Nieuws van politieke partijen over Islam Democraten inzichtelijk

11 documenten

Nieuwsbrief van de fractie van januari 2018.

CDA CDA ChristenUnie Islam Democraten PvdA GroenLinks VVD Hollands Kroon 11-02-2018 20:25

De eerste vergadering van de raad in 2018 zit er weer op. Hoewel het er naar uitzag dat de vergadering zeer kort zou zijn, waren er voldoende onderwerpen om te bespreken. Als eerste werd de heer Theo Meskers benoemd als raadslid van de VVD fractie na het vertrek van de heer Tjebbe Tip vanwege een verhuizing. Een aantal insprekers vroeg de raad aandacht voor een aantal verschillende onderwerpen. Gemeentebalie. Als eerste vroegen de vrouwenverenigingen uit de Wieringermeer aandacht voor de digitalisering van de dienstverlening en het op termijn sluiten van de gemeentebalie. Men maakt zich zorgen om de mensen die niet kunnen of willen omgaan met digitale aanvragen. Gelukkig konden we aangeven dat er ook altijd persoonlijk of telefonisch contact mogelijk is. Als de balie sluit, gepland is voorjaar 2019, dan komt de gemeente naar de mensen toe als persoonlijk contact gewenst of noodzakelijk is. Dat kan bij de mensen thuis of in een openbare gelegenheid in de buurt. Inwoners hoeven dan niet naar Anna Paulowna te reizen. Een aantal zaken, zoals paspoort/ID en rijbewijs kan alleen (in ieder geval voorlopig) persoonlijk worden aangevraagd. De gemeente gaat nu een pilot doen om te bezien of de dienstverlening aan huis of in de buurt goed werkt. Als dit goed werkt kan tot sluiting van de gemeentebalie in Anna Paulowna worden besloten. Veiligheid. Mevrouw van Leijden vroeg aandacht voor een veilige wandeldoorgang langs de Cultuurweg (onder de A7) in Middenmeer. Zij zijn inmiddels in gesprek met de gemeente. De heer Koolmees vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid aan de Burg. Mijnlieffstraat. Er wordt soms harder gereden dan de toegestane 30 km/uur. Goed om in overleg te gaan met de betreffende afdeling. Seizoenarbeiders. Daarna werd er aandacht gevraagd voor de plannen voor huisvesting van seizoenarbeiders aan de Dorsmolen in Wieringerwerf. Hierover is in juli een informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden. De verlening van de vergunning is opgeschort, omdat er eerst een onderzoek is gedaan naar de behoefte aan huisvesting. Pas na het verlenen van de vergunning is het mogelijk om bezwaar te maken. Dok van Luyt. Namens de ondernemersgroep Den Oever en namens de Luyt Groep werd er ingesproken over de verplaatsing van het dok van Luyt. Inmiddels is er veel correspondentie over de uitvoering van het memorandum of understanding, de puzzelovereenkomst en het uitvoeringsdocument. De gemeente heeft aangegeven de gemaakte afspraken na te komen. Daarnaast heeft de gemeente een aanbod gedaan van een tegemoetkoming van 125.000 euro (gemeente en provincie) vanwege het mislopen van de subsidie. De gemeente is hiervoor niet verantwoordelijk, maar erkent het belang van het dok voor de haven. Daarnaast heeft de gemeente een voorstel gedaan voor huurgewenning. De gemeenteraad heeft voor alle gebruikers van de haven nieuwe tarieven vastgesteld, dus ook voor Luyt. Door dit voorstel krijgt Luyt een aanvullende tegemoetkoming van 25.500 euro in 5 jaar. We hopen dat men er in goed overleg uitkomt. Overige agendapunten. De raad heeft vastgesteld dat er bij de verkiezingen op de verkiezingsavond alleen geteld wordt per partij. Dit is een pilot. Daarnaast waren er een aantal moties. De motie (Lada, PvdA) om als Hollands Kroon bij de statiegeldalliantie aan te sluiten hebben we gesteund. We hebben er wel aan toegevoegd dat we van mening zijn dat inwoners van Hollands Kroon ook eigen verantwoordelijk hebben om hun eigen zwerfafval op te ruimen en roepen hen daartoe op. De motie Kinderpardon (GL, CU, PvdA, PHK) hebben we niet gesteund. Net als in 2012 (motie GL) zijn we van mening dat het aan de Tweede kamer is om een afweging te maken. Een motie kleine kernen (PHK) werd uiteindelijk ingetrokken. De aandacht voor kleine kernen en de leefbaarheid heeft continue onze aandacht. Ook een motie dokbedrijf Luyt (CU) werd ingetrokken. Dit op voorstel van onze CDA-fractie om eerst het college zijn rol in de uitvoering van deze kwestie te laten vervullen, later kan dan de Raad van het resultaat iets vinden. Het is niet verstandig dat de Raad zich nu al met de uitvoering bemoeit. De fractie van het CDA.

