Nieuws van politieke partijen over BuitenGewoon Leefbaar (BGL) inzichtelijk

36 documenten

BuitenGewoon Leefbaar over de meerjarenbegroting

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 11-11-2019 18:45

Nederland loopt met 18 miljoen mensen met evenzovele wensen t.a.v. wonen, werken en recreëren tegen grenzen aan. Niet alles kan! Maar vanuit verschillende perspectieven en belangen wordt verschillend gedacht over welke grenzen het gaat, wat wel of niet kan en hoe dat het beste kan worden opgelost. Complexe vragen waar we als samenleving mee op de proef worden gesteld, maar weet dat verandering van alle tijden is.

Het is belangrijk om de mensen dicht bij de lokale overheid te houden en ervoor te zorgen dat er met respect naar elkaars standpunten wordt geluisterd om via dialoog te komen tot maatschappelijk acceptabele oplossingen. Wij dienen om die reden mede met het CPB de motie in: Steenwijkerland is trots op de boer”. Deze groep heeft het moeilijk en krijgt het zwaar voor de kiezen. We mogen niet van één sector vragen een probleem op te lossen waar we als samenleving verantwoordelijk voor zijn. We zullen op lokaal niveau moeten kijken hoe we hier met alle sectoren gezamenlijk verstandig mee omgaan.

Dat gezegd hebbende, wil ik het college en de ambtelijke uitvoerders complimenteren voor de heldere stukken die ze hebben aangedragen. We liggen t.a.v. de diverse programmaonderdelen op koers, maar…. dat betekent zeker nog niet dat we er zijn.

Wat betreft de financiering van de programmabegroting wordt duidelijk dat het uitgangspunt ‘niet meer dan een trendmatige verhoging van de lokale lasten” uit het coalitieakkoord door het College op dit moment voor 2020 niet wordt gehaald. Het is een schrale troost dat wij daar niet alleen in staan. Omringende gemeenten hebben met dezelfde tegenvallers te maken.

Het college heeft de tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk en oplopende kosten voor de jeugdzorg grotendeels kunnen opvangen met een bezuinigingsherijking van 2 miljoen voor bestaand beleid. Een flinke bezuiniging, maar dat was niet genoeg. Omdat we naar de toekomst ook moeten inspelen op de omgevingswet, energietransitie, WMO en willen blijven investeren in andere voor onze kernen belangrijke voorzieningen. Om een gemeente te kunnen blijven die we met elkaar willen zijn.

Het College stelt voor om van onze inwoners met 3% extra, een hogere bijdrage in de WOZ te vragen dan trendmatig en ook van onze toeristen wordt een extra bijdrage gevraagd. De afvalstoffenheffing valt hoger uit omdat ze door tegenvallende inkomsten via de aandelen van Rova niet kostendekkend zijn. Dat is een landelijk en regionaal probleem. Het diftar systeem principe dat Steenwijkerland hanteert, blijkt landelijk de beste oplossing om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wij verwachten dat de in gang gezette reorganisaties van de IGSD en de gemeentelijke organisatie op korte termijn ook vruchten afwerpt t.a.v. de kosten in de bedrijfsvoering maar vinden het op dit moment verstandig om gedurende de reorganisatie niet, nog meer dan de aangegeven 125.000 euro op de bedrijfsvoering te bezuinigen.

Onze inwoners vangen nu voor 2020 de financiële onzekerheden op om de begroting sluitend te krijgen. Graag willen we aandacht vragen voor inwoners die hierdoor mogelijk in de problemen komen. Kan de portefeuillehouder aangeven dat ze hier allert op is en dat niet laat gebeuren?

BGL wil het College met oog op 2021 en 2022 nadrukkelijk vragen, gericht op zoek te gaan naar mogelijkheden om de huidige, meer dan trendmatige verhoging van de WOZ richting burgers te compenseren. Zodat over de collegeperiode als geheel, het uitgangspunt, niet meer dan een trendmatige verhoging wel wordt behaald. We zijn om die reden mede indiener van de motie van de VVD samen met de PVDA en CU.

