Nieuws van politieke partijen over Partij Souburg-Ritthem inzichtelijk

100 documenten

Workshop evacuatie

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 13-09-2019 19:16

Stel, een storm zoals in 1953 doet zich opnieuw voor met gevaar voor Oost-Souburg. Wat doet u dan?

Meld u aan voor een bijeenkomst op woensdag 25 september, 19:00 – 21:00 te Oost-Souburg

De dijken dreigen door te breken, maar er is onvoldoende tijd om Zeeland te verlaten. Uw enige mogelijk is om een schuilplaats te zoeken, thuis, of in de buurt. Waar gaat u heen, wetende dat er bij een overstroming wellicht enkele meters water in uw wijk kan komen te staan?

De HZ doet onderzoek, samen met de provincie en de veiligheidsregio, naar mogelijke manieren om in het gebied te schuilen. Waar kunt u en wilt u heen? Om effectieve rampenplannen te kunnen maken, willen we weten hoe de inwoners van Oost-Souburg hierover denken. We zoeken 10 bewoners van Oost-Souburg die hierover met ons in gesprek willen. U heeft hiervoor geen kennis nodig van water of overstromingen, we willen juist weten hoe inwoners hierover denken die hier niet dagelijks over nadenken.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Dan kunt u terecht bij:

Jean-Marie Buijs, onderzoeker bij de HZ University of Applied Sciences.

Na aanmelding ontvangt u een email met nadere informatie, zoals de exacte locatie van de bijeenkomst.

Wij zijn op zoek naar mensen met belangstelling voor lokale politiek

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 12-09-2019 15:21

Een lokale partij dient het lokale doel: zorgen dat de stem van de inwoners van de dorpen Souburg, Ritthem en Groot-Abeele wordt gehoord in de gemeenteraad. Bij de oprichting van de Partij Souburg-Ritthem was dit een belangrijke overweging en eigenlijk is het dat nog steeds. Geld van de gemeente werd in onze ogen niet gelijkmatig verdeeld, dit gevoel van onrecht leidde tot de oprichting van de PSR in 2001. Inmiddels zijn we een flink aantal jaren verder en zijn we in de gemeentelijke politiek een factor van formaat geworden. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden wij de grootste partij in de gemeente Vlissingen. Als coalitiepartner bepalen we mede de koers die wordt gevaren. In de achterliggende jaren is er veel bereikt, maar zoals altijd is het dan juist zaak om alert te blijven en ervoor te zorgen dat de schijnwerper ook op de kleine kernen gericht blijft. Dat is waar wij als PSR voor staan: uw belangen in de gemeenteraad behartigen. De PSR zal haar verantwoordelijkheid blijven nemen, waarbij we nadrukkelijk ook aandacht zullen hebben voor de grotere politieke dossiers, zoals de decentralisatie van de overheidstaken in het sociale domein, de financiële situatie van de gemeente, maar zeker ook voor de kleinere dossiers dichtbij huis.

Al met al redenen genoeg om er als PSR te zijn voor u!

Partij Souburg-Ritthem is de onafhankelijke lokale politieke partij voor de inwoners van Oost- en West-Souburg en Ritthem. Partij Souburg-Ritthem kent geen vastgeroeste partijdogma’s en heeft geen vooringenomen standpunten. Als echte dorpspartij kijken wij steeds wat het beste is voor de dorpen en haar inwoners. Partij Souburg-Ritthem is er ook voor U.

Wordt nu lid van de Partij Souburg-Ritthem. De partij die stabiel, betrouwbaar en consequent is.

Voor 10 euro per jaar kunt U Uw lokale partij steunen en krijgt U persoonlijk toegang tot interne informatie op onze website. Wilt u reageren op of heeft u een suggestie, laat het ons weten. Bent u tevreden over ons, vertel het anderen.

Trots op onze dorpen!

