Nieuws van politieke partijen over PvdA-GroenLinks inzichtelijk

141 documenten

Onze fractie wenst iedereen nog veel ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 09-07-2019 20:30

Onze fractie wenst iedereen nog veel kermisplezier en een hele fijne zomer(vakantie)! #recesingeluid #kermis #Vught

De laatste raadsvergadering voor het reces (2).

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 07-07-2019 14:33

Naast al dat financiële zaken waar elders verslag over wordt gedaan zijn er nog meer stukken aan de orde geweest.

Het gaat dan over de fietsbruggen aan de rotonde Taalstraat – Postweg. We stemden in, voor de details verwijs ik naar het stukje dat op deze site staat.

Er waren zo nog wat hamerstukken. De Burap meldde ik al. Daarnaast was de begroting voor het Brabants Historisch Informatiecentrum BHIC er een. Altijd leuk om op een verloren moment op die site te kijken; als je nieuwsgierig bent klik dan hier. Daarnaast was de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio aan de orde, de begroting van de OBDN (Omgevingsdienst) en de wijziging van een regeling met betrekking tot de regionale ambulancevoorziening. Allemaal belangrijke zaken maar politiek tamelijk onomstreden.

Dat laatste geldt niet voor het onderwerp Misha de Vriesschool. Eerder was in de raad de oprichting van die school aan de orde. Geen van de partijen was daar blij mee maar uiteindelijk bleek dat Vught wettelijk gehouden is deze school een kans te geven. Om dat goed mogelijk te maken werd een krediet gevraagd van € 180.000 om de verbouwing aan het gebouw aan de Lidwinastraat 55 tot schoolgebouw mogelijk te maken. Juridisch kan de gemeente dat nu weigeren; we hoeven pas in 2020 te betalen. Maar om kinderen en ouders niet voor onmogelijke zaken te zetten is besloten een bouwkrediet te verstrekken van dat bedrag. Zoals gezegd, blij worden we niet van een school die een ouderbijdrage kent van € 3.000,- per jaar. De bijdrage is vrijwillig maar selecteert op voorhand zeker. We gaan zien of de school inderdaad in staat blijkt voldoende lang te overleven.

Ton van der Vossen

De laatste raadsvergadering voor het reces (1)

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks VVD Vught 07-07-2019 14:24

Afgelopen donderdag was het de laatste raadsvergadering voor de vakantie (dat om een of andere reden in de politiek “reces” heet). Zoals gebruikelijk zijn dan de financiële stukken Kadernota, jaarrekening / jaarverslag en Burap 1 aan de orde.

In de Kadernota geeft het college aan welke plannen er voor het komend jaar zijn en wat de financiële consequenties daarvan zijn. De financiën worden in de kadernota zo goed mogelijk ingeschat, de echte gevolgen in geld komen pas bij de begroting. Er wordt uiteraard gekeken naar uitgaven en inkomsten. De belangrijkste inkomsten van de gemeente komen van het ijk via de uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast zijn er nog lokale heffingen (waarvan de OZB en de afvalstoffenheffing de belangrijkste zijn). Het Rijk geeft in mei een eerste inzicht wat die bijdrage uit dat fonds zal zijn. Ik zal u niet vermoeien met de details maar ten opzichte van de verwachting meldde het Rijk dat de uitkering voor Vught zo’n 1.5 miljoen lager zal zijn. Dat is serieus geld.

Nu hebben we in het verleden ervoor gezorgd dat Vught wel wat vet op de botten heeft. Dat is ook hard nodig: de Rijksinfra (N65 en verdieping spoor) komt er aan en daarvoor moeten we diep in de buidel tasten. De spaarpot voor dit onderwerp is een dikke 33 miljoen; daar moeten we een heel eind mee komen. Naast die 33 miljoen heeft Vught nog een algemene spaarpot van ruim 11 miljoen. Er is dus plek om tegenvallers op te vangen. De kadernota geeft een eerste inzicht voor de komende 4 jaar. Alles bijeen geeft dat een totale verwachting over die 4 jaar van zo’n 2.5 miljoen. Dan gaat het wel hard met de reserve, zeker als je bedenkt dat er nog nieuwe uitdagingen in de komende jaren zullen komen.

Overigens: het betreft allemaal ramingen die grofweg kloppen maar zeker nog zullen veranderen. Dat geldt ook voor de gelden die van het Rijk komen: in september komt het Rijk met een nieuwe raming die dan preciezer zal zijn. Wij hopen natuurlijk dat die dan ook positiever voor Vught zal blijken.