Gezien het gebruik van de recreatieve sector van onze voorzieningen en de komende investeringen is BGL van mening dat de bijdrage vanuit de toeristische sector in de toekomst wel mag worden verhoogd. Samen met de sector zal gekeken moeten worden waar in de breedte mogelijkheden zijn om dat zo fair mogelijk te doen. Transparantie over de besteding van de middelen die de toeristische sector bijdraagt is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We zijn om die reden mede indiener van de motie van de PVDA, VVD en CU.

De PAS is in mei gesneuveld en heeft tot de huidige stikstofcrisis geleid. De stikstofcrisis is geen dossier waarover wij op lokaal niveau beslissen. Wel worden onze inwoners en ondernemers hiermee geconfronteerd. Hoe deze crisis afloopt is lastig te voorspellen, maar de kans is aanwezig dat we als gevolg van nieuw spelregels, in Steenwijkerland niet alle projecten tijdig kunnen oppakken. Dit heeft consequenties voor onze uitvoeringsbudgetten. Als zich dit voordoet, hoe gaat het college daar mee om?

Wat betreft de inhoudelijke bestuursprogramma’s willen wij graag de volgende zaken meegeven:

Inwoner op 1: Wij zijn blij met de mogelijkheid dat inwoners ook zonder afspraak weer geholpen kunnen worden in het gemeentehuis. Dat er een spreekuur is voor onze inwoners met wethouders en dat inwoners de subsidieregeling inwonersinitiatieven weten te vinden. Het klantcontact richting onze inwoners is belangrijk en wij hopen dat de acties die worden ingezet straks aantoonbaar hun vruchten gaan afwerpen.

Duurzaamheid: De energietransitie is een complexe opgave. Dat besef is inmiddels ingedaald en op diverse thema’s wordt hier met maatschappelijke partners gewerkt aan oplossingen die voor Steenwijkerland werken. Dat is ook nodig met oog op een opgave vanuit de RES waar wij als gemeente gevraagd worden een realistische bijdrage te leveren. Van belang is om na te denken hoe we hier onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk bij betrekken.

Werk aan de Winkel: We hebben hier stevige ambities aangegeven, we liggen op koers in de te nemen stappen maar voor de uitvoering zijn vele partijen nodig die met elkaar investeringsbeslissingen moeten nemen. Het is van belang om hier als gemeente de faciliterende en stimulerende rol te kunnen blijven pakken die we aangeven. Goede en voldoende mensen zijn van belang.

Samen redzaam: We staan achter de speerpunten van het programma samen redzaam. Hopelijk slagen wij erin met goed beleid en goede afspraken onze inwoners aan voorzieningen op maat te helpen tegen aanvaardbare kosten. Tevens zijn we erg nieuwsgierig naar wat de verkenningen rond het principe van de omgekeerde toets hebben opgeleverd en hoe dit traject verder wordt ingezet.

Mijn Steenwijkerland: Uit het programma mijn Steenwijkerland willen we wijzen op het onderdeel realistische groei van woningbouw in Steenwijkerland. Voor BGL hoort hier nadrukkelijk de woningbouw in dorpen en kernen bij. BGL is verheugd dat corporaties in Steenwijkerland weer sociale huurwoningen gaan bouwen in de noordelijke kernen. Graag zien wij dat de achterstand die hier is ontstaan wordt weggewerkt. Wij verwachten dat het College hier richting de corporatie “druk zet” en mee blijft denken voor die kernen die hier ook nadrukkelijk om vragen maar nog niet in het overzicht staan zoals bijvoorbeeld Ossenzijl. Een kern die ook is getroffen door de verkoop van sociale huurwoningen van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf aan Grouwels.

In het verlengde hiervan, het bestemmingsplan buitengebied is on hold gezet in voorbereiding op de invoering van de omgevingswet en de digitaliseringsopgave. Men hoopt de achterstand in ”oud beleid”, in te halen door te anticiperen op nieuw beleid. Maar… de zienswijzen die bij het bestemmingsplan buitengebied zijn ingediend blijven voorlopig staan. Is het een idee om te kijken, hoe we vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet als gemeente met deze zienswijzen denken om te kunnen gaan. Een leerproces om ons als raad ondersteund door ambtelijker ondersteuning beter te kunnen voor bereiden op die omgevingswet.

