Nieuws van politieke partijen in Zwolle inzichtelijk

5355 documenten

Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders

VVD VVD Zwolle 24-02-2020 14:49

In Zwolle werken we hard om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dat vraagt wat van inwoners, van de gemeente, maar ook zeker van aanbieders. Interventiemaatregelen en hervormingen zetten hier, reeds met succes, op in. De VVD vindt dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die hij/zij nodig heeft en dat we aanbieders financieel moeten meenemen in de uitdagingen waar we in Zwolle voor staan.

PvdA en D66 kritisch op verlenen vergunning biomassacentrale

PvdA PvdA D66 Zwolle 23-02-2020 11:57

Verbazing De PvdA en D66 zijn verbaasd dat er toch nog zo snel een vergunning is verleend voor de bouw van een biomassacentrale aan de Rieteweg. Dit ondanks de begripvolle woorden van de wethouder eind november, op de toen door PvdA en D66 geuite zorgen over de mogelijke overlast en de daadwerkelijke duurzaamheid van biomassacentrales. De wethouder zei terughoudend te zullen zijn met het verlenen van een dergelijke vergunning en het PBL-rapport en bijbehorende SER advies wilde afwachten, om de discussie te voeren over een heroverweging van biomassa als transitiebron, samen met de raad. Ook zou het college bij nieuwe initiatieven aangeven biomassa te heroverwegen.

Hoe nu verder Nu er toch een omgevingsvergunning is verleend zijn PvdA en D66 erg benieuwd hoe het overleg tussen de gemeente en de initiatiefnemer aan de Rieteweg is verlopen. PvdA-er Mart oude Egbrink: ‘ik wil graag weten of het college in goed overleg met de initiatiefnemer geprobeerd heeft de vergunningverlening uit te stellen tot na het PBL-rapport’. D66-er David Hof kan zich hier volledig bij aansluiten: ‘en als dat niet zo is, waarom dan niet? Het college heeft immers gesteld zich terughoudend op te stellen’. Beide partijen geven aan ook graag het debat te voeren over de toekomst van biomassa en zijn benieuwd wat de opvattingen van het college zijn na publicatie van het PBL-rapport. 

Het college heeft zes weken om de vragen te beantwoorden. Aangezien dat overeenkomt met de periode die nog resteert voor publicatie van het PBL-rapport zien PvdA en D66 daarna graag in april nog het debat plaatsvinden over biomassa. 

Het bericht PvdA en D66 kritisch op verlenen vergunning biomassacentrale verscheen eerst op PvdA Zwolle.

Nieuwe biomassacentrale tussenstap richting duurzame energie | Zwolle

GroenLinks GroenLinks D66 VVD CDA ChristenUnie Zwolle 22-02-2020 00:00

Er komt een nieuwe biomassacentrale in Zwolle. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert legt uit welke haken en ogen deze energievorm heeft.

De nieuw te bouwen centrale aan de Rieteweg levert energie aan het bedrijf Sensus. De bouw van de centrale roept veel weerstand op bij omwonenden, én vragen over de duurzaamheid van zo’n centrale. Ook GroenLinks Zwolle plaatst grote kanttekeningen bij de echte duurzaamheid van deze energiebron. Maar met de juiste randvoorwaarden ziet GroenLinks dit plan voor nu als een noodzakelijke tussenstap in de energietransitie.

 

Schone energie

De effectiviteit van biomassa is omstreden, onder andere door incomplete berichtgeving. Zo kopten een aantal kranten in het najaar van 2019 er bij het gebruik van biomassa meer CO2-uitstoot is dan bij het gebruik van kolen. Dat bleek niet te kloppen: hoewel biomassa niet zo ‘schoon’ is als wind- en zonenergie, is de netto-uitstoot alsnog een stuk gunstiger dan bij de verbranding van kolen of gas.

