Nieuws van politieke partijen over KERN inzichtelijk

11 documenten

Begroting 2020

KERN KERN Bergen (L.) 14-11-2019 20:34

Op dinsdag 12 november is in de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar behandeld. KERN heeft zich daarbij onder andere hard gemaakt voor een mantelzorgcompliment van 200 euro. Echter, de andere partijen stemden tegen dit voorstel.

De door het college aan de raad voorgelegde begroting zat vol met financiële gaten en risico’s waardoor KERN deze niet kon steunen.

Zo wordt er de komende jaren maar liefst 400.000 euro op het sociale domein bezuinigd terwijl nu nog niet bekend is waar deze bezuinigingen uitgehaald worden en wie dit zal treffen. Daarnaast worden er alvast opbrengsten ingeboekt uit het verpachten van gronden in het Wellsmeer terwijl ze nog in eigendom zijn van de provincie. Ook worden er extra inkomsten van  rond 50.000 euro verwacht door het verhogen van de toeristenbelasting. De onderliggende berekening en het effect van deze verhoging op het aantal toeristen en daarmee op de toeristische sector in onze gemeente kon niemand ons erbij leveren.

De reactie (begrotingsbeschouwing) van KERN op de gemeentelijke begroting kun je hier vinden.

Faillisement uitkijktoren

KERN KERN Bergen (L.) 08-11-2019 20:57

Deze week  is Stichting Toeristische Ontwikkeling Wellerlooi Aan De Maas te Wellerlooi failliet verklaard.

De stichting was de initiatiefnemer achter de uitkijktoren in Wellerlooi aan de Maas. In het oorspronkelijk plan zou de toren gecombineerd worden met abseilen, klimmen en boogschieten.

Gemeente Bergen heeft destijds €25.000 subsidie verleend voor de bouw van de toren en zich garant gesteld voor €6.250 zonder dat er een business case onder lag en de vereiste vergunningen nog niet verleend waren.

KERN stond toen erg kritisch tegenover deze subsidie en heeft daarom toen vragen gesteld aan het college. Deze vragen kun je hier vinden.

Naar aanleiding van het faillissement is Frans Camps geïnterviewd door Maasland Radio.

Het interview vind je hieronder.

Interview uitkijktoren Wellerlooi

KERN bezorgd over woningbouw.

KERN KERN Bergen (L.) 11-10-2019 12:21

Al diverse keren heeft KERN zijn zorgen geuit en vragen gesteld in de raad en commissie over het woningaanbod  en de stagnerende doorstroming in onze gemeente.

In de commissievergadering van 2 oktober werd eindelijk een lang verwacht woningbouwprogramma gepresenteerd. De prognoses en het tijdspad wat hierbij werd voorgesteld is voor KERN veel te behoudend. Er wordt ingeschat dat er voor sommige dorpen de eerstkomende jaren maar vraag is naar enkele nieuwe woningen terwijl we uit gesprekken met onze inwoners horen dat er vraag is naar starterswoningen, levensloopbestendige woningen en appartementen voor ouderen. Daarnaast vinden we het ook een goed idee om aanbod te creëren voor bepaalde groepen. Het gevaar bestaat anders dat jongeren gemeente Bergen verlaten en zich bijvoorbeeld vestigen in Venray, terwijl mensen die de rust van het platteland zoeken en arbeidsmigranten zich hier niet blijvend kunnen vestigen.

Ondertussen wachten we als gemeente op een herziening van de verouderde Regiovisie Wonen en blijven in gemeente Bergen bouwprojecten op de plank liggen terwijl bij andere gemeenten de spade de grond ingaat.

Ook andere partijen in de gemeenteraad hebben inmiddels hun zorgen laten blijken in de raad.

KERN zal de komende tijd dan ook druk blijven zetten op het college om vaart te maken met een goed en ambitieus  woningbouwprogramma waarin ook ruimte is voor marktpartijen en particuliere initiatieven.

