Nieuws van politieke partijen over PvdA-GroenLinks inzichtelijk

115 documenten

PvdA-GroenLinks vindt het hoog tijd ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Vught 11-04-2019 09:41

PvdA-GroenLinks vindt het hoog tijd worden dat ook Vught maatregelen neemt tegen het oplaten van ballonnen en dient vanavond bij de raadsvergadering een motie in, waarin het college wordt verzocht om het oplaten van ballonnen te verbieden in de gemeente Vught. ✅ MOTIE IS AANGENOMEN! D66 diende ‘m mee in en de fracties van CDA, SP en Gemeentebelangen steunden de motie. Ook in #Vught blijft #zwerfafval helaas een aandachtspunt, zo bleek laatst tijdens de Landelijke Opschoondag. Het oplaten van ballonnen zorgt mede voor zwerfafval. Veel dieren, waaronder vogels en vissen zien de ballonnen als voedsel en eten het op. Dit kan leiden tot veel dierenleed zoals verstikking of uithongering. Daarnaast kunnen dieren verstrikt raken in het lint van een ballon. Ballonnen die in de natuur terecht komen, komen regelmatig in sloten en rivieren terecht die uitmonden op de zee. Hierdoor komen deze ballonnen uiteindelijk ook in de zee terecht waar ze mede zorgen voor de plastic soep.

PvdA-GroenLinks wil verbod op oplaten ballonnen

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 11-04-2019 08:00

In december 2014 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin staat dat gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. De afgelopen tijd is dit onderwerp opnieuw veel in de publiciteit geweest. PvdA-GroenLinks vindt het hoog tijd worden dat ook Vught maatregelen neemt tegen het oplaten van ballonnen, aangezien ook in de Vughtse natuur regelmatig ballonnen als zwerfafval te vinden zijn.

Vught is een groene gemeente en kent veel mooie plekken zoals de Vughtse Hei, de IJzeren Man en het Bossche Broek, maar ook in de woonwijken is veel groen te vinden. Door zwerfafval raakt het milieu vervuild wat slecht is voor de natuur, mensen en dieren. Ook het oplaten van ballonnen zorgt voor zwerfafval. Veel dieren, waaronder vogels en vissen zien de ballonnen als voedsel en eten het op. Dit kan leiden tot veel dierenleed zoals verstikking of uithongering. Daarnaast kunnen dieren verstrikt raken in het lint van een ballon. Ballonnen die in de natuur terecht komen, komen regelmatig in sloten en rivieren terecht die uitmonden op de zee. Hierdoor komen deze ballonnen uiteindelijk ook in de zee terecht waar ze mede zorgen voor de plastic soep. Ook is er een kans dat de ballonnen op de stranden van Nederland landen of aanspoelen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 meter strand er gemiddeld 12 stukken van ballonnen gevonden worden.

PvdA-GroenLinks zal in de raadsvergadering van 11 april 190411 Motie Vreemd- voorkomen zwerfafval ballonnen PvdA-GroenLinks indienen waarin het college wordt verzocht om het oplaten van ballonnen te verbieden in de gemeente Vught. In veel gemeentes geldt dit verbod al, en hopelijk kan de gemeente Vught straks ook aan dit rijtje worden toegevoegd.

Psst, niet vergeten hè: vanavond van ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 10-04-2019 09:08

Psst, niet vergeten hè: vanavond van 19.00-21.00 u horen wij graag van jou wat #Vught nog meer kan doen om aan de klimaatverandering. Voor onze partij een zeer belangrijk item; het was niet voor niets één van onze speerpunten tijdens de verkiezingen vorig jaar (zie: http://www.pvda-gl.nl/speerpunten/klimaatneutraal/) #Vughtkangroener #klimaatneutraal

Isabellaveld

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 08-04-2019 15:58

Zoals het bij het Isabellaveld is gegaan zo willen we het in de toekomst niet nog een keer. Dat was de hoofdboodschap van PvdA-GroenLinks tijdens de Commissie Ruimte van 4 april. Tijdens deze commissievergadering wisselden de fracties opiniërend van gedachten over de toewijzing van de woningen op het Isabellaveld, pluspakketten en betaalbaar wonen.

Geschiedenis

Op het Isabellaveld komen 53 woningen. Tot een paar weken geleden kon men zich inschrijven voor deze woningen. Op 26 januari schreef PvdA-GroenLinks ook al een stukje over het Isabellaveld omdat toen het beeldkwaliteitsplan op de agenda stond. Wethouder Toine van de Ven en Raadslid Lucas Middelhoff zijn toen gaan kijken op de bouwlocatie waar archeologisch onderzoek plaats vond. Meer dan 400 mensen hebben gereageerd op de woningen waarvan er nu dus veel teleurgesteld zijn.