 

Het is dus duurzamer om biomassa te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Maar GroenLinks Zwolle ziet biomassa als een hooguit tijdelijk bruikbare techniek. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert: “Wij zien dat er veel haken en ogen zitten aan het gebruik van biomassa. Het is beter dan kolen of gas, maar zeker niet ideaal. Wij zien mogelijkheden om warmte op te wekken met geothermie straks voor woningen en bedrijven. Maar voor bedrijven die met zeer hoge temperaturen werken is zelfs dat geen oplossing. Dan is voor nu biomassa het enige alternatief voor gas.” 

 

Oorsprong biomassa

Een ander punt van zorg is de oorsprong van de biomassa. Er zijn heel veel verschillende soorten biomassa. Bijvoorbeeld snoei-afval, gft-afval, restafval van voedselproductie, maar ook algen en oude frituurolie. De duurzaamheid van biomassagebruik heeft te maken met het soort biomassa, waarvoor het wordt gebruikt en hoeveel biomassa er beschikbaar is. GroenLinks is tegen het gebruik van hele bomen of bossen voor de opwekking van elektriciteit.

 

Rikkert: “Voor ons is het een harde voorwaarde dat de biomassa van snoeihout komt. Dus er moeten geen bomen voor gekapt worden. En, het snoeihout moet van niet te ver weg worden gehaald. Maar dit geldt dus alleen voor de industrie. Het moge duidelijk zijn: voor bijvoorbeeld de verwarming van huizen zijn wij niet voor het gebruik van biomassa.”

Sterker: GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee bepleitte onlangs nog een stop op beschikkingen voor subsidies voor nieuwe biomassacentrales. Die motie heeft het niet gehaald, omdat VVD, CDA, ChristenUnie en D66 tegenstemden.

 

Uitstoot

Veel omwonenden van de toekomstige centrale maken zich grote zorgen. Dat heeft met name te maken met de uitstoot van de centrale. GroenLinks heeft daar begrip voor een deelt die zorgen ook. Rikkert: “We weten dat de wethouder de komende tijd in gesprek blijft met de bouwer, firma Brouwer, om te kijken hoe we bijvoorbeeld CO2 en fijnstof kunnen gaan afvangen. Wij zullen de bouwers eraan houden er alles aan te doen om de uitstoot zo laag mogelijk te houden.”

 

Vergunning

Voor de industrie is er dus voorlopig geen mogelijkheid voor echt groene energie. Daarnaast kon de aanvraag voor de vergunning van de nieuwe biomassacentrale niet worden tegengehouden door de gemeente: doordat de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van de landelijke wetgeving, had de gemeente geen andere optie dan de vergunning verlenen.

 

Toekomstplannen

Dat wil niet zeggen dat het college van B&W staat te juichen om biomassa. GroenLinks-wethouder Monique Schuttenbeld nuanceert: “Voorlopig is duurzame biomassa een geschikte alternatieve transitiebron voor de industrie, omdat bij toepassing van duurzame biomassa minder CO2 wordt uitgestoten dan de huidige toepassing van fossiele brandstoffen.” Maar zowel de wethouder als de GroenLinks-fractie houden de nieuwe ontwikkelingen goed in de gaten. Schuttenbeld: “Er wordt op dit moment in opdracht van het kabinet landelijk onderzoek verricht door het Planbureau voor de Leefomgeving naar biomassa. Als deze rapportage gereed is (waarschijnlijk in april) zal de Sociaal-Economische Raad hierover een advies opstellen voor het kabinet. Wanneer de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, kunnen wij zo nodig het Zwolse beleid aanpassen.”

