Nieuws van politieke partijen over Stadsbelangen inzichtelijk

40 documenten

Geheimhouding is niet transparant!

Stadsbelangen Stadsbelangen D66 Delft 21-05-2019 19:51

Van een lokale overheid mag transparantie worden verwacht. Het onnodig opleggen van geheimhouding helpt daar niet bij. Dat is naar onze mening ook het geval inzake de kwestie Sjoerd S. Vandaar dat onze fractie hierover vandaag schriftelijke vragen heeft gesteld. Deze kwestie vraagt om een open publiekelijk debat, omdat gevolgen van besluiten van het college, ook vanuit het verleden, daarin thuishoren.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 21 mei 2019

Betreft: geheimhouding brieven nummer 1913226 en 1912227 inzake de situatie rond Sjoerd S.

Geacht college,

In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei 2019 werd geheimhouding van een tweetal brieven (nummers 1913226 en 1912227) inzake de kwestie Sjoerd S. door de gemeenteraad bekrachtigd.

Onze fractie heeft, net als de D66 fractie, in genoemd raadsvergadering door middel van een stemverklaring aangegeven tegen geheimhouding te zijn van genoemde brieven. Deze kwestie vraagt om een open publiekelijk debat, omdat gevolgen van besluiten van het college, ook vanuit het verleden, daarin thuishoren. Daarnaast gaat het hierbij niet zozeer om de individuele casus op zichzelf te bespreken, maar wel om duidelijkheid te krijgen over de handelswijze van het college in de afgelopen jaren bij deze situatie.

Onze fractie heeft contact opgenomen met de advocaat van cliënte en de advocaat heeft ons per e-mail het volgende laten weten:

Verzonden: maandag 13 mei 2019 16:35:40

Onderwerp: inzake mevrouw – geschil met het college van B&W; aansprakelijkheidskwestie

Geachte heer Stoop,

Hierbij bericht ik u namens cliënte dat zij geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de volgende stukken:

de aansprakelijkstelling van de zijde van cliënte d.d. 25 februari 2019;

het e-mailbericht van de advocaat van de Gemeente Delft,

de brief van , werkzaam bij Centraal Beheer, van 2 mei 2019.

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Onze fractie heeft bedoelde brieven inmiddels van de advocaat van cliënte toegestuurd gekregen. Dat neemt niet weg dat wij ons vooralsnog zullen houden aan het besluit van de gemeenteraad inzake de geheimhouding. Graag zien wij echter dat het college de geheimhouding opheft en de gemeenteraad de bekrachtiging in de komende raadsvergadering herroept. Dit maakt een open publiekelijk debat mogelijk.

Wij hebben wij de volgende vragen:

Waarom meent het college geheimhouding te moeten opleggen op bedoelde brieven?

Nu de advocaat van en namens cliënte aangeeft geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van genoemde brieven, vragen wij u de geheimhouding van deze brieven met spoed op te heffen, zodat er een publiekelijk debat kan plaatsvinden over deze kwestie.

Zo nee, waarom niet?

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat van een lokale overheid transparantie mag worden verwacht. Het onnodig opleggen van geheimhouding helpt daar niet bij. Graag vernemen wij met spoed uw reactie.

Dan de werkwijze van de bekrachtiging in het algemeen. Het blijft vreemd dat het Presidium het voorstel voor de bekrachtiging aan de raad doet, terwijl daaraan voorafgaande de geheimhouding door het college wordt opgelegd. Dit is gebruikelijk in Delft, maar ik wil voorstellen dat in de toekomst het college het concept-raadsvoorstel voor bekrachtiging maakt (in afstemming met de griffie). Dit voorstel graag inbrengen in het Presidium en fractievoorzittersoverleg.

Met vriendelijke groeten,

namens de fractie Stadsbelangen Delft

De Eneco huid verkopen voordat……..??