Soms doen zich calamiteiten voor t.a.v. de veiligheid in het verkeer. Kruispunt De Klosse is een voorbeeld waar we in de raad over hebben gesproken. Hiervoor staan geen middelen gereserveerd. Hoe zorgen we ervoor dat we dit soort zaken kunnen oppakken?

Er lijken met de normen over de PFAS nieuwe grenzen in beeld!

“Er mag niet meer met modder worden gegooid!”

Maar… voor onze waterrijke regio waar veel wordt gebaggerd brengt het mogelijk ook nog andere risico’s met zich mee. Hoe gaan we daar op inspelen?

Tot slot, de solvabiliteit raakt de ondergrens en de reserves lopen mede door een andere begrotingssystematiek terug. Dat lijkt een nieuw gegeven waar we als raad mee om moeten leren gaan.

Kernenbezoek Paasloo, Oldemarkt en Ossenzijl

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 07-11-2019 14:00

Op donderdag 14 november bezoekt BGL de kernen Paasloo, Oldemarkt en Ossenzijl in het kader van de BGL kernenbezoeken.

BGL vindt het belangrijk om in contact te staan met de inwoners van Steenwijkerland en te horen welke problemen en ontwikkelingen er spelen in de kernen.

Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de gemeente, gaat BGL bij alle kernen op bezoek. In november zijn dit Paasloo, Oldemarkt en Ossenzijl.

Tijdens de inloopavond kunt u aanschuiven voor een kop koffie of thee en een gesprek met fractieleden van BGL. De avond heeft geen agenda en is vrij te bezoeken.

Heeft u vragen voor de fractie? Zijn er belangrijke zaken die in uw kern spelen en die BGL moet weten?

Kom dan langs, u kunt binnenlopen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

In Paasloo vindt u ons in restaurant ‘t Binnenhof. In Oldemarkt zijn wij in restaurant het Hof van Holland en in Ossenzijl kunt u langskomen in dorpshuis de Slinger.

Kernenbezoek Wanneperveen, Sint Jansklooster en Vollenhove

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 08-10-2019 14:12

Op donderdag 10 oktober bezoekt BGL de kernen Wanneperveen, Sint Jansklooster en Vollenhove in het kader van de BGL kernenbezoeken.

BGL vindt het belangrijk om in contact te staan met de inwoners van Steenwijkerland en te horen welke problemen en ontwikkelingen er spelen in de kernen.

Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de gemeente, gaat BGL bij alle kernen op bezoek. In oktober zijn dit Wanneperveen, Sint Jansklooster en Vollenhove.

Tijdens de inloopavond kunt u aanschuiven voor een kop koffie of thee en een gesprek met fractieleden van BGL. De avond heeft geen agenda en is vrij te bezoeken.

Heeft u vragen voor de fractie? Zijn er belangrijke zaken die in uw kern spelen en die BGL moet weten?

Kom dan langs, u kunt binnenlopen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

In Wanneperveen vindt u ons in C.R. Belterwiede. In Sint Jansklooster zijn wij in Dorpshuis Sint Janskamp en in Vollenhove kunt u langskomen in de Burght.

Tinus Holterman geïnstalleerd als burgerraadslid

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 24-09-2019 18:56

Tijdens de raadsvergadering op 24 september is Tinus Holterman geïnstalleerd als burgerraadslid voor BGL.

Wij wensen hem veel succes met het uitvoeren van deze taak.

Nieuwe kernenbezoeken in oktober en november

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 23-09-2019 18:10

In oktober en november gaat BGL verder met de kernenbezoeken door heel Steenwijkerland. In het voorjaar van 2019 werden de eerste negen kernen

van Steenwijkerland bezocht door de fractieleden van BGL en in de komende maanden zullen er nog eens zes bezocht worden.

De kernenbezoeken geven de inwoners de kans om op een toegankelijke manier te laten weten wat er speelt in de kern. Voor BGL is het belangrijk om te horen welke problemen en ontwikkelingen er zijn, zodat BGL een nog betere bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in de kernen van Steenwijkerland.

