Nieuws van politieke partijen over BALANS inzichtelijk

37 documenten

Besluiteloosheid oorzaak bijna ...

BALANS BALANS Boxtel 14-05-2019 15:40

Besluiteloosheid oorzaak bijna escalatie bezetting Brede Heide? Fractie BALANS is geschokt over het te lang uitblijven van optreden tegen de dierenactivisten die gisteren aan de Brede Heide een stal binnengedrongen zijn. Onze eerste zorg gaat naar de eigenaar, de boer en zijn medewerkers die op klaarlichte dag tijdens hun werk overvallen zijn door radicalen die vervolgens 10 uur het bedrijf bezet hebben gehouden. Dit is onmenselijk en niet te bevatten dat dit blijkbaar zomaar kan in Boxtel. We hechten er veel waarde aan dat de gemeente Boxtel adequaat nazorg gaat verlenen aan de gedupeerden. Lees hieronder onze schriftelijke vragen.

Wij zijn blij met de openstelling ...

BALANS BALANS Boxtel 13-05-2019 10:42

Wij zijn blij met de openstelling van park Stapelen voor de Boxtelse gemeenschap en blijven van mening dat het niet goedkoop is en dat de afgesproken termijn van 10 jaar te kort is. Daarnaast is financiële consequentie die voortvloeit uit een gewijzigd plan voor Landschap van Allure onbekend.

Ons spreekuur van gisteren was goed ...

BALANS BALANS Boxtel 11-05-2019 07:43

Ons spreekuur van gisteren was goed bezocht. Diverse onderwerpen kwamen op tafel, oa aandacht gevraagd voor handhaving (parkeren, verkeerssnelheid, drugshandel vanuit woning Greep), jeugdzorg, karrenspoor, woningbouw. En uiteraard ook de huidige verkeerssituatie met ongeval rotonde. #deschrikziterin

In april zijn er 2 raadsvergadering ...

