelpen, maar ook zelf intensiever op de uitvoering van deze zorg betrokken zijn. We zijn verantwoordelijk voor de zorg en dan is het ook nodig dat we in Zwijndrecht gaan over de kaderstelling voor het beleid en de financiën! Daarnaast moeten we sturen op een evenwichtiger woningbestand. Zwijndrecht moet aantrekkelijk zijn om te komen wonen en te blijven wonen. Hierdoor kunnen we de zorg beter geven. Nu kost dit echt meer dan Zwijndrecht kan dragen. Dat gaat ten koste van de zwakkeren in Zwijndrecht.

We hebben met het raadsprogramma geconstateerd dat alle onderdelen raakvlakken hebben met elkaar. Vaak hebben we dat ook tussentijds geconstateerd. Ook nu zien we dat deze beleidsterreinen effect hebben op elkaar. Dat integrale beleid moeten we vasthouden.

U constateert dat het accent verschuift van het managen van de crisis naar het zorgen dat Zwijndrecht krachtig uit de crisis komt. Voorspellingen en de eerste statistieken laten zien dat de economie sinds ‘’de grote depressie’’ niet zo snel afkoelde als nu in deze Coronacrisis het geval is. Natuurlijk hopen wij ook met u dat het herstel even historisch zal zijn, maar u constateerde al terecht dat het eerlijke verhaal is dat niemand dat op dit moment kan voorspellen. We stonden al voor een grote financiële en inhoudelijke opgave en deze opgave zal er zeker niet kleiner op worden. Laten we vooral samen verder blijven werken en het goede doen voor Zwijndrecht.

Tot slot. Vlak voordat de grote uitbraak van corona ontstond, begin maart, was het in de protestantse kerken biddag voor gewas en arbeid. Dit is een dag waarop christenen bidden om de zegen van God voor hun werk. Juist op zo'n dag besef je dat wij afhankelijke mensen zijn en blijven; ook als het gaat om corona. Dat is ook wel gebleken in de afgelopen periode. Dat is geen reden om op onze handen te gaan zitten — we moeten juist alles doen wat nodig is — maar tegelijkertijd merk je wel dat het ook rust en ontspanning geeft om te beseffen dat we ons niet hoeven te laten regeren door overbezorgdheid of onzekerheid.

Ik wil graag in de richting van al die zorgmedewerkers, maar ook in de richting van het college, zeggen: weet dat velen — niet alleen op biddag, maar steeds weer, ook in de zondagse kerkdiensten — voor jullie bidden om wijsheid en kracht in al het verantwoordelijke werk.

Uitgesproken door fractievoorzitter Andries van Gemerden bij de tussenevaluatie van het raadsprogramma.

Schriftelijke vragen aan het college over de locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen

CDA CDA Zwijndrecht 29-07-2020 10:47

In het politiek forum van 2 juli jl. werd de gemeenteraad via een informatieve sessie op de hoogte gebracht van een collegebesluit het Tuunterveld aan te wijzen als voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein. Tijdens een latere sessie lieten betrokkenen blijken grote vraagtekens te hebben bij de procedure en het besluit. Daarom is de CDA fractie met de buurt gaan praten. Naar aanleiding hiervan besloot de CDA fractie het college schriftelijke vragen te stellen. Deze zijn vandaag ingediend. Zoals we hebben kunnen lezen is de inzagetermijn opgeschort voor de voorkeurslocatie Tuunterveld als toekomstig bedrijventerrein. De hele procedure rond de aanwijzing van het Tuunterveld tot voorkeurslocatie levert bij het CDA de volgende vragen op: Heeft het college overwogen om de huidige structuurvisie (2010-2020) te updaten alvorens over te gaan tot een locatiekeuze voor toekomstige bedrijventerreinen? De locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen is bepalend voor hoe Winterswijk er in de toekomst uitziet en hoe bezoekers Winterswijk binnenkomen. Is het college het met het CDA eens dat dit een bredere afweging wenselijk maakt dan alleen ten aanzien van bedrijventerreinen? Op dit moment wordt ook gewerkt aan de visie voor het Misterweggebied. Tussen deze visie en de visie op de bedrijventerreinen lijkt een nauwe samenhang. Waarom worden beide visies niet op elkaar afgestemd? Met de keuze voor Tuunterveld wordt Winterswijk aan alle zijden ingeklemd door bedrijventerrein. Hoe verhoudt zich dit tot de toeristische en recreatieve potenties van Winterswijk? Kan het CDA de enquête die is gehouden onder de ondernemers ontvangen? In hoeverre is de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen en de mogelijkheden van revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen meegenomen? Hoe denkt het college een adequate ontsluiting van Tuunterveld te realiseren? Zijn de aanliggende N-wegen berekend op de afwikkeling van de extra verkeersbewegingen of dienen hier aanpassingen plaats te vinden? Op welke wijze is bij de afweging rekening gehouden met de belangen van aangrenzende woonwijken? Klimaat en biodiversiteit zijn belangrijke speerpunten in het coalitieakkoord. Waarom spelen deze beide onderwerpen zo’n beperkte rol in de afweging van de locaties? Hoe kan het dat de mogelijkheid voor het plaatsen van windmolens pluspunten oplevert terwijl er een moratorium is op windmolens? Vindt het college een windmolen van circa 200 meter hoog in de nabijheid van de bebouwde kom een optie? Kan het college aangeven hoe invulling is gegeven aan de betrokkenenparagraaf? Waarom is de OWIN niet betrokken bij het opstellen van de visie? Er blijken fouten te zitten in het rapport die niet gecorrigeerd zijn voor het ter inzage is gelegd. Het onderwerp werd op het allerlaatste moment toch nog voor de zomer in een politiek forum behandeld. Hierdoor komt het op ons over als een overhaast proces met een onvoldragen rapport. Wat is de reden voor deze gang van zaken? Hoe kijkt het college terug op het proces? Hoe ziet het proces van het vaststellen van de bedrijventerreinen visie er nu verder uit? Hoe wordt invulling gegeven aan de betrokkenparagraaf?

Uit de Fractie

SP SP Zwijndrecht 28-07-2020 14:45

Uit de Fractie, Stukje voor,

”Tussenevaluatie raadsprogamma” 14 juli 2020

Het Raadsprogramma 2018-2020 is in SP perspectief een ambitieus programma

Alle plannen voor Zwijndrecht hebben een financieel kostenplaatje.Deze kostenplaatjes worden verdeeld over de diverse thema’s en projecten.In 2018 is naar voren gekomen waar wij de aandacht op moeten vestigen.

- Wonen, bouwen en woon carrière

Grote plannen waar veel geld mee gemoeid is. Kan het wel allemaal gerealiseerd worden?Voor bepaalde bouwprojecten heeft de raad al toestemming gegeven, andere moeten nog nader bekeken worden of het de komende jaren nog haalbaar is.Uiteindelijk moeten wij nog op de financiën letten de komende jaren. Wij willen niet weer onder bewind gesteld worden.De begroting bespreken wij na het zomer reces. Daaruit zal blijken hoe de begroting er uit zal komen te zien.

- Bestrijding van armoede

Deltaplan Armoede Zwijndrecht.De stand van zaken was, dat er per 1 januari 2019 / 1.111 mensen waren in Zwijndrecht met een uitkering. In december 2019 waren dat er 1.049. Dit is een daling van 62 mensen, mede dank zij de SDD.Jammer genoeg zal door de COVID-19 uitbraak het getal hoger uitkomen.

Wij moeten er voor blijven zorgen dat er nog meer mensen door kunnen stromen naar een vaste baan of een andere soort betrekking om zich nuttig te maken in deze maatschappij.

- Generaties in de PLUS

We kennen de kinderen die in Zwijndrecht opgroeien in armoede. Voor deze kinderen is het heel belangrijk dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een financieel gezonde generatie. Zij moeten de kans krijgen om in de toekomst goed terecht te komen. Niet alle armoede is in beeld in Zwijndrecht. Er is ook een stille doelgroep. Hierop moeten wij ons ook in de toekomst richten, werkende armen, stille armoede onder ouderen maar ook onder werkloze jongeren.Zeker nu de Coronacrisis steeds meer financiële problemen naar voren zal brengen.

