Nieuws van politieke partijen over Partij Vrij Almelo (PVA) inzichtelijk

138 documenten

Presentatie Politiek Beraad 12 november 2019 – Basisschool de Telgenborch

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 13-11-2019 18:54

Oude locatie Basisschool de Telgenborch aan de Welgelegen

FIRST LEGO League (FLL) is een internationale wedstrijd voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar. Aan deze wedstrijd doen jaarlijks 290.000 kinderen mee uit 82 verschillende landen. Een team kan uit maximaal 10 kinderen bestaan.

De wedstrijden bestaan uit een aantal verschillende onderdelen. Zo bouwen en programmeren de teams een robot van Lego die zelfstandig een parcours moet kunnen rijden op de wedstrijdtafel. Binnen een bepaalde tijd moet deze robot allerlei missies (opdrachten) uitvoeren om zoveel mogelijk punten te scoren. Deze missies zijn elk jaar anders. Bij deze wedstrijden worden niet alleen de robots en de programmatuur beoordeeld tijdens de technische presentatie, moet er een presentatie worden gegeven over het project dat elk jaar anders is. De teams doen onderzoek naar het thema en ontdekken hierdoor een probleem. Met hulp van deskundigen en bedrijven die het team benaderd, wordt er een innovatieve oplossing bedacht voor dit probleem. Tijdens de projectpresentatie wordt deze oplossing aan de jury gepresenteerd. Naast de robotwedstrijd, technische -en projectpresentatie is er ook een teampresentatie waarbij de teams ook worden beoordeeld op hun teamwork en sportiviteit (core values).

De Telgenborch neemt ieder jaar deel aan de First Lego League. Het is een buitenschoolse activiteit voor de leerlingen van groep 7 en groep 8. Ieder kind in deze groepen van de school mogen zich hiervoor aanmelden.

Bij het onderdeel innovatieproject werd de Partij Vrij Almelo (PVA) uitgenodigd naar aanleiding van vragen die de partij stelde aan het college van B&W over vermeende bouwplannen die zouden plaatsvinden op de oude locatie van basisschool de Telgenborch aan de Welgelegen (Schelfhorst). De plannen zouden gaan over de bouw van een zorgcentrum zonder de omwonenden daar voortijdig van in kennis te stellen.

Bewoners uit de omgeving maken zich ernstig zorgen over verkeersdrukte en overlast die hierbij zou ontstaan en vroegen de gemeente Almelo om opheldering. Veel vragen werden niet of nauwelijks beantwoord.

Door middel van een vragenlijst gingen de scholieren bewoners interviewen waarna zij hun bevindingen en eigen voorstel tijdens een Politiek Beraad via een presentatie lieten zien. Raadsleden konden daarna vragen stellen.

Presentatie Politiek Beraad 12 november 2019 – Basischool de Telgenborch

Programmabegroting 2020

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) GroenLinks Almelo 10-11-2019 14:25

College, ambtenaren. Dank voor het vele werk dat voorafgegaan is aan de totstandkoming van deze programmabegroting.

In deze begroting ligt de focus op het realiseren van een gastvrije vitale stad waarin iedereen kan meedoen. Alleen mensen met plasproblemen mogen volgens uw begroting dat niet.

Uw begroting is in strijd met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit VN-verdrag verplicht gemeenten tot het hebben van openbare toiletten. Toiletten die de gemeente nog steeds niet heeft.

Velen durven de stad niet in omdat er geen serieuze openbare toiletten zijn. De Maag Lever Darm Stichting heeft u aangeboden hun kennis aan uw college over te dragen over hoe en op welke wijze toiletvoorzieningen in de binnenstad gerealiseerd kunnen worden.

Ook wil PVA graag dat uw college zich aanmeldt om het toiletsymposium op donderdag 21 november van 9.30 tot 14.00 uur bij te wonen.

We noemen enkele punten uit de begroting:

Economie en participatie

We willen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen bieden. De sectoren Logistiek en hightech zou volgens u die kansen kunnen geven. Wij betwijfelen dat. In de logistiek is onvoldoende ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technische vaardigheden. Dat komt doordat de sector aan de vooravond staat van grote technische veranderingen op het gebied van robotisering en automatisering.