BALANS BALANS Boxtel 07-05-2019 07:22

In april zijn er 2 raadsvergadering gehouden. Op 8 april een speciale raadsvergadering met het aanbieden van de profielschets voor een nieuwe burgemeester aan de commissaris van de Koning. Op 10 april vond de reguliere vergadering plaats, waarbij als onderwerpen onder andere 'Rotonde Boseind' door ons is ingebracht. Verder hebben we gesproken over het bestemmingsplan 'Achter den Eijngel' in Lennisheuvel, Muziekonderwijs en hetBiomassaplein. Aanbieden profielschets In een toelichting heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Mariëlle van Alphen, het doorlopen proces geschetst van de totstandkoming van de profielschets, alsmede een inhoudelijke toelichting gegeven over wat we voor een burgemeester willen;een leider met lef! Ook benadrukte ze de goede onderlinge verhouding in de vertrouwenscommissie, waardoor de inhoud ook unaniem geaccordeerd is. Tevens was er namens haar een woord van dank aan de vele betrokken inwoners die input gegeven hebben. De commissaris was vol lof over de inhoud en de vormgeving van het document. Het proces om aan het eind van dit jaar een nieuwe burgemeester te hebben gaat nu in vertrouwelijkheid verder, waarbij we hopen dat vele goede kandidaten een sollicitatiebrief schrijven, zodat we straks ook een leider met lef kunnen benoemen. Onderzoek Rotonde Boseind Zoals bij u bekend is, hebben we eerder herhaaldelijk gevraagd om een nieuw onderzoek naar een betere toekomstige oplossing voor Rotonde Boseind. Met name omdat wij denken dat de verkeersveiligheid voor fietsers van Lennisheuvel naar Boxtel beter gewaarborgd is met een andere oplossing. Dit werd steeds met een 'nee' vanuit het college beantwoord. Zeer verbaasd, maar zeker ook blij waren we toen we onlangs vernamen dat er toch een nieuw onderzoek komt. Maar we willen geen onderzoek voor de bühne. Vandaar onze vragen aan het college. We vinden het jammer dat uit de beantwoording blijkt dat VION en de werkgevers niet betrokken zijn bij dit onderzoek, dat een scope heeft van Rotonde Boseind tot en met de tunnel in de Keulsebaan. De onderzoeksopdracht is nog niet bekend en wordt aan de raad ter informatie toegezonden. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. We houden een vinger aan de pols. Bestemmingsplan Achter den Eijngel Dit bestemmingsplan moet woningbouw in Lennisheuvel mogelijk maken. Woningbouw juichen we van harte toe. En op deze plek was de provinciale hobbel al 7 jaar geleden genomen, dus het werd tijd dat er een volgende stap gezet wordt. Het is een heel vaag bestemmingsplan, met nog vele onduidelijkheden, met vooral veel zorgen over de hoofdontsluiting. We vragen ons af of dit bestemmingsplan de toets bij de Raad van State kan doorstaan, mocht het daar op de tafel komen. In het bijbehorende raadsvoorstel werd ook gesproken over een beeldkwaliteitsplan dat weer gelinkt werd aan de welstandstoets. We zijn voor minder welstandsregels en dat blijven we ook. We hebben uiteindelijk ingestemd met het bestemmingsplan dat 87 woningen mogelijk maakt, ook al hebben we zorgen over de vaagheid van de regels en de onduidelijkheid over de hoofdontsluiting. We hebben niet ingestemd met de opname van het beeldkwaliteitsplan in de welstandsnota, omdat we voorstander zijn van welstandsvrij bouwen. Een beeldkwaliteitsplan met de status van een inspiratiebron juichen we wel toe. Op die manier verplicht je mensen niet, maar stimuleer je mensen. Muziekonderwijs Onze fractie heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over de onzekere toekomst voor muziekonderwijs, doordat er een kink in de kabel is gekomen tussen de HAFA's en de Stichting Brede Scholen Boxtel. We hebben nu aangedrongen op een driehoeksoverleg onder leiding van de gemeente. We vinden het jammer dat er verschil gemaakt wordt tussen scholen, maar ook dat er verschil gemaakt wordt tussenparticuliere initiatieven, bijvoorbeeld The Star Company, en een gesubsidieerde instelling als Podium Boxtel. Voor deze laatste lijken alle deuren gemakkelijk open te gaan en is er volop medewerking. Helaas moet The Star Company veel meer tijd en energie steken om medewerking en financiën voor activiteiten los te krijgen. Wij vinden dat dat verschil er niet moet zijn, het gaat om het muziekonderwijs voor het kind, en het kind moet zelf vrij kunnen kiezen waar ze van muziekonderwijs gaat genieten, los van de portemonnee van de ouders. Biomassaplein Het college wil al heel lang starten met het Biomassaplein, echter devergunningsprocedure wil niet vlotten. We hopen overigens dat het Biomassaplein op Vorst B niet van de grond komt en Vorst B benut kan worden voor uitbreidingswensen van lokale bedrijven of nieuwe bedrijven daar kunnen starten. Maar waarom de directe omgeving en de inwoners van Lennisheuvel niet betrokkenworden bij het opstellen van een doelennotitie, ondanks een keiharde toezegging hierover van het college, ontgaat ons en vinden we niet netjes. De gemeente geeft nu aan dat ze dat alsnog gaat doen. Volgens het college heeft de gevoerde vergunningsprocedure al wel aangetoond dat er geen MER-plicht voor deze (tijdelijke) activiteit nodig is en dus wordt de vergunningsprocedure op korte termijn vervolgd als het aan het college ligt. We hopen dat de inbreng vanuit de omgeving en vanuit Lennisheuvel serieus genomen wordt en dat het geen spreekwoordelijke mosterd na de biomaaltijd wordt. We houden u op de hoogte.

Gezellige bijeenkomst met alle ...

BALANS BALANS Boxtel 27-04-2019 08:38

Gezellige bijeenkomst met alle gedecoreerden in raadzaal #Boxtel De oranjebitter smaakt prima bij Kim, Mariëlle, Gerlof en Wim. Enorme waardering voor zoveel gemeenschapszin bij de aanwezigen, altijd in belang van onze samenleving.

Lees de onderbouwing van het college ...

