Nieuws van politieke partijen over Leefbaar 3B inzichtelijk

185 documenten

Bouw Cultuurhuis Casa Cadanza eindelijk gestart

Leefbaar 3B Leefbaar 3B Lansingerland 17-02-2024 15:57

Op een dag die symbool staat voor liefde en verbondenheid, Valentijnsdag, werd een belangrijke mijlpaal bereikt in de culturele ontwikkeling van Lansingerland: de eerste paal van Cultuurhuis Casa Cadanza werd met ceremonie de grond ingeslagen. Dit moment markeert niet alleen de start van een fysieke constructie maar ook de belichaming van een lang gekoesterde wens van vele cultuurliefhebbers binnen onze gemeente. De verwachtingen zijn hooggespannen; velen kunnen niet wachten om de deuren van dit toekomstige cultuurpaleis te openen en zich te laten omarmen door de rijke diversiteit aan culturele voorstellingen die het zal bieden. Er zijn echter óók inwoners, die van cultuur houden, maar de prijs voor de belastingbetaler te hoog vinden en van mening zijn dat er vele alternatieven zijn in Lansingerland om van cultuurvoorstellingen te genieten.

Het pad naar dit punt was niet zonder uitdagingen en discussies, vooral met betrekking tot de financiële en technische haalbaarheid van het project. Een van de meest besproken onderwerpen was het aantal zitplaatsen in de multifunctionele zaal van Casa Cadanza. Leefbaar 3B heeft vanaf het begin ingezet op een grotere capaciteit en een theaterzaal zodat niet alleen meer inwoners van voorstellingen kunnen genieten, maar ook een bredere programmering kan worden gerealiseerd én zodat het cultuurhuis voldoende onderscheidend is ten opzichte van andere reeds bestaande voorzieningen in Lansingerland. Ondanks de toezegging van de wethouder om minimaal 25 extra stoelen te realiseren tijdens de raadsvergadering van 20 oktober 2022, bleek dit later uiteindelijk niet haalbaar zonder significante extra kosten, vertraging, en technische complicaties. Deze ontwikkeling was voor Leefbaar 3B zeer teleurstellend. Ook vragen we ons af wat een toezegging hiermee nog voor waarde heeft in de politiek.

We erkennen dat er complexiteit en vele afwegingen bij een project van deze omvang komen kijken, maar blijven het een gemiste kans vinden dat de grote zaal niet ‘groter’ wordt ontwikkeld.

Desondanks hoopt Leefbaar 3B oprecht dat Casa Cadanza zal uitgroeien tot een bruisend cultureel ontmoetingspunt voor jong en oud, een plaats waar culturele ervaringen en creatieve expressie hand in hand gaan met sociale verbinding en gemeenschapsgevoel, maar blijven we ook kritisch op de kosten van het cultuurhuis.

Leefbaar 3B schrikt van enorme stijging kosten voor jeugdzorg in Lansingerland

Leefbaar 3B Leefbaar 3B Lansingerland 11-02-2024 21:27

De kosten voor jeugdzorg in Lansingerland zijn onhoudbaar aan het worden. Vorige week werd duidelijk dat we net 1 maand onderweg in 2024 al geconfronteerd worden met een enorme eerste begrotingswijziging van de GRJR: 80 miljoen erbij op een begroting van 284 miljoen. Dat is een correctie van 27%. Voor Lansingerland betekent dit 2,2 miljoen euro meer in dit lopende jaar. De besparing die Lansingerland kan maken met het eigen maatregelenpakket Jeugdhulp worden hierdoor al volkomen teniet gedaan. Daarbij is de taakstelling van het Rijk naar gemeenten richting 2027 van een soortgelijke hoogte, 87 miljoen voor onze regio. Los van die taakstelling is er ook nog eens geen grip op de groeiende zorgkosten in de jeudgzorg en groeit de begroting van de GRJR in 2028 door naar 530,8 miljoen als we op deze voet verder gaan. Je zou denken dat dit voldoende reden is voor de politieke partijen in Lansingerland om een vuist te maken en gevolg te geven aan de moties “Geen geld, geen Zwitsers” en “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners“.

Tijdens de vergadering over de kadernota 2025 van de GRJR, waarin de uitgangspunten voor de begroting van 2025 en verder worden vastgesteld, opperde duoraadslid Terry Duivesteijn, die Leon Erwich verving, om in de zienswijze naar de GRJR op te nemen om de indexering van 4,7% (16,5 miljoen euro) op 0 te zetten. Door niet te indexeren, conform de aangenomen motie, maak je de simpelste besparing. Die indexering wordt namelijk elk jaar aan het begin van het jaar zonder duidelijke onderbouwing toegepast, zonder dat de gemeente hiervoor een gelijkwaardige indexering terugkrijgt van het Rijk. Wij kunnen als gemeente simpelweg niet garant blijven staan voor de ononderbouwde taakstelling die het Rijk ons geeft. Richting 2027 kampt Lansingerland met een structureel tekort van nu nog ruim 13 miljoen euro. Grote kans dat dit tekort nog enorm stijgt: waar gaan we dat van betalen als we nu geen duidelijk signaal naar de gemeenschappelijke regelingen afgeven dat er geen oneindig budget is?

