Nieuws van politieke partijen over Onafhankelijk Papendrecht inzichtelijk

314 documenten

Papendrecht van start met EU-schoolfruit voor alle kinderen in het primair onderwijs

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 14-11-2019 08:46

Het EU-schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

Gemeenteraad bagatelliseert plaatselijke effecten uitrol 5G op volksgezondheid in Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 08-11-2019 12:34

Gemeenteraad bagatelliseert plaatselijke effecten uitrol 5G op volksgezondheid in Papendrecht

Motie onderzoek naar plaatselijke effecten 5G op de volksgezondheid

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020;

op de lijst van ingekomen stukken een brief, met referentienummer A07.20191029 5G, is opgenomen afkomstig van de gemeente Maastricht;

Telecomproviders hopen volgend jaar klaar te zijn met een 5G-netwerk;

een groeiende groep bezorgde burgers vreest voor gezondheidsrisico’s;

recent (op 9 september) een demonstratie heeft plaatsgevonden in Den Haag, waarbij grote zorgen over de elektromagnetische straling die 5G zal veroorzaken de boventoon voerden;

met 5G straks nog meer data over burgers verzameld kunnen worden en er een controlemaatschappij (inbreuk op de privacy) gaat ontstaan, waardoor burgers zich steeds minder onbespied in het publieke domein kunnen ophouden;

de fysieke klachten die worden gemeld uiteenlopen van niet alleen een hoge bloedsuikerspiegel, slapeloosheid, concentratieproblemen, maar ook een variëteit aan gezondheidsproblemen, van oorsuizingen tot het ontstaan van kanker;

de elektrogevoeligheid door de Gezondheidsraad tot op heden nog niet wordt erkend als een medische aandoening;

­ook in Papendrecht zendmasten staan, zoals goed zichtbaar bij het Sportcentrum;

het RIVM meldt dat er aanwijzingen zijn voor een verhoogde kans op twee soorten hersen-tumoren bij veelvuldig en langdurig gebruik van een mobiele telefoon en dat de klachten die zogenoemde elektrogevoeligen ervaren „reëel en ernstig kunnen zijn”;

de gemeente Maastricht bij het ministerie van Economische Zaken bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen aanpassing van de Telecomwet, waardoor telecomaanbieders zonder toestemming van de gemeente 5G-antennes mogen aanbrengen op bushokjes en lantaarnpalen;

(nog) niet is uitgezocht met wetenschappelijk onderzoek dat 5G geen risico vormt voor de volksgezondheid;

­de plaatselijke effecten van de invoering van 5G in Papendrecht in kaart te brengen;

de gemeenteraad over de resultaten van dit onderzoek voor 1 maart 2020 te informeren;

Fractie Onafhankelijk Papendrecht.

De meerderheid van de gemeenteraadsfracties uitte zich uitermate negatief over de bovenstaande motie. Wij hebben beargumenteerd dat het van belang is om nader onderzoek te doen alvorens tot de uitrol van het 5G netwerk in onze gemeente te beslissen. De plaatselijke effecten van de straling kunnen wat ons betreft namelijk niet buiten beschouwing blijven. De discussie over 5G komt nog een keer terug in de commissie, vandaar dat wij de motie hebben ingetrokken in afwachting van de uitkomsten van die discussie. Wij zullen op dit dossier waakzaam blijven.

Gemeenteraad stemt tegen terugdringen houtrook in Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 08-11-2019 09:02

Gemeenteraad stemt tegen terugdringen houtrook in Papendrecht

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020;

­een groeiende groep inwoners last heeft van houtrook die vrijkomt bij houtstook;

bij het stoken van hout verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrijkomen die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid én het klimaat;

bij houtstook veel fijnstof uitgestoten wordt, die ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen én longpatiënten kan veroorzaken;

de houtstook geen geschikte warmtebron is;

de CO2-uitstoot van houtstook twee keer zo groot is als bij verwarming door gas;

houtstook geen duurzame energiebron is gebleken te zijn;

houtstook plaatselijk voor een grote verslechtering van de luchtkwaliteit zorgt en daarmee veel overlast veroorzaakt;

overlast door houtrook zoveel mogelijk moet worden tegengegaan;