GerZoals jullie weten, gaat ...

GroenLinks GroenLinks Islam Democraten Borger-Odoorn 19-01-2018 11:24

Zoals jullie weten, gaat GroenLinks ...

GroenLinks GroenLinks Islam Democraten Borger-Odoorn 19-01-2018 10:18

Zoals jullie weten, gaat GroenLinks na vier jaar afwezigheid weer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. Om een kieslijst te kunnen indienen, hebben we van minimaal 20 kiesgerechtigde inwoners van Borger-Odoorn een ondersteuningsverklaring met handtekening nodig. En die handtekening moet worden gezet onder toeziend oog van een ambtenaar in het gemeentehuis in Exloo. We hebben met de gemeente een afspraak gemaakt om dit op woensdag 24 januari om 16.00 uur te laten plaatsvinden. Dit wordt een kleine happening, ook een soort start van onze campagne. Na afloop kunnen we nog wat drinken bij Bussemaker in Exloo. Als je tijd vrij kunt maken, kom 24 januari 16u naar het gemeentehuis en teken een ondersteuningsverklaring voor GroenLinks! Je hoeft geen lid van GroenLinks te zijn om deze handtekening te zetten. Iedere kiesgerechtigde inwoner van Borger-Odoorn kan tekenen. Dus neem je partner, buren, kennissen, volwassen kinderen mee, zodat die ook tekenen. Dan moet het zeker lukken om twintig handtekeningen te verzamelen op die dag. De ondertekenaar moet wel een ID meenemen: een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart. In het gemeentehuis zijn de formulieren (ondersteuningsverklaringen H4) aanwezig. Mocht je die dag op dat tijdstip niet kunnen, dan is het mogelijk om tussen 22 januari en 29 januari op afspraak even bij Ina Poppen, de ambtenaar die hier over gaat, langs te gaan om de handtekening te zetten. Maak wel vooraf een afspraak, haar telefoonnummer is: 0591-535455. En laat ons per email dan even weten dat je hebt getekend. Als je komt de 24e laat dat dan even weten via emailadres oene.zwittink@home.nl Wederom: dank voor jullie steun! GroenLinks Borger-Odoorn, Pieter de Groot, lijsttrekker Ger Brakel, kandidaat, Oene Zwittink, bestuurslid GL ZO-Drenthe

Worden invaliden parkeerkaarten aangevraagd voor plezierritjes?

SP SP Islam Democraten Alphen aan den Rijn 22-12-2017 06:33

Aanvragen ten behoeve van invaliden-passagiersparkeerkaarten worden veelal verzorgd door familie en mantelzorgers. Zij dragen zorg voor de invulling van het formulier, en het voldoen van de leges aan de balie van het Stadskantoor. Nadat de procedure is doorlopen wordt diegene voor wie de kaart is aangevraagd, naar werd kenbaar gemaakt, zelf geacht deze te komen afhalen op het Stadskantoor, en niet door het familielid, dan wel de mantelzorger, met als reden dat de aanvrager wel vanwege het gebruik van de kaart naar elders kan reizen. Volkomen ten onrechte wordt gesuggereerd dat de kaart feitelijk wordt aangevraagd voor plezierritjes. Een dergelijke opmerking kwetst de veelal zeer hulpbehoevende aanvrager.

Inmiddels is echter wel gebleken dat sinds medio juni 2017 een familielid of mantelzorger onder voorwaarden gemachtigd kan worden om de kaart af te halen. Passagierskaarten worden in vele gevallen niet regelmatig gebruikt, vaak slechts incidenteel, en kan deze bijvoorbeeld van pas komen bij bezoeken aan een ziekenhuis. Het gaat om aanvragers die zich buiten de deur niet meer zelfstandig voortbewegen. Door de bredere parkeerplaatsen kunnen rolstoelgebruikers veilig in- en uitstappen, en worden andere weggebruikers niet gehinderd.

Daar waar de afdeling Burger Zaken de aanvraag van ID kaarten voor dezelfde inwoners aan huis regelt, een zeer gewaardeerde service, wordt ten behoeve van invaliden passagierskaarten binnen dezelfde gemeente een volstrekt ander, feitelijk ontmoedigend beleid gevoerd. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Dit heeft aanleiding gegeven om over het voorgaande vragen aan de wethouder te stellen. Bert Lekx Raadslid

Zie ook: Dossier: Fractie

Gedacht aan Jimmy's Assen?Jongeren ...

PvdA PvdA Islam Democraten Assen 18-10-2017 17:59

Gedacht aan Jimmy's Assen?