Veiligheid

Deze is in het geding. Drugscriminelen en verwarde personen veroorzaken veel onveiligheid. Met preventie hadden veel van deze bronnen van onveiligheden kunnen worden voorkomen.

Het college dient de bestaande hulpverlening naar een hoger niveau te tillen zodat de politie zich meer kan richten op de echte politietaken.

Sociaal domein

Ons uitgangspunt is dat iedereen op intensieve jeugdhulp moet kunnen rekenen. Daar mag niet op beknibbeld worden. Positief zijn we over het project buurtbemiddeling.

Energieneutraal

Op de vraag of Almelo in 2050 haar energiedoelstelling kan halen zonder windmolens, geeft de begroting geen antwoord. Er moet in het jaar 2030 690 KWh grootschalige hernieuwbare energieopwekking op land gerealiseerd zijn. Zonder het gebruik van windenergie gaat dat volgens u niet lukken. Uw antwoorden op de PVA-vragen geeft aan dat u omwonenden pas wilt informeren zodra zij windmolens in hun achtertuin krijgen. Dat is voor PVA geen participatie. En dat moet anders.

Burgerparticipatie

De gemeente veroorzaakte veel rechtszaken. Burgers kwamen lijnrecht tegenover de gemeente tot en met de Raad van State. Dit maakt mensen moedwillig kapot. Willen we dit? Nee. De PVA wil dat B&W of een lid ervan persoonlijk in gesprek gaat met burgers om te horen wat er speelt en wellicht meer met tijdelijke vergunningen gaat werken als kostenbesparende tussenoplossing. Deze aanpak bespaart veel geld, ergernis en stress.

Vuurwerkvrije zones

Elk jaar is er aanzienlijke schade en overlast voor mens, dier en milieu. Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak ook op gemeentelijk niveau aan te pakken. De PVA dient samen met GroenLinks een motie in om in Almelo een pilot te houden met vrijwillige vuurwerkvrije zones waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. De Pilot vrijwillige vuurwerkvrije zones in het eerste kwartaal van 2020 te evalueren en met eventuele aanpassingen te komen.

Aardbeving op de Molukken

Er zijn aardbevingen op de Molukken, die sinds 26 september 2019 regelmatig plaatsvinden

PVA fractie en fractie Leefbaar Almelo doen een oproep aan de raad om de motie te steunen tot het geven van een eenmalige financiële ondersteuning.

Onze gemeente deed dat al eerder voor Haïti en Pakistan zonder dat we enige binding met deze landen hadden gehad.  Die heeft Nederland en de gemeente wel met de Molukken. We moeten dit moedige volk niet in de steek laten.

Tot slot.

We zien graag dat inwoners hun eigen kracht en sociaal netwerk inzetten voor zichzelf en anderen. Dit is onderlinge hulp. Mantelzorger, vrijwilliger en fysieke voorzieningen in hun omgeving. De organisatie ervan vraagt wel om cultuur- en mentaliteitsverandering bij de gemeente. De gemeente moet loslaten, vertrouwen geven en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners.

Met andere woorden;…niet eerst beleid schrijven en je plannen voor de vorm nog even voorleggen aan je inwoners, maar tijdens het schrijven de wens van je inwoners centraal stellen. Op deze manier geef je inwoners echt invloed in de veranderingen.

Reactie:

Het optimisme van vorig jaar bij de presentatie van de begroting waren dit jaar een heel stuk getemperd. Zorgen over de toenemende schuldenlast in de komende jaren, de forse zorgvraag onder jongeren in Almelo, de grote financiële onzekerheid, onvoldoende medezeggenschap van burgers, uitvoering wet economie en participatie en bovenal de plaatsing van openbare toiletten niet in de begroting op te nemen is de bekende druppel die er voor gezorgd heeft om tegen de begroting te stemmen.

Steeds vaker plaatsten wij het onderwerp openbare toiletten op de agenda en steeds  gebeurde er niets. En dat terwijl zo’n 1 op de 20 mensen liever thuis blijft omdat er niet voldoende toiletten zijn. Onze grote wens is dat in gebieden waar veel mensen komen, zoals winkelstraten, om de 500 meter een openbaar toilet is. Mensen moeten binnen vijf minuten een toilet kunnen vinden, anders zijn ze te laat.

