Nieuws van politieke partijen over Hart voor Bloemendaal inzichtelijk

210 documenten

Vers van de pers: de staatssecretaris over spoor Haarlem-Zandvoort

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 14-10-2019 15:14

Er zijn kamervragen gesteld over de voorgenomen investering in het spoor Haarlem Zandvoort imv de Dutch Grand Prix. De staatssecretaris heeft vandaag antwoord gegeven.

Hoeveel extra treinen? NS drong aan op 6 treinen per uur. Maar dat worden er meer als gevolg van het grote aantal extra reizigers.

Wat zegt de staatssecretaris (cursief gedrukte tekst):

In de zomermaanden is de vraag naar capaciteit op het spoor rondom Zandvoort structureel knellend. In het voorjaar van 2018, voordat sprake was van een mogelijke Formule 1 race in Zandvoort, heeft NS bij ProRail aangegeven op zomerse dagen de treinfrequentie te willen verhogen naar 6 treinen per uur. Het grote aantal extra reizigers door de Dutch Grand Prix (DGP) maakt de kostenbatenanalyse om te investeren in dit traject positiever. Ook heeft de komst van de DGP de urgentie vergroot om samen met de regio in gesprek te gaan over realisatie en cofinanciering daarvan.

Hoe zit het met stikstofdepositie? De Minister hanteert een knip.  Hij kijkt alleen naar de extra stikstofdepositie als gevolg van werkzaamheden aan het spoor. De impact van de DGP en alles daaromheen inclusief bezoekers per auto, de evenmenten die in de zes weken daaromheen worden georganiseerd hangen natuurlijk onlosmakelijk samen met alle andere ontwikkelingen zoals het upgraden van het spoor.

Stikstofdepositie komt bij spoor vooral voor bij de aanleg van een project, zoals door aanvoerend vrachtverkeer. Bij de uitwerking van de aanpassingen aan het spoor zal worden bekeken of, en in welke mate, sprake is van stikstofdepositie die schade veroorzaakt in Natura 2000-gebieden. Als blijkt dat dit het geval is, wordt bezien op welke wijze toestemmingverlening eventueel plaats kan vinden. De keuze tussen in- of extern salderen of een ADC-toets is pas aan de orde als blijkt dat toestemmingverlening nodig is.

In hoeverre worden de zorgen vanwege de extra treinen, zoals toename van geluidsoverlast en spoorwegovergangen die continu dicht zitten, van omwonenden meegenomen? Worden er bijvoorbeeld extra geluidsschermen geplaatst?

Er wordt rekening gehouden met omwonenden en de omgeving. Zo worden voor de overwegen maatregelen genomen om deze veiliger te maken. Hiervoor is een bedrag gereserveerd binnen de investering. Op evenementdagen waar het aantal treinen hoger ligt dan zes treinen per uur worden specifieke maatregelen genomen. ProRail geeft aan dat de toename van het aantal treinen en bijbehorend geluid binnen het huidige geluidsproductieplafond blijft.

Onze voorlopige conclusie:

de staatssecretaris noemt het veiliger maken van de overgangen het beperken van overlast;

op evenmentdagen worden specifieke maatregelen genomen. Specifiek: dat is dan in ieder geval geen blijvend geluidscherm. Welke maatregelen hiermee dan wel worden bedoeld is onduidelijk. Bovendien lijkt dit beperkt te blijven tot de drie DGP dagen en niet tot de overige evenementen;

Prorail zegt dat het allemaal meevalt met de overlast omdat de toename binnen het plafond blijft. Maw: de dorpskern Overveen hoeft niet te rekenen op substantiele maatregelen ter vermindering van overlast. Daarbij is de vraag wat er gebeurt als de spoorwegovergang te lang dicht is, niet beantwoord.

De F1- snelkookpan

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 09-10-2019 13:14

‘In 2020 wordt er op het Circuit van Zandvoort de Dutch Grand Prix gereden. Het evenement belooft een groot spektakel te worden met spraakmakende races, sport en spel voor jong en oud. Naast de activiteiten op en rond het circuit ziet de gemeente kans om met side-events heel Zandvoort mee te laten profiteren.’

Maar wat zijn de gevolgen voor de inwoners van Overveen? De Metropoolregio Amsterdam (MRA), NS en Prorail willen extra treinen inzetten op het spoor van Haarlem naar Zandvoort. Als dat beperkt zou blijven tot drie dagen F1 races, dan is dat goed te overzien en valt er niets te klagen. Zeker niet als dat ook nog zou leiden tot minder verkeer op de doorgaande wegen.

De vraag is alleen of dat zo is. Blijft het bij drie dagen en krijgen we inderdaad minder auto’s op de doorgaande wegen richting het strand? Dat laatste trekken wij sowieso in twijfel. Onderzoek wijst het tegendeel uit. De auto wint het van de trein: meer gemak en meer onafhankelijkheid, maar dat is nog niet alles. Want het blijft beslist niet bij de Grand Prix dagen. Er komt een storm op ons af. Een ondemocratische storm…

De wethouder van Zandvoort heeft namelijk al toegegeven dat het hele circus niet wordt opgetuigd vanwege slechts die 3 dagen Grand Prix. De bedoeling is Zandvoort structureel commercieel op de kaart te zetten en de zes weken rondom deze races volledig vol te plannen met grootschalige evenementen. Dan spreken we dus over 35 extra evenementendagen los van alles wat er al gebeurt in Zandvoort. Dat komt dus ook nog eens bovenop de 12 UBO-dagen.

Wat zijn dat, UBO-dagen? Binnen de huidige milieuvergunning mogen het hele jaar race-activiteiten plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen. Op deze dagen mogen de geluidsnormen worden overschreden. Voor de overige dagen gelden de geluidsnormen zoals vastgelegd in de milieuvergunning.

In de raadsvergadering van 31 oktober as zal de raad definitief beslissen over een investering van EUR 1,4 miljoen in het spoor. Veel inwoners in Overveen zeggen nee tegen 20 tot 24 treinen per uur heen en weer dwars door Overveen, omdat het dorp dan volledig op slot gaat en onbereikbaar wordt en dan hebben we het nog niet eens over de overlast als gevolg van het toegenomen verkeer. Daarbij komt: Overveen krijgt alleen maar met de nadelen te maken. Het is prima voor Zandvoort misschien, maar voor Bloemendaal kent deze plannenmakerij geen enkel voordeel. Voor de verontruste inwoners van Overveen is 12 treinen per uur de absolute max. Zij hopen op een veto van de raad. De raad heeft de mogelijkheid een veto uit te spreken omdat het spoor over grondgebied van onze gemeente loopt.