- Welzijn en zorg

Wij willen de formatie wijkteams voor extra zorgpreventie behouden.In 2018 is door de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld.Ook heeft de gemeenteraad in 2018 structureel budget beschikbaar gesteld voor wijkverpleegkundigen (zichtbare schakel) om weer op de oude sterkte te komen. Deze wijkverpleegkundigen zijn de schakel gebleken om bij kwetsbare inwoners achter de voordeur te komen. Ook zijn zij de belangrijke medische schakel naar de huisartsenpraktijken in Zwijndrecht.

Ook is er een pilot gestart voor veiligheid zorg en huisvesting voor o.a. verwarde personen.

Begin 2019 is gestart samen met maatschappelijke partners om kindermishandeling beter in beeld te krijgen. De bedoeling is om kindermishandeling vroegtijdig inzichtelijk te maken. Ook loopt er een manifest “Waardig ouder worden” welzijnswerk voor ouderen.

In Zwijndrecht zetten zich hiervoor instanties in zoals Vivera Sociaal wijkteams, welzijnswerk Diverz, Vivera sportcoaches, huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en woonzorgcentra.

- Veiligheid en leefomgeving

De investeringsprojecten zijn van start gegaan om onder andere de wijken in Zwijndrecht leefbaarder te maken door: asfaltering, verharding, lichtmasten, bruggen en beschoeiing van vijvers en sloten beter te onderhouden. De buitenruimte rond Winkelcentrum Walburg wordt inmiddels opgeknapt.

Het plan Veerplein is definitief.De veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek komt regelmatig aan de orde. Maar ook vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Groenonderhoud heeft ook een hoge prioriteit onder de noemer “Groen doen wij samen” in samenwerking met Buurtaanpak. Verlichting van rotondes, zebra’s en brandgangen moet beter op orde zijn.

Kleine criminaliteit moet worden ondermijnd. Zeker wat de georganiseerde criminaliteit van drugs aangaat.

Wat wij van de SP ook zeer op prijs stellen is dat het steunpunt van politie in Zwijndrecht blijft. Zeer belangrijk. De handhaving, vinden wij, moet wel beter. BOA’s inzetten waar mogelijk, ook in de avonduren.

- Duurzaamheid en energietransitie

Hier hebben wij de afgelopen tijd grote stappen gemaakt samen met HVC, Woonkracht10 en Stedin. Er is inmiddels een aanvraag ingediend voor de landelijke Proeftuinregeling aardgasvrije wijken van het ministerie van BZK.

Een belangrijke ontwikkeling is de energietransitie. De eerste variant verse 1.0 is door de raad vastgesteld. De tweede versie moet uiterlijk 2021 opgeleverd zijn.

De SP afdeling Zwijndrecht heeft begin mei een Analyse document opgeleverd betreffende alle mogelijke energie vormen met hun voor- en nadelen. Dit document is opgenomen in de stukkenlijst op 8 mei 2020 onder nummer 20 D 79.

- Mobiliteit

Verduurzaming van de mobiliteit, onder andere elektrisch rijden, meer de fiets nemen of openbaar vervoer dan de auto. Daarom is een goede busverbinding noodzakelijk. Effectiever cameratoezicht bij fietsenstalling Station is zeker noodzakelijk. De aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties in de wijken moet worden uitgevoerd. Nu rijden b.v. grote vrachtwagens door de wijken en langs scholen. Verbetering Kijfhoek is van groot belang.

De omgevingsdienst ZHZ is in samenwerking met ProRail en Zwijndrecht voornemens 4 schuimblusvoertuigen aan te schaffen ter verhoging van de veiligheid van de inwoners. Ook de bereikbaarheid op het terrein wordt verbeterd.