­ er eisen moeten worden gesteld aan stookinstallaties en aan het gebruik van stookinstallaties;

het terugdringen van de houtstook prioriteit dient te krijgen;

bij ongunstige weersomstandigheden, zoals mist – of als het windstil is – houtstook niet meer moet worden toegestaan;

te onderzoeken met welke concrete maatregelen de houtstook in de gemeente Papendrecht kan worden beperkt en teruggedrongen;

te onderzoeken of een houtstook verbod mogelijk is en wat de consequenties hiervan zijn;

de gemeenteraad hierover voor 1 mei 2020 te informeren;

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

Gemeenteraad stemt tegen schoner en zachter drinkwater in Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 08-11-2019 08:44

Motie schoner en zachter drinkwater

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020;

-        het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) GenX recent heeft aangewezen als zeer zorgwekkende stof (net als eerder PFOA);

-        uit recent wetenschappelijk onderzoek naar voren is gekomen dat het Papendrechtse drinkwater met deze zorgwekkende stoffen is vervuild, waarbij het gaat om 10 nanogram PFOA en 20 nanogram GenX-stoffen per liter drinkwater;

-        in het Papendrechtse drinkwater 142x meer GenX-stoffen zitten dan het Sliedrechtse drinkwater;

-        deze onderzoeksresultaten in het Analysecertificaat PFAS betrekking hebbende op de bemonstering door de Afdeling Milieu en Gezondheid van de VU Amsterdam zijn opgenomen;

-        de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid een nieuwe voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA heeft gepubliceerd, welke grenswaarde 15x strenger is dan de grenswaarde die het RIVM hanteert;

-        het Papendrechtse drinkwater een hardheid kent van 10,4 graden Duits en het Sliedrechtse drinkwater een hardheid kent van 6,7 graden Duits, waardoor het Sliedrechtse drinkwater veel zachter is dan het Papendrechtse drinkwater;

-        te onderzoeken of het mogelijk is om over te stappen op het drinkwater dat Sliedrecht heeft;

-        te onderzoeken of er andere opties zijn die kunnen leiden tot een hogere drinkwaterkwaliteit;

-        de gemeenteraad naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken te informeren;

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

College vermijdt winstwaarschuwing begroting 2020

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht GroenLinks CDA Papendrecht 07-11-2019 07:06

Voor ons ligt de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.

Als we de voorgaande sprekers goed beluisterd hebben, horen we vooral lovende woorden. Wij zijn in ieder geval positiever over deze begroting dan de vorige begroting, maar niet zo lovend als anderen.

We zien namelijk in financiële zin grote gevaren op ons af komen, die als we niet oppassen in de toekomst grote nadelige gevolgen voor onze prachtige voorzieningen zullen hebben.

Op dit moment sluit de begroting af met een positief saldo van bijna € 900.000. Maar vanaf 2021 nemen de tekorten in rap tempo toe, van € 700.000 tekort in 2021 naar ruim € 3,6 mln. in 2023.

Dan komt bij ons de vraag op, is de begroting voor 2020 wel echt positief? Als we terugkijken naar de vastgestelde begroting 2019 die omstreeks dit tijdstip vorig jaar is behandeld, dan was het positieve saldo ruim € 550.000. Inmiddels hebben we de 1e concernrapportage vastgesteld en de begroting hebben we met ruim € 1,2 mln. moeten bijstellen. Gevolg een tekort op de begroting voor dit jaar van ruim € 700.000.

En als we naar de huidige ontwikkelingen van het sociale domein kijken, denk bijvoorbeeld aan de alsmaar toenemende tekorten op de jeugdzorg, de financiële solidariteit die voor de jeugdzorg in onze regio waarschijnlijk wordt losgelaten met als gevolg een € 1 mln. tekort voor Papendrecht, de toenemende vraag naar WMO voorzieningen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als we al deze ontwikkelingen tot ons nemen, dan kan het niet anders dan dat de conclusie getrokken moet worden dat deze voorliggende begroting, nu met een positief saldo, van ruim € 550.000 in de loop van 2020 om zal slaan naar een tekort. Maar ook wij begrijpen dat deze ontwikkelingen lastig zijn om nu al hard in de begroting te verwerken. Maar we hadden het wel op prijs gesteld als deze flinke winstwaarschuwing ook door het college was afgegeven en voor zover mogelijk zou zijn becijferd.

