Nieuws van politieke partijen over Partij Vrij Almelo (PVA) inzichtelijk

247 documenten

Partij Vrij Almelo op bezoek in wijkkamer De Schelf

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 02-03-2024 14:02

De Wijkkamer is juist zo fijn, “om anderen te ontmoeten en aan de sleur van de dagen alleen thuis te ontkomen

De Fractie van de Partij Vrij Almelo is donderdag 29 februari op bezoek geweest bij de wijkkamer van Avedan in het wijkcentrum Schelfhorst.

We waren met 4 partijleden en er waren 15 bezoekers.

Avedan heeft 13 van deze wijkkamers en 36 bijeenkomsten.

Donderdag waren we om 12.00 uur aanwezig bij het wijkcentrum, we hebben samen met de bezoekers eerst een heerlijke lunch gehad en daarna samen met de bewoners gezellige spelletjes gedaan.

Enkelen gingen sjoelen, anderen speelden Rummycup.

Eerder zijn we bij wijkkamer Trefpunt Elisabeth aan de Hofkampstraat geweest en de Partij Vrij Almelo heeft het plan om elke wijkkamer van Avedan te bezoeken.

Het is een geweldig initiatief van Avedan om deze wijkkamers op te zetten en ze willen dat ook graag uitbreiden.

De mensen die ik heb gesproken waren zeer enthousiast en er was nog meer, ze sparen elke week een klein bedrag om samen een dag uit te gaan naar een restaurant.

Kortom: het lost wel een stukje eenzaamheid op en dat heb ik dan ook gehoord van de bezoekers.

Vriendelijk groeten,

Partij Vrij Almelo

Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo met als onderwerp ‘Dierenleed’

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 28-02-2024 20:33

De gemeente Capelle aan den IJssel begon in 2011 als eerste gemeente in Nederland met een ‘dierenpolitie’. Zij kunnen als dierentoezichthouder optreden tegen mishandeling en verwaarlozing van dieren. (foto Partij Vrij Almelo)

Fractie Partij Vrij Almelo

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u bij brief van 23 januari 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld met als onderwerp ‘Dierenleed’. Met deze brief beantwoordt het college deze vragen.

Vraag 1.

Bent u bekend met het bericht in TCTubantia d.d. 19 januari 2024 ‘Politie doet onderzoek naar fokkerij House of Beauty Boomers in Almelo’?

Antwoord:

Ja, wij zijn bekend met dit artikel. De inhoud van dit artikel heeft ons geschokt.

Vraag 2.

Antwoord:

Dit zijn wij met u eens. Het welzijn van dieren is belangrijk en in dat kader heeft ook het gemeentebestuur een verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is bij wet vastgelegd en heeft onder meer betrekking op de opvang en verzorging van zwervende of achtergelaten dieren. Voor de uitvoering van deze taken heeft de gemeente Almelo een overeenkomst afgesloten met de Nederlandse Vereniging Tot Bescherming Van Dieren, beter bekend als de Dierenbescherming. Gemeenten hebben geen wettelijke taak als het gaat om toezicht en handhaving ten aanzien van dierenwelzijn. Deze taak is door de Rijksoverheid belegd bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID), de NVWA en de politie. Daarbij is de LID verantwoordelijk voor toezicht en handhaving bij welzijnsverstoringen van huisdieren gehouden door particulieren en is de NVWA verantwoordelijk voor toezicht en handhaving ten aanzien van dierenwelzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. De politie treedt op bij spoedgevallen van dierenleed.

Vraag 3.

Hoe waarborgt en behartigt de gemeente in casu het College, die een eigen portefeuillehouder heeft met dierenwelzijn, direct en indirect de belangen en het welzijn van dieren in de gemeente Almelo?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 2.

Vraag 4a.

Kan de verantwoordelijke wethouder nadere informatie verschaffen over de stand van het onderzoek, de wijze waarop deze hierbij betrokken is en/of wordt, wie danwel welke instantie de regie heeft en hoe de onderlinge rolverdeling en verantwoordelijkheden zijn gestructureerd, en welke onderzoeken momenteel worden ingesteld?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 2. Ook het uitvoeren van een opsporingsonderzoek naar strafbare feiten is geen taak van de gemeente. Om die reden is de gemeente niet betrokken bij een eventueel (bestuursrechtelijk) handhavingstraject dat betrekking heeft op het welzijn van de betreffende honden en/of een eventueel opsporingsonderzoek naar strafbare feiten. Wij kunnen hier dus ook geen informatie over geven.

Vraag 4b.

Aansluitend is, danwel wordt, er overwogen een strafrechtelijke vervolging in te stellen van de in vraag 1 genoemde fokker, en kan indien en voorzover dit ten uitvoer wordt gebracht, nadere informatie worden verstrekt over de stand van zaken in deze?

Antwoord:

De vervolging van strafbare feiten is een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. De gemeente heeft hierbij geen rol. Deze vraag kunnen wij daarom niet beantwoorden.

Vraag 5.

Is bij de betreffende portefeuillehouder bekend hoeveel honden politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aangetroffen hebben bij voornoemde fokker bij de laatste controle?

Antwoord:

Dit is niet bekend bij de gemeente Almelo.

Vraag 6.

