Nieuws van politieke partijen over Stadsbelangen inzichtelijk

46 documenten

Ouderen en eenzaamheid in Delft

Stadsbelangen Stadsbelangen GroenLinks VVD D66 PvdA Delft 05-09-2019 15:22

Al jaren weten we dat in ons land en zeker ook in Delft de vergrijzing hard toeneemt. De wijk Tanthof bestaat bijvoorbeeld uit 70% 65-plussers. In ons verkiezingsprogramma stond, dat het goed zou zijn om een wethouder voor Ouderen in het leven te roepen in Delft. De huidige coalitiepartijen wilden dit niet, maar nu komt het college ineens tot de conclusie dat er veel ouderen in onze stad zijn, die vereenzamen. Een probleem oplossen, dat het college en de coalitiepartijen Groen Links, STIP, PvdA en D66 in de afgelopen jaren zelf hebben veroorzaakt.

Stadsbelangen Delft geeft al jaren aan, dat Ouderenbeleid alleen lukt als je de doelgroep en hun vertegenwoordigers er stevig bij betrekt. Nu komt het college met het idee om 100 tablets uit te delen om eenzaamheid tegen te gaan. De ouderen kunnen dan zo uit hun isolement komen, stelt het college. Hebben we dan maar 100 ouderen in onze stad die vereenzamen? En welke oudere krijgt dan wel een tablet en wie niet?

Delft heeft een bedrag van € 150.000,– van het rijk gekregen om de eenzaamheid van ouderen op te lossen. Omdat het toch een extraatje vanuit het rijk is, denkt men dit simpelweg op deze manier uit te geven. Stadsbelangen Delft heeft gezegd dat het niet uitmaakt of het nu rijksgeld is of gemeentelijk budget. Het gaat om de doelgroep en hoe je effectief het geld kunt inzetten. En dat was het voorstel van 100 tablets niet.

Stadsbelangen Delft heeft aangegeven dat er betere manieren zijn om het bedrag te besteden. Zo zou er veel meer contact moeten komen met sportclubs in Delft. Dat was nog een toezegging van oud PvdA wethouder de Prez, die deze toezegging niet is nagekomen. Wij hebben hier de huidige wethouder op gewezen. Gelukkig wilde wethouder Schrederhof wel iets met dit idee daadwerkelijk doen. Afwachten maar.

In 2011 was in de Wippolder een schitterend goed lopend 55 plus centrum de Wipmolen. De Wipmolen zat bomvol met ouderen die uit omliggende wijken ook met regiotaxi gebracht werden. Omdat men vond dat dit 55 plus centrum ook in het buurthuis kon, werd toen de huur opgezegd, ondanks 1380 handtekeningen van mensen die tegen de sluiting van de Wipmolen waren. Een gemiste kans, want als he eenzaamheid tegen wilt gaan, moet je dit soort gelegenheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten niet sluiten.

Een motie destijds van Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en toen nog oppositie partij VVD werd met grote meerderheid weggestemd, dus sluiting van dit 55-plus centrum werd een feit.

Nu een aantal jaren later komt de bal terug want hoe komen we in contact met deze voor ons belangrijke doelgroep? Stadsbelangen Delft is nog steeds groot voorstander van in elke wijk een 55 plus centrum of als onderdeel van een totaal programma zodat we deze doelgroep weer serieus nemen en ook bereiken. Bovendien is dat een betere manier om eenzaamheid tegen te gaan in plaats van 100 tablets uitdelen en € 150.000,– over de balk smijten.

Fractie Stadsbelangen Delft

Gemeentesecretaris buitenspel gezet?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 28-08-2019 08:58

Het onverwachte besluit van het college om de gemeentesecretaris een jaar voor zijn pensionering ineens een andere functie te geven, heeft bij onze fractie vragen opgeroepen. Een vreemd besluit van het college. Vandaar dat wij hierover schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college.

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders

Betref: schriftelijke vragen inzake situatie gemeentesecretaris

Graag wil onze fractie meer informatie hebben over de gang van zaken rond het besluit van het college om de huidige gemeentesecretaris een jaar voor zijn pensionering te vervangen. Dit roept de nodige vragen op. Zeker omdat van de ambtelijke organisatie mag worden verwacht, met de gemeentesecretaris als hoogste ambtenaar, dat het college wordt geadviseerd over versterking van de bestuurlijke en financiële positie van Delft. Daar is naar onze mening geen apart gecreëerde functie van strategisch adviseur voor het college nodig.

Wat is de werkelijke reden dat de gemeentesecretaris nu, zoals het lijkt, op een zijspoor wordt gezet? Het zou toch meer voor de hand hebben gelegen dat de gemeentesecretaris gewoon tot aan zijn pensionering in november 2020 zijn werkzaamheden blijft doen en medio 2020 naar vervanging wordt gezocht? Graag een duidelijke reactie hierop.

