Nieuws van politieke partijen in Zwolle inzichtelijk

5561 documenten

Debatbijdrage Ontwikkelkader Spoorzone

PvdA PvdA Zwolle 22-09-2020 08:55

MdV,

Het Ontwikkelkader Spoorzone dat het college nu aan ons voorlegt, roept bij de fractie van de Partij van de Arbeid gemengde gevoelens op.

Inhoudelijk kunnen we ons in grote lijnen wel vinden in dit richtinggevend kader voor de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone in de komende tien tot twintig jaar. Dat is niet zo verwonderlijk omdat het Ontwikkelkader voortbouwt op de Strategische Agenda gebiedsontwikkeling Spoorzone waarmee ook wij in 2018 hebben ingestemd. En de zes leidende principes voor de toekomstige ontwikkelingen in de Spoorzone liggen ook wel voor de hand. [- we maken volop ruimte voor interactie; – we zorgen voor blijvende vernieuwing; – we geven voorrang aan schone mobiliteit; – we richten ons vizier op de toekomst; – we gaan voor kwaliteit van leven; – we bouwen samen aan de Spoorzone;] De concrete uitwerking moet echter duidelijk maken wat de realiteit wordt.

Ik merk hier wel bij op dat wij nog niet overtuigd zijn van nut en noodzaak van het Engelenpad als ‘iconisch project’. Een goede looproute in dit gebied is prima en zelfs noodzakelijk, maar dit oogt nu sterk als een tekentafelproject waarvan het laatste stuk – tussen de campus van Windesheim en de IJssel – ingrijpende consequenties heeft voor natuur en landschap dat zonder overleg met betrokken inwoners in dit gebied wordt gedropt.

De inhoud biedt dus in grote lijnen een mooi perspectief. Waar wij ons zorgen over maken is de vraag hoe dat fraaie perspectief gerealiseerd gaat worden. Ik wil dat toelichten aan de hand van de volgende punten.

Woningbouw. Het Ontwikkelkader legt voor de Spoorzone een forse ambitie neer: in dit gebied moeten 3.000 tot 4.000 woningen worden gerealiseerd. Op dit punt heeft Zwolle de afgelopen week een valse start moeten incasseren: de Zwolse aanvraag voor de Woningbouwimpuls van het Rijk is – in tegenstelling tot die van Deventer – afgewezen met als argument dat de plannen ‘te weinig concreet zijn’. Dat baart ons zorgen en daarom hebben wij voor de wethouder de volgende vragen. Hoe goed had Zwolle zijn huiswerk gedaan? Hoe goed is de Zwolse lobby in Den Haag, zowel ambtelijk als bestuurlijk? Als deze aanvraag in de herkansing opnieuw zou worden afgewezen, welke consequenties heeft dat dan voor het woningbouwprogramma in de Spoorzone? Wat gaat het college eraan doen om bij de volgende ronde wel in de prijzen te vallen? Sturing op realisatie. Afgezien van enkele harde elementen die de gemeente zelf realiseert (Passerelle, Engelenpad, Koggepark) staat of valt de realisatie in de diverse deelgebieden met initiatieven en medewerking van derden (zoals eigenaren, ontwikkelaars, onderwijsinstellingen). Het Ontwikkelkader wijdt hier wervende teksten aan, maar wethouder, hoe zeker is dit nu allemaal? Staan de initiatiefnemers zich nu al te verdringen bij de deur van het stadhuis? Heeft u al concrete aanbiedingen? Of kijkt men de kat uit de boom, ook los van de coronacrisis? En wat kan of wil de gemeente doen om de ontwikkelingen echt op gang te brengen als dat nodig mocht zijn? Het tijdsperspectief. In de beslisnota wordt gesproken over ‘gebiedsontwikkeling in de komende tien tot twintig jaar’. Dat is een lange, maar vooral een heel rekbare periode. Daarbij valt op dat het Ontwikkelkader voortdurend spreekt over ‘stapsgewijs’ en ‘geleidelijk’. Dat laatste is bijvoorbeeld van toepassing op het onderdeel mobiliteit, waar het zgn. STOMP-principe moet gelden. Als de (her)ontwikkeling van deelgebieden tien tot twintig jaar gaat duren, hoe krijg je de voorrang voor langzaam verkeer en OV boven de particuliere auto dan daadwerkelijk gerealiseerd? Dat kost toch veel meer moeite dan in een wijk die nog volledig moet worden gebouwd? Graag horen wij een reactie van de wethouder hierop.