Maar er is meer, naast al deze financiële tekorten. Er zijn andere ontwikkelingen gaande: denk bijvoorbeeld aan de gaten die in de klassen vallen, door een toenemend tekort aan leerkrachten en aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. En de ontwikkelingen rondom 5G netwerken zijn ook zaken die van invloed zijn op het wel en wee van de gezondheid van onze inwoners.

Daarom komen we OP voor een schoner én gezonder Papendrecht. We dienen de volgende moties in:

1) Motie houtstook terugdringen;

2) Motie schoner en zachter drinkwater;

3) Motie onderzoek naar plaatselijke effecten 5G op de volksgezondheid;

4) Motie begrotingsevenwicht (samen met GroenLinks, CDA en PAB).

Drechtsteden gaan voor nieuwe energie

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 06-11-2019 12:32

In 2015 ondertekenden vrijwel alle landen van de wereld het Klimaatakkoord van Parijs: we willen de opwarming van de aarde in 2050 terugdringen tot maximaal twee graden Celsius ten opzichte van 1990.

Dit betekent voor Nederland een afname van de broeikasgassen met 80 tot 95% in 2050. Dat vraagt om ingrijpende veranderingen in ons energieverbruik en een sterke vermindering van het gebruik van fossiele energiebronnen. Het doel is dat we vóór 2050 energieneutraal zijn.

In de regio Drechtsteden houden we het niet bij alleen praten, we gaan ook doen!

We leveren onze eigen bijdrage aan een toekomstbestendige, energieneutrale aarde. ‘Doen’ begint met een gedeelde strategie. Overheden, woningcorporaties, nutsbedrijven, bedrijfsleven, onderwijs en inwoners hebben daarvoor in 2017 de gezamenlijke ‘Energiestrategie Drechtsteden’ geformuleerd. Het document beschrijft onze gedeelde visie op de toekomst van onze energievoorziening, die moet leiden tot schone, duurzame en betaalbare energie.

Voorstellen ter bezuiniging op het sociale domein - deel 2

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht SGP VVD CDA Papendrecht 05-11-2019 19:29

Papendrecht, 1 oktober 2019

De voorstellen ter bezuiniging op het sociale domein zijn niet acceptabel. Indertijd hebben de gemeenten niet goed met het Rijk onderhandeld door de decentralisaties met ingang van 2015 te gaan doen (de gemeenten konden het immers beter) onder gelijktijdige bezuiniging van ruim vier miljard euro. Een reparatie hiervan met een paar honderd miljoen veranderde hier niet veel aan.

Nu liggen er in de Drechtsteden voorstellen van een conservatief en visieloos bestuur (CDA, VVD, SGP) op tafel om de bezuinigingen hoofdzakelijk ten laste te brengen van de sociaal zwaksten in de samenleving. Door deze bezuinigingen toe te staan zijn we in één klap weer terug bij af wat betreft het voorkomen van duurdere zorg. In onze ogen niet acceptabel en onverkoopbaar naar de kiezer. En bovendien: omdat de gemeenten indertijd hebben zitten blunderen bij de onderhandelingen gaan zij nu de zwaksten hiervoor laten opdraaien? Dát is allerminst fraai.

'Grootste partij van Nederland krijgt NUL euro subsidie'

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht VVD Papendrecht 01-11-2019 09:19

De dominantie van de landelijke partijen in de gemeenteraden is al sedert de eeuwwisseling aan het afkalven ten gunste van de lokale partijen.

Dat is een doorn in het oog van de landelijke partijen. Zij willen dat tegengaan via wetgeving en besluiten. Dat begon al met de Wet subsidiëring politieke partijen (Wspp) uit 1999. De lokale partijen kregen geen cent subsidie. Wat in strijd is met artikel 4 van de Grondwet. We zijn nu 20 jaar verder en de Wspp is inmiddels opgenomen in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). En nog steeds is er geen subsidie voor de lokale partijen geregeld.