- Economie

Belangrijke ontwikkeling 2018-2022

“Rode loper traject” is gestart. Meerdere bedrijven hebben zich in Zwijndrecht gevestigd de laatste jaren. O.a. de overname van de Heeremawerf door Oceanco, waar veel mensen uit de naarste omgeving een arbeidsplek hebben gevonden. Verder is er contact met ondernemers via “Zwijndrecht Onderneemt” waar ook de binnenvaart onder valt. Verder moeten wij ook inzetten op praktijkvakken bij het onderwijs. Loket Zwijndrechtse Waard en Koninklijke BLN Schuttevaer zijn degene die via vmbo dit gaat realiseren. De samenwerking met Baanbrekend is geïntensiveerd. Het Leerwerkbedrijf Zwijndrecht werkt met de Sociale Dienst Drechtssteden samen om 160 plekken te realiseren. 135 vaste deelnemers uit Zwijndrecht participeren. 50 worden nu gevolgd.

Helaas is het nu met de Coronacrisis heel moeilijk om precies aan te geven waar de schoen wringt bij bedrijven maar ook bij de winkeliers.

Maar zeker ook bij de inwoners die het hardst getroffen worden, dat zijn zij die nu al in de bijstand zitten. Maar ook misschien terecht zijn gekomen de laatste maanden door de Coronacrisis. Te verwachten valt dat er ook ZZP’s bij zullen komen wegens het ontbreken van voldoende compensatie mogelijkheden.

Wij verwachten daar na het reces meer over te horen.

Veel is al gedaan om de pijn te verlichten, zeker ook met name voor de ontmoeting, sport en cultuur in Zwijndrecht.

Al met al op dit moment een zeer moeilijke tijd vanwege de Coronacrisis. Later in het jaar zien wij weer verder. Wij gaan er van uit dat dan alle financiële middelen en cijfers bekend zijn om een goede begroting voor 2021 te kunnen maken. Wel moeten wij er voor waken dat wij niet weer onder bewind komen te staan.

Hierbij wil ik het laten

 

Ria Reijerse

Fractievoorzitter SP Zwijndrecht

Maken zorgelijke financiën Raadswerk nog wel leuk?

PvdA PvdA Zwijndrecht 08-07-2020 18:14

Nu de ergste schrik van de coronacrisis voorbij is, moeten onze lokale politici zich weer richten op de dagelijkse gang van zaken. Eén van deze beslommeringen betreft de financiële situatie van de gemeente. Elders in deze Linksdoor schrijft Gerard Slotema al over de opheffing van de tijdelijke ‘curatele’ door de Provincie. Bij de afgelopen begrotingsronde had de gemeenteraad – met steun van de PvdA – bewust een niet sluitende begroting gepresenteerd. Dit was al een noodkreet dat de gemeente vele kostbare taken moet uitvoeren waarvoor Binnenlandse Zaken onvoldoende geld ter beschikking stelde. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en andere steden gaven dit signaal af.

 

Terwijl de economie vorig jaar nog als een zonnetje draaide en de Staat begrotingsoverschotten realiseerde, viel er bij onze gemeente heel wat minder te vieren. Zo staat in de begroting 2020-2023 te lezen dat Zwijndrecht eind 2019 nog een weerstandsvermogen had van ruim 9 miljoen, maar dat deze buffer al in 2022 zou dalen naar een tekort van 6 miljoen. Een ander alarmerend cijfer is dat de netto schuldquote (verhouding schulden ten opzichte van het eigen vermogen) binnen slechts vier jaar stijgt van 125% naar 172% in 2023! Lichtpunten zijn dan nog wel dat de rente zeer laag is en dat de gemeente geen overdreven investeringsagenda heeft.

 

Toen kwam de coronacrisis. Waar de Rijksoverheid nog de luxe had van lage schulden en een begrotingsoverschot, was de startpositie van de gemeente heel wat minder comfortabel. De pijn voor de gemeente zit niet zozeer in weggevallen inkomsten. Waar veel gemeenten rekenden op inkomsten uit parkeren en toerisme lijdt Zwijndrecht hier niet echt. Daarentegen gaat de uitgavenkant duidelijk meer pijn doen. Zo hebben bijzonder veel zelfstandigen een beroep gedaan op de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandig Ondernemers. Weliswaar melden deze ondernemers zich niet aan het Raadhuisplein, maar de rekening voor de extra uitgaven komt zeker ook hier terecht. Daarnaast jaagt de anderhalvemetersamenleving de lokale overheid ook op extra kosten. Thuiswerkende ambtenaren drinken weliswaar geen gemeentekoffie, maar op allerlei gebieden ontstaan aanvullende uitgaven. Ook moeten we bijvoorbeeld maar afwachten of de grondexploitatie van vooral de Volgerlanden op iets langere termijn nog wel de beoogde opbrengsten waarmaakt.