Leefbaar 3B stelde voor om een feitelijke weergave van onze aangenomen motie toe te voegen aan de zienswijze: “Wij kunnen dus niet anders dan uitgaan van deze ingediende meerjarenraming. Wel willen wij u, in aanloop naar uw begroting, het volgende ter overweging meegeven. Onze raad heeft in november jl. een motie aangenomen waarin wij ons college oproepen om in het dagelijks en algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen het standpunt in te nemen om niet meer te indexeren zolang de kosten voor taken vanuit het rijk niet van tevoren zijn gefinancierd of de kosten van ondergefinancierde taken onduidelijk zijn.“

Dat er geen unanieme steun voor deze wijziging was, betekent dat de wijziging niet direct in de zienswijze kan worden opgenomen. De zienswijze moet voor 15 februari worden verzonden en zal nu dus als concept worden verzonden.

De wethouder gaf aan dat hij de GRJR een ‘bijzondere GR’ vindt, omdat het gaat om mensenlevens, om ‘onze jongeren’. Duivesteijn vroeg daarom wethouder Hoek meermaals of hij conform de motie wel het standpunt in de GRJR heeft ingenomen om niet te indexeren. De wethouder gaf aan dit niet tijdens de vergadering te hebben gedaan, maar wel middels een brief naar de gemeenschappelijke regelingen.

Wat Leefbaar 3B betreft gaat de discussie echter helemaal niet om een bezuiniging op zorg voor ‘onze jongeren’, het gaat over de ongebreidelde groei van miljoenen euro’s aan jeugdzorg zonder dat daartegenover een vergoeding staat. Het gaat er ook om dat er efficiënter zorg ingekocht moet worden, zoals het Rijk bedoeld heeft met haar taakstellingen. We kunnen niet simpelweg telkens de knip blijven trekken onder alleen het argument ‘het zijn onze jongeren’. Onze jongeren zijn namelijk enorm belangrijk, maar ‘onze ouderen, onze inwoners, onze (sport)verenigingen, onze veiligheid, onze buitenruimte, onze bibliotheken en ons zwembad’ zijn dat ook. Dáár moet het gesprek dan ook over gaan: alles dat we extra uitgeven op deze exponentiële toename van jeugdzorgkosten, moeten we bezuinigen op al het andere. Leefbaar 3B zal dan ook met een amendement komen tijdens de raadsvergadering: dan zal ook duidelijk worden of mede-ondertekenaars VVD en WIJ Lansingerland samen met Leefbaar 3B verder gevolg zullen geven aan de motie “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners”.

Ga goed om met schaarse ruimte en vergeet eigen inwoners niet!

Leefbaar 3B Leefbaar 3B Lansingerland 11-02-2024 20:24

Leefbaar 3B zet zich in voor een integrale benadering van de huisvestingsuitdagingen in onze gemeente Lansingerland. In de Commissie Ruimte van 6 februari jl. was door CDA een bespreekpunt geagendeerd over de beoogde tijdelijke huisvesting van 242 arbeidsmigranten aan de Klappolder. Dit was door hen geagendeerd om onder meer te praten over de communicatie vanuit het college naar de raad.

Leefbaar 3B constateert dat de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Klappolder al jaren speelt. Het is dan ook geen verrassing en er ligt voor dit dossier een collegebevoegdheid. Er is een grote behoefte aan arbeidsmigrantenhuisvesting in Lansingerland en door tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten die werken en wonen in Lansingerland, worden cruciale woningen voor eigen inwoners vrijgehouden. Maar raadslid Machiel Crieland wilde namens Leefbaar 3B een belangrijk ander punt adresseren, namelijk of het college op de provinciale tafels wat wij doen voor arbeidsmigranten ook verrekent met andere opgaven. Immers heeft de gemeenteraad eerder besloten tot minstens 175 arbeidsmigranten vestigen aan de Leeuwenhoekweg (Leefbaar 3B was tegen). De raad heeft gekozen voor huisvesting van 200 asielzoekers mede gelet op de aanstaande dwangwet (Leefbaar 3B was tegen). Dan zijn er nog de opvanglocaties voor Oekraïners LOO-1 en LOO-2 (2 maal 150) en de taakstelling vanuit de rijksoverheid voor statushouders.

Wat Leefbaar 3B betreft is het essentieel dat we als raad integraal bezien wat wij aan kunnen als Lansingerland: de ruimte en voorzieningen zijn schaars en er zijn ook veel eigen inwoners, waaronder veel jongeren, die een woning zoeken. Op een gegeven moment is de balans zoek: voor LOO-1 waren 3.000 (!) inschrijvingen voor een flexwoning. Het is tijd om flink door te pakken in huisvesting voor eigen inwoners.