Onze partij wil en zal een veto uitspreken over het geld dat Bloemendaal moet ophoesten voor deze investering in het spoor. De MRA wil van onze regio een ‘Groot-Amsterdam’ maken inclusief Amsterdam Beach en alle andere pretpark- en plezier-evenementen waar Zandvoort en Amsterdam zo vurig op hopen.

Bloemendaal is anders. Bloemendaal staat voor kwaliteit, voor behoud van natuurwaarden, voor een mooie leefomgeving. De wethouder denkt dat het uitspreken van een veto niet helpt. De wethouder heeft ambities en dat heeft hij ook laten merken.  In de vergadering riep hij: ‘dit is wat Zandvoort wil!’. Nee zeggen tegen deze ontwikkeling heeft wat hem betreft geen enkele zin. Hij wil meedoen met de ‘grote jongens’.

Wij vragen ons af waarom hij zo weinig weerstand biedt tegen de MRA. Wat is de democratische legitimiteit van de MRA? De heer Wijkhuizen is wethouder van Bloemendaal en niet van de MRA maar dat is hij blijkbaar in het enthousiasme voor de regio eventjes vergeten. Wat ons betreft past hem bescheidenheid en hoort hij zich bij uitstek sterk te maken voor onze inwoners en het belang van Bloemendaal voorop te stellen. De wethouder: ‘Wij gaan de zaken vastleggen in een bestuursovereenkomst, maar ik geef de gemeenteraad van Bloemendaal geen enkele garantie dat die zaken ook worden uitgevoerd’.

Tja, dan weet je als inwoner wel hoe dit gaat aflopen: slecht. De druk in deze snelkookpan is blijkbaar te hoog.

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 31 oktober as. Dan zullen de partijen toch echt kleur moeten bekennen. Gaan zij voor landelijk partijbelang of kiezen ze voor hun inwoners?

‘Omdat ik dat zag aankomen…’

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 07-10-2019 12:47

De burgemeester kon geen maand langer wachten. Roos moest afgezet worden en wel onmiddellijk. De heer Roest meende dat het aan de raad was om hem, de burgemeester, aan de regels van het Reglement van Orde te houden. En dat deed de raad natuurlijk niet. En ja, Roest had artikel 147a van de Gemeentewet op 26 september jl, de dag van de raadsvergadering, nog wel even snel bestudeerd. Want hij zag het aankomen.

Wat zag Roest precies aankomen? …

Roest vertelde dat hij het college bijeen had geroepen. Dat kan. Maar was het college dan ook echt bij elkaar gekomen op die dag? Dwz op 26 september 2019.

Volgens de griffier zou burgemeester Roest een collegevergadering hebben belegd om 18.00 uur op 26 september 2019. Dus exact twee uur voordat de raadsvergadering aanving. Een kwestie van haastige spoed dus. Via de griffier kregen wij de ‘agenda’ van die vergadering maar een agenda is natuurlijk niet hetzelfde als een collegebesluit dat tijdens een collegevergadering is genomen. Daar gelden wettelijke spelregels voor die ook in de Gemeentewet zijn neergelegd. Het is belangrijk dat een burgemeester die wet naleeft.

Omdat in Bloemendaal alles mogelijk is wat bij wet is verboden, waren we natuurlijk erg nieuwsgierig naar dat collegebesluit. Roos is immers al veroordeeld door de rechtbank in Haarlem op basis van een NIET-BESTAAND collegebesluit waarbij geheimhouding zou zijn opgelegd. Maar ach, wat doet dat er nou toe? Het doel heiligt de middelen en het strafrecht is onder handbereik, Justitie doet wat wordt gevraagd. Dat zal de gedachte wel zijn. Toch? Roos weg als voorzitter, ze moet haar mond houden, mag niets meer schrijven op haar eigen facebookpagina.

Goed, waar waren we gebleven: o ja, het collegebesluit. Elbert Roest had het college bij elkaar geroepen, zei hij en die vergadering vond plaats om 18.00 uur op 26 september 2019. Maar wat blijkt uit de besluitenlijst? Deze vergadering vond plaats op 27 september 2019. Een dag later dus dan Elbert vertelde in de raadsvergadering.

Zo gaat het dus in Bloemendaal. En dit zagen wij dus al aankomen.

Het is de geschiedenis die zich herhaalt. Net als het niet bestaande besluit tot oplegging van geheimhouding dat er eerst niet was maar toen opeens was het er wel.

En dan nu de ontknoping…

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal VVD Bloemendaal 27-09-2019 14:04

En dan nu de ontknoping van deze akte: het ontslag van de commissievoorzitter Roos. Wat eraan voorafging waren maandenlange discussies op de achtergrond van diverse raadsleden onder aanvoering van de heer Harder van de VVD. Er moest en zou een evaluatie van de commissievoorzitter komen. Geen enkel probleem. Er werd in het presidium (een delegatie van fractievoorzitters en de burgemeesters) afgesproken dat de elke voorzitter (Roos, Harder en Burger) zelf zou bepalen op welke wijze dit zou worden georganiseerd. De streefdatum was voor 1 september. Aangezien Roos druk bezig was met de verdediging voor haar strafproces plande zij in samenwerking met de griffie die evaluatie op 12 september jl. tijdens de commissievergadering. De vergadering zelf zou een half uur eerder beginnen. Dat was qua planning het meest praktisch.  Zo afgesproken, zo gedaan zou eenieder denken. Het werd door de griffie op de agenda geplaatst en rondgestuurd. Op 27 augustus jl. was er een agendacommissievergadering op de kamer van de burgemeester.