Wie gaat uw generatie vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Een ouder met kinderen die naar school gaan ziet en hoort andere verhalen dan iemand die met pensioen is. Een goede verhouding van de vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke groepen is altijd het meest ideale. Wij als PSR hebben een prima mix in de gemeenteraad. Ook zijn wij erg blij met onze leden en danken hun voor hun inbreng en ervaring, een belangrijke bron van informatie. Toch zou het fijn zijn om ons ledenbestand uit te breiden met nog meer leden met diverse achtergronden, diverse levenservaringen en uit alle leeftijdsgroepen. Kom eens meepraten tijdens een openbare fractievergadering, bekijk onze website, wij zijn nieuwsgierig naar uw inbreng. Lid worden betekend (nog) meer betrokkenheid. Een uiting van trots op onze dorpen!

Waarom lid worden van een lokale politieke partij?

Meepraten over wat leeft in uw dorp

Laagdrempelig contact met Raadsleden

U wordt op de hoogte gehouden d.m.v. een nieuwsbrief.

Direct contact!

Op zaterdag 14 september is de Partij Souburg-Ritthem weer present tijdens de traditionele Karolingen najaarsmarkt.  Graag horen wij uw vragen en opmerkingen. Inschrijfformulieren voor nieuwe leden  zijn natuurlijk ook in de kraam aanwezig.  Bestuursleden, wethouder en raadsleden staan u met plezier te woord.

De PSR komt naar u/jullie toe! Dinsdagavond 29 oktober is er weer een inloopfractie, deze keer in Klein Theater ‘De Verwachting’, het huiskamertheater van Ritthem. Aanvang 19.30 uur.

Iedereen wil schoon, heel en veilig!

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 09-09-2019 21:20

Vlissingen: Natuurlijk wil iedereen schoon, heel en veilig!

Op 21 juli 2016 hebben elf raadsfracties unaniem de motie “Aktie! voor de Aagje Dekenstraat” aangenomen. Deze motie is door het college van B&W overgenomen. De belangrijkste opdracht van de motie: “Om voor 1 oktober 2016 een Plan van aanpak aan de gemeenteraad aan te bieden met maatregelen om de Aagje Dekenstraat het gewenste beeld van schoon, heel en veilig te geven”.

In januari 2017 is in overleg met vertegenwoordigers van omwonenden en ondernemers in de wijktafel Scheldebuurt het Plan van aanpak Scheldebuurt vastgesteld. Met als doelstelling: “het verbeteren van de leefbaarheid in de Scheldebuurt door een gezamenlijke aanpak van de overlast gevende factoren door de buurtbewoners, gemeente en andere partners”. Hieruit volgt een directe relatie met het actieplan drugsoverlast. Evenzo de aanpak van notoire overlastgevers en de aanpak van huisjesmelkers.

In het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2018, welke de gemeenteraad in december 2017 heeft ontvangen, wordt een vervolg gegeven aan de integrale aanpak vanuit het sociaal domein, handhaving en fysieke leefbaarheid. Het actieplan beheersing druggerelateerde overlast is eind 2018 geëvalueerd. Ik geloof niet dat over de Raadsinformatiebrief en het Uitvoeringsprogramma vragen zijn gesteld. De raad was in december 2017 juist gevraagd om een zienswijze te geven. Ook in december 2017 is de Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017 van kracht geworden. Een instrument in de aanpak van de onacceptabele overlast.

In 2017 is de Wijktafel Scheldebuurt opgericht. De Scheldebuurt betreft het gebied dat wordt begrensd door de Hellingbaan, Aagje Dekenstraat, Badhuisstraat, Paul Krugerstraat, van Dishoeckstraat en de Willem Ruysstraat. De deelnemers van de wijktafel bestaan uit een vertegenwoordiging vanuit de wijk. Doelstelling was het verbeteren van de leefbaarheid in de Scheldebuurt door een gezamenlijke aanpak van de overlast gevende factoren door de buurtbewoners, gemeente en andere partners. Het Plan van Aanpak is door de deelnemers in 2019 geëvalueerd, het college is akkoord gegaan om het wijkoverleg te continueren. Daarmee willen alle partijen borgen dat de Scheldebuurt vanuit de gemeente de prioriteit en capaciteit blijft houden die nodig is om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren overeenkomstig de doelstelling van het actieplan.