 

/r/b13926bc1b3a77cb8cf1143cc7700214?url=http%3A%2F%2Fzwolle.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Fmotie+Tom+van+der+Lee&id=09add588fa125c916bb90b49c5174803a7c680f0
motie Tom van der Lee
/r/b13926bc1b3a77cb8cf1143cc7700214?url=http%3A%2F%2Fzwolle.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Fmotie+Tom+van+der+Lee&id=09add588fa125c916bb90b49c5174803a7c680f0
motie Tom van der Lee

Biomassa hooguit tussenstap richting duurzame energie | Zwolle

GroenLinks GroenLinks Zwolle 22-02-2020 00:00

Er komt een nieuwe biomassacentrale in Zwolle. De aanvraag voldeed aan alle landelijke eisen, waardoor de gemeente de vergunning wettelijk niet kon weigeren. Wij zijn kritisch op biomassa als energievorm. Maar gaat het om duurzame biomassa én zijn er geen betere schone bronnen mogelijk? Dan steunen wij het als noodzakelijke tussenstap in de energietransitie. 

Er is een omgevingsvergunning verleend voor een biomassacentrale aan de Rieteweg in Zwolle. De nieuw te bouwen centrale moet energie gaan leveren aan het bedrijf Sensus. De bouw van de centrale roept veel weerstand op bij omwonenden, én vragen over de duurzaamheid van deze centrale. Groenlinks Zwolle is uiterst kritisch over deze stap in de energietransitie. We plaatsen kanttekeningen bij de echte duurzaamheid van de energiebron biomassa. Maar met de juiste randvoorwaarden voor duurzame biomassa zien we dit plan voor nu als een noodzakelijke tussenstap in de energietransitie. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert en wethouder Monique Schuttenbelt lichten toe.

Biomassa schone energie?

De effectiviteit van biomassa is omstreden, echter ook deels door incomplete berichtgeving. Zo kopten een aantal kranten in het najaar van 2019 dat bij het gebruik van biomassa meer CO2-uitstoot is dan bij het gebruik van kolen. Dat bleek niet te kloppen: hoewel biomassa niet zo ‘schoon’ is als windenergie en zonne-energie, is de netto-uitstoot alsnog een stuk gunstiger dan bij de verbranding van kolen of gas. Dat heeft te maken met de kort en lang cyclische CO2-uitstoot. De cyclus van bomen en een bos is dit 20 tot 100 jaar ten opzichte van fossiele bronnen van duizenden tot miljoenen jaren oud.

Het is dus duurzamer om biomassa te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Maar GroenLinks ziet biomassa als een hooguit tijdelijk bruikbare techniek. We willen zo snel mogelijk naar een volledig duurzame situatie. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert: “Wij zijn uiterst kritisch over het gebruik van biomassa. Het is beter dan kolen of gas, maar zeker niet ideaal. Wij zien mogelijkheden om warmte op te wekken met (diepe en ondiepe) geothermie voor woningen en bedrijven. Maar voor de industrie die met zeer hoge temperaturen werken is dat geen oplossing. Daarvoor is voor nu biomassa het enige alternatief voor Gronings aardgas.”

Alléén duurzame biomassa en alléén als andere schone bronnen niet mogelijk zijn

Een ander punt van zorg is de oorsprong van de biomassa. Er zijn veel verschillende soorten biomassa. Bijvoorbeeld snoei-afval, gft-afval, restafval van voedselproductie, maar ook algen en oude frituurolie. De duurzaamheid van biomassagebruik heeft te maken met het soort biomassa, waarvoor het wordt gebruikt en hoeveel biomassa er beschikbaar is. Wij zijn fel tegen het gebruik van hele bomen of bossen voor de opwekking van elektriciteit.

Rikkert: “Voor ons is het een harde voorwaarde dat het duurzame biomassa betreft. Dat betekent dat het van snoeihout komt dat niet te ver weg is gehaald. En dat de toepassing alleen wordt gebruikt als andere schone bronnen niet mogelijk zijn. Dus in dit geval alleen voor de industrie. Het moge duidelijk zijn: voor bijvoorbeeld de verwarming van huizen zijn wij tegen het gebruik van biomassa.”