Er wordt heel veel vergaderd in het gemeentehuis. In de agendacommissie vergaderen de voorzitters samen met de burgemeester over de invulling van de agenda en nemen zij de planning door etc. Roos was die datum in de avonduren verhinderd. Dat was dit jaar voor het eerst. Pas later vernam zij via de griffie dat de evaluatie van haar agenda was gehaald. Daartoe hadden Burger, Harder en de burgemeester besloten zonder Roos te consulteren. De drie mannen handelden volstrekt eigenmachtig. Het verhaal naar Roos toe was: de commissieleden hebben geen trek meer in een evaluatie. Roos was hogelijk verbaasd. Waarom was er dan al die maanden aangedrongen op haar evaluatie? Maar aangezien zij nogmaals druk bezig was met andere zaken, zoals een politiek strafproces (goed te vergelijken met het proces tegen #Wilders), besteedde zij daar geen verdere aandacht aan.  De politieke wegen zijn soms ondoorgrondelijk.

En hoe verliep dan de afzettingsprocedure tijdens de raad van 26 september jl.? Roos wees er bij de agendavaststelling op dat de burgemeester dit onderwerp niet kon agenderen. Immers, het Reglement van Orde bepaalt dat een initiatiefvoorstel schriftelijk wordt ingediend bij de burgemeester. Die plaatst het op de agenda van de eerstvolgende raad. Is de agenda al verstuurd en de uitnodiging voor deze vergadering ook, dan wordt het door de burgemeester op de agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst. De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van het Reglement van Orde. Aangezien het initiatiefvoorstel pas in de loop van de middag werd toegestuurd (dus niet een week geleden maar op de dag van de raadsvergadering zelf) had de burgemeester vanuit zijn rol als onafhankelijk voorzitter van de raad dit onderwerp niet mogen agenderen. Maar hij deed het toch. Zou onze burgemeester de regels niet kennen? Wij noemen hier artikel 6, artikel 10, artikel 38 van het RvO en artikel 147a Gemeentewet.

De burgemeester gaf zelf te kennen dat hij de regels goed had bestudeerd. Hij had om 6 uur s ’middags nog op de valreep een collegevergadering bij elkaar geroepen en een besluit genomen, inhoudende dat er geen bedenkingen waren tegen de afzettingsprocedure. Daarmee dacht hij te voldoen aan artikel 147a Gemeentewet. Maar dat is slechts 1 van de voorwaarden. Het is immers nog steeds zo dat de agendering niet op het allerlaatste nippertje kan plaatsvinden omdat het RvO dat verbiedt.

Het college van Bloemendaal met in het midden Burgemeester Elbert Roest

Bizar dat de burgemeester er blijkbaar alles aan was gelegen zich hoogstpersoonlijk te ontdoen van Roos. Liever vandaag nog van Roos af, dan morgen. Liever de wet overtreden en Bloemendaal nog meer imagoschade bezorgen dan wijs en verstandig reageren op emotie. Wij vragen ons af of de heer Roest zijn prioriteiten wel goed weet te stellen. Wat is er op dit moment nu echt belangrijk in Bloemendaal? Dat antwoord heeft de heer Roest hiermee gegeven.

Omdat de heer Roest in de vergadering stug volhield dat het RvO niet nageleefd hoefde te worden, heeft Roos een motie van wantrouwen tegen deze burgemeester ingediend. Daarbij is van belang op te merken dat dit voorval natuurlijk niet op zichzelf staat. Eerder werd een soortgelijke truc toegepast met een initiatiefvoorstel waarbij stukken van #Integis plotsklaps geheim werden verklaard waardoor een behandeling van een voor Bloemendaal essentieel onderzoek achter gesloten deuren plaatsvond en het onderzoek vervolgens compleet werd stilgezet. Weer een ton EUR weggegooid geld van onze inwoners…

Naast deze voorbeelden is er een lange lijst van gebeurtenissen die erop wijzen dat de heer Roest niet op zijn taak is berekend. Het naleven van wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. Een burgemeester die de regels negeert omdat de grote partijen, waartoe uiteraard de VVD behoort, dat van hem verlangen, maakt geen sterke en evenwichtige indruk. Zo’n burgemeester wordt speelbal van politiek. Die ervaring heeft Bloemendaal eerder opgedaan met de heer R. Nederveen. Dat is toen niet goed afgelopen en heeft Bloemendaal veel imagoschade berokkend.

De motie van wantrouwen publiceren wij geheel hieronder. Het is natuurlijk geen kleinigheid om een dergelijke motie in te dienen. Maar onze fractie heeft dit in volle overtuiging gedaan. Wij zijn van mening dat de heer Roest beter met pensioen kan gaan. Hij is ongetwijfeld een vriendelijk en minzaam man in het dagelijks leven. Heeft belangstelling voor de geschiedenis. Gaat graag bij inwoners op bezoek. Snijdt taart aan. Bezoekt de kerk. En dat zijn allemaal positieve kwaliteiten. Maar voor het bestuur van Bloemendaal hebben wij een burgemeester nodig die is opgewassen tegen de druk van de VVD. Tegen de vriendjespolitiek. Tegen gekonkel in de achterkamertjes. Een burgemeester die de regels niet alleen kent, maar ze ook toepast.

Uiteraard zocht de heer Roest na het aanhoren van deze motie vertwijfeld en wanhopig de steun bij de overige fracties en die kreeg hij volmondig. De VVD vond het een motie van wantrouwen gericht aan de raad. Zo vatte mevrouw Zoetmulder, fractievoorzitter van de raad, het samen. En ja, daarin heeft ze toch ietsepietsie gelijk. Het is immers de raad die de burgemeester aanstuurt en niet andersom. Helaas is dat de conclusie die we trekken voor Bloemendaal.

De motie werd verworpen. Hart voor Bloemendaal stemde voor. De heer Heukels van LB liet weten dat hij vond dat de burgemeester een motie van afkeuring verdiende. Het was voor onze burgemeester geen fijne dag. Roos gaat vanzelfsprekend door als raadslid. Het voorzitterschap heeft ze met veel plezier gedaan, maar zij heeft er vrede mee dat daar nu een eind aan is gekomen: in de huidige verrotte bestuurscultuur is geen plaats voor ratio laat staan voor respect en dat is de treurige optelsom van de gebeurtenissen in de afgelopen twee weken.

