Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

116839 documenten

Zorg onvoldoende gewaarborgd in Flevoland

SP SP Dronten 19-08-2019 19:18

Uit de conclusies van het rapport: “Toekomst verkenning zorg in Flevoland” kan worden opgemaakt dat, na het sluiten van het Zuiderzee ziekenhuis, het zorglandschap van Flevoland kwalitatief te kort schiet om goede en toegankelijke zorg te leveren.

Om deze situatie in de toekomst te verbeteren, zullen eerst meerdere aanvullende voorzieningen gerealiseerd dienen te worden en behoeft ook de samenwerking binnen de zorgketen als geheel een reorganisatie.

Volgens de opstellers van het genoemde rapport wordt er momenteel hard gewerkt om de zorg voor de inwoners te verbeteren. Hetgeen expliciet een erkenning inhoudt dat die zorg gedurende de ontwikkelingsfase, waarin deze zich bevindt, onvoldoende gewaarborgd is. Zij spreken onder andere van concrete nog te nemen stappen om de zorg voor inwoners van Flevoland op de korte en middellange termijn te verbeteren.

Het is duidelijk, dat de rapporteurs de mening toegedaan zijn, dat inwoners binnen de proefregio Flevoland gekenmerkt zijn als mogelijk bijkomende schade. Een herstel naar de situatie als die van voor het faillissement, dus goede en toegankelijke zorg , is volgens hen niet haalbaar nog gewenst. Zij gaan wel voor een stapsgewijze verbetering van het huidige, door toedoen van zorgverzekeraars, veroorzaakte tekort schietende zorgaanbod.

Een van de gebruikte argumenten om niet terug te keren naar de situatievan voor het faillissement, is dat er geen gekwalificeerd personeel voorhanden zou zijn. Dat tekort kan echter grotendeels op het conto geschreven worden van het St.Jansdal zelf. Het St.Jansdal heeft het eigen tekort aan personeel in Harderwijk voor een groot deel opgelost door het selectief aantrekken van gekwalificeerd personeel vanuit het failliet verklaarde Zuiderzee ziekenhuis. Aangezien de curatoren weigeren openheid van zaken te geven, kan niet worden aangetoond dat zulks niet een vooropgezet onderdeel van de overname voorwaarden was.

Bereikbaarheid en vervoer 

De bereikbaarheid van klinische zorg en delen van de acute zorg is sterk afgenomen. Voor ziekenbezoek geldt dat ook en zeker indien men afhankelijk is van openbaar vervoer. Het zijn daarbij met name inwoners uit Lelystad, Swifterbant en Urk, die geconfronteerd worden met zeer lange reistijden. De impact daarvan is groter als zij slecht ter been zijn of om andere redenen moeilijker met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Vrijwilligersvervoer gezocht

De opstellers van het rapport zien hier echter mogelijkheden in de vorm van pendeldiensten of versterkte vrijwilligersorganisaties, om zo de  bereikbaarheid van zorgvoorzieningen voor een kwetsbaar deel van de bevolking te kunnen verbeteren. 

Aanrij- en aankomsttijden

In tegenstelling tot de gewenste geëvalueerde maximale 15-minuten aanrijtijd wordt door het ontbreken van een prestatienorm geen maximale tijdsduur van oproep tot aankomst ziekenhuis gehanteerd. Wel wordt er bij spoedeisende hulp- of acute verloskunde rekening gehouden met een spreidingsnorm van 45 minuten.

Deze richtlijn is echter sinds de sluiting van het ziekenhuis volgens verloskundigen op Urk en uit een analyse van de gemeente Lelystad op basis van registratiecijfers van de GGD Flevoland niet meer haalbaar. De gemiddelde ritduur is door de sluiting van het Zuiderzee ziekenhuis zelfs opgelopen tot meer dan een uur!

Naast de reëele kans op zorgmijding, is het ook nog maar de vraag of de huidige huisartspraktijken in staat zijn om de extra taken, die hen zijn toegewezen nu en in de toekomst aan te kunnen. Het nijpend tekort aan huisartsen in deze regio is daarbij geen bemoedigend gegeven.