Van een ambtelijke organisatie mag toch so wie so worden verwacht dat men het college van B&W strategisch adviseert over de bestuurlijke en financiële positie van Delft? Een gemeentesecretaris is toch al vanuit zijn functie adviseur van het college? Waarom is hiervoor dan een aparte gecreëerde functie van strategisch adviseur nodig?

Is het niet vreemd dat de hoogste ambtenaar en in die hoedanigheid de belangrijkste gesprekspartner van het college nu strategisch adviseur wordt, waarbij verkregen adviezen van een adviseur minder gewicht hebben dan adviezen van een gemeentesecretaris (hoogste ambtenaar) en in deze nieuwe constructie adviezen door het college simpel terzijde kunnen worden geschoven?

Welke beloning geldt voor een strategisch adviseur van het college? Dat kan toch niet dezelfde beloning zou als voor een gemeentesecretaris? Zo ja, waarom?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Waarom makkelijk als het moeilijk kan?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 13-08-2019 11:19

Terwijl de grote meerderheid van de Delftse politieke partijen nog steeds zwijgt, suddert de zaak van Sjoerd S nog voort. Stadsbelangen Delft volgt deze zaak vanaf het begin zeer nauw en heeft diverse keren schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over deze ernstige fraudezaak.

Stadsbelangen Delft heeft besloten om de rechtszaak van Sjoerd S. af te wachten en het nu vooral aan de juristen en de rechter over te laten. Dat Sjoerd S. voor de rechter komt is duidelijk en als hij schuldig wordt bevonden, dan komen we er wellicht op terug maar dan op politiek niveau.

Voor Stadsbelangen Delft wordt de zaak steeds ingewikkelder omdat, zoals in het AD Delft staat, de advocaat van één van de slachtoffers duidelijkheid wil van de gemeente over wanneer exact de samenwerking met Sjoerd S. werd opgezegd. Aan onze fractie gaf het college een ander antwoord naar aanleiding van onze schriftelijke vragen dan aan de advocaat van één van de slachtoffers. Wij gaan ervan uit dat de antwoorden van het college aan onze fractie kloppen, want anders wordt het wel een heel vreemd en onacceptabel verhaal.

Stadsbelangen Delft heeft ook geprobeerd om deze zaak openbaar te bespreken, maar het college heeft op dit dossier tot onze verbazing geheimhouding opgelegd. Dat neemt niet weg dat deze geheimhouding niet voor eeuwig opgelegd kan worden. Uiteindelijk komt de informatie die nodig is om deze zaak goed te kunnen bespreken vanzelf. Al is het via een omweg. Maar daar staat Delft om bekend, want waarom zou je het makkelijk doen als het ook moeilijk kan.

Wordt vervolgd!

Stadsbelangen Delft

Gaat het goed met Delft?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 12-07-2019 19:44

Wij zijn nu meer dan een jaar verder na de spannende verkiezingsstrijd in 2018. U kunt zich ongetwijfeld nog een deel van alle prachtige verkiezingsbeloften herinneren van de diverse politieke partijen in Delft. Wat zou men het allemaal toch beter gaan doen en vooral luisteren naar onze inwoners. En niet alleen luisteren, maar ook handelen! Maar als we naar de verschillende publicaties kijken in bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad of Delft op Zondag in de afgelopen periode, word je toch niet vrolijk.

Zo maar wat voorbeelden uit publicaties in de afgelopen maanden:

12 februari, AD,

‘Woningnood is nergens zo groot als in deze stad’ (enorme toename van de 50 plus huishoudens zorgt voor extra krapte),

13 februari AD,

‘Kritiek op Avalex zwelt aan’ (onvrede over het nieuwe inzamelen in de wijken Olofsbuurt en Westerkwartier),

14 februari,

AD ‘Gasthuisplaats als “groene oase” heeft geen prioriteit’,

(college vindt de bouw van 15 000 woningen en grote projecten belangrijker?

15 februari AD,

Oud-wethouder ontkent alle beschuldigingen (zij stelt: malaise financiële winkel Delft is mij niet aan te rekenen – maar de vraag is: aan wie dan wel ?).

Maar in maart 2019 gaat het vast beter……………of niet?

2 maart AD,

‘Delft afgelopen jaar iets onveiliger’(minder voertuigcriminaliteit maar meer inbraken in woningen en schuurtjes),

6 maart AD,

‘Duizenden Delftenaren binnenkort zonder arts’ (praktijk kan geen vervangers vinden).