Hoe dan ook: een dergelijk vooruitzicht is niet zonder geldzorgen. De VVD vroeg als eerste om een “bezuinigingsdocument”. Wij hebben daar een “ombuigingsdocument” van gemaakt. “Bezuinigen” is minder uitgeven, “ombuigen” is ook kijken naar de inkomsten. Met het veranderen van de naam zijn de problemen natuurlijk niet uit de wereld en het is wijs om regelmatig (ook) naar de uitgaven te kijken. Bij de begroting komt een voorstel van mogelijkheden van het college aan de orde. Het zal spannend worden om daar samen uit te komen; dan gaat het immers stevig over de keuzes die individuele partijen maken.

Wat ons betreft is het totaalbeeld: de begroting zal sluitend moeten zijn, op basis van de cijfers zoals die nu bekend zijn zal dat een hele toer worden maar met behoud van de speerpunten van deze coalitie moet het heel wel mogelijk zijn.

Aan het begin van dit stuk meldde ik al dat de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde zouden komen. Echter omdat de accountant niet in staat geweest is tijdig zijn verklaring af te geven is dat stuk doorgeschoven naar september. Overigens: daar was een positief resultaat van 1.2 miljoen te noteren. Daar blijkt maar weer uit: begroten is één ding maar de werkelijkheid kan zo maar anders uitvallen.

Tenslotte de Burap 1. Dat is de tussenstand na de eerste 3 maanden van dit lopend jaar. De inkomsten en uitgaven worden bezien en gebruikelijk vertoont die rapportage een negatief resultaat. Zo ook dit jaar. Dat klinkt misschien zorgelijk maar is het niet; in het begin van het jaar worden veel plannen “op de rit” gezet en als je dat allemaal doorrekent dan lijkt dat vaak te veel om een heel jaar zo door te gaan. De praktijk blijkt dan steeds weer weerbarstig. Als voorbeeld deze rapportage over 2017 gaf een tekort van € 242.000 en het jaarresultaat was een overschot van € 312.000. De Burap is als hamerstuk door de raad goedgekeurd.

Ton van der Vossen

Brede steun voor plan veiligere fietsoplossing rotonde Van der Valk!

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks Vught 07-07-2019 14:13

De rotonde Postweg-Heunweg bij Van der Valk is de fractie al jaren een doorn in het oog. Fietsers storten zich met gevaar voor eigen leven naar beneden, met alle bijna ongelukken van dien. Daarom zijn we zeer tevreden over de oplossing die onze wethouder Van de Ven samen met Den Bosch en de provincie heeft weten te bereiken. Twee fietsbruggen voor de fietsers, een turborotonde voor doorstroom van auto’s en minder kruisend verkeer.

Eerder was reeds besloten om een enkele fietsbrug én een turborotonde te maken. Een oplossing die beter was dan de huidige, maar nog steeds onvoldoende. Daarom lagen er twee moties om het college op te dragen een betere oplossing voor fietsers te vinden. Dat sluit ook aan bij ons verkiezingsprogramma, waarin we een veiligere fietsoplossing bepleiten.

Die veiligere fietsoplossing gaat er nu echt komen! Met dank aan onze wethouder en de Bossche wethouder Ufuk Kahya (GroenLinks) ligt er een gedragen plan inclusief financiering om te zorgen dat in 2021 dit gerealiseerd is. De samenwerking tussen beide gemeenten en de provincie zorgde ervoor dat dit resultaat bereikt kon worden. Iedereen die er ooit heeft gefietst weet dat dit belangrijk is. Het is nu een soort ‘Russisch roulette met veel (bijna) ongelukken. Daarnaast is het een belangrijk kruispunt voor autoverkeer uit Vught-Noord en -centrum. Zeker tijdens de ombouw van de N65 straks zal er meer verkeer over deze kruising rijden. Om dat behoorlijk af te wikkelen is een aanpassing van de huidige rotonde noodzakelijk.

Dat rechtvaardigt de bijdrage van € 825.000,- van Vught in deze verkeersoplossing op Bosch grondgebied. Hiermee betaalt Vught zo’n 20% van de totale kosten van circa € 4,1 miljoen. De gemeente Den Bosch en de provincie betalen de rest. Er is voor ons een duidelijk Vughts belang om de benodigde gelden beschikbaar te stellen. Dat gebeurt overigens wel vaker: zeker met verkeer kun je nu eenmaal niet ophouden met kijken na één meter over de gemeentegrens. Samen met Den Bosch en de Provincie heeft Toine van de Ven er een goede oplossing voor Vught uitgesleept.