In dat opzicht is het niet alleen onbeschaafd, vies, maar ook weinig sociaal omdat op die manier geen rekening wordt gehouden met – inderdaad – de basisbehoeften van de mens. Maar meer nog dan de gezonde mens zijn b.v. vooral ouderen en chronisch zieken hiervan de dupe.

Stemuitslag Rv Programmabegroting 2020

Klimaatvooruitzichten in 1978

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 09-11-2019 17:39

... in 1988 zou een nieuwe IJstijd moeten begonnen zijn. Daar zijn we gelukkig aan ontsnapt dankzij de open haarden, de dieseltjes, de winderige veestapel, de zweetvoeten, de rokers, de frituren, de escargotskraampjes, de vooruitziende politici…

Mail (will not be published) (required)

Maand selecteren

november 2019

oktober 2019

september 2019

augustus 2019

juli 2019

juni 2019

mei 2019

april 2019

maart 2019

februari 2019

januari 2019

december 2018

november 2018

oktober 2018

september 2018

augustus 2018

juli 2018

juni 2018

mei 2018

april 2018

maart 2018

februari 2018

januari 2018

december 2017

november 2017

oktober 2017

september 2017

augustus 2017

juli 2017

juni 2017

mei 2017

april 2017

maart 2017

februari 2017

januari 2017

december 2016

november 2016

oktober 2016

september 2016

augustus 2016

juli 2016

juni 2016

mei 2016

april 2016

maart 2016

februari 2016

januari 2016

december 2015

november 2015

oktober 2015

september 2015

augustus 2015

juli 2015

juni 2015

mei 2015

april 2015

maart 2015

februari 2015

januari 2015

december 2014

november 2014

oktober 2014

september 2014

augustus 2014

juli 2014

juni 2014

mei 2014

april 2014

maart 2014

februari 2014

januari 2014

december 2013

november 2013

oktober 2013

september 2013

augustus 2013

juli 2013

juni 2013

mei 2013

april 2013

maart 2013

februari 2013

januari 2013

december 2012

november 2012

oktober 2012

september 2012

augustus 2012

juli 2012

juni 2012

mei 2012

april 2012

maart 2012

februari 2012

januari 2012

december 2011

november 2011

oktober 2011

september 2011

augustus 2011

juli 2011

juni 2011

mei 2011

april 2011

maart 2011

februari 2011

januari 2011

december 2010

november 2010

oktober 2010

september 2010

augustus 2010

juli 2010

juni 2010

mei 2010

april 2010

Partij Vrij Almelo Dicht bij de burger

Beantwoording raadsvragen PVA aan college B&W over bestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 08-11-2019 13:05

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen PVA. Behandeld door  E.R. Jasper

Geachte heer De Olde, bij brief van 1 oktober jl. heeft u ons vragen gesteld over het bestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres.

Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Wat is het precieze doel van het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Rosarium?

Antwoord:

Bestemmingsplannen worden periodiek herzien om een actueel planologisch toetsingskader te hebben voor omgevingsvergunningen, voor zowel het bouwen op en het gebruik van de gronden. Dit is een verplichting op basis van de Wet ruimtelijke ordening. De aanleidingen hiervoor zijn de verouderde regels van het huidige bestemmingsplan, veranderd gebruik van het terrein, gewijzigde wetgeving, beleidsuitgangspunten en nieuwe inzichten. De bestemmingsplannen voor de wijken Haghoek, Rosarium en Westeres waren verouderd en zijn daarom geactualiseerd. Er zijn geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het plan meegenomen en eventuele ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan. Tijdens de ter inzage termijn van het ontwerpbestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres zijn twee zienswijzen ingediend. Deze hebben, naast een aantal andere aanpassingen, aanleiding gegeven om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De raad heeft op 1 oktober 2019 het bestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres gewijzigd vastgesteld. Voor de precieze wijzigingen verwijzen wij u naar het raadsbesluit.

Vraag 2.