Winst voor zorgverzekeraars

Kortom in plaats van deze boemerang-bezuiniging van de  zorgverzekeraars, waarbij de belangen van de verplichte verzekeringnemers ondergeschikt zijn gesteld aan de winsten van de zorgverzekeraars, zal er moeten worden ingezet op een volledige terugkeer naar de oude situatie.

Op 27 augustus om 18:30 start voor het Provinciehuis in Lelystad een demonstratie voor de terugkeer van een volledig ziekenhuis in Lelystad. Uw aanwezigheid daarbij is van belang, kom die avond daarom naar Lelystad om die eis kracht bij te zetten.

Bronnen: Toekomst verkenning zorg in Flevoland Aanrijtijden ambulances vanuit Urk en Lelystad te lang - De Stentor 12-02-2019 Brandbrief verloskundigen over lange aanrijtijden - Omroep Flevoland 11-02-2019 Provincieen gemeenten: onacceptabel dat ziekenhuis verdwijnt - Omroep Flevoland 24-10-2018 Curatoren beletten onderzoek faillissement ziekenhuizen - 12-07-2019 OmroepFlevoland

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 19-08-2019 18:30

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over 'Groene daken op bushaltes'

ChristenUnie ChristenUnie Almere 19-08-2019 18:11

https://almere.christenunie.nl/k/n5994/news/view/1278672/165846/Groene daken.jpgIn navolging van diverse gemeenten als Utrecht, Nijmegen, Eindhoven en Haarlemmermeer stelt de ChristenUnie voor om de bushaltes te voorzien van groene daken om een aantal positieve effecten te bereiken. Hiervoor heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het gaat hier om de volgende vragen:

Is het college bekend dat in Utrecht, als eerste stad in Nederland, op grote schaal bushaltes vergroend worden met zogenaamde sedum daken? Is het college het met de ChristenUnie eens dat deze daken bijdragen aan een gezonde leefomgeving, en dat deze daken helpen bij het afvangen van fijnstof en zorgen voor biodiversiteit in de stad? Ziet het college mogelijkheden om groene daken en zonnepanelen te combineren op de bushokjes in Almere? Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor groene daken (indien mogelijk in combinatie met zonnepanelen) op bushokjes in onze gemeente en dit met de raad te bespreken? Zo ja, wanneer verwacht u dit onderzoek afgerond te hebben? Zo nee, waarom niet?

´ALMELOSE AFVALDUMPERS´, AFLEVERING ...

DEMOCRATEN.NU DEMOCRATEN.NU D66 Almelo 19-08-2019 17:18

´ALMELOSE AFVALDUMPERS´, AFLEVERING #ZOVEEL: Je bent #ALTIJD verantwoordelijk voor je eigen #AFVAL Graag óók hier cameratoezicht, wethouder Eugène van Mierlo We moeten #ALLES inzetten om afvaldumpers aan te pakken

Rijkdom en inkomensongelijkheid; deel 4

SP SP Veenendaal 19-08-2019 17:09

In de deel 2 en deel 3 van deze serie hebben we gekeken naar zes argumenten tegen superrijkdom: het is niet ethisch, het is een gevaar voor democratie, het verzaakt de ecologische plicht, het miskent de noden van anderen, het gaat om onverdiend vermogen en -last but not least- het is ook niet goed voor de superrijken zelf. In dit laatste deel van deze serie gaan we bekijken of er aan dit ongewenste verschijnsel wellicht wat te doen valt.

Allereerst moeten we ons bedenken, dat het er niet om gaat, dat iedereen evenveel krijgt. Een beetje rijkdom is niet erg, maar zelfs wenselijk. Want dat geeft ons meer welzijn, meer autonomie en meer vrijheden. Ook is enige inkomensongelijkheid best te verdedigen, of zelfs wel van belang voor het goed laten functioneren van onze samenleving mits door de beter verdienenden maar uitvoering gegeven wordt aan de ecologische plichten én aan het lenigen van de noden van anderen. De andere argumenten (meer welvaart, niet zelf verdiend, belang van de superrijken zelf) pleiten ervoor om de extreme rijkdom in te dammen. Zowel de huidige als de toekomstige samenleving is daarmee beter af.