BALANS BALANS Boxtel 19-04-2019 14:57

Lees de onderbouwing van het college aangaande nut en noodzaak van aangekondigde stappen in ons centrum op : https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/MijnGemeenteDichtbij/81d605f9-7d65-4d2f-b19f-03d448da4e53 Bij afsluiting van de Fellenoord lijkt het college niet te beseffen dat ze de rijrichting al omgedraaid hebben en er al geen verkeer meer vanuit Clarissenstraat naar Fellenoord kan.

Ben jij een leider met lef en wil je ...

BALANS BALANS Boxtel 16-04-2019 07:18

Ben jij een leider met lef en wil je de uitdaging aangaan; reageer dan voor 6 mei 2019. https://t.co/DbzvmMpIID

Terugblik raadsvergadering 19 maart

BALANS BALANS Boxtel 10-04-2019 06:54

In de raadsvergadering van 19 maart jl. hebben we vragen gesteld over de bouwplannen in De Oksel, is de kadernota behandeld en is het beleidskader van de veiligheidsregio Brabant-Noord bepaald.

Stappenplan richting een gebiedsvisie voor De Oksel

In oktober 2018 heeft onze fractie aan het college gevraagd om een integrale gebiedsvisie voor De Oksel op te stellen in samenspraak met de gehele omgeving.

Nu heeft het college een stappenplan vastgesteld waarbij er wel met enkele initiatiefnemers gesproken wordt, maar niet met de omgeving. Vandaar dat we hier in het vragenhalfuurtje vragen over gesteld hebben, zie bijlage BALANS vragenhalfuurtje Stappenplan richting een gebiedsvisie voor De Oksel.

Helaas volhardde het college in het voorgestelde stappenplan, waarbij de omgeving niet betrokken wordt. Volgens ons een verkeerde keuze!

Ook is er geen behoefte aan de kennis en kunde van de verkeerswerkgroep Tongeren; het wordt allemaal ambtelijk bedacht.

En het college blijft volhouden dat er in Boxtel voldoende gebouwd wordt en er dus in De Oksel geen huizen nodig zijn voor 2027. Wat we in de praktijk zien aan “stenenstapelen” klopt niet met de vele mooie woorden over woningbouw. We blijven aandringen op een integrale gebiedsvisie en pleiten er ook voor dat het college minder praat over woningbouw, en meer tijd steekt in concrete uitvoering!

De kadernota vormt de opmaak naar de begroting voor de komende jaren. Onze bijdrage met daarin onze prioriteiten leest u in bijlage BALANS Agendapunt 8 kadernota.

BALANS heeft tegen het voorstel gestemd, omdat het door BALANS ingediende wensenlijstje niet overgenomen is in de kadernota. Wel juichen we de afgesproken scenariodiscussie toe, voorafgaand aan de behandeling van het dekkingsplan.

Tijdens de raadsbehandeling hebben we namelijk gelukkig wel kunnen regelen dat er een scenariodiscussie komt, waarbij we als raad prioriteit kunnen stellen, want we weten nu al dat al onze wensen niet betaalbaar en uitvoerbaar zijn, we moeten de tering naar de nering zetten.

Bij de behandeling van dit punt kwamen diverse aspecten aan bod die te maken hebben met veiligheid van onze burgers.

Onze bijdrage leest u in de bijlage BALANS Agendapunt 9 Veiligheidsregio.

We krijgen nog antwoord op onze vraag of de standplaats van de ambulance op dezelfde plek hier in Boxtel blijft, want dit vinden we heel belangrijk. Daarnaast verandert er weer het een en ander bij de brandweer en we hopen dat dit niet tot onrust leidt bij het korps. Ook hebben we gewezen op de extra risico's voor Boxtel ten aanzien van de snelweg A2, de spoorlijnen, Eindhoven Airport en zoönose. We hebben ingestemd met het voorstel, want veiligheid van onze burgers staat bovenaan!