En wat ons betreft: zo snel mogelijk aan de slag zodat we veilig naar Den Bosch en dan weer naar Vught kunnen fietsen. De fietsbruggen moeten klaar zijn voor de ombouw van de N65 start. Dat betekent dat fietsers in 2021 veilig kunnen oversteken.

Ton van der Vossen

PvdA-GroenLinks blij met nieuwe accommodatie voor Zwaluw V.F.C.

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 03-07-2019 15:17

Eind november 2018 eindigde ik mijn blog over de nieuwbouwplannen van Zwaluw V.F.C. met: “Gemeente en bestuur van Zwaluw V.F.C. ga opnieuw met elkaar om de tafel zitten om te bespreken wat op dit moment bespreekbaar en haalbaar is, en wat niet. En hanteer daarbij als randvoorwaarde dat de accommodatie groeibestendig, sociaal veilig, duurzaam, op basis van nieuwbouw en financieel haalbaar gerealiseerd moet worden.” Onze fractie is dan ook blij dat het gemeentebestuur die handschoen heeft opgepakt en tot een consensus is gekomen met de grootste Vughtse voetbalvereniging.

Wat voor PvdA-GroenLinks altijd buiten kijf heeft gestaan is dat er nieuwe kleedkamers nodig waren. En dat renovatie daarvan wat ons betreft geen optie was. Wél plaatste onze partij wat vraagtekens bij het financiële plaatje, bijvoorbeeld de berekening van de onderhouds- en de bouwkosten. Ook strookte de wens van Zwaluw V.F.C. over het eigenaarschap van de accommodatie niet met het standpunt van PvdA-GroenLinks; namelijk dat wij geen voorstander zijn van het afstoten van accommodaties. In dat opzicht zijn wij tevreden dat de gemeente en Zwaluw V.F.C. nu gezamenlijk eigenaar worden van het gebouw.

Feit is en blijft dat PvdA-GroenLinks Zwaluw V.F.C. een warm hart toedroeg en -draagt en graag had willen instemmen met het totaalplan dat zij, op verzoek van de gemeenteraad, ons in november 2018 zouden voorleggen. Op basis van bovengenoemde kanttekeningen konden wij er in november echter niet mee instemmen. Nu er een gezamenlijk gedragen oplossing lijkt te zijn voor de pijnpunten van vorig jaar, is onze fractie alleen maar blij dat er nu sprake is van een win-winsituatie.

PvdA-GroenLinks is blij vanuit de Vughtse samenleving te horen dat leden van en betrokkenen bij Zwaluw V.F.C. spreken over constructieve gesprekken en samenwerking en hoopt van harte dat de vaart in de ontwikkelingen blijft zitten, zodat bij het 90-jarig jubileum geproost kan worden in en op de nieuwe accommodatie. Maar het belangrijkste is dat de vele (jeugd)leden straks weer gebruik kunnen maken van duurzame en veilige kleedkamers. De definitieve plannen moeten weliswaar nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd, maar wij hebben er vertrouwen in dat deze kunnen worden uitgevoerd.

Floor Bink

Algemene beschouwingen bij de bespreking van de Kadernota 2020 van de Gemeente Wijdemeren

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks PvdA Wijdemeren 02-07-2019 14:54

Mijnheer de voorzitter, leden van het college van B&W, collega-raadsleden, inwoners van Wijdemeren en de aanwezige pers,

Vandaag bespreken wij de Kadernota 2020, het document dat de basis vormt voor de beleidsbegroting 2020 die we aan het einde van dit jaar gaan bespreken..

Voorzitter, het huidige College van B&W is nu ongeveer een jaar aan de slag. Een goede periode om een soort tussenstand op te maken waarbij wij ons natuurlijk realiseren dat je na 1 jaar nog geen wonderen kunt verwachten.

Normaliter zou je  natuurlijk het bestuursakkoord 2018-2022 van het College als basis gebruiken voor de beoordeling van de daadkracht van het College. Wat is daar ondertussen van gerealiseerd ?   Maar dat bestuursakkoord is uiterst dun en was destijds bedoeld on de zaken vast te leggen waarover een verschil van mening. was.  Al het andere, daar is schijnbaar geen meningsverschil over.

In de  dagelijkse praktijk zien wij echter regelmatig dat de coalitie het oneens is over een onderwerp. En dan kijken wij als fractie snel in het bestuursakkoord en dan staat dat toch niet beschreven. Denk aan de vervroegde evaluatie van het bomenbeleidsplan. Het laten wapperen van de regenboogvlag als reactie op de Nashville-verklaring.. Het schrappen van LV3 als mogelijke nieuwe vaarverbinding in de Loosdrechtse Plassen.