Omgevingsvisie gemeente Bergen

KERN KERN Bergen (L.) 26-04-2019 18:32

Tijdens de raadsvergadering van 23 april stond als belangrijkste onderwerp de omgevingsvisie op de agenda. In dit document leggen we als gemeenschap van Bergen vast in welke richting we ons in ruimtelijke zin willen ontwikkelen tot 2030.

Maar ook de samenhang tussen ruimtelijke inrichting en andere thema’s zoals wonen, verkeer, zorg en energie wordt hierin vastgelegd.

Waarom we als KERN uiteindelijk helaas tegen deze visie moesten stemmen wordt in onderstaand interview met Maasland Radio uit de doeken gedaan door fractieleider Frans Camps.

Interview met Frans Camps over de omgevingsvisie

Harry van den Bogaert koninklijk onderscheiden.

KERN KERN Bergen (L.) 26-04-2019 17:56

Daags voor koningsdag, 26 april 2019, heeft Harry van den Bogaert, voormalig wethouder van Gennep, een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Naast zijn vele andere functies in het heden en verleden was hij vanaf 1985 in Gennep politiek actief onder andere als voorzitter van partij KERN.

Vanuit Gennep zijn we als KERN Bergen ook ondersteund bij het oprichten van onze partij in Bergen.

Voor ons een reden te meer om Harry te feliciteren met deze onderscheiding.

Namens KERN Bergen werden de felicitaties overgebracht door Marleen Raijmakers namens de raadsfractie en Jac Cuijpers namens het bestuur.

Bart Megens gekozen tot lid van Provinciale Staten.

KERN KERN Partij voor de Vrijheid Bergen (L.) 23-03-2019 15:00

Tijdens de Provinciale Staten verkiezingen is Bart Megens gekozen als Statenlid.

Bovendien haalde Bart met 1299 stemmen ruimschoots de meeste stemmen van de deelnemers uit onze gemeente en is hij daarmee de enige afgevaardigde naar de provincie vanuit gemeente Bergen.

Bart nam namens de PVV deel aan de verkiezingen en stond daarbij op de zevende plaats, goed genoeg voor een zetel in de Staten.

Bart is binnen KERN actief lid onder andere als lid van commissie Bestuur en  Financiën en commissie Samenleving.

KERN is niet gebonden aan een landelijke partij of ideologische richting maar komt op voor alle inwoners van onze gemeenschap.

Bart Megens heeft afgelopen tijd  bewezen in deze visie van onze partij te passen.

We feliciteren Bart dan ook van harte met deze nieuwe uitdaging en wensen hem veel succes toe.

Gezien zijn enthousiaste inzet binnen KERN hebben we daar alle vertrouwen in.

Interview met Bart Megens voor Maasland Radio

KERN distantieert zich van handelwijze burgemeester.

KERN KERN Bergen (L.) 08-03-2019 11:07

In een interview van Maasduinen Centraal met burgemeester Pelzer van gemeente Bergen stelt deze, net zoals in de voorafgaande commissievergadering, dat de spoedeisende eerstehulppost (SEH) van Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer afgelopen zomer 4 weken gesloten is geweest en dit waarschijnlijk komende zomer weer 4 a 6 weken het geval zal zijn.

Dit baseert de burgemeester op haar gesprekken met de directeur Ambulancezorg Limburg Noord en de teamchef van de politie.

Reeds de volgende dag bleek uit de vele reacties op sociale- en gangbare media (waaronder van Pantein) dat dit bericht feitelijk onjuist was.

Afgelopen woensdag 6 maart (6 dagen later) stuurde de burgemeester als reactie hierop per mail een feitenrelaas naar de fractievoorzitters van de politieke partijen.

In dit feitenrelaas doet ze uit de doeken hoe in haar perceptie de communicatie met verschillende partijen is verlopen en komt tot de conclusie dat rectificatie niet aan de orde is.

Voor KERN staat vast dat de SEH in Boxmeer geen moment gesloten is geweest en dat hier duidelijk sprake is van miscommunicatie.