2019-03-19 BALANS vragenhalfuurtje Stappenplan richting een gebiedsvisie voor De Oksel.pdf

2019-03-19 BALANS Agendapunt 8 kadernota (1).pdf

2019-03-19 BALANS Agendapunt 9 Veiligheidregio.pdf

Schriftelijke vragen toekomst van het muziekonderwijs in Boxtel en over de verkeersveiligheid bij MEP

BALANS BALANS Boxtel 07-04-2019 08:22

Deze week hebben we schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van het muziekonderwijs in Boxtel en over de verkeersveiligheid bij MEP.

Muziekonderwijs is voor BALANS een belangrijk onderwerp. Kinderen moeten in de gelegenheid zijn op een laagdrempelige manier in contact te raken met muziek. Er is nu een kink in de kabel gekomen in de samenwerking tussen de HAFA's en de BSB, waar kinderen die graag muziek willen leren spelen de dupe van worden.

De verkeerssituatie bij MEP is BALANS al langer een doorn in het oog. in 2017 hebben we als BALANS al een motie ingediend om dit aan te pakken. Helaas werd deze motie niet aangenomen. In 2018 hebben we exact dezelfde motie ingediend en die is unaniem aangenomen. In die motie wordt het College opgedragen om in 2018 dit op te pakken. Helaas nog steeds zonder resultaat met als gevolg een onveilige verkeerssituatie die veel irritatie oproept.

2019-02-04 BALANS Schriftelijke vragen HAFA's Boxtel.pdf

2019-04-05 BALANS Schriftelijke vragen over verbetering verkeerssituatie bij MEP.pdf

Schriftelijke vragen uitvoering motie ‘Minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen’

BALANS BALANS Boxtel 26-03-2019 07:21

Betreft: schriftelijke vragen uitvoering motie ‘Minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen’

Op 8 november 2016 (!) heeft BALANS een motie ingediend met de titel ‘Minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen’.

Het besluit luidde: ‘De raad van de gemeente Boxtel roept het college op om zich maximaal in te zetten voor het aanbrengen van geluidsoverlast beperkende maatregelen rondom de spoorlijnen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van raildempers op de rails’. Raildempers zijn een soort stalen blokken met kunststof, die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden aangebracht. Ze verlagen het geluid van passerende treinen met gemiddeld drie decibel. In Brabant worden er de komende maanden 100.000 raildempers geplaatst, ook in onze directe omgeving zoals in de gemeente Oisterwijk, Haaren, Vught en Best. Waarom niet in Boxtel?

De zojuist aangehaalde motie is destijds unaniem aangenomen. Inmiddels zijn we ruim 2 ½ jaar verder en is er voor zover wij weten nog niets met deze motie gedaan.

We stellen u daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat er 2 ½ jaar na het aannemen van de motie nog geen maatregelen zijn genomen om de geluidoverlast van het spoor te beperken? Waarom is dit?

2. Hoe vaak heeft u over dit onderwerp, sinds het aannemen van de motie, contact gehad met de beheerder van het spoor en met andere gemeenten die aan het spoor liggen?

3. Welke acties heeft u als gemeente zelf ondernomen om ervoor te zorgen dat deze maatregelen genomen zouden moeten worden?

4. Welke acties bent u voornemens om te nemen nu blijkt dat er nog geen maatregelen genomen zijn? En wanneer zullen deze acties plaatsvinden?

5. Bent u voornemens een einddatum voor de maatregelen te bepalen en deze neer te leggen bij de spoorbeheerder?

6. Bent u voornemens om, indien de spoorbeheerder geen actie onderneemt, deze maatregelen in rechte af te dwingen?

7. Bent u voornemens om, indien de spoorbeheerder geen actie onderneemt, zelf maatregelen te nemen?

BALANS vindt het zeer kwalijk dat er nog steeds geen uitvoering is gegeven aan een motie van 2 ½ jaar geleden, zeker omdat de spoorbewegingen in die tijd zijn toegenomen, waardoor de problematiek alleen maar groter is geworden. Het kan toch niet zo zijn dat de ‘getroffen’ bewoners in de kou blijven staan en niet gehoord worden!

2019-03-21 BALANS vragen ex art 37 RvO Uitvoering motie minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen.pdf