Het bestuursakkoord als basis nemen voor de tussenevaluatie., dat wordt hem dus niet.    Daarom zullen wij als fractie PvdA  / Groen Links net zoals in de afgelopen jaren korte beschouwingen houden over een aantal  thema’s uit de  Kadernota. Thema’s die van groot belang zijn voor onze fractie.  En dan geven wij direct aan hoe het College het op die onderwerpen volgens ons doet.

De thema’s bevatten ook een aantal vragen aan het College van B&W.

Voorzitter, waar staat  deze gemeente,  dit  College voor ?  Wat zijn nu eigenlijk de ambities van Wijdemeren ? Dit College doet van alles, maar maakt geen echte keuzes.  Is toerisme echt een speerpunt ?  Maar waar blijkt dat dan uit ?

Uit het verlagen van de reserve Recreatie en Toerisme met 50.000 euro ? We doen een beetje aan  cultuur, een beetje aan duurzaamheid, een beetje aan bouwen, een beetje aan de her-plant van bomen. Et cetera .

De zogenaamde ruimte scheppende maatregelen in de Kadernota zijn aframingen van bestaande reserves en voorzieningen.  Zelfs de reserve sociaal domein komt aan de beurt. Je moet maar ‘durven’, op het moment dat het hele land  klaagt over financiële tekorten op sociaal terrein.

Het College  schraapt liever dan dat het inhoudelijke keuzes maakt. De Kadernota 2020 is volgens ons een Kadernota met voornamelijk financiële kaders.   Zonder inhoudelijke scenario’s waaruit gekozen kan worden.  Inhoudelijk flets en dus teleurstellend.

We herhalen was we vorig jaar al zeiden:  er is in Wijdemeren ook helemaal geen geld voor echte ambities. We steken zo veel in de versterking van het ambtelijk apparaat dat er nauwelijks geld over blijft voor nieuw beleid. Dat is de prijs van zelfstandigheid . Een, naar onze mening, hoge prijs.

Voorzitter, eind 2018 heeft de provincie Noord Holland besloten de procedure voor een fusie tussen onder andere de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdemeren te stoppen. En daar waar bij sommige partijen de vlag in top ging, ging die bij de PvdA/Groen Links half stok. Immers, Wijdemeren , en ook de regio Gooi- en Vechtstreek, heeft een bestuurskrachtprobleem, en dat wordt nu niet opgelost.

Wij maken ons als fractie zorgen over de kwaliteit en de kosten van de dienstverlening aan onze inwoners. Daar is niets PvdA/Groen Links-achtigs aan.  Onze lokale lasten behoren tot de hoogste van Nederland. En de ambtelijke capaciteit is onvoldoende waardoor we genoodzaakt zijn veel geld in de ambtelijke organisatie te steken.

Volgens het rapport van Rijnconsult uit 2017 moeten we eerst de basis op orde krijgen en dan een noodzakelijke vervolgstap maken.  Met als 3 mogelijke scenario’s  fusie, regie-gemeente of uitvoeringsgemeente. Wij hebben als fractie veel waardering voor de wijze waarop er thans gewerkt wordt om die basis op orde te krijgen. Maar ondertussen dienen zich nieuwe en grote taken aan, zoals de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021.  En blijken bestaande taken zoals het grondbeleid ons boven de pet te zijn gegroeid.

Vraag:  wat is nu die door Rijnconsult geadviseerde vervolgstap ?  Geen vervolgstap maken is niet in het belang van de inwoners en zeker niet in dat van onze medewerkers.  En bovendien erg kostbaar, wij komen daar later op terug.

Pappen en nathouden, dat is wat deze gemeente doet.  Meebewegen op de hoop dat we in onze regio nu ineens allemaal wel met elkaar willen gaan samenwerken daar waar dat de afgelopen 25 jaar niet het geval was. En dan begint die bejubelde ambtelijke fusie-organisatie uit Blaricum, Eemnes en Laren ook nog eens te piepen en te kraken.

Wij zijn benieuwd naar het onderzoek  naar een ‘toekomstbestendige huisvesting’ voor de gemeente. Nu we in 2028  tot 1 gemeente gaan komen in de regio Gooi en Vechtstreek lijkt het ons als fractie verstandig voor die laatste 9 jaar het huidige pand goed op te knappen.

Mijnheer de voorzitter, een paar opmerkingen over wonen.

Het is goed dat er gebouwd wordt in Wijdemeren, maar van pakhuizen van 8 ton op de Porseleinhaven gaat ons groen-rode hart niet sneller kloppen.  Het woonruimte-behoefteonderzoek van de gemeente Wijdemeren toont immers overduidelijk de noodzaak aan van extra woningen in het goedkope en middensegment. Wij willen juist initiatieven als de Tiny Houses aan de Dennenlaan en wij willen graag sociale woningbouw in Ter Sype en op  het Achtererf.