Stadsbelangen Stadsbelangen GroenLinks VVD CDA ChristenUnie Delft 17-05-2019 20:04

Een bijzondere discussie in de gemeenteraad over een motie met betrekking tot de eventuele verkoop van de aandelen van Eneco. Een motie van STIP en Groen Links, mede ingediend door het CDA en de ChristenUnie, werd door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Niet alleen een bijzondere discussie, maar ook een bijzondere motie waarin deze partijen geld, dat er nog niet is, al willen gaan verdelen. Althans dat lijkt de strekking van de motie. Bovendien willen deze partijen alvast piketpaaltjes slaan. Als de aandelen worden verkocht, wordt het geld uitgeven zoals staat aangegeven in het coalitieakkoord. Dat moet leidend zijn vinden deze partijen. Vreemd dat partijen als het CDA en de ChristenUnie, die geen ondertekenaars zijn van het coalitieakkoord, het hiermee eens zijn.

De coalitie wil namelijk de opbrengst volledig inzetten voor het energietransitiefonds, zo staat in de motie. Kennelijk was de VVD dat vergeten gezien hun bijdrage gisteren in de gemeenteraad. De VVD had toch ook het coalitieakkoord ondertekend? Dat een eventuele opbrengst voor een gedeelte aan transitiedoeleinden wordt besteed, is zeker geen slecht idee, maar er zijn ook andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het Sociaal Domein, waar je aan kunt denken als het gaat om besteding van de opbrengst. Tenminste als de aandelen worden verkocht en Delft hieraan meedoet.

Het blijft een rare gang van zaken en volgorde. Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tegen verkoop van de aandelen van Eneco. Als de gemeenteraad vindt dat die beslissing teruggedraaid moet worden, zal dus eerst deze vraag opnieuw voorgelegd en beantwoord moeten worden. Als dat leidt tot een positieve beslissing tot verkoop, dan pas ga je kijken wat je met de opbrengst gaat doen. Dus als het geld van de verkoop daadwerkelijk is ontvangen.

Nu willen partijen de huid al verkopen voordat de beer geschoten is. Al eerder gaven we aan dat zowel college als coalitie de conclusies van het onderzoek Grote Projecten, waaruit lessen getrokken zouden worden vanuit het verleden, kennelijk alweer vergeten zijn. Een groot deel van de gemeenteraad dus ook. Simpel gezegd: we gaan op de oude voet gewoon verder alsof er niets is gebeurd met alle risico’s vandien.

Het domste wat je kunt doen. Geld alvast verdelen dat er niet is. Laat de gemeenteraad eerst maar opnieuw een beslissing nemen over al dan niet verkoop van de aandelen. En als dat besluit positief is en de aandelen zijn daadwerkelijk verkocht, dan pas is de volgende stap aan de orde. Namelijk: de besteding van de opbrengst. Dat is volgens Stadsbelangen Delft de enige juiste volgorde.

Deze discussie krijgt zeker een vervolg.

Fractie Stadsbelangen Delft

Kabinet lak aan lokale partijen

Stadsbelangen Stadsbelangen D66 GroenLinks VVD CDA Delft 15-05-2019 13:27

De

gevestigde landelijke partijen en diverse achtereenvolgende kabinetten blijven lak hebben aan de rechten van lokale stadspartijen. Ook dit kabinet en minister Kasja Ilongren van D66 lijken er alles aan te doen om de verbetering van de lokale democratie en subsidiering van lokale stadspartijen bewust te vertragen. Wij attendeerden al eerder op deze problematiek. Zie ook onze eerdere bijdragen uit 2009 en 2013 (onderstaande links).

http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=1470

http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4691

Minister Ilongren wil een verbetering voor lokale stadspartijen pas regelen in de Wet op de politieke partijen (WPP). Dit kan nog wel een aantal jaren duren en dat betekent dat lokale stadspartijen voorlopig achtergesteld blijven in vergelijking met de gevestigde (landelijke) partijen. Van kansengelijkheid is dus voor lokale partijen voorlopig geen sprake. En dat van een D66 minister. De partij die zogenaamd voor democratie staat. Kennelijk alleen als het om D66 gaat. Overigens geldt dit ook voor partijen als de VVD, het CDA, SP, Groen Links en de PvdA. Zij voelen zich op lokaal niveau kennelijk bedreigd door lokale partijen.