Toewijzing

Vlak na de toewijzing gonsde het in Vught van de klachten en in Het Klaverblad stonden ingezonden brieven. Er zou bijvoorbeeld sprake zijn van oneerlijk toewijzen en er zouden alleen mensen kans hebben gemaakt die het optionele pluspakket op de woningen hebben afgenomen. Er zijn echter door het vorige college helemaal geen afspraken gemaakt met de ontwikkelaar. Dus de ontwikkelaar had carte blanche om de woningen naar eigen goeddunken toe te wijzen. Pluspakketten leveren meer werk en geld op, de ontwikkelaar valt dus niet ze verwijten dat hij kiest om de woningen toe te wijzen aan mensen die het pluspakket afnemen. Ook waren er geen afspraken gemaakt over eerlijke toewijzing, bijvoorbeeld door loting of inkomensgrenzen voor de betaalbare woningen. Gemiste kansen vinden wij.

Volgende keer afspraken maken

PvdA-GroenLinks vind het belangrijk dat het de volgende keer helemaal anders gaat. Het college moet afspraken maken met de ontwikkelaar en randvoorwaarden stellen. We willen in Vught de woningmarkt in beweging zetten en bouwen voor verschillende inkomens. Dit willen we doen door meer divers bouwen, meer betaalbaar en middelduur. In het coalitieakkoord hebben we hier duidelijke afspraken over gemaakt. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ook afspraken maken met de ontwikkelaars. Hiertoe heeft PvdA-GroenLinks in de commissie vergadering het college opgeroepen. Gelukkig deelde de rest van de raad en het huidige college onze mening. Het college gaat aan de slag om te bekijken hoe ver ze kunnen gaan in deze afspraken en randvoorwaarden, maar dat het de volgende keer anders moet gaan stond ook voor hen als een paal boven water.

Karin Sprik

Open Inloop PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 07-04-2019 20:10

Op dinsdag 9 april houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in café Oud Zuid aan het Marktveld.

Tijdens deze Open Inloop wordt de agenda van de raadsvergadering van 11 april besproken en wordt er ruim aandacht besteed aan actuele politieke onderwerpen.

De “Open Inloop” is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

De Grote Zeeheldenbuurt

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 07-04-2019 19:45

Het bestemmingsplan Grote Zeeheldenbuurt werd op 4 april in de commissie met gejuich ontvangen. Veel complimenten voor WoonWijze. Wij hebben ons daarbij aangesloten met wel nog de opmerking dat het voor veel bewoners wel “kruim gekost” heeft. Het zal je maar gebeuren dat gemeld wordt dat je huis en haard moet verlaten zonder dat je daar zelf voor kiest. Overigens is het natuurlijk geweldig goed nieuws dat er nu 163 woningen in de sociale sector worden gebouwd. Het zal zeker een positieve uitwerking op de ellenlange wachtlijst van Vught hebben.

Duurzaamheid belangrijk in deze nieuwe woonwijk

Duurzaamheid is een belangrijk punt in de geplande wijk. Eén van de dingen die WoonWijze wil doen is het plaatsen van veel laadpalen voor auto’s in de wijk. Toekomstgericht dus! Een van de problemen kan zijn dat gewoonlijk bij laadpalen staat aangegeven dat er alleen elektrische auto’s mogen parkeren bij die palen. Met dat idee maak je het voor de huidige bewoners (nu veelal nog zonder elektrische auto) onmogelijk bij huis te parkeren en dat is de bedoeling niet. We riepen het college op daar een oplossing voor te bedenken. Onze wethouder Toine van de Ven heeft dat toegezegd.

Fred de Man 2019-04-07T22:50:15+02:00 april 7th, 2019|

FacebookTwitterLinkedinRedditTumblrGoogle+PinterestVkEmail

Over de Omgevingswet

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 07-04-2019 19:07

Het Koersdocument Omgevingswet was op 4 april in de commissievergadering aan de orde. Het voorstel van het college is om als koers de richting “Onderscheidend” te kiezen. U vraagt zich wellicht af wat die keuze betekent en wat de wijzigingen ten opzichte van vandaag zijn. In de Omgevingswet worden ruim 20 wetten samengevoegd. Het gaat dan om de Hinderwet, wet ruimtelijke ordening, de bouwregelgeving enzovoort. Het voert hier te ver om daar verder op in te gaan, het is nogal een wijziging. Als u geïnteresseerd bent, veel informatie vindt u hier. Praktisch betekent het dat er meer ruimte ontstaat voor initiatieven van de burgers in Vught. Risico is dan naar ons gevoel dat er ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden die we niet willen.