7 maart AD,

‘School in ons park dat is idioot’ (veel verzet tegen kulverhaal),

10 maart Delft op Zondag

, ‘Delft worstelt met de organisatie en opvang van “verwarde ”personen’,

11 maart AD

, ‘Trap op de rem bij het omgekeerd inzamelen’ (Avalex moet de kritiek op het afvalbeleid eindelijk is serieus nemen en inzetten op nascheiding),

15 maart AD,

‘Parkeerkaart is te duur voor gehandicapten’. Het huidige parkeerbeleid jaagt ook de thuiszorg op hoge kosten,

22 maart AD,

‘Rode Loper laat weer op zich wachten (Verbeterplan binnenstad),

23 maart AD

, ‘Slachtoffers van een businesscase (gaat hierbij over de sloop van de witte huisjes in het Heilige Land),

27 maart AD,

‘Zwemmers moeten straks uitwijken naar omliggende baden’, omdat huidige zwembaden eerder worden gesloten dan een eventueel nieuw zwembad wordt geopend,

30 maart AD,

’Binnenstad raakt ook met de deelfiets overvol’ (proef met MOBIKE wordt na de zomer geëvalueerd).

Wordt het dan leuker in april van het jaar 2019?

7 april Delft op Zondag,

‘Bomenwijk is verdeeld over parkeerproblematiek’,

15 april AD

, ‘Gemeente worstelt met overlast van studenten’ (Maar niet alleen gemeente, vooral bewoners in de binnenstad en oude wijken worstelen namelijk al vele jaren met de studenten (geluidsoverlast en heel veel fietsen),

19 april AD,

‘Bewoners zijn overlast geparkeerde fietsen zat’ (gestrande ambulance in Olofsbuurt is de druppel), de wethouder lijkt weinig te bewegen om de knelpunten, waar het gaat om veiligheid adequaat op te lossen

Zou het in mei 2019 dan wel beter gaan?

2 mei AD,

‘Negatief zwemadvies voor waterspeeltuinen’ (Vrijwilligers hebben al maatregelen genomen,

4 mei AD,

‘Woede over de woontorens bij Zuideinde langs de Schie’ (Omwonende voelen zich gepiepeld door de gemeente en ontwikkelaar),

7 mei AD,

‘TU Delft trapt op de rem, overbevolking dreigt’.

8 mei AD,

‘Geen schikking Delft naar de slachtoffers van Sjoerd S. (gemeente weet niet of foute belastingadviseur is gescreend),

16 mei AD,

‘Woede over schrappen buslijnen in Delft’ (Delfthopper niet echt een klantvriendelijk alternatief).

Natuurlijk is niet alles slecht in onze stad en het college zal zeker haar best doen, maar vrolijk word je er niet van. De mensen die in 2018 op partijen hebben gestemd met de verwachting dat de coalitiepartijen rekening zouden houden met de wensen en verlangens van onze inwoners zullen toch een ander beeld hebben van de bereikte resultaten van dit college. Het rapportcijfer is tot op heden ruim onvoldoende.

Geen enkele actie is zichtbaar, waaruit blijkt dat dit college probeert lastenverlichting voor onze inwoners te realiseren, maar wel een enorme lijst met dure projecten waar geen geld voor is. De rekening daarvan komt straks natuurlijk terecht bij onze inwoners.

Het college heeft nog even te gaan en kan het rapportcijfer nog verbeteren. Voorwaarde  is wel, dat het college inzet op wat onze inwoners willen. Niet alleen luisteren en voor kennisgeving aannemen, maar daar ook naar handelen. Dan heb je echt GOUD in handen! Zo moeilijk is dat niet.

Voor de troepen uit….!

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 25-06-2019 10:04

Het is al jaren gebruikelijk dat aan fracties wordt gevraagd, voordat de Algemene Beschouwingen worden gehouden, alvast een reactie te geven in de stadskrant op Begrotingen en Kaderbrief.

Stadsbelangen Delft heeft nu vooraf geen inhoudelijke reactie gegeven op de Kaderbrief in de stadskrant. Het is ook raar om voor de gemeenteraadsvergadering alvast het standpunt van jouw fractie kenbaar te maken. Iedereen weet het standpunt van de desbetreffende fractie dan al voordat de vergadering plaatsvindt. Dan heeft het voor inwoners ook geen nut om op de publieke tribune bij de vergadering aanwezig te zijn. De standpunten zijn immers vooraf al bekend.

Stadsbelangen Delft vindt het prima dat de stadkrant aandacht besteed aan standpunten van fracties, maar niet voordat de betreffende gemeenteraadsvergadering heeft plaatsgevonden.

Het ligt meer voor de hand dat standpunten pas na de gemeenteraadsvergadering in de stadskrant worden gepubliceerd. Fracties kunnen dan ook een reactie geven op wat andere fracties tijdens de Algemene Beschouwingen hebben gezegd.

Onze fractie zal voor dit onderwerp aandacht vragen in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg dan wel presidium.

Stadsbelangen Delft

Algemene Beschouwingen n.a.v. Kaderbrief

Stadsbelangen Stadsbelangen PvdA Delft 21-06-2019 09:28

Voorzitter, leden van de raad, webcam kijkers en aanwezigen op de publieke tribune, In de Kaderbrief staat dat de stadsschuld op dit moment 401 miljoen euro bedraagt, maar het college stelt dat de financiële positie van Delft op zichzelf gezond te noemen is. Als er vanavond in deze raadszaal iemand is, die dat gelooft, mag hij of zij blijven zitten.