De gevestigde orde heeft dus lak aan lokale stadspartijen, die vertegenwoordigd worden door de Vereniging voor Plaatselijk Politieke Groeperingen (VPPG). Ca. 33% van alle raadszetels in Nederland worden bezet door lokale groeperingen. Ook in Delft STIP (6 zetels), Onafhankelijk Delft (5 zetels) en Stadsbelangen Delft (2 zetels) is totaal 13 van de 39 raadszetels.

De VPPG vecht al 30 jaar voor verbetering van de lokale democratie en subsidiering van de lokale stadspartijen. En dat is tegen het zere been van de landelijke politieke partijen. Daarop zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG ) in 2016 gestart met een actie om de VPPG als belangenbehartiger van de raadsleden van lokale stadspartijen het werk onmogelijk te maken. De VPPG moest daarvoor naar de rechter en bij rechterlijke uitspraak is nu vastgelegd dat de VPPG wel degelijk een beroepsvereniging is en niet een politieke partij of een aan een politieke partij gelieerde organisatie. Het kabinet legt zich daarbij echter niet neer en zet haar strijd tegen de lokale stadspartijen door via een WPP.

Overigens is gebleken dat in het land veel griffiers, zonder de instemming van de raadsleden, hele gemeenteraden lid maakten van de door de landelijke partijen gedomineerde beroepsvereniging voor raadsleden. In Delft is dat gelukkig niet het geval.

In ieder geval steunt onzer fractie de wijze waarop de VPPG opkomt voor de belangen van de lokale democratie en de lokale stadspartijen. Onze fractie zal zeker op een gepast moment op dit onderwerp terugkomen in onze gemeenteraad.

Fractie Stadsbelangen Delft

LAGA eigen broek ophouden

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 10-05-2019 08:24

Het blijft opmerkelijk dat het college, als het gaat om de TU of studenten, alles in het werk stelt om probleemloos aan hun wensen te voldoen. Recentelijk nog bij het dossier Gele Scheikunde (1,45 miljoen), waarbij STIP-wethouder Vollebregt beweerde dat de grond meer waard zou worden, terwijl de waarde van de grond was vastgesteld op ruim 8 ton. Schoon wel te verstaan. Of de grondruil bij het Haring terrein, of het doordrukken van de naam station Delft Campus in plaats van gewoon station Delft Zuid. En nu ook bij de uitbreidingswensen van LAGA op een andere plek in onze stad. Maar tegen welke prijs?

Het college lijkt weer vrolijk, net als voor de financiële crisis, volop te speculeren met grond. Een activiteit die een lokale overheid niet moet willen. Onze fractie vraagt zich af of de conclusies van het onderzoek Grote Projecten nog op het netvlies staan van het college. We zouden toch geleerd hebben van het verleden? Het lijkt wel of het college doorgaat op de weg van voor de financiële crisis. Ja, het gaat gelukkig beter met Delft, naar Delft heeft ook nog een flinke schuld af te lossen. Het is goed om dat laatste vooral te blijven realiseren.

Een wel heel toevallig proces rond LAGA. Destijds wilde LAGA uitbreiden op de Nieuwe Laan. Dat leidde tot veel emotie bij bewoners in de omgeving. Het toenmalig college onder aanvoering van achtereenvolgens STIP-wethouders Guldemond en Förster hebben nooit stelling genomen tegen de voorgenomen uitbreiding op de Nieuwe Laan. Weliswaar was vanuit het college toen nog geen definitief akkoord gegeven, maar de wil om de plannen van LAGA op de Nieuwe Laan mogelijk te maken ondanks protesten van de omgeving, leek geen enkel probleem te zijn.