 

Enige verlichting komt nog uit de hoek van Eneco. De verkoopopbrengst voor Zwijndrecht ligt rond de dertig miljoen euro. Maar de prikkel om dat geld snel uit te geven kan beter ontmoedigd worden. Zo vervalt het jaarlijkse dividend van ruim een miljoen euro uit deze hoek. Zonder twijfel gaat de energietransitie nog veel geld kosten. Zo moet netbeheerder Stedin (blijft in het bezit van gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht) fors investeren in het distributienetwerk, want zonder betere en zwaardere kabels kunnen zonnepanelen en windmolens niet benut worden. Stedin moet hiervoor bij de aandeelhouders langsgaan om het benodigde geld op te halen, dus ook de gemeente Zwijndrecht kan bezoek verwachten.

 

Omdat gemeenten weinig mogelijkheden hebben om hun inkomsten op te krikken, is veel creativiteit vereist de komende jaren. De belastinginkomsten dekken globaal eenvijfde deel van de begroting en juist in deze tijden willen we de burger waar mogelijk ook ontzien. Dat betekent straks scherpere keuzes maken. Nu hebben we nog net de luxe om een extra gymzaal te laten bouwen, maar straks kunnen de kaarten weer anders liggen. Of je als politicus daar blij mee bent is wat anders. Aan de andere kant is politiek juist keuzes maken en dat is weliswaar geen makkelijke maar toch een eervolle en maatschappelijk uiterst relevante opgave.

 

Jan-Willem Mennink

Het bericht Maken zorgelijke financiën Raadswerk nog wel leuk? verscheen eerst op PvdA Zwijndrecht / Heerjansdam.

Het ongemakkelijke racismedebat wordt eindelijk in de Kamer gevoerd

PvdA PvdA Zwijndrecht 08-07-2020 18:09

Sinds de gruwelijke moord op George Floyd gaan mensen over de hele wereld de straat op om te strijden tegen racisme, ongelijkheid en politiegeweld. Er werd jarenlang nauwelijks gesproken over racisme in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Na lang aarzelen en ontkennen werd het ongemakkelijke racismedebat eindelijk in de Kamer gevoerd. In de Volkskrant gaf Dion Mebius aan dat het Kamerdebat uitmondde in geruzie en gescheld. Naar mijn mening klopt dit niet. Gisteren vond er een open en eerlijk debat plaats over institutionele racisme in Nederland.

 

De afgelopen weken gingen tienduizenden Nederlanders de straat op om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Ook in Nederland laaien de emoties in het racismedebat op. Het gesprek over racisme is uiteindelijk een ongemakkelijk gesprek wat gevoerd moet worden. Institutioneel racisme vind je in Nederland onder meer op onze huizenmarkt, in onze tradities, politiekorpsen, onderwijs en sollicitatieprocedures. En als je het debat in de maatschappij volgt, dan zie je dat er op dit moment twee groepen zijn die met hete hoofden en koude harten tegenover elkaar staan en flink botsen. Maar dat Nederlanders discrimineren strookt niet met ons progressieve, tolerante zelfbeeld. En ja, moeten erkennen dat ook in ónze cultuur, instituties en omgangsvormen mechanismen zitten die mensen systematisch achterstellen, is pijnlijk om te moeten constateren.

 

Het ongemak erover is groot en het gesprek wordt vaak verhit of helemaal niet gevoerd. Dan is het meer dan logisch dat dat ongemak ook terugkomt in het Kamerdebat over racisme. Wouter de Winther, politiek verslaggever voor De Telegraaf gaf terecht aan in HP/De Tijd dat de ruwe woordenwisselingen in de Tweede Kamer het resultaat is van het feit dat dat orgaan steeds meer op onze samenleving begint te lijken. Het is dan ook logischerwijs dat het taalgebruik scherper wordt en de woordenwisselingen heftiger.