 

Het bericht Debatbijdrage Ontwikkelkader Spoorzone verscheen eerst op PvdA Zwolle.

Transformeer bedrijfsterrein naar woonwijk in plaats van bouw in groene stadsrand

D66 D66 Zwolle 15-09-2020 16:22

Op 14 september behandelde de gemeenteraad het Ontwerp Omgevingsvisie.  D66 is verbaasd dat bedrijventerreinen geen wezenlijk deel uitmaken van deze visie en vraagt het college om onderzoek te doen naar de locaties van deze terreinen.  

De Zwolse bedrijventerreinen -die ontzettend veel ruimte innemen- zijn volgens de partij niet altijd logisch gelegen. “Je kan Zwolle niet bereiken zonder langs een bedrijventerrein te komen en dat is vanuit kwalitatief opzicht geen visitekaartje voor de stad. De Marslanden ligt bijvoorbeeld bijna tegen het Wezenlanden park aan, en Voorsterpoort ligt tussen Stadshagen/Westenholte en de rest van de stad. Bedrijventerreinen zijn op dit moment obstakels voor inwoners als het gaat om bereikbaarheid en het is logischer een bedrijventerrein om te vormen naar een plek waar je ook kunt wonen en recreëren,”aldus Sonja. “Dat zou de kwaliteit van Zwolle ten goede komen en voorkomt dat we wellicht een nieuwe woonwijk in onze groene stadsranden moeten bouwen.”

D66 vraagt het college om deze denkrichting op te nemen in de visie en te starten met gesprekken en onderzoek naar mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat de werkgelegenheid op peil blijft en bedrijven behouden voor de regio Zwolle.  

Het college zegde toe terug te komen op dit onderwerp.

https://zwolle.d66.nl/2020/09/15/d66-wil-bedrijfsterrein-inwisselen-voor-woonwijk-in-plaats-van-bouw-in-groene-stadsrand/   Het hele betoog lees je hier.

PvdA wil meer tijd voor goede Omgevingsvisie – Debatbijdrage

PvdA PvdA VVD Zwolle 14-09-2020 19:29

De Omgevingsvisie is bedoeld als langetermijnperspectief en politiek toetsingskader voor de integrale fysieke ontwikkeling van Zwolle in de komende twintig jaar.

De fractie van de Partij van de Arbeid wil de ontwerp-Omgevingsvisie, die het college inmiddels aan de raad en aan de stad heeft voorgelegd, beoordelen op twee aspecten:

De inhoudelijke ambities en keuzes De participatiemogelijkheden voor de Zwolse bevolking.

Aan het slot van ons betoog komen wij met een concreet voorstel voor het vervolg.

Allereerst de inhoud. Wij hebben ons door de ruim 200 pagina’s (Ontwerp-visie + ontwerp-OER) heen geworsteld en dat brengt ons tot de conclusie dat de ontwerp-Omgevingsvisie in zijn huidige vorm:

veel ongelijksoortige informatie bevat een zeer hoog ambitieniveau kent dat niet of nauwelijks wordt onderbouwd en dat daarmee ook onhaalbaar is omdat simpelweg niet alles kan veel signaleert, maar geen strategische keuzes maakt.

Onze fractie is dan ook van mening dat dit stuk onvoldragen is. Daarmee is het ongeschikt als basis voor een goede discussie in de raad en met de stad en kan het wat ons betreft niet dienen als opmaat naar besluitvorming door de raad in december 2020.

