Nieuws van politieke partijen over Haagse Stadspartij inzichtelijk

100 documenten

College Den Haag probeert met Japans boekhouden faillissement te voorkomen

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 13-09-2019 06:19

De Haagse begroting voor 2020-2024 geeft een onthutsend beeld van de financiële problemen van de gemeente. Maar liefst 300 miljoen euro kwam het college tekort om de begroting sluitend te maken. Met wanhopige kamikaze-acties wordt getracht dit gat te dichten, vindt raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

De Haagse Stadspartij erkent de problemen op de Jeugdzorg en de WMO, maar vindt de voorgestelde maatregelen asociaal. Joris Wijsmuller: “Het college heeft het over verbeterde regie, scherpere sturing, efficiëntere bedrijfsvoering en oneigenlijk gebruik aanpakken, maar ik noem het gewoon bezuinigen. Het komt er op neer dat het college straks jaarlijks 34 miljoen gaat korten op Jeugdzorg en WMO. Bizar. Dat gaat heel veel ellende opleveren voor de mensen die die zorg gewoon keihard nodig hebben.”

De financiële nood is zo hoog, dat nu al wordt getornd aan de afspraken over de verkoop van Eneco. Er wordt 51 miljoen geplukt uit de toekomstige opbrengst. Wijsmuller: “Dat geld is nog helemaal niet zeker. Bovendien is het geld dat niet gebruikt mag worden om gaten in de begroting te dichten, maar is bedoeld om de duurzaamheidstransitie te financieren. Op deze manier gaat het niet lukken om de klimaatneutrale ambities te halen.”

Ook worden er allerlei boekhoudtrucs uitgehaald om tijdelijk geld vrij te spelen, waarbij de rekening naar de toekomst wordt doorgeschoven, zoals de 45 miljoen die uit de activareservering wordt gehaald.

Wijsmuller: “Ik snap dat er grote tekorten zijn ontstaan bij Jeugdzorg en WMO, en het is triest dat het Rijk ons in de kou laat staan, maar dit is geen deugdelijk, eerlijk en sober financieel beleid. Wat ik niet snap is dat er vele miljoenen extra gaan naar het evenementenbeleid en andere speeltjes. Het is een college van brood & spelen voor de elite geworden met bobo-evenementen zoals de Ocean Race en Invictus Games. De Hagenaar die zorg nodig heeft, of een betaalbare woning, of een leraar voor de klas, is de dupe.”

Wat de Haagse Stadspartij betreft worden de lasten op de juiste schouders gelegd. Wijsmuller: “Dit college weigert de OZB te verhogen, zodat woningeigenaren worden ontzien. Dat is onbegrijpelijk. Ze betalen al de laagste OZB van Nederland en het gaat hen financieel voor de wind, terwijl ze volop profiteren van alle voorzieningen in deze stad.”

Prematuur gejubel over Leiding door het Midden

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij SGP PvdA ChristenUnie Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 11-09-2019 11:24

De Haagse Stadspartij heeft samen met de PvdD, PvdA en ChristeUnie-SGP het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over de Leiding door het Midden (LdM), het project waarmee tienduizend Haagse woningen worden gekoppeld aan de restwarmte van de industrie in de Rotterdamse haven. Minister Wiebes heeft bekend gemaakt dat Gasunie dit project van Eneco gaat overnemen, en wethouder Van Tongeren spreekt van “grote stappen vooruit om een op de vijf Haagse woningen op een duurzame manier te verwarmen.” Fractievoorzitter Joris Wijsmuller noemt dit “prematuur gejubel” en heeft namens de vier partijen vragen gesteld over de gebrekkige informatievoorziening en of dit project wel aan de Haagse voorwaarden kan voldoen.

De Warmterotonde, waar de LdM onderdeel van is, is een omstreden project. Minister Wiebes presenteert het als ‘duurzaam’ omdat voor het gebruik van restwarmte geen extra CO2-uitstoot nodig is. Maar de bron van deze restwarmte – het fossiele industriële havencomplex in Rotterdam – is met bijna 20% van de Nederlandse CO2-uitstoot en als bron van luchtvervuiling (o.a. stikstofdioxide) de grootste vervuiler van Nederland. Criticasters vrezen dat deze vervuilende industrie levensduur verlenging krijgt wanneer tienduizenden huishoudens voor hun warmte hiervan afhankelijk worden gemaakt. Ook werd onlangs bekend dat de Leiding over Oost is uitgelopen tot een drama met grote financiële schade voor provincie en gemeente tot gevolg.

Het Haagse gemeentebestuur heeft voorwaarden aan de LdM verbonden: het transportnet moet toegankelijk zijn voor lokale duurzame warmte, lokale initiatieven moeten voorrang krijgen en de havenbedrijven die de restwarmte leveren moeten versneld gaan verduurzamen. Maar minister Wiebes gaat er van uit dat het transportnet zeker tot 2035 gevoed wordt met restwarmte uit de fossiele industrie. Wijsmuller: “Den Haag wil al in 2030 klimaat neutraal zijn. Wij moeten dus Haagse lokale duurzame warmte zien te versnellen, maar lokale initiatieven hebben voor het gebruik van deze transportleiding zo het nakijken.”

Ook heeft het stadsbestuur zich op het standpunt gesteld dat de LdM Den Haag geen extra geld mag gaan kosten. Wijsmuller plaatst hier vraagtekens bij: “Den Haag is met 1 op de 5 woningen volgens de wethouder – dat zijn meer dan 50.000 woningen! – de grootste belanghebbende bij dit miljoenenproject. Minister Wiebes wil van betrokken gemeenten garanties zien, dus daar kleven grote grote risico’s aan. Dat de wethouder nu zo blij reageert, vind ik prematuur gejubel. Eerst moet zij de gemeenteraad maar eens beter gaan informeren.”