Het eerste kernenbezoek van het najaar wordt gehouden op 10 oktober, in de kernen Wanneperveen, Sint Jansklooster en Vollenhove. Voor Wanneperveen is C.R. Belterwiede de plaats waar u binnen kunt lopen. In Sint Jansklooster zijn wij in dorpshuis Sint Janskamp en in Vollenhove vindt u ons in de Burght. Inwoners zijn welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

Tijdens de inloopavonden is het mogelijk om in contact te komen met de fractie van BGL. De avonden hebben een open karakter, zonder agenda en verplichtingen. Er kan vrij binnengelopen worden tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen inwoners in gesprek gaan met de aanwezige fractieleden.

Inloopavonden oktober en november:

10 oktober:

Wanneperveen: C.R. Belterwiede

Sint Jansklooster: Dorpshuis Sint Janskamp

Vollenhove: De Burght

14 november:

Paasloo: Restaurant ‘t Binnenhof

Oldemarkt: Restaurant het Hof van Holland

Ossenzijl: Dorpshuis de Slinger

Staat uw kern hier nog niet tussen? In het voorjaar van 2020 krijgen de bezoeken een vervolg in de andere kernen van Steenwijkerland. Ook zijn wij altijd bereikbaar via de contactmogelijkheden op onze website en social media.

Schriftelijke vragen aan het college over schaarste op het energienet

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 20-09-2019 07:37

Schriftelijke vragen aan het College conform artikel 39 van

Giethoorn,

Aan het College van B&W Steenwijkerland

Onderwerp: Schaarste op het energienet

Geacht College,

Steenwijkerland moet een forse inspanning leveren om de energie doelstellingen te halen, veel inwoners en bedrijven spelen daar in toenemende mate goed op in. Er ligt inmiddels ruim 10 hectare zonnepanelen op de daken in Steenwijkerland, en de doelstelling van het College Steenwijkerland is dit in 2020 op 50 hectare op daken te realiseren. Op dit moment is er in het overgrote gedeelte van Overijssel waaronder de gehele Gemeente Steenwijkerland schaarste voor teruglevering op het energienet. Doordat er vorig jaar meer zonneparken zijn voorbereid of gerealiseerd.

De afgelopen voorjaarsronde (maart-april) voor het aanvragen van SBE+ subsidie zijn landelijk 5376 aanvragen gedaan voor zonnepanelen op daken met een jaarproductie van 22.5 petajoule, in Overijssel zijn honderden aanvragen gedaan waaronder ook meerdere aanvragen vanuit Steenwijkerland. Al deze aanvragen zijn gehonoreerd omdat de subsidie niet overschreven was. Echter nu komt het grote probleem, door de schaarste van teruglevering op het net wordt er geen offerte uitgebracht door de netwerkbeheerder voor de aansluiting, maar wordt de aanvrager op een interesselijst geplaatst.

De toegezegde SDE+ subsidie is 1,5 jaar geldig en moet de installatie daadwerkelijk produceren, wordt die deadline niet gehaald dan vervalt de toegezegde SDE+ subsidie. Ook mag deze aanvrager de eerste 3 jaar geen aanvraag meer doen. Kort door de bocht komt erop neer dat alle goede plannen van plaatsing van zonnepanelen voor teruglevering binnen onze gemeente 5 jaar vertraging gaan oplopen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Ook in onze Gemeente zijn ondernemers die op deze manier mee geconfronteerd worden, met deze problematiek halen we de uitbreiding van 50 hectare zonnepanelen op daken in 2020 niet. De kans is zeer groot dat de komende 5 jaar, de ontwikkeling van zon op daken met teruglevering volledig stil komt te liggen.

De BGL fractie heeft de volgende vragen;

Is het College op de hoogte van dit probleem?

Is het College bereid om dit probleem aan te kaarten bij de Provincie en de netbeheerders, en samen met die partijen actief op zoek te gaan naar oplossingen voor de SDE+ aanvragers die de boot dreigen te missen als gevolg van capaciteitsproblemen op het energienetwerk?

Is het College bereid om deze problematiek bij de minister neer te leggen en zich in te zetten om de rechten van de SDE+ subsidie aanvragers veilig te stellen? Met andere woorden dat zij niet de dupe worden van schaarste op het net en de rechten op de toegekende SDE+ subsidie behouden totdat er een oplossing is gevonden van de schaarste op het net.

Wil het College de raad op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen?