Het college stelt dat de huidige locatie aan de Nieuwe Laan een suboptimale locatie is. Vrij vertaald: niet optimaal voor een uitbreiding zoals LAGA wenste. Vreemd dat het college dat destijds niet vond. Wat is er nu dan veranderd aan deze suboptimale locatie? Als de Provincie niet dwars had gelegen, had het college de plannen van LAGA op de Nieuwe Laan uiteindelijk gewoon geaccordeerd, is ons beeld.

Onze fractie heeft destijds geopperd om naar een alternatieve locatie te zoeken voor LAGA, omdat wij grote problemen voorzagen als de gewenste uitbreiding op de Nieuwe Laan door zou gaan, maar er was destijds geen enkele wil, zowel niet bij het college als LAGA om naar een andere locatie te zoeken. Uit een onderzoek destijds was gebleken dat er in Delft geen andere mogelijkheid was voor LAGA. De uitbreiding zou en moest per se plaatsvinden op de Nieuwe Laan.

Was het onderzoek destijds naar de gewenste uitkomst geschreven? Hoe kan de raad nog vertrouwen hebben in rapportages en brieven van het college als achteraf blijkt, dat er veel af te dingen valt op de onafhankelijkheid van dergelijke stukken. Waarom is er nu sprake van een win/win situatie en was dat toen niet het geval? Wat is er dan veranderd? Behalve dat de Provincie de gewenste uitbreiding op de Nieuwe Laan niet toestond?

Delft is veel meer is dan alleen de TU en studenten. Overigens zonder afbreuk te doen aan de waarde die de TU voor Delft heeft en dat studenten gelukkig onderdeel zijn van onze Delftse samenleving. Als voetbalvereniging Delft een jaarlijks buitenfeest wil organiseren op eigen terrein krijgt deze club geen toestemming, maar de OWEE week op de markt vormt geen enkel probleem.

Bij de kredietaanvraag raadsbesluit dd. 21 februari 2019 stelt het college de stuk grond aan de Nieuwe Haven te willen aankopen voor diverse ontwikkelingen o.a. een

plaatsing voor LAGA. In de brief van het college staat nu weer dat de gemeente naar aanleiding van programma van eisen en het schetsontwerp van LAGA de grond heeft aangekocht. Wat is waar?

Stadsbelangen Delft vindt dat het college geen € 100.000,00 beschikbaar moet stellen als LAGA de financiële exploitatie niet rond krijgt. Het is goed als de nieuwe locatie definitief voor LAGA en hun gewenste uitbreiding gerealiseerd kan worden, maar LAGA moet daarbij wel haar eigen financiële broek ophouden. Het is toch vreemd dat het college grond koopt, toestaat dat dit leidt tot een grondwaardedaling en vervolgens LAGA met een ton wil compenseren evenals de Provincie. Wederom een bevestiging dat voor studenten alles kan, maar voor bijvoorbeeld voetbalvereniging Delft, die al jaren aan de gemeente steun vraagt voor realisatie van een kunstgrasveld, niets mogelijk is. Wij noemen dat meten met twee maten.

Hoewel wethouder Vollebregt de commissie voorhield dat het college in overleg met LAGA er alles aan doet om het gat van drie ton in de begroting te dichten, bleef tussen de regels het geluid klinken, dat dit waarschijnlijk niet gaat lukken. De gemeente gaat naar onze verwachting LAGA gewoon met het genoemde bedrag helpen.

Voor onze fractie reden om hierover een motie in te dienen bij de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

Fractie Stadsbelangen Delft

Afschuiven verantwoordelijkheid?

Stadsbelangen Stadsbelangen D66 Delft 09-05-2019 14:38

De geplande woontorens bij het Zuideinde langs de Schie heeft tot grote woede geleid bij de inwoners. Vooral de opmerking van wethouder Huijsmans dat de communicatie over dit plan niet een verantwoordelijkheid is van de gemeente, maar van de ontwikkelaar, zet kwaad bloed bij de bewoners.