RET bussen 170 en 173 gaan weer minder rijden

Leefbaar 3B Leefbaar 3B Lansingerland 09-02-2024 14:25

De bussen 170 en 173 gaan, na een korte periode met een normale dienstregeling van 6x per uur in de spits en 3x per uur in de daltijd, nu weer minder rijden. Met ingang van 12 februari wordt het 3x per uur in de spits en op de andere tijden 2x per uur. Voor het hele RET gebied betreft het 11,5 miljoen RET dienstregelingskilometers voor de bus worden afgeschaald naar 10,5 miljoen, ca. 10% minder busritten.

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Lansingerland in de Adviescommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) en Ivo de Graaf (VVD) hebben over de afschaling van de RET buslijnen schriftelijke vragen gesteld aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH. De Bestuurscommissie is de opdrachtgever van de RET en moet de RET hierop dus aanspreken. Voorafgaand aan het indienen van de vragen zijn deze besproken in de raadscommissie Ruimte. Dat heeft er toe geleid dat de vragen enigszins zijn aangepast.

De RET benadrukte in januari nog dat de dienstregeling van de bussen er juist op vooruit zou gaan. Nu wordt dat weer teruggedraaid. Het jojo-en met de frequentie is onbegrijpelijk en dat verbinden aan personeelsgebrek is organisatorisch niet te plaatsen. Plotsklaps is het personeelstekort groter dan gedacht, ondanks de verklaring van de RET dat het personeelstekort bij metro- en bussen aanzienlijk minder zou zijn dan bij de tram. De vraag komt direct op of het management van de RET nog wel grip heeft op het eigen bedrijf.

Frequenties Openbaar Vervoer (OV) verlagen, kortere metro’s, overvolle trams, bussen en metro’s is niet wat bij een dicht bevolkte metropoolregio hoort. Het beleid om het gebruik van de auto te verminderen staat haaks op wat de RET biedt. Zelfs de sociale veiligheid in het RET OV staat onder druk. Het lijkt erop dat de RET behoorlijk achterblijft bij de HTM en andere grote regionale OV bedrijven in Nederland.

De essentie van de vragen zijn dat verdere verschraling van de buslijnen per 12 februari 2024 onaanvaardbaar is en wat gaat de Bestuurscommissie MRDH daar aan doen? Hoe ziet de Bestuurscommissie oplossingsmogelijkheden om het busvervoer weer op het oude niveau te brengen?

Maatregelen pakket Jeugdhulp

Leefbaar 3B Leefbaar 3B Lansingerland 21-01-2024 19:39

De kostenstijging in de jeugdhulp, gecombineerd met een lagere financiële bijdrage vanuit het Rijk, is zorgwekkend te noemen. Woordvoerder Leon Erwich benadrukt dat de tekorten mede zijn ontstaan door de 25% verminderde financiële steun van het Rijk bij de overheveling van de Jeugdhulp naar de gemeente. Leefbaar 3B pleit daarom voor een heroverweging door het Rijk met betrekking tot de jeugdzorgkosten.

Het college heeft incidenteel een extra budget nodig van €750.000 om een structurele bezuiniging te realiseren. Leefbaar 3B heeft de vraag kritisch bekeken, maar begrijpt de noodzaak van maatregelen en kan niet anders dan instemmen met deze extra investering zodat we structureel minder kwijt zijn aan jeugdzorg. Leon Erwich benadrukt dat het cruciaal is dat we erkennen dat de tekorten op het gebied van jeugdhulp deels zijn ontstaan door een verminderde financiële bijdrage vanuit het Rijk. De stijgende kosten en de dalende financiële ondersteuning vormen een zorgwekkende trend.

Leefbaar 3B kan zich daarom vinden in het uitgewerkte voorstel in het Maatregelenpakket Jeugdhulp 2024. De eenmalige investering van € 750.000 leidt tot een besparing van 1.7 miljoen per jaar. Leefbaar 3B kan niet instemmen met het verzoek van ChristenUnie om met een kleiner bedrag 3 jeugdconsulenten aan te stellen. Het gevraagde bedrag van € 750.000 is namelijk door de ambtenaren goed onderbouwd en werd door de wethouder scherp uitgelegd: het bedrag aanpassen of op andere wijze inzetten, leidt zeker niet tot de gewenste voorgerekende besparing.

De stijgende kosten, maar een dalende financiële bijdrage van het Rijk, zijn zorgwekkend te noemen. Verschillende factoren dragen bij aan de kostenstijging, zoals de gevolgen van de coronacrisis, de prestatiedruk door of bij ouders, wachtlijsten voor zorg, het tekort aan speciaal onderwijs en de huidige verwijspatronen naar de duurdere hulp! Ook het niet kunnen vinden van de juiste woonruimte door onze jongeren, die langer thuis blijven wonen, zou meegenomen moeten worden als mogelijke oorzaak van grote onrust of onvrede binnen het gezin.