Maar de vraag is natuurlijk: hoe doen we dat dan. Robeyns geeft hiervoor wat suggesties en de eerste mogelijkheid, die zij noemt, is rechtvaardige belastingen. 

Nu is het nog zo dat een deel van de 'middenklasse' voor de inkomstenbelasting hetzelfde tarief betaalt als de 'superrijken' (tarief van 51,75%). Maar studie heeft uitgewezen, dat het optimale maximale belastingtarief tussen de 70 en 80% ligt. Daar is dus nog heel wat ruimte! Maar belangrijker nog dan een progressieve inkomstenbelasting is een progressievere vermogensbelasting. Hoe is het te rechtvaardigen, dat inkomen uit arbeid en inkomen uit vermogen zo ongelijk worden behandeld als nu het geval is? En waarom worden bij de erfbelasting, die ook nog eens bedrijven veel vriendelijker behandelt dan gezinnen, geen gebruik gemaakt van de meer dan voldoende ruimte om deze belasting veel progressiever te maken. Internationaal tenslotte zouden er afspraken moeten komen om winsten en vermogens bij multinationals eerlijk te belasten in plaats van hen belastingfaciliteiten te geven waardoor zij feitelijk nauwelijks iets bijdragen aan, maar wel profiteren van de maatschappij. Kortom, via het belastingsysteem is nog heel veel meer te doen aan vermogensherverdeling, dan wij nu doen.

Maar een structurele oplossing voor dit probleem vergt méér dan enkel het herverdelen van vermogen via de belastingen. Daarvoor moeten we naar een ander economisch systeem dan het kapitalistische systeem dat wij nu kennen. Dat systeem heeft weliswaar - dankzij de productiefactoren 'kapitaal' en 'arbeid'- veel welvaart gebracht, maar creëerde ook een grote ongelijkheid tussen mensen onderling en leidde tot een planeet, waar door uitputting van hulpbronnen en door vervuiling het leven bijna om zeep geholpen is. We moeten dus op zoek naar een economisch systeem, dat zowel in innovatief als in ecologisch opzicht duurzaam is, dat mensen als gelijken behandelt, dat zorgt voor de meest kwetsbaren (die er altijd zullen zijn) en dat ieder de mogelijkheid en kansen biedt op een hogere kwaliteit van leven. Om ons heen zien we gelukkig signalen, dat dit besef begint door te dringen. Woorden als 'duurzaam', 'circulair', 'donut-economie', etc., die we de laatste tijd veel vaker tegenkomen, geven hier blijk van. Maar het zal niet meevallen om aan al die eisen te gaan voldoen. Immers, door de globalisering zijn de lonen voor handwerk gedaald en kapitaal is dankzij de ICT nog mobieler dan voorheen. De invloed, die landen zelf op de voor verandering noodzakelijke keuzen kunnen uitoefenen is daardoor veel kleiner geworden. Maar we zagen ook, dat - dankzij het vele geld en de grote vermogens - de superrijken een onevenredig grote invloed verwerven in de besluitvorming door de politiek. Dat maakt, dat de benodigde verandering er niet zo snel zal komen! De recente geschiedenis leert ons dat: al in 1972 verscheen het rapport "Grenzen aan de groei" van de Club van Rome en pas nu (47 jaar later!) is het een serieus onderwerp aan het worden, waar we al wel over praten maar nog veel te weinig aan doen.

Wat we daarom als allereerste nodig hebben is - bij een heel veel bredere groep mensen dan nu het geval is - het bewustzijn, dat als we praten over zaken als rijkdom, ongelijkheid en het sociaal contact, dat het dan niet alleen over economie gaat, maar ook over politiek en over moraliteit. Daarbij kan Aristoteles, ondanks dat hij al héél lang geleden hierover nadacht en publiceerde, ons helpen, want hij stelde zaken ter discussie, waar wij niet eens vraagtekens bij zetten. Wij hoeven onszelf niet te zien als willoze slachtoffers van een economisch systeem, van maatschappelijke structuren die ongelijkheid steeds verder vergroten en extreme rijkdom vergoelijken. Want zolang we een goed functionerende democratie hebben bepalen wij zelf welk economisch systeem wij willen hebben. Dat betekent wel, dat wij moeten werken aan onze democratie: kritisch zijn, je organiseren en actie voeren als dat nodig is, niet altijd alles voor zoete koek slikken maar altijd duidelijk laten horen wat je van iets vindt, je mening kenbaar maken door bij verkiezingen te gaan stemmen, jouw stem niet te verkopen voor dubieuze beloften maar te gebruiken voor een rechtvaardiger verdeling van welvaart, die de zwakken steunt en ons allen verder helpt!