 

Naar aanleiding van de vele demonstraties hebben diverse partijen inmiddels plannen gepresenteerd om institutioneel racisme tegen te gaan. Zo bepleitte PvdA-leider Lodewijk Asscher dat het bestrijden van racisme en discriminatie ‘chefsache’ moeten worden en voortaan rechtstreeks onder premier Rutte komen te vallen. Ook pleit Asscher voor de instelling van een staatscommissie die institutioneel racisme moet gaan onderzoeken. Na een zware dag debatteren over zo’n beladen onderwerp is er besloten om in 2023 een herdenkingsjaar over slavernij te houden. Dat het onderwerp ‘racisme’ besproken is in de Tweede Kamer is misschien wel het belangrijkste winst. En er zullen nog vele debatten volgen, maar het is belangrijk om ruimte te maken voor een open dialoog en het ongemak wat daarbij kan komen kijken.

 

Het bericht Het ongemakkelijke racismedebat wordt eindelijk in de Kamer gevoerd verscheen eerst op PvdA Zwijndrecht / Heerjansdam.

Herstelplan gemeente Zwijndrecht

PvdA PvdA Zwijndrecht 06-07-2020 19:49

Om een signaal af te geven heeft de gemeente Zwijndrecht vorige jaar bij de provincie een niet sluitende begroting in gediend. Met een vordering van 1,4 miljoen op het Rijk wilden wij duidelijk maken dat we onvoldoende middelen krijgen vanuit het Rijk voor het sociaal domein om met name de  jeugdhulp te kunnen bekostigen.

 

Hoewel de provincie sympathiek tegenover het signaal stond, werd de gemeente toch onder preventief toezicht is geplaatst. Dit betekent dat de gemeente geen nieuwe uitgave kan doen zonder toestemming van de provincie. Om onder het toezicht vandaan te komen kon de gemeente een herstelplan indienen. Een plan om de begroting dus opnieuw in te dienen, nu zonder de vordering op het Rijk en zelfs extra bezuinigen om tegenvallers op te vangen.

 

Naast een aantal ‘boekhoudkundige bezuinigingen’ bleef er nog een uitdaging van iets meer dan 1 miljoen aan bezuinigingen over. PvdA heeft ingezet om zoveel mogelijk de bezuinigingen op sociaal domein tegen te gaan en dit te compenseren met een OZB (Onroerend Zaak Belasting) verhoging en een bezuiniging in het eigen apparaat van de gemeente.

 

Helaas hebben we daar niet helemaal de handen voor op elkaar gekregen en is er een flinke mix ontstaan van te nemen bezuinigingsmaatregelen en OZB verhoging.

 

Voor wie het precies wil weten verwijs ik naar de website van de gemeenten, maar het belangrijkste is dat de provincie het herstelplan heeft geaccepteerd en het preventief toezicht op de gemeenten heeft opgeheven.

 

Wij zijn dus weer de baas over onze eigen ‘beperkte’ middelen en kunnen dus zelf besluiten of er een nieuwe gymzaal of zwembad komt.

 

Gerard Slotema

Het bericht Herstelplan gemeente Zwijndrecht verscheen eerst op PvdA Zwijndrecht / Heerjansdam.

Forse stijging parkeertarief bij het ziekenhuis in Dordrecht is te betreuren

ChristenUnie ChristenUnie SGP Zwijndrecht 25-06-2020 15:48

https://zwijndrecht.christenunie.nl/k/n6199/news/view/1316929/62926/ziekenhuis Dordrecht.jpgGaat het ons iets aan? Het parkeren in het Gezondheidspark Dordrecht wordt duurder. Voor het personeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt dit op termijn bijna vier keer zo duur als nu. De gemeente Dordrecht heeft dit aan het ziekenhuis laten weten. Patiënten en bezoekers gaan ook meer betalen, maar voor hen is de tariefstijging kleiner: de helft meer dan nu, drie euro per dagdeel.

