Nieuws van politieke partijen over Hart voor Bloemendaal inzichtelijk

222 documenten

Integis en burgemeester Roest

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal GroenLinks Bloemendaal 03-12-2019 11:33

Vandaag een uitvoerige bijdrage. U bent wel iets gewend van ons, maar hier pakken we grondig uit. Dit bericht gaat nl ook over de toekomst van Bloemendaal. Wij schrijven u over ‘waarheidsvinding’ en over het recht op een ‘eerlijk proces’, over ‘schoon schip’ en de intenties van ons gemeentebestuur. Wij  koppelen dit aan het al dan niet voortzetten van het Integis onderzoek. Hoe staat het daar nu mee? #Integis rapporteerde eerder dit jaar aan de raad dat sprake was van ‘belemmeringen’. Een van die belemmeringen was de geheimhouding. Geheimhouding bemoeilijkt een forensisch accountantsonderzoek. Geheimhouding maakt het voor raadsleden onmogelijk vrijuit te spreken. De burgemeester verklaarde dat de geheimhouding zou worden opgeheven. Echter, de brieven die wij ontvingen lieten zien dat uitsluitend tbv de leden van het college de geheimhouding was opgeheven. Intussen zijn we zes maanden verder en heeft de burgemeester uitgezocht of er mogelijkheden zijn voor Integis het onderzoek alsnog te hervatten. Daarbij staat uiteraard de geheimhouding en de hoeveelheid ‘geheime stukken’ centraal. De bevindingen van de burgemeester zijn uiteengezet in een brief van 29 oktober jl aan de raad. Wij delen de brief hieronder met u.

Keurig netjes verwoord, toch? Het antwoord is kort en bondig: niet. Deze burgemeester schetst een onjuiste voorstelling van zaken. En dat rekenen wij hem zwaar aan omdat door deze brief die uiteraard ook door het Openbaar Ministerie wordt gelezen, een nog lopend strafproces wordt beïnvloed.

eeuw en raadslid Roos heeft recht op een EERLIJK PROCES. Hoe het moreel oordeel ook luidt over wat Roos heeft gedaan, deze burgemeestersbrief is een oproep aan het Hof om haar te veroordelen terwijl haar schuld aan een misdrijf niet bewezen is en er aan de kant van de gemeente de nodige fouten zijn gemaakt om het mild uit te drukken.

Burgemeester Roest verklaart o.a. dat er in november 2014 een collegebesluit tot het opleggen van geheimhouding is genomen. Dat terwijl het college het besluit tot op de dag van vandaag niet heeft kunnen en willen produceren en de oud-griffier onder ede bij het hof heeft verklaard dat er geen collegebesluit was en dat de burgemeester (Ruud Nederveen) daarvan op de hoogte was. En zo zijn er meer punten waarmee burgemeester Roest verschillende oud-bestuurders in bescherming neemt. De gedachte is immers: wanneer Roos wordt veroordeeld gaan  oud-bestuurders vrijuit.

Omdat Justitie meeleest, publiceren wij hieronder integraal de reactie van raadslid Roos op de burgemeestersbrief aan college en raad:

‘Refererend aan de brief van burgemeester Roest d.d. 29 oktober 2019  reageer ik hierbij op de brief van de burgemeester en verzoek ik mijn brief op de openbare lijst met ingekomen stukken te plaatsen alsmede openbaar op het RIS.

In de brief met kenmerk 2019007230 geeft de burgemeester een onjuiste voorstelling van de ‘feiten’, welke voorstelling mede van invloed is of kan zijn op het onderzoek waartoe de raad in juli 2018 opdracht gaf aan #Integis.

Hieronder zal ik toelichten wat ik bedoel met ‘onjuist’ en op basis waarvan ik tot deze conclusie kom.

De burgemeester verklaart dat naar aanleiding van het collegebesluit op 4 november 2014 tot oplegging van geheimhouding momenteel nog 16 documenten geheim zijn. Zie blz. 2 van de brief van de burgemeester met kenmerk 2019007230 (hierna te noemen ‘de brief’). Hiermee doet de burgemeester voorkomen alsof er op die datum een collegebesluit tot het opleggen van geheimhouding ex artikel 55 juncto artikel 25 Gemeentewet is genomen. Op de eerste plaats is dat besluit niet genomen en op de tweede plaats loopt over deze kwestie momenteel een strafzaak tegen ondergetekende. Voor zover een besluit is geproduceerd, is sprake van valsheid in geschrifte. Nl een collegebesluit dat valselijk is ondertekend door wethouder N Heijink en de gemeentesecretaris W Atsma op 12 april 2016. Niet alleen hebben zij beiden anderhalf jaar na dato alsnog onrechtmatig/onbevoegd getekend, zij hebben het ‘besluit’ ook voorzien van een ingevoegde cursieve tekst alsof zij de inhoud van het besluit (dat niet bestaat), op waarheid zouden hebben geverifieerd. Deze toevoeging in combinatie met de beide handtekeningen was voor ondergetekende aanleiding tot het doen van aangifte tegen de heer Heijink en mevrouw Atsma. De aangifte wegens valsheid in geschrifte is bij het OM ingediend eind december 2018 en later diverse keren nader aangevuld. Een feit is dat noch de heer Heijink, noch mevrouw Atsma bevoegd waren een collegebesluit uit 2014 te ondertekenen maar dat zij dit hebben gedaan teneinde een lopend strafproces te beïnvloeden. De oud-griffier heeft tijdens de rechtszitting van het strafproces op 17 september 2019 verklaard dat er geen collegebesluit van 4 november 2014 is. Zij heeft daarover onder ede verklaard. Feit is ook dat de heer Nederveen, oud-burgemeester van Bloemendaal, zich bewust was van het ontbreken van een rechtsgeldig collegebesluit maar dat hij niettemin valselijk aangifte deed tegen raadslid Roos.

Na het zomerreces 2015 is door het toenmalig college een collegebesluit genomen om een aantal stukken alsnog geheim te verklaren. Dit is op zichzelf onmogelijk aangezien deze stukken deel uitmaken van een openbaar strafproces en het college zelf deze stukken aan het OM heeft verstrekt. Van geheime stukken kan derhalve geen sprake meer zijn. Het besluit is een onzinnig besluit voor zover de stukken deel uitmaken van het openbaar strafproces.

Toenmalig wethouder De Rooij heeft stukken gedeeld met de pers en met haar GroenLinks achterban/fractie. O.a. heeft zij stukken gedeeld met de heer Fennema. Van deze stukken maakte een inventarisatielijst deel uit die was opgesteld door de huisadvocaat X. Deze huisadvocaat heeft in het kader van een tuchtprocedure in het voorjaar 2014 zelfstandig een inventarisatielijst opgesteld en deze toegestuurd aan het hoofd juridische zaken van de gemeente Bloemendaal met een ‘gewetensvraag’. Die gewetensvraag hield in dat hij het hoofd juridische zaken vroeg of zijn samenvatting wel gedragen zou worden door het ambtelijk apparaat. Het hoofd antwoordde dat hij niet verwachtte dat zijn collega ambtenaren bezwaar zouden hebben tegen de samenvatting van de advocaat, maar het hoofd liet na dit te verifiëren bij zijn collega’s. De heer X stuurde zijn samenvatting naar de Deken van de Haagse Orde, maar niet dan nadat hij zijn inventarisatie had laten controleren door een collega op het advocatenkantoor F. Deze collega maande de heer X tot voorzichtigheid. Hij meende dat de ‘feiten’ zoals X ze poneerde, geen feiten waren en dat datgene wat X aanvoerde als bewijs, geen deugdelijke grondslag voor bewijs kon zijn en door de Deken buiten beschouwing zou worden gelaten. Hoewel dus geen sprake was van enig bewijs inzake intimidaties, maakte oud-wethouder De Rooij, nadat zij de huisadvocaat om ‘bewijs’ had gevraagd van intimidaties en bedreigingen, gebruik van diezelfde inventarisatie en overhandigde zij deze inventarisatie hoogstpersoonlijk aan de pers. Eerder al deelde zij informatie uit stukken van de gemeente met de heer Fennema, hetgeen blijkt uit zijn citaten die rechtstreeks afkomstig zijn uit stukken waarvan de burgemeester (E Roest) thans verklaart dat deze geheim zijn (o.a. de verklaring van een juriste die destijds in dienst was van de gemeente Bloemendaal. Deze juriste verklaarde ten behoeve van de tuchtprocedure van X dat zij bedreigd was door de heer R. Slewe die haar had verklaard dat hij ‘net zo lang door zou gaan tot zij was ontslagen’ of woorden van gelijke strekking. Deze verklaring werd door de juriste afgelegd op verzoek van de accounthouder en in opdracht van oud-burgemeester Nederveen. De heer Nederveen had namelijk opdracht gegeven de huisadvocaat te helpen bij zijn tuchtzaak en alles te doen wat hem behulpzaam kon zijn bij het ‘hard maken’ van het verwijt dat de heren Slewe bedreigers waren).