Goed dat er een kansenkaart komt met mogelijke bouwlocaties. Wat jammer dat het College krampachtig vast houdt aan het bouwplan in Nederhorst Noord  dat naar onze mening onhaalbaar is nu dit gebied aangewezen is als beschermd vogelweidegebied.

Misschien is het dit College ontgaan, maar zowel Groen Links als de PvdA  komen in het College van Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Advies onzerzijds: werk dan ook lokaal met ons samen. Stuur niet van die rare brieven aan de provinciale formateur buiten ons om over een pilot in de polder. Steek daadwerkelijk een hand uit  naar de oppositie. En ligt er dan een concreet plan voor sociale woningbouw aan het Ankeveense Pad in Nederhorst  dan is het College zo passief dat het bijbehorende stuk grond ondertussen verkocht is aan een private stichting. Weg plan, ongetwijfeld tot grote opluchting van een deel van de coalitie.

Vraag aan het College: ? Wat is de stand van zaken van de plannen Ter Sype en Nederhorst Noord ?

Wij zijn als fractie PvdA/Groen Links altijd voorstander geweest van een dorpenbeleid op het moment dat wij onderdeel worden van een grotere gemeente, b.v. Hilversum. Omdat dan een grotere afstand ontstaat, letterlijk en figuurlijk,  tussen het bestuur, de gemeenteraad en de kernen.

Maar nu dat van tafel is zien wij het nut en noodzaak van een dergelijk beleid niet meer in.  Die kernen redden zichzelf wel.  Die hebben geen extra ambtenaren nodig. De Gele Brug in Ankeveeen is er gekomen zonder dorpenbeleid. Op welke vraag het dorpenbeleid een antwoord is is ons niet duidelijk.  Dit College steekt 120.000 euro in dorpenbeleid en dat is veel meer dan er aan duurzaamheid wordt besteed.  Het is duidelijk waar de prioriteit ligt Advies aan het College:  stop hier mee.  Er zijn belangrijkere zaken om tijd  en geld aan te besteden.

Voorzitter, iedereen in Nederland en Wijdemeren heeft recht op zijn eigen mening over het klimaat in deze wereld. Ook de klimaat-ontkenners en klimaatsceptici die van mening zijn dat het allemaal wel mee valt en dat al die milieumaatregelen niet nodig zijn. Wij hebben als fractie PvdA/ Groen Links geen glazen bol nodig om te zien dat, als gevolg van de opwarming van de aarde, de zomers heter en droger worden, de winters minder koud, de regenbuien steeds heftiger worden en dat het aantal overstromingen derhalve toeneemt.   De Nederlandse schadeverzekeraars gaan hun  premies verhogen omdat het aantal schades als gevolg van regen of hagel met 20% is gestegen.  De biodiversiteit , waaronder het aantal  insecten .neemt schrikbarend af. Wij maken ons grote zorgen. En wat zijn wij dus blij met al die jonge mensen die demonstreren voor een beter klimaat, Zij, onze kinderen, krijgen immers te maken met ons passief gedrag op dit terrein.

Het is niet leuk om te horen, maar de huidige situatie  is het gevolg van menselijk gedrag. En dat gedrag zullen we dus moeten aanpassen.  En ondertussen is er veel geld nodig om maatregelen te nemen die

al nodig zijn, met name de energietransitie en de klimaat-adaptie.

Er is een Wijdemeerse duurzaamheidsagenda, met mooie ambities, en wij hebben geen enkele twijfel over het groene hart van onze portefeuillehouder. maar zijn portemonnee  bevat volstrekt onvoldoende financiële middelen. Dat beetje reserve wat er was wordt al weer opgemaakt zodat slechts 25.000 euro over blijft. Een druppel op een letterlijk zeer gloeiende plaat.

En maken we recent dan eens een raads-brede motie over zonnepanelen dan wordt die door de 4 coalitiepartijen op het laatste moment van tafel gehaald. Een democratische aanfluiting.

