Nieuws van politieke partijen over Christelijke Arbeiders Partij (CAP) inzichtelijk

55 documenten

Wim en Henk beëdigd

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) SGP VVD CDA ChristenUnie Bunschoten 29-11-2019 09:00

De nieuwe coalitie van CAP, CDA, SGP en VVD is van start gegaan en kan beginnen met de uitvoering van het coalitieakkoord “Nieuwe wegen, vaste waarden! Tijdens een bijzondere raadsvergadering op donderdag 28 november 2019 werden  drie nieuwe wethouders beëdigd en geïnstalleerd. Van links naar rechts (toegesproken door onze burgemeester) Huig van Barneveld (SGP), Peter van Asselt (CDA) en Wim de Jong (CAP).

De vergadering werd enigszins ontsierd door een gênant optreden van de fractievoorzitster van de ChristenUnie, voor wie de druiven van het niet meer vertegenwoordigd zijn in het college van B&W klaarblijkelijk erg zuur waren. De fractie van de CU stemde zelfs als geheel tegen de benoeming van de drie wethouders, een in de plaatselijke politiek nog nooit vertoonde halsstarrigheid. Erg jammer en niet nodig.

Tijdens dezelfde raadsvergadering werd Henk Bos beëdigd als raadslid  voor de CAP als opvolger van Wim de Jong. Henk die al jarenlang erg actief is voor de CAP zal samen met Arian van Diermen de kar gaan trekken.

En nu kan het nieuwe college dus van start. Heb en houd vertrouwen in elkaar en maak van het coalitieakkoord een succes. Het wordt hard werken, maar dat is Spakenburgers eigen. Ga er voor!

Het bestuur van de CAP feliciteert hierbij de nieuwe wethouders en het nieuwe raadslid van harte met hun benoemingen.

Uniek en historisch!

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) SGP VVD CDA Bunschoten 25-11-2019 15:21

U bent van harte uitgenodigd!

Bijzondere raadsvergadering donderdag 28.11.2019 19:30 uur in het gemeentehuis. Een historisch unieke coalitie treedt aan. De nieuwe wethouders Wim de Jong (CAP), Peter van Asselt (CDA) en Huig van Barneveld (SGP) worden beëdigd om samen met blijvend wethouder Rick Beukers (VVD) en onze burgemeester een ultravernieuwend en fris college van B&W te vormen. Tevens zal Henk Bos worden beëdigd als raadslid als opvolger in de CAP-fractie van Wim de Jong. #vooruitstrevend #vernieuwend

Nieuwe wegen, vaste waarden!

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) SGP VVD CDA Bunschoten 22-11-2019 10:02

De kogel is door de kerk. De onderhandelingen tussen

CAP, CDA, SGP en VVD hebben een historisch coalitieakkoord opgeleverd, getiteld ‘Nieuwe wegen, vaste waarden!’ Het akkoord werd donderdag 21 november 2019 ondertekend. En dat betekent tevens dat onze fractievoozitter Wim de Jong namens de C

AP een wethouderspost voor zijn rekening gaat nemen. Wim zal in de raad worden opgevolgd door Henk Bos. Beiden zullen op 28 november 2019 tijdens een bijzonder raadsvergadering worden beëdigd. Hieronder het akkoord zoals dat werd overeengekomen.

We weten er te weinig van

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 13-11-2019 14:23

In een ingezonden brief aan De Bunschoter (editie vrijdag 7 november 2019) reageerden wij op de publicatie van de gemeente inzake de grondwaterproblemen in Bunschoten in relatie tot het toepassen van warmtepompen. We schreven:

In reactie op het artikel in De Bunschoter van woensdag 6 november getiteld “Onttrekken en terugpompen grondwater bij nieuwe school Prinses Irenestraat: hoe zit het precies?” geeft de (overigens zeer aimabele) projectleider Sjaal Nel namens de gemeente antwoord op de vraag of je je zorgen moet maken over de nieuwe koude-warmteopslag. Hij stelt “dat dit geen invloed heeft op de grondewaterstand”, omdat er wordt onttrokken en gelijktijdig teruggepompt. Hij stelt vervolgens: “Ïn die zin kunnen wij dus garanderen dat de WKO-installatie bij de nieuwe school geen invloed heeft op de grondwaterstand aan de oppervlakte.” En daarmee moet u het dan doen. De vraag is: geloven we hem “op zijn blauwe ogen” en bent u hiermee voldoende geïnformeerd. Ik vind van niet. Door de projectleider wordt namelijk niet ingegaan op een aantal andere zorgen, zoals die van Ing. J.C. Vriesman, voormalig voorzitter Stichting Grondwater Nederland. Zijn standpunt is: Van het een komt het ander! Hij schreef dit voorjaar een artikel in Binnenstad 293 van mei/juni/juli 2019 over de Amsterdamse binnenstad, u weet wel: Amsterdam, die grote stad, is gebouwd op palen. Als die stad eens ommeviel. Wie zou dat betalen? In zijn artikel stelde hij: “Door het streven naar een vermindering van het aardgasgebruik lijkt het aantrekkelijk over te schakelen naar ‘aardwarmte’. Dit alternatief brengt echter risico’s met zich mee voor op houten palen gefundeerde bebouwing.  Laten we voorkomen dat we niet weer met een op het eerste gezicht voor de hand liggende oplossing een ander deel van de bevolking van Nederland opzadelen met een volgend probleem. Eén zo’n voor de hand liggende oplossing is het gebruik van warmte uit de grond. Maar iedereen in het westen van Nederland heeft wel eens van ‘paalrot’ gehoord, die gevreesde aantasting van de houten paalfunderingen. Bijna alle huizen in het westen van vóór 1950 worden gedragen door houten palen. Paalrot wordt veroorzaakt door een bacterie (Anaerobe pseudomonas), die in het hout sluimert, maar wakker wordt door toevloed van zuurstof als het hout boven het (grond) water uitsteekt òf als het grondwater te warm wordt. Maar een verhoging tot zo’n 50 graden Celsius van de omgevingstemperatuur is in het algemeen aanleiding tot een versneld rottingsproces. We moeten er dus voor waken, dat het hoge grondwater niet warmer wordt. De zo voor de hand liggende oplossing voor ons energieprobleem om gebruik te maken van de hoge temperatuur van het diepe grondwater kan dus een volgend groot probleem veroorzaken. Het doorvoeren van het warme grondwater door de koudere bovenlaag zal het hoge grondwater zonder twijfel in temperatuur doen stijgen. En wat minder algemeen bekend is: grondwater stroomt. Er wordt misschien wel meer water ondergronds naar de zee afgevoerd dan bovengronds. De stroomrichting van het ondergrondse water is nu redelijk bekend en het is dus zaak geen gebruik te maken van bodemwarmte als er benedenstrooms huizen op houten palen staan. Toetsing van het Gemeentelijk Bouwtoezicht is hierbij absoluut noodzakelijk. Bij eventuele calamiteiten zal het juridisch heel moeilijk zijn om schuldigen aan te wijzen. Uiterst verleidelijk dus voor elke bestuurder die slechts rekening hoeft te houden met een verantwoordelijkheidsperiode van vier of acht jaar. Laten we oppassen!”