Namens de fractie van BGL

BGL bezoekt agrarische ondernemers tijdens ‘Over het Hek’

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 09-09-2019 17:59

Op zaterdag 7 september vond ‘Over het Hek’ plaats. Tijdens deze dag kon je een kijkje nemen bij agrarische ondernemers. Dit evenement wordt georganiseerd door LTO Steenwijkerland.

Dit jaar ging de BGL fractie, bestuur en wethouder op de fiets een aantal van deze bedrijven bezoeken. ’s Ochtends hebben we een aantal mooie bedrijven bezocht in de omgeving van Blokzijl. Het was mooi om deze bedrijven van binnen te zien en mooie gesprekken te voeren met enthousiaste ondernemers en overige bezoekers die bij deze bedrijven rondliepen. ’s Middags zijn we naar Kallenkote gegaan en hebben daar de Maargies Hoeve bezocht. Ook hier hebben we weer goede gesprekken kunnen voeren met de bezoekers die er rondliepen.

We kijken terug op een geslaagde activiteit wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Over het Hek 2019

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 28-08-2019 17:06

Op zaterdag 7 september 2019 vindt in Steenwijkerland de 12e editie van de plattelandsdag ‘Over het Hek’ plaats. Diverse bedrijven doen hier aan mee. Een overzicht van de deelnemende bedrijven vind je op www.overhethek.nl. Op 27 of 28 augustus krijg je een flyer in de brievenbus van de organisatie met de laatste informatie. Bij campings, winkels en restaurants hangt al een poster van Over het hek 2019.

Buitengewoon Leefbaar Steenwijkerland (BGL) wil graag meedoen aan de plattelandsdag met de leden, de gemeenteraadsleden, de wethouder en de bestuursleden en hun familie. Zo ontmoeten we elkaar, krijgen we gezamenlijk een goed beeld van de agrarische ontwikkelingen in de gemeente en komen we in gesprek met andere inwoners.

Het is de bedoeling om, zo mogelijk, de bedrijven op de fiets te bezoeken. Om zoveel mogelijk bedrijven te bezoeken starten we op twee plaatsen, vanuit MFC Hoogthij in Steenwijkerwold en vanuit MFC De Ploats in Blokzijl. De start is om 10.00 uur en we proberen om 16.00 uur weer terug te zijn. BGL zorgt voor wat versnaperingen voor onderweg.

Wij nodigen leden van harte uit om met BGL mee te doen aan het initiatief ‘Over het hek 2019’ op zaterdag 7 september a.s.

Wij verzoeken je om je vóór dinsdag 3 september a.s. op te geven op het mailadres secretaris@buitengewoonleefbaar.nl en daarbij aan te geven met hoeveel personen (met hun namen) je wilt meedoen en of je per fiets, auto of ander voertuig wilt meedoen en of je in Steenwijkerwold of Blokzijl wilt starten.

Wij hopen op een goede deelname!

Visie BGL op de PersPectiefNota Steenwijkerland 2020-2023

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 28-08-2019 16:55

Wij hebben ons als Buitengewoonleefbaar samen met onze coalitiepartners vol ingezet voor een ambitieus coalitieakkoord “Door verbinding naar resultaat”. We proberen dat te realiseren door in te zetten op vijf integrale programma’s en 10 daarmee verbonden speerpunten. Ook hebben wij uitgangspunten geformuleerd over de bestuursstijl en een gezonde financiering.

De financiering staat met oog op de huidige cijfers voor de toekomst onder druk. De PPN geeft dit helder aan. De grootste tegenvallers zijn de naar beneden bijgestelde BUIG-gelden en bezuiniging op Jeugdzorg vanuit het Rijk terwijl de kosten voor de jeugdzorg stijgen. De meicirculaire heeft enige verlichting gebracht maar niet genoeg. Dat is gezien de hoogte van de oplopende tekorten zorgelijk!

Uiteraard, is het van belang dat wij als gemeente zelf met betrokken partijen goed naar de uitgaven in de Jeugdzorg gaan kijken. Waar valt op een verantwoorde manier nog ruimte te vinden? Wij hopen dat de in het plan van aanpak voorgestelde maatregelen en interventies helpen om grip te krijgen op de stijgende kosten in de jeugdhulp. Maar dit traject kost tijd en zal zorgvuldig moeten gebeuren.