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 26 september 2019,

kennis genomen hebbende van

de weigering van de burgemeester de Gemeentewet artikel 147a na te leven

de weigering van de burgemeester het RvO na te leven, in het bijzonder artikel 6, 10, 38 van het RvO

overwegende dat

de burgemeester als voorzitter van de raad belast is met het doen naleven van het reglement van orde

het Initiatiefvoorstel niet op de agenda van de raad stond op vrijdag 20 september jl en het voorstel evenmin gelijktijdig met de oproep voor de vergadering van 26 september is verzonden;

artikel 38 van het RvO helder is, nl inhoudt dat een initiatiefvoorstel niet kan worden behandeld in deze vergadering

de wetgever heeft bepaald dat de raad geen besluit neemt over een voorstel dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen aan welke voorwaarde niet is voldaan

overwegende voorts:

dat alle partijen muv de fracties van HvB en LB van dit voorstel op de hoogte waren

dat sprake is van uitsluiting van deze twee partijen;

dat de voorzitter door dit thans te agenderen, laat blijken geen onafhankelijk voorzitter te zijn;

dat de voorzitter eerder blijk heeft gegeven wet- en regelgeving niet te willen naleven wat o.a. blijkt uit de volgende feiten:

de Archiefwet in Bloemendaal wordt niet nageleefd, zie bijv de complete mailbox van een oud-burgemeester die blijkt te zijn verwijderd;

integriteitsmeldingen die niet in behandeling worden genomen, gelet op het feit dat de eerste meldingen dateren van december 2017 terwijl de burgemeester hoeder is van integer bestuur ex artikel 170 Gemw;

de burgemeester de circulaire van Minister Plasterk niet naleeft door in strijd met zijn dringende advies toch met stempels ‘vertrouwelijk’ te werken;

artikel 169 lid 3 Gemw niet wordt nageleefd door gevraagde informatie die relevant is voor het werk als raadslid niet te verstrekken (bijv door het niet te verstrekken van de onderzoeksopdracht aan Hoffman bedrijfsrecherche, het niet verstrekken van de CAOP adviezen maar daar wel selectief uit te citeren)

de burgemeester bij herhaling heeft laten zien dat hij niet bereid is het RvO na te leven wat onder meer tot uitdrukking komt in het niet hanteren van regels mbt spreektijden in de raadsvergadering;

de burgemeester door deel uit te maken van een ‘werkgroep bestuurlijke vernieuwing’ sturing geeft aan politieke discussies die in de raadszaal gevoerd moeten worden wat bovendien in strijd is met het duale stelsel.

spreekt uit:

Dat burgemeester Roest geen onafhankelijk voorzitter is van de raad, wet-en regelgeving niet wenst te volgen, de raad belemmert in zijn democratische taak, nl controle van bestuur;

zegt het vertrouwen in burgemeester E. Roest op

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal

‘Gewenste interactie’

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal VVD Bloemendaal 26-09-2019 12:58

Het initiatiefvoorstel is zojuist bekend gemaakt en publiceren wij hieronder, zie slot van dit bericht. Het onmiddellijke ontslag wordt verleend aan voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen.

Reden: de gewenste interactie is niet mogelijk tussen de leden en de voorzitter van de commissie. In deze commissie zitten:

Philip Groen (schaduw raadslid D66)

Aty de Groot (schaduw raadslid PvdA)

Siebold de Vries (schaduw raadslid GroenLinks)

Geert Beusen (schaduw raadslid CDA)

Rob Slewe (fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal)

Leonard Heukels (fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal)

Martin vd Bunt (schaduw raadslid VDB)

Rolf Harder (VVD raadslid) Maw: Drie gekozen volksvertegenwoordigers waarvan er twee niet geraadpleegd zijn. Dan houden we Rolf Harder van de VVD over.

Rolf #Harder, VVD raadslid Bloemendaal, foto flyer 2018

Wat precies wordt verstaan onder ‘gewenste interactie’ wordt niet duidelijk. De vraag wat de voorzitter wordt verweten blijft onbeantwoord. Wat wel duidelijk is, dat is dat interactie te maken heeft met een wisselwerking tussen personen, processen, organisaties. Per definitie hangt dit niet af van 1 persoon. De kwalificatie ‘gewenst’ laat wel een heel bijzonder licht schijnen op dit initiatief. U bent niet gewenst, vertrek!

Zie in het voorstel hieronder ook het punt: ‘communicatie aspecten’. Niet van toepassing lezen we daar. De arrogantie is werkelijk verbluffend. Op zijn Bloemendaals. Oftewel: een geblinddoekte olifant in de porseleinkast met de botte bijl, schreef iemand die ons volgt ons zojuist.

Daar kunnen we het volledig mee eens zijn. Communcatie is en was nul. Met de voorzitter Roos is volstrekt niet gecommuniceerd. Een beoordelingssessie die geagendeerd stond voor 12 september jl is buiten haar medeweten om eenzijdig gecancelled. Zonder Roos hier ook maar een seconde in te betrekken. Roos heeft niet 1 telefoontje of mail mogen ontvangen over haar functioneren in de afgelopen anderhalf jaar.

Snode plannen

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Bloemendaal 26-09-2019 10:03

Vanavond zal tijdens de raadsvergadering door 6 partijen een initiatiefvoorstel worden ingediend. D66, VVD, VDB, PvdA, GroenLinks en CDA  trekken eensgezind op. Zij willen de voorzitter van de commissie bestuur en middelen, Marielys Roos, dumpen.  Dat is nog niet eerder vertoond in de geschiedenis van Bloemendaal. Het voorzitterschap is in Bloemendaal niet altijd eenvoudig, laten we dat vooropstellen. Een fragment van een vergadering in juni dit jaar laat zien hoe de gemoederen hoog oplopen als het gaat over gebruik van social media.

De bovengenoemde 6 partijen zijn in het geheim dus al enkele maanden aan het broeden  op een methode om Roos te wippen. Die hebben ze nu gevonden in het ‘initiatiefvoorstel’. Raadsleden kunnen een initiatiefvoorstel indienen. Dat is wettelijk geregeld. Het initiatiefvoorstel om van Roos af te raken is op dit moment uitsluitend bekend bij deze 6 fracties. De fracties van Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal zijn er volledig buiten gehouden.

Democratie? Dat zien wij anders. Dit heeft met gezonde politieke besluitvorming niets te maken. Integendeel, dit heeft alles weg van een persoonlijke vendetta.