De tekortschietende inhoud willen wij illustreren aan de hand van de volgende punten.

Het college schetst een perspectief van een stad die kan – en zelfs moet – groeien tot 000 a 180.000 inwoners. Dat wordt gepresenteerd als een welhaast onvermijdelijke ontwikkeling: Zwolle is booming en dat zullen we weten ook. Nergens wordt de vraag gesteld, laat staan beantwoord, in wat voor stad wij, maar vooral onze kinderen, eigenlijk willen wonen, welke fysieke kwaliteiten daarbij horen en op welke omvang van de stad we dan zouden moeten mikken. Het overkomt ons kennelijk allemaal als we het college mogen geloven en we moeten vooral ruimte bieden aan ‘initiatieven’ – meestal vanuit de markt – die ‘gefaciliteerd’ moeten worden. De discussie over mogelijke stadsuitleg (die onvermijdelijk verbonden is met een groei tot boven 140.000 inwoners) is cruciaal voor de ontwikkeling van de stad, maar wordt niet meegenomen in deze ontwerp-visie. Dat wordt doorgeschoven naar 2022, omdat stadsuitleg volgens de wethouder onderwerp is van het lopende MIRT-overleg met het Rijk. Kan de wethouder ons toelichten welke onderwerpen er nu eigenlijk in dit MIRT-traject aan de orde komen? En welke keuzevrijheid de raad nog heeft als het college tot afspraken met het Rijk mocht komen? Is de wethouder het met ons eens dat de keuze van een of meer locaties voor stadsuitleg zo ingrijpend is voor de ontwikkeling van de stad dat die keuze gemaakt zou moeten worden in het kader van de Omgevingsvisie en niet pas nadat die visie is vastgesteld? Anders gezegd: dat de visie pas kan worden vastgesteld als de keuze voor stadsuitleg is gemaakt? De hoogbouwvisie zou wat ons betreft antwoord moeten geven op de vragen waarom hoogbouw nodig is en waarom dat goed is voor de stad. Bij dit onderwerp verwacht je een degelijk stedenbouwkundig verhaal. De ontwerp-visie beperkt zich op dit punt tot een potloodschetsje met enkele teksten uit de losse pols, iets wat je eerder zou verwachten bij een ambtelijke brainstormsessie. Wij willen het college graag uitnodigen om op dit onderwerp nu eens echt aan het werk te gaan. En vanuit het idee dat hoogbouw een middel is en geen doel op zich leggen we daarbij graag een alternatieve benadering op tafel: kijk eens naar het concept van beperkt gestapeld bouwen in woonblokken van maximaal zes lagen, zoals dat in Barcelona en Parijs is toegepast en waar architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters ook in Nederland voor pleit. De ontwerp-visie signaleert veel, maar maakt geen keuzes. Zo wordt de groene-vingerstructuur die sinds tientallen jaren de drager is voor het stedelijk groenbeleid ‘in essentie’ behouden in plaats van fundamenteel beschermd. Het bebouwen van IJsselvizier A en B wordt zelfs mogelijk. En dan hebben we het nog niet eens over de onzalige plannen voor de Zwartewaterzone waar buitendijks bouwen in een onderdeel van het natuurnetwerk op het programma staat. Ook de keuze voor de STOP-benadering in de zone Stadruit (die wij zeker toejuichen) wordt weer onderuitgehaald door de blijvend belangrijke rol die aan de auto wordt toegekend. Dat zal ongetwijfeld de VVD aanspreken, maar ons niet. Als verlengde van punt 4: het OER is weliswaar nog niet af en niet in de ontwerp-visie verwerkt, maar hierin worden harde noten gekraakt over de ontwikkeling van Zwolle op belangrijke aspecten als leefbaarheid, klimaat en duurzame energie, groen en natuur en biodiversiteit. Zo wordt bijvoorbeeld de vermindering van CO2-uitstoot met 49% in 2030 naar verwachting niet gehaald. Tegelijkertijd focust het college volledig op de ontwikkeling van Tolhuislanden voor er andere kansrijke gebieden voor grootschalige opwekking van zonne-energie in beeld kunnen komen. In de ontwerp-visie wordt niet ingegaan op de gevolgen van de Zwolse ambities voor de regio. Gezien de centrale positie van onze stad en het grensoverschrijdende karakter van aspecten als bijvoorbeeld economie, mobiliteit en energievoorziening, maar mogelijk ook van een toekomstige staduitleg, is dat toch eigenlijk onbestaanbaar: Zwolle maakt plannen voor de toekomst, maar doet dat met de rug naar de regio.