De berichtgeving was een verrassing voor ons in Zwijndrecht. Wij stellen ons dan de vraag: Gaat het ons iets aan? In ieder geval raakt het ons wel.

Gelukkig hebben wij een ziekenhuis in Zwijndrecht. Dit is straks niet meer een nevenvestiging, maar een serieuze tweede hoofdvestiging. Daarbij wordt wel, in verband met de nodige kwaliteit van zorg, de zorg anders vormgegeven. De kleinere en in te plannen ingrepen zullen veel in Zwijndrecht kunnen plaatsvinden. Men hoopt de zorg anders in te richten, waardoor veel ingrepen overdag plaats kunnen vinden en een overnachting niet meer nodig is. De verwachting is dat in de toekomst meer zorg geboden kan worden in Zwijndrecht dan in het verleden mogelijk was. Daarbij is het ook zo dat veel mensen vanuit de regio naar Zwijndrecht zullen komen voor een behandeling. Voor de langdurige en complexe zorg moeten we dan naar Dordrecht.

Helaas moeten we dan in Dordrecht meer gaan betalen, terwijl het in Zwijndrecht en Sliedrecht gratis is om te parkeren. Daarbij maakt de gemeente Dordrecht met dit voorstel het verschil in parkeertarieven tussen de verschillende vestigingen nog groter.

Vanuit de ChristenUnie-SGP is het helder dat het parkeren niet alleen een probleem van het personeel of van het ziekenhuis is. Het gaat om een bijzonder belangrijke voorziening. Het gaat om de zorg voor de regio en ook voor Zwijndrecht.

In deze corona-tijd hebben we gemerkt dat er veel waardering was en is voor het zorgpersoneel. Er is geklapt en in heel Nederland wordt er gesproken over meer salaris voor mensen in de zorg. Met klappen krijgen de mensen geen waardering in hun portemonnee, die gevoelsmatig wel verdiend is. In deze situatie voelt het extra wrang, omdat we klappen voor de zorg en vervolgens hen geen geldelijke beloning geven, maar met extra kosten opzadelen. Van der Meer, bestuurder van het ziekenhuis: “Bij een fulltime dienstverband gaat het parkeren je zomaar 1000 euro per jaar kosten. Wij maakten ons meteen ook grote zorgen over de aantrekkelijkheid van het ziekenhuis en van de zorg als werkgever. Dat raakt aan een groot maatschappelijk belang, gezien de personeelstekorten.”

Dit is ook de zorg van de ChristenUnie-SGP. De kosten laten vergoeden door het ziekenhuis als werkgever, lijkt ons ook ongewenst. Dit gaat namelijk ten koste van de zorg. Dit geld zou niet aan parkeren besteed moeten worden. Het ziekenhuis moet alles op alles zetten om financieel gezond te zijn/worden en krijgt dan nu extra kosten te verwerken. De eenvoudige gedachte van het college van Dordrecht om deze kosten dan door het ziekenhuis te laten betalen is te kortzichtig. Wij hopen echt dat de politiek in Dordrecht niet alleen een financiële discussie wil voeren over de opbrengsten van het parkeren, maar daadwerkelijk wil denken vanuit de kwaliteit van zorg en wat daarbij nodig is. Tevens hopen wij dat de politiek ook de regionale effecten in beeld wil brengen van dit besluit. Als laatste hopen we dat de gemeente Dordrecht samen met het ziekenhuis naar een oplossing gaat zoeken en hier op een goede manier weet uit te komen.

MOTIE Stop de huurverhoging - ingediend door de SP

SP SP VVD D66 CDA SGP Zwijndrecht 17-06-2020 18:27

MOTIE Stop de huurverhoging, 0% is genoeg.   De raad van de gemeente Zwijndrecht, constateert…• dat de huurprijzen in de sociale sector en in de vrije sector de pan uit rijzen; overweegt…• dat veel huurders te maken hebben met inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis; • dat huurders nog altijd betalen voor de vorige crisis;  is van mening dat…• de huurprijzen veel te hoog zijn; • er een einde moet worden gemaakt aan de verhuurderheffing; • 0% huurverhoging meer dan genoeg is;  en verzoekt daarom het college… • in gesprek te gaan met verhuurders om – indien mogelijk – bindende afspraken te maken over het stoppen van de huurverhoging; • bij de minister kenbaar te maken dat gemeente Zwijndrecht van mening is dat de huurprijzen te hoog zijn, dat de huurverhoging gestopt moet worden en dat er een einde moet worden gemaakt aan de verhuurderheffing;  en gaat over tot de orde van de dag.  