Zijn er ook honden in beslag genomen, zo ja op basis van welke constateringen, en is een verslag over de bevindingen beschikbaar en kan dit gedeeld worden met de raad? Zo nee, waarom niet aangaande beide vraagstellingen?

Antwoord:

Het is bij de gemeente Almelo niet bekend of er honden in beslag zijn genomen. Wij beschikken ook niet over een eventueel verslag dat door de bevoegde toezichthoudende/handhavende instanties is opgemaakt.

Vraag 7.

Klopt het dat de fokker eventueel in beslag genomen dieren op enig moment weer terug kan krijgen en aan welke voorwaarden moet daarbij voldaan zijn?

Antwoord:

Omdat de gemeente geen wettelijke taken en bevoegdheden heeft als het gaat om toezicht en handhaving op het gebied van dierenwelzijn en in dat kader niet betrokken is bij deze zaak, kunnen wij hier geen antwoord op geven.

Vraag 8a.

Kunt u uitleggen waarom een bedrijf waarvan honden in beslag moeten worden genomen wegens verwaarlozing, toch in bedrijf mag blijven en hoe het welzijn van nog aanwezige honden wordt bewerkstelligd?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 7.

Vraag 8 b.

Welke mogelijkheden heeft het College om de vergunning van een dergelijke fokker in te trekken, welke criteria worden daarbij gehanteerd en hoe worden deze gemonitord, gecontroleerd en indien nodig gehandhaafd, al dan niet in samenwerking met relevante organisaties en instanties?

Antwoord:

Er is in geen sprake van een door de gemeente Almelo afgegeven vergunning. Het intrekken van een vergunning door de gemeente Almelo is dus niet aan de orde.

Vraag 8 c.

Is het College bereid indien na het onderzoek van de NVWA in deze concrete situatie blijkt dat er voldoende bevindingen zijn om vooralsnog tot sluiting over te gaan uit preventieve overwegingen ter waarborging van het welzijn van ter plekke nog aanwezige honden, deze fokkerij stil te leggen? Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren? Zo nee, waarom is dit niet mogelijk?

Antwoord:

Een eventueel onderzoek van de NVWA kan/mag in de voorliggende situatie niet worden gedeeld met de gemeente. Een eventuele sluiting / stillegging van de hondenfokkerij door de gemeente op basis van bevindingen van de NVWA is daarom niet aan de orde.

Vraag 8 d.

Indien besloten wordt voornoemde fokker justitieel te vervolgen en indien dit vervolgens leidt tot een strafrechtelijke veroordeling, welke stappen onderneemt en welke consequenties verbindt het College daaraan?

Antwoord:

Op grond van de Wet Bibob kan strafrechtelijke vervolging en/of een strafrechtelijke veroordeling gevolgen hebben voor de gemeentelijke dienstverlening en/of het privaatrechtelijk handelen van de gemeente ten opzichte van natuurlijke personen of rechtspersonen. Het is echter niet mogelijk om hier uitspraken over te doen met betrekking tot deze fokker.

Vraag 9.

Gezien de ter plekke aangetroffen ernstige verwaarlozing, is het niet raadzaam en van cruciaal belang dat nog aanwezige honden ook per direct weggehaald worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Dit is niet aan de gemeente om te beoordelen. Hier kunnen wij dus geen uitspraak over doen.

Vraag 10.

Op basis waarvan krijgt deze fokker langer de tijd om de boel op orde te krijgen, welke termijn is daarvoor gesteld en welke voorwaarden zijn daarbij opgelegd? Hoe is het dierenwelzijn in de tussentijd gegarandeerd?

Antwoord:

Wij beschikken niet over informatie om hier antwoord op te kunnen geven. Dergelijke informatie wordt niet verstrekt aan de gemeente.

Vraag 11.

Antwoord:

Het is niet aan ons (het college) om hier een oordeel over te vellen.

Vraag 12.

Mogen er volgens het bestemmingsplan bedrijfsmatig en/of commercieel honden gehouden en gefokt worden op dit terrein, en heeft de fokker een vergunning voor deze bedrijfsmatige activiteit? Indien bevestigend beantwoord welke en wanneer is deze vergunning verleend, is er een maximaal aantal van aanwezige honden op dit terrein in het kader van de bedrijfsvoering gedefinieerd en hoe vaak en wanneer en door welke instanties heeft controle hierop plaatsgevonden?

Antwoord:

Er is in deze zaak geen sprake van een door de gemeente Almelo afgegeven vergunning. Welke activiteiten (bedrijfsmatig) op dit perceel mogen plaatsvinden op grond van het bestemmingsplan en welke c.q. hoeveel controles er in het verleden zijn uitgevoerd door de gemeente Almelo en de Omgevingsdienst Twente wordt op dit moment onderzocht. Lopende dit onderzoek kunnen hier echter geen uitspraken over worden gedaan. De gemeente heeft geen informatie over controles die door andere overheidsinstanties zijn uitgevoerd op deze locatie.

Vraag 13.

Is het voornemen om lering uit deze misstand te trekken en dat er vanaf heden en in de toekomst meer gecontroleerd en gehandhaafd zal worden zodat schrijnende situaties zoals deze zich niet meer voor kunnen doen? Wat is er tijdens inspecties van de afgelopen 5 jaar in soortgelijke of vergelijkbare situaties aangetroffen, hoe is er gereageerd op eventuele misstanden en kunnen deze gegevens indien nodig geanonimiseerd ter beschikking worden gesteld?