Voorzitter, bij Algemene Beschouwingen is het gebruikelijk om vooruit te kijken, maar een korte terugblik hoort daar zeker bij. Het is nu ruim een jaar geleden dat dit college aantrad. Wat is onze fractie opgevallen.

Een college dat vooral positiviteit uitstraalt, grote ambities heeft en doet alsof Delft heel veel goud in handen heeft. De miljoenen aan voornemens om investeringen te doen vliegen ons om te oren. Het college oogt daadkrachtig in het bedenken van plannen, maar is tot op heden weinig daadkrachtig in de uitvoering van plannen. Het college heeft immers geen miljoenen om uit te geven en hoopt vooral dat andere partijen de plannen van dit college willen financieren en dat is nog lang niet zeker. Een risico dus, want je maakt je als stadsbestuur kwetsbaar als je afhankelijk wordt van andere partijen. Immers wie betaalt………bepaalt.

Opvallend dat behalve grote ambities en mooie woorden wij nog vrij weinig gezien hebben van dit college. Of het moet zijn dat het college haar PR goed op orde heeft met allerlei pret foto’s in de pers. Of dat het college er alles aan doet om de TU en onze studenten te plezieren. Er wordt zelfs over een tweedeling gesproken tussen de TU, studenten en onze bewoners van Delft. Ongepast en bovendien heeft onze fractie een ander beeld als het gaat over tweedeling in onze maatschappij. Onze gouden stad is veel meer dan alleen de TU en studenten. Is het college op dit punt nog wel in balans?

Het uitgeven van 13 miljoen voor de Gelatinebrug lijkt weer een cadeautje voor studenten. Nog geen definitief plan, maar een denkrichting. Het college wil voor die denkrichting de miljoenen alvast hebben. Onze fractie noemt dat selectief geld uitgeven. Wij willen geen halve plannen voorgelegd krijgen. Overigens voor 13 miljoen kan voor andere activiteiten veel meer gedaan worden, zoals het bloemencorso, vuurwerkshow of voor gezond zwemwater. De PvdA maakt zich er ineens druk over. Gelukkig, maar in de afgelopen jaren hebben wij dit probleem herhaalde malen onder aandacht gebracht en toen bleef de PvdA stil.

Denk eens aan onze inwoners en zet eens een keer in op lastenverlaging in plaats van in te zetten op allerlei dure ogenschijnlijke onhaalbare projecten, waarvan de rekening straks weer bij onze inwoners komt te liggen. Het college geeft aan, dat Delft op de 2e plek van de ranglijst als duurste gemeente staat. Er staat gelukkig nog net geen smiley bij. Doe daar eens wat aan!

Voorzitter, het college geeft in de Kaderbrief een doorkijk naar de energietransitie met als uitgangspunt: Delft energie neutraal. Een loket waar mensen terecht kunnen met vragen en informatie kunnen krijgen, is natuurlijk prima. Dat neemt niet weg dat Stadsbelangen Delft als het gaat om de energietransitie blijft inzetten op realistische doelstellingen. Doe wat haalbaar en betaalbaar is, want zolang er geen muur om onze stad staat of een dak boven de stad is de kreet Delft energie neutraal alleen een papieren kreet.

Stadsbelangen Delft wil in ieder geval dat de eventuele opbrengst, als de aandelen van Eneco daadwerkelijk worden verkocht, niet volledig wordt besteed aan energiedoelstellingen. Er zijn nog veel meer zaken in Delft die budget vragen. Daar komen we later nog over te spreken.

Het college stelt dat er beperkte financiële ruimte is en dat men meer financiële ruimte wil vinden. Koop dan niet voor 1 euro grond van de TU om vervolgens 1,45 miljoen kosten te maken, zoals bij Gele Scheikunde het geval is. Gele Scheikunde en het EWI-gebouw zijn overigens bij uitstek kansen om daar studentenwoningen te realiseren.

Het college wil meer bedrijfsruimte creëren. Schie-oevers was daarvoor een uitgelezen kans, maar het college verkwanselt de kans om op die plek meer bedrijfsruimte te creëren. Het college zet liever in op woningen op die plek. Je kunt wel roepen dat bewoners vooraf worden geïnformeerd, dat er bedrijven aanwezig zijn, maar uiteindelijk zullen, als bewoners overlast ervaren, ondernemers aan het kortste eind trekken. Zo simpel is het. Dat gaat straks ook plaatsvinden bij de nieuwe LAGA-plek.

Nog steeds is het onze fractie een doorn in het oog hoeveel geld er wordt uitgegeven aan externe inhuur. Wij vragen hier al jarenlang aandacht voor.  In Delft was dat in 2018 maar liefst 18 miljoen euro. Je kunt wel blijven volhouden, dat je externe kennis nodig hebt, omdat je dat niet beschikbaar hebt in jouw organisatie, maar je kunt er ook over nadenken hoe je die kennis als onderdeel van jouw organisatie vast in huis kunt halen en blijvend kunt gebruiken.