Dan de participatiemogelijkheden voor de Zwolse bevolking. Die zijn wat ons betreft absoluut onder de maat. Door de coronapandemie heeft het hele proces rondom het opstellen van de ontwerp-Omgevingsvisie forse vertraging opgelopen en dat geldt ook voor het participatieproces. Wij schatten die vertraging op minstens een half jaar. En wat doet het college? In plaats van het verlengen van het proces met de verloren tijd zet men de achterdeur op slot: er moet volgens het college hoe dan ook in de raadsvergadering van december 2020 een besluit worden genomen over de – dan definitieve – Omgevingsvisie. Het gevolg daarvan is dat het participatietraject over het integrale stuk – na de ongelukkige zienswijzenprocedure in de zomervakantie – wordt ingedikt tot vier weken van 22 september tot 20 oktober 2020, waarin een veelheid aan digitale sessies en inloopbijeenkomsten voor een-op-een-gesprekken is gepland. Een snelkookpan dus in plaats van ‘slow-cooking’.

De haast van het college vinden wij – gelet op het enorme belang van de Omgevingsvisie voor de ontwikkeling van de stad – onbegrijpelijk en ontoelaatbaar. Onbegrijpelijk omdat nergens duidelijk wordt gemaakt waar die haast vandaan komt. De wethouder verwijst naar ‘initiatieven die op duidelijkheid wachten’. Wat zijn die initiatieven, wethouder? En gaan die niet door als de visie – bijvoorbeeld – een half jaar later door de raad zou worden vastgesteld? Of ontstaan er dan andere problemen? Kortom: wat zijn gevolgen als we als raad meer tijd uittrekken voor het proces? De haast vinden wij ontoelaatbaar omdat hiermee het beeld ontstaat dat de Omgevingsvisie ‘er even doorgedrukt moet worden’. De weerstand tegen de ontwerp-visie is groot: kijk maar naar de inhoud van vele zienswijzen.

Wij stellen daarom het volgende voor:

Het college neemt de huidige ontwerp-Omgevingsvisie terug en komt met een nieuwe versie die beter doordacht en behoorlijk onderbouwd is Op basis van die verbeterde versie wordt een nieuw participatietraject voor de stad georganiseerd De besluitvorming over de definitieve Omgevingsvisie wordt uitgesteld tot de tweede helft van 2021 zodat ook de uitkomst van de MIRT-gesprekken daarin meegenomen kan worden.

Dat biedt een aantal voordelen. Allereerst krijgen college en ambtelijke organisatie de tijd om de ontwerp-visie te herschrijven tot beter verhaal. Vervolgens krijgt de stad veel meer tijd om op de ontwerp-visie te reageren en krijgen ook raadsfracties de ruimte om in de stad in gesprek te gaan. En tenslotte neemt daarmee de kans toe dat er een Omgevingsvisie ontstaat die in de stad, in de raad en in de regio op een breed draagvlak kan rekenen. Dat is voor zo’n belangrijk document van levensbelang en past ook in de Zwolse traditie om grote beslissingen weloverwogen en met brede steun te nemen.

Het bericht PvdA wil meer tijd voor goede Omgevingsvisie – Debatbijdrage verscheen eerst op PvdA Zwolle.

D66 wil bomen opnemen in omgevingsvisie

D66 D66 Zwolle 14-09-2020 17:22

Maandagavond 14 september debatteert de gemeenteraad over het Ontwerp Omgevingsvisie. D66 wil een aantal zaken meegeven aan het college. Zo mist de partij aandacht voor bomen.