Antwoord:

Wij kunnen geen uitspraken doen over een eventuele intensivering van het toezicht in het kader van dierenwelzijn op deze locatie en andere locaties in Almelo, omdat dit niet onze bevoegdheid is. De gemeente heeft geen informatie over controles / inspecties die door overheidsinstanties, die belast zijn met het toezicht op dierenwelzijn, zijn uitgevoerd en welke opvolging er door deze instanties is gegeven aan de bevindingen.

Vraag 14.

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 8c en vraag 11.

Vraag 15.

Mocht het tot een strafrechtelijke veroordeling van deze fokker komen, hoe gaat het College zich verhouden tot een eventuele nieuwe aanvraag van voornoemde fokker tot het bedrijfsmatig exploiteren van een hondenpension annex fokkerij op deze danwel een andere locatie binnen de grenzen van de gemeente Almelo?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 8d.

Vraag 16.

Van anonieme tipgevers is vernomen dat de dierenarts die de eerste enting geeft en de gezondheidsverklaring aftekent, niet de dierenarts is die de puppy’s ook daadwerkelijk chipt. Kan de portefeuillehouder dierenwelzijn entameren dat deze bewering nader onderzocht wordt en de betreffende instanties hierover informeren? Mocht in enig vervolg onderzoek blijken dat dit op waarheid blijkt te berusten, wil de wethouder de raad daarover informeren en vanuit zijn optiek aangeven of en welke consequenties hieraan verbonden dienen te worden?

Antwoord:

Het is op grond van de vigerende wet- en regelgeving niet aan de gemeente om dit te (laten) onderzoeken. Uw signaal zal wel worden doorgegeven aan de relevante toezichthoudende / handhavende organisatie(s).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

Het Theaterhotel in Almelo sluit de deuren

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 28-02-2024 13:39

Uitslag SP amendement om geen geld aan ‘private ondernemingen’ te verstrekken

Het doek is gevallen voor het Stadstheater. Een meerderheid van de Almelose gemeenteraad veegt alle eisen van de directie van het Theaterhotel in Almelo van tafel.

Zeven partijen waaronder de Partij Vrij Almelo kondigden een amendement aan waarbij alle verzoeken van het Stadtheater worden afgewezen. Met 20 van de 34 aanwezige raadsleden hebben de zeven partijen een ruime meerderheid.

Inbreng Partij Vrij Almelo raadsvergadering 20 februari 2024

Voorzitter,

Zoals verwacht haalt het van der Valk theaterhotel alles uit de kast om alsnog de gemeenteraad overstag te laten gaan, het lijkt wel of de hele discussie en de daaropvolgende propagandacampagne rondom het Theaterhotel is georkestreerd vanuit het Theaterhotel zelf. Zelfs een oud-wethouder komt opdraven en laat zich voor het karretje spannen. Deze man heeft als bestuurder samen met zijn toenmalige collega wethouder de hele historische binnenstad van Almelo om zeep geholpen. Cultuur blijkt maar weer eens een arbitrair begrip te zijn als het zo uitkomt.

Bij de geregisseerde P.R. campagne hoort natuurlijk ook een enquête met de suggestieve vraag of je wilt dat het stadstheater blijft bestaan, zonder achtergrondkennis is men natuurlijk al snel geneigd om dit te beamen. Hier geldt ook dat inspraak zonder inzicht meestal leidt tot een uitspraak zonder uitzicht, ook al omdat er recentelijk ineens over het Stadstheater wordt gesproken, en dat kan alleen maar bedoeld zijn om sentimenten op te wekken alsof het Theaterhotel van ons allemaal is.

Maar we hebben hier maar één stadstheater en dat is Hof 88 aan de Hofkampstraat, laat dat duidelijk zijn, wat overigens een waardevolle  bijdrage levert aan het cultuurpalet in Almelo.

Het gaat hier dus uitsluitend om het Van der Valk Theaterhotel dat gewoon een commercieel bedrijf is en geen te koesteren liefdadigheidsinstelling. De Partij Vrij Almelo vindt dat aan deze vorm van steun, waarbij de uiteindelijke zeggenschap bij van der Valk als exclusieve eigenaar van het theater ligt, maar wel een groot bedrag aan subsidie toucheert, maar eens een einde aan komt.

Het idee van een nieuw theater, liefst in de vorm van een multifunctioneel cultureel centrum, waarbij ook andere instellingen op stads- en buurtniveau hun inbreng en betrokkenheid hebben, heeft onze sterke voorkeur. Gewoon vanaf nul beginnen en het is dan ook nog eens duurzaam en ditmaal géén bodemloze put waarbij de regie en zeggenschap is uitbesteed!

Zet Almelo ook cultureel nieuw op de kaart met een modern en multifunctioneel centrum, de 18 miljoen of een veelvoud daarvan als investering die nu van de gemeente gevraagd wordt voor het Van der Valk theater, zou uitstekend als een investering hiervoor gebruikt kunnen worden.