Leefbaar 3B heeft eerder benadrukt dat een betere toegang tot de data bij jeugdzorg, met een betere gegevensuitwisseling, zonder AVG excuus, de communicatie en verlaging van de wachtlijsten zal bevorderen. Leefbaar 3B heeft ook zijn bezorgdheid geuit over een te snelle afbouw van de gesloten plaatsingen naar de kleinschalige jeugdhulp, waardoor nu te veel 1-op-1-gesprekken worden gevoerd die bovenmatig duur zijn.

We stellen voor om de resultaten van de voorgestelde aanpak grondig te monitoren en te evalueren. Tevens verzochten wij wethouder Hoek de kosten en opbrengsten van een P.O.H. – (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg) te monitoren.

Advies 21 MRDH gemeenten: nachtbus weer laten rijden in weekend

Leefbaar 3B Leefbaar 3B Lansingerland 18-01-2024 19:48

De Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft woensdag 17 januari een advies uitgebracht om de nachtbussen in de regio’s Rotterdam en Haaglanden in de weekenden weer te laten rijden.

Alle 21 gemeenten van de MRDH hebben ingestemd met dit voorstel van Leefbaar 3B gemeenteraadslid Jan Pieter Blonk uit Lansingerland en tevens lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH om de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH te adviseren alles in het werk te stellen om de nachtbus (BOB-bus) zo snel mogelijk weer in het weekend te laten rijden.

De nachtbussen rijden wel in de Metropoolregio Amsterdam (2,8 miljoen inwoners) en in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Groningen/Drenthe. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 2,4 miljoen inwoners rijdt geen nachtbus in het weekend.

Inmiddels heeft de HTM besloten voor Den Haag en omliggende gemeenten met ingang van 26 april 2024 de nachtbus in het weekend weer gedeeltelijk op te nemen in de dienstregeling. Er wordt vanuit gegaan dat in de loop van het jaar de frequentie weer op het niveau van 2019 zal komen, van voor de coronatijd.

Het is nu nog wachten op de RET wanneer zij de nachtbus (BOB-bus) in het weekend weer in de dienstregeling opnemen voor Rotterdam en de omliggende gemeenten.

In coronatijd zijn jongeren behoorlijk in hun ontwikkeling belemmerd. Uitgaan hoort bij die ontwikkeling, daarom is het in het weekend voor jongeren en jongvolwassenen heel belangrijk dat zij in het weekend ’s nachts veilig met het Openbaar Vervoer naar huis kunnen gaan.

Aanleiding voor deze inzet was een werkbezoek op 22 september 2023 van de gemeenteraad van Lansingerland aan Bleiswijk. De raadsleden hebben toen met ruim 30 Havo leerlingen van Melanchthon De Blesewic gesproken. Zij gaven aan in het weekend de nachtbus (BOB-bus) vanuit Rotterdam terug naar Lansingerland enorm te missen. De BOB-bus is er nog niet maar de druk op de RET is wel fors opgevoerd, zeker ook omdat de HTM wel in april start met de nachtbus.

Begin november is de nachtbus (BOB-bus) op de agenda van de Metropoolregio MRDH gekomen. Op 19 december 2023 heeft de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH, die verantwoordelijk is voor het OV in het gehele MRDH gebied, een eerste reactie gegeven. Daarin gaven zij aan dat het personeelsgebrek de grote oorzaak is. In andere regio’s speelt dat blijkbaar niet. Op woensdag 17 januari 2024 besloten de 21 MRDH gemeenten unaniem, dat alles in het werk gesteld moet worden om de nachtbuslijnen weer in de dienstregeling op te nemen.

60 km/u op N209 + trajectcontrole

Leefbaar 3B Leefbaar 3B Lansingerland 18-01-2024 15:17

Zaterdag 6 januari was er weer een ernstig verkeersongeval op de N209. Al jaren is deze provinciale weg zeer verkeersonveilig. Het is tijd om nu echt iets te doen.

Op 26 mei 2023 heeft de raad een brief gestuurd naar de provincie over de 525 onderzochte N-wegen in Nederland. De N209 is vertegenwoordigd in 2 top-10 lijsten:

3

plek maatschappelijke kosten in relatie tot verkeersveiligheid, en een

4

plek op basis van het aantal gewonden en verkeersdoden op het wegvak Bergschenhoek-Bleiswijk.

Het is nu wachten op de resultaten van het Multimodaal verkeersonderzoek van de N209 in Bleiswijk en Bergschenhoek. De maat is vol voor de raad van Lansingerland. Er moeten maatregelen genomen worden. Leefbaar 3B geeft als voorbeeld het instellen van een maximum snelheid van 60 km/u voor de N209 vanaf de kruising bij de Heulslootweg tot aan de afslag bij het gemeentehuis van Lansingerland. Dit zou ondersteund kunnen worden door trajectcontrole op de wegvakken Heulslootweg – Merenweg en De Kulck – Gemeentehuis. “Neem deze 60 km/u mee in het multimodale verkeersonderzoek”, gaf Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) mee aan wethouder Fortuyn. De wethouder gaf aan dat te zullen doen en zei ook dat uit een gesprek met provincie gedeputeerde Frederik Zevenbergen blijkt dat hij een snelheidbeperking op de N209 in Bleiswijk en Bergschenhoek bespreekbaar vindt.