Zie ook: Rijkdom en inkomensongelijkheid; deel 1 Rijkdom en inkomensongelijkheid; deel 2 Rijkdom en inkomensongelijkheid; deel 3 Zomerspecial 2019: MARVEL

De Partij voor de Dieren in de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 19-08-2019 15:25

De Partij voor de Dieren in de Staten van Groningen vraagt het provinciebestuur ( https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-zienswijze-gaswinning-rottumerplaat ) om alles uit de kast te halen om de gaswinning boven Schiermonnikoog en Rottumerplaat te voorkomen. De provincie kan samen met andere tegenstanders, zoals de eiland- en kustgemeenten, de provincie Friesland en de Waddenverenging een niet te negeren proteststem laten horen. De Partij voor de Dieren vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat, notabene zo dicht bij een zeer kwetsbaar natuurgebied, toch weer fossiele brandstoffen naar boven worden gehaald. https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-onderste-uit-de-kan-tegen-gaswinning-rottumerplaat

Gemeenteraad SteenbergenDe Kleine ...

D66 D66 Steenbergen 19-08-2019 15:24

Lia Stevens, nieuw burgerlid

PvdA PvdA Overbetuwe 19-08-2019 14:33

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/lia-stevens-nieuw-burgerlid/

Lia Stevens, nieuw burgerlid namens de PvdA

In de gemeenteraadsvergadering van 3 september 2019 wordt Lia Stevens benoemd als nieuw burgerlid voor de PvdA. Zij vult de opengevallen plaats in van Gerard Romijn, die eind juli onverwacht is overleden.

Lia is al een tijdje heel actief binnen de afdeling Overbetuwe. Zij is penningmeester en zorgt ervoor dat de afdeling Overbetuwe richting het landelijk bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde financiële beleid. Binnen het bestuur is zij de eerst verantwoordelijke voor het opstellen van een begroting en een resultatenrekening.

Wie is Lia en wat beweegt haar

Binnenkort volgt op deze pagina een eigen verduidelijking van Lia over wie zij is en wat haar beweegt om zich in te zetten voor de PvdA in Overbetuwe. Ik heb alle vertrouwen in haar en wens Lia veel succes en plezier toe met deze nieuwe uitdaging.

Het bericht Lia Stevens, nieuw burgerlid verscheen eerst op PvdA Overbetuwe.

Nieuwe subsidieregeling energiebesparing

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 19-08-2019 14:24

Ben je eigenaar én bewoner van een woning, en heb je plannen om deze binnenkort te isoleren? Goed nieuws: vanaf eind augustus gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer van start.

Ook in Nederland moet de uitstoot van CO2 omlaag. Dat kan bijvoorbeeld door woningen slim te isoleren, zodat er minder gestookt hoeft te worden als het buiten weer koud wordt. Twee jaar geleden was het beschikbare budget van ruim 44 miljoen snel vergeven door de grote hoeveelheid aanvragen. Inmiddels is het budget flink verhoogd naar 84 miljoen en kan er tot en met 31 december 2020 weer worden aangevraagd.

De kleine lettertjes

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Je moet zowel eigenaar als bewoner zijn van de woning, niet eerder een SEEH-subsidie hebben ontvangen en minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.

De subsidie mag je bovendien pas aanvragen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. De volledige lijst met voorwaarden wordt naar verwachting eind augustus bekendgemaakt in de Staatscourant of op de website van RVO.

Andere voorwaarden VvE

Let op: voor eigenaren én bewoners binnen een Verenigingen van Eigenaren (VvE) gelden er andere voorwaarden. Vragen? Neem dan contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Doe jij ook mee met deze ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gelderland 19-08-2019 14:06

Doe jij ook mee met deze woudfundactie? Bescherm de Gelderse bossen!!