De ingediende vragen:

Schriftelijke vragen: Informatievoorziening Leiding door het Midden (LdM)

Datum: 10 september 2019

Staatsbedrijf Gasunie gaat de leidingen voor de LdM aanleggen om restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag te vervoeren. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in een brief van 9 september aan de Tweede Kamer. Het doel van LdM is de verduurzaming van het bestaande warmtenet in Den Haag. In reactie op de brief van de minister stelt wethouder Van Tongeren in het AD vandaag: “Dit zijn grote stappen vooruit om uiteindelijk een op de vijf Haagse woningen op een duurzame manier te verwarmen.” Een op de vijf betekent meer dan 50.000 Haagse woningen.De provincie Zuid-Holland gaat de vergunningsprocedure voor de LdM in alle zes betrokken gemeenten – waaronder Den Haag – coördineren en het traject planologisch beschermen. Dit werd door Gedeputeerde Staten al voor de zomer gemeld in een brief met bijlagen van 16 juli jl. aan de Provinciale Staten.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Joris Wijsmuller  de volgende vragen:

1. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet geïnformeerd over het voornemen van de provincie Zuid-Holland om als planwetgever voor de LdM op te treden door een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen en voor alle vergunningen de provinciale coördinatieregeling (PCR) uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te passen?

2. Het tracé van de transportleiding voor de LdM is circa 23 kilometer lang, circa 10 meter breed, loopt over het grondgebied van zes gemeenten (Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag) en valt binnen het plangebied van meer dan twintig bestemmingsplannen. Het PIP en de PCR bieden planologische bescherming waarbij volgens Gedeputeerde Staten de voordelen vooral liggen in een integrale afweging, een overzichtelijk proces van alle benodigde besluiten, het beperken van procedurele risico’s en de verwachtte tijdswinst. Kan het college toelichten welke consequenties het PIP en de PCR hebben voor de rol van de gemeente en de besluitvorming in de gemeenteraad bij omgevingsrechtelijke en planologische procedures?

3. In de brief van Gedeputeerde Staten staat: “De zes gemeenten hebben ambtelijk én bestuurlijk aangegeven dat zij het project LdM, het voorkeurstracé en het verzoek aan de provincie omtrent een PIP/PCR steunen.” Wat precies en wanneer precies is hierover door het college besloten?

4. Voor realisatie van de LdM is een aparte rechtspersoon opgericht (LdM CV) die nu nog van Eneco is, maar wordt overgedragen aan Gasunie. In de brief van Gedeputeerde Staten wordt vermeld: “Momenteel wordt tussen de LdM CV en elk van de zes gemeenten gesproken over de samenwerkingsovereenkomsten (SOK) in het kader van de aanleg en ligging en het betrekken van de omgeving.” Wat precies wordt er in de SOK vastgelegd? Is het college bereid om de concept-SOK met de gemeenteraad te delen alvorens deze wordt ondertekend? Zo nee, waarom niet?

5. Duidelijkheid over de vraagontwikkeling is cruciaal voor de businesscase van het project. Minister Wiebes vermeld in zijn brief dat hij samen met de provincie Zuid-Holland in gesprek gaat met de gemeenten om voldoende garanties voor warmte-afname te organiseren. Is het college voornemens om de benodigde garanties af te geven? Zo ja, is het college bereid om deze garanties eerst aan de gemeenteraad voor te leggen alvorens hierover besloten wordt?

6. Met de LdM is een investering van minimaal 140 miljoen gemoeid. Volgens minister Wiebes betekent de gewenste toekomstgerichte (over-) dimensionering hogere kosten en grotere onzekerheid over uiteindelijke benutting van transportcapaciteit. Met de huidige tarieven voor warmte leidt dit ertoe dat deze eerste fase van het warmtetransportnet niet zonder financiële steun vanuit de overheid tot stand kan komen. Op welke wijze gaat de gemeente Den Haag, de grootste belanghebbende partij met volgens de wethouder in potentie ruim 50.000 aan te sluiten woningen, hieraan financieel bijdragen?

Het project wordt door minister Wiebes gepresenteerd als ‘duurzaam’ omdat voor het gebruik van restwarmte geen additionele/extra CO2-uitstoot nodig is. Terwijl de bron van deze restwarmte – het fossiele industriële havencomplex in Rotterdam – met bijna 20% van de Nederlandse CO2-uitstoot en als grote bron van luchtvervuiling (waaronder stikstofdioxide) de grootste vervuiler van Nederland is.

7. Eneco gaat LdM CV overdragen aan Gasunie, met als perspectief de realisatie van gereguleerd, onafhankelijk netbeheer en een transportnet waarop meerdere duurzame warmtebronnen kunnen aansluiten. Draagt Eneco hierbij ook het Haagse Stadsverwarmingsnet aan Gasunie over? Zo nee, waarom niet?

8. Een harde voorwaarde voor het college om aan het project LdM mee te doen is dat bedrijven die deze restwarmte leveren ook versneld verduurzamen. Zowel in de brief van de minister als de brief van GS staat hierover helemaal niets opgenomen. Op welke wijze denkt het college dat aan deze voorwaarde van versneld verduurzamen kan worden voldaan?

9. Volgens de brief van minister Wiebes zal het transportnet met warmte van 70 tot 100oC tot 2035 gevoed worden met de restwarmte die overblijft vanuit fossiele industriële processen. Een van de voorwaarden van het college is echter dat het netwerk geschikt moet worden gemaakt voor lokale warmte (zoals geothermie) en lokale duurzame initiatieven altijd voorrang krijgen. Is deze voorwaarde wel reëel wanneer het net tot 2035 gevoed wordt met fossiele industriële restwarmte uit de Rotterdamse haven? Zo ja, kan het college toelichten wat onder deze condities en in het licht van de ambitie om al in 2030 klimaatneutraal te zijn nog de mogelijkheden zijn voor geothermie en andere lokale duurzame initiatieven om gebruik te kunnen maken van dit transportnet?