Uitstoot beperken

Veel omwonenden van de toekomstige centrale maken zich grote zorgen. Dat heeft vooral te maken met de uitstoot van de centrale. Wij hebben daar begrip voor en delen die zorgen. Rikkert: “We weten dat de wethouder de komende tijd in gesprek blijft met de initiatiefnemer, de firma Brouwer, om te kijken hoe we bijvoorbeeld CO2 en fijnstof kunnen gaan afvangen. Wij zullen de initiatiefnemer eraan houden er alles aan te doen om de uitstoot zo minimaal mogelijk te houden.”

Gemeente kon vergunning niet tegenhouden

Voor de industrie is er dus voorlopig nog geen mogelijkheid voor écht groene energie. Daarnaast kon de gemeente de aanvraag voor de omgevingsvergunning van de nieuwe biomassacentrale niet tegenhouden: de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van de landelijke wetgeving. Hierdoor had de gemeente geen wettelijke mogelijkheid om de vergunning te weigeren.

Toekomstplannen

Dat wil niet zeggen dat het college van B&W staat te juichen voor allerlei toepassingen van biomassa. GroenLinks-wethouder Monique Schuttenbeld nuanceert: “Voorlopig is duurzame biomassa een geschikte alternatieve transitiebron voor de industrie, omdat bij toepassing van duurzame biomassa minder CO2 wordt uitgestoten dan de huidige toepassing van fossiele brandstoffen.” Maar zowel de wethouder als de GroenLinks-fractie houden de nieuwe ontwikkelingen goed in de gaten. Schuttenbeld: “In opdracht van het kabinet verricht het Planbureau voor de Leefomgeving op dit moment landelijk onderzoek naar biomassa. Als deze rapportage gereed is (waarschijnlijk in april) stelt de Sociaal-Economische Raad hierover een advies op voor het kabinet. Wij kunnen daarna zo nodig het Zwolse beleid rondom biomassa hierop aanpassen.”

/r/d226c5d4baa75147bf16edd187bcd5a5?url=http%3A%2F%2Fzwolle.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Fmotie+Tom+van+der+Lee&id=fc231f989bb9d4ddcd02331ad88f2c1ebbe298e9
motie Tom van der Lee
/r/d226c5d4baa75147bf16edd187bcd5a5?url=http%3A%2F%2Fzwolle.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Fmotie+Tom+van+der+Lee&id=fc231f989bb9d4ddcd02331ad88f2c1ebbe298e9
motie Tom van der Lee

Waarom een meldpunt ondermijning voor burgers een slecht idee is

D66 D66 ChristenUnie Zwolle 18-02-2020 09:52

Veel gemeenten in Nederland hebben te kampen met toenemende criminaliteit en met name als het om ondermijning gaat, wordt er hard gewerkt aan het indammen van deze negatieve tendens. In Zwolle is dat niet anders. Naast de inzet van politie (die vanwege Rijksbezuinigingen moet roeien met de riemen die het heeft) en zorg- en welzijnswerkers in de wijk, is daar ook een rol weggelegd voor de gemeentelijke ambtenaren van toezicht en handhaving. Deze zogeheten boa’s zijn de ogen, oren en voelsprieten van de samenleving. Een belangrijk wapen dus in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning in de woonwijk.

Kliklijn is een slechte weg om in te slaan

Maar in Zwolle is er door de ChristenUnie een motie ingediend die de afdeling toezicht en handhaving op een niet alledaagse manier zegt te willen ondersteunen, namelijk door het instellen van een meldpunt voor burgers die ‘opmerkelijke zaken’ zien waarvan zij vermoeden dat het ‘niet in de haak’ is. Als D66 fractie kunnen we niet duidelijk genoeg onderstrepen dat dit een slechte weg is om in te slaan. Naast het feit dat ‘opmerkelijke zaken allang bij de politie gemeld kunnen worden (ook anoniem), zet het de deur open voor willekeur en discriminatie.