Het lijkt er op dat de gemeente als vergunning vrager aan de provincie om grondwater te mogen onttrekken (en weer terugpompen) het risico wel aanvaardbaar vindt. Maar als het over 10 jaar fout gaat, als gevolg van gestegen grondewatertemperaturen, dan is niemand verantwoordelijk. Maar dat vergeet de projectleider te vertellen. De focus van de gemeente en de bouwpartners lijkt: allemaal van het gas af en ieder aan de warmtepomp. En wel nu meteen. Dat is commercieel gezien hartstikke leuk en je kunt je op de borst kloppen zo van: kijk ons eens het milieu redden. Maar er is meer! Kent u het rapport “Effecten van wko op de Grondwaterkwantiteit” van Deltares onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond? Zij stelden al in 2010: “Bij het aanleggen van WKO-installaties worden veelal 2 of meer gaten geboord. Hiermee wordt een risico op lekkage van een waterscheidende laag geïntroduceerd. Dit kan nadelig zijn voor de waterkwaliteit van een grondwaterlichaam en/of de levensduur van de WKOinstallatie negatief beïnvloeden. Afhankelijk van de wijze van boren en afdichten kan dit risico reëel zijn.” Zij concluderen verder: “Op basis van deze modelresultaten blijkt dat de grondwaterstroming rond WKO putten sterk beïnvloed wordt door de regionale grondwaterstroming en de stroming rond andere WKO putten. Een goed ontwerp van een WKO systeem en een goed meetnet moet met deze aspecten rekening houden.”  Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft in haar rapport uit 2011 getiteld: “De mogelijke risico’s van warmte en koudeopslag voor de grondwaterkwaliteit”:  “Gesloten WKO-systemen zouden een risico kunnen vormen voor de kwaliteit van het grondwater door het grote aantal perforaties van de ondergrond en door het mogelijke lekken van koelvloeistof. Bij open WKO-systemen moet worden voorkomen dat grondwater uit verschillende lagen wordt gemengd waardoor ongewenste geochemische en microbiologische processen kunnen optreden.”  En verder: “Het opslaan van heet grondwater zal lokaal de natuurlijke processen in dat grondwater verstoren. De Europese Kaderrichtlijn Water ziet ook de inbreng van warmte in het grondwater als een mogelijke verontreiniging wanneer daar nadelige gevolgen voor mensen of ecosystemen aan verbonden zijn.” En ze schrijven tot slot ook: “Het toezicht van de provincies op het groeiende aantal WKO-systemen in de praktijk verdient nadere aandacht.”

Wat mij betreft kunnen gemeente en provincie onvoldoende garanderen dat u als eigenaar van een woning op houten palen gerust kunt gaan slapen. Er is eenvoudig nog te weinig bekend van de effecten op langere termijn voor wat betreft het gebruik van gesloten en open WKO-installaties en hun invloed op de ondergrond en het grondwater. Dus gemeente: daar waar je al warmtepompen in gebruik hebt genomen of laten nemen: ga ze nauwgezet monitoren op eventuele nadelige effecten. En wat die school betreft: hang er een Cv-ketel op groen gas in. (ons Spakenburgs biogas) Dan ben je CO2-neutraal bezig en houd je ook nog circa 50.000 euro gemeenschapsgeld over.

(zie ook ons eerdere bericht hierover)

Grondwater en houten palen

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 25-10-2019 09:50

Door Gedeputeerde Staten van Utrecht is op 9 oktober 2019 beschikking verleend aan de Gemeente Bunschoten-Spakenburg in het kader van Waterwet, voor het onttrekken (en terug in de bodem brengen) van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de bodem ter plaatse van de nieuwbouw van de MFA Calvijnschool, Prinses Irenestraat 8a/8b te Bunschoten-Spakenburg. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-VERG-2019-5278 en is gepubliceerd in het Provinciaal Blad Nr. 6763 d.d.11 oktober 2019.

Nu de publicatie over het verlenen van de beschikking daar niet over rept vragen we ons af of

er is meegewogen wat de effecten zijn van het onttrekken van grondwater in deze buurt, door het gaan gebruiken op genoemde locatie van een energie-opslagsysteem

of er onderzocht is of het gebruik van een dergelijk systeem tot fluctuaties van het grondwaterpeil kan leiden, zodanig dat daardoor funderingsschade kan ontstaan aan onze woning

of men kan  garanderen dat het onttrekken van grondwater (en terug in de bodem brengen) niet tot schade aan mijn fundering zal leiden

en of men kennis genomen heeft van de conclusies van Ing. J.C. Vriesman, voormalig voorzitter Stichting Grondwater Nederland. In dit artikel wordt duidelijk dat het aantrekkelijk lijkt over te schakelen naar ‘aardwarmte’, maar dat dit alternatief forse risico’s met zich meebrengt voor op houten palen gefundeerde bebouwing.