Nog steeds wordt ingezet om 15.000 extra woningen. Dat betekent ca. 30.000 meer inwoners. Wil je dat als stad? Delft is een zeer compacte stad. 15.000 woningen extra betekent heel veel extra als het gaat om leefbaarheid, veiligheid en mobiliteit. Of het gaat ten koste van groen. Delft moet inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Opvallend weer voorzitter, dat bij het Sociaal Domein wederom gesproken wordt over doelmatiger werken, kostenbewustzijn en resultaatgericht. Terugkerende kreten die wij al jaren in stukken tegenkomen. Het oogt mooi op papier. De vraag is: wanneer gaan we eens daadwerkelijk een keer doelmatiger werken met kostenbewustzijn en resultaatgericht zijn. Hetzelfde als het gaat om aandacht voor onderhoud en beheer. Daar valt het nodige aan te verbeteren en niet alleen in onze binnenstad. Kijk ook eens in andere wijken. Dus tijd voor handen uit de mouwen in plaats van mooie zinnen opschrijven.

Hoewel de problematiek rond verpleeghuizen een verantwoordelijkheid is van overheid, vindt Stadsbelangen Delft dat een lokale overheid zich ook met dit probleem actief moet bezighouden. Een wachttijd van twee jaar zoals bij de Bieslandhof het geval is, waar 6 weken de norm is, is onacceptabel.

Mooi dat het college de bereikbaarheid per fiets wil bevorderen, maar los eerst eens het huidige fietsoverlast probleem op. De stallingscapaciteit is zwaar ‘onder de maat’. Het probleem met de oranje fietsen wordt alleen maar groter. Delft fietsstad is prima, maar dit promoten en geen plek hebben om je fiets neer te zetten, vergroot het overlast probleem. Voor de goede orde: het feit dat je een actueel probleem benoemt, betekent niet dat Stadsbelangen Delft tegen fietsen is.

De tarieven van parkeergarages en inwoners met een jaarabonnement zijn te hoog. Dat leidt tot veel lege plekken. Verleidt de automobilist door de tarieven in de parkeergarages te verlagen en de tarieven op straat te verhogen. Dat zorgt voor verhoging van de bezettingsgraad in de parkeergarages en meer inkomsten en dus meer ruimte op straat voor de fietser. Of misschien een idee om ruimte voor fietsenstallingen in parkeergarages te realiseren tegen een kleine vergoeding.

Stadsbelangen Delft vindt dat de wijk Buitenhof nu eindelijk eens van het predicaat aandachtwijk af moet. Ook dit jaar wordt ruim 7 ton in deze wijk gepompt, waaronder een projectleider die twee ton kost. Er is genoeg werk in andere wijken die ook met problemen te kampen hebben, zoals de Wippolder en de omgeving Foreestweg. Het wordt tijd voor een daadkrachtig welzijnsbeleid voor de hele stad.

We weten dat er een forse vergrijzing plaats vindt en dat in wijken zoals Tanthof 65% en meer boven de 65 jaar is. Ouderen willen best kleiner gaan wonen, maar hun ruime woning verlaten betekent hogere woonlasten. Ouderen willen niet op gezadeld worden met een torenhoge huur zodat ze gevangenen worden in toeslagen en dergelijke. We weten dat er ouderen zijn die mee willen werken, dus speel daarop in vraag hoe zij dit zien en maak er beleid voor.

Bij de verdere uitwerking van de Kadernota naar de begroting voor volgend jaar, wil onze fractie activiteiten terugzien die betrekking hebben op reële haalbare en vooral betaalbare complete plannen vooral op het gebied van de energietransitie, lastenverlaging, aandacht voor wijken, aanpak fietsoverlast, ouderen en sport.

Tenslotte voorzitter, stop eens met de besluiteloze ping-pong kreten als we gaan het onderzoeken, we komen erop terug, we moeten het nog eens evalueren, het wordt in de Kadernota of in de Begroting geregeld. Daar kopen onze inwoners niets voor. Wees daadkrachtig in uitvoering is ons advies.

Bij de verdere uitwerking van de Kadenota geven wij het college als tip mee: ‘Bedenk, wat er niet is, is er niet!’

Fractie Stadsbelangen Delft

Geheimhouding is niet transparant!

Stadsbelangen Stadsbelangen D66 Delft 21-05-2019 19:51

Van een lokale overheid mag transparantie worden verwacht. Het onnodig opleggen van geheimhouding helpt daar niet bij. Dat is naar onze mening ook het geval inzake de kwestie Sjoerd S. Vandaar dat onze fractie hierover vandaag schriftelijke vragen heeft gesteld. Deze kwestie vraagt om een open publiekelijk debat, omdat gevolgen van besluiten van het college, ook vanuit het verleden, daarin thuishoren.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 21 mei 2019

Betreft: geheimhouding brieven nummer 1913226 en 1912227 inzake de situatie rond Sjoerd S.