10. Is het college met ons van mening dat de uitspraken door de wethouder in het AD vandaag prematuur zijn, zeker zolang er geen duidelijkheid is over het kunnen voldoen aan de Haagse voorwaarden aan de LdM? Zo nee, waarom niet?

Joris Wijsmuller

Robert Barker

Janneke Holman

Pieter Grinwis

‘Stop vuurwerkshows in Natura 2000 gebied!’

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 10-09-2019 13:40

Op zaterdag 7 september jl. stond ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge op het strand in Kijkduin een vuurwerkshow gepland. De Haagse Stadspartij heeft samen met de Partij voor de Dieren het college om opheldering gevraagd hoe ondanks alle regelgeving het toch mogelijk is dat bedrijven toestemming kunnen krijgen voor een schadelijke vuurshow in Natura 2000 gebied.

Het meeste vuurwerk ‘knalt’ op zwart buskruit en bij deze verbranding komen er onder meer CO2, fijnstof, stikstof- en zwaveloxiden vrij. De duingebieden in en rond Kijkduin behoren zoals bekend tot de zwaar beschermde Natura 2000 gebieden. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat er toch een vuurwerkshow kan plaatsvinden: “Met de recente uitspraken rondom stikstof en de PAS-regeling, plus het feit dat vrijwel al het duingebied zich al in een overbelaste situatie bevindt, is het ronduit bizar dat kennelijk elk willekeurig evenement een vuurwerkshow bij Natura 2000 gebied kan organiseren. Daar moet snel verandering in komen!”

De Haagse Stadspartij wil van het college weten of er een vergunning was afgegeven, of hiervoor advies was ingewonnen zoals de Wet Natuurbescherming voorschrijft, of dit niet in strijd is met de APV en of het college bereid is stappen te nemen om dit soort vuurwerkshows aan strengere regelgeving te binden en zo mogelijk te verbieden. Ook staat in de huisregels van de Nota Westduinpark en Wapendal ‘Topnatuur voor de stad’ opgenomen dat het voor gebruikers van het strand en het duin gebied verboden is vuurwerk af te steken. Wijsmuller: “Waarom mogen bedrijven dit dan wel?”

De ingediende vragen:

Schriftelijke vragen: Vuurwerkshow in Natura 2000 gebied

Datum: 9 september 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op zaterdag 7 september jl. stond ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge in Kijkduin om 21.00 uur een vuurwerkshow gepland op het strand ter hoogte van strandtent 14. De show met consumentenvuurwerk werd volledig gesponsord en geschoten (gefakkeld) door de Rijswijkse Vuurwerkhal, maar is uiteindelijk vanwege de weersomstandigheden op de dag zelf afgeblazen. Het meeste vuurwerk ‘knalt’ op zwart buskruit (buskruitmengsel van kaliumnitraat, houtskool en zwavel). Wanneer dat verbrandt, komen er onder andere CO2, fijnstof, stikstof- en zwaveloxiden vrij. De duingebieden in en naast Kijkduin behoren zoals bekend tot de Natura 2000 gebieden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Joris Wijsmuller en Robert Barker  de volgende vragen:

Was het college op de hoogte van de geplande vuurwerkshow ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge?

Het behandelen van een melding of vergunningsaanvraag voor handelingen met vuurwerk gebeurt door de Omgevingsdiensten. Zij voeren deze taken voor de provincie en de gemeenten uit en houden ook toezicht op de naleving van de vuurwerkregels en -vergunningen. Is er een vergunning verleend voor het afsteken van dit vuurwerk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er rekening gehouden met de wet natuurbescherming en advies ingewonnen?

Is er een evenementenvergunning voor de afsluiting van Fusion Beach Challenge verleend? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Is een dergelijke vuurwerkshow in Natura 2000 gebied niet strijdig met artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen van de APV? Zo nee, waarom niet?

Hoe wordt er zorg gedragen bij een dergelijk evenement dat alle vuurwerkresten worden opgeruimd en er geen schadelijke stoffen op het strand of in de zee worden achter gelaten?

Hoe verhoudt deze vuurwerkshow zich met de huisregels van de Nota Westduinpark en Wapendal ‘Topnatuur voor de stad’ waarin staat opgenomen “respecteer de ruimte en de rust daarom ook geen geluid- en lichthinder en laat ook geen drones vliegen; hoe gezellig het ook is, steek ik geen barbecue en/of vuurwerk aan en maak geen open vuur”? Denkt het college niet dat er een verkeerd signaal wordt afgegeven aan gebruikers van het strand wanneer bedrijven en evenementen wel van deze regels mogen afwijken? Zo nee, waarom niet?

Is het college het met ons eens dat met de recente uitspraken rondom stikstof en de PAS-regeling en het feit dat vrijwel al het duingebied zich al reeds in een overbelaste situatie bevindt (zie bijgaande kaart van het RIVM) het ongewenst is dat elk willekeurig evenement een vuurwerkshow bij Natura 2000 gebied kan organiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid stappen te nemen om dit soort vuurwerkshows aan strengere regelgeving te binden en zo mogelijk te verbieden?