Los van de discussie waar het mis is gegaan en wie er eventueel een fout heeft gemaakt, vinden wij het op zijn plaats als er excuses worden gemaakt naar alle betrokkenen:

Het verplegend personeel dat 24/7 klaar staat voor hun patiënten.

Burgers die door deze mededeling in verwarring zijn.

Overlegorganen waar de burgemeester deze sluiting onder de aandacht heeft gebracht

Betrokkenen die door deze handelwijze in diskrediet zijn gebracht.

KERN distantieert zich van de handelwijze van burgemeester Pelzer en staat niet achter haar uitspraak dat een rectificatie niet aan de orde is. Wat betreft KERN is deze handelwijze ook niet in het belang van de positie van de gemeente Bergen in de regio.

In een interview met Maasland Radio heeft Frans Camps het standpunt van KERN nogmaals verwoord:

Begroting 2019

KERN KERN Bergen (L.) 15-11-2018 17:54

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 november stond het vaststellen van de begroting van het begrotingsjaar 2019 op de agenda.

De reactie van KERN in eerste termijn kun je hier vinden.

Interview n.a.v. de begroting 2019

KERN KERN Bergen (L.) 12-11-2018 22:12

Vooruitlopend op de gemeentelijke begrotingsbehandeling in de raad werd onze fraktieleider geïnterviewd door Maasland Radio.

In dit interview zet Frans duidelijk de standpunten van KERN uiteen.

Dit interview vind je hieronder.

Vragen aan B&W in verband met “Bergens energiewonder”.

KERN KERN Bergen (L.) 04-10-2018 09:23

Naar aanleiding van diverse uitingen in de media door wethouder Splinter zoals in de Limburger d.d. 27 september jongstleden en in het interview van Maasduinen Centraal bij de opening van het energiehuis 28 september jongstleden, heeft KERN de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

1. De afgelopen 200 jaar zouden 80 procent van de fossiele brandstoffen opgesoupeerd zijn, aldus wethouder Splinter. Wat is de bron van deze stellige uitspraak?

2. Het gaat niet lukken om de klimaatdoelen te halen, aldus wethouder Splinter. Hoe onderbouwt het college deze uitspraak?

3. Waaruit blijkt dat graszoden slecht zijn voor het milieu?

4. Welk percentage van het Wellsmeer wordt ingenomen door graszoden?

5. “De golfers in Dubai hebben als enige profijt van de graszoden uit het Wellsmeer”.

Waaruit blijkt dat? Graag een onderbouwing van deze stelling.

6. Wat is erop tegen om graszoden vanuit de gemeente Bergen te exporteren naar Dubai? Zijn dit de enige afnemers van graszoden die in het

Wellsmeer geteeld worden?

Volgens onze informatie is het bedrijf (www.rollrasen.eu/referenzen) dat de graszoden teelt, leverancier van diverse grote gerenommeerde voetbalstadions in Europa, zoals bijvoorbeeld: Camp Nou in Barcelona (hier vertoont onze eigen Lieke Martens haar voetbalkwaliteiten op!), Santiago Bernabeu in Madrid, Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en de Allianz Arena in München.

Is het college hiervan op de hoogte? Wil het college op basis van deze informatie haar oordeel over de graszodenteelt bijstellen?

7. In het interview met Maasduinen Centraal spreekt wethouder Splinter over “de wolven”. Wie bedoelt het college hiermee?

8. Volgens wethouder Splinter zijn windmolens voor de opwekking van energie achterhaald. Hoe onderbouwt het college dit?

9. Wie is de eigenaar van het energiehuis? Wat zijn de kosten voor de huur, inrichting, exploitatie en bemensing van dit pand?

In vervolg hierop is fractieleider Frans Camps door Maasland Radio uitgenodigd voor een interview.

Dit interview vind je hieronder:

http://kernbergen.com/wp-content/uploads/2018/10/Vragen-Energielandschap.mp3