Een beetje merkwaardig afschuifsysteem van deze wethouder. Volgens haar wordt dit plan gerealiseerd voor eigen rekening en risico van de ontwikkelaar. Dat wil volgens onze fractie niet zeggen dat de gemeente helemaal geen bemoeienis heeft met dit plan. Niemand maakt onze fractie wijs, dat de ontwikkelaar geen contacten heeft met de gemeente over zijn plan. De ontwikkelaar zal zeker geen plan ontwikkelen voor eigen rekening en risico als hij geen positief advies van de gemeente kan verwachten.

De bewoners vinden dat zij tijdens de door de ontwikkelaar georganiseerde bijeenkomsten onvoldoende zijn geïnformeerd over zijn plannen. Documentatie zou onvolledig zijn geweest en tekeningen van het plan zouden elkaar tegenspreken. Of dat zo is, kan onze fractie nu nog niet beoordelen. Het gemakkelijk afschuiven door wethouder Huijsmans van de verantwoordelijk over de communicatie van dit plan naar de ontwikkelaar is wel heel erg kort door de bocht.

Krijgt de gemeenteraad straks een plan voorgelegd waartegen alleen ja of ja gezegd kan worden? Kijkt de wethouder straks wel inhoudelijk naar de wijze waarop de communicatie tussen de ontwikkelaar en de bewoners heeft plaatsgevonden of is het alleen een kwestie van afvinken? De ontwikkelaar heeft informatieavonden georganiseerd, dus akkoord? Als dat zo is, dan is de nieuwe omgevingswet zeker geen verbetering.

In ieder geval vindt onze fractie dat het wethouder Huijsmans zou sieren om met de bewoners nu in gesprek te gaan en vooral te luisteren naar hun ongenoegen in plaats van deze bewoners af te serveren. Tot nu toe een slechte beurt van deze D66 wethouder. D66 staat toch voor participatie?

Het plan is nog niet voor besluitvorming bij de gemeenteraad voorgelegd, maar onze fractie zal dit plan kritisch beoordelen en vooral kijken op welke wijze wel of geen invulling is gegeven aan de bezwaren en oplossingen die de bewoners hebben aangedragen. Wordt vervolgd.

Fractie Stadsbelangen Delft

Omdat we hen nooit vergeten!

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 03-05-2019 20:34

3 mei 2019 Martien de Koning Algemeen, Archief 2019, Nieuws Geen reacties

Dodenherdenking begraafplaats Jaffa om 16.00 uur.

Bestuur en fractie Stadsbelangen Delft

Tags:

Nuance op zijn plaats!

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 11-04-2019 16:19

Delft, 11 april 2019

Met enige verbazing heeft het bestuur van Stadsbelangen Delft kennis genomen van het artikel in het AD van 11 april 2019 over een mogelijke fusie met Onafhankelijk Delft (OD) om één stadspartij te realiseren.

Martin Stoelinga geeft in het AD aan dat de fusie bijna rond is. Hoe hij daarbij komt, is een raadsel. Daarnaast heeft de journalist onvoldoende onderzoek gedaan naar de juiste stand van zaken op dit moment.

Het bestuur van Stadsbelangen Delft (SD) hecht er waarde aan om in dit stadium de juiste informatie te verstrekken om misverstanden te voorkomen. Het klopt dat Theodor van der Lans een inventarisatie heeft gedaan over de mogelijkheden om tot een fusie te komen, maar zijn verkenning had alleen betrekking op OD.

Binnen Stadsbelangen Delft (SD) is de verkenning gedaan door Aad Meuleman. Dat heeft geleid tot een voorstel dat het bestuur van SD gaat doen aan de leden op de Algemene Ledenvergadering. Een voorstel om in gesprek te gaan met OD om te zien of en zo ja hoe een fusie en daarmee realisatie van één stadspartij mogelijk is. Als de leden akkoord gaan met het voorstel van het bestuur, zullen daarna verdere acties worden ondernomen.

Of dat daadwerkelijk gaat leiden tot een fusie en één stadspartij is nu nog niet aan te geven. De grondhouding is zowel bij het bestuur als de fractie positief en de interne gesprekken waren constructief. Uiteindelijk is het aan de leden van SD om, als verdere activiteiten positief verlopen, later te besluiten of een fusie al dan niet kan worden gerealiseerd.