BGL vindt het niet wenselijk om alle andere ambities in de gemeente op slot te moeten zetten om bezuinigingen vanuit het Rijk op dit domein op te kunnen vangen. Aangezien deze problematiek landelijk speelt vindt BGL het slim dat Steenwijkerland die boodschap samen met andere gemeenten richting Rijk communiceert. BGL kan zich vinden in het voorstel om via een niet sluitende PPN dit signaal te onderbouwen.

Ondanks de huidige economische tegenwind, blijft BGL onversaagd aan de ambities uit de programmabegroting van 2019 – 2022 te blijven werken. Om ruimte te houden voor nieuw beleid, waaronder de verplichte invoering van de omgevingswet. Zullen er stevige keuzes gemaakt moeten worden. Dat is niet eenvoudig en vraagt om durf en vertrouwen dat we dat met elkaar kunnen doen, ook als het moeilijk wordt.

BGL kan zich grotendeels vinden in de keuzes die in de PPN worden voorgesteld om onze uitgaven vanaf 2020 via bestuurlijke herprioritering voor een bedrag ter grootte van ongeveer 2 miljoen euro structureel naar beneden bij te stellen. Complimenten aan het College voor het heldere herprioriterings-overzicht, al is de boodschap verre van leuk!

– BGL is geen voorstander van het verminderen van het mantelzorg compliment en zal mede indiener zijn van het amendement om dit voorstel terug te draaien.

– Wij realiseren ons dat veel van de voorstellen nog nader moeten worden onderzocht en uitgewerkt in samenwerking met de partijen die met deze herprioritering te maken krijgen. In de informatie die dat gaat opleveren kunnen redenen naar voren komen om

onderdelen uit de herprioritering te herzien. Wij hopen dat er in de toekomst meevallers zijn die dit kunnen opvangen.

BGL begrijpt het voorstel van het College om terughoudend te zijn met nieuwe claims. Wel moeten we deze vanuit de samenleving aangedragen ideeën die in moties zijn benoemd of in herinnering zijn gebracht serieus bekijken en afwegen in relatie tot de mate waarin ze bijdragen aan ons coalitieprogramma.

– De vraag naar een rondweg om Blokzijl leeft al een tijdje. Eerdere verkenningen maken duidelijk dat provincie en Rijk tot nu toe niet wilden bijdragen. Voor de gemeente alleen is de investering te hoog. Doorstroming en veiligheid zijn belangrijk aandachtspunten. Hiervoor is nu een bedrag opgenomen in de PPN. Gezien de financiële situatie staat BGL op het standpunt dat een rondweg pas realistisch wordt als er substantieel middelen door derden worden ingebracht. Hier kunnen we als gemeente samen met Blokzijl mogelijk creatiever worden dan we tot nu toe zijn geweest. Kunnen we kosten besparen met het inzetten van een tweedehands brug? Voorkom dat kansrijke trajecten voor de rondweg worden ondermijnt door andere plannen/ontwikkelingen. Wij verwachten dat het college actief blijft zoeken naar mogelijkheden voor een substantiële financiële ondersteuning van derden. Als daar zicht op is, zal BGL zich hard maken dat Steenwijkerland daarin ook haar aandeel neemt.