Risico op discriminatie ligt op de loer bij gemeentelijke kliklijn

Het vraagt nogal wat om een meldpunt zodanig te organiseren dat de informatie en organisatie na binnenkomst goed gestroomlijnd is en juridisch houdbaar mocht er echt iets aan de hand zijn. En wie weet er nou wat ondermijning precies is en hoe je dat kunt herkennen? Bovendien moet je je afvragen of je in een samenleving wilt leven waarin burgers elkaar op zo’n manier in de gaten houden. Het meldpunt als kliklijn? Daarbij komt nog dat het risico op discriminatie op de loer ligt.

Politie is er voor de veiligheid

De bal ligt nu bij het college en alle partners die vanuit hun professionaliteit voor die veilige en leefbare stad zorgen om dat samen goed te organiseren. De politie is er voor de veiligheid, het geweldsmonopolie ligt bij hen. Toezicht en handhaving zorgt voor sociale veiligheid. Beide hebben elkaar nodig voor optimale leefbaarheid. Sociale vaardigheden zijn voor beide ontzettend belangrijk. Omdat we zien dat het van belang is voor dit soort taken om de mensen in de gemeente te kennen, pleiten wij voor professionele mensen bij toezicht en handhaving. Mensen met hart voor Zwolle, professionals die de feestjes hier leuk vinden, die trots zijn op de stad en de Zwollenaren en die met liefde de stad in goede banen leiden. Praatjes maken, mensen kennen en geen of weinig wisselingen is ontzettend belangrijk bij deze taak. Goede opleiding ook. Kortom een positieve insteek die uitgaat van vertrouwen in mensen, zonder naïef te zijn.

Lees ook: Sociale veiligheid maak je samen met inwoners Veiligheid is meer dan het terugdringen van incidenten

ChristenUnie Zwolle stemt voor garantstelling Grote Kerk

ChristenUnie ChristenUnie Zwolle 13-02-2020 21:40

https://zwolle.christenunie.nl/k/n38119/news/view/1310827/597681/Jolien februari 2020

‘De Grote Kerk stond en staat sinds 1455 in het middelpunt van het Zwolse centrum. Generaties gingen er naar de kerk en recent heeft de kerk een publieke functie als Academiehuis de Grote Kerk. Het is een rijksmonument en heeft grote waarde voor de stad Zwolle. Haar behoud is dan ook van groot belang voor Zwolle, haar inwoners en bezoekers.” aldus Jolien Elshof.

De Grote kerk wordt gerestaureerd en verduurzaamd. Dat kost 4.6 miljoen waarvan 80 % door het rijk wordt gesubsidieerd, de rest moet worden gefinancierd. De gemeente Zwolle is gevraagd om hiervoor garant te staan want voor het verkrijgen van een geldlening is dit een vereiste. De gemeenteraad van Zwolle heeft maandag 10 februari met dit voorstel ingestemd. De raad acht het verantwoord gezien het grote cultuurhistorische belang en de religieuze betekenis in de afgelopen eeuwen.

Raadslid Jolien Elshof, woordvoerder financiën voor de ChristenUnie verwoorde het tijdens de vergadering als volgt: ‘Voor het behoud van de Grote Kerk is restauratie noodzakelijk. Gelukkig doet het rijk een flinke duit in het zakje maar toch is het een hele opgave voor de Stichting om het restant gefinancierd te krijgen. De ChristenUnie vindt het een goed plan om een garantie op de benodigde geldlening te verstrekken. Hiermee krijgt de Academiehuis de Grote Kerk de ruimte om verder te werken aan het versterken van haar exploitatie en daarmee het vergroten van haar aflossingscapaciteit.”

Jolien: ‘Persoonlijk heb ik een intense band met de Grote kerk; jarenlang was dit mijn kerkelijk thuis en dat geldt voor velen. Met pijn in het hart hebben we die thuisbasis op moeten geven en zijn verhuisd naar de Jeruzalemkerk. Nu het Academiehuis de Grote Kerk een feit is kunnen we blij zijn dat een dierbaar gebouw behouden blijft en dat het opnieuw een functie voor Zwolle heeft.’