“Bomen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de stad, de biodiversiteit, hittestress en klimaatadaptie. Ze mogen daarom niet ontbreken in deze visie” aldus Sonja Paauw. D66 vindt dat bomen vast onderdeel zouden moeten zijn van ruimtelijke opgaven en dat grote bomen extra beschermd moeten worden. Sonja Paauw vraagt daarom het college bomen een plek te geven in de omgevingsvisie.

Het college zegde toe serieus te kijken of bomen opgenomen kunnen worden in de omgevingsvisie en dat ze sowieso een plek krijgen in de gebiedsplannen die samen met inwoners opgesteld gaan worden. D66 vindt het logisch dat de gemeente ambities opneemt in de omgevingsvisie aangezien de gebiedsplannen daar een doorvertaling van zijn.

Het hele betoog over het Ontwerp Omgevingsvisie lees je hier.

D66 Zwolle ziet kansen in Nationaal Groeifonds

D66 D66 Zwolle 14-09-2020 11:12

Op 7 september lanceerde het kabinet het Nationaal Groeifonds, een fonds dat moeten bijdragen aan economische groei. Zwolle moet aansluiten bij dit fonds, vindt D66-raadslid Mark Oldengarm.  ,,Er wordt de komende jaren 20 miljard euro beschikbaar gesteld voor infrastructuur, kennis en innovatie. Zwolle moet als groeiende stad deze kans benutten.” 

De kaders die binnen het Nationaal Groeifonds gesteld worden op het gebied van kennis, infrastructuur en innovatie passen volgens D66 goed bij de vraagstukken in Zwolle. ,,Zwolle maakt een stap in stedelijkheid en dat levert bijvoorbeeld vragen op rond mobiliteit. Een schone en toegankelijke infrastructuur past in de uitgangspunten van het fonds, dus ligt het voor de hand om daar naar te kijken. En wij denken dat Zwolle als onderwijsstad op het onderwerp kennis en innovatie ook in staat is om tot een mooi voorstel te komen.”  

D66 vraagt het college of er al ideeën zijn over hoe aangehaakt kan worden bij het Groeifonds. Ingediende plannen moeten samen met ondernemers en kennisinstellingen zijn gemaakt. Daarom wil D66 weten hoe kennisinstellingen, ondernemers en de raad betrokken worden bij het opstellen van plannen.

De vragen lees je hier.

Ontwerp Omgevingsvisie biedt nog niet genoeg bescherming voor kwaliteit van Zwolle

D66 D66 Zwolle 14-09-2020 11:03

Maandag 14 september debatteerde de gemeenteraad over de Ontwerp Omgevingsvisie. Fractievoorzitter Sonja Paauw betoogde namens de fractie dat zowel het meenemen en betrekken van inwoners als het beschermen van Zwolse kwaliteiten zoals de natuur veel beter moet. “De Omgevingsvisie moet goed in elkaar zitten want het vormt ook het juridisch kader voor ontwikkelingen en initiatieven in Zwolle,” aldus Sonja.

D66 vraagt het college om het volgende op te nemen in de uiteindelijke Omgevingsvisie:

Inspirerend participatieproces voor alle inwoners; Zorgvuldige sturing (d.m.v. een sturingsfilosofie) op groei waarbij groei alleen kan plaatsvinden als bepaalde kwaliteiten overeind blijven; Onderzoek naar opwaardering van bedrijventerreinen naar plekken waar je ook kunt wonen zodat uitbreiding in groene gebieden wellicht voorkomen kan worden; Bomen een plek te geven in de Omgevingsvisie en daarmee in elk omgevingsplan; Een second opinion van de groeiscenario’s; Betere bescherming van waardevolle natuur, groene ruimte, cultuurhistorie, gezondheid, schone lucht en leefbaarheid.

Op naar een mooi toekomstperspectief voor het prachtige Zwolle!