Is de vaststelling alleen bedoeld om de arbeidsmigranten aan de Vriezebrug aan te pakken?

Antwoord:

Nee, zie hiervoor de beantwoording bij vraag 1.

Vraag 3.

Is het zo dat het voorliggende plan helaas alleen nieuwe huisjesmelkers aanpakt en de bestaande huisjesmelkers buiten schot blijven?

Antwoord:

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State blijkt dat de activiteit ‘wonen’ in bestemmingsplannen bij diverse gemeenten onbedoeld zo is bestemd dat het voeren van meerdere huishoudens mogelijk is binnen één woning. Dit geldt ook voor de gemeente Almelo. Om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan heeft de raad op 20 november 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. Op dit moment wordt voor het gehele grondgebied van Almelo geïnventariseerd in welke gevallen er sprake is van een overgangssituatie voor meerdere huishoudens in één woning. Deze worden verwerkt in het bestemmingsplan ‘parapluherziening Wonen’ en wordt op korte termijn in procedure gebracht. Diverse gevallen komen dus in aanmerking voor overgangsrecht, waardoor het bestaande gebruik kan worden voortgezet. In het door de raad vastgestelde bestemmingsplan ‘Haghoek Rosarium Westeres’ is expliciet per woning maximaal één huishouden toegestaan. Dit is in lijn met het voorbereidingsbesluit.

Vraag 4.

Bent u op de hoogte dat ook gewone burgers, die hun (te grote huis) deels willen verhuren via Air B&B of aan hun familieleden en goede kennissen, we noemen dat deelverhuur, wij ernstige schade kunnen toebrengen omdat die deelverhuur verboden wordt gemaakt?

Antwoord:

Een huishouden is als volgt omschreven: ‘Een groep van één of meer personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van continuïteit in de samenstelling en onderlinge verbondenheid’. Het bij recht huisvesten van meerdere huishoudens in één woning vinden wij een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling en willen wij voorkomen. Dit geldt ook voor deelverhuur, aangezien hierbij ook sprake is van meerdere huishoudens in één woning. Wij zijn bezig met het opstellen van algemene ruimtelijke beleidsregels voor de situaties dat het toestaan van meerdere huishoudens in één woning geen ruimtelijke belemmeringen met zich meebrengen. In de beleidsregels worden criteria opgenomen wanneer wij medewerking verlenen aan woningsplitsing of kamergewijze verhuur en deze gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente Almelo. Als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Voor een Bed & Breakfast hebben wij reeds op 24 maart 2015 de beleidsregel ‘Beleidsregels voor de toepassing van planologische gebruiksactiviteiten op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2015)’ vastgesteld. Hierin is bepaald dat het moet gaan om een recreatief nachtverblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben. Hierdoor is bij een Bed & Breakfast geen sprake van wonen of het hebben van een huishouden.

Vraag 5.

Kan dit niet leiden tot een nog grotere woningnood en hogere woonlasten en problemen voor starters op de woningmarkt?

Antwoord:

Nee, met de beleidsregels kan naar verwachting voldoende adequaat op de marktvraag worden ingespeeld. De beleidsregels voor kamergewijze verhuur en woningsplitsing zullen vóór 2020 door het college worden vastgesteld. Daarnaast is er in onze woningbouwprogrammering en woonbeleid voldoende aandacht voor goede huisvesting van alle doelgroepen, zo ook voor de starters op de woningmarkt.

Vraag 6.

Zorgen wij er niet voor dat huizenprijzen verder stijgen doordat het aanbod aan woonmogelijkheden sterk wordt beknot?

Antwoord:

Nee, er is geen sprake van een sterke beperking van het aantal woonmogelijkheden. In Almelo wordt niet op grote schaal gebruik gemaakt van het huisvesten van meerdere huishoudens in één woning. Dit blijkt uit de huidige inventarisatie van kamerbewoning en/of woningsplitsing voor het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen’. Wel blijkt dat er in dit soort situaties vaak sprake is van onveilige en slechte woonomstandigheden. Juist om die reden is ervoor gekozen om deze woonvorm te reguleren.

Vraag 7.

Is dit niet een te grote inbreuk op het eigendomsrecht van huiseigenaren?