D66 Zwolle stelt vragen over loden waterleidingen in scholen

D66 D66 Zwolle 12-02-2020 14:03

Op verschillende scholen in Utrecht zijn recent loden waterleidingen aangetroffen. Die pijpen kunnen ernstige schade voor de gezondheid veroorzaken. Omdat loden leidingen vaker voorkomen in gebouwen voor 1960 en de zes Utrechtse gebouwen verspreid waren over vier verschillende woonwijken, wil de fractie van D66 in Zwolle weten of  leerlingen op Zwolse scholen ook risico lopen.

Scholen hebben direct maatregelen genomen

Lood, een zwaar metaal, kan een gezondheidsrisico vormen voor jonge kinderen. De zes scholen in Utrecht waar de loden leidingen zijn aangetroffen hebben direct maatregelen genomen. Er mag geen water uit de kraan worden gedronken, alleen nog uit flessen en de ouders van de leerlingen zijn ingelicht.

Schoolgebouwen zijn voor 1960 gebouwd

De zes schoolgebouwen in Utrecht zijn voor 1960 gebouwd en liggen in vier verschillende wijken. Bij één school is vastgesteld dat loden leidingen in het gebouw de oorzaak zijn van de verhoogde concentraties, bij de andere scholen moet nog worden onderzocht of loden leidingen in of rondom het gebouw de oorzaak zijn. Waterbedrijf Vitens voert het onderzoek uit.

Lopen Zwolse kinderen ook risico op school?

Naast Utrecht doen ook de gemeenten Rotterdam en Amsterdam onderzoek naar loden leidingen in scholen en kinderdagverblijven. De vraag is of Zwolse kinderen ook risico lopen en Zwolle dus ook soortgelijk onderzoek zou moeten doen.

Uit een rapport van de Gezondheidsraad in november 2019 kwamen nieuwe wetenschappelijke inzichten over loden binnenleidingen naar voren: lood blijkt schadelijker dan gedacht. Dit geldt vooral voor kinderen tot 8 jaar, bij wie lood invloed kan hebben op de hersenontwikkeling. Een verlaagd IQ, concentratieproblemen en gedragsproblemen behoren tot de mogelijke gevolgen.

D66 stelt schriftelijke vragen aan wethouder

D66 stelt daarom schriftelijke vragen aan de wethouder. Fractievoorzitter Sonja Paauw wil weten in hoeverre Zwolse scholen binnen de risicogroep vallen en of het college bereid is om in Zwolle, net as in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, onderzoek te doen en eventueel maatregelen te treffen.

Lees ook: Nieuw leven voor na-oorlogse scholen Oproep aan schoolbesturen om passend onderwijs hoogbegaafde kinderen samen te organiseren

Kom in actie en stuur een stuitingsbrief tegen Lelystad Airport | Zwolle

GroenLinks GroenLinks Zwolle 11-02-2020 00:00

De gemeente en ons college lobbyen tegen de opening van vliegveld Lelystad. Als partij roepen we op tot protest. Stuur jij ook een brief?

De luchtvaart in Nederland loopt hard tegen de grenzen van mens, milieu en natuur aan. In Lelystad een nieuw vliegveld optuigen voor 45.000 extra vluchten gaat ten koste van het klimaat en van het woonplezier van de inwoners van vier provincies. GroenLinks is dan ook tegen de opening van Lelystad Airport, zoals bij te houden in ons Dossier.

Afgelopen maandagavond stelde een omstreden motie vanuit de Zwolse oppositie precies het tegenovergestelde voor. Het voorstel was om Zwollenaren te informeren over een zogenaamde ‘stuitingsbrief’ (zie hieronder). Dat lijkt sympathiek, maar de gemeente zou ermee de verantwoordelijkheid afschuiven op individuen. Dat is volgens ons niet de goede weg. 