Tot slot:

De Partij Vrij Almelo vindt dat onze belastingcenten beter kunnen worden besteed dan aan het rijke Van der Valk-concern, of ze nu Hammink heten of niet. Er staat en blijft toch een toekan op het gebouw?

Nou dan!

Harry de Olde (fractievoorzitter)

HOEVEEL GEMEENSCHAPSGELD IS EEN STADSTHEATER WAARD?

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 16-02-2024 16:55

Met enige regelmaat duiken er in de media berichten op dat in het land een Stadstheater voor miljoenen euro’s moet worden opgeknapt. Niet zelden worden er grote bedragen aan gemeenschapsgeld ingepompt om dit mogelijk te maken. Maar is dat in alle gevallen wel terecht?

Een actueel voorbeeld is het Van der Valk theaterhotel in Almelo. De gemeente wil alleen de portemonnee trekken als ze een flinke vinger in de pap krijgt, in de vorm van toezicht en zeggenschap over het theaterhotel, het gaat immers om belastinggeld.

‘Investeren in vastgoed dat niet in onze handen is, zonder garantstellingen of terugbetalingen, is geen optie’, aldus het standpunt van het college van B en W. De theaterdirectie zou dan dus niet langer helemaal baas in eigen huis zijn.

De leidraad kan zijn dat het beschikbaar stellen van belastinggeld en investeren in vastgoed dat in particuliere handen is, kan resulteren in belangen tegenstellingen, en dat dit terughoudend en kritisch dient te worden bekeken.

Met het oog op de waardering voor cultureel erfgoed kan een renovatie van een theater te billijken zijn. Maar de hamvraag is hoeveel gemeenschapsgeld we dit waard vinden. Maar wat als het theaterhotel het structureel niet lukt de exploitatie financieel rond te krijgen? Een culturele instelling kan zo een bodemloze put worden waar steeds meer belastinggeld in verdwijnt. Zo krijgt het Van der Valk theater al jaarlijks 550.000 euro aan subsidie.

Steunen of niet steunen. Het is een dilemma waar overheden regelmatig tegenaan lopen. Liefhebbers zullen het er graag voor over hebben. Niet zelden zijn dit ook de theaterbezoekers die de prijs van een kaartje, ook al zou die prijs aanzienlijk stijgen, toch wel kunnen betalen. Tegenstanders zullen betogen dat er veel belangrijkere zaken zijn waar de gemeente het geld beter aan kan besteden, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding en voorzieningen voor welzijn. Zeker in de huidige tijd allerminst een onredelijk argument.

Het zijn dan vaak ook de burgers die minder te besteden hebben die toch al niet naar het theater of museum gingen, ook al ligt de prijs van een kaartje relatief laag. Moet de gemeente Almelo een bedrag van 20 miljoen Euro in het van der Valk theaterhotel pompen voor een grootscheepse renovatie, waarbij het pand in particuliere handen blijft, en zonder enige zeggenschap over het gebouw?

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de Partij Vrij Almelo vindt van niet.

Partij Vrij Almelo

WAS HET 50-60 JAAR GELEDEN SLECHTER OM TE LEVEN DAN HEDEN?

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 11-02-2024 17:05

(Ingezonden).

Om hierop een antwoord te kunnen geven, overlopen we even de evolutie. Dat er de laatste 50 jaar heel wat gebeurd is op technologisch vlak is niet weg te cijferen.

In de jaren 50 kenden we de opkomst van de TV, maar dan nog in zwart-wit en met behulp van dakantennes. Het waren formidabele stukken in omvang en met een niet aanzienlijk gewicht van enkele tientallen kilo’s.

In die jaren kende men ook niet de gsm, de pc, de playstations, de nintendo’s en zo vele andere snufjes.

De opkomst van de computer, betekende een mijlpaal in de geschiedenis van de technologie. Iedereen van deze tijd heeft nu een pc en de toepassingen zijn onbegrensd. De dokter, de boekhouder, de architect, iedereen maakt er gebruik van.

Zelfs voor de student is de pc nu onmisbaar: alles kan men opzoeken via Internet en zelfs bijna alle communicatie tussen leerlingen gebeurt via het chatten.

Nu zijn de mensen gestresseerd en dikwijls moet een psychiater soelaas brengen. Heden gaat de tijd sneller, maar ten nadele van de persoon zelf.

Is het daarom nu beter???

Ik denk van niet. De kinderen konden 50-60 jaar geleden rustig op straat spelen, met als enige voorwaarde dat men thuis was, wanneer het donker werd. Nu maakt men mee dat kinderen van 13-14 jaar s’ avonds laat nog ronddolen in onze straten met jeugdcriminaliteit als gevolg.

De ouders hebben geen tijd meer om hun kinderen deftig op te voeden, terwijl de school er naar kijkt en niets doet.

Geef mij maar de jaren 50-60! Geen stress, geen zelfmoorden, degelijke opvoeding, geen concentratiestoornissen en nog vele andere voordelen.

Vrijheid, tegenslag, succes wisselenden elkaar af of leerden daarmee omgaan.

De vraag is: hoe hebben wij, de generatie van de jaren 50-60 dat alles overleefd,?

En vooral hoe konden we onze persoonlijkheid ontwikkelen?

De huidige generatie zal zeker zeggen, dat ons leven saai was, maar wij waren tevreden en gelukkig!!!