In reactie op onze bezwaren reageerde via De Bunschoter in de maandag-editie van 21 oktober 2019, getiteld “Zorgen om grondwaterstanden”, een anonieme woordvoerder van gemeente die duidelijk niet op de hoogte was van het hierboven “gelinkte” artikel. Volgens de anonieme woordvoeder was er niets aan de hand. Hij had ter geruststelling beter kunnen antwoorden: Wij GARANDEREN  de bewoners omgeving Prinses Irenestraat dat men geen schade zal ondervinden. Maar nee hoor, de anonieme woordvoerder van de gemeente verklaart stellig dat indertijd de funderingsproblemen Nieuwe Schans voorkwamen uit  het “verlagen van de waterstand” door “bronbemaling, waarbij het water werd onttrokken en niet werd terug gepompt.” en dat dat heel wat anders is dan het oppompen en terugpompen ten behoeve van een warmte- koudeopslag. Welnu, dat is ook iets anders, maar kan dus mogelijk ook gevaar opleveren voor houten paalfunderingen. De vraag is: is dat uitgezocht?

Uit de reactie van de anonieme woordvoerder van onze gemeente blijkt overigens dat de bewoners van de Nieuwe Schans indertijd  (2007-2010) kennelijk voor het lapje zijn gehouden en zijn belogen en bedrogen voor wat betreft de ontstane schade aan de fundering, daar de gemeente toen bij hoog en bij laag vol hield dat het onttrekken van miljoenen liters grondwater t.b.v. de parkeergarage Oostpoort  en de daarop gesitueerde bebouwing NIET de oorzaak was van de funderingsproblemen.

Al met al:

Het zou de gemeente sieren de bewoners rondom de nieuwbouw van de nieuwe school aan de Prinses Irenestraat VOLLEDIG te informeren over de voorgenomen warmte- koudeopslag en de MOGELIJKE gevolgen er van alsmede de bewoners van de Nieuwe Schans per direct excuses aan te bieden en de gemaakte kosten voor het herstel van hun fundering alsnog GEHEEL te vergoeden. (inclusief gevolgschade te begroten op €35.000,- a 40.000,- per adres)

De CAP hoort graag of men hierop wenst in te gaan en dan niet via een onvolledig geïnformeerde anonieme woordvoerder alstublieft. Wellicht wil de burgemeester zijn licht er eens over laten schijnen. Hij zal er ook al toen de Nieuwe Schans op de schop moest. Het is het één of het ander.

Staat uw huis op houten palen en wilt u bezwaar maken bij de provincie maar u weet niet hoe: stuur dan een email naar dirkns66@gmail.com. We sturen u dan een concept-bezwaarschrift, dat u ondertekend en opstuurt. U kunt nog in bezwaar tot 6 weken na 9 oktober 2019.

Onderhandelen over nieuwe coalitie – CAP ziet mogelijkheden.

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) SGP VVD CDA Bunschoten 25-09-2019 15:52

Op woensdagavond 18 september 2019 “ontplofte” de coalitie CU en VVD. De VVD stapte uit de coalitie. Het lukte de VVD en CU de afgelopen periode niet om op belangrijke dossiers als bestuurlijke vernieuwing, stijgende zorgkosten en financiën overeenstemming te bereiken. Dat leidde bij de VVD tot grote irritatie, zodat de partij de laatste tijd regelmatig (en tot wederzijdse tevredenheid) samenwerking zocht met de oppositie.

Burgemeester Melis van de Groep liet weten dat het uiteenvallen van de coalitie niet ‘in de lijn der verwachting’ lag en meldde: ,,Ik hoop dat de partijen op een constructieve wijze tot een nieuw bestuur komen.”

Dat verzoek is voortvarend opgepakt en op dinsdag 24 september verkenden de fractievoorzitters van alle partijen in de raad (met ieder een secondant) op initiatief van de CU (als grootste partij) over hoe nu verder en hoe te komen tot een nieuwe “regering”. Deze bijeenkomst leidde tot een besluit van VVD, SGP, CDA en CAP om gezamenlijk te proberen een nieuwe coalitie te vormen. Als gevolg hiervan staat de CU nu voorlopig “buitenspel”.