Geacht college,

In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei 2019 werd geheimhouding van een tweetal brieven (nummers 1913226 en 1912227) inzake de kwestie Sjoerd S. door de gemeenteraad bekrachtigd.

Onze fractie heeft, net als de D66 fractie, in genoemd raadsvergadering door middel van een stemverklaring aangegeven tegen geheimhouding te zijn van genoemde brieven. Deze kwestie vraagt om een open publiekelijk debat, omdat gevolgen van besluiten van het college, ook vanuit het verleden, daarin thuishoren. Daarnaast gaat het hierbij niet zozeer om de individuele casus op zichzelf te bespreken, maar wel om duidelijkheid te krijgen over de handelswijze van het college in de afgelopen jaren bij deze situatie.

Onze fractie heeft contact opgenomen met de advocaat van cliënte en de advocaat heeft ons per e-mail het volgende laten weten:

Verzonden: maandag 13 mei 2019 16:35:40

Onderwerp: inzake mevrouw – geschil met het college van B&W; aansprakelijkheidskwestie

Geachte heer Stoop,

Hierbij bericht ik u namens cliënte dat zij geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de volgende stukken:

de aansprakelijkstelling van de zijde van cliënte d.d. 25 februari 2019;

het e-mailbericht van de advocaat van de Gemeente Delft,

de brief van , werkzaam bij Centraal Beheer, van 2 mei 2019.

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Onze fractie heeft bedoelde brieven inmiddels van de advocaat van cliënte toegestuurd gekregen. Dat neemt niet weg dat wij ons vooralsnog zullen houden aan het besluit van de gemeenteraad inzake de geheimhouding. Graag zien wij echter dat het college de geheimhouding opheft en de gemeenteraad de bekrachtiging in de komende raadsvergadering herroept. Dit maakt een open publiekelijk debat mogelijk.

Wij hebben wij de volgende vragen:

Waarom meent het college geheimhouding te moeten opleggen op bedoelde brieven?

Nu de advocaat van en namens cliënte aangeeft geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van genoemde brieven, vragen wij u de geheimhouding van deze brieven met spoed op te heffen, zodat er een publiekelijk debat kan plaatsvinden over deze kwestie.

Zo nee, waarom niet?

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat van een lokale overheid transparantie mag worden verwacht. Het onnodig opleggen van geheimhouding helpt daar niet bij. Graag vernemen wij met spoed uw reactie.

Dan de werkwijze van de bekrachtiging in het algemeen. Het blijft vreemd dat het Presidium het voorstel voor de bekrachtiging aan de raad doet, terwijl daaraan voorafgaande de geheimhouding door het college wordt opgelegd. Dit is gebruikelijk in Delft, maar ik wil voorstellen dat in de toekomst het college het concept-raadsvoorstel voor bekrachtiging maakt (in afstemming met de griffie). Dit voorstel graag inbrengen in het Presidium en fractievoorzittersoverleg.

Met vriendelijke groeten,

namens de fractie Stadsbelangen Delft

De Eneco huid verkopen voordat……..??

Stadsbelangen Stadsbelangen GroenLinks VVD CDA ChristenUnie Delft 17-05-2019 20:04

Een bijzondere discussie in de gemeenteraad over een motie met betrekking tot de eventuele verkoop van de aandelen van Eneco. Een motie van STIP en Groen Links, mede ingediend door het CDA en de ChristenUnie, werd door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Niet alleen een bijzondere discussie, maar ook een bijzondere motie waarin deze partijen geld, dat er nog niet is, al willen gaan verdelen. Althans dat lijkt de strekking van de motie. Bovendien willen deze partijen alvast piketpaaltjes slaan. Als de aandelen worden verkocht, wordt het geld uitgeven zoals staat aangegeven in het coalitieakkoord. Dat moet leidend zijn vinden deze partijen. Vreemd dat partijen als het CDA en de ChristenUnie, die geen ondertekenaars zijn van het coalitieakkoord, het hiermee eens zijn.

De coalitie wil namelijk de opbrengst volledig inzetten voor het energietransitiefonds, zo staat in de motie. Kennelijk was de VVD dat vergeten gezien hun bijdrage gisteren in de gemeenteraad. De VVD had toch ook het coalitieakkoord ondertekend? Dat een eventuele opbrengst voor een gedeelte aan transitiedoeleinden wordt besteed, is zeker geen slecht idee, maar er zijn ook andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het Sociaal Domein, waar je aan kunt denken als het gaat om besteding van de opbrengst. Tenminste als de aandelen worden verkocht en Delft hieraan meedoet.