Of niet soms???

Een geboren en getogen Almeloër.

PS.: Dit zijn enkele herinneringen van iemand van de generatie 50-60

Volksvertegenwoordiger of belangenbehartiger?

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 07-02-2024 11:28

(Ingezonden)

Mag ik (deels) niet meer weten, wat er over mijn woonplaats besproken en wat er voor beslist wordt?

Hier begrijp ik niets van! De vraag komt bij mij op: ben ik voor het Almelose bestuur nog mens, of slechts middel (voorwerp)? Het lijkt er toch zeer op, dat de Almelose burger niet veel meer dan lucht is voor de Almelose politiek, enkelen die hier over vragen stelden, uitgezonderd. Hoe ongelooflijk scheef zit de politiek, nationaal én lokaal.

Ik meende op de middelbare school geleerd te hebben dat een gemeenteraad de burgers van een gemeente vertegenwoordigt (en voor hun belangen opkomt).

Beste raadsleden, u reagéért al nooit (uitgezonderd enkele personen, n.l. lokale partijen op mijn mails aan u en nu is dit de volgende stap? Wat zal de derde stap zijn???

Zo, Almelose burgers, right in your face!

Wij waken over u, gaat rustig slapen dan doen wij onze (gemeenteraads) dingetjes wel. Oogjes dicht…..

Drie (of zullen we er maar gelijk tien van maken, want deze gang van zaken is absoluut “out of all values) stappen te ver! Is het een onbekend facet voor de Almelose politiek: helder, transparant communiceren? Mijn vertrouwen in u (uitgezonderd enkele raadsleden) stond al op een zeer laag pitje, maar nu…….

En ik vraag mij af, ben ik hierin één van de weinigen? Hebt u daar ooit wel eens over nagedacht? Gezien uw aller doen-en-laten, trek ik voor mijzelf de conclusie van niet……

bert,

Windmolens in het ATT gebied

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 31-01-2024 11:07

Het ATT-zoekgebied ligt in het grensgebied tussen Almelo Noord, Twenterand Zuid en Tubbergen West. Binnen dat zoekgebied liggen de locaties voor windenergie

Raadsvergadering, 30 januari 2024

Voorzitter,

Op woensdagavond 17 januari was onze Partij Vrij Almelo bij de informatiebijeenkomst in Vriezenveen. De gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand en de provincie Overijssel onderzoeken samen de mogelijkheden voor windmolens in het gebied op de grens van de drie gemeenten. Alle belangrijke onderwerpen waren blijkens deze bijeenkomst al in kaart gebracht en naar het schijnt in een definitieve projectfase.

Burgers zullen volgens verstrekte informatie pas na maart 2024 zeggenschap krijgen over de ontwikkeling van deze energieprojecten en delen mee in de opbrengst. Zo wordt duurzame energie voor iedereen, is te lezen.

Welke concrete inspraakprocedure wordt er in of na Maart voor burgers vormgegeven?

Hoe, op welke wijze en op welke termijn wordt de inbreng van burgers gewogen en gevalideerd?

Wanneer wordt de raad een evaluatie of voortgangsrapportage toegestuurd?

In het vorig oordeelsvormend beraad kon de wethouder geen antwoord geven of er inderdaad gezien het aantal op te wekken Megawatt, Windturbines van maar liefst 270 meter hoog een reële optie zijn. Is dit nu uitgezocht en zo niet wanneer kan de raad hierover nader geïnformeerd worden?

Vindt de wethouder dat participatiesamenleving zo haar belofte in Almelo juist invult, en dat gewaarborgd is iedere burger mag meepraten en meedoen?

Schiet in algemene zin, maar ook juist in dit concrete geval, zo de rechtsbescherming van burgers, bij dreigende ingrepen in hun directe leefomgeving, niet ernstig tekort?

Partij Vrij Almelo

Reactie:

Nabij Almelo verrijzen mogelijk windmolens van maar liefst 270 meter hoog. Dat is bijna net zo hoog als de Eiffeltoren en bijna drie keer zo hoog als de Dom.Op de speciale informatieavond in Vriezenveen kregen inwoners van het ATT gebied nauwelijks antwoord op hun vragen. Ze hadden niet het gevoel dat ze iets aan deze avond hebben gehad. Ook de vragen die de Partij Vrij Almelo stelde waren lastig te beantwoorden door de aanwezige ambtenaren en ondernemers. Ook de mondelinge vragen aan de verantwoordelijke wethouder waren onduidelijk. Het proces zou nog in een verkennende fase zitten.

Overal lezen we dat aan inwoners de vraag wordt gesteld om mee te denken. “Maar zoals het nu is georganiseerd hebben tegenstanders echt niet het idee dat ze gehoord worden.” Er is maar weinig ruimte voor debat en komt op vragen lang niet altijd antwoord. ” Het lijkt er steeds meer op dat men niet door heeft dat de energietransitie invloed heeft op het leven van heel veel Nederlanders. Niet alleen het landschap gaat veranderen maar ook de gezondheid van veel mensen komt op het spel te staan.