We zijn zeer benieuwd naar de inhoud van dat voorstel vanavond. Terwijl Roos druk bezig was met haar strafproces de afgelopen weken, hadden de raadsleden van deze 6 fracties, waaronder de Nestor (raadsoudste) Andre Burger van het CDA, het op hun volstrekt eigen wijze druk met het verzinnen van een list om zich van Roos te ontdoen. Daarbij is ook de heer Mark Doorn nauw betrokken. Dit is de fractievoorzitter van de nieuwe lokale partij VDB. Harder en Doorn zijn zeg maar de ‘bedenkers’ van het plan.

Roos had gevraagd om een beoordeling van haar voorzitterschap in de commissievergadering op 12 september jl, maar de raadsleden wilden beslist geen openbaarheid en hoewel het op de agenda stond, werd het onderwerp er te elfder ure door de heer Burger (CDA)en de heer Harder (VVD) en de burgemeester weer vanaf gehaald. Het is de bekende werkwijze: alles wordt backstage geregeld.

Voor Roos is het dus volstrekt onduidelijk op welke gronden zij vanavond haar biezen moet pakken. Dit is immers stiekem achter haar rug om bekokstoofd. Tijdens de vergadering van het presidium afgelopen dinsdag werd duidelijk dat het voorstel vandaag zou worden aangeboden aan de raad. In die vergadering zitten de fractievoorzitters van de politieke partijen samen met de burgemeester.

Wat Roos er zelf van vindt, hebben we al in ons bericht van gisteren genoteerd. Het belooft een interessante avond te worden. Kijkt u mee?

Weerbaar in Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 24-09-2019 18:10

Een inwoner schrijft aan raadslid Roos: ‘Dat jouw commissievergadering voortijdig eindigde lag echt niet aan jou. Maar aan een paar hyena’s in de zaal, die met bloeddoorlopen ogen aan tafel zaten te wachten totdat ze de voorzitter konden grijpen. En die voorzitter…….. dat was jij. Met zo’n stelletje roofdieren ga je toch de hei niet op.’

Dit is slechts een van de vele commentaren die wij ontvingen n.a.v. de chaotisch verlopen commissievergadering van 12 september (bestuur & middelen) waarvan Roos de voorzitter is. Eerst even een kort fragment laten zien van deze vergadering en dan gaan we u proberen uit te leggen wat hier nu precies aan is voorafgegaan.

Raadslid Roos is voorzitter van de commissie bestuur en middelen. Zij doet dit werk nu anderhalf jaar en heeft er plezier in. Maar dat niet alleen: het werk is een bijzondere uitdaging gezien de wijze waarop de vergaderingen verliepen de afgelopen maanden.

Wat ging hieraan vooraf? Hoe is het zo gekomen?

Een stap terug in de tijd: na de verkiezingen van maart 2018 dacht burgemeester Roest dat het wel een aardig idee was om een werkgroep te vormen. Onder zijn voorzitterschap konden raadsleden dan ‘backstage’ over allerlei onderwerpen discussiëren met elkaar in het kader van ‘bestuurlijke vernieuwing’.

Waarom bestuurlijke vernieuwing en wat houdt dat begrip dan precies in?

Daar kunnen we tamelijk kort over zijn: dat weet niemand. Maar het klinkt positief. Vernieuwend willen we allemaal zijn in de politiek.

Het eerste onderwerp op de agenda van de werkgroep was het terugbrengen van het inspreekrecht. Vroeger hadden onze inwoners nl het recht om de raadsleden toe te spreken tijdens de commissievergaderingen over onderwerpen die zij belangrijk vonden. Zo waren zij in staat zaken voor te leggen aan raadsleden en konden raadsleden op hun beurt vragen stellen. Erg nuttig om langs die weg in het openbaar elkaars standpunt te vernemen. Weten wat er leeft in de samenleving. Daar was het inspreekrecht ook voor bedoeld. Maar helaas, de meerderheid in de raad was daar niet van gediend en zo kwam het dat in Bloemendaal het inspreekrecht werd afgeschaft terwijl dat elders in gemeenteland een volstrekt normaal en geaccepteerd fenomeen is.

Hoe dan ook, onze partij wil het inspreekrecht terug. De werkgroep zou er mee aan de slag gaan. Hoewel  er inmiddels 18 maanden zijn verstreken en onze fractie diverse keren een motie indiende waarin wij pleitten voor herstel van inspreekrecht is de ‘werkgroep bestuurlijke vernieuwing’ nog altijd aan het broeden op dit ei. Onze motie werd telkens afgewezen.

Waar houdt de werkgroep zich nog meer mee bezig? Met het onderwerp ‘geheimhouding’ en ‘vertrouwelijk’. Sinds 2014 werkt de gemeente Bloemendaal aan een geheimhoudingsprotocol. Dat is een soort handleiding waarin staat beschreven hoe om te gaan met geheimhouding. Natuurlijk kan een handleiding nooit de wet vervangen. Het protocol is eerder bedoeld als handvat zodat ook de niet-juristen uit de voeten kunnen met de wetgeving die tamelijk complex is. Hoewel we 5 jaar verder zijn, is er nog altijd geen protocol en dat heeft alles te maken met het feit dat het college van Bloemendaal een hekel heeft aan de strenge regels van de Gemeentewet. Daarin staat namelijk beschreven hoe geheimhouding moet worden opgelegd, dwz de voorwaarden en de procedure. Het college werkt liever met het begrip  ‘VERTROUWELIJK’. Dat staat niet in de wet en een stempel vertrouwelijk op een stuk zetten is kinderlijk eenvoudig. Uiteraard wel met een dreiging: zwijg, anders krijgt u Justitie achter u aan. Anders gezegd: vertrouwelijk is de route waarmee de wet wordt omzeild maar hetzelfde effect wordt bereikt. Raadsleden zwijgen uit angst voor strafvervolging. En dat die angst reëel is, dat hoeven wij u niet uit te leggen. Het OM zegt ‘at your service’ tegen de burgemeester, zoals we inmiddels weten.

De minister heeft in 2016 dringend geadviseerd niet meer te werken met het begrip vertrouwelijk. Beter is het om alleen nog geheim te gebruiken en daarbij de wettelijke procedure te volgen. En het mooiste blijft natuurlijk de openbaarheid. Openbaar bestuur moet de hoofdregel zijn. Hoewel de minister helder was, heeft Bloemendaal geen afscheid kunnen nemen van de stempel ‘VERTROUWELIJK’ en getracht dit in het protocol onder te brengen. Dat is niet gelukt. Hoogleraar Elzinga die veel van het onderwerp weet, werd eind 2018 gevraagd hierover zijn licht te laten schijnen..