Burgemeester Roest meent dat thans nog 16 stukken geheim zijn. Onder verwijzing naar hetgeen hierboven is uiteengezet, is deze conclusie niet in overeenstemming met de feiten, waarbij ik o.a. verwijs naar de inventarisatie die in het geheel niet werd opgesteld door mevrouw De Rooij, maar door de huisadvocaat zelf ten behoeve van zijn eigen tuchtzaak.

Daar komt nog bij dat tot deze lijst van 16 stukken ook enkele mails behoren die afkomstig zijn van de GroenLinks fractie met leden van GroenLinks en derden. Dit betreft correspondentie van de privé-mail account van de wethouder. Deze mails maken geen deel uit van de server noch van de back-up van de gemeente Bloemendaal. Uit de afwikkeling van mijn WOB-verzoek dat ik indiende in 2019 en waarop het college onlangs een besluit nam, blijkt dat ook. Immers, ik vroeg om de zakelijke mails die via de privé-mail waren doorgestuurd van of naar de gemeentelijke mailaccount. Deze zgn ‘GroenLinks mailberichten’ werden niet geproduceerd door de gemeente. Hetgeen betekent dat de mails nimmer geheim kunnen zijn verklaard. Dat is per definitie onmogelijk.

De burgemeester verklaart op blz. 2 van de brief ook dat de geheimhouding voor diverse stukken zou zijn opgeheven. Dat geldt zeker niet voor ondergetekende. Immers, er is geen rechtsgeldig collegebesluit dat ziet op geheimhouding op stukken aan ondergetekende.

De burgemeester vergeet bovendien te vermelden dat hij diverse brieven heeft gestuurd waarin hij heeft verklaard dat alle informatie die terug te vinden is op de USB-stick die aan diverse raadsleden is verstrekt, geheim is. Daarbij stelt de burgemeester ‘vertrouwelijkheid’ gelijk aan ‘geheim’. Dit is het standpunt van de burgemeester en hij baseert dat standpunt op jurisprudentie. De burgemeester stelt dat het schenden van vertrouwelijkheid ook een misdrijf oplevert in de zin van artikel 272 Wetboek van strafrecht. Of met andere woorden: uit diverse brieven van de burgemeester blijkt dat niet 16 documenten geheim zijn maar 40.000 documenten. Immers, alles is vertrouwelijk en vertrouwelijk = geheim.

De burgemeester verklaart in de brief ook dat inzage plaatsvond in stukken op 8 september 2014. Daarbij vergeet de burgemeester te vermelden dat op talrijke andere momenten sprake was van inzage door allerlei personen, waaronder ook raadsleden. Hij vergeet te vermelden dat de ‘stukken’ geen geordend geheel vormden die netjes opgeborgen lagen in een kluis of op een veilige plek. Hij vergeet te vermelden dat stukken overal zwierven als losse velletjes, maar ook op de verschillende computers en iPads, mobile telefoons van diverse bestuurders, in e-mails van en naar privé-mail adressen etc. etc. De burgemeester wil doen voorkomen alsof wel sprake was van een geordend geheel, van een inzage waarbij restricties werden opgelegd en getekend voor geheimhouding en waarbij vooraf duidelijk was gemaakt dat schending een strafbaar feit opleverde. Echter, feit is dat dit niet de omstandigheden waren en dat de huisadvocaat, X, in het voorjaar van 2015 druk doende was om samen met diverse ambtenaren van de gemeente Bloemendaal te reconstrueren wat zich in 2014 ‘feitelijk’ had voorgedaan. Feit is dat niemand dat precies wist te reproduceren en feit is ook dat het hoofd juridische zaken zich vertwijfeld afvroeg wat die feiten dan wel waren nu ook de huisadvocaat de handdoek in de ring had gegooid terwijl juist de huisadvocaat degene was die om ‘input’ had gevraagd teneinde zijn tuchtzaak op een voor hem positieve wijze te kunnen voltooien met hulp van de gemeente.

De burgemeester vervolgt in de brief dat in totaal 109 stukken geheim zijn verklaard op 4 november 2014. Ook dat is in strijd met de feiten. Pas in 2015 (vier maanden na dato) werd een aanvang gemaakt met een inventarisatielijst en werd aan de hand van de WOB-gronden gewerkt aan een collegebesluit. Deze activiteit duurde vervolgens van maart tot en met augustus 2015. Daarbij werd de hulp van de huisadvocaat ingeroepen, zodat hij kon ‘rechtbreien’ wat krom was. Dat daarbij gebruik werd gemaakt van de publicatie op de website van Hart voor Bloemendaal is ook een feit: een van de juristen in dienst van de gemeente verwees expliciet naar deze website. De gemeente wist zelf ook niet wat er precies in de envelop zat die aan twee raadsleden was toegestuurd. Dat blijkt ook uit de correspondentie van oktober 2014. Diverse ambtenaren klagen in deze correspondentie dat het onmogelijk is precies te weten wat nu openbaar is en wat niet. Zij zullen daarvoor nog weken nodig hebben om dit te verifiëren. Het hoofd juridische zaken spreekt dan over een ‘onontwarbare kluwen’ of woorden van gelijke strekking. Dat er op dat moment 109 stukken geheim waren, is dus achteraf bedacht en gebaseerd op de publicatie op de website.

Dat de wethouder een mapje voor zichzelf had samengesteld, is, zoals uit het bovenstaande is gebleken, ook in strijd met de feiten. Na het interview medio augustus 2014, vroeg zij enkele weken later om acute hulp van de huisadvocaat. Zij schreef dat ze zelf geen bewijs had gezien van intimidaties of bedreigingen van de heren Slewe. Kon de huisadvocaat X haar daar misschien aan helpen? Dat kon hij niet. Het enige concrete dat hij mevrouw de Rooij kon bieden was zijn eigen inventarisatielijst en mevrouw De Rooij beaamde dat alleen die lijst haar concreet voorkwam. De rest beschouwde zij zelf ook als van geen enkele waarde. Vandaar ook dat de journaliste van het Haarlems Dagblad de inventarisatie van mevrouw De Rooij ontving, welke inventarisatie volgens burgemeester Roest nu nog steeds geheim zou zijn. De burgemeester is hiervan op de hoogte. Hij kent de correspondentie, hij kent ook de feiten omdat ondergetekende deze eerder met hem heeft gedeeld eind 2017 en in het voorjaar van 2018.

De burgemeester verwijst in de brief naar artikel 60 derde lid Gemeentewet. Deze passage is echter niet in overeenstemming met een correcte toepassing van de Gemeentewet. Die mening is ook de huisadvocaat X toegedaan. De huisadvocaat stelt een reparatie voor, welke reparatie vervolgens door de gemeente is uitgevoerd. Na het zomerreces van 2015 was de reparatie voltooid en is een openbaar collegebesluit genomen zonder dat daar een beroep is gedaan op artikel 60 Gemeentewet. De burgemeester is zich hiervan bewust wat blijkt uit de stukken waaraan hij in de brief refereert. Hij noemt artikel 60 Gemeentewet met uitsluitend 1 doel: te doen voorkomen dat er een rechtsgeldig collegebesluit bestond op 4 november 2014 en daarmee maakt deze burgemeester zich schuldig aan het mogelijk zeer negatief beïnvloeden van een nog lopend strafproces.

De burgemeester staat in de brief uitgebreid stil bij datgene wat de voorzieningenrechter in december 2014 uitsprak. Deze uitspraak is een voorlopige uitspraak omdat het een voorlopige voorziening betreft. Daarbij komt dat de voorzieningenrechter zich baseerde op de uitleg die oud-wethouder De Rooij verstrekte, nl dat zij het mapje voor zichzelf had samengesteld. Inderdaad was zij bezig geweest voor zichzelf en haar interview in het Haarlems Dagblad. Ambtenaren hadden immers niet hun hart uitgestort bij deze wethouder. Zij waren niet in de buurt geweest van deze wethouder. Op instructie van de heer Nederveen hadden diverse ambtenaren verklaringen afgelegd ten behoeve van de huisadvocaat. De wethouder maakte van de exercitie van de huisadvocaat gebruik om het Haarlems Dagblad zo ver te brengen dat de krant zou publiceren dat de heren Slewe bedreigers waren. Dat zij de heer X om een wederdienst vroeg omdat ze zelf over geen ‘concreet materiaal’ beschikte, blijkt uit de correspondentie tussen wethouder De Rooij en de heer X. Overigens blijkt uit geen enkel stuk dat ambtenaren verklaringen aflegden bij de wethouder onder toezegging dat zij deze verklaringen niet aan de grote klok zou hangen, zoals de wethouder tegenover voorlopige voorzieningenrechter verklaarde. Integendeel: de opdracht binnen het gemeentehuis in 2014 was juist om zo veel mogelijk bewijs te verzamelen teneinde het Haarlems Dagblad van informatie die ondersteunend was voor het artikel dat op 16 augustus 2014 werd gepubliceerd, te voorzien.

Dat het college een brief stuurde aan twee raadsleden met het aan hen gerichte besluit is wederom een verkeerde en valse voorstelling van zaken door burgemeester Roest. Een brief bevestigt een eerder genomen collegebesluit. De brief zelf is geen collegebesluit en door net te doen alsof een brief gelijkstaat aan een collegebesluit miskent de burgemeester de wet- en regelgeving op dit gebied. Rechtsgeleerden zijn het unaniem eens dat een besluit tot oplegging van geheimhouding niet buiten vergadering door het college kan worden genomen.