Nu moeten we helaas weer wachten tot de bevindingen van het multimodale verkeersonderzoek N209 in mei/juni worden gepresenteerd.

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar staat over de N209:

Leefbaar 3B vindt dat op korte termijn bij de provinciale weg N209 bij de woongebieden in Bergschenhoek en Bleiswijk moet worden ingegrepen. De weg is gevaarlijk. Veel ongevallen, ook met al heel wat dodelijke ongelukken. De provincie Zuid-Holland moet bij de N209, net als bij de N288 van Gouda richting Utrecht, ingrijpen en dat is:

Verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/uur waar de weg vlak langs woningen loopt. Dit in combinatie met een bijpassende aanpassing van de inrichting van de weg.

Bewustwording verkeersveilig gedrag van weggebruikers.

Handhaving van de maximumsnelheid.

Het terugbrengen van de maximum snelheid heeft ook een gunstig effect op de geluidsoverlast van de weg.

Leefbaar 3B: geen windmolens in Lansingerland, start met bouwen op Bleizo-West

Leefbaar 3B Leefbaar 3B Lansingerland 18-01-2024 12:49

Het debat rondom windenergie en de houding van de provincie inzake het dossier Bleizo-West in de commissievergadering van 17 januari 2024 was hoog van kwaliteit en vermakelijk voor toeschouwers: het is de moeite waard om terug te kijken.

Het standpunt van Leefbaar 3B is in ieder geval helder: geen windmolens in Lansingerland, op geen enkele locatie.

Leefbaar 3B roept het nu al langere tijd: zijn wij nog wel de baas in onze gemeente?

Of het nu gaat over ongedekte cheques, asielopvang, vluchtelingenopvang, de aanwijzing van de provincie om te bouwen in de Driehoek Noordpolder, eigen inwoners geen voorrang kunnen geven op woningen en nu weer gedwongen windmolens én het blokkeren van de bouw van 6000 woningen in onze gemeente. De provincie blokkeert niet alleen de bouw van die 6000 woningen, maar zadelt de gemeente ook nog met een kostenpost op, die kan oplopen naar € 12 miljoen euro. Daarnaast is er ook nog de afwaardering van de grondwaarde van 110 miljoen euro.

Leefbaar 3B woordvoerder Terry Duivesteijn deed in de commissievergadering van 17 januari 2024 een dringend beroep op de Provinciale Staten Zuid-Holland om een einde te maken aan de soap rondom Bleizo-West. Het is vrij simpel: koppel Bleizo-West los van de windenergieopgave. Provinciale Staten kan dit doen door het college van Gedeputeerde Staten tot de orde te roepen. Dat zou niet moeilijk moeten zijn, want er is een meerderheid voor bouwen op Bleizo-West en een meerderheid tegen windenergie op land in de Provinciale Staten.

Uit meerdere peilingen onder onze achterban en overige inwoners van Lansingerland kwam een percentage van ruim 80% naar voren dat woningen boven windmolens kiest op Bleizo. Een overduidelijke meerderheid, net als in de gemeenteraad van Lansingerland (en unaniem in Zoetermeer), komt tot de conclusie dat woningen prioriteit heeft.

Leefbaar 3B vraagt zich dan ook af welke belangen hier nu eigenlijk écht spelen? Waarom houdt de provincie de koppeling van windenergie en Bleizo-West vast? Wat is hier de verborgen agenda? Gaat het simpelweg om trots en gezichtsverlies, of om een voorbeeld te stellen richting andere gemeenten?

De provincie Zuid-Holland moet namelijk voor 2030 maar liefst 230.000 woningen realiseren, goed bereikbaar en langs hoogwaardige OV-locaties: de best beschikbare locatie die daaraan voldoet in Zuid-Holland is Bleizo-West. Maar in de polder in Zuidplas, ver onder NAP, ver weg van alle OV-voorzieningen, wil de provincie wel een vijfde dorp bouwen. Op een plaats waar je een windmolenpark zou verwachten. Gaat het dan niet om trots, maar om bijvoorbeeld grondposities van de provincie? Heeft de provincie daar een financieel belang bij?