Hij bracht eind 2018 zijn advies uit aan de werkgroep van de burgemeester en de conclusie van de burgemeester en zijn assistente was: naast de wettelijke geheimhoudingsprocedure is het volgens Elzing zeer dringend gewenst een buitenwettelijke geheimhoudingscategorie toe te voegen. En wel onder de noemer van de vertrouwelijkheid.

Dit advies stond haaks op een groot aantal eerdere publicaties van hoogleraar Elzinga. Daarin zei Elzinga steeds: ‘ vertrouwelijkheid is een onding van formaat ’. Of m.a.w.: Elzinga volgde geheel en al de minister.

Onze fractie ging op zoek naar het advies van Elzinga aan de werkgroep maar vond niets. Het waren enkele losse passages uit e-mailberichten tussen de gemeente en Elzinga.

Vreemd.  …

Op 12 juni jl. gaf Elzinga een lezing over dit heikele onderwerp in de Zandwaaier. Daarbij aanwezig: raadsleden, burgemeester Roest en enkele juristen in dienst van de gemeente. Daar herhaalde Elzinga zijn standpunt: werk niet met het begrip vertrouwelijk. Hij zei letterlijk: doe het niet!

Burgemeester Roest was echter hoogst ongelukkig met dit advies van Elzinga. Onze burgemeester houdt van vertrouwelijk. Hij kan er niet buiten omdat het zo gemakkelijk is. En dus zijn we weer terug bij af: in Bloemendaal is alles geheim of vertrouwelijk en beiden komt hier  neer op hetzelfde: mond houden of je krijgt te maken met Justitie. Het gevolg is angst en dat is slecht voor het openbare politieke debat.

Conclusie: we voelen ons door dat zogenaamde advies van hoogleraar Elzinga in december 2018 behoorlijk in de maling genomen: dat advies bleek niet van hem afkomstig.

Inmiddels deden zich begin 2019 weer nieuwe ontwikkelingen voor. Hoogleraar Boutellier werd uitgenodigd voor een bijeenkomst van de werkgroep. Boutellier is hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de VU en werkt voor het Verwey-Jonker instituut. Wie is de heer Boutellier?

Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over ‘destructieve elementen’ in de raad en daarmee werden Slewe en Roos bedoeld. De klachten betroffen vooral ons gebruik van social media. We hebben begrepen dat het advies van Boutellier luidde als groep actief op te treden en te zorgen voor correctie van ongewenst gedrag, waaronder het gebruik van social media. Deze aanmoediging viel in goede aarde en prompt werd een initiatief voorbereid om Roos als voorzitter te dumpen.

Deze kwestie speelt nog steeds. Diverse raadsleden schromen niet het Roos zo lastig mogelijk te maken. Ze blijft er nuchter onder: ‘Ik vind het jammer dat het zo gaat. Bij mij staat altijd voorop dat we een agenda moeten afwerken. Als voorzitter ben je dienstbaar aan de commissie. Dat probeer ik zo goed mogelijk in te vullen. Direct na afloop van die vergadering op 12 september heb ik me nog verontschuldigd tegenover de ambtenaren die de hele avond voor niets hadden zitten wachten omdat opeens de vergadering werd beeindigd. Allemaal emotionele reacties. Het verwijt was dat ik niet meteen gehoor gaf aan interruptieverzoeken. Maar je zou voor de gein eens moeten gaan kijken: leden steken voortdurend hun hand in de hoogte. Ik kan niet iedere interruptie onmiddellijk toestaan. Je kunt een wedstrijd ook dood fluiten. Lijkt mij niet de bedoeling. De burgemeester was erg boos op mij. Hij vond dat ik Rob Slewe direct had moeten afkappen. Ik vind het maar een vreemd verzoek. Slewe is gekozen volksvertegenwoordiger en heeft net zo veel recht van spreken als elk ander raadslid. Als de burgemeester eens de moeite neemt om de vergadering terug te kijken dan ziet hij heus dat ik niemand voortrek of achterstel. Ach nou ja…, dit is voer voor psychologen. Ik wil gewoon positief aan de slag. Heb geen zin in negatief gedoe‘.

storm in de vergadering van 12 september 2019…

Wij vinden het  zeer onprofessioneel om op deze wijze met elkaar aan het werk te zijn. En dat gedoe over ‘destructieve krachten’ in de raad is ook niet bevorderlijk voor de sfeer. Wij zijn tenslotte bepaald geen voorstander van een werkgroep die in de beslotenheid opereert. Het debat hoort plaats te vinden in de raadszaal. Iedereen moet kennis kunnen nemen van de diverse standpunten. Dat is pas een gezonde manier van politiek bedrijven.  Van mening verschillen hoort daarbij maar liever niet in de achterkamertjes met een burgemeester als ‘voorzitter’.  Bovendien heeft een werkgroep geen mandaat en is het geen democratisch gekozen commissie.

‘Gefopt’

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal VVD Bloemendaal 11-09-2019 18:54

Hoe denken onze inwoners over de behandeling van integriteitsmeldingen en het voorstel van loco-burgemeester/wethouder Nico Heijink (VVD) van afgelopen donderdag?

In de raadsvergadering werd een toneelstukje door de wethouder opgevoerd. Zo veel was duidelijk toen hij zei dat hij erg blij was met de unanieme afwijzing van zijn Berenschot-voorstel. Daar had hij zijn hoop op gevestigd.

En nu zei Pietje Cru? …

De wethouder gaat de integriteitsmeldingen afdoen die tegen de burgemeester zijn ingediend en de burgemeester doet de rest. Niks vertrouwenspersoon, niks onafhankelijke toetsing. En intussen liggen sommige meldingen al bijna twee jaar te wachten….

Hoe een van onze inwoners hierover denkt, leest u in deze ingezonden brief die het Haarlems Dagblad deze week plaatste.

Bedrog of dwaling in Bloemendaal? Over verkoop van vastgoed en een gebrek aan integriteit

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal VVD Bloemendaal 08-09-2019 16:17

U weet het misschien nog? Meerdere keren schreven wij over de verkoop door de gemeente  van de voormalige gymzaal in de historische kern van Bennebroek voor EUR 20.000. Adres: Kerklaan 8. Het transport vond plaats bij notaris Huisman in Heemstede op 21 januari 2019.