Joris Wijsmuller

Robert Barker

Gemeente gaat voor winst in Majubastraat

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 06-09-2019 10:55

Midden in Transvaal was lange tijd een kinderopvang gevestigd, met daarboven sociale huurwoningen. Na sluiting van de kinderopvang is de ruimte door de gemeente verhuurd aan kleine bedrijfjes. Zonder overleg met de gebruikers en de buurtbewoners is het gebouw inmiddels door de gemeente verkocht. De nieuwe eigenaar wil er kleine woningen van maken.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer stelt vragen bij deze gang van zaken: “Het stadsbestuur zegt haar grondpositie en gebouwen zorgvuldig te willen gebruiken, maar hier lijkt men voor de hoogste winst te zijn gegaan. Juist in de kwetsbare wijken kan de gemeente met een zorgvuldige inzet van haar vastgoed de wijkeconomie en het verblijfsklimaat stimuleren”.  De raadsleden Peter Bos en Fatima Faïd hebben daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen: Verkoop Majubastraat 2k

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij heeft verschillende klachten ontvangen van bewoners uit de Majubastraat over de verkoop van het perceel Majubastraat 2k. Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

Hoe lang is het pand Majubastraat 2k in bezit geweest van de gemeente?

Wat was de boekwaarde in 2018?

Is er bij de verkoop winst gemaakt? Zo ja hoeveel? En als de koop nog niet rond is, hoeveel winst verwacht de gemeente bij de verkoop te maken?

Welke voorwaarden zijn er bij de verkoop gesteld aan de koper?

Zijn er planologische wijzigingen in het vooruitzicht gesteld aan de koper?

Is het afgeven van een splitsingsvergunning in het vooruitzicht gesteld aan de koper?

Is de koper bekend bij de gemeente? Zowel in positieve of negatieve zin? Zijn er in het verleden problemen geweest bij andere objecten in bezit van de koper?

De wijk Transvaal – en ook specifiek deze plek – wordt geplaagd door overbewoning en overlast in de openbare ruimte. Volgens de ingediende aanvraag beginseluitspraak ( zie bijlage ) wil de nieuwe eigenaar 9 woningen realiseren in het pand. De bewoners van de woningen erboven waren hiervan niet op de hoogte.

Waarom zijn de bewoners niet ingelicht over het voornemen van de gemeente om de locatie te verkopen?

In de wijk is behoefte aan kleinschalige kantoorruimte voor beginnende ondernemers. Dit programma schept ruimte voor lokale ondernemers, versterkt zo de economie en draagt niet bij aan vergroten van de druk op de openbare ruimte. Waarom is dit niet als uitgangspunt genomen voor de verkoop en het toekomstige gebruik van deze locatie?

Waarom is de locatie – als het college er graag woningen wil – niet aangeboden aan verschillende sociale woningbouwcorporaties? Bijvoorbeeld om te beginnen aan de eigenaar van de bovenliggende woningen?

Geldt het splitsingsverbod in dit geval?

Is het college het met mij eens dat de bewoners moeten worden betrokken bij de ontwikkelingen in hun wijk? Zo ja, waarom is de wijk dan geen kans gegeven alternatieven aan te dragen voor deze locatie in gemeentebezit?

Waarom is er in Den Haag bij de verkoop van gemeentepanden nog geen ‘right to challenge’ ingevoerd?

Is de gemeente bereid met het ‘right to challenge’ te experimenteren in de kwetsbare wijk Transvaal?

Is de gemeente bereid de koop ongedaan te maken om alsnog bewoners de kans te geven alternatieven te ontwikkelen op deze locatie?

Is de gemeente bereid de huidige bestemming te handhaven en niet mee te werken aan de realisatie van woningen en / of kamerverhuur?

Is de gemeente bereid de nieuwe eigenaar te sommeren samen met de bewoners een plan te ontwikkelen voor dit pand als het ongedaan van de koop niet (meer) kan of als het college dat niet wil?

Het college stelt dat de gemeente slechts weinig grond en panden in bezit heeft om ontwikkelingen in de stad te sturen. Waarom gaat zij bij de verkoop van panden dan uit van de maximale winst in plaats van te sturen op programma dat van meerwaarde is voor de omgeving?

Persbericht: Nazigroep niet welkom in Den Haag

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 04-09-2019 12:42

De Haagse Stadspartij is geschokt dat op 28 september er hardcore neo-nazigroepen toestemming hebben gekregen om te demonstreren in Den Haag. We vinden het verwerpelijk dat een groep die de Holocaust ontkent en wiens gedachtegoed bestaat uit nationaal socialistische ideeën en antisemitische complottheorieën door de straten van Den Haag mag marcheren. In de aankondiging op Facebook van de zogenaamde “anti zionistische groepering” maakt men gebruik van antisemitische symboliek. De Racial Volunteer Force pleit voor segregatie op basis van huidskleur en “volk” en meent dat immigratie vanuit het Midden-Oosten en Afrika wordt georganiseerd door een Joodse elite om zo Europa kapot te maken. Er wordt met veel lof en nostalgie gesproken over het Derde Rijk, Hitler en de ideeën van het nationaal socialisme.

In de stad van Vrede en Recht, waar in de Tweede Wereldoorlog bijna de gehele joodse gemeenschap is omgekomen in de holocaust, mogen wij verwachten dat het college er alles aan doet om dit soort groepen niet door de straten van onze stad te laten marcheren of in te perken. Het is blijkbaar heel makkelijk voor neo-nazi groepen om in Den Haag te mobiliseren. Regelmatig worden demonstraties ingeperkt of worden routes en of demonstratieplekken aangepast door de burgemeester. Uit het verleden weten we dat bewoners en of organisaties van de Joodse gemeenschap en mensen van kleur risico lopen op geweld als deze groepen in de stad zijn om hun haat te verspreiden.

Fatima Faid: “We zijn heel benieuwd waarom de loco burgemeester makkelijk toestemming heeft gegeven om bij de Israëlische ambassade te demonstreren in plaats van aan de randen van de stad.”

De schriftelijke vragen:

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd  de volgende vragen:

Is het college op de hoogte van deze demonstratie?

Is het college op de hoogte van de uitgesproken antisemitische en neonazistische boodschap van deze club?