Samen tegen Lelystad Airport

Wij hebben met wethouder Dogger afgesproken dat hij met andere gemeentes in de buurt samen een vuist maakt tegen de opening van Lelystad Airport. Dat doet hij namens álle inwoners van Zwolle, en niet alleen diegenen die in staat zijn een stuitingsbrief in te dienen. Ook de jongste generatie, maar bijvoorbeeld ook laaggeletterden, moeten zich gehoord weten. De wethouder is verantwoordelijk voor het tegengeluid namens Zwolle in het landelijk debat. 

Stuitingsbrief

Dat biedt de individuele burger nog steeds de mogelijkheid extra druk op minister Cora van Nieuwenhuizen te leggen. En dat doen we met een stuitingsbrief! 

SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) heeft een standaardbrief opgesteld. Die kun je hier vinden. 

SATL:

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: Schade door waardevermindering van je huis). In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

 

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke aanspraak op schade kwijtraken.

 

Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.

 

We gaan er niet vanuit. Maar áls het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen.

Een stuitingsbrief kan opgestuurd worden door iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van het Luchthavenbesluit Lelystad. Hoe meer brieven er worden verstuurd, hoe beter. Het is aan te raden de brief aangetekend te versturen, zodat je dan bewijs van ontvangst hebt.

 

De stuitingsbrief is speciaal voor Lelystad Airport opgesteld door een advocaat. Hier zijn kosten mee gemoeid. En alles wordt betaald uit giften en donaties. Jouw donatie aan SATL is zeer welkom. Dus als je gebruik maakt van deze stuitingsbrief, graag een donatie. Deze kan je eenvoudig en veilig doen via de SATL-site.

 

 

Zwolle moet duidelijker zijn bij opdrachten voor kunst in de openbare ruimte

D66 D66 Zwolle 05-02-2020 10:24

Als de gemeente Zwolle opdrachten geeft voor kunst in de openbare ruimte moeten de afspraken op voorhand voor iedereen duidelijk zijn. Dat bleek vorig jaar niet altijd het geval. D66 Zwolle stelt vragen om de rol van de gemeente bij dit soort belangrijke opdrachten helder te krijgen zodat toekomstige opdrachten voortaan duidelijker zijn.

Zwolse opdrachten die tot kunst in openbare ruimte moeten leiden

Zwolle heeft in 2019 twee opdrachten gegeven die tot een kunstwerk in de openbare ruimte moeten leiden. In beide gevallen bleek de beschikbare tijd én de bekendmaking aan de krappe kant. D66 Zwolle vindt goed opdrachtgeverschap van de gemeente belangrijk. Zeker omdat kunstenaars veel tijd steken in de voorbereiding en deelname aan een dergelijke opdracht. Juist daarom is het ontzettend belangrijk dat de gemeente helderen en toetsbare opdrachten geeft met een passende vergoeding.

In coalitieakkoord staat dat kunst in openbare ruimte wordt bevorderd

Van de twee opdrachten die de gemeente in 2019 gaf, was één het zichtbaar maken van artikel 1 van de grondwet. Dit werk is inmiddels in het Stadskantoor geplaatst. De tweede vraag was om een beeld van De Wilde Deerne te ontwerpen. Bij deze opdracht is de gemeente partner van de Zwolse Stadsproductie. D66-raadslid Mark Oldengarm: “In het coalitieakkoord staat dat kunst in de openbare ruimte wordt bevorderd. Om dit goed te kunnen doen, moet de procedure tijd en ruimte bieden. Zo kunnen professionele kunstenaars hun inschrijving zorgvuldig voorbereiden.” En dat was bij beide oorbeelden niet het geval.

Betrokken en professionele rol van gemeente Zwolle

D66 verwacht een betrokken en professionele rol van de gemeente. De signalen over het gebrekkige proces maken dat wij het opdrachtgeverschap van de gemeente tegen het licht wil houden. De vragen die gesteld zijn lees je hier.