Antwoord:

Nee, het is nooit de bedoeling geweest om bij recht meerdere huishoudens in één woning te huisvesten. Dit hebben wij ook altijd als zodanig gecommuniceerd. De door jurisprudentie ontstane omissie wordt met dit bestemmingsplan hersteld.

Vraag 8.

Bent u het met ons eens dat dit plan veel negatieve bijkomende effecten kan veroorzaken die met name gewone huiseigenaren benadelen?

Antwoord:

Nee, zie hiervoor de beantwoording bij vraag 6.

Vraag 9.

Welke gevolgen gaat dit hebben voor toekomstige bewoners van zowel de bestaande zorgcentra als het nieuw te vestigen zorgcentrum in het voormalige complex van Klokkenbelt?

Antwoord:

Gezien de bewoners ook woonruimte binnen eerdergenoemde complexen moeten huren. Voor zorgcentra zullen geen veranderingen optreden, aangezien deze specifiek als zorginstellingen zijn bestemd. Dit geldt ook voor de Klokkenbelt. Deze is in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Haghoek Rosarium Westeres’ gelegen en is hierin bestemd als Gemengd-3. Binnen deze bestemming is een zorginstelling (verlenen van intensieve zorg), en zorgwonen (een zelfstandige woning voor mensen die vanwege hun leeftijd, gezondheid of beperkingen aangewezen zijn op een overwegende mate van zorg en ondersteuning, ongeacht of deze door een professional, vrijwilliger of mantelzorger wordt verstrekt) mogelijk.

Vraag 10.

Zal dit plan niet veel te veel negatieve bijkomende effecten veroorzaken die met name de gewone huiseigenaren benadelen?

Antwoord:

Zie hiervoor de beantwoording bij vraag 6.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

LIEFDE VOOR ZWARTE PIET

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 05-11-2019 00:34

Het is een kleine groep’ die verantwoordelijk is voor het verpesten van ‘een prachtige traditie’. ‘Steeds weer moeten wij aanzien hoe tegenstanders gewoon tussen de kinderen staan te schreeuwen dat Piet racistisch is. Zo help je een onschuldig kinderfeest om zeep.

Sinterklaas wordt hier gevierd zoals elk ander jaar.’

Je hebt wel wat vrije tijd eind november, begin december. Je wil graag wat bijverdienen. Je hebt een klein beetje acteertalent, bent sociaal in de omgang en creatief?

Je kan goed met kinderen om? Waarom zou je dan niet voor Zwarte Piet gaan spelen?

De mogelijkheden zijn velerlei en je verdient op een leuke manier een centje bij!

Sint of Zwarte Piet spelen, een leuke bijverdienste!

Mail (will not be published) (required)