Bestuur Stadsbelangen Delft

College B&W in TU Delft pak?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 10-04-2019 09:26

Het is opvallend dat het college van B&W de laatste jaren er van alles aan doet om in een goed blaadje van de TU Delft te komen. Bijna slaafs! Ook nu weer bij de deal van het gebouw ‘Gele Scheikunde’. Natuurlijk onderschrijft Stadsbelangen Delft het belang van de TU voor onze stad, maar het lijkt wel of B&W alleen maar aan de leiband van de TU loopt. Alsof Delft alleen maar uit de TU bestaat en onze inwoners minder belangrijk zijn.

Stadsbelangen Delft vraagt zich af of Delft behoefte heeft aan apart Internationaal Georiënteerd Voorgezet Onderwijs (IGVO). Het Grotius College biedt al tweetalig onderwijs aan, ook op VWO/Gymnasium niveau. Daarnaast is er een goede ov-verbinding naar Den Haag en Rotterdam, waar IGVO te volgen is.

Dat de TU de noodzaak van een IGVO onderschrijft, begrijpen we wel. Voor de TU een mooie kans om een gebouw af te stoten voor 1 euro en Delft op te zadelen met een minimale kostenpost van 1,45 miljoen euro. In feite wordt hiermee door het college een verkapte subsidie aan de TU Delft gegeven, want de TU ontloop zo hoge kosten bij renovatie of nieuwbouw en hoeven niet in het gebouw te investeren.

Waarom het gebouw ‘Gele Scheikunde’ kopen terwijl er op de Brasserskade een school leeg staat en in Tanthof mogelijk straks drie schoolgebouwen leegkomen? De argumenten die het college veder aangeven, lijken ook tegenstrijdig. Er komen steeds meer inwoners, dus is er behoefte aan meer onderwijsvoorzieningen, stelt het college. Dan laat je een school aan de Brasserskade toch niet leeg staan dan wel drie schoolgebouwen sluiten in het Tanthof?

Bovendien kleven er nog wel aardig wat risico’s aan dit project. De kosten kunnen aanmerkelijk hoger uitvallen dan nu voorzien. Wat zit er in de bodem en wat zijn de kosten om dit te saneren? De hoeveelheid asbest in het gebouw? En wat kost het om dit af te voeren? Wat kost het om het gebouw voor scholing en wonen bouwrijp te maken? En over de kosten van het inrichten van een dergelijke school houdt het college wijselijk haar mond. Na de schoonmaak en sanering van de grond, zal de grond nog 8 ton waard zijn. 1.45 miljoen kosten en een opbrengst van 8 ton? Waar is het rekenmachientje van de gemeente Delft?

Delft heeft nog steeds niets geleerd van de crisisperiode en gaat gewoon weer vrolijk door met miljoenen uitgeven. Met betrekking tot risicoberekening heeft men het over de flora en fauna. Men denkt deze te kunnen beheersen, maar er moet nog een voorjaars- en najaarsonderzoek worden uitgevoerd! En nu al denkt men dit risico zonder onderzoek te kunnen beheersen. Voor de Gasthuisplaats maakte het college een pas op de plaats met de opmerking dat Delft net ‘boven Jan’ is, net uit de crisis en de Gashuisplaats niet is opgenomen in de agenda 2040. Naar onze mening staat ‘Gele Scheikunde’ ook niet op de agenda van 2040.

Afgezien van de vraag of er noodzaak is om in Delft te komen tot een IGVO, rijst bij ons de vraag waarom de gemeente weer miljoenen gaat investeren en wederom geen enkele poging wordt ondernomen om lastenverlichting voor onze inwoners te realiseren? Wordt het niet eens tijd dat het college gaat investeren om af te komen van het etiket dat Delft de duurste stad is voor onze inwoners?