Lees hier het volledige betoog >

 

 

 

Waar bouwen na 2025?

CDA CDA Zwolle 10-09-2020 06:15

Het CDA zet zich voortdurend in voor voldoende betaalbare woningen. We willen als CDA dat jongeren en ouderen een passende betaalbare woning vinden. De komende jaren zullen er minimaal 1000 woningen per jaar bijgebouwd worden, dit is volgens de Omgevingseffectrapportage bij de ontwerp omgevingsvisie onvoldoende om de huidige krapte te verminderen. Het CDA wil een dubbelslag maken; door meer woningen per jaar te bouwen en de focus te verleggen op relatief meer goedkope woningen. In de huidige plannen worden woningen enerzijds binnen de bestaande bebouwing in de stad gebouwd en anderzijds daarbuiten; nu nog in Stadshagen. Echter rond 2025 is ook Stadshagen volgebouwd. Op dit moment is nog altijd niet bekend waar vanaf ongeveer 2025 nieuwe huizen buiten de bestaande bebouwing gebouwd gaan worden. Dit is over zo’n 4 jaar en we weten nog niets! Nieuwe woonwijk met minimaal 15.000 woningen Als CDA willen we de huidige krapte op de woningmarkt van met name betaalbare woningen verminderen. Naast bouwen in de bestaande stad, is het daarvoor nodig dat er de komende 20 tot 30 jaar een nieuwe woonwijk met minimaal 15.000 woningen komt. Gezien de grote impact van zo’n nieuwbouwlocatie buiten de bestaande stad in het buitengebied (in vaktermen sub-urbaan), is het zeer urgent nu een democratisch en transparant participatieproces in te gaan. Als CDA willen we dat jonge Zwollenaren die noodgedwongen al te lang bij hun ouders thuis wonen én ouderen die kleiner willen wonen recht hebben op een betaalbare en passende woning. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan al sinds begin 2020 hierover met het rijk in gesprek te zijn. Wat de inhoud van dat overleg is, weet het CDA Zwolle en de Zwolse samenleving niet. Het college heeft op 16 juni de gemeenteraad geïnformeerd dat het Rijk vanuit de Nationale Omgevingsvisie wellicht denkt aan een verdubbeling van het aantal inwoners in Zwolle. Of dit binnen de bestaande bebouwing van de stad gaat plaatsvinden, in een nieuwe woonwijk als Stadshagen of Zwolle-Zuid of samen met de regio, daarover is nog geen duidelijkheid. Het CDA vindt dat Zwollenaren recht hebben op een goed planologische proces met maximale inspraak en participatie. We weten vanuit ervaring dat pas na zo’n 5 tot 10 jaar de huizen echt gebouwd worden. Het CDA wil dat inwoners van deze nieuwe woonwijk zich echt Zwollenaar gaan voelen. De nieuwe wijk moet optimale verbindingen hebben met het centrum van Zwolle en met de regio. Hierover hebben inwoners van Zwolle zeker een mening. Deze waardevolle input voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders kan gebruikt worden om de kaders bepalen voor bijvoorbeeld gezondheid, wonen, natuur, energie, klimaat, mobiliteit en aantrekkelijke voorzieningen. Samen met de regio Wat het CDA betreft hoeft een nieuwe woonwijk niet geheel binnen de huidige gemeentegrenzen van Zwolle gebouwd te worden, we hebben onze directe buurgemeenten, daarbij heel hard nodig. In samenwerking met onze buurgemeenten zijn we in staat om een nieuwe woonwijk met een prettige leefomgeving voor de toekomst te bouwen, deels op Zwolse grond en deels op grond van de omliggende gemeenten, zoals Kampen, Dalfsen en bijvoorbeeld Hattem. Omliggende gemeenten en de provincie Overijssel zullen hier ook bij betrokken moeten worden Meer lezen over dit onderwerp? Bekijk het artikel in de Stentor van donderdag 10 september 2020:https://www.destentor.nl/zwolle/zwolle-krijgt-compleet-nieuwe-woonwijk-maar-we-weten-nog-niks-cda-eist-transparantie-van-college~a442ce25/

Gemeente Zwolle moet slachtoffers toeslagenaffaire helpen

SP SP GroenLinks D66 CDA PvdA Zwolle 09-09-2020 19:06

De Belastingdienst heeft veel gezinnen in grote problemen gebracht door de kinderopvangtoeslagaffaire. Renske Leijten zet zich vanuit de Tweede Kamer keihard in voor deze mensen. Deze mensen wonen ook in Zwolle.