Een paar bijzonderheden over deze ‘deal’:

Waarom is het bureau Savills ingeschakeld door de gemeente? Typisch, want dit bureau bevindt zich niet in de regio. Waarom niet een lokaal makelaarskantoor? Wethouder Nico Heijink, VVD hierover: Lokale makelaars waren niet bereid het in de markt te zetten. De wethouder had het geprobeerd, maar lokale makelaars zagen er geen been in en hadden geen expertise op dit gebied;

Hoe komt het dat Savills in het taxatierapport vermeldt dat het object een grondoppervlak van 230 m2 heeft terwijl dit volgens de kadastrale gegevens 552 m2 is? De raad is dus verkeerd geïnformeerd. Wie heeft dat aan Savills verteld en waarom heeft Savills niet zelf onderzoek gedaan naar het aantal vierkante meters? Toch een essentieel punt. We spreken hier over bouwgrond. Uitgaand van 552 vierkante meter is de verkoopprijs EUR 36 per meter. In Bloemendaal koop je nog geen eenvoudige garage voor EUR 20.000;

Uit het Savills rapport en uit de correspondentie die in het dossier zit (overigens incompleet) hebben wij kunnen opmaken, dat er  flink is gestuurd door de gemeente. Savills kreeg instructie uit te gaan van sloopwaarde van het object. Het was eigenlijk heel simpel: de taxatie moest uitkomen op EUR 20.000;

Dat er werd uitgegaan van sloop was voor de gemeente vanzelfsprekend: de koper had aangegeven een nieuw pand te willen bouwen. Dat is de omgekeerde wereld. Hier is de verkoopprijs bepaald op basis van een wensenlijstje van de inmiddels bekende koper. Dit is typisch een voorbeeld van een onzakelijke transactie;

Wethouder (Nico Heijink, VVD) heeft de raad verteld dat het pand in slechte staat verkeerde, de fundering was gebroken, er zou asbest in zitten, er was sprake van een slechte bereikbaarheid, er waren geen voorzieningen, de gymzaal zat vast aan de school en was dus niet te verkopen. Dit is allemaal volstrekt in strijd met de feiten. Het pand verkeert niet in slechte staat. De fundering is niet gebroken. Er is geen asbest gevonden, de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen zijn voortreffelijk, de gymzaal zit niet vast aan de Franciscussschool en het object was wel degelijk verkoopbaar, zie hierna; Sterker nog: diverse personen hebben zich bij ons gemeld met de vraag of zij het nog konden kopen. Immers: voor EUR 20k zijn er een heleboel gegadigden. De mensen die ons hebben benaderd waren bereid fors meer te betalen voor het object dan EUR 20k. De gemeente hield de boot af en had deze deal al rond. De gemeenteraad werd pas geïnformeerd toen de zaak al beklonken was met de koper.

De wethouder beweerde vier, vijf jaar lang aan het leuren te zijn geweest met het object. Niemand wilde het hebben. Een oud-wethouder (Richard Kruijswijk) vertelde ons dat hij blij was van het object af te zijn. Voor EUR 20.000 was er geen enkele partij in de markt te vinden die het wilde kopen. Ook dit is in strijd met de feiten:  diverse personen hebben zich bij ons gemeld met de vraag of zij het nog konden kopen. Immers: voor EUR 20k is er een compleet leger aan gegadigden. De mensen die ons hebben benaderd waren bovendien bereid fors meer te betalen voor het object dan EUR 20k. De gemeente echter had deze deal al rond. De gemeenteraad werd pas geïnformeerd toen de zaak al was beklonken met de koper.

De toon in het dossier tussen koper en verkoper (de gemeente) was bijzonder amicaal. Dat is strijdig met zakelijkheid en onafhankelijkheid en het doet toch het ergste vermoeden. Namelijk dat deze transactie niet marktconform is en dat er een partij is of meerdere partijen zijn die hier aanzienlijk van profiteren. We praten tenslotte wel over een object dat gewild is midden in de Randstad;

Dat het pand er erg slecht bij stond met misschien wel een risico op instorting, had de wethouder geconcludeerd aan de hand van een technisch rapport. Daarin stond de staat van onderhoud beschreven.  Wij hebben gevraagd om het onderzoeksrapport en daar maanden op moeten wachten. Ten langen leste ontvingen wij een blaadje met daarop enige krabbels. Kladaantekeningen. In ieder geval geen technisch rapport met daarin een professionele beschrijving van de staat van onderhoud waarin het pand zich bevond.

Zicht op de kerk en de pastorie, beiden centraal in de historische oude kern van Bennebroek

Dit is slechts een greep uit de vele bevindingen. Hoewel wij in de periode 17 mei tot en met 31 december 2018 druk in de weer zijn geweest om deze verkoop ongedaan te maken, heeft dus toch het transport plaatsgevonden in januari 2019. Had de notaris hier geen onderzoek naar moeten doen? Is dit een normale gang van zaken bij een transport? Worden er dagelijks dit soort deals afgesloten of hoeft een notaris niet te controleren omdat de verkoper de gemeente Bloemendaal is? Belangrijk is te vermelden is dat de gemeenteraad alleen maar in staat was wensen of bedenkingen mee te geven. Omdat het slechts over EUR 20.000 ging, was een instemming met deze deal niet nodig. Het was een collegebevoegdheid. Wensen en bedenkingen werden uitsluitend door onze partij ingebracht maar met twee zetels in de raad is dat geen meerderheid. Desalniettemin zijn wij van mening dat een notaris een onderzoek plicht heeft.

Hoe ging het nu verder? Een inwoner uit Bennebroek met expertise op dit gebied heeft zich tot de gemeente gewend en een klacht ingediend over deze deal. Dagtekening 1 mei 2019.

De klacht werd direct al afgewezen. De inwoner kreeg te horen dat hij zich maar tot de gemeenteraad moest wenden. Daarop stuurde hij een nieuwe brief aan het college waarin hij uitlegde dat zijn klacht toch echt gericht was aan het college en verzocht om behandeling.

Op 20 augustus 2019 kreeg deze inwoner dan eindelijk inhoudelijk bericht van het college. Wat zegt het college?