Heeft de RVF de demonstratie aangemeld?

Wat heeft het college precies gedaan om te voorkomen dat deze groep hun antisemitische en racistische boodschap mag komen verkondigen?

Klopt het dat Racial Volunteer Force toestemming heeft om bij de Israëlische ambassade te demonstreren?

Gaat er een route door een deel van de stad?

Kunt u aangeven wat de overwegingen van de loco burgemeester zijn om deze zeer omstreden demonstratie niet te verplaatsen van de Israëlische ambassade naar een minder omstreden locatie?

Is het college het met mij eens dat het onacceptabel is dat men tijdens de demonstratie gebruikmaakt van antisemitische en racistische symboliek?

Welke maatregelen gaat het college nemen ten aanzien van (verboden) nazi symbolen?

Zijn nazi vlaggen toegestaan?

Welke aanwijzingen heeft de organisatie van het college gekregen?

Klopt het dat Landstorm, genoemd naar een bataljon vrijwillige SS soldaten, de ordedienst zal zijn tijdens deze demonstratie?

Betekent dit dat er in de straten van Den Haag SS/achtige ordetroepen met bijpassende klederdracht gaan marcheren?

Welke extra veiligheidsmaatregelen gaat het college/gemeente nemen om de Joodse gemeenschap en synagogen in Den Haag te beschermen?

Hoeveel demonstranten verwacht u dat deel gaat nemen aan deze demonstratie?

Bent u het met de Haagse Stadspartij eens dat we in Den Haag meer zon en minder nazi’s nodig hebben?Fatima Faïd

Haagse StadsPartij

Gemeente Den Haag wil gevoelige bouwplannen voortaan geheim verklaren

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 02-09-2019 12:12

De Haagse Stadspartij is geschrokken van het plan van de gemeente Den Haag om bouwplannen van ambassades, politiebureaus, ministeries, het Koningshuis, het parlement etc. voortaan vertrouwelijk en geheim te houden. Dit maakt de partij op uit een recent gepubliceerde beleidsregel (zie bijlage).

De Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag is op 24 juli 2019 gepubliceerd. Daarin staat dat omgevingsvergunningen uit veiligheidsoverwegingen geheim of vertrouwelijk kunnen worden verklaard. Dit betekent o.a. dat aanvragen voor vergunningen niet gepubliceerd worden en buurtbewoners en belangenorganisaties onwetend worden gehouden en daardoor ook geen inspraak of bezwaar kunnen uiten.

Raadslid Peter Bos heeft hier vragen over ingediend bij het college van B&W. Bos: “Ik heb hier geen enkel begrip voor. Het kan niet zo zijn dat de stad monddood wordt gemaakt als het gaat om gevoelige plannen.”

Het raadslid heeft onderstaande schriftelijke vragen ingediend.

Schriftelijke vragen: Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag Indiener: Peter Bos

Datum: 28 augustus 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 24 juli 2019 publiceerde het college de Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag 2019. (Zie bijlage). Daarin wordt omschreven wanneer een omgevingsvergunning vertrouwelijk, dan wel geheim, kan worden verklaard door het college. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Zijn er in het verleden al eerder vergunningen vertrouwelijk, danwel geheim verklaard door het college? Zo ja, welke?

2. Kan het college voorbeelden noemen van vergunningen die door publicatie hebben geleid tot veiligheidsproblemen? Zo nee, waarom niet?

Voor burgers is het belangrijk te weten wat er in de directe leefomgeving gebeurt. Bij Beschermingsniveau 3 geheimhouding blijft het hele dossier inclusief ontvangst en bekendmaking van de beschikking geheim. Dit kan betekenen dat burgers onwetend worden gehouden over nieuwe ontwikkelingen die een zware impact op hun directe omgeving kunnen hebben en daardoor geen inspraak of bezwaar kunnen indienen.

3. Is het college het met mij eens dat dit een zeer zwaar middel is? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe zorgt het college ervoor dat de directe omgeving van een perceel of gebouw toch wordt ingelicht over aangevraagde omgevingsvergunningen, zodat zij gebruik kunnen maken van hun rechten?

5. Hoe zorgt het college ervoor dat de geheimhouding of vertrouwelijkheid van de aanvraag voor een omgevingsvergunning geen extra drempels opwerpt voor burgers die bezwaren willen uiten over de aangevraagde ontwikkeling?

6. Is het college alsnog bereid de beleidsregel aan te passen zodat ook bij beschermingsniveau 3 sprake is van publicatie van de stappen (bericht van indienen aanvraag en afgeven beschikking) en voor direct belanghebbenden inzage in de stukken en bezwaar mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

Het college stelt dat geheimhouding van stukken alleen kan op basis van Artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Bescherming van algemene veiligheid wordt hier echter niet als reden voor geheimhouding genoemd.

7. Kan het college toelichten waarom bescherming van algemene veiligheid als criterium voor geheimhouding of vertrouwelijkheid wordt gebruikt?

8. Is het college het met mij eens dat de brede interpretatie van het begrip algemene veiligheid kan leiden tot willekeur? Zo nee, waarom niet?

In artikel 7 worden de criteria voor het toevoegen van percelen genoemd. Daarover de volgende vragen:

9. Wat is de reden voor de plaatsing van politiekantoren op de lijst internationale veiligheid?

10. Hoe wordt de reikwijdte van de plaatsing op de lijst bepaald? Wat betekent de plaatsing van NS stations op de lijst voor de percelen en ontwikkelingen in de omgeving van de stations? Staat de fietsenstalling, bovenbouw KJ-plein, overkapping busstation en eventuele projecten boven de sporen bijvoorbeeld ook op deze lijst?