Al met al is Stadsbelangen Delft er niet van overtuigd dat dit een goed plan is. Onze fractie kiest liever voor lagere lasten voor onze inwoners in plaats van door middel van een truc verkapte subsidie te verstrekken aan de TU Delft.

Fractie Stadsbelangen Delft

Betaald werk voorrang!

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 04-04-2019 07:31

Het verbaast Stadsbelangen Delft dat er vrijwilligers voor 6 uur per week worden gevraagd en aan welke competenties deze vrijwilligers moeten voldoen. Reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft : schriftelijke vragen inzake Prinsenhof museum

Geacht College,

In Delft op Zondag van 31 maart jl. wordt een oproep gedaan door het Prinsenhof-museum aan vrijwilliger

om in het Kouwenhoven winkeltje op het Sint Agathaplein voor 6 uur per week te komen werken.

Het verbaast Stadsbelangen Delft dat er vrijwilligers voor 6 uur per week worden gevraagd en aan welke competenties deze vrijwilligers moeten voldoen. Het Prinsenhof-museum zou beter 1 of 2 Delftse inwoners aan het werk moeten helpen door deze vacature bijvoorbeeld bij Werkse aan te bieden in plaats van vrijwilligers op te roepen om een sollicitatieprocedure in te gaan. Volgens onze fractie betreft het hier simpel een baan voor betaald werk in plaats van een baan voor vrijwilligers.

Stadsbelangen Delft heeft dan ook de volgende vragen:

1. Vindt het college dat het verlagen van werkloosheid prioriteit heeft?

2. Wat is het standpunt van het college als het gaat om zogenaamd werk voor vrijwilligers, terwijl bedoelde vacature gewoon een betaalde baan zou moeten zijn?

3. Bent u bereid met het Prinsenhof-museum in gesprek te gaan en te bespreken dat de aangeboden vacature als reguliere baan moet worden aangeboden? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Waar is het college bang voor?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 01-04-2019 10:45

Het is wel bijzonder dat het college naar aanleiding van onze vervolgvraag over de kwestie Sjoerd S., die wij ruim een maand geleden stelden, twee dagen na ons artikel op onze website ineens met een antwoord komt.

Zie onderstaande link antwoord college:

https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/schriftelijke-antwoorden_69/1913226-college-van-bw-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fractie-stadsbelangen-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s_109670.html

Vreemd dat men de door ons opgevraagde brief geanonimiseerd ter inzage legt bij de griffie en het college geheimhouding oplegt. Wij hadden juist om toezending van de brief geanonimiseerd gevraagd. Wat is dan het probleem? Raadsleden moeten nu naar de griffie op het stadskantoor om de brief daar alleen geanonimiseerd te lezen. Wat een onzin! De brief had gewoon geanonimiseerd naar de raadsleden gestuurd kunnen worden. Voelt het college nattigheid? Wil het college proberen deze zaak uit de publiciteit te houden?

Er is geen enkele reden om op deze brief geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 WOB. Raadsleden mogen kennis nemen van de brief, maar kunnen er verder niets mee doen. Waar is het college bang voor? Of het moet zijn dat art. 10 lid 2 onder c. van toepassing is, waarin staat de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Strafbare feiten? Van wie? Sjoerd S? Van het college of wethouder Brandligt die steeds stelde dat de gemeente geen partij was in deze kwestie?

Waarschijnlijk gaat het college met de advocaat van het slachtoffer onderhandelen. Onderdeel van een eventueel onderhandelingsresultaat gaat waarschijnlijk worden, dat partijen geen mededelingen naar buiten mogen doen. En juist deze kwestie dient, gezien de geschiedenis van dit dossier, alle openheid en transparantie.

Kortom: dit antwoord van het college en het opleggen van geheimhouding slaan nergens op. De gemeenteraad moet een juist beeld te krijgen over deze situatie en de rol van de gemeente. De geheimzinnigheid van het college door geheimhouding op te leggen, roept alleen maar meer vragen op. Stadsbelangen Delft blijft deze kwestie volgen.

Stadsbelangen Delft