Voorzitter,  na een roerige invoeringsperiode begint het sociaal domein zich nu uit te kristalliseren.  Goed dat de wethouder er in geslaagd is de wachtlijsten in de WMO weg te werken.                                                                                                                                                          Maar we zijn nog steeds in afwachting van een monitor die ons als Raad een beeld geeft over hoe het nu daadwerkelijk gaat. Gemeenten in Nederland  piepen en knarsen bij de uitvoering van de nieuwe taken op het sociale terrein. Sommige gemeenten hebben forse tekorten op de budgetten voor de jeugdzorg. Met als gebruikelijke reactie dat er meer Rijksgeld voor beschikbaar komt. Maar is dat wel de oplossing  ?  Volgens ons is een herbezinning op de uitgangspunten van de transitie noodzakelijk. Waarom stijgt die vraag naar jeugdzorg zo enorm ?  Moeten we wel steeds aanbesteden ? Wat doet dit met medewerkers van organisaties in de zorg?  We hebben vorig jaar om die evaluatie gevraagd maar dat is niet gehonoreerd. We zullen geen tweede poging wagen, maar de noodzaak blijft overeind.  Veel deskundigen maken zich zorgen over het stelsel van de jeugdzorg. Met name de specialistische zorg  is ernstig in de knel gekomen.

We zijn trots op het minimabeleid van onze gemeente en zijn benieuwd hoe de gemeente inhoud gaat geven aan de nieuwe taken op het gebied van de inburgering.

Vragen aan de wethouder: hoe zat het ook al weer met die toegezegde monitor sociaal domein ? Heeft  u al resultaten van het cliënt-tevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden ?  En bent u met ons van mening dat het goed is naar de uitgangspunten te kijken die ten grondslag lagen aan de transities in het sociaal  domein ?

Het woord ‘cultuur’ komt in de Kadernota nauwelijks voor. Het extra ter beschikking gestelde geld zou in 2019 aan een cultuurweek worden besteed en is teruggebracht tot een weekend.  In dit College heeft cultuur geen prioriteit hetgeen wij zeer betreuren.

Deze nieuwe wet treedt in 2021, over 1,5 jaar,  in werking en geeft een geheel  nieuw kader aan de inrichting van het fysieke domein In Nederland. Zoals wij als fractie al eerder hebben aangegeven  voelen wij ons niet ‘aangehaakt’ bij de invoering van deze wet. We worden nauwelijks geïnformeerd  over wat er gebeurt c.q. moet gebeuren en onze betrokkenheid is tot 2 discussieavonden beperkt gebleven. Hoezo, de Raad is aan zet ?

Daarnaast zijn wij geen fan van de Omgevingswet. In de basis gaat deze wet er van uit dat de markt en de mensen het beste weten wat er in de fysieke  omgeving moet gebeuren. Als de initiatiefnemer maar overleg voert  met de omwonenden komt het volgens de Omgevingswet wel goed.   Maar wij als volksvertegenwoordiger hebben de taak om te letten op het algemeen belang.Wie beschermt dan de natuur ? Wie zorgt voor sociale woningbouw ? Wie zorgt voor klimaat-adaptieve maatregelen ? Kortom, de overheid is nog steeds heel hard nodig.

Nogmaals vragen wij aan het College om een goed invoeringsplan en om discussies over de inhoudelijke uitgangspunten van de Omgevingswet in Wijdemeren.  Het is de hoogste tijd.

Ja, het staat er echt,  in het raadsvoorstel bij de Kadernota. “Het begrotingsevenwicht is fragiel”. Nog maar 6 maanden geleden, bij de bespreking van de programmabegroting 2019-2022, sprak datzelfde College nog van een

begroting. Het kan verkeren. Dat wij als complete oppositie toen al aangaven dat die financiële positie veel minder goed is kon er toen  bij de coalitie niet in.  En toen wisten we nog niet hoe groot het tekort was op de grondexploitaties van Porseleinhaven en Nedervecht.  Dat weten we nu wel.  En ook dat die risico’s nog kunnen oplopen. En er zijn nog andere financiële risico’s,  zoals de kosten van het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet, de regionale energie-strategie en de bouw van 3 integrale kind centra.

Het begrotingsevenwicht is volgens ons

fragiel. Potjes worden leeggehaald om nog een beetje nieuw beleid te kunnen  financieren.

Vragen: wat maakt dat het College van B&W binnen 6 maanden de overstap maakt van een rooskleurige financieel beeld maar een fragiel begrotingsevenwicht ? En waarom heeft het College er niet voor gekozen om de OZB te verhogen om een klein beetje financiële armslag te krijgen ?

Wij zijn zeer benieuwd  hoe de volgende brief van de provincie Noord Holland over de financiële positie van Wijdemeren er uit ziet.  Wij zijn benieuwd naar het algemeen vermogen dat volgens de Voorjaarsnota in 2019 zakt naar 3,9 miljoen euro. We zien uit naar de risico-paragraaf bij de begroting 2020.