De burgemeester staat in de brief uitgebreid stil bij de bestuursrechtelijke procedure die een raadslid heeft doorlopen tot en met de Raad van State. Echter, in deze procedure is op een enkel moment stilgestaan bij de besluitvorming. Of er wel een collegebesluit bestond in november 2014, is niet aan de orde geweest. Dit proces heeft een zeer beperkte strekking en is voor de huidige stand van zaken volstrekt irrelevant. Door net te doen alsof dit proces van doorslaggevende betekenis is voor de beoordeling of stukken nu wel of niet geheim zijn, wordt geen recht gedaan aan de feiten die hierboven zijn genoemd. De Raad van State heeft bovendien niet geoordeeld of geheimhouding terecht bestond.

Dat personen die betrokken zijn bij de 16 stukken zij benaderd  met de vraag of zij kunnen instemmen met het opheffen van de geheimhouding is even onzinnig als opmerkelijk. Immers, de oud-bestuurders zijn allemaal persoonlijk betrokken bij het strafproces dat thans loopt en daar komt nog bij dat zij een belang hebben dat wat zij hebben veroorzaakt en georganiseerd, in de doofpot moet blijven. Dit geldt evenzeer voor bepaalde raadsleden, waaronder een raadslid van GroenLinks die nota bene zelf zijn eigen correspondentie geheim heeft laten verklaren in augustus 2015 toen hij wethouder was. Burgemeester Roest is zich van dit feit bewust. Hij laat immers weten dat diverse personen zich niet kunnen verenigen met openbaarheid hetgeen betekent dat hij precies weet wie waar belang bij heeft en waarom.

Ten aanzien van de constateringen (cursief gedrukt hierna) die de burgemeester noemt op blz. 6 van zijn brief, merk ik het volgende op:

Er zijn 109 documenten waarvan nog 16 geheim. Dit is in strijd met de waarheid, zie bovenstaand (vertrouwelijkheid = geheim volgens de burgemeester en stukken die geheim zouden zijn, werden met de pers en derden gedeeld).

Van 1 document kan geheimhouding worden opgeheven. Het opheffen van geheimhouding is niet aan personen maar aan het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd en hiervoor zijn de gronden van de WOB relevant. Het al dan niet opheffen is niet aan individuen op basis van hun persoonlijk belang.

De rechter heeft hierover een oordeel geveld. Onjuist. De bestuursrechter heeft alleen geoordeeld dat aan het verzoek van de indiener tot opschorting van de geheimhouding niet tegemoet kon worden gekomen. Of geheimhouding terecht was opgelegd is nooit door de bestuursrechter beoordeeld. Of sprake was van een rechtsgeldig collegebesluit is ook niet beoordeeld door de bestuursrechter aangezien dit nooit naar voren is gebracht en de rechter het ook niet ambtshalve heeft onderzocht.

Onevenredige benadeling. Ook dit is onjuist. De onevenredige benadeling is niet beoordeeld in het kader van een al dan niet terecht opgelegde geheimhouding. Dit argument is slechts door het college genoemd als rechtvaardigingsgrond. Het staat bovendien buiten kijf dat de belangen van de huisadvocaat en het college dienden te worden beschermd en dat sprake is van misbruik van recht en wet.

Het geheimhoudingsbesluit is onherroepelijk. Een besluit dat niet is genomen, kan per definitie niet onherroepelijk zijn. Hetzelfde geldt voor een vervalst collegebesluit.

Zorgvuldige bescherming van privacy van burgers. Wat de burgemeester niet vermeldt is dat burgers specifiek hebben gevraagd om openbaarmaking van de informatie waarop wethouder De Rooij haar interview met het Haarlems Dagblad baseerde. Daartoe werd door inwoners zelfs een WOB-verzoek ingediend. In de brief aan de raadsleden werd door oud wethouder Kokke geschreven dat de stukken voortaan geheim waren omdat inwoners zulks hadden gevraagd aan de gemeente. Een pertinente onwaarheid en ook daarvan is de heer Roest zich bewust.

Burgers hebben destijds bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking. De betrokken burgers hebben juist verzocht om openbaarmaking. Een andere niet betrokken burger heeft zijn diensten aangeboden aan de oud-wethouder. Mevrouw De Rooij ontving op haar verzoek van deze burger stukken die zij inbracht in het interview met het Haarlems Dagblad. Ook daarover bestaat een tamelijk uitvoerige en bijzonder lezenswaardige correspondentie. Van geheimhouding was geen sprake aangezien deze stukken zelfs speciaal aan mevrouw De Rooij ter beschikking werden gesteld door de burger met als doel het Haarlems Dagblad te overtuigen van de intimidatie van bepaalde met name genoemde inwoners. Mevrouw De Rooij correspondeerde rechtstreeks met deze burger over de door haar met name genoemde inwoners.

Er zijn toezeggingen gedaan over de bescherming van verklaringen. Op basis van welke wettelijke bepaling is het toegestaan informatie niet openbaar te maken indien een belanghebbende daarom uit eigen belang verzoekt? Dit is een cirkelredenering die geen hout snijdt. Indien iemand een misdrijf pleegt en de gemeente vraagt dit niet bekend te maken bij Justitie, is dit dan een geldige reden voor de gemeente om geen aangifte te doen indien sprake is van een ambtsmisdrijf? Dit is een retorische vraag uiteraard.

Betrokkenen hebben laten weten dat ze anders nooit die verklaringen hadden afgelegd. Ook dit is in strijd met de feiten. Verklaringen werden afgelegd op verzoek en instructie. En het was duidelijk dat deze verklaringen zouden worden ingezet in een tuchtprocedure. Ook is duidelijk dat verklaringen deel uitmaakten van een interview en van publicaties in de media. Nimmer zijn verklaringen afgelegd met daarbij een belofte deze nooit te zullen gebruiken. Nimmer ook zijn verklaringen afgelegd onder een toezegging dat etc.

De gemeente dient privacy van werknemers te garanderen en dat geldt ook voor adviseurs. Privacy van werknemers betekent niet dat informatie die van de overheid is volledig gezwart moet worden of volledig geheim of niet openbaar. De burgemeester doet net voorkomen alsof alle informatie privé is en dat de privacy van werknemers en adviseurs in het geding is. Dat werknemers in opdracht van de burgemeester handelden in het kader van hun ambt en dienstverband en zij handelden onder gezag en verantwoordelijkheid van het college c.q. de burgemeester, wordt ten onrechte buiten beschouwing gelaten door de heer Roest. Ambtenaren zijn nimmer persoonlijk aan te spreken. Namen kunnen worden gezwart. De burgemeester kent de wet- en regelgeving of wordt geacht deze te kennen. Hij is ook op de hoogte van de inhoud van de stukken. Hij weet derhalve wat op schrift is gesteld, ten behoeve van wie en waarom. Door voor te stellen alsof sprake is van privacy gevoelige informatie, wordt miskend dat sprake was van een opdracht die rechtstreeks afkomstig was van burgemeester Nederveen.

Bezwaar van betrokkenen. Ook hier geldt dat eigenbelang geen motief is en mag zijn en dat hier sprake is van tegenstrijdige belangen is duidelijk. Immers, oud-bestuurders hebben een persoonlijk belang bij het in stand houden van een doofpotcultuur en tegelijkertijd weet de burgemeester dat ondergetekende bij hem een melding heeft gedaan wegens schending van het ambtsgeheim door diverse oud-bestuurders, welke melding de burgemeester heeft afgedaan als niet ter zake doend onder verwijzing naar het sepot van een officier van justitie in het voorjaar van 2015. Echter dit sepot is niet gebaseerd op het onderzoek dat het OM had moeten doen naar aanleiding van de 40.000 stukken die alsnog op een USB-stick zijn gezet en in de loop van 2018 en 2019 aan diverse raadsleden zijn verstrekt. Daar komt bij dat de inhoud van de mailbox van de heer Nederveen is vernietigd bij zijn vertrek. Als die inhoud alsnog wordt teruggehaald door deskundigen, dan zal hieruit blijken dat bezwaar van betrokkenen is gebaseerd op het belang zaken die het daglicht niet kunnen verdragen verborgen te houden. De heer Nederveen deed een valse aangifte tegen ondergetekende.

Integis heeft verklaard kennis te kunnen nemen van de inhoud. Dat Integis kennis kan nemen staat niet ter discussie. Het gaat om de wijze waarop die inhoud deel kan en gaat uitmaken van een forensisch accountantsrapport. Ook daar miskent de burgemeester de doelstelling van de opdracht die de raad heeft gegeven aan Integis. De burgemeester laat door deze conclusie rechtstreekse bemoeienis zien met een onderzoek dat heet een onderzoek van de raad te zijn.