In juni 2018 stelde de fractie van de CU vragen over de aanpak drugsoverlast. In de antwoorden is te lezen dat: “Het een illusie is om te menen dat de druggerelateerde overlast binnen de gemeente Vlissingen geheel kunnen laten verdwijnen. de drugsproblematiek en de daaraan te relateren overlast is een landelijk probleem en kan niet binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen worden opgelost”.

Na de zomer 2018 was er een werkbezoek aan de politie waar een toelichting is gegeven op de gezamenlijke aanpak van het actieplan vanuit het perspectief van de politie.

Donderdag 11 april 2019 heeft de gemeenteraad unaniem het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 aangenomen. Evaluatie, analyse en conclusies over de periode 2015-2018 met meetbare effecten. De vijf nu actie voerende partijen hebben niets ingebracht tijdens de behandeling. Het beeld uit voornoemd document is heel wat genuanceerder dan nu in de publiciteit is gebracht.

De vijf geprioriteerde veiligheidsthema’s zijn:

1. Veilige woon- en leefomgeving; thema sociale kwaliteit;

2 Veilige woon- en leefomgeving; thema subjectieve veiligheid/veiligheidsbeleving;

3. Jeugd en veiligheid; thema’s; Veilig opgroeien en overlastgevende jeugd;

4. Integriteit en veiligheid; thema georganiseerde/ondermijnende criminaliteit;

5. Fysieke veiligheid; brandveiligheid.

Het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 zal jaarlijks worden geoperationaliseerd in een uitvoeringsprogramma. In dit Uitvoeringsprogramma worden door te voeren acties nader gepreciseerd wat betreft mensen en middelen. Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma wordt door het college vastgesteld en ter kennisneming aan uw raad gestuurd.

De huidige coalitie heeft zeker aandacht voor handhaving, recent zijn er twee boa’s bijgekomen. Een welkome uitbreiding. Ieder gemeenteraadslid kan bij de burgemeester aankloppen voor gewenste informatie of het geven van op –en/of aanmerkingen op zijn handelen. De vragen aan de burgemeester moeten dan gaan over de effecten van de aandacht en inzet door de gemeente, politie en wijktafel. Zijn er meer of minder meldingen dan in 2016? Is er meer of minder ervaren overlast? Is er inderdaad meer straathandel? Eerst de feiten op tafel. Naar onze mening is er een betere weg om te bewandelen dan zeggen dat de maat is vol en het dan maar over de muur gooien bij de ander, zoals deze partijen nu doen. In het persbericht van 6 september 2019 staan hele harde woorden. Misschien voor een deel ook nog terecht, maar het politiek breed bespreekbaar maken is er niet bij. Om te zien of er gezamenlijk nog extra stappen gezet moeten worden, maar nee hoor ik lees dat er sprake is van falend bestuur. Dat zijn ook de vertegenwoordigers van de vijf partijen, gemeenteraadsleden. De onmacht springt eruit, en onze gemeente krijgt een forse schop onder de kont. Veel geroeptoeter maar weinig oplossingsgerichte uitingen. Zo eensgezind als in 2016 zo verdeeld in 2019.

Tot slot, onze gemeente kent door het persbericht weer veel rumoer en een zeer slechte reclame voor onze gemeente. Maar weg met de criminelen, straathandel en overlast is wel heel makkelijk roeptoeteren. Welk beeld roepen partijen op buiten onze gemeente? Het probleem net als in 2016 weer bespreekbaar maken is een betere richting om het woon- en leefklimaat binnen de grenzen terug te krijgen dan wel te houden. Maar het advies is: lees eerst de stukken van april 2019 nog eens door.

Rijnco-Jan Suurmond

A58, afsluiting afslag Ritthem op 9 en 10 september 2019

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 07-09-2019 15:14

In de nacht van 9 op 10 september worden er op de A58 in de richting van Bergen op Zoom werkzaamheden uitgevoerd.

Om dit veilig te laten verlopen is tussen 20.00 en 23.00 uur en 0.00 en 3.00 uur de toe- en afrit Ritthem voor korte tijd afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via informatieborden en/of informatiewagens. De toe- en afrit zullen niet gelijktijdig worden afgesloten.