Mensen raakten in de schulden, verloren hun baan en werden op andere manieren in de problemen gebracht. Samen met PvdA, D66 en CDA heeft de SP Zwolle het College van B&W gevraagd de slachtoffers te helpen. Wethouder Sloots van GroenLinks gaf aan dat de gemeente niet de kennis en kunde heeft om de problemen met de belastingdienst op te lossen. Dat toont nóg meer aan hoe diep de Belastingdienst deze mensen in de problemen heeft gestort!

De wethouder wilde niet voldoen aan een motie die de vier partijen klaar hadden liggen (zie hiervoor de bijlage). Onder druk van onze motie zegde de wethouder wel toe om alle slachtoffers actief op te roepen zich te melden bij het sociaal wijkteam. Zodat de gemeente hen kan helpen bij schuldhulpverlening, werk, inkomensondersteuning en op andere manieren. Ook gaat de wethouder onderzoeken hoeveel Zwolse gezinnen getroffen zijn en bekijken of er extra menskracht nodig is om deze mensen te helpen. 

Bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire? Meld u dan bij het sociaal wijkteam voor hulp.    

Klik voor meer informatie over de toeslagenaffaire op deze link. 

Investeer in toekomst Nooterhof

D66 D66 PvdA Zwolle 07-09-2020 18:10

College schuift toekomstvisie ondanks belofte weer op lange baan

Met grote bewondering hebben de fracties van D66 , SP en PvdA de afgelopen jaren gezien hoe de Milieuraad Zwolle en een grote groep vrijwilligers bezig zijn om Doepark de Nooterhof met minimale middelen open te houden. In de tussentijd werkt het college al meer dan 2,5 jaar aan een nieuwe toekomstvisie m.b.t. de Nooterhof. Nog steeds ligt deze er niet en deze komt er voorlopig ook niet blijkt uit een memo die de gemeenteraad in mei 2020 kreeg. Het geduld bij D66, SP en PvdA is op. De drie partijen willen voor de begrotingsbehandeling een debat in de gemeenteraad over de toekomst van de Nooterhof. Zij dienen daartoe een agenderingsverzoek in tijdens de vergadering van 7 september 2020. Coalitiepartijen GroenLinks, CU, SW en VVD stemden tegen een debat en daarom dienden de drie partijen motie in. Ook deze haalde het niet met als argumentatie dat de wethouder al met een plan bezig zou zijn. Wethouder Dogger gaf tijdens de vergadering aan dat hij aan een sluitende exploitatie werkt. Iets wat volgens ons – zeker de eerste jaren – niet realistisch is, als dat wel zo was dan had er al lang een plan gelegen. De vraag is: wil je investeren in de Nooterhof of niet..

Het college schreef in 2018 al dat er een plan voor de toekomst van de Nooterhof zou komen. In 2019 zou dan gestart worden met de uitvoering. Echter, het plan lag er niet in 2019 en tijdens de behandeling van de begroting 2020, in november 2019, dienden verschillende fracties daarom een motie in die het college aanspoorde om uiterlijk in maart 2020 een plan voor te leggen. Het college beloofde dit, maar het ligt er september 2020 nog steeds niet. De verwachting is dat het college dit pas in juni 2021 voorlegt, zoals zij zelf aangeeft. Gezien de urgentie van het onderwerp te laat vinden SP, PvdA en D66.