Integis waarschuwt voor de dynamiek van de opheffing van de geheimhouding. De burgemeester doet net voorkomen alsof Integis vraagt om geheimhouding (die niet bestaat) in stand te laten, terwijl het juist een uitdrukkelijk verzoek is van Integis de geheimhouding op te heffen zodat sprake is van een volwaardig forensisch accountantsonderzoek. Ook nu weer laat de burgemeester zien dat hij zich rechtstreeks met het Integis onderzoek bemoeit. De sturing die de burgemeester door zijn uitleg geeft is in strijd met de opdracht van de raad.

De Raad van State heeft geoordeeld etc. Dat Integis zonder geheimhouding het onderzoek goed kan uitvoeren, is niet alleen een feit, het is ook een verzoek van Integis. De Raad van State is niet de instantie die gaat over de opdracht aan Integis en de uitvoering van die opdracht door het forensisch accountantsbureau Integis. De Raad van State is niet gebonden aan de tuchtregels die gelden voor Integis. De Raad van State is en was evenmin op de hoogte van de ontwikkelingen die zich nadien in 2018 en 2019 hebben voorgedaan en evenmin van de correspondentie van Integis en de daarin vervatte verzoeken en waarschuwingen. De burgemeester tracht door deze constatering te doen voorkomen als zou de Raad van State zelf hebben opgeroepen de geheimhouding intact te laten voor zover die bestaat hetgeen ondergetekende betwist.

Betrokkenen zijn vrij te spreken met Integis. Dat is in strijd met de feiten. De burgemeester heeft 40.000 stukken vertrouwelijk verklaard en in diverse brieven bevestigt de heer Roest dat schending van vertrouwelijkheid een misdrijf ex art 272 Sr oplevert.

De USB-stick is verstrekt aan Integis. Dat die stick is verstrekt, betekent niet dat geen sprake zou zijn van vertrouwelijkheid en dat de informatie die op die stick staat in het publieke domein mag komen. Integendeel: schending van vertrouwelijkheid levert een misdrijf op volgens burgemeester Roest. De heer Roest heeft uitdrukkelijk bepaald in correspondentie aan ondergetekende dat zij daarover niet mag spreken.

Tot slot wijst de burgemeester op de gedane toezeggingen en de uitkomst van juridische procedures. Dat deze burgemeester toezeggingen aan oud-bestuurders voorrang geeft boven een ‘eerlijk’ en op feiten en informatie gebaseerd forensisch accountantsonderzoek, laat zien dat deze burgemeester niet integer is. Het enige dat voor deze burgemeester schijnbaar relevant is, dat is dat oud-bestuurders worden beschermd en dat hun naam wordt gezuiverd door het Integis-onderzoek. Dat de burgemeester een beroep doet op het vertrouwensbeginsel is in strijd met het correct  in achtnemen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Indien een wethouder een misdrijf pleegt of zou willen plegen, dan is het niet de bedoeling dat zulks niet wordt gemeld bij Justitie omdat de wethouder erop mocht vertrouwen dat de burgemeester dan stil zou blijven zitten en zijn mond zou houden omdat diezelfde burgemeester dat zou hebben toegezegd. Met een dergelijke handelwijze en uitleg van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt de rechtszekerheid niet gediend.

Aangezien de burgemeester via de brief die openbaar is en ook door het OM wordt gelezen en door de raadsheren bij het hof, is het belangrijk dat ik mij wend tot de gehele raad en het college alsmede de inwoners. Deze brief bevat tevens een integriteitsmelding welke ik hierbij indien omdat de burgemeester laat zien dat hij een strafproces, zij het op afstand, beïnvloedt en hij bovendien een sturing geeft aan een integriteitsonderzoek door een extern bureau waarmee hij geen recht doet aan de oorspronkelijke opdracht die door de raad is verstrekt en tenslotte geeft hij blijk van vooringenomenheid door met zijn brief de positie van diverse oud-bestuurders ten koste van derden te willen beschermen. Doelstellingen door de raad geformuleerd, worden door deze burgemeestersbrief niet gehaald.

Samenvattend: op basis van al hetgeen hierboven is uiteengezet, dien ik een melding wegens integriteitsschending in tegen de burgemeester, die in strijd met de waarheid heeft geschreven, een onjuiste voorstelling van zaken schetst en doelbewust, opzettelijk een verkeerd beeld schetst van de feiten en probeert oud-bestuurders te beschermen en tenslotte door deze bestuurders te beschermen een rechtstreeks negatieve invloed uitoefent op een nog lopend strafproces

Onder de voet gelopen

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal VVD Bloemendaal 30-11-2019 19:49

Amsterdam en de #MRA. Daarover willen wij u informeren. En waarschuwen. Want Amsterdam knalt uit zijn voegen. Te veel toeristen. De stad wordt onleefbaar. Daar is iets op verzonnen: het rolkoffertjes legioen moet richting de kust. Dat heeft grote impact op de leefomgeving in onze gemeente. Wij zijn daar op tegen maar het College vinden wij zeker niet aan onze zijde.

Het college heeft de raad nl gevraagd in te stemmen met de reactie op de MRA agenda. Uitgangspunt is dat het college van mening is dat onze gemeente niet buiten de MRA kan. MRAofwel ‘Metropoolregio Amsterdam’ is onze grootste broer, zonder wie wij het niet redden. Sterker nog: zonder MRA zijn we kansloos. Zoals u weet heeft de MRA ervoor gezorgd dat het spoor in van Haarlem naar Zandvoort wordt opgewaardeerd zonder dat de inwoners van Overveen daar op enigerlei wijze bij zijn betrokken. Inspraak, maatregelen om geluidsoverlast en onbereikbaarheid van het dorp door afsluiting van de spoorwegovergang: inwoners doen er niet toe en hebben niets in te brengen.

#Amsterdambeach is het nieuwe toverwoord.

Wij willen dat het college zich verzet tegen massatoerisme. Wij willen onze zeggenschap terug. Wij willen niet overruled worden door de MRA. Het college zelf is echter in navolging van burgemeester Roest juist fervent voorstander van de MRA. In onze ogen is de MRA een baantjesmachine. Een gesloten bastion. Regentesk.  Met lokale politiek en belangenbehartiging heeft de MRA niets te maken. Onze eigen bestuurders zijn regiomanagers geworden die niets bereiken omdat ze simpelweg ondergesneeuwd raken in een samenwerkingsverband dat uit maar liefst 35 Overheidsorganisaties bestaat.  En het college zegt dat ook: wij beginnen niets binnen het geweld van de MRA…

Houd er dan ook mee op college! Maar dat gebeurt niet. Het is nl veel te leuk om met de grote jongens aan tafel te zitten. Wat schrijft het college aan de MRA over de agenda?

Het College vindt het belangrijk dat het behouden en versterken van het landschap is opgenomen in de concept MRA Agenda 2.0. Dit is positief ten opzichte van de vorige concept versie. Door toenemende recreatie en toerisme ontstaat er druk op het landschap. Voor de gemeente Bloemendaal is het een uitdaging om hier een goede balans tussen te vinden. Het is daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan het behoud en de versterking van het landschap. Dat dit is opgenomen in de ambities en uitvoeringslijnen van de concept MRA Agenda 2.0. is voor de gemeente Bloemendaal een verbetering.

In vergelijking met de vorige MRA agenda vindt het College het jammer dat er geen lijst met uitvoeringsgerichte acties is opgenomen. Door een jaarlijks werkplan met acties op te stellen wordt de aanpak naar ons inzien meer concreet. Wij stellen daarom een meerjarige, integrale actielijst vanuit de MRA programma’s voor, voorzien van meetbare resultaten en bestuurlijke trekkersschappen. Net zoals in de vorige MRA agenda kan gemonitord worden doormiddel van de stoplichtenrapportage.

Dat er druk ontstaat op het landschap haalt je de koekoek: door massatoerisme wordt onze regio onder de voet gelopen. En dan de zin: ‘voor de gemeente Bloemendaal is het een uitdaging een goede balans te vinden’. Welke balans had u in gedachten leden van het college en hoe wilt u die balans vinden als belangrijke besluiten over onze hoofden heen worden genomen zonder dat wij ook maar iets in te brengen hebben? Loze woorden. Wij zijn helemaal klaar met de MRA. Val ons niet lastig. Indien de MRA iets van ons wil, dan zal daar iets tegenover moeten staan. Onderhandelen betekent niet op de grond gaan liggen en de grote broer in alles zijn zin geven.

Raadslid Rob Slewe hield een treffend betoog in de raad doorspekt met humor, dit tot groot ongenoegen van VVD voorzitter Rolf Harder en burgemeester Roest, die pal achter de MRA en de megalomane uitbreidingsdrift van Amsterdam staat.

Kiezers: u bent gewaarschuwd. Stemt u op de landelijke partijen, dan stemt u in met de wenselijst van de  MRA. Alle landelijke partijen stellen hun partijbelang boven uw belang.

Wij zeggen: NEE, U bent hier niet komen wonen om onder de voet gelopen te worden!

Waar staat deze gemeente?

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 18-11-2019 19:53

Integriteit. Transparantie. Rekenschap en verantwoording afleggen. Het zijn onderwerpen die onze partij bezighouden in de gemeenteraad van Bloemendaal. De afgelopen maanden zijn er de nodige ontwikkelingen geweest die ons zorgen baren.