Maand selecteren

november 2019

oktober 2019

september 2019

augustus 2019

juli 2019

juni 2019

mei 2019

april 2019

maart 2019

februari 2019

januari 2019

december 2018

november 2018

oktober 2018

september 2018

augustus 2018

juli 2018

juni 2018

mei 2018

april 2018

maart 2018

februari 2018

januari 2018

december 2017

november 2017

oktober 2017

september 2017

augustus 2017

juli 2017

juni 2017

mei 2017

april 2017

maart 2017

februari 2017

januari 2017

december 2016

november 2016

oktober 2016

september 2016

augustus 2016

juli 2016

juni 2016

mei 2016

april 2016

maart 2016

februari 2016

januari 2016

december 2015

november 2015

oktober 2015

september 2015

augustus 2015

juli 2015

juni 2015

mei 2015

april 2015

maart 2015

februari 2015

januari 2015

december 2014

november 2014

oktober 2014

september 2014

augustus 2014

juli 2014

juni 2014

mei 2014

april 2014

maart 2014

februari 2014

januari 2014

december 2013

november 2013

oktober 2013

september 2013

augustus 2013

juli 2013

juni 2013

mei 2013

april 2013

maart 2013

februari 2013

januari 2013

december 2012

november 2012

oktober 2012

september 2012

augustus 2012

juli 2012

juni 2012

mei 2012

april 2012

maart 2012

februari 2012

januari 2012

december 2011

november 2011

oktober 2011

september 2011

augustus 2011

juli 2011

juni 2011

mei 2011

april 2011

maart 2011

februari 2011

januari 2011

december 2010

november 2010

oktober 2010

september 2010

augustus 2010

juli 2010

juni 2010

mei 2010

april 2010

Partij Vrij Almelo Dicht bij de burger

Molukse gemeenschap vraagt steun voor het door aardbeving getroffen gebied

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 01-11-2019 18:56

Nog steeds leven in angst voor meer bevingen en vooral voor een Tsunami

De recente aardbevingen op de Molukken en de vele naschokken, die sinds 26 september 2019 dagelijks plaatsvinden laat menig Molukker en andere familieleden/sympathisanten, woonachtig in gemeente Almelo niet onberoerd. De oproep van familieleden uit de Molukken om hen financieel te steunen en moreel bij te staan kunnen niet genegeerd worden. Wij doen een oproep aan de gemeente Almelo om onze Molukse plaatsgenoten niet in de steek te laten. Tenslotte deed de gemeente Almelo al eerder aan rampenbestrijding, 72.657 euro aan Pakistan en 60.000 euro aan Haïti zonder enige binding met deze landen te hebben gehad terwijl de Molukken wel een bijzondere band hebben met Nederland.

De Molukse mensen zijn altijd de trouwste vrienden van Nederland geweest terwijl dit moedige volk zich vanuit een totaal kansloze positie naar boven heeft geworsteld. Ondertussen hebben ook vele Molukkers in onze gemeente zelf initiatieven genomen c.q. acties ondernomen, wel of niet in organisatieverband. Echter, niet voldoende om hun familieleden financieel maximaal te ondersteunen bij de aanschaf van primaire levensbehoeften en dergelijke. De problemen zijn gigantisch.

De initiatiefnemers zijn hiervan terdege van bewust en het geld niet alle problemen oplost. Elke vorm van optimale hulpverlening zowel materieel als immaterieel, om daarmee de slachtoffers van de aardbeving in de Molukken te ondersteunen zijn van harte welkom.

Leefbaar Almelo zal samen met onze partij (PVA) naar aanleiding van de afschuwelijke natuurrampen tijdens de behandeling van de begroting op 7 november een Motie indienen in de gemeenteraad en al onze collega’s in de Raad verzoeken het voorstel te steunen teneinde de slachtoffers in de Molukken eenmalig financieel te ondersteunen.

Vergunning voor Dekker voor 19.000 varkens vernietigd!

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 28-10-2019 12:32

Schout Doddestraat Aadorp (Gemeente Almelo)

Schriftelijke vragen aan het college van B&W  Almelo

Betreft: Maatschap Dekker aan de Schout Doddestraat 60, Aadorp

De PVA is het spoor bijster geraakt voor wat betreft het dossier Dekker Agron Schout Doddestraat 60 te Almelo. Dekker zou een claim hebben op de gemeente Almelo van 10 miljoen Euro?

In de schriftelijke vragen van 29 augustus 2019 heeft PVA u gevraagd welke stukken er inmiddels liggen voor betreft de veiligheid van mens en dier?

Daarbij heeft u geantwoord  dat er een MER in concept ligt waarin uitgebreid wordt ingegaan hoe om te gaan met gezondheidsrisico’s in relatie tot de omgeving en dat de stallen moeten voldoen aan een tweetal NEN normen.

En dat voor nieuwbouw van een stal Dekker een omgevingsvergunning moet aanvragen waarin o.a. de onderdelen bouwen en milieu aandacht wordt gevraagd voor aspecten  m.b.t. het voorkomen van dierenleed. Niet heeft u beantwoord dat ook een NBW-vergunning noodzakelijk is.

Waarom is PVA niet geïnformeerd over het feit dat voor de 19.000 varkens ook een vergunning voor de stikstof-uitstoot noodzakelijk is, de zogenaamde vergunning Wet Natuurbescherming (WNB-vergunning)?

Sinds wanneer wist uw college van het bestaan dat op 12 december 2017 de provincie aan Dekker een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming had verleend?

Waarom heeft u het bestaan van die WNB-vergunning niet bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van 29 augustus 2019 aan PVA medegedeeld?