11. Als het criterium ‘plekken waar veel mensen komen’ aanleiding is dat stations, tunnels, het ADO Stadion en World Forum op de lijst komen, hoe kijkt de gemeente dan aan tegen andere plekken waar veel mensen zich verzamelen zoals de Grote Marktstraat, de Haagse Markt, het OCC en het strand en de boulevard van Scheveningen? Geldt hier dit criterium niet?

12. Kan het college beschrijven hoe, volgens deze regels, de mogelijke vestiging van de Israëlische ambassade in een monument aan Plein 1813 zou zijn verlopen? Zou er dan sprake van het hoogste beschermingsniveau zijn geweest als deze regels toen al golden? Waren de stukken voor deze ontwikkeling dan geheim verklaard?

13. Kan het college aangeven in welke categorie een noodzakelijke omgevingsvergunning voor de vestiging van de Israëlische ambassade aan de Johan de Wittlaan valt?

14. Het college geeft aan dat het centrale register door ambtenaren actueel wordt gehouden. Echter de beleidsregel beschrijft niet hoe dit proces eruit ziet. Kan het college dit toelichten?

15. Voor hoe lang geldt de geheimhouding en/of vertrouwelijkheid?

16. Kan het college jaarlijks een lijst van de percelen en ingediende en behandelde aanvragen naar de raad sturen waaruit duidelijk blijkt welke percelen zijn afgevoerd van of toegevoegd aan de lijst? Zo nee, waarom niet?

17. Kan het college aangeven hoeveel aanvragen er onder de verschillende geheimhoudingscategorieën al zijn ingediend en hoe daarover is beschikt? Zo nee, waarom niet?

18. Kan het college maandelijks een lijst met aanvragen en beschikkingen naar de raad sturen die geheim danwel vertrouwelijk zijn verklaard? Zo nee, waarom niet?

19. Is een eventueel besluit van het college om een aanvraag of beschikking vertrouwelijk of geheim te verklaren een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit? Zo nee, waarom niet? En zo ja, hoe wordt dat dan gepubliceerd?

20. Is het college het met mij eens dat Den Haag als stad van vrede en recht naar haar inwoners transparant moet zijn over de manier waarop de internationale instellingen – waaronder ook ambassades – impact hebben op de omgeving? En dat transparantie over omgevingsvergunningen daar bijhoort? Zo nee, waarom niet?

21. Is het college bereid de beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag 2019 in te trekken en te komen tot een beleidsregel waarin de rechten van de inwoners van Den Haag centraal staan in plaats van de belangen van de aanvragers van vergunningen? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos

Rijksmonument aan Laan van Meerdervoort zonder gemeentelijke toets verbouwd.

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 02-09-2019 12:00

Het Haagse erfgoed verdient een zorgvuldige behandeling. Deze Art Nouveau panden aan de Laan van Meerdervoort uit 1901 zijn al jaren een blinkvanger. Ze staan nu echter een verzwaard gebruik en een interne verbouwing te wachten nadat de gemeente niet op tijd de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft kunnen behandelen. Zij moest daardoor een vergunning van rechtwege afgeven voor woningsplitsing. Na onder andere het zomaar verwijderen van de Peperbus is dit wederom een teken dat het huidige stadsbestuur onzorgvuldig met het Haagse erfgoed omgaat. Raadslid Peter Bos heeft daarom vragen gesteld om de vergunningsverlening terug te draaien en om te zorgen dat de gemeente zorgvuldiger met de Haagse monumenten omgaat.

Schriftelijke vragen: Vergunning Art Nouveaupanden Laan van Meerdervoort

Datum: 10 juli 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 28 juni 2019 publiceerde de gemeente het bericht met kenmerk 201906065 dat er een vergunning van rechtswege is afgegeven voor het verbouwen van de rijksmonumenten Laan van Meerdervoort 225 en 227 (zie link).

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Klopt het dat de betreffende panden aangewezen zijn als Rijksmonument?

2. Geldt deze aanwijzing alleen voor de gevel of voor het hele gebouw?

3. Is het juist dat voor de verbouwing van deze panden een vergunning van rechtswege is verleend?

4. Een vergunning van rechtswege betekent dat de gemeente verzuimd heeft om tijdig een besluit te nemen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

5. Kan het college deze vergunning nog intrekken? Zo nee, waarom niet?

6. Welke stappen gaat het college ondernemen om deze vergunningaanvraag alsnog op de juiste wijze te behandelen?

7. Welke stappen gaat het college ondernemen om mogelijk ongewenste aantastingen van de monumenten te voorkomen?

8. Is er informeel contact geweest met de eigenaar over de vergunningaanvraag vooraf of tijdens de procedure?

9. Is de eigenaar van deze panden ook de eigenaar van de andere panden die onderdeel zijn van dit beschermde ensemble (Laan van Meerdervoort 225 t/m 237)

10. Zijn er in het verleden problemen geweest met deze eigenaar en deze panden in dit ensemble waarvoor bijvoorbeeld de Haagse Pandbrigade werd ingeschakeld?

11. Is er eerder sprake geweest van verbouwingen in of aan deze panden zonder de benodigde vergunningen?

12. Is het college het met ons eens dat monumenten in Den Haag een betere behandeling verdienen dan hier het geval is? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos

Kap Theresiabomen afgewend

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 02-09-2019 10:21

Vier bomen achter de Theresiakerk in Rustenburg-Oostbroek dreigden binnenkort gekapt te worden. Maar naar aanleiding van schriftelijke vragen van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij en op aandringen van buurtbewoners heeft de gemeente de kapvergunning op 19 augustus 2019 gewijzigd. In de vergunning is nu opgenomen dat de bomen pas gekapt mogen worden als er een geldige bouwvergunning is.

Peter Bos: “Dit is goed nieuws. De bomen zouden moeten wijken voor een nieuwbouwplan, maar dat plan is door de gemeenteraad uitgesteld. Logisch dus dat de kap nu ook is uitgesteld.”