De provincie verlangt van Lansingerland een opwek van 15MW windenergie. Lansingerland heeft in het verleden toegezegd te onderzoeken of er 12MW mogelijk is binnen Lansingerland. Dat blijkt technisch, financieel, maatschappelijk en volgens beleid van de provincie zeer complex. De provincie heeft nu echter eenzijdig besloten van die inspanningsverplichting een resultaatverplichting te maken, en heeft daarbij nog eens 3MW extra verlangd. Uit eigen onderzoek van de provincie blijkt op Bleizo-West in een haalbare businesscase slechts 6MW te kunnen worden gerealiseerd. De provincie geeft daarbij nadrukkelijk aan dat als Bleizo-West aangewezen wordt voor windenergie, dat óók een andere locatie binnen Lansingerland nodig is. De enige andere twee locaties in Lansingerland zijn Kruisweg en Noordpolder waar dit mogelijk realiseerbaar is. Op Noordpolder is dit zeer complex wegens hoogtebeperkingen en op Kruisweg is dit strijdig met het provinciaal beleid ten aanzien van het Groene Hart.

Waarom blijft de provincie hardnekkig vasthouden aan Bleizo-West? Ze zet niet alleen de gemeenteraad buitenspel, drijft de gemeente onnodig op kosten, maar gaat daarmee ook in tegen de overeengekomen ‘woondeal’ in de regio. In het aantal woningen dat Lansingerland moet opleveren in de regio, zijn de woningen van Bleizo-West namelijk meegerekend. Door woningbouw te blokkeren op Bleizo-West, snijdt de provincie in haar eigen vingers: de opgave van 230.000 wordt onhaalbaar en de woondeal is onuitvoerbaar.

Duivesteijn vroeg zich dan ook af dat je op je klompen kunt aanvoelen dat er in dit dossier iets anders speelt dan twee windmolens die maximaal 6MW van de nodige 15MW behalen?

Er is geen enkele zwaarwegende, legitieme reden meer voor de provincie om Bleizo-West als locatie te handhaven, anders dan een chantagemiddel te behouden of omdat er een verborgen agenda is. Leefbaar 3B gaat onderzoeken op welke manier we achter die belangen kunnen komen.

Duivesteijn geeft aan dat Leefbaar 3B vierkant achter het college staat. Het is tijd om weer de regie op dit dossier terug te pakken en verder te gaan met de PROEFtuin Bleizo. Daarvoor mag het college van ons alle middelen overwegen die tot onze beschikking zijn, inclusief een gang naar de rechter of simpelweg bestuurlijke ongehoorzaamheid.

Ons advies:

– geen windmolens in Lansingerland, op geen enkele locatie

– dit jaar nog starten met bouwen op Bleizo-West

– voorrang voor inwoners van Lansingerland op al die woningen

– voor elk jaar uitstel van Bleizo-West, de rekening van 2 miljoen naar de Provincie sturen

Terugblik 2023

Leefbaar 3B Leefbaar 3B DENK Lansingerland 14-01-2024 12:14

Het afgelopen jaar was weer een politiek bewogen jaar. Er waren Provinciale Statenverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen waardoor de verhoudingen in ons land weer werden opgeschud. Lokaal hebben we nog steeds te maken met een onbetrouwbare Rijksoverheid, waardoor we als gemeente moeten bezuinigen ten koste van onze inwoners. De gemeenschappelijke regelingen waarin onze gemeente deelneemt, waarvan je de democratische legitimatie ter discussie kunt stellen, blijven maar indexeren op hun begrotingen. In 2023 was het bedrag van deze indexering groter dan de bezuinigingsopgave waar de Raad voor stond. Dat leidde tot onze aangenomen motie “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners”. In de motie roepen we het college op om niet meer te indexeren op gemeenschappelijke regelingen, zolang we niet weten welke wettelijke taken vanuit het Rijk zijn ondergefinancierd en dus onnodig tot bezuinigingen leiden waar onze inwoners voor opdraaien. Op de valreep van 2023 besloot de Provincie (Gedeputeerde Staten) om woningbouw op Bleizo-West voor jaren te blokkeren omdat zij er liever windmolens plaatst.

Ondanks dat we op meerdere dossiers duidelijk niet meer de baas in eigen gemeente zijn, hebben we binnen onze mogelijkheden weer het maximale gedaan.

Een beknopt overzicht van onze resultaten:

we stelden weer een sluitende begroting vast, waarin we wederom bewaakten dat de OZB voor woningen niet verhoogd werd

dankzij de werkwijze van onze wethouder Financiën, met o.a. een toolbox met mogelijke bezuinigingen, werd de Raad met de begroting maximaal leidend en sturend en het college slechts uitvoerend

ondanks de enorme bezuinigingsopgave, zorgden we ervoor dat deze bezuinigingen zo min mogelijk onze inwoners raakt

we draaiden de bezuinigingen op veiligheid terug (2 wijkboa’s, dierenwelzijn, straatverlichting, fietsveiligheidsmaatregelen)

we draaiden de bezuinigingen op leefbare dorpen terug (kerstbomen in de centra, hanging baskets met bloemen, duurzaamheidsmaatregelen)

we lieten de rekening niet betalen door kwetsbare groepen (behoud Rotterdampas, behoud Steunouder, geen bezuiniging activiteitenaanbod ouderen, geen extra kosten gehandicaptenparkeerkaart)