Wist uw college dat tegen de WNB-vergunning van 12-12-2017 een beroepschrift was ingesteld, zo nee waarom niet?

Heeft uw college vóór 20 oktober 2019 kennis genomen van/zich in het bezit gesteld/laten stellen van een kopie van het beroepschrift dat gericht is tegen de WNB-vergunning van 12-12-2017? Zo nee waarom niet?

De WNB-vergunning van 12-12-2017 voor 19.000 varkens is op 24 oktober 2019 vernietigd. Nu die WNB-vergunning is vernietigd, vraagt PVA zich af waarom de gemeente Almelo dan nog steeds 10 miljoen aan Dekker zou moeten betalen.

Hoe zit dat in elkaar. Kan Dekker nu wel of geen aanspraak maken op die 10 miljoen?

PVA heeft vernomen dat er een notariële akte of overeenkomst is opgesteld tussen Dekker en de gemeente. Wat is er nu precies afgesproken?

PVA wil graag een afschrift van die afspraken. Kunt u die aan PVA in afschrift doen toekomen?

Nu de WNB-vergunning is vernietigd, wat is nu de kans dat Dekker de varkensstal voor 19.000 varkens  wel of niet kan realiseren? En wat is nu de kans dat de gemeente de 10 miljoen moet betalen.

Graag zouden wij de gestelde vragen beantwoord willen zien.

Harry de Olde (fractievoorzitter)

De onmisbare rol van CO2 bij het leven op aarde (in gesprek met Greta)

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 25-10-2019 12:39

Schat eens: hoeveel CO2 zit er in de lucht? Hoeveel van dat kwalijke broeikasgoedje? Enig idee? 5%? 10%? De meeste mensen schatten dit percentage veel te hoog in. Het is namelijk NUL komma NUL vier procent. En dat is nog naar boven afgerond. Exact is het 0,038%.

Zelden is de mensheid zo volledig gehersenspoeld als op het gebied van klimaat, met als gevolg een oorlog tegen CO2, want dat zou rampzalig voor onze planeet. Ze zijn volkomen bewerkt en geloven precies het tegenovergestelde van wat waar is. Zo groot is de kracht van een corrupte media, corrupte wetenschap en corrupte overheden die een wetenschappelijk fabeltje rondbazuinen.

De klimaatactivisten over de hele wereld denken werkelijk dat het molecuul waar het complete leven op aarde van afhangt, gevaarlijk en vernietigend is. Ze willen dit molecuul dan ook van de aarde verbannen. Als ze dit lukt, dan vermoorden ze ons allemaal en zal er aan het einde van de rit geen leven meer bestaan op onze planeet.

Schriftelijke vragen aan het college van B&W naar aanleiding van door B&W uitgelokte rechtszaken

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 24-10-2019 12:56

Almelo, 24 oktober 2019

Geacht college,

De PVA heeft in Zwolle en Den Haag meerdere door B&W uitgelokte rechtszaken bijgewoond.

De PVA vraagt zich af wat het nut en noodzaak is van dit soort uitgelokte rechtszaken. De PVA wil daar meer van weten.

Daarover heeft de PVA de volgende vragen:

Kunt u een overzicht geven op welke locaties activiteiten worden uitgevoerd die in strijd zijn met wet- en regelgeving in 2017, 2018 en 2019.

Kunt u een overzicht geven op welke locaties activiteiten werden uitgevoerd die in strijd zijn met wet- en regelgeving in 2017, 2018 en 2019.

Toelichting; Graag inzicht in het soort en aantallen overtredingen en het adres van de plek waar de overtreding(en) zich voordoet en voordeed.

Van de jaren 2017, 2018 en 2019.

Wij zouden graag deze vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Beantwoording schriftelijke vragen PVA aan college B&W Almelo aangaande hoorzitting 25 september 2019

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 23-10-2019 14:27

Gemeentehuis Almelo

Op 25 september 2019 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden bij de gemeentelijk bezwarencommissie over een bezwaarschrift tegen het niet in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bedrijfsmatig in gebruik mogen nemen van een keuken van 28m2 groot. Er was derhalve sprake van een (1) simpele juridische vraag: is het juridisch juist dat het college de aanvraag niet in behandeling hoefde te nemen.