Het blijft een rare gang van zaken en volgorde. Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tegen verkoop van de aandelen van Eneco. Als de gemeenteraad vindt dat die beslissing teruggedraaid moet worden, zal dus eerst deze vraag opnieuw voorgelegd en beantwoord moeten worden. Als dat leidt tot een positieve beslissing tot verkoop, dan pas ga je kijken wat je met de opbrengst gaat doen. Dus als het geld van de verkoop daadwerkelijk is ontvangen.

Nu willen partijen de huid al verkopen voordat de beer geschoten is. Al eerder gaven we aan dat zowel college als coalitie de conclusies van het onderzoek Grote Projecten, waaruit lessen getrokken zouden worden vanuit het verleden, kennelijk alweer vergeten zijn. Een groot deel van de gemeenteraad dus ook. Simpel gezegd: we gaan op de oude voet gewoon verder alsof er niets is gebeurd met alle risico’s vandien.

Het domste wat je kunt doen. Geld alvast verdelen dat er niet is. Laat de gemeenteraad eerst maar opnieuw een beslissing nemen over al dan niet verkoop van de aandelen. En als dat besluit positief is en de aandelen zijn daadwerkelijk verkocht, dan pas is de volgende stap aan de orde. Namelijk: de besteding van de opbrengst. Dat is volgens Stadsbelangen Delft de enige juiste volgorde.

Deze discussie krijgt zeker een vervolg.

Fractie Stadsbelangen Delft

Kabinet lak aan lokale partijen

Stadsbelangen Stadsbelangen D66 GroenLinks VVD CDA Delft 15-05-2019 13:27

De

gevestigde landelijke partijen en diverse achtereenvolgende kabinetten blijven lak hebben aan de rechten van lokale stadspartijen. Ook dit kabinet en minister Kasja Ilongren van D66 lijken er alles aan te doen om de verbetering van de lokale democratie en subsidiering van lokale stadspartijen bewust te vertragen. Wij attendeerden al eerder op deze problematiek. Zie ook onze eerdere bijdragen uit 2009 en 2013 (onderstaande links).

http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=1470

http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4691

Minister Ilongren wil een verbetering voor lokale stadspartijen pas regelen in de Wet op de politieke partijen (WPP). Dit kan nog wel een aantal jaren duren en dat betekent dat lokale stadspartijen voorlopig achtergesteld blijven in vergelijking met de gevestigde (landelijke) partijen. Van kansengelijkheid is dus voor lokale partijen voorlopig geen sprake. En dat van een D66 minister. De partij die zogenaamd voor democratie staat. Kennelijk alleen als het om D66 gaat. Overigens geldt dit ook voor partijen als de VVD, het CDA, SP, Groen Links en de PvdA. Zij voelen zich op lokaal niveau kennelijk bedreigd door lokale partijen.

De gevestigde orde heeft dus lak aan lokale stadspartijen, die vertegenwoordigd worden door de Vereniging voor Plaatselijk Politieke Groeperingen (VPPG). Ca. 33% van alle raadszetels in Nederland worden bezet door lokale groeperingen. Ook in Delft STIP (6 zetels), Onafhankelijk Delft (5 zetels) en Stadsbelangen Delft (2 zetels) is totaal 13 van de 39 raadszetels.

De VPPG vecht al 30 jaar voor verbetering van de lokale democratie en subsidiering van de lokale stadspartijen. En dat is tegen het zere been van de landelijke politieke partijen. Daarop zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG ) in 2016 gestart met een actie om de VPPG als belangenbehartiger van de raadsleden van lokale stadspartijen het werk onmogelijk te maken. De VPPG moest daarvoor naar de rechter en bij rechterlijke uitspraak is nu vastgelegd dat de VPPG wel degelijk een beroepsvereniging is en niet een politieke partij of een aan een politieke partij gelieerde organisatie. Het kabinet legt zich daarbij echter niet neer en zet haar strijd tegen de lokale stadspartijen door via een WPP.

Overigens is gebleken dat in het land veel griffiers, zonder de instemming van de raadsleden, hele gemeenteraden lid maakten van de door de landelijke partijen gedomineerde beroepsvereniging voor raadsleden. In Delft is dat gelukkig niet het geval.

In ieder geval steunt onzer fractie de wijze waarop de VPPG opkomt voor de belangen van de lokale democratie en de lokale stadspartijen. Onze fractie zal zeker op een gepast moment op dit onderwerp terugkomen in onze gemeenteraad.

Fractie Stadsbelangen Delft

LAGA eigen broek ophouden

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 10-05-2019 08:24

Het blijft opmerkelijk dat het college, als het gaat om de TU of studenten, alles in het werk stelt om probleemloos aan hun wensen te voldoen. Recentelijk nog bij het dossier Gele Scheikunde (1,45 miljoen), waarbij STIP-wethouder Vollebregt beweerde dat de grond meer waard zou worden, terwijl de waarde van de grond was vastgesteld op ruim 8 ton. Schoon wel te verstaan. Of de grondruil bij het Haring terrein, of het doordrukken van de naam station Delft Campus in plaats van gewoon station Delft Zuid. En nu ook bij de uitbreidingswensen van LAGA op een andere plek in onze stad. Maar tegen welke prijs?