we draaiden de bezuiniging op economie terug, zodat onze ondernemers niet tegen een dichte deur bij de gemeente aanlopen

we hielden de subsidieregeling Levendig Lansingerland in stand, zodat er geld blijft vanuit de gemeente voor eenmalige initiatieven vanuit inwoners en verenigingen

we riepen op om zonnepanelen op het nieuwe afvalbrengstation in eigen beheer te houden, want alle inkomsten voor de gemeente zijn nodig

we riepen op om een subsidioloog aan te nemen, die op zoek gaat naar extra inkomsten voor de gemeente

we kwamen op voor veiligheid

we zorgden ervoor dat er gehandhaafd gaat worden op bedrijventerreinen op langdurig parkeren en stallen van aanhangwagen

we bleven controleren op de aanrijdtijden ambulances en vroegen ons af of de VRR onze belangen wel goed behartigt

we organiseerden maatregelen tegen straatraces rondom bedrijvenpark Prisma

we kaartten de overlast door deelscooters wederom aan

de wijkbrandweerman, mede op ons initiatief, is begonnen

we liepen mee met buurttoezicht, gemeentelijke handhavers en wijkagenten om te kijken wat er speelt in Lansingerland

we riepen op om het luchtalarm te behouden

we benadrukten dat handhaving een plek moet krijgen in het Integraal Veilgheidsbeleid

we zetten onze eigen inwoners op nummer 1

we waren als enige partij tegen een grootschalige asielopvang in Lansingerland. Het compromis van de rest van de raad leidt tot 200 asielzoekers op 1 locatie in Wilderszijde: wat Leefbaar 3B betreft verdwijnt deze opvang zo snel mogelijk.

we verzetten ons als één van de weinige politieke partijen tegen de komst van een massale arbeidsmigrantenhuisvesting op de Leeuwenhoekweg in Bergschenhoek

we bleven tot het einde opkomen voor de belangen van de inwoners van de Edelsteenbuurt, echter besloot de meerderheid van de Raad om de ontsluiting van de nieuwe woningbouw in de Driehoek Noordpolder door de Smaragd te laten gaan

we vroegen meerdere malen aandacht voor de stroom aan klachten over het WMO vervoer in Lansingerland, uitgevoerd door Noot Personenvervoer en blijven dit scherp in de gaten houden

we verruimden de leeftijdgrens voor startersleningen

we riepen op voor onze jongeren in Lansingerland op om weer een nachtbus te laten rijden op vrijdag- en zaterdagnacht

we stelden schriftelijk vragen over het type zorgwoningen in de nieuwe Snip: Leefbaar 3B vindt dat hier plek moet voor meerdere kwetsbare doelgroepen, niet alleen voor dementie

we vroegen wederom aandacht voor de inwoners rond het CRM-terrein die overlast ondervinden van het vrachtwagen sloopbedrijf

de eerste flexwoningen voor spoedzoekers en eigen inwoners werden opgeleverd, een belangrijke voorwaarde voor Leefbaar 3B bij de langdurige opvanglocatie voor Oekraïners

we waren zeer kritisch op het nakomen van de afgesproken kaders t.a.v. een tweede opvanglocatie voor Oekraïners

we stelden de samenlevingsvisie vast, waarbij we opriepen om inwoners mee te laten denken bijvoorbeeld d.m.v. wijk- of themagerichte peilingen / referenda

we hebben voorbereidingen gestart voor een bespreekpunt over woningsplitsing, zodat we meer woningen kunnen opleveren door bestaande bebouwing beter te benutten. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die gelijkvloers willen wonen en van hun bovenverdieping een eigen woning maken voor (klein)kinderen.

we waren achter de schermen actief

we genereerden politiek en media-aandacht voor de biljarttafels in de Leeuwerik die aan vervanging toe waren

we liepen wijkrondes met inwoners voor ontoegankelijke straten

we signaleerden kapotte straatverlichting en zorgden dat het werd opgelost

we gingen in gesprek met inwoners die overlast ondervinden en stelden hier in sommige gevallen ook de burgemeester van op de hoogte

we ruimden zwerfafval op

we dienden meldingen in van overlast door afval, zoals gedumpte winkelwagentjes

we hielpen in de zoektocht naar nieuwe huisvesting voor meerdere stichtingen en verenigingen

we willen duidelijkheid

onze aangenomen motie “onderzoek Noordeindseweg in 2024” zal leiden tot een definitief onderzoek en besluit inzake de heropenstelling van de Noordeindseweg

we riepen op om niet alleen meer te praten over jongerenparticipatie, maar om te gaan beginnen met de input die de afgelopen tijd is opgehaald

op ons initiatief is raadsbreed een amendement aangenomen waarmee we de procedure goed borgen voor vroegtijdige betrokkenheid van de raad bij op te stellen omgevingsprogramma’s

we kwamen op voor verenigingen en stichtingen

we namen het voortouw om een volwaardige televisie- en radiostudio voor RTV Lansingerland te regelen