Integriteitsmeldingen die betrekking hebben op de burgemeester worden intern afgehandeld door wethouder Heijink. Deze wethouder maakt integriteit tot een politiek issue. Hij wil de meldingen in een keer afdoen door een verslag aan te bieden aan de gemeenteraad op 12 december as. In die vergadering wordt een geheim deel ingelast waarin het verslag van de heer Heijink zal worden besproken met de bedoeling dat de raad er vervolgens ‘een klap op geeft’. Het laat zich raden wat de uitkomst is van deze geheime beraadslaging. Alle meldingen zullen van tafel worden geveegd.

Een tweede punt van zorg betreft de mailbox van oud-burgemeester Ruud Nederveen. Op 24 januari 2015 (direct na het vertrek van deze burgemeester) zouden alle mails van en aan hem zijn vernietigd. Ons raadslid Roos vroeg om correspondentie van de heer Nederveen maar kreeg die niet. Waarom werden deze mails vernietigd? Wat kon het daglicht niet verdragen? Waarom zijn de mails niet teruggehaald door Hoffman Bedrijfsrecherche in 2016?

Een volgend staaltje van gebrek aan transparantie betreft het feit dat onze raadsleden vragen stellen maar antwoorden veelal uitblijven ondanks inzet van een compleet juridisch team waar onze inwoners jaarlijks EUR 200.000 aan uitgeven. Deze juristen zijn er blijkbaar niet om vragen gewoon te beantwoorden. Onze fractie wordt op een dwaalspoor gezet. De stortvloed aan brieven die via de griffie aan onze raadsleden wordt gestuurd, is ongekend, maar inhoudelijk schieten wij daar niets mee op. Daarom heeft een van onze raadsleden een Wob-verzoek ingediend. Dat is op zichzelf hoogst onwenselijk. Als burger kun je een Wob-verzoek indienen maar als raadslid heb je recht op informatie. Zo staat het in de Gemeentewet. Het college dient die informatie te verstrekken en als het echt niet anders gaat en in overeenstemming is met de wet, mag het college grijpen naar het zware middel van geheimhouding. Dat Wob-verzoek leverde onlangs een collegebesluit op: 9 bladzijden met nagenoeg geheel zwart gelakte tekst.

Als u denkt dat de gemeenteraad van Bloemendaal er alles aan gelegen is schoon schip te maken en af te rekenen met de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis, dan hebt u het mis. Deze raad vindt het dat het uitstekend gaat en bekommert zich niet om transparant en integer bestuur.

Hieronder tonen wij u drie fragmenten van de bandopname van diverse raadsvergaderingen.

F1 en de particuliere verhuur van kamers

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 11-11-2019 16:56

Tijdens de informatieavond in het gemeentehuis over de verwachte overlast als gevolg van het opschalen van het aantal treinen door Overveen richting Zandvoort, was door de wethouder een toezegging gedaan. De vragen en antwoorden van die avond zouden schriftelijk worden gepubliceerd samen met het verslag. Helaas is dat niet gebeurd. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners serieus worden genomen en dat moet ook blijken uit de praktijk. Geen woorden maar daden.

Inwoners horen inspreekrecht terug te krijgen en voordat een belangrijk besluit wordt genomen dat van invloed is op de leefomgeving, dient eerst sprake te zijn van inspraak en participatie en natuurlijk moet de gemeente ook de juiste informatie verstrekken aan onze inwoners.

Van dat doel zijn we nog een eind verwijderd blijkt maar weer eens want over de gevolgen van de F1 races in Zandvoort zijn de inwoners van Overveen vooraf niet gehoord. Wij vinden de hele gang van zaken rond de F1 en de impact die dat heeft op de Overveners slordig en vroegen de wethouder wanneer hij doet wat hij heeft beloofd. Ook hebben wij aangedrongen op een geluidscherm. Ons amendement werd keihard afgewezen door de wethouder.

Wat daarover werd gezegd zullen wij u nog vertellen maar eerst even dit:

van diverse kanten krijgen wij te horen dat inwoners van #Overveen vrezen dat het aantal toeristen of bezoekers dat zal overnachten in Overveen bij particulieren aanzienlijk zal toenemen als gevolg van de geplande extra activiteiten rond de #F1 en de evenementen die daaromheen worden georganiseerd. Ook met het oog op de plannen van de #MRA om van Zandvoort en van Bloemendaal ‘#AmsterdamBeach’ te maken, wordt gevreesd voor de komst van het ‘rolkoffertjeslegioen’. Wat betekent dit voor Overveen en krijgen de andere dorspkernen, zoals Bloemendaal, Bennebroek en Vogelenzang hier ook mee te maken? Feit is dat er nu al actief reclame wordt gemaakt voor de verhuur van kamers, etages, complete huizen, zolderverdiepingen, zomerhuisjes etc. Alles kan, als het maar geld oplevert. Het gaat zelfs zo ver dat een groot makelaarskantoor vanaf de fb-pagina direct doorverwijst naar particuliere verhuurders. Dat belooft nog wat… #BloemendaalbeachforAmsterdam? Willen wij dat wel?

Vandaag in de besluitenlijst van het college het volgende:

012 Beleidsnotitie particuliere vakantieverhuur Bloemendaal

Het college besluit:

de beleidsnotitie particuliere vakantieverhuur gemeente Bloemendaal vast te stellen;

de raad te informeren met een collegebrief.

Wij zullen de wethouder hierover bevragen. Ook zullen we de burgemeester vragen welke (extra) maatregelen worden getroffen in de gemeente teneinde de openbare orde te handhaven in de periode dat de evenementen en de GP plaatsvinden. Wij hebben vernomen dat sprake is van #drugsoverlast en automobilisten die veel te hard rijden maar ook van geluidsoverlast als gevolg van langsrazende motoren en vernielingen aan auto’s in Overveen. Veel gehoorde vraag: wat doet de politie? Is er voldoende oog voor de situatie daar? Mensen hebben begrip voor beperkte mankracht en middelen bij politie maar tegelijkertijd is er ook toenemende bezorgdheid en onvrede hierover. Worden de doelen en prioriteiten juist gesteld?

Vroem vroem, een nieuw wagenpark of toch een geluidscherm voor Overveen?

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 06-11-2019 08:16

Morgen is de begrotingsraad. De gemeente Bloemendaal geeft te veel geld uit. Dat is een ding dat zeker is. Maar wordt het geld wel goed besteed? Doelmatig, efficient? Nee. Elk jaar opnieuw worden voorstellen ingediend waarin het college extra geld vraagt aan de raad. Bijvoorbeeld om voertuigen te vervangen die nog lang niet zijn afgeschreven. Voertuigen die nog prima mee kunnen. Vorig jaar werd langs die weg ruim EUR 100.000 vrijgemaakt voor dit doel. Dit jaar bedelt het college om bijna EUR 800.000 meer. Want, het wagenpark moet vooral duurzamer.

Zo wordt er in amper vijf jaar tijd een miljoen uitgegeven aan de complete vernieuwing van het wagenpark. Allemaal leuke dingen voor de ambtenaren en wethouder Wijkhuisen van Duurzaamheid.

Een smak geld terwijl dat helemaal niet nodig is.

Wij dienden vorig jaar een alternatieve begroting in. Resultaat: een miljoenenbesparing. Maar ja, geen enkel voorstel haalde de eindstreep. De raad stemde overal tegen. Dit jaar zien we daarom af van een alternatieve begroting, terwijl een herziening van beleid dringend nodig is. Cruciaal zelfs omdat de schuldpositie uit de hand loopt en risico’s toenemen en de solvabiliteit te wensen overlaat. Maar als de meerderheid in de raad niet verder komt dan ‘dank u voorzitter’ is dat het resultaat van democratie. Het is niet anders.

Morgenavond zullen wij wel enkele amendementen indienen. Een van deze amendementen treft u aan het slot van dit bericht. Wij stellen voor de investering voor het wagenpark voorlopig in de ijskast te zetten. Geen nieuwe wagens meer voorlopig. We stellen voor dat geld te besteden aan een geluidscherm langs het spoor ten behoeve van de inwoners van Overveen.

Een kansloze missie? Wat ons betreft zeker niet. Wij vinden het niet meer dan logisch dat de wethouder eens een keer iets doet voor de inwoners in plaats van ze te confronteren met ‘gedane zaken’. De wind kan niet alleen maar 1 kant opwaaien. Als de wethouder een beetje creatief was, dan had hij geld losgepeuterd bij de MRA of bij de sponsoren en bij Amsterdam en Zandvoort. Voor vele tientallen miljoenen worden er goede zaken gedaan en is Amsterdam straks van een heleboel toeristen af die richting de F1 races gaan. Prima, maar doe dan ook niet moeilijk over geluidwerende maatregelen langs het spoor in Overveen!

Onderhandelen is een kunst. Een vak. Niet iedereen kan dat. En als je het dan niet kunt, en het onderhandelingsresultaat is nul, dan zal de wethouder zelf de broekriem moeten aantrekken. Dan is er even geen geld meer voor leuke dingetjes als nog duurzamer auto’s en kan het wagenpark niet helemaal ‘top of the bill’ zijn. Het is niet anders wethouder. Je moet keuzes maken in het leven. Wij hebben die keuze gemaakt. Nu de rest van de gemeenteraad nog!