Eerder waren er voor raadsleden informatieavonden. Uit die avonden trok het college de conclusie dat een opstelling van de gemeente waarbij de termen aanpassen, experimenten, leren en vernieuwen goed passen. Die opstelling is in het stuk de koers “Onderscheidend” genoemd.

Wij vinden dat die conclusie eigenlijk te vroeg wordt getrokken. Onhelder is uit het stuk wat een andere keuze aan voor – en nadelen kan opleveren en de keuze baseren alleen op uitingen van enkele raadsleden bij een informatieavond is wel erg kort door de bocht. Bijna raadsbreed werd deze conclusie getrokken. Naar aanleiding van de discussie zei de wethouder Pennings toe dat er voor de raadsvergadering nog een verduidelijking zal komen. We zijn benieuwd wat dat brengt maar of dat voldoende zal zijn om het stuk zo door te laten gaan is nog niet helder.

De Regionale Energie Strategie (RES)

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 06-04-2019 19:59

Heel bestuurlijk Nederland is druk met energie. Langzaam maar zeker komen de gevolgen van het tekenen van het Akkoord van Parijs binnen. Nu nog op gemeenlijk en regionaal niveau, maar het gaat straks voor inwoners ook iets betekenen.

In het akkoord van Parijs is afgesproken dat we in 2050 nationaal tenminste 49% minder CO2 zullen uitstoten. Om dat te bereiken moeten nu de eerste maatregelen getroffen worden. De eerste stap is dan –zo gaat dat in bestuurlijk Nederland- dat er een notitie komt met de beschrijving van het proces. Die notitie was aan de orde in de commissievergadering van 4 april. We zijn dus nog lang niet op het punt dat we moeten afspreken hoe en waar er windmolens of zonneweides in Vught moeten komen, hoe de isolatieopgave wordt vorm gegeven en hoe we omgaan met het leveren van warmte aan huizen en bedrijven. Dat zijn wel allemaal zaken die om een antwoord vragen. Om tot een resultaat te komen is er overleg nodig. De notitie geeft aan hoe de verschillende overlegstructuren worden vorm gegeven, wanneer er wat klaar moet zijn etc.

Unaniem standpunt Vughtse Gemeenteraad

Het is een pluspunt om te constateren dat over dat proces in de raad geen verschillen van mening bestaan. Alle partijen zijn zich blijkbaar bewust van het feit dat er werk verzet moet worden en gaven aan het stuk als hamerstuk in de raad te willen behandelen.

De Vughtse burger “meenemen” in het proces

Wij maakten nog wel een opmerking over de communicatie. In het proces is uitvoerig beschreven hoe de communicatie tussen de verschillende bestuursorganen moet plaatsvinden. Wat wij echter missen is een intensieve communicatie naar de burger. In het document wordt dat gezien als een taak van de gemeente. Op zichzelf is dat juist maar de (korte) historie nu leert dat het van zeer groot belang is dat de burger vanaf het begin wordt “meenomen”. Wij vragen daar extra aandacht voor, ook aan het begin van het –ongetwijfeld ingewikkelde- proces.

Op dinsdag 9 april om 20.00 uur ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 06-04-2019 16:00

Op dinsdag 9 april om 20.00 uur houdt PvdA-GroenLinks Open Inloop bij Café Oud Zuid. De agenda van de raadsvergadering van 11 april wordt besproken en er wordt uiteraard aandacht besteed aan actuele politieke onderwerpen. Iedereen welkom! #Vught #Cromvoirt #Helvoirt

Een Plus voor het Grondbedrijf

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 05-04-2019 19:26

De actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het grondbedrijf was aan de orde. Dat is eigenlijk een jaarlijkse rapportage hoe de financiën van de verschillende bouwprojecten waar de gemeente een rol heeft, erbij staan.

Een “plus” die we goed kunnen gebruiken

Hoewel we in het verleden zeker niet over alle projecten enthousiast waren (denk aan de Koepel…) is de discussie nu of over de besluiten zoals die toen genomen zijn een goed resultaat bereikt is. Dat is het geval: er is een “plus” gehaald van ruim 2 miljoen euro, vooral dank zij de aantrekkende bouwmarkt. Dat geld kunnen we goed gebruiken: onderwijs, de Speeldoos en rijksinfra (om er maar een paar te noemen) vragen nogal wat aan investeringen en een extra in de spaarpot is dan nooit verkeerd.

Fred de Man 2019-04-07T22:32:51+02:00 april 5th, 2019|

FacebookTwitterLinkedinRedditTumblrGoogle+PinterestVkEmail