Stukkie van de wethouder: dienstverlening via Internet

D66 D66 Islam Democraten Wassenaar 10-07-2017 19:51

Afgelopen donderdag had ik de eer om de eerste transactie via eIDAS af te ronden. Voor de duidelijkheid: De allereerste transactie van een gemeente in Nederland ooit. Een aantal maanden geleden meldde een persbericht al dat de gemeente Wassenaar (samen met Voorschoten) als eerste gemeente in Nederland aangesloten waren op het eIDAS-netwerk.

Op dit onderdeel van mijn portefeuille komt mijn ervaring met ICT en dienstverlening goed van pas. Het landschap van dienstverlening verandert snel. Iedereen is al gewend dat het bestellen van allerlei commerciële producten online kan. De gemeentelijke dienstverlening kende die luxe nog niet. Dat is niet verwonderlijk, want de overheid moet echt helemaal zeker weten dat de persoon die iets bestelt ook daadwerkelijk die persoon is. Privacy en beveiliging spelen dan een grote rol.

Voor Wassenaar is deze internationale dienstverlening belangrijk, want we zijn een van de hotspots voor expats. Ongeveer 2.000 inwoners komen uit het buitenland. Ik vind het belangrijk dat ook deze inwoners een uitstekende dienstverlening krijgen. eIDAS maakt veel papieren rompslomp en telefoontjes overbodig. Dat scheelt veel tijd voor de toch al drukbezette expats, die gewend zijn hun zaken online te regelen.

Wat lastig was in het eIDAS-project is dat niet alle nationale regelgeving en uitvoering van Europese regelgeving in ieder land hetzelfde is. Zo zorgt de autonome Nederlandse inrichting dat wij inmiddels een complex land zijn om aan te sluiten op de Europese infrastructuur. Een eenduidige identificatie kennen wij in Nederland namelijk niet. Vanuit iedere rol die een persoon vervult is een andere manier van verificatie van de identificatie bedacht. Voor persoonlijke overheidsdiensten kennen we Dig-ID. Als je een bedrijf hebt kun je op 5 verschillende niveaus eHerkenning aanvragen. Het niveau is mede afhankelijk van de overheidsdiensten die je wilt afnemen. Echter de eHerkenning geldt niet voor eenmansbedrijven die dat weer via Dig-ID doen.

Enfin, in Nederland is daar echt werk te doen en kan ons identificatie systeem een stuk minder complex. Het zou toch mooi zijn als we daar toewerken naar één uniforme manier van identificeren op de digitale snelweg. Als die manier ook nog eens aansluit bij de Europese standaarden kunnen we stappen zetten in de verdere ontwikkeling van digitale overheidsdiensten.

In Wassenaar mogen we trots zijn dat we in deze dienstverlening voorop lopen!

Wat is eIDAS?

‘eIDAS’ staat voor ‘Electronic Identification and Trust Services for electronic transactions in the Internal Market’. Inwoners kunnen door eIDAS eenvoudiger overheidsdiensten afnemen in een ander land. Vanaf september 2018 zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht elkaars identificatiemiddelen te accepteren voor grensoverschrijdende dienstverlening van de overheid. Dit maakt het voor alle burgers en bedrijven binnen Europa mogelijk op digitale wijze zaken te doen met buitenlandse overheden. Nederlandse burgers kunnen met hun DigiD-account inloggen op andere plekken in Europa. Burgers uit andere lidstaten kunnen op hun beurt in Nederland inloggen met hun eigen identificatiesysteem. Het is de bedoeling dat alle overheidsorganisaties binnen de Europese Unie voor september 2018 eIDAS hebben ingevoerd.

Freddy Blommers, 6 juli 2017

The post Stukkie van de wethouder: dienstverlening via Internet appeared first on Afdeling Wassenaar .

En hetzelfde voor Water Natuurlijk, ...

GroenLinks GroenLinks D66 Islam Democraten Leiden 17-03-2015 10:31

En hetzelfde voor Water Natuurlijk, de waterschapspartij die GroenLinks en D66 steunen. Nodig gerust vrienden uit!

Kunt u niet gaan stemmen? Geef dan ...

ChristenUnie ChristenUnie Islam Democraten Scherpenzeel 17-03-2014 18:15

Kunt u niet gaan stemmen? Geef dan een volmacht af. Vergeet hierbij niet een kopie van uw ID bewijs. Laat uw stem niet verloren gaan!

Vrienden van Amelisweerd gaan morgen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Islam Democraten Amsterdam 08-10-2012 08:56

De Arnhemmers met subsidiebanen ...

GroenLinks GroenLinks Islam Democraten Arnhem 08-11-2011 12:41

De Arnhemmers met subsidiebanen behouden hun werk & er wordt niet bezuinigd op de participatiecoaches!