Ons amendement:

Overwegende :

Dat de in voorstel 14 en 15 genoemde voertuigen nog niet zijn afgeschreven;

de noodzaak van vervanging van de voertuigen in 2020 niet aanwezig is;

de wethouder laat weten dat deze voorstellen niet strikt noodzakelijk zijn in 2020 en uitstel niet voor onverhoopte problemen zal zorgen;

de wethouder heeft verklaard dat de voertuigen niet zijn afgeschreven;

het investeringsprogramma laat zien dat de totale investering in de periode 2020-2023 voor wat betreft het wagenpark uitkomt op afgerond EUR 770.000;

EUR 770.000 ook doelmatiger kan worden besteed in de periode 2020-2023, nl ten behoeve van de financiering van een geluidscherm naast het spoor ten behoeve van omwonenden in Overveen teneinde geluidsoverlast van de opwaardering van het spoor te compenseren;

Wijzigt het voorgesteld besluit 2019006226 dat luidt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2019 dat luidt als volgt:

b e s l u i t:

de begroting 2020 vast te stellen;

de nieuwe voorstellen nummers 1 t/m 26 vast te stellen;

het meerjarenperspectief 2021-2023 evenals het investeringsprogramma 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen;

de 1e begrotingswijziging 2020 Septembercirculaire 2019 vast te stellen.

Te wijzigen als volgt:

b e s l u i t:

de begroting 2020 vast te stellen;

de nieuwe voorstellen nummers 1 t/m 26 vast te stellen, m.u.v. voorstellen 14 en 15;

3. het meerjarenperspectief 2021-2023 evenals het investeringsprogramma 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen met uitzondering van Taakveld 5.7: vervanging voertuigen;

4. de gelden die vrijkomen als gevolg van het komen te vervallen van de vervanging van de voertuigen, te reserveren voor de aanleg van een geluidscherm ten behoeve van de inwoners van Overveen die langs of aan het spoor wonen;

de 1e begrotingswijziging 2020 Septembercirculaire 2019 vast te stellen.

______________________________________________________________________________

Ingediend door:  Hart voor Bloemendaal, …

Wat mag het kosten?

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal D66 VVD CDA Bloemendaal 04-11-2019 19:37

Overveen: de bewoners langs het spoor zijn de klos doordat het aantal treinen dat langs hun huis rijdt significant zal toenemen. Dat is vooral het gevolg van het voornemen van Amsterdam om meer toeristen naar het strand te krijgen. ZandvoortbeachforAmsterdam. Dat betekent opwaardering van het spoor en daarbij hebben de F1 races als katalysator gewerkt, zo bevestigde wethouder Wijkhuisen. Als er EUR 7 miljoen wordt geïnvesteerd in een hogere frequentie van het aantal treinen teneinde meer mensen naar Zandvoort te kunnen vervoeren, dan is het logisch en fatsoenlijk dat de bewoners een scherm krijgen om geluidsoverlast enigszins te compenseren. Zo’n scherm kost minimaal EUR 1 miljoen, rekende een van de omwonenden voor. Hij sprak hierover in tijdens de informatieavond een week geleden en bood zijn deskundigheid op dit specifieke gebied gratis aan de gemeente Bloemendaal aan. Maar of zo’n scherm er ook echt komt, is maar zeer de vraag. Wij vinden het onacceptabel dat de Overveners de klos zijn en vinden dus dat het scherm er hoe dan ook moet komen. Laat wethouder Wijkhuisen zijn creativiteit gebruiken en geld vragen aan het Rijk, de sponsoren, de regio en de MRA. Vooral de MRA zal over de brug moeten komen. Onze inwoners betalen, vermoedelijk zonder dat ze dat zelf weten, belasting aan de MRA. Wij vinden dat de democratische legitimiteit van de MRA ontbreekt. Er is geen mandaat van de kiezers en toch worden door en binnen de MRA besluiten genomen die een zeer grote impact hebben op onze gemeente en dus ook op onze inwoners. Hebben onze inwoners gekozen voor Amsterdambeach? Nee dus. Zonder mandaat geen zeggenschap is onze visie. Meer nieuws in: Overveen en spoorverzet: een interview

Bloemendaal is spoor bijster, aldus de ingezonden brief van een inwoner:

De begrotingsraad op 7 november 2019: de gemeente Bloemendaal geeft veel te veel geld uit. De schuldpositie loopt significant op. Wij maken ons daar grote zorgen over. Voor een beheergemeente zijn de overheadkosten stevig uit de hand gelopen. Bloemendaal heeft geen ingewikkelde sociale problematiek of probleemwijken, geen industrie, geen grote onveiligheid bijv als gevolg van drugsoverlast etc. Het is een rustige en fraaie gemeente, even afgezien van de toestanden die zich voordoen op bestuurlijk vlak. Desalniettemin gaat ongeveer 20% van de 50 miljoen EUR die in 2020 wordt uitgegeven op aan overheadkosten. In feite komt het hierop neer dat de eerste tien miljoen EUR al op is voordat er nog maar een vuilnisbak is geleegd of een wegdek geasfalteerd. De gemeente koestert ondanks geldgebrek gigantische ambities op het gebied van verduurzaming, oa van schoolgebouwen waarvan er in Bloemendaal naar verhouding een groot aantal staan. Die verduurzaming moet de komende jaren vele tientallen miljoenen EUR kosten. Dat is allemaal mooi en aardig maar het geld is op, geacht college. D66 is de grote trekker van de verduurzaming en dus zullen onze inwoners de kosten moeten ophoesten.

Los daarvan hebben wij grote vraagtekens bij de wijze waarop de klimaatdiscussie wordt gevoerd en twijfelen we zeer aan de plannen die ons nu worden opgedrongen. De gemeente heeft er verder een handje van gemakkelijk geld uit te geven. Bijna 800.000 EUR uitgeven aan een nieuw wagenpark omdat er duurzamere auto’s moeten komen is van de zotte. De locogemeentesecretaris heeft zelf toegegeven dat die voertuigen nog lang niet zijn afgeschreven. Wat ons betreft wordt dit geld in de zak gehouden en worden voertuigen pas vervangen als dat echt niet meer anders kan. Vorig jaar dienden wij een alternatieve begroting in maar aangezien geen enkel voorstel van onze kant het haalde, hebben wij daar dit jaar van afgezien. Zonder enige twijfel zal ook dit jaar de begroting weer worden aangenomen onder uitvoerige dankzeggingen van de VVD, D66, CDA en VDB.

Hoe staat het met het wegdek in Vogelenzang? Het resultaat na enkele maanden autoverkeer over de Vogelenzangseweg is hier te zien. Hoe bestaat het dat de gemeente Bloemendaal opdracht gaf tot deze wegmarkering. Is er dan nergens anders in Nederland ervaring opgedaan met deze oerlelijke gele wegvlakken? En gratis zal dit wel niet zijn aangebracht.

Inspreekrecht: wij hebben onlangs voor de 7

keer onze motie ingediend tot het weer invoeren van het inspreekrecht voor de inwoners in de commissievergaderingen. Voor de 7

keer is deze volstrekt zinnige en sympathieke motie afgewezen. Want, zoals het vroeger ging met insprekers, werkte het niet, aldus de meerderheid in de raad. Wat er dan precies niet werkte, wordt er niet bij verteld, maar duidelijk is wel dat de raad insprekers maar vervelend vindt. Te moeten luisteren naar de eigen inwoners die een probleem willen aankaarten of een voorstel willen doen hoe bepaalde zaken beter kunnen worden georganiseerd, dat willen de meeste raadsleden niet. Stel je voor dat je luistert en kijkt of de gemeente het beter kan doen. Nee zeg, dat is te veel gevraagd. Wij zullen deze motie blijven indienen, elke raadsvergadering opnieuw. Dit uiteraard tot grote ergernis van de tegenstanders in de raad.

Dutch Grand Prix en Spoorverzet

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal GroenLinks VVD D66 Bloemendaal 28-10-2019 12:46

Wat staat Overveen te wachten? Valt het mee of valt het tegen? Hoe zit het met de Dutch Grand Prix en de geplande investering in het spoor?