Mijnheer de voorzitter, ik ga afsluiten

De Kadernota is een belangrijk moment om de 2 kernbegrippen van onze  partijen, te weten  ‘sociaal’ en ‘duurzaam’ , onder de aandacht  te blijven brengen.  Ze zijn, meer dan ooit, nodig in de neoliberale samenleving waarin wij momenteel leven.                              De samenleving waarin geluk en pech het gevolg lijkt  te zijn  van persoonlijke keuzes.  “Eigen schuld, dikke bult”,  en dan moet je het ook maar zelf oplossen.

Wij willen een samenleving met aandacht voor elkaar en voor onze planeet. Wij voelen een enorme onmacht bij het gebrek aan budget voor duurzaamheid  terwijl er zo veel geld nodig is.  Derhalve zullen wij een amendement indienen om de 120.000 euro voor het dorpenbeleid over te hevelen naar het duurzaamheidsbeleid.

Ook zullen wij een amendement indienen voor het verhogen van het budget van de Rekenkamercommissie. Dat budget is nu volstrekt onvoldoende en het extra geld maakt een herstart mogelijk.                                                                                                                                                                              Het gedoe met de grondexploitaties  van Nedervecht en Porseleinhaven is wat ons betreft een mooi eerste onderzoeksobject voor de nieuwe Rekenkamer, met als onderlegger het onderzoek van bureau Metamoor.

Tenslotte willen vanaf deze plaats al onze ambtenaren heel hartelijk  bedanken voor hun enorme inzet voor onze gemeente Wijdemeren. In november 2018  hebben wij een motie ingediend om hun opleidingsbudget te verhogen tot 2%,  Die motie was volgens de coalitie overbodig.   En nu komt het College, 6 maanden na dato , met het voorstel om dat te verhogen tot 1,5 %. Het kan verkeren. Wij ondersteunen dit voorstel uiteraard zeer.

Ik dank u voor uw aandacht.

Stan  Poels  en Sandra van Rijkom /Fractie PvdA/ Groen Links, gemeente Wijdemeren, juni 2019

Raad neemt motie aan over crisis bij de Avulo

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Vught 02-07-2019 14:02

Het zal velen de afgelopen maanden niet ontgaan zijn dat er flink wat mis is bij de lokale omroep Avulo. Vele publicaties in het Klaverblad en het Brabants dagblad hebben duidelijk gemaakt dat er -ondanks pogingen om tot elkaar te komen- ernstig verstoorde verhoudingen zijn ontstaan tussen vrijwilligers en het bestuur. Per 1 juli is het overgrote deel van de vrijwilligers gestopt helaas. Begin juni is de voltallige commissie die conform de Mediawet noodzakelijk is voor toezicht op de (onafhankelijkheid van de) programmering opgestapt.

Een heel vervelende situatie is derhalve ontstaan niet alleen vanwege het vertrek van vele vrijwilligers die soms al tientallen jaren hun beste krachten wijden aan goede culturele en informatieve programma’s voor Vught maar ook vanwege het belang van een lokale omroep voor de gemeenschap die daartoe ook subsidie verstrekt.

Roep om ingrijpen.

Van diverse kanten was het College en de Raad gevraagd om in te grijpen bij de Avulo. Het College heeft in de afgelopen maanden aangeboden aan het bestuur om te bemiddelen in het conflict maar hier is helaas niet op ingegaan. Ingrijpen door een gemeente bij een lokale omroep kan zomaar niet en daar zijn goede redenen voor: de onafhankelijkheid van een omroep tov een gemeente moet helder en goed geregeld zijn en is dat ook in de Mediawet. Dat is een goede zaak uiteraard. Diezelfde Mediawet geeft echter ook regels waar het bestuur van een lokale omroep zich aan moet houden.

Programmabeleid Bepalend Orgaan(PBO)

Een van die regels is dat niet het bestuur maar een apart orgaan waarin een representatieve afvaardiging van maatschappelijke stromingen in Vught zit, de programmering bepaald. De gemeenteraad moet adviseren of dit PBO een adequate samenstelling heeft. Voorzitter Jo van Dinther heeft in een brief de raad medegedeeld dat het hele PBO is opgestapt. Hiermee voldoet de Avulo niet meer aan een belangrijke eis in de wet. Zij heeft dan maximaal 4 maanden de tijd om een nieuwe PBO voor te stellen en deze moet opnieuw door de Gemeenteraad worden beadviseerd.

Raad spreekt zich uit.

In de raadsvergadering van 27 juni jl heeft de fractie van PvdA-GroenLinks de situatie van de Avulo geagendeerd en het College onder meer gewezen op de noodzaak het opstappen van het PBO aan het Commissariaat voor de Media te melden. Pas daarna start immers de periode van 4 maanden en kan de raad nieuw advies uitbrengen over een eventueel nieuw voorstel.