Sonja Paauw van D66: “De Nooterhof was ooit de trots van Zwolle, een voorbeeld voor de rest van Nederland als het gaat om natuur en milieu en het op een aansprekende manier bij elkaar brengen van educatie en natuurbeleving. Wij willen dat de Nooterhof weer zo’n plek wordt. Dat is ontzettend nodig in deze tijd waarin we ons echt anders moeten gaan verhouden tot de natuur en moeten leren er goed voor te zorgen in het kader van bijvoorbeeld onze eigen gezondheid.”

Herman Sieben van de PvdA vult aan: “De Nooterhof kan als een fantastische praktische uitgangsbasis voor natuur- en milieueducatie dienen. Hier kunnen jeugd, scholieren, studenten  en volwassenen leren hoe in de praktijk de natuur in elkaar zit en hoe je de biodiversiteit kan versterken in je eigen (school)tuin.”

Brammert Geerling van de SP kan alleen maar onderschrijven dat de Nooterhof belangrijk is: “De Nooterhof is een waardevolle plek voor Zwolle. De vele vrijwilligers en enorme betrokkenheid van Zwollenaren geven de mogelijkheid hier een unieke plek van te maken waar niet de economie, maar de natuur en gemeenschapszin centraal staan. Hoe graag het college dat ook wil, dit gaat niet goed samen met commercieel belang. We moeten af van die doodlopende weg en snel aan de slag met een plan dat de Nooterhof in al haar glorie teruggeeft aan de stad.”

 

De motie over de toekomst van de  Nooterhof vind je hier.

Denk jij ook mee over toekomst van Zwolle

ChristenUnie ChristenUnie Zwolle 07-09-2020 17:14

https://zwolle.christenunie.nl/k/n38119/news/view/1318923/597681/P1040805.jpeg

Om iedereen een thuis te kunnen bieden, is het nodig dat Zwolle groeit. Dat stelt de Zwolse Omgevingsvisie. Daarin staat geschetst hoe de stad zich tot 2040 kan ontwikkelen. Raadslid Ruben van de Belt: “Het nieuwe aan deze benadering is dat er geen losse plannetjes meer zijn, maar dat er één visie voor de hele stad gemaakt wordt. Dat gaat over woningbouw, natuur, landbouw en klimaat, maar ook over een gezonde leefomgeving, ruimte voor ontmoeting en plekken om te spelen.” Doordat al deze onderwerpen in één visie terechtkomen moet er goed nagedacht worden over de samenhang. Dat is echt iets nieuws.

Natuurlijk zitten er ook spannende onderwerpen in de Omgevingsvisie, laat Ruben weten. “De afgelopen tijd borrelden er al emoties op over de groei van onze stad. Dat snap ik, want net als bij kinderen kan groeien pijn doen. Toch zien we om ons heen steeds vaker dat mensen geen woning kunnen vinden in Zwolle. Als we niets doen wordt de stad echt onbetaalbaar voor gewone gezinnen.” In de visie is ook uitgewerkt  wat de maximale hoogte van gebouwen en andere voorwaarden zijn waar nieuwbouw aan moet voldoen. Over natuur rond de stad en vormen van duurzame landbouw is eveneens een visie gevormd. “Echt cruciale onderwerpen voor de toekomst van Zwolle”, aldus Ruben.

De komende maanden is er nog volop ruimte om mee te denken. Er start een ‘Tour de Zwolle’ om input uit alle wijken en bij allerlei inwoners op te halen. Ook in de gemeenteraad wordt er veel tijd aan de Omgevingsvisie besteed. De fractie van de ChristenUnie wil goed beslagen ten ijs komen en is benieuwd naar de ideeën van Zwollenaren. Ruben: “Alleen zo krijgen we een brede blik op wat we waarderen aan Zwolle en hoe we die kwaliteiten kunnen behouden, ook als de stad groeit”.

In oktober wordt er door de ChristenUnie een event georganiseerd waar je mee kunt denken over de Omgevingsvisie (informatie volgt). Ook kan je jouw ideeën per mail delen met Ruben door die te richten aan ruben@christenuniezwolle.nl