Vanavond, 28 oktober 2019, is er een informatieavond ‘Opwaardering spoor’ in het gemeentehuis van #Bloemendaal.  Inloop vanaf 19.00 uur. De omwonenden zijn uitgenodigd via een brief: bewonersavond Overveen ivm opwaardering spoor

#ProRail en #NS zullen aanwezig zijn om toelichting te geven.  Eerder berichtten wij u dat de gemoederen in #Overveen behoorlijk hoog zijn opgelopen. Momenteel rijden er twee treinen heen en terug. Vier per uur dus. Als het straks 24 treinen per uur zouden worden, dan zorgt dat volgens een groot aantal omwonenden voor veel overlast. Dat niet alleen, het zou ook met zich mee kunnen brengen dat de spoorbomen dicht gaan. Dat is nogal wat. Zeker als het niet voor een paar dagen is maar voor langere tijd. Want als de activiteiten in Zandvoort niet beperkt blijven tot twee dagen maar worden uitgebreid met andere evenementen, dan is de vrees dat het hek van de dam is. Amsterdam wil immers dolgraag van zijn toeristen af. Amsterdam is overvol en het zou goed dus uitkomen als een aanzienlijk aantal mensen afreist naar Zandvoort. #ZandvoortbeachforAmsterdam heet het al. Wat voor Amsterdam een goede denkwijze is, is dat voor Zandvoort ook. Althans: de gedachte is dat het geld in het laatje brengt. Voor Overveners is het een ander verhaal. Die zien vooral de lasten en geen lusten. De bereidwilligheid van de gemeenteraad om met de Metropoolregio Amsterdam in zee te gaan, valt veel omwonenden rauw op het dak. Wij vinden het sowieso geen goed idee dat de MRA zo veel te zeggen heeft. Want het is een ondemocratisch orgaan. Wij kunnen niemand ter verantwoording roepen, zelfs onze wethouder en burgemeester niet die onmiddellijk zeggen dat ze binnen de MRA geen enkele rol spelen. Bloemendaal stelt binnen het ‘geweld van de MRA’ niets voor. De MRA is als een stoomwals die over een sok zonder voet walst. Waarom zou Bloemendaal zich daaraan onderwerpen? Wij zijn dus zeer teleurgesteld in het optreden van de politieke partijen in Bloemendaal die geen veto willen uitspreken waaronder D66, VVD en GroenLinks.

In het artikel van rtlZ  Spoorverzet dd 26 oktober 2019 staat het als volgt:

Een tweede kwestie is de overweg aan de Bloemendaalseweg. Bij 24 treinbewegingen per uur zal deze een groot deel van de tijd – en misschien zelfs wel permanent – afgesloten zijn.

“Anders is het boompje op en boompje neer, om de zes minuten”, legt wethouder Henk Wijkhuisen uit terwijl hij bij de overweg staat. “Dat is ook voor de veiligheid niet bevorderlijk, dus waarschijnlijk moeten ze het hier dichtgooien.”

Los van het feit dat de wethouder en de gemeenteraadsleden voor hun eigen inwoners horen op te komen ipv voor de MRA, hebben wij bedenkingen bij deze ontwikkeling. Daarover schreven wij u eerder ook al. Maar gaat de overgang dicht, dan zijn wij benieuwd wat dat betekent voor het dorp Overveen en voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en kinderen die op de fiets naar school gaan en straks niet meer het spoor over kunnen fietsen, of reizigers die bijv met de trein naar hun werk gaan of ouderen die zijn aangewezen op de trein als openbaar vervoer. Wij zijn bezorgd en zien dit niet zitten. Tenzij deze maatregel beperkt blijft tot een weekend. Maar structureel afsluiten voor langere tijd is geen optie wat ons betreft.

Over wat de partij van wethouder Wijkhuisen, #D66, van het plan vindt, leest u meer in het artikel van rtlZ. Daarin komt ook raadslid Kuijs aan het woord.

Integriteit

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 25-10-2019 16:38

#Integriteit. Een lastig onderwerp. Ook een belangrijk onderwerp. Zeker in deze tijd waarin sprake is van een groot gebrek aan vertrouwen in de overheid. Maar hoe toets je integriteit? Welke wettelijke grondslagen zijn er om dit onderwerp goed te beoordelen? Welke procedure moet er worden gevolgd na een melding? De aanpak en de beoordeling van meldingen verschilt per gemeente. En wettelijk gezien is er slechts beperkt houvast. Gemeenten worstelen hiermee. Zo ook Bloemendaal. Onze raadsleden Roos en Slewe dienden diverse meldingen in o.a. tegen burgemeester Roest. Lange tijd bleef het stil. Op een enkel verzoek na. Want Roos en Slewe moesten wel onderbouwen welke integriteitsnormen precies zouden zijn geschonden. Een terechte vraag. Want niet alles valt onder de noemer integriteit. Het ‘I-woord’ moet niet te pas en te onpas gebruikt worden. Het is belangrijk voor de geloofwaardigheid dat meldingen zorgvuldig worden gedaan, goed gemotiveerd onderbouwd. Roos en Slewe hebben aan dit verzoek voldaan.

Het heeft al met al een jaar geduurd, maar nu lijkt er toch schot te komen in de behandeling van de ingediende #integriteitsmeldingen omdat loco-#burgemeester #Heijink van #Bloemendaal deze week een brief stuurde waarin hij aankoerst op een snelle afhandeling.

De brief die Nico Heijink stuurde aan Roos publiceren wij hieronder:

Nu is op de inhoud van deze brief wel het een en ander aan te merken. Roos heeft haar zorgen over deze aanpak. Hoewel het verheugend te noemen is dat er eindelijk ‘werk’ van wordt gemaakt, zijn er toch enkele punten van kritiek tav de werkwijze die de heer Heijink beschrijft in zijn brief. Hieronder vindt u de reactie van Roos. Wij willen die met u delen om te voorkomen dat straks vanuit het gemeentehuis weer wordt verklaard dat Roos niet wil meewerken. Dat is geenszins het geval. Leest u haar reactie van 24 oktober 2019 cursief gedrukt hieronder en oordeelt u zelf.

Overigens heeft raadslid Slewe in tegenstelling tot Roos laten weten dat hij wel bereid is te spreken over zijn meldingen maar niet op deze korte termijn. Daarbij is de gedachte van Slewe dat hem geen keus wordt gelaten terwijl Roos er juist van uitgaat dat gezond verstand de heer Heijink zal doen besluiten een ander proces te volgen. Immers, indien meldingen zorgvuldig worden afgewikkeld, kan het hoofdstuk worden afgesloten en naar de toekomst worden gekeken.

Geachte heer Heijink,

Refererend aan uw brief welke ik heden per post ontving, reageer ik als volgt.U roept mij op voor een gesprek op 30 oktober as om 10.00 uur op het gemeentehuis. Op de eerste plaats ben ik verhinderd. Het verbaast mij dat u geen contact hebt gezocht of hebt laten zoeken voor dit gesprek. Het is gebruikelijk om voorafgaand aan een gesprek de agenda’s te vergelijken en dan gezamenlijk een datum te prikken. Dat is niet alleen gebruikelijk, ik voeg daar nog aan toe: het zou ook fatsoenlijk zijn geweest.

Op de tweede plaats kan ik met u persoonlijk geen gesprek hierover voeren omdat ik geen enkel vertrouwen in u heb. Ik verwijs naar de aangifte die ik tegen u en mevrouw Atsma deed maar ook tegen u en de heer Schneiders, wegens valsheid in geschrifte. U bent direct betrokken bij mijn eigen strafproces. Ik neem aan dat u begrijpt dat dit tot een vertrouwensbreuk heeft geleid. Het is volstrekt onmogelijk om in dat kader nog met u over integriteitskwesties te spreken. Om die reden o.a. heb ik verzocht met een onafhankelijke vertrouwenspersoon te kunnen spreken dan wel een onafhankelijke professionele organisatie. Daar blijf ik op terugkomen. Ook nu weer. Het kan zo zijn dat de raad u opdracht heeft gegeven aan de slag te gaan met de meldingen tegen de heer Roest, voor mij geldt dat het mijn eigen meldingen zijn, persoonlijke meldingen ook, die ik met u eenvoudigweg niet kan bespreken om de reden hierboven genoemd. Het is natuurlijk mogelijk dat u uw mandaat gebruikt door mijn meldingen te overhandigen aan een onafhankelijke instantie met wie ik vervolgens graag het gesprek aan zal gaan. Indien u dat op prijs stelt, ben ik graag bereid een vertrouwenspersoon of instantie aan te wijzen. Het is niet zo dat ik de gemeente wil belasten met een groot bedrag aan extra kosten zoals u laatst voorrekende aan de gemeente raad toen u over tonnen aan extra kosten sprak en het bureau Berenschot aanwees. Het kan op een kosten efficiënte, professionele wijze georganiseerd worden, zodanig dat bij de melder, in dit geval ondergetekende, ook vertrouwen behoudt in een zorgvuldige afhandeling van de meldingen. Ik wil u erop wijzen dat ik veel tijd heb gestoken in mijn meldingen en ik het standpunt ben toegedaan dat deze een professionele afhandeling verdienen. Maar, nogmaals, dat gaat niet gebeuren indien het gesprek met u moet plaatsvinden en u het rapport schrijft of laat schrijven.

Het bespreken van de 10 meldingen in een enkel gesprek getuigt niet van realiteitszin. Het kan zijn dat diverse meldingen gezamenlijk worden behandeld omdat ze dezelfde oorsprong hebben. Daarover zou ik u een voorstel kunnen doen. Dat voorstel ziet dan uitsluitend op de efficiënte structurering van het proces van afhandelen maar niet op de inhoud. Ik kan u een dergelijk voorstel sturen indien wij tot een afspraak kunnen komen inhoudende dat ik met een vertrouwenspersoon kan spreken. In dat kader ben ik graag bereid mee te denken met de gemeente opdat kosten zo beperkt mogelijk blijven.