– De motie bespeelbaarheid van de velden die wij als BGL mede hebben opgesteld leverde nuttige informatie op. Bij veel verenigingen hebben de ingrepen geholpen, maar sommige verenigingen hebben nog problemen die ze graag verholpen zien. Een aantal verwacht dat het beste met een trainingskunstgrasveld te kunnen doen. Ook is duidelijk geworden dat alleen al de vervangingsinvestering van de toplaag van bestaande kunstgrasvelden om flinke investeringen vragen aangezien daar in het verleden niet door de gemeente of verenigingen is gereserveerd. Het collegevoorstel speelt hier op in door onderscheid te maken tussen drie scenario’s basis, basisplus en Luxe. Voor BGL is onduidelijk waar dit onderscheidt tussen basis en luxe als het om kunstgras gaat precies op is gebaseerd. Uit eerdere raadstukken wordt dit onderscheid ook niet duidelijk afgebakend. Het lijkt erop dat een aantal kunstgrasvelden zijn aangelegd op een gunstig moment toen het toevallig kon. Daar is niks mis mee, maar we willen wel graag duidelijke regels voor iedereen die transparant en navolgbaar zijn. Gezien de PPN verwachten wij niet dat er in de nabije toekomst meer geld voor de bespeelbaarheid van sportvelden zal kunnen worden uitgegeven. Met het huidige voorstel betekent dit, dat verenigingen die nu al kunstgras hebben niet bij hoeven te dragen en verenigingen die dat in de toekomst ook willen of nodig hebben in belangrijke mate wel. BGL vindt het dan eerlijk om van alle verenigingen die gebruik willen maken van kunstgras een evenredige bijdrage te vragen zodat de totale kosten voor de gemeente niet onbeheersbaar stijgen. Dat is geen eenvoudige opgave maar wel een die we onder ogen moeten zien als we de bespeelbaarheid van velden voor alle verenigingen in Steenwijkerland van belang vinden. Om die reden zijn wij mede indiener van de motie Bespeelbaarheid Sportvelden.

Terugkijkend vanaf de start van het coalitieprogramma zien wij als BGL dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar ook dat we ondertussen al mooie resultaten hebben bereikt. Op diverse onderdelen is in samenwerking met maatschappelijke partijen vooruitgang geboekt in het concretiseren van gezamenlijke ambities en plannen en zijn oplossingen gevonden voor lastige uitdagingen:

– De Markt in Steenwijk heeft een mooie impuls gekregen. Ondanks dat niet alles kon worden gerealiseerd door stijgende kosten in de bouw is dit naar tevredenheid van de meeste betrokkenen opgelost.

– Het onderwijshuisvestingsplan is na de constatering dat onderdelen vergeten waren in goed onderling overleg herzien om daadkrachtig door te kunnen gaan.

– De IGSD staat aan de vooravond van ontmanteling en de gemeentesecretaris is aan het verkennen hoe de mensen en de taken waar ze voor staan op een slimme goede en zorgvuldige manier in onze eigen organisatie kunnen worden ingebed. De visie op die toekomstige manier van werken bepaald mede het programma van eisen t.a.v. de huisvesting. In afwachting van die uitkomst heten wij als BGL de nieuwe collega’s van onze gemeentelijke organisatie alvast van harte welkom!

– Het is fijn dat uit de tussentijdse rapportages en het jaarverslag van Sociaal Werk de Kop een positief beeld laten zien. Het aantal inwoners dat ondersteund wordt groeit, evenals de tevredenheid over deze ondersteuning.

– Het plan van aanpak voor de Jeugdzorg ziet er doordacht uit en biedt hoop op het beheersbaar houden van de stijgende kosten en mogelijk meer.

– Het bidbook heeft duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om middelen te vinden bij provincie en mogelijk ook Rijk als je met elkaar durft te kiezen voor een visie op hoofdlijnen. Die vervolgens nader moet worden uitgewerkt in “goed” onderling overleg. Wat ons betreft mag hier ook aandacht zijn voor het in de toekomst betaalbaar houden van de investeringen die nu worden gedaan om het toerisme op een goede manier te spreiden.

– Ook komen onze ambities t.a.v. duurzaamheid steeds concreter in beeld. Steeds meer initiatieven en ideeën die zijn ingebracht tijdens de G1000 worden uitgewerkt samen met enthousiaste en kundige inwoners. Met het vaststellen van de beleidskaders Zon op Land een belangrijke eerste stap gezet om een deel van die ambities straks ook te kunnen realiseren. Er is nog een lange weg te gaan langs diverse duurzaamheidsporen waaronder die van Windenenergie, maar de tijd van afwachten wat anderen voor ons goed achten is voorbij, wij komen in de lead!

– Voor de school in Giethoorn zijn belangrijke stappen gezet en ook voor de school in Tuk lijkt een locatie binnen handbereik te komen.

– De kans op de komst van een Hypermarkt neemt af nu er zich nog niemand voor heeft gemeld.

