Nieuws van politieke partijen over BALANS inzichtelijk

39 documenten

Tijdens onze spreekuren in Liempde ...

BALANS BALANS Boxtel 02-09-2019 18:41

Tijdens onze spreekuren in Liempde ervaren wij dat er aan de ene kant veel waardering is voor de geldstromen die via SPPILL naar het dorp komen en de projecten die opgepakt zijn, maar anderzijds vinden burgers SPPILL te machtig worden en is er ook geen zicht op de financiën. De door ons opgevangen afnemende waardering en de geuitte vraagtekens bij activiteiten in Liempde die vanuit SPPILL georganiseerd worden, waarbij buitendorpse middenstanders ingevlogen worden terwijl de lokale middenstand hetzelfde kan leveren roept bij ons vragen op. Ook werd door aanwezigen op ons spreekuur de angst geuit dat de vele georganiseerde activiteiten in D’n Liempdsen Herd gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van de lokale middenstand,horeca en voorzieningen. Lees verder op onze site https://www.balansboxtel.nl/schriftelijke-vragen-over-financiele-relatie-met-sppill/

Wij hebben vanmorgen onderstaande ...

BALANS BALANS Boxtel 14-08-2019 18:33

Wij hebben vanmorgen onderstaande vragen gesteld na de uitspraak van de Raad van State Vanmorgen heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg. Kort gezegd is er een flinke streep door het bestemmingsplan gezet. En dit plan is de eerste stap in de PHS-deal die met partners gesloten is. We betreuren dat de Raad van State een streep heeft gezet door dit bestemmingsplan, want deze verbindingsweg lost veel problemen op voor Boxtel, en met name voor de leefbaarheid van Kalksheuvel en de bereikbaarheid van Ladonk. De weg moet er naar de mening van BALANS komen dus dient er zo snel mogelijk, nadat er duidelijkheid is over de stikstofproblematiek, een nieuw bestemmingsplan in de inspraak gelegd worden. De noodzakelijke gronden zijn immers (grotendeels) aangekocht. Lees verder op onze website https://www.balansboxtel.nl/schriftelijke-vragen-n-a-v-vernietiging-bestemmingsplan-ladonk-kapelweg-door-de-raad-van-state/

Besluiteloosheid oorzaak bijna ...

BALANS BALANS Boxtel 14-05-2019 15:40

Besluiteloosheid oorzaak bijna escalatie bezetting Brede Heide? Fractie BALANS is geschokt over het te lang uitblijven van optreden tegen de dierenactivisten die gisteren aan de Brede Heide een stal binnengedrongen zijn. Onze eerste zorg gaat naar de eigenaar, de boer en zijn medewerkers die op klaarlichte dag tijdens hun werk overvallen zijn door radicalen die vervolgens 10 uur het bedrijf bezet hebben gehouden. Dit is onmenselijk en niet te bevatten dat dit blijkbaar zomaar kan in Boxtel. We hechten er veel waarde aan dat de gemeente Boxtel adequaat nazorg gaat verlenen aan de gedupeerden. Lees hieronder onze schriftelijke vragen.

Wij zijn blij met de openstelling ...

BALANS BALANS Boxtel 13-05-2019 10:42

Wij zijn blij met de openstelling van park Stapelen voor de Boxtelse gemeenschap en blijven van mening dat het niet goedkoop is en dat de afgesproken termijn van 10 jaar te kort is. Daarnaast is financiële consequentie die voortvloeit uit een gewijzigd plan voor Landschap van Allure onbekend.

Ons spreekuur van gisteren was goed ...

BALANS BALANS Boxtel 11-05-2019 07:43

Ons spreekuur van gisteren was goed bezocht. Diverse onderwerpen kwamen op tafel, oa aandacht gevraagd voor handhaving (parkeren, verkeerssnelheid, drugshandel vanuit woning Greep), jeugdzorg, karrenspoor, woningbouw. En uiteraard ook de huidige verkeerssituatie met ongeval rotonde. #deschrikziterin

In april zijn er 2 raadsvergadering ...

BALANS BALANS Boxtel 07-05-2019 07:22

In april zijn er 2 raadsvergadering gehouden. Op 8 april een speciale raadsvergadering met het aanbieden van de profielschets voor een nieuwe burgemeester aan de commissaris van de Koning. Op 10 april vond de reguliere vergadering plaats, waarbij als onderwerpen onder andere 'Rotonde Boseind' door ons is ingebracht. Verder hebben we gesproken over het bestemmingsplan 'Achter den Eijngel' in Lennisheuvel, Muziekonderwijs en hetBiomassaplein. Aanbieden profielschets In een toelichting heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Mariëlle van Alphen, het doorlopen proces geschetst van de totstandkoming van de profielschets, alsmede een inhoudelijke toelichting gegeven over wat we voor een burgemeester willen;een leider met lef! Ook benadrukte ze de goede onderlinge verhouding in de vertrouwenscommissie, waardoor de inhoud ook unaniem geaccordeerd is. Tevens was er namens haar een woord van dank aan de vele betrokken inwoners die input gegeven hebben. De commissaris was vol lof over de inhoud en de vormgeving van het document. Het proces om aan het eind van dit jaar een nieuwe burgemeester te hebben gaat nu in vertrouwelijkheid verder, waarbij we hopen dat vele goede kandidaten een sollicitatiebrief schrijven, zodat we straks ook een leider met lef kunnen benoemen. Onderzoek Rotonde Boseind Zoals bij u bekend is, hebben we eerder herhaaldelijk gevraagd om een nieuw onderzoek naar een betere toekomstige oplossing voor Rotonde Boseind. Met name omdat wij denken dat de verkeersveiligheid voor fietsers van Lennisheuvel naar Boxtel beter gewaarborgd is met een andere oplossing. Dit werd steeds met een 'nee' vanuit het college beantwoord. Zeer verbaasd, maar zeker