Veel critici  van de energiestrategie pleiten voor een referendum. Zij vinden dat bewoners moeten worden voorgelegd of ze wel of geen windmolens willen. Bijvoorbeeld: “Wilt u wel of geen windmolens in het ATT gebied?” “We denken dat dat wel de vraag moet zijn voor de burgers”. Deze vraag zijn we nog niet tegengekomen. De uitslag van een referendum of peiling zal zeker invloed hebben op de houding ten opzichte van windmolens.

Harry de Olde

Beantwoording raadsvragen PVA over aanpak verkeersveiligheid op de N36

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 27-01-2024 20:11

Uw brief van 7 december 2023

Beantwoord 23 januari 2024

Onderwerp:

Beantwoording raadsvragen PVA over aanpak verkeersveiligheid op de

Geachte heer Korte,

Door middel van deze brief geven wij antwoord op de vragen die door uw fractie zijn gesteld over de aanpak van de verkeersveiligheid op de N36.

Vraag

1a. Kunt u een overzicht geven van het aantal ongevallen die hebben plaatsgevonden op de N36 tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2023 op de rijksweg N36 (op het traject Almelo/Wierden Arriërveld/Ommen)?

Antwoord:

Een overzicht van de periode 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2023 is er niet. In het onderzoeksrapport van Arcadis zijn de ongevalsgegevens van de periode 2014 tot 2021 gebruikt als input voor de besluitvorming van de Minister (Kamerbrief d.d. 23 juni 2023). Het onderzoeksrapport is te downloaden via (Verkeersveiligheidsmaatregelen N36 en N50 Kampen- Ramspol – Rijkswaterstaat Publicatie Platform).

Vraag

1b. Kan bovengenoemd overzicht gespecificeerd worden naar aantallen ongevallen met (zwaar)gewonden én die met dodelijke afloop?

Antwoord:

Het onderzoeksrapport geeft een gespecificeerd overzicht.

Vraag

2. Hoeveel mensen zijn door een verkeersongeval om het leven gekomen op vergelijkbare wegen, te weten N rijks-, en provinciale wegen, over deze periode?

Antwoord:

In het onderzoeksrapport is deze vergelijking niet gemaakt. Wel is er door Adviesbureau Sweco een top 10 gemaakt van gevaarlijkste N-wegen in Nederland. Dit rapport is te vinden via Top-10 onveilige N wegen | Rapport | Rijksoverheid.nl.

Vraag

3. Hoeveel procent onveiliger is de N36 gemiddeld genomen in vergelijking met een gemiddelde N rijks/provinciale weg?

Antwoord:

Deze vergelijking is niet gemaakt binnen het project N36, dus wij beschikken niet over deze gegevens.

Vraag

4a. Deelt u de mening dat er een grote urgentie is om deze weg veiliger te maken?

Antwoord:

Ja, wij delen deze mening.

Vraag

4b. Indien het college bovenstaande vraag bevestigend beantwoordt, welke concrete stappen zijn danwel worden ondernomen om dit vraagstuk onder de aandacht van relevante overleg- partijen te brengen, en kan dit concreet gedocumenteerd danwel geadstrueerd worden?

Antwoord

Zowel bestuurders als ook ambtenaren hebben veel gelobbyd bij regio Twente, provincie Overijssel en het Rijk. Vanwege deze lobby is er in het regeringsakkoord 2021-2025 bijna 60% van € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de N36. Inclusief de gelden voor onderhoud betekent dat dat er voor de N36 een taakstellend budget beschikbaar is van € 125 miljoen. Wethouder Maathuis (namens de Twentse gemeenten) en wethouder Te Rietstap van Hardenberg (namens West Overijssel) zijn als bestuurders betrokken bij de N36 en hebben periodiek overleg met de projectleiding van Rijkswaterstaat / Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast hebben ambtenaren van de gemeente Almelo maandelijks overleg over het opstellen van het plan van aanpak, de vorming van het projectplan en het uitwerkingsplan van de herinrichting van de N36. Medio januari 2024 heeft ten aanzien van de handhaving tevens een bestuurlijk overleg plaatsgevonden, tussen de gemeenten Twenterand en Almelo, politie en Rijkswaterstaat om tot een actieplan te komen op het gebied van gedrag en handhaving tot en met de start van de nwerkzaamheden in 2028.

Vraag

5. Hoeveel jaar komt de onveiligheid op de N36 al voor op de agenda van de bestuurlijke overleggen en worden er afspraken gemaakt over monitoring, verbetering en plannen, en welke voortgang is geboekt?

Antwoord:

Al vele jaren wordt er gelobbyd voor een verkeersveiligere N36. Het Rijk heeft in het recente verleden wel kleine verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen, echter deze hebben niet geleid tot een structurele verbetering van de verkeersveiligheid. Met de huidige impuls wordt de verkeersveiligheid verbeterd door het aanleggen van een fysieke rijbaanscheiding.

Vraag

6a. Kunt u aangeven voor elk van de in februari 2014 al aangekondigde maatregelen, wanneer deze eindelijk worden uitgevoerd en opgeleverd?

Antwoord:

Het is ons niet bekend naar welke maatregelen u verwijst.

Vraag

6b. Indien en voorzover er inhoudelijke of procesmatige obstakels of belemmeringen de uitvoering van in februari 2014 aangekondigde maatregelen traineren of frustreren, kan het college uitvoerig informatie verschaffen welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en op welke wijze het college denkt deze te doorbreken?