we riepen op om buurtpreventie te laten organiseren in een professionele vorm zodat zij een volwaardige ketenpartner kunnen worden

we bemiddelden op de achtergrond voor de Avondvierdaagse in Bergschenhoek, die dreigde geannuleerd te worden door gebrek aan een volwaardige startlocatie

we kwamen op voor ondernemers

we agendeerden het terugbrengen van een marktpartijen-gemeente overleg

we riepen op geen commerciële (duurzaamheids)brieven meer te sturen uit naam van de gemeente ten gunste van één commerciële partij

door onze inzet konden op de zondag voor Kerst en de zondag Oudejaarsdag 2023 de winkels in Lansingerland al ’s ochtends om 08:00 opengaan in plaats van 12:00 uur

we gaan voor leefbare wijken

we stelden vragen over de aanpak van de Japanse duizendknoop

de eerste sportbox, een innovatieve sportvoorziening op initiatief van Leefbaar 3B, werd geopend in het Annie MG Schmidtpark: er volgen nog twee sportboxen.

door onze vragen werd toch het oude KPN gebouw aan de Terpstraat aangekocht ten behoeve van de toename van het aantal parkeerplaatsen in Berkel Centrum Oost

we bewaken het dorps karakter

we vroegen aandacht voor meerdere (geplande) bouwwerken in de kern van Bleiswijk die volgens ons niet het dorps karakter uitstralen, zoals de nieuwe Snip (motie) en een grijs blik in de Dorpsstraat (schriftelijke vragen)

we stelden vragen over het uitsterven van de weekmarkt in Bleiswijk en gaan dit komend jaar tegen het licht houden

we hielden een vuurwerkverbod tegen

we hielden een scherp oog op mobiliteit

we zorgden ervoor dat er een verkeerskundig onderzoek voor de N209 komt naar de woningbouwontwikkelingen en grote bedrijventerreinen langs de N209 om de ontsluiting, de veiligheid en de doorstroming te verbeteren

ons aangenomen amendement over last-and-first mile oplossingen zorgt ervoor dat de MRDH er moet zijn voor de gehele mobiliteitsketen zijn, dus voor het gehele traject van A naar B

we werken aan verdere professionalisering van onze partij

we organiseerden een Politiek Café om de toekomst van Leefbaar 3B vorm te geven

we volgden debattrainingen

we begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe politieke training

Wat realiseerden we nog niet in 2023?

in 2023 zouden we starten met gratis OV voor ouderen met een inkomen op 120% van het bijstandsniveau, dit is echter uitgesteld tot 2024

het mobiele servicepunt is nog niet in 2023 gestart, dit wordt verwacht in 2024

We gaan in 2024 onverminderd verder met het terugpakken van de regie en blijven opkomen voor onze inwoners, veiligheid, leefbare wijken en het bewaken van het dorps karakter.

Ad Heintz overleden

Leefbaar 3B Leefbaar 3B Lansingerland 06-01-2024 14:53

In memoriam: Ad Heintz bij een bus van de Stichting 3B-Bus

Vrijdag 5 januari 2024 is Ad Heintz overleden. Ad was 23 jaar lid van Leefbaar 3B en is ook in 2010 en 2014 betrokken geweest bij het opstellen van de kieslijst. Hij heeft daarvoor gesprekken gevoerd met de kandidaat raadsleden van Leefbaar 3B.

Een belangrijk en alom gewaardeerd nalatenschap van Ad voor Lansingerland is de oprichting van de Stichting 3B-Bus in 2011. Hij was vanaf het begin voorzitter en is dat gebleven tot zijn overlijden op 5 januari 2024. Hij heeft samen met zijn medebestuursleden enorm veel tijd besteed om de 3B-Bus het succes te maken wat het nu is.

Fractie, bestuur en leden van Leefbaar 3B wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en vrienden veel sterkte met het heengaan van Ad.

Vanwege de passie van Ad voor de 3B-Bus plaatsen we hier informatie over de 3B-Bus

De Stichting 3B-Bus bestaat 12,5 jaar en verzorgt binnen de gemeentegrenzen van Lansingerland betrouwbaar en betaalbaar vervoer van deur tot deur. Deze lokale organisatie is opgezet en wordt bemand door vrijwilligers. Er is bij de Stichting 3B-Bus niemand in dienst. Zo’n 80 vrijwilligers doen al het werk. De missie is om minder mobiele senioren (55+) te helpen en te ondersteunen. De vrijwilligers zetten zich graag in om de senioren te vervoeren, zodat zij weer mobiel zijn en kunnen genieten van activiteiten buiten hun huis. Geduld met en aandacht voor de te vervoeren deelnemers staat centraal bij de vrijwilligers van de 3B-Bus. De vrijwilligers zijn voor het grootste deel zelf ook senioren, maar wel hele vitale senioren. Op elk van de drie bussen zitten een chauffeur en een begeleider. Op kantoor zit een telefonist(e) die al de ritten plant.