Tevens werd het College opgeroepen om er op toe te zien dat de Avulo vanaf 1 julli blijft voldoen aan de subsidievoorwaarden voor het bedrag van 60.000 euro dat zij jaarlijks ontvangen. Tenslotte kaartte de fractie aan om het proces van een nieuwe gunning na afloop van de huidige zendmachtiging tijdig op te starten begin 2020 en te bekijken of er nieuwe eisen aan dergelijke organisaties gesteld kunnen worden.

De motie van de fractie werd mede ondersteund door Gemeentebelangen, D66 en CDA en kon op een ruime meerderheid (excl. de SP) rekenen.

College aan de slag.

Wethouder van der Ven dankte de fractie voor het initiatief. De Gemeente was niet bekend met de noodzaak het opstappen van de PBO te moeten melden bij het Commissariaat en heeft dit direct gedaan in de aanloop naar de raadsvergadering toe. Ook de andere onderdelen van de motie zullen door het College worden uitgevoerd zo zegde de wethouder toe in het belang van een goed functionerende lokale omroep die de burgers van Vught informatie verschaft van een goede kwaliteit.

Ondertussen hebben de opgestapte vrijwilligers laten weten zelf aan de slag te gaan eind september met een nieuw initiatief via internet. De fractie zal ook die ontwikkeling met belangstelling volgen!

Lucas Middelhoff

Dé beuk eindelijk op monumentale- en waardevolle bomenlijst

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 22-06-2019 15:00

De beuk is gered. Zoals in andere stukje op deze website is te lezen is daar een heel proces aan vooraf gegaan. De uitkomst van dit proces is dat de boom mag blijven staan en dat de verkeersplannen aangepast worden aan de boom. Dat vinden wij de goede volgorde, zo zien wij het graag. Maar we wilde de beuk niet alleen redden voor nu maar wilde ook voor de toekomst voorkomen dat de beuk zou kunnen sneuvelen bij nieuwe plannen. Daarom zijn we nog een stapje verder gegaan en zijn we blij dat het college onze motie om de beuk op te nemen op de lijst monumentale- en waardevolle bomen heeft uitgevoerd.

In de raadvergadering van 13 december heeft PvdA-GroenLinks een motie ingediend om de beuk op de monumentale- en waardevolle bomenlijst te plaatsten. Hier had de beuk natuurlijk al lang op moeten staan, de actualiseren van de lijst heeft lang op zich laten wachten. Gelukkig is er nu een wethouder die het behoud van bomen wel hoog op zijn prioriteitenlijstje heeft staan en is de motie vlot uitgevoerd. Het college is zelfs nog een stap verder gegaan en heeft naast de beuk 15 andere bomen opgenomen op de geactualiseerde lijst.

Met een plekje op de lijst hebben de bomen een hoge beschermingswaarde. Bij planvorming is inpassing het uitgangspunt. Ook bomen die beeld- of structuur bepalend zijn hebben een hoge beschermingswaarde. Voorafgaande aan planvorming worden via een IOB randvoorwaarden meegegeven om de bomen duurzaam in te kunnen passen.

Inmiddels zijn de werkzaamheden op het Maurickplein bijna gerond en is de weg prachtig om de beuk heen gelegd en door zijn plek op de monumentale- en waardevolle bomenlijst kan hij daar nog lang blijven staan. We zijn blij dat we definitief kunnen zeggen: eind goed, al goed!

Karin Sprik

Open Inloop PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 21-06-2019 05:57

Op dinsdag 25 juni houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in café Oud Zuid aan het Marktveld.

Tijdens deze Open Inloop wordt de agenda van de raadsvergadering van 27 juni besproken waarin de Kadernota 2020 het belangrijkste agendapunt is.

De “Open Inloop” is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

Een blog van de wethouder

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 20-06-2019 13:47

Een jaar geleden startte Toine van de Ven met zijn nieuwe functie als wethouder. Na de installatie op 7 juni, was vrijdag 8 juni zijn eerste echte werkdag. Hij begon toen ook met zijn blog: Een blog van de wethouder. Hierop neemt hij je mee en geeft een kijkje in zijn werkzaamheden en ervaringen als wethouder. De blog is de te vinden op www.toinevandeven.nl.

Zijn laatste blog gaat over 1 jaar wethouderschap, een mooi moment om even terug te blikken en te reflecteren op zijn ervaringen.

Toine van de Ven

Karin Sprik 2019-06-20T15:48:26+02:00 juni 20th, 2019|

FacebookTwitterLinkedinRedditTumblrGoogle+PinterestVkEmail