Een groep omwonenden uit de wijk Rustenburg-Oostbroek wil de Theresiakerk behouden en heeft van de gemeenteraad een half jaar de tijd gekregen om een alternatief plan te presenteren, waardoor de kerk mogelijk behouden kan blijven.

Peter Bos: “We kijken met spanning uit naar de plannen van de buurt. Ik heb goede hoop dat het uitstel uiteindelijk gaat leiden tot afstel van sloop van de kerk en definitief behoud van de bomen”.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad zich opnieuw buigen over de toekomst van de Theresiakerk en de bomen. In de kapvergunning die in 2018 is verleend was verzuimd om de kap te koppelen aan het verlenen van de bouwvergunning. Dat is nu hersteld met een wijzigingsbesluit, zodat de bomen voorlopig kunnen blijven staan.

Schriftelijke vragen: Bomen Teresiakerk

Indiener: Peter Bos

Datum: 30 juli 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 25 januari 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 1 roodbladige sierkers, 1 hulst, 1 oude peer en 1 knotwilg (stamomtrekken 30-151 cm), staande in de openbare ruimte van het perceel Kootwijkstraat 37.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen: Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1. Volgens de brief van de wethouder SWS d.d. 11 juni 2019 inzake “Opschorten besluitvorming op aanvraag omgevingsvergunning Apeldoornselaan 240-242 (Teresiatoren)” (RIS302778) zijn er twee vergunningen verleend voor de kap van 21 bomen. Op 25 januari 2018 is een vergunning verleend voor vier bomen en op 30 januari 2019 voor 17 bomen. Het gaat hier om bomen die moeten wijken voor een beoogd nieuwbouwplan ter plekke van de te slopen Theresiakerk. Waarom is er voor gekozen om de kap van 21 bomen te splitsen in twee vergunningen?

2. In de vergunning voor de kap van 17 bomen is de voorwaarde opgenomen dat van de verleende vergunning pas gebruik gemaakt mag worden, nadat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen’ is verleend. Waarom ontbreekt deze voorwaarde in de vergunning voor de kap van vier bomen?

3. Indien sprake is van een fout, vergissing of omissie, wie is daar dan voor verantwoordelijk en hoe gaat dat gecorrigeerd worden?

4. Volgens de brief van de wethouder SWS vervalt de vergunning voor de kap van vier bomen indien niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk worden hiervan gebruik is gemaakt. De vergunning is onherroepelijk sinds 9 maart 2018, wat betekent dat deze op 9 september 2019 verloopt. Op deze datum zal nog niet zeker zijn of de kerk gesloopt wordt voor een nieuwbouwplan en zal er zeker nog geen vergunning voor het bouwen van nieuwbouw zijn verleend. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

5. De vergunninghouder heeft twee opties. Hij kan tussen nu en 9 september de vier bomen kappen of hij laat de vergunning verlopen. In het laatste geval zal hij opnieuw een vergunning moeten aanvragen als het nieuwbouwplan toch doorgang vindt. Is het mogelijk om de periode van 18 maanden te verlengen? Zo nee, waarom niet?

6. Zo nee, zijn er andere opties om er voor te zorgen dat de vergunninghouder de mogelijkheid om te kappen behoud als de termijn van 18 maanden verloopt?

7. Eén van de vier bomen is een oude hoogstampeer. Deze bijzondere boom staat hier sinds de Theresiakerk is gebouwd in 1932 en is circa 95 jaar oud. De hoogstampeer is een bijzondere soort omdat deze bomen in fruitboomgaarden in Nederland bijna niet meer voorkomen. De stamomtrek van deze hoogstampeer is 146 cm. De hoogte is circa 13 meter en de kroonbreedte is circa 9 meter. De conditie is goed, de boom vertoont geen gebreken. De boom staat ieder voorjaar prachtig in bloei en geeft in het oogstseizoen vele vruchten. Hiervan eten weer vogels en insecten. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college met mij van mening dat deze hoogstampeer gezien zijn leeftijd en de bijzondere soort en vorm (habitus), thuishoort op de lijst van monumentale bomen van de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

9. Is het mogelijk om deze boom –indien de nieuwbouw onverhoopt doorgaat- te verplanten? Zo nee, waarom niet?

10. De mogelijkheid bestaat dat er vier bomen nodeloos gekapt worden op het moment dat nog niet zeker is of de kerk blijft staan of gesloopt wordt. Is het college met mij van mening dat dit onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college bereid om er voor te zorgen dat er geen onomkeerbare stappen genomen worden m.b.t. deze vier bomen rond de Theresiakerk zo lang er geen zekerheid is over de bouwplannen? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos

Eeuwenoude Koekamp ten prooi aan exploitatiedrift van Staatsbosbeheer

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij VVD 's-Gravenhage 25-07-2019 17:43

De gemeenteraad sprak op 18 juli 2019 over het bestemmingsplan voor de Koekamp, Malieveld en Haagse Bos. Vooral de aantasting van de Koekamp is in de ogen van de Haagse Stadspartij onaanvaardbaar. Een klein lichtpuntje is dat de gemeenteraad een motie van Peter Bos aannam om te onderzoeken of een deel van de Laan van Nieuw Oost Indie kan worden versmald. Deze vierbaansweg snijdt het Haagse Bos in twee delen. Hieronder het betoog van Peter Bos:

Het bestemmingsplan Koekamp, Malieveld en Haagse Bos bevat voor de Haagse Stadspartij weinig nieuws. Met name over de Koekamp hebben we al veel vaker gesproken en ons standpunt is onveranderd: De aanpassingen van de Koekamp moeten in co-creatie met de meeste belanghebbenden gestalte krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Zelfs een onschuldig alternatief voor de vergraving van de oever van het hertenkamp, dat door zeven verschillende natuur-, bewoners- en andere organisaties is aangedragen werd door het nieuwe college terzijde gelegd. Ik zie dat als een groot dieptepunt en een kantelpunt in het gemeentebeleid. Vertrouwen op Haagse Kracht is sindsdien niet meer leidend. Ik zal u de voorbeelden besparen.