U begint uw brief dat u mij uitnodigt om de integriteitsmeldingen te komen toelichten. Vervolgens schrijft u op de tweede bladzijde van uw brief dat het niet bedoeld is om mijn standpunten te herhalen die in de meldingen staan. Het accent van het gesprek zal komen te liggen op de vraag welke concrete integriteitsnormen zijn geschonden en welke concrete feiten hieraan ten grondslag liggen. Ik vind dit een verwarrende tekst. Het ene hangt uiteraard met het andere samen. Ik voel mij, los van het volstrekte gebrek aan vertrouwen in uw persoon, met de rug tegen de muur gedrukt. Feiten, standpunten en normen staan niet los van elkaar. Het lijkt me niet verstandig deze inkadering vooraf mee te geven omdat het de melder belemmert in zijn toelichting en ik kan hier dan ook geen genoegen mee nemen. Ik vraag mij bovendien af waarom u dat doet. Is het niet zo dat voor de beoordeling alle gegevens van de melder die direct op deze melding zien, relevant kunnen zijn en dat het ‘filteren’ van wat voor de afdoening ter zake doet en wat niet, pas na het gesprek plaats kunnen vinden en niet vooraf? U schrijft dat u mijn meldingen grondig hebt bestudeerd. Maar hoe grondig is dat? Het is niet uw professie. U bent niet ter zake deskundig. Ook niet op het terrein van de integriteitsnormen zelf.

Aan het slot van uw brief noemt u nog derden: Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers en eventueel een in te schakelen deskundige of onderzoeksbureau. Voor wat betreft het CAOP heb ik begrepen dat er overleg is geweest tussen de burgemeester en die instantie. De correspondentie heb ik niet ontvangen, althans: grote delen waren wit gelakt en deels ontbreekt correspondentie. Het CAOP heeft aangegeven niet te oordelen over de inhoud van de meldingen zelf. Ik zou van u graag de correspondentie ontvangen tussen het CAOP en de gemeente, c.q. de burgemeester over mijn meldingen. Dat lijkt mij relevant in het kader van het vervolgtraject. Over het inschakelen van een deskundige ben ik duidelijk geweest en verwijs ik naar hetgeen ik hierboven opmerkte.

Als laatste punt reageer ik op uw mededeling dat het rapport van uw bevindingen wordt overlegd aan de raad en dat de raad hierover een oordeel moet uitspreken. Dat bestrijd ik. De raad gaat niet over de integriteitsmeldingen tegen de burgemeester. Het oordeel ligt niet bij de raad. Het professionele oordeel over de meldingen ligt bij een deskundige en betrouwbare instantie. De raad is niet bevoegd. De raad is politiek. De meldingen dienen niet een politiek karakter te krijgen. Mijn meldingen zijn ook niet politiek ingegeven. De meldingen zijn politiek niet gedeeld. Als dat het is wat u wil, dan ligt het voor de hand dat ik alle meldingen publiceer en daar ruchtbaarheid aan geef omdat ik nergens terecht kan en de gemeente niet openstaat voor een zorgvuldige en onafhankelijke toets. Ik begrijp dat u de raad hierin wenst te betrekken omdat een politieke beoordeling automatisch betekent dat de heer Roest geen enkel verwijt gemaakt kan worden en daarmee zouden mijn meldingen van tafel geveegd kunnen worden. Als minderheid voel ik me door deze brief niet alleen zwaar onder druk gezet maar ook benadeeld.

Ik wacht uw schriftelijke reactie met belangstelling af. Met name mijn suggesties zie ik graag in uw antwoord terug.

Hoogachtend, mr M Roos, Hart voor Bloemendaal

‘We trekken dat na…’

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 24-10-2019 19:03

De notaris heeft zich gemeld. Hij heeft blijkbaar uitgezocht dat er iets serieus mis is met het transport van de voormalige gymzaal in Bennebroek. U weet het: dit gebouw is voor EUR 20.000 verkocht door wethouder Heijink terwijl een naburig pand dat in veel mindere condititie is en minder grondoppervlak heeft voor ruim EUR 400.000 van de hand is gedaan enkele weken geleden. Zie foto

Wjj verzochten het college ons de brief van de notaris te tonen opdat wij kennis kunnen nemen van de inhoud. Natuurlijk hopen wij dat de notaris met een goed advies is gekomen. Het kan wat ons betreft niet bij een simpele mededeling blijven. Dit moet consequenties hebben, linksom of rechtsom.

Zonder tussenkomst van de juristen met een simpele druk op de knop kan de brief aan ons worden verzonden. Waarom wordt dit niet direct met de raad gedeeld?

De burgemeester verklaarde dat hij van de notaris begreep dat er enkele honderden meters meer zijn overgedragen en hij beloofde het te zullen ‘natrekken’.

Nu zijn we dus in afwachting wat dat natrekken betekent en vervolgens ook oplevert. Blijft het bij de simpele constatering dat deze deal toch in stand blijft? Of wordt dit rechtgetrokken en wordt de vastgoedtransactie ontbonden/teruggedraaid en wordt het object vervolgens tegen een marktconforme prijs verkocht?

Intussen heeft de inwoner die terzake deskundig is een nieuw filmpje gemaakt over dit onderwerp dat wij u niet willen onthouden. Wordt vervolgd.

Een brief aan de burgemeester

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal GroenLinks VVD Bloemendaal 23-10-2019 10:26

#Integriteit. Een lastig onderwerp. Maar dat neemt niet weg dat het tot het takenpakket van de burgemeester hoort te waken voor integer bestuur. Op 5 februari 2018 sprak ons raadslid Roos met de burgemeester. Dit nav een uitnodiging van de heer #Roest aan haar om langs te komen indien zij in de back-up zaken had aangetroffen die haar zorgen baarden. Zoals bijv vermoedens van strafbaar handelen door enkele oud-wethouders. Op 5 februari 2018 echter liet de heer Roest weten dat hij zich als burgemeester niet kon bezighouden met integriteitskwesties. Het zou zijn positie als burgemeester schaden. Hij wenste niet te worden ‘meegezogen’ in het verleden. Wat hem betreft was dat een taak van de raad.

Ons raadslid Roos meende dat het niet aan de gemeenteraad is om zich met strafbare feiten bezig te houden. Opsporing en vervolging van strafbare feiten ligt bij het OM. Het gesprek met de burgemeester duurde kort en de uitkomst was onbevredigend.

Roos zette haar zorgen diezelfde dag nog op papier. Hier treft u haar mail aan de burgemeester aan: brief aan de burgemeester 5 februari 2018

Tot op heden is er geen enkele actie door de burgemeester ondernomen. We zijn nu 20 maanden verder.  Het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat er niets is gedaan met de serieuze bevindingen van Roos.

Hoewel Roos dus met lege handen achterbleef, gebeurde er wel iets anders. Er werd in de wandelgangen van het gemeentehuis en vervolgens daarbuiten een verhaal gefabriceerd dat eindigde met de uitspraken van de heer Fennema in het programma van Jort Kelder (NPO1) op 3 maart 2018. In dat landelijk beluisterde radioprogramma beschuldigde de heer  Fennema drie personen van het opsluiten van de burgemeester in zijn eigen kamer. Dat waren drie leden van Hart voor Bloemendaal: een fiscaal jurist, landgoedeigenaar en medisch specialist. Het was voor iedereen die de politiek in Bloemendaal een beetje volgt wel glashelder wie daarmee werden bedoeld.

Kelder maakte er vervolgens gijzeling van en de heren moesten er samen smakelijk om lachen. De pers, waaronder het Haarlems Dagblad had meteen het oordeel over Roos klaar: ‘Beschamend’ stond er in deze regionale krant.  De berichtgeving hierover en de commotie die als gevolg van de diverse publicaties ontstond, heeft niet alleen voor veel persoonlijke schade gezorgd, het miste ook zijn effect niet tijdens de verkiezingen. Overal waar raadsleden Roos en Slewe verschenen werden zij aangesproken op de vermeende gijzeling of opsluiting van de burgemeester. Van de zijde van diverse raadsleden (VVD, GroenLinks oa) werden keiharde verwijten geuit. Handen af van onze burgemeester, werd er geroepen.

Rolf Harder, VVD raadslid: van onze burgemeester blijf je af…

Gelukkig had de burgemeester zelf op band verklaard tegenover Roos dat hij zich niet herkende in de uitspraken van Fennema. Hij vond het interview op NPO1 Bloemendaal onwaardig. Deze opname heeft Justitie uiteraard ontvangen.

Burgemeester Roest op de trap in het gemeentehuis Bloemendaal

Op 31 oktober as dient de strafzaak tegen de heer Fennema. Blijft natuurlijk wel de vraag wanneer er nu eens eindelijk gekeken wordt naar wat er precies is voorgevallen in Bloemendaal en op welke zaken Roos is gestuit. Roos heeft nu gedaan wat de #burgemeester haar 20 maanden geleden vroeg: kaart dit bij de gemeenteraad aan. Tot nu toe is het oorverdovend stil.