Antwoord:

Op 23 juni 2023 heeft de minister de gekozen veiligheidsmaatregelen kenbaar gemaakt (Kamerbrief over MIRT voorjaar 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). Bij raadsbrief van 25 juli 2023 (Raad-2307819) bent u hierover geïnformeerd. De huidige veiligheidsmaatregelen hebben betrekking op het aanleggen van een fysieke rijbaanscheiding over het gehele tracé en het aanleggen van een weg met een obstakelvrije berm. Daarnaast wordt er gekeken naar het afsluiten en aanpassen van gelijkvloerse kruispunten naar een ongelijkvloerse variant. Het taakstellend budget van € 125 miljoen is niet toereikend voor de gekozen veiligheidsvariant van de minister. De aanpassingen van de kruispunten zijn niet opgenomen in het budget. Lobby bij provincie en Rijk blijft daarom noodzakelijk. De kans van slagen is afhankelijk van de urgentie die de toekomstige regeringscoalitie toebedeelt aan verbetering van verkeersveiligheid op de N36. Naast onvoldoende budget zijn er meer risico’s die vertraging (kunnen) veroorzaken. U kunt hierbij denken aan verschillende onderzoeken (bijvoorbeeld stikstof en milieueffecten) en aankoop van gronden, maar daar heeft het college geen invloed op.

Vraag

7. Deelt u in algemene zin de mening van de Partij Vrij Almelo dat versnelde aanpak hier echt aan de orde is en alles in het werk gesteld dient te worden om met prioriteit een einde aan deze zeer onwenselijke situatie op de N36 te maken?

Antwoord:

Ja, wij delen deze mening.

Vraag

8a. Is het College op de hoogte van de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, gedateerd 28-06-2022 kenmerk IENW/BSK-2022/143262 aan de Tweede Kamer, waarin bij Tranche 2 een grootschalige aanpak met fysieke rijrichtingscheiding van de N36 wordt voorzien met uitvoering daarvan vanaf de jaren 2025 en 2026.

Antwoord

Ja, maar deze brief is achterhaald door de kamerbrief van 23 juni 2023 (zie antwoord 6b).

Vraag

8b. Indien bevestigend, heeft het College hierop schriftelijk danwel op enige andere wijze inhoudelijk gereageerd, waaruit kan worden opgemaakt dat het College de urgentie van dit vraagstuk en de prioritering daarvan bij de uitvoering (nogmaals) onder de aandacht heeft gebracht?

Antwoord:

Uw raad heeft bij de begroting voor 2024 € 750.000,- beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de kruispunten onderaan de op-/afrit van N36 op Bedrijvenparksingel. Met deze financiële bijdrage proberen wij het Rijk uit te nodigen om dit knelpunt in de aanpak van de N36 mee te nemen. Verder wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk in de periodieke overleggen aandacht gevraagd voor de urgentie.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

Schriftelijke vragen aan college van B&W Dierenmishandeling

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 26-01-2024 12:54

De Partij Vrij Almelo was op uitnodiging van wethouder Joost Eerdmans bij de instalatie van de eerste Dierenpolitie van Nederland. Capelle aan den IJssel 15 februari 2010

Schriftelijke vragen aan college van B&W.

Geacht college, de Partij Vrij Almelo heeft een aantal schriftelijke vragen over dieren­mis­han­deling in de hon­den­fok­kerij.

Bent u bekend met het bericht in TCTubantia d.d. 19 januari 2024 ‘Politie doet onderzoek naar fokkerij House of Beauty Boomers in Almelo’?

Hoe waarborgt en behartigt de gemeente in casu het College, die een eigen portefeuillehouder heeft met dierenwelzijn, direct en indirect de belangen en het welzijn van dieren in de gemeente Almelo?

Kan de verantwoordelijke wethouder nadere inormatie verschaffen over de stand van het onderzoek, de wijze waarop deze hierbij betrokken is en/of wordt, wie danwel welke instantie de regie heeft en hoe de onderlinge rolverdeling en verantwoordelijkheden zijn gestructureerd, en welke onderzoeken momenteel worden ingesteld?

Aansluitend is, danwel wordt, er overwogen een strafrechtelijke vervolging in te stellen van de in vraag 1 genoemde fokker, en kan indien en voorzover dit ten uitvoer wordt gebracht, nadere informatie worden verstrekt over de stand van zaken in deze?

Is bij de betreffende portefeuillehouder bekend hoeveel honden politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aangetroffen hebben bij voornoemde fokker bij de laatste controle?

Zijn er ook honden in beslag genomen, zo ja op basis van welke constateringen, en is een verslag over de bevindingen beschikbaar en kan dit gedeeld worden met de raad? Zo nee, waarom niet aangaande beide vraagstellingen?

Vraag 7.

Klopt het dat de fokker eventueel in beslag genomen dieren op enig moment weer terug kan krijgen en aan welke voorwaarden moet daarbij voldaan zijn?

Kunt u uitleggen waarom een bedrijf waarvan honden in beslag moeten worden genomen wegens verwaarlozing, toch in bedrijf mag blijven en hoe het welzijn van nog aanwezige honden wordt bewerkstelligd?