De Koekamp is niet alleen cultuurhistorisch van ongekende waarde. Uit onderzoek blijkt dat in het deel dat wordt aangetast zo’n 75 broedende vogelparen zijn geteld, evenals 16 vleermuisverblijfplaatsen, een mussenkolonie en een eekhoornnest. Sommige eiken die in de zeldzame boomweide staan zijn bijna 300 jaar oud. In de watergang bevinden zich zeldzame vissoorten, zoals de revis, een kruising tussen een paling en een stekelbaars. Kortom, ook ecologisch gezien zal de ingreep impact hebben.

De aanpassingen die nu met het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn veel te fors en eigenlijk onnodig. Sinds Staatsbosbeheer door het Rijk is verzelfstandigd moet er geld verdiend worden. O.a. met evenementen op het Malieveld, met houtkap in het Haagse Bos en horeca in de Koekamp. Ik begrijp dat, maar dat wil nog niet zeggen dat de gemeente, als hoeder van de kwaliteiten van onze stad, daar maar mee akkoord moet gaan. De vorige wethouder Revis (VVD) heeft het groene licht gegeven voor de plannen en zijn opvolger Richard de Mos (Groep de Mos) blijft dit braaf en kritiekloos uitvoeren.

Zo kunnen de opstallen van Staatsbosbeheer zomaar gesloopt worden, waaronder de fraaie boswachterswoning, een cultuur-historisch en architectonisch belangwekkend pand. (Een motie van Peter Bos om de boswachterswoning aan te wijzen tot beschermd monument haalde het niet).

Ik ben zeer onder de indruk van de uitgebreide en deskundige zienswijzen die zijn ingediend door belanghebbenden. Ik verwacht een lange juridische strijd en hoop dat dit plan langs die weg nog ten goede zal worden gekeerd.

Dan tenslotte het Haagse Bos. Dit prachtige bos wordt doorsneden door de Laan van NOI, een verkeersweg met 2×2 rijstroken. Ik zou het heel interessant vinden om te kijken of deze weg versmald kan worden naar 1×1 rijstrook en dien daarom de volgende motie in:

Motie: Onderzoek Laan van NOI versmallen

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De gemeenteraad van Den Haag op 18 juli 2019 in vergadering bijeen ter bespreking van het Raadsvoorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos (RIS302851).

Constaterende dat:

Het Haagse Bos wordt doorsneden door de Laan van Nieuw Oost-Indie;

Deze verkeersweg bestaat uit 2×2 rijbanen voor autoverkeer;

Het Haagse Bos onderdeel is van de Stedelijke en Provinciale Groene Hoofdstructuur;

Het Haagse Bos een Rijks Beschermd Stadsgezicht is.

Overwegende, dat:

Het Haagse Bos een aaneengesloten bos is;

De Laan van NOI een barrière is, zowel voor wandelaars, fietsers als voor de fauna;

Van mening, dat:

Een versmalling van de Laan van NOI ter hoogte van de fietsoversteek de ecologische en recreatieve waarde van het Haagse Bos verder kan versterken.

Verzoekt het college:

Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Laan van NOI ter hoogte van de fietsoversteek door het Haagse Bos te versmallen.

Peter Bos                     Robert Barker

Haagse Stadspartij    Partij voor de Dieren

De motie werd aangenomen.

Fatima Faïd regelt onderzoek naar deradicaliseringsprojecten in Den Haag

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij Partij voor de Dieren PvdA 's-Gravenhage 25-07-2019 17:39

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces nam de Haagse Stadspartij het initiatief om onderzoek te doen naar de resultaten van deradicaliseringsprojecten in Den Haag. Een motie van raadslid Fatima Faïd hierover haalde een meerderheid.

Eerder al stelde Fatima Faïd schriftelijke vragen over het deradicaliseringsprogramma, maar de antwoorden van het college waren teleurstellend. Fatima Faïd: “Er worden miljoenen aan overheidsgeld gepompt in allerlei deradicaliseringsprojecten, maar het is volstrekt onduidelijk wat het oplevert. Het college kan alleen aangeven welke projecten er lopen, en komt met vage doelstellingen. Dat vind ik onacceptabel en ik ben erg blij dat de raad mijn voorstel steunde.”

De onderstaande motie haalde een meerderheid en werd ingediend door Fatima Faïd en medeondertekend door Nida, Partij voor de Dieren, PvdA en VVD.

Motie: Onderzoek naar resultaten van deradicaliseringsprojecten

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 juli 2019 ter bespreking van:

Constaterende, dat:

▪ De aanpak van polarisatie en radicalisering een pijler blijft voor in het Coalitieakkoord 2018-2022.

▪ In de Voortgangsrapportage geen duidelijkheid wordt gecreëerd over wat het aantal scholen, docenten, leerlingen zijn die mee hebben gedaan aan de projecten.

Overwegende, dat:

▪ Er een aantal radicaliseringsprojecten lopen in Den Haag waarvan de resultaten niet bekend zijn.

▪ Het belangrijk is voor voortgang dat de behaalde resultaten worden onderzocht.

Verzoekt het college:

▪ Om onderzoek te doen naar de resultaten van de radicaliseringsprojecten die actief zijn in Den Haag

▪ Om de resultaten aan de raad voor te leggen

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faid

Robin Smit

Adeel Mahmood

Mikal Tseggai

Jan Pronk