De CAP zal zich in de komende onderhandelingen constructief opstellen en streeft er naar om samen met CDA, VVD en SGP een coalitie te vormen die er wel in slaagt om op dossiers als bestuurlijke vernieuwing, stijgende zorgkosten en financiën overeenstemming te bereiken. Dit in het belang van alle inwoners en zonder de allerzwaksten uit het oog te verliezen. Wij willen, net als onze partners in de onderhandelingen en ondanks onze verschillen, komen tot een pragmatische aanpak van de diverse problemen, waaronder ook de stijgende zorgkosten. Maar ook het voor- of nascheiden van ons afval en de woningbouw (een huis dreigt voor veel jongelui onbetaalbaar te worden) vereist kordaat beleid. Aan het vooruitschuiven van besluiten, het traineren van moties en (zelfs tegen beter weten in) je eigen zin doordrijven, moet een eind komen. Het is tijd voor een nieuwe brede coalitie. Een coalitie, het woord zegt het al, is een verbond of samenwerkingsverband tussen verschillende groepen of partijen. Dat doe je dus SAMEN. Het is geven en nemen, maar je respecteert elkaar en je doet het samen. Je spreekt af en je houd je woord.

Volgens de CAP is er ruimte voor zo’n coalitie van goede wil, mede gezien de respectvolle wijze waarop betrokken partijen de afgelopen jaren elkaar in de raad en de politiek in het algemeen bejegenden.

In alle oprechtheid en bescheidenheid: onzerzijds zijn er geen redenen om niet met VVD, CDA of SGP te praten over een nieuwe coalitie.  Integendeel. We hebben met die partijen de afgelopen tijd goed samengewerkt. De huidige politieke situatie is dan ook geen bedreiging. Integendeel, het is een schitterende kans om eens heel anders politiek te bedrijven. Niet alles dichtplakken met krantenpapier, maar ramen open, zuurstof er in (dat is weer eens wat anders dan CO2 en stikstof). Niet met één partij die het liefst alles dicteert, maar met respect voor verschillen invalshoeken, besturen op hoofdlijnen en niet alles dicht regelen tot 6 cijfers achter de komma. Elkaar wat gunnen. En vooral de burgers er meer bij betrekken in plaats van : “wij weten wel wat goed voor u is”.

Het is tijd voor een nieuw elan, een frisse wind, respect voor het oude, maar vooral een doortastend bestuur. Aan de CAP zal het niet liggen! Het bestuur van de CAP heeft de fractie dan ook mandaat gegeven de onderhandelingen over de nieuwe coalitie in te gaan en genoemd doel voor ogen te houden. Het is nu tijd voor een hecht team, een team dat scoort!  Voor u. De CAP wil daar graag aan bijdragen. Daar mag u ons op afrekenen.

Dirk Koelewijn – vz CAP

Coalitie Bunschoten ontploft.

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 19-09-2019 13:40

Beter ten halve gekeerd…. @DeVVDBunschoten toont lef en stapt uit coalitie! #respect

Jammer voor @CUBunschoten, maar je mag je coalitiepartner ook wel eens wat gunnen. #vastgeroest #macht.

Algemene ledenvergadering wordt verzet naar 30 april 2019 !

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 05-04-2019 13:06

Vooruitlopend op een nieuwe uitnodiging die aan de leden zal worden verzonden, laat het bestuur weten dat de geplande algemene ledenvergadering van 16 april aanstaande geen doorgang kan vonden. Door een misverstand blijkt de zaal van de postduivenvereniging tweemaal te zijn verhuurd en alles afwegende moet de CAP nu wijken voor de LOS die dezelfde avond ook vergadert.

De algemene ledenvergadering zal nu plaatsvinden op dinsdag 30 april 2019. Aanvang 20:00 u.

Onze welgemeende excuses voor deze gang van zaken.

Wanprestatie

Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Christelijke Arbeiders Partij (CAP) Bunschoten 05-04-2019 11:57

Gemeente / Waterschap – eerst ontkennen – schoorvoetend toegeven – daarna borstklopperij en dwangsommen – maar na veel en jaren praten – geen resultaten. #Westdijk #gajeschamen #hogesalarissenonwaardig