Welke mogelijkheden heeft het College om de vergunning van een dergelijke fokker in te trekken, welke criteria worden daarbij gehanteerd en hoe worden deze gemonitord, gecontroleerd en indien nodig gehandhaafd, al dan niet in samenwerking met relevante organisaties en instanties?

Is het College bereid indien na het onderzoek van de NVWA in deze concrete situatie blijkt dat er voldoende bevindingen zijn om vooralsnog tot sluiting over te gaan uit preventieve overwegingen ter waarborging van het welzijn van ter plekke nog aanwezige honden, deze fokkerij stil te leggen? Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren? Zo nee, waarom is dit niet mogelijk?

Indien besloten wordt voornoemde fokker justitieel te vervolgen en indien dit vervolgens leidt tot een strafrechtelijke veroordeling, welke stappen onderneemt en welke consequenties verbindt het College daaraan​?

Gezien de ter plekke aangetroffen ernstige verwaarlozing, is het niet raadzaam en van cruciaal belang dat nog aanwezige honden ook per direct weggehaald worden? Zo nee, waarom niet?

Op basis waarvan krijgt deze fokker langer de tijd om de boel op orde te krijgen, welke termijn is daarvoor gesteld en welke voorwaarden zijn daarbij opgelegd? Hoe is het dierenwelzijn in de tussentijd gegarandeerd?

Mogen er volgens het bestemmingsplan bedrijfsmatig en/of commercieel honden gehouden en gefokt worden op dit terrein, en heeft de fokker een vergunning voor deze bedrijfsmatige activiteit? Indien bevestigend beantwoord welke en wanneer is deze vergunning verleend, is er een maximaal aantal van aanwezige honden op dit terrein in het kader van de bedrijfsvoering gedefinieerd en hoe vaak en wanneer en door welke instanties heeft controle hierop plaatsgevonden?

Is het voornemen om lering uit deze misstand te trekken en dat er vanaf heden en in de toekomst meer gecontroleerd en gehandhaafd zal worden zodat schrijnende situaties zoals deze zich niet meer voor kunnen doen? Wat is er tijdens inspecties van de afgelopen 5 jaar in soortgelijke of vergelijkbare situaties aangetroffen, hoe is er gereageerd op eventuele misstanden en kunnen deze gegevens indien nodig geanonimiseerd ter beschikking worden gesteld?

Mocht het tot een strafrechtelijke veroordeling van deze fokker komen, hoe gaat het College zich verhouden tot een eventuele nieuwe aanvraag van voornoemde fokker tot het bedrijfsmatig exploiteren van een hondenpension annex fokkerij op deze danwel een andere locatie binnen de grenzen van de gemeente Almelo?

Van anonieme tipgevers is vernomen dat de dierenarts die de eerste enting geeft en de gezondheidsverklaring aftekent, niet de dierenarts is die de puppy’s ook daadwerkelijk chipt. Kan de portefeuillehouder dierenwelzijn entameren dat deze bewering nader onderzocht wordt en de betreffende instanties hierover informeren? Mocht in enig vervolg onderzoek blijken dat dit op waarheid blijkt te berusten, wil de wethouder de raad daarover informeren en vanuit zijn optiek aangeven of en welke consequenties hieraan verbonden dienen te worden?

Graag ziet de Partij Vrij Almelo de (schriftelijke) vragen beantwoord.

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Wijkplatformavond Ossenkoppelerhoek Beeklust Groeneveld

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 25-01-2024 17:49

Johan de Ruyter

De 1e wijkavond van dit nieuwe jaar werd niet gehouden in het wijkcentrum De Driehoek maar in de gemeenschapsruimte van appartementencomplex Beekrede aan de Rombout Verhulstlaan.

De opening werd verricht door voorzitter Johan de Ruyter van het wijkplatform met bekendmaking van alle ontwikelingen die gaande zijn in de wijk. Veiligheid zal ook in de toekomst een speerpunt zijn van een integrale wijkenaanpak.

Aan tafels gingen de aanwezigen samen met elkaar in gesprek. Op kaartjes die werden uitgedeeld stonden onderwerpen in de vorm van vragen. De worp met een dobbelsteen bepaalde welk thema gekozen dient te worden. Vier belangrijke thema’s die van invloed zijn op de leefbaarheid van de woonomgeving zijn;  de fysieke kenmerken van de woonomgeving, de sociale kenmerken van de woonomgeving, overlast en veiligheid.

Evenementen in de wijk zorgen naast gezelligheid voor saamhorigheid en omkijken naar elkaar, het begint allemaal met contact met elkaar. Vandaar dat er nog even werd gesproken over de wenselijkheid van het terugkeren van het Rembrandfestival. Een gebrek aan vrijwilligers en sponsors deed het jaarlijkse multiculturele festival de das om. Een belangrijk punt dat in een volgende bijeenkomst verder besproken zal worden.

Na afloop van de zeer gezellige avond was er nog een drankje en een hapje en toosten we op het nieuwe jaar.

Harry de Olde

AGENDA:

Opening

Bekendmaking ontwikkelingen Wijkplatform

Verslag wijkplatformavond van 18 oktober 2023

Samen in gesprek

Terugkoppeling gesprekken

Mededelingen vanuit de werkgroepen/website

Rondvraag

Sluiting