Nieuws van politieke partijen over Christelijke Arbeiders Partij (CAP) inzichtelijk

50 documenten

Onderhandelen over nieuwe coalitie – CAP ziet mogelijkheden.

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) SGP VVD CDA Bunschoten 25-09-2019 15:52

Op woensdagavond 18 september 2019 “ontplofte” de coalitie CU en VVD. De VVD stapte uit de coalitie. Het lukte de VVD en CU de afgelopen periode niet om op belangrijke dossiers als bestuurlijke vernieuwing, stijgende zorgkosten en financiën overeenstemming te bereiken. Dat leidde bij de VVD tot grote irritatie, zodat de partij de laatste tijd regelmatig (en tot wederzijdse tevredenheid) samenwerking zocht met de oppositie.

Burgemeester Melis van de Groep liet weten dat het uiteenvallen van de coalitie niet ‘in de lijn der verwachting’ lag en meldde: ,,Ik hoop dat de partijen op een constructieve wijze tot een nieuw bestuur komen.”

Dat verzoek is voortvarend opgepakt en op dinsdag 24 september verkenden de fractievoorzitters van alle partijen in de raad (met ieder een secondant) op initiatief van de CU (als grootste partij) over hoe nu verder en hoe te komen tot een nieuwe “regering”. Deze bijeenkomst leidde tot een besluit van VVD, SGP, CDA en CAP om gezamenlijk te proberen een nieuwe coalitie te vormen. Als gevolg hiervan staat de CU nu voorlopig “buitenspel”.

De CAP zal zich in de komende onderhandelingen constructief opstellen en streeft er naar om samen met CDA, VVD en SGP een coalitie te vormen die er wel in slaagt om op dossiers als bestuurlijke vernieuwing, stijgende zorgkosten en financiën overeenstemming te bereiken. Dit in het belang van alle inwoners en zonder de allerzwaksten uit het oog te verliezen. Wij willen, net als onze partners in de onderhandelingen en ondanks onze verschillen, komen tot een pragmatische aanpak van de diverse problemen, waaronder ook de stijgende zorgkosten. Maar ook het voor- of nascheiden van ons afval en de woningbouw (een huis dreigt voor veel jongelui onbetaalbaar te worden) vereist kordaat beleid. Aan het vooruitschuiven van besluiten, het traineren van moties en (zelfs tegen beter weten in) je eigen zin doordrijven, moet een eind komen. Het is tijd voor een nieuwe brede coalitie. Een coalitie, het woord zegt het al, is een verbond of samenwerkingsverband tussen verschillende groepen of partijen. Dat doe je dus SAMEN. Het is geven en nemen, maar je respecteert elkaar en je doet het samen. Je spreekt af en je houd je woord.

Volgens de CAP is er ruimte voor zo’n coalitie van goede wil, mede gezien de respectvolle wijze waarop betrokken partijen de afgelopen jaren elkaar in de raad en de politiek in het algemeen bejegenden.

In alle oprechtheid en bescheidenheid: onzerzijds zijn er geen redenen om niet met VVD, CDA of SGP te praten over een nieuwe coalitie.  Integendeel. We hebben met die partijen de afgelopen tijd goed samengewerkt. De huidige politieke situatie is dan ook geen bedreiging. Integendeel, het is een schitterende kans om eens heel anders politiek te bedrijven. Niet alles dichtplakken met krantenpapier, maar ramen open, zuurstof er in (dat is weer eens wat anders dan CO2 en stikstof). Niet met één partij die het liefst alles dicteert, maar met respect voor verschillen invalshoeken, besturen op hoofdlijnen en niet alles dicht regelen tot 6 cijfers achter de komma. Elkaar wat gunnen. En vooral de burgers er meer bij betrekken in plaats van : “wij weten wel wat goed voor u is”.

Het is tijd voor een nieuw elan, een frisse wind, respect voor het oude, maar vooral een doortastend bestuur. Aan de CAP zal het niet liggen! Het bestuur van de CAP heeft de fractie dan ook mandaat gegeven de onderhandelingen over de nieuwe coalitie in te gaan en genoemd doel voor ogen te houden. Het is nu tijd voor een hecht team, een team dat scoort!  Voor u. De CAP wil daar graag aan bijdragen. Daar mag u ons op afrekenen.

Dirk Koelewijn – vz CAP

Coalitie Bunschoten ontploft.

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 19-09-2019 13:40

Beter ten halve gekeerd…. @DeVVDBunschoten toont lef en stapt uit coalitie! #respect

Jammer voor @CUBunschoten, maar je mag je coalitiepartner ook wel eens wat gunnen. #vastgeroest #macht.

Algemene ledenvergadering wordt verzet naar 30 april 2019 !

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 05-04-2019 13:06

Vooruitlopend op een nieuwe uitnodiging die aan de leden zal worden verzonden, laat het bestuur weten dat de geplande algemene ledenvergadering van 16 april aanstaande geen doorgang kan vonden. Door een misverstand blijkt de zaal van de postduivenvereniging tweemaal te zijn verhuurd en alles afwegende moet de CAP nu wijken voor de LOS die dezelfde avond ook vergadert.

De algemene ledenvergadering zal nu plaatsvinden op dinsdag 30 april 2019. Aanvang 20:00 u.

Onze welgemeende excuses voor deze gang van zaken.

Wanprestatie

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 05-04-2019 11:57

Gemeente / Waterschap – eerst ontkennen – schoorvoetend toegeven – daarna borstklopperij en dwangsommen – maar na veel en jaren praten – geen resultaten. #Westdijk #gajeschamen #hogesalarissenonwaardig

Denk anders, de CAP.

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 15-03-2019 18:55

Je moet soms erg veel geduld hebben. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen vergt veel geduld, zeker als CU de macht boven gezag hanteert. Men wisselt van standpunt als een blad aan een boom.

Algemene ledenvergadering CAP 16 april 2019

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 12-03-2019 15:00

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CAP, dinsdag 16 april 2019

Locatie: clubgebouw P.V. Ons Genoegen, Pr. Joh. Frisostraat 13.  Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:

Opening door de voorzitter

Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst

Vaststellen notulen ALV 17 april 2018

Verslag kascontrolecommissie

Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie

Financieel jaarverslag en toelichting penningmeester

Koffiepauze – in de pauze kunt u schriftelijke vragen indienen bij de voorzitter

Periodiek aftreden als bestuurslid:

Verantwoording activiteiten / jaaroverzicht door de fractievoorzitter / commissieleden

Rondvraag

Sluiting door fractievoorzitter.

Na de vergadering is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

U bent van harte uitgenodigd. Tot ziens op 16 april 2019.

Namens het bestuur van de CAP,

Door bewoners gekozen raad te kakken gezet.

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 08-03-2019 19:45

Burgemeester geeft zonder raadsvoorstel €12.000,- van uw centen kado aan Amersfoort #machtspolitiek #koningsdag