Lees ook: Statenzaal: een plek voor kunst en cultuur! Zwolle toont ambitie beeldende kunst

Praat met senioren over het beleid in de stad | Zwolle

GroenLinks GroenLinks Zwolle 05-02-2020 00:00

Een natuurlijke inclusieve samenleving is heel belangrijk. Een maatschappij waarin dus ook ouderen vitaal meedoen en een erkende en gewaardeerde plek hebben, zegt raadslid Margriet Leest.

GroenLinks is optimistisch over de nota die vanuit het college werd gepresenteerd. Margriet: “Dit is de allereerste nota voor senioren door het allereerste college dat deze groep ziet en wil vieren. Dat is heel mooi. Ik ben ook heel blij met de aandacht die het college geeft aan langer thuis wonen en aan de verbinding tussen de verschillende ouderenprogramma’s. Het is ook prijzenswaardig dat het college de broodnodige aandacht geeft aan cultuursensitieve zorg en aan LHBTI-senioren.” Al met al is Margriet voorzichtig tevreden met de nieuwe plannen van het college.

Inclusie begint met mee praten

In Zwolle praten we over inclusie en participatie in de samenleving. Juist daarom is het heel goed dat in de voorbereiding van deze seniorenagenda senioren zelf aan het woord zijn gelaten. Margriet: "Alleen met een warme betrokkenheid en in gesprek met de doelgroep kun je écht resultaat boeken. Kortom, niet alleen maar over de senioren praten, maar met de senioren. De gemeente heeft een goed begin gemaakt door al met een aantal belangenbehartigers van de senioren te praten. Ik vind dat we we dat in de toekomst nog veel meer moeten doen."

Inzetten op toegankelijkheid

Bij activiteiten in de stad hechten we waarde aan toegankelijkheid, in ruimste zin van het woord. Margriet benadrukt in haar betoog het belang van groen en vertier in de buurt van de ouderen, maar ook het belang van een betere infrastructuur, waardoor allen met een rolstoel, scootmobiel of rollator zich veel soepeler kunnen bewegen. Het is daarnaast voor GroenLinks essentieel dat activiteiten ook toegankelijk zijn voor ouderen met een kleine beurs.

Inzet van innovatie en aansluiting met het onderwijs

GroenLinks ziet mogelijkheden om in Zwolle nog meer gebruik te maken van e-health, en te zorgen voor een betere aansluiting met het Zwolse onderwijs. Digitalisering en domotica kunnen op vele slimme manieren hulpmiddelen zijn voor de senior zelf en voor hulpverleners en mantelzorgers. Hiermee kunnen meer senioren bereikt worden. Ze kunnen hierdoor veel meer meedoen in de samenleving, en actief en flexibel worden of blijven. Margriet: "Zwolle moet niet wegkijken maar vooruitkijken naar de toekomst, ook in de wereld van gezondsheidszorg en welzijn. Ook hier is technologie al ver gevorderd en wordt al ruim ingezet als praktisch hulpmiddel."

Ook de Zwolse onderwijsinstellingen hebben veel kennis over vernieuwingen en verdiepingen in de gezondheidszorg en welzijn. Margriet: "Zij kunnen hierbij aansluiten waardoor een veel stabielere keten van zorg aan alle senioren ontstaat, met aandacht voor hun specifieke achtergronden. Ik denk dat de inzet van innovatieve mogelijkheden voor Zwolle veel kan opleveren. Op deze manier zorgen we ook voor een mooie link tussen oudere en jongere Zwollenaren."

Deze visie is een prachtige startvisie voor ons ouderenbeleid. GroenLinks is blij dat er meer aandacht is voor het welzijn van ouderen jn onze stad. Dat is belangrijk zeker in een tijd dat we met elkaar steeds ouder worden en er ook steeds meer ouderen zijn. Deze visie is daarom een mooi groeidocument waarmee we in de toekomst verder kunnen bouwen aan een gezonde en inclusieve stad ook voor ouderen.