Het college lijkt weer vrolijk, net als voor de financiële crisis, volop te speculeren met grond. Een activiteit die een lokale overheid niet moet willen. Onze fractie vraagt zich af of de conclusies van het onderzoek Grote Projecten nog op het netvlies staan van het college. We zouden toch geleerd hebben van het verleden? Het lijkt wel of het college doorgaat op de weg van voor de financiële crisis. Ja, het gaat gelukkig beter met Delft, naar Delft heeft ook nog een flinke schuld af te lossen. Het is goed om dat laatste vooral te blijven realiseren.

Een wel heel toevallig proces rond LAGA. Destijds wilde LAGA uitbreiden op de Nieuwe Laan. Dat leidde tot veel emotie bij bewoners in de omgeving. Het toenmalig college onder aanvoering van achtereenvolgens STIP-wethouders Guldemond en Förster hebben nooit stelling genomen tegen de voorgenomen uitbreiding op de Nieuwe Laan. Weliswaar was vanuit het college toen nog geen definitief akkoord gegeven, maar de wil om de plannen van LAGA op de Nieuwe Laan mogelijk te maken ondanks protesten van de omgeving, leek geen enkel probleem te zijn.

Het college stelt dat de huidige locatie aan de Nieuwe Laan een suboptimale locatie is. Vrij vertaald: niet optimaal voor een uitbreiding zoals LAGA wenste. Vreemd dat het college dat destijds niet vond. Wat is er nu dan veranderd aan deze suboptimale locatie? Als de Provincie niet dwars had gelegen, had het college de plannen van LAGA op de Nieuwe Laan uiteindelijk gewoon geaccordeerd, is ons beeld.

Onze fractie heeft destijds geopperd om naar een alternatieve locatie te zoeken voor LAGA, omdat wij grote problemen voorzagen als de gewenste uitbreiding op de Nieuwe Laan door zou gaan, maar er was destijds geen enkele wil, zowel niet bij het college als LAGA om naar een andere locatie te zoeken. Uit een onderzoek destijds was gebleken dat er in Delft geen andere mogelijkheid was voor LAGA. De uitbreiding zou en moest per se plaatsvinden op de Nieuwe Laan.

Was het onderzoek destijds naar de gewenste uitkomst geschreven? Hoe kan de raad nog vertrouwen hebben in rapportages en brieven van het college als achteraf blijkt, dat er veel af te dingen valt op de onafhankelijkheid van dergelijke stukken. Waarom is er nu sprake van een win/win situatie en was dat toen niet het geval? Wat is er dan veranderd? Behalve dat de Provincie de gewenste uitbreiding op de Nieuwe Laan niet toestond?

Delft is veel meer is dan alleen de TU en studenten. Overigens zonder afbreuk te doen aan de waarde die de TU voor Delft heeft en dat studenten gelukkig onderdeel zijn van onze Delftse samenleving. Als voetbalvereniging Delft een jaarlijks buitenfeest wil organiseren op eigen terrein krijgt deze club geen toestemming, maar de OWEE week op de markt vormt geen enkel probleem.

Bij de kredietaanvraag raadsbesluit dd. 21 februari 2019 stelt het college de stuk grond aan de Nieuwe Haven te willen aankopen voor diverse ontwikkelingen o.a. een

plaatsing voor LAGA. In de brief van het college staat nu weer dat de gemeente naar aanleiding van programma van eisen en het schetsontwerp van LAGA de grond heeft aangekocht. Wat is waar?

Stadsbelangen Delft vindt dat het college geen € 100.000,00 beschikbaar moet stellen als LAGA de financiële exploitatie niet rond krijgt. Het is goed als de nieuwe locatie definitief voor LAGA en hun gewenste uitbreiding gerealiseerd kan worden, maar LAGA moet daarbij wel haar eigen financiële broek ophouden. Het is toch vreemd dat het college grond koopt, toestaat dat dit leidt tot een grondwaardedaling en vervolgens LAGA met een ton wil compenseren evenals de Provincie. Wederom een bevestiging dat voor studenten alles kan, maar voor bijvoorbeeld voetbalvereniging Delft, die al jaren aan de gemeente steun vraagt voor realisatie van een kunstgrasveld, niets mogelijk is. Wij noemen dat meten met twee maten.

Hoewel wethouder Vollebregt de commissie voorhield dat het college in overleg met LAGA er alles aan doet om het gat van drie ton in de begroting te dichten, bleef tussen de regels het geluid klinken, dat dit waarschijnlijk niet gaat lukken. De gemeente gaat naar onze verwachting LAGA gewoon met het genoemde bedrag helpen.

Voor onze fractie reden om hierover een motie in te dienen bij de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

Fractie Stadsbelangen Delft