‘Het indienen van een klacht geeft een burger de mogelijkheid om zijn onvrede te uiten over de wijze waarop hij, of een ander, is gehandeld. Hij kan zijn verhaal doen en zijn gedachten en emoties delen. Een klachtbehandeling is met name gericht op het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid in concrete situaties. Uw klacht hangt naar onze mening vooral samen met een verschil van mening tussen u en de gemeente over het besluitvormingsproces rondom de verkoop van de gymzaal.

Wij nemen uw klacht niet in behandeling.

… Uw vraag mist een zekere mate van individuele relevantie. …een louter subjectief gevoel van sterke betrokkenheid bij een bestuurlijke aangelegenheid als de onderhavige is, hoe sterk dit gevoel ook is, niet voldoende om te kunnen spreken van een concreet individueel belang. Zelfs als van u als belastingbetaler gezegd zou kunnen worden dat u enig belang heft, onderscheidt u zich op dit punt niet van grote aantallen anderen…’

Getekend door burgemeester Elbert Roest en gemeentesecretaris Wilma Atsma. Hier publiceren wij de volledige brief aan de ‘betrokken’ inwoner:

Natuurlijk is dit een uitermate onbevredigende respons van deze burgemeester. Het gaat hier niet over een individueel belang maar over een klacht wegens, laten we het vermoeden dan maar eens zeer concreet benoemen, netwerkcorruptie, of laten we de koe maar bij de horens vatten: niet integer handelen door het college en dan met name door wethouder Nico Heijink.

En uitgerekend nu, terwijl het integriteitsmeldingen regent in Bloemendaal, heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag, 5 september 2019, besloten dat deze meldingen worden afgedaan door Nico Heijink en burgemeester Elbert Roest. Meneer Heijink doet de meldingen tegen de burgemeester. De burgemeester doet de overige meldingen. Daarbij geldt het motto: hoe sneller we hiervan af zijn, des te beter. Want ‘wij’ hebben er last van.

Dat deze meldingen wel ergens over gaan, dat de inhoud relevant is, daar wordt volstrekt aan voorbij gegaan. Dit wordt allemaal onder een noemer weggeschoven: ‘sterk gevoel van betrokkenheid maar louter subjectief’. Of m.a.w.: ‘wij herkennen ons hier niet in’ ‘wij werpen dat verre van ons’.

Intussen zijn er drie zeer relevante en actuele gebeurtenissen:

Dit weekend heeft een lokaal makelaarskantoor een object in de verkoop gezet. Het betreft het ‘voormalig washok’ bij het St Luciaklooster in de historisch kern van Bennebroek. Adres: Schooollaan 68. Zowel het gymlokaal als het washok maken deel uit van hetzelfde cultuurhistorische ensemble. Ons raadslid Roos heeft zich in de tijd dat zij nog werkte voor de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEK) sterk gemaakt voor behoud van het gehele ensemble samen met o.a. Cuypersgenootschap. Het is een schitterend ensemble waar het kloostercomplex een absolute parel is. Het klooster is her ontwikkeld en hierin zijn intussen appartementen gerealiseerd. Het washok heeft een oppervlak van 141 vierkante meter. Het grondoppervlak is 330 vierkante meter. De vraagprijs: EUR 450.000. Zet dit af tegen het gymlokaal dat letterlijk binnen steenworp afstand ligt: 552 vierkante meter grondoppervlak en 206 vierkante meter bouwvlak voor EUR 20.000.

Bekend is geworden dat een architect een tekening heeft gemaakt voor het realiseren van 6 appartementen in het voormalig gymlokaal. Stelt u zich dat eens voor: 6 appartementen op die plek! In het washok kunnen 2 appartementen worden gerealiseerd. Voor het ene object wordt EUR 20.000 betaald, voor het andere EUR 450.000 in de markt gevraagd. En door een makelaar die goed bekend is in deze regio. Een makelaar die er dus ‘been in ziet’!

In de Volkskrant van 7 september 2019 een uitgebreid interview met afzwaaiend hoogleraar Leo Huberts. Hier vindt u de link naar volledige artikel. Afzwaaiend hoogleraar Huberts: investeer nu in integriteit! Huberts: ‘Houd de moraal hoog. Wacht niet tot de volgende affaire zich aandient, zegt Hubers. ‘Besteed nu aandacht aan integriteit’. ‘Zorg voor methoden en instrumenten om maatregelen te treffen en biedt kritische reflectie op het eigen handelen. Met bijvoorbeeld een ervaren vertrouwenspersoon en serieuze instanties die melden en onderzoeken wat fout gaat.’ Kernvraag is: waar zit de macht? Volgens Huberts moeten we onderzoek doen naar de besluitvorming voor maar ook achter de schermen. Er is een compleet gebrek aan transparantie in Bloemendaal. Alles is geheim, vertrouwelijk of, erger nog, überhaupt niet inzichtelijk of beschikbaar. Veel gaat mondeling. Duizenden mails zijn de afgelopen jaren vernietigd. Hebben de ambtenaren het voor het zeggen? Zit de macht daar? Of is ligt de oorzaak eerder in de gebrekkige controle door de gemeenteraad? Hebben inwoners dan helemaal geen enkele invloed? In Bloemendaal is dat zeker onze conclusie.

het vmlg ‘washok’ naast het klooster, gelegen in de oude kern van Bennebroek (op steenworp afstand van het voormaligy gymgebouw) staat nu te koop voor EUR 450.000

Een ding is duidelijk: dit valt in de categorie ‘niet integer handelen’ door de overheid. En het foutief informeren van de gemeenteraad (niet een keer maar bij herhaling), het achterhouden van informatie, het verdraaien van de feiten door wethouder Nico Heijink van de VVD, zou tot zijn onmiddellijk ontslag moeten leiden. Als het aan ons ligt gebeurt dat ogenblikkelijk.

Bovendien willen wij dat deze transactie ongedaan wordt gemaakt. Vernietigd of nietig verklaard, wegens misleiding van de gemeenteraad.

Hier ziet u wethouder Heijnk nog een keer in beeld met zijn uitleg over deze verkoop.

Haarlems Dagblad: 90 mille voor ...

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 02-09-2019 19:14

Haarlems Dagblad: 90 mille voor onderzoek uitglijders oud-bestuurders - https://hartvoorbloemendaal.nl/haarlems-dagblad-90-mille-voor-onderzoek-uitglijders-oud-bestuurders/