– Het bouwen van sociale huurwoningen in de Noordelijke kernen zien wij als een belangrijk en positief signaal om betaalbaar wonen mogelijk te maken en houden. Ossenzijl en andere kernen zouden hier ook van moeten kunnen profiteren. Sociale huurwoningen zijn voor de toekomst van onze inwoners en jeugd van groot belang.

Is het allemaal even eenvoudig, nee, worden er fouten gemaakt, ja, helaas! Zetten we met elkaar stappen voorwaarts? Jazeker, is onze volle overtuiging.

Wij gaan door met het nastreven van onze ambities en verwachten er de komende periode veel te kunnen realiseren. Dat vertrouwen is er omdat binnen de gemeentelijke organisatie ook veranderingen in gang worden gezet om meer integraal te werken met korte lijntjes naar elkaar en de samenleving, in dienst van die samenleving. Waarbij we die samenleving op onderdelen ook meer verantwoordelijkheid durven geven. Een spannend en uitdagend traject.

BGL wil het college een compliment geven voor de wijze waarop ze opkomt voor haar inwoners als het gaat om het tegengaan van laagvliegen vanaf Lelystad Airport over onze gemeente en gaswinning in onze gemeente.

Met het indienen van zienswijzen en het in gesprek gaan met actieve en bezorgde inwoners wordt duidelijk dat Steenwijkerland ook kritisch durft te kijken naar besluiten van hogere bestuurslagen die niet altijd goed uitpakken voor onze inwoners.

Op dit moment ligt er een aanvraag van Vermillion om gas te winnen vanuit het “kleine gasveld” Blesdijke. Aangezien de rechten van onze inwoners bij mogelijke schade niet goed zijn afgedekt, verwachten wij dat Steenwijkerland hier ook een zienswijze voor indient. Tevens willen wij onze inwoners in Steenwijkerland er op attenderen dat ook zij een zienswijze in mogen dienen. Dit versterkt hun positie als later mocht blijken dat er schade is ontstaan aan hun bezit. Via GasDrof zijn er voorbeeld zienswijzen waar inwoners gebruik van kunnen maken.

Tot slot, BGL is op voorhand geen voorstander van het verhogen van de lokale lasten. Dat hebben wij ook zo aangegeven in ons verkiezingsprogramma. Maar als de rijksmiddelen dusdanig worden gekort dat als gevolg daarvan door ons belangrijk geachte lokale voorzieningen in de knel dreigen te komen, dan zijn wij als BGL bereidt om daar opnieuw naar te kijken. T.a.v. de toeristenbelasting lijkt er nog ruimte te zijn, al beseffen wij ons ook dat dit een complex terrein is waarbij ook gekeken moet worden naar de rechtvaardigheid van de verdeling van de lasten over de diverse betrokkenen.

Kernenbezoek Kuinre, Blankenham en Willemsoord/Witte Paarden/Marijenkampen

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) BuitenGewoon Leefbaar (BGL) Steenwijkerland 07-05-2019 05:22

Op donderdag 9 mei bezoekt BGL de kernen Kuinre, Blankenham en Willemsoord/Witte Paarden/Marijenkampen in het kader van de BGL kernenbezoeken. BGL vindt het belangrijk om in contact te staan met de inwoners van Steenwijkerland en te horen welke problemen en ontwikkelingen er spelen in de kernen. Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de gemeente, gaat BGL bij alle kernen op bezoek. In mei zijn dit Kuinre, Blankenham en Willemsoord/Witte Paarden en Marijenkampen.

Tijdens de inloopavond kunt u aanschuiven voor een kop koffie of thee en een gesprek met fractieleden van BGL. De avond heeft geen agenda en is vrij te bezoeken. Heeft u vragen voor de fractie? Zijn er belangrijke zaken die in uw kern spelen en die BGL moet weten? Kom dan langs, u kunt binnenlopen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

In Kuinre vindt u ons in dorpshuis de Botter. In Blankenham zijn wij in Dorpshuis de Skulpe en voor Willemsoord/Witte Paarden en Marijenkampen kunt u langskomen in café de Steen.

Wij zien u graag!

Mocht u niet langs kunnen komen maar u wilt wel wat kwijt aan onze fractie dan kunt u dit uiteraard mailen naar secretaris@buitengewoonleefbaar.nl of vul het contactformulier in op de website.