Motie Stop de huurverhoging, 0% is genoeg:

Ingediend 16 juni 2020 gemeenteraadsvergadering door de SPMotie ingetrokken wegens te weinig animo.Voor de motie waren: SP en PVDATegen de motie waren: ABZ, VVD, CDA, D66, CU-SGP en ZPP.

 

Black lives matter..

PvdA PvdA Zwijndrecht 15-06-2020 18:54

De afgelopen weken stond de tragische dood van George Floyd  op 25 mei in Minneapolis (V.S.) volop in de belangstelling. George Floyd stierf nadat een politieagent met zijn knie meer dan acht minuten op Floyds nek leunde, terwijl deze geboeid met zijn buik op straat lag. Nadat Floyd na ongeveer zes minuten buiten bewustzijn raakte, hield de agent zijn knie nog bijna drie minuten op Floyds nek. Floyd werd hierna in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij dood werd verklaard. (tekst deels van Wikipedia)

In de V.S komt poltiegeweld, gericht tegen met name Afro-Amerikanen, nog steeds met enige regelmaat voor.

Deze situatie werd gefilmd door omstanders en ook via sociale media wereldwijd gedeeld, hetgeen een grote beweging in gang heeft gezet. Ook in ons land, met demonstraties (al dan niet met inachtname van de coronaregels).

Van die demonstraties kun je van alles vinden. Waarom in ons land? De Nedelandse politie valt toch niet per se niet-blanke mensen lastig? En zou de Amerikaanse overheid zich iets aantrekken van een demonstratie op de grote markt in Groningen?

Aan de andere kant, we hoeven natuurlijk ook niet te doen alsof het in Nederland allemaal niet zou spelen. Alsof etnische profileren, alsof discriminatie niet voorkomt in ons land. Want dat komt natuurlijk wel degelijk voor. Soms heel onopvallend, maar ook openlijk. Ook in ons land en ook in onze stad en ook bij u in de straat zijn er mensen, die heel weldenkend zijn, maar toch discrimineren of zich niet op hun gemak voelen met stadsgenoten waarvan de ouders (of grootouders) niet in ons land zijn geboren of die een religie beleiden die niet het hunne is.

In politiek opzicht ben ik het meestal met onze premier oneens, maar tijdens de persconferentie van 3 juni j.l. zei hij het wel heel mooi, vond ik; “Ook mensen in Nederland maken mee dat zij niet worden beoordeeld op hun toekomst, maar op hun verleden. Mensen die niet als individu worden aangesproken, maar op de groep waar ze uit voortkomen. Niet op hun gedrag, maar op hun geloof. Dit raakt heel veel mensen in Nederland’. Daar kan niemand het mee oneens zijn, lijkt me.

Racisme is verkeerd, altijd. Het beoordelen van groepen mensen op het gedrag van één persoon of een kleine groep is verkeerd, altijd. Er zullen zeker nog enkele generaties voorbijgaan voordat dit verschijnsel uit onze maatschappij is verdwenen. Voor nu kunnen we alleen maar signaleren en mensen die discrimineren aanspreken op hun gedrag.  Mensen die zich verschuilen achter het feit dat het nu eenmaal hun mening is en dat Nederland een vrij land is waar we vrijheid van meningsuiting hebben hebben op zich gelijk, maar die vrijheid geldt wel voor iedereen.

De PvdA biedt van oudsher ruimte aan mensen van allerlei pluimage en komt vanuit de sociaal democratische traditie op voor de zwakkeren in onze samenleving.

All lives matter wat mij betreft.

David Vaupell

Afdelingsvoorzitter PvdA Zwijndrecht.

Het bericht Black lives matter.. verscheen eerst op PvdA Zwijndrecht / Heerjansdam.