U heeft zich tot verbazing van Partij Vrij Almelo (PVA) laten vertegenwoordigen door een hartstikke dure advocaat en een ambtenaar. De advocaat voerde het woord, de ambtenaar zei niets.

Juridische kosten:

Intussen zullen de juridische kosten alleen al aangaande de zaak Quick waarschijnlijk nu al de 150.000 euro overschrijden. Op kosten van de belastingbetaler welteverstaan..!!

Saillant detail: de  advocaat van de gemeente liet zich dit keer niet zien op de zitting bij de Raad van State op 10 oktober 2019. Waarschijnlijk door alle ophef rond de vragen van de PVA over de hoogoplopende juridische kosten.

Beantwoording vragen Partij Vrij Almelo (PVA) aangaande hoorzitting 25 september 2019  Behandeld door D. Cohen Onderwerp

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 27 september jl. heeft u vragen gesteld over de hoorzitting van 25 september 2019 bij de Commissie van advies voor de bezwaarschriften. Hier werd het bezwaarschrift behandeld dat was ingediend naar aanleiding van ons besluit op een herhaalde aanvraag om omgevingsvergunning van ‘Broodje bij de Brug’ af te wijzen.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen:

Vraag 1.

Bent u het met de PVA eens dat nu het college zich heeft laten vertegenwoordigen bij een bezwarencommissie op een hoorzitting door een advocaat, dit te veel van het goede is. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Nee. Er is een samenstel van bezwaren, verzoeken om voorlopige voorzieningen, beroepen en hoger beroepen, die hun oorsprong vinden in één dossier (nl. de primair op 6 december 2017 geweigerde omgevingsvergunning). Wij laten ons vanwege de complexiteit van die samenhang daarom ook in de onderhavige bezwaarzaak vertegenwoordigen door dezelfde stadsadvocaat die ons in de andere onderdelen van het dossier bijstaat.

Vraag 2.

De advocaat heeft op die hoorzitting namens het college kritiek geuit op de in geding gebrachte grief dat de hoogte van de juridische bijstand (inmiddels meer is dan 100.000,-) niet in de bezwaarprocedure aan de orde mochten worden gesteld en het ongepast was dat haar facturen aan het college op facebook staan. Is het college bekend met deze gang van zaken?

Antwoord:

De stadsadvocaat vertegenwoordigt tijdens een zitting het college. Tijdens een zitting kunnen zaken naar voren komen die niet (direct) met het bestreden besluit te maken hebben. Het is inherent aan het horen dat op verwijten aan het adres van het college wordt gereageerd. Zo ook in dit geval, waarbij de gemachtigde van bezwaarde de declaraties van onze gemachtigde aan de orde stelde. Het staat het college – en dus ook onze gemachtigde – vrij om de vraag te stellen hoe relevant die declaraties zijn voor de beoordeling van het ingediende bezwaar. Het beginsel van hoor en wederhoor brengt met zich dat onze gemachtigde – los van het feit of het een advocaat of een van onze medewerkers is – mandaat heeft namens het college te reageren en verweer te voeren.

Vraag 3.

Antwoord:

Het is niet relevant om tijdens een zitting bij de bezwaarschriftencommissie over een omgevingsvergunning, de declaraties van onze gemachtigde te benoemen. Als dat wel gebeurt, staat het onze gemachtigde volstrekt vrij daar een opvatting over kenbaar te maken. Uiteindelijk is het aan de commissie om ons over de bezwaargronden te adviseren.

Vraag 4.

Verspilt het college niet te veel gemeenschapsgeld door telkens maar weer advocaten voor het minste geringste op te laten draven? Zo nee waarom dan precies niet?

Antwoord:

Het betrekken van externe juridische bijstand gebeurt niet lichtvaardig. Wij hebben ervoor gekozen om ons in deze zaak, juist omdat die zoveel samenhang heeft met andere lopende procedures, te laten vertegenwoordigen door onze stadsadvocaat. Van deze keuze stappen wij niet af vanwege het aantal zittingen.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,