Verandering

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 03-09-2019 15:06

Gemeente Vlissingen is in ontwikkeling, het gaat allemaal weer verder na de schoolvakantie. Er staan veel bouwprojecten op de planning. Voor wie een paar jaar niet in de gemeente is geweest zal het des te meer opvallen hoeveel er veranderd. In onze favoriete dorpen wordt er gebouwd én na lang wachten gaat ook de nieuwbouw van de scholen in Souburg er aan komen!

Verandering is niet voor iedereen makkelijk. Partij Souburg Ritthem kijkt kritisch mee naar de plannen. Een vernieuwing en ontwikkeling moet een verbetering zijn voor de leefomgeving, voor zoveel mogelijk mensen. Belangen afweging wordt bij grote plannen meerdere keren gedaan. Bij bouwen en verbouwen hoort helaas ook tijdelijke overlast van werkzaamheden. Net als thuis eerst even rommel voordat het weer netjes is. Ik ben nieuwsgierig hoe de gemeente Vlissingen met onze favoriete dorpen er over een jaar uitziet!

Afsluiting kruispunt Oosterhavenweg tot 10 oktober 2019

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 28-08-2019 18:56

Door werkzaamheden op het bedrijventerrein Souburg II is het kruispunt Poortersweg / Oosterhavenweg/ Westerhavenweg van dinsdag 27 augustus tot en met woensdag 9 oktober 2019 afgesloten.

Wij gaan het kruispunt totaal vernieuwen en sluiten het om die reden tijdelijk af. De omleiding voor het (fiets)verkeer is via borden aangegeven.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Bron: Gemeente Vlissingen

Goed nieuws voor ...

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 19-08-2019 14:33

Goed nieuws voor woningbezitters

Nieuwe subsidieregeling energiebesparing

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 19-08-2019 14:24

Ben je eigenaar én bewoner van een woning, en heb je plannen om deze binnenkort te isoleren? Goed nieuws: vanaf eind augustus gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer van start.

Ook in Nederland moet de uitstoot van CO2 omlaag. Dat kan bijvoorbeeld door woningen slim te isoleren, zodat er minder gestookt hoeft te worden als het buiten weer koud wordt. Twee jaar geleden was het beschikbare budget van ruim 44 miljoen snel vergeven door de grote hoeveelheid aanvragen. Inmiddels is het budget flink verhoogd naar 84 miljoen en kan er tot en met 31 december 2020 weer worden aangevraagd.

De kleine lettertjes

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Je moet zowel eigenaar als bewoner zijn van de woning, niet eerder een SEEH-subsidie hebben ontvangen en minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.

De subsidie mag je bovendien pas aanvragen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. De volledige lijst met voorwaarden wordt naar verwachting eind augustus bekendgemaakt in de Staatscourant of op de website van RVO.

Andere voorwaarden VvE

Let op: voor eigenaren én bewoners binnen een Verenigingen van Eigenaren (VvE) gelden er andere voorwaarden. Vragen? Neem dan contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Blijf buiten spelen stimuleren, het ...

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 30-07-2019 21:33

Blijf buiten spelen stimuleren, het is gezonder dan je denkt

Iedereen naar buiten.

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 30-07-2019 15:02

“Iedereen naar buiten” – riep mijn moeder vroeger. Volgens Jantje Beton speelt 15% van de kinderen helemaal nooit buiten en dat is zorgelijk nieuws. Buitenspelen zorgt voor de noodzakelijke beweging en is goed voor het ontwikkelen van het ruimtelijk inzicht. Een ander voordeel van buitenspelen is dat dit vaak zonder ouderlijk toezicht gebeurt. Zelfstandig de wereld ontdekken en ervaren stimuleert het creatief denken. In een tijd waarin kinderen worden blootgesteld aan veel prikkels is buitenspelen een belangrijke uitlaatklep. Vooral voor kinderen die moeite hebben met het omgaan met emoties. Het fysiek bezig zijn en bewegen in de buitenlucht zorgt voor een blij en ontspannen gevoel.

In de speeltuinen en in de eigen buurt kan iedereen zich uitleven. Met z’n allen op de stoep krijten, touwtje springen of een wedstrijdje op het grasveldje neem de spanningen weg en versterkt de band tussen buurtkinderen. We moeten buitenspelen blijven stimuleren.

Dus- iedereen naar buiten!