De landelijke partijen hadden via de Wfpp onredelijke eisen gesteld waaraan de lokale partijen moesten voldoen. De VPPG heeft destijds een juridische procedure hiertegen aangespannen maar we moesten dat afbreken vanwege financiële redenen.

In 2004 kreeg een werknemer van de VNG, die ook lid was van de VVD, de opdracht om de vereniging Raadslid.Nu, inmiddels van naam veranderd, op te richten. Die oprichting werd beloond met een driejarige subsidie van € 10.000,- per jaar, vanuit het Actieprogramma Lokaal Bestuur, een gezamenlijk project van de VNG en BZK. Die belangenvereniging (want dat is Raadslid.nu in de kern) krijgt daarbovenop ook subsidies voor onderzoeken en het organiseren van congressen.

De onafhankelijke vakvereniging VPPG krijgt geen cent subsidie. Ook niet voor onderzoeken en congressen. De daaropvolgende actie van BZK en VNG was gericht op de betaling van de contributie aan de onafhankelijke vakvereniging VPPG. Met de welwillende medewerking van de vereniging van griffiers (VvG) werd de betaling gesaboteerd. Ofschoon de griffiers in deze geen enkele bevoegdheid toekomt, beriepen ze zich op de onterechte en zelfs absurde stelling van BZK en VNG dat de VPPG geen beroepsvereniging is maar een met de landelijke partijen vergelijkbare politieke partij. Er zijn gelukkig nog griffiers die niet bang zijn om hun juridisch gezond verstand te gebruiken maar het overgrote deel van de griffiers volgt braaf de instructies van de VvG op, die op hun beurt de instructies van de VNG gehoorzamen.

Opnieuw naar de rechter

De VPPG werd hierdoor opnieuw gedwongen om naar de rechter te stappen. Deze heeft in twee uitspraken op 12 juli 2017 bevestigd dat de vakvereniging VPPG wel degelijk een beroepsvereniging is conform het Rechtspositiebesluit 2014. De gemeenten dienen daarom de contributie van de leden rechtstreeks over te maken naar de VPPG. Zelfs deze rechterlijke uitspraken worden door de minister en de VNG niet gerespecteerd, zoals blijkt uit een mailwisseling met de griffier van de gemeente Ommen.

Onlangs heeft de minister jaarlijks € 200.000,- beschikbaar gesteld voor een Contactpunt Lokale Politieke Partijen. Om daaraan invulling te geven kreeg mevrouw Anne Graumans, onder de vleugel van ProDemos, de opdracht. Mevrouw Graumans leerde het politieke vak als medewerker van het Kenniscentrum van de Partij van de Arbeid en zij voerde campagne voor de PvdA tijdens de TK-verkiezingen van 2003, de Europese verkiezingen in 2005 en tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraad in 2006. Van 2006 tot 2010 was zij voor de PvdA raadslid in Amsterdam. Deze actie van de minister is, net als de hierboven vermelde acties, er duidelijk op gericht de lokale partijen niet alleen in het landelijke partijensysteem te forceren maar ook om de subsidie aan de lokale partijen te onthouden.

De rol van de lokale partijen

Dat die subsidie er niet is en waarschijnlijk ook niet snel zal komen is deels ook te wijten aan het feit dat de lokale groeperingen onvoldoende gebruik maken van de kennis (van wetten en regels) en de ervaring van de VPPG. Ze vertrouwen teveel nog op hetgeen de griffier en de burgemeester hen vertellen, die het vaak zelf ook niet goed weten. Het is van groot belang dat raadsleden van lokale partijen lid worden van de VPPG en opleidingen volgen via de VPPG-academie. Zoals mevrouw Jorritsma zei toen ze voorzitter was van de VNG: "In Den Haag wordt de kracht van de VPPG niet afgemeten aan de argumenten van de VPPG maar aan de omvang van hun ledenbestand".

Bron: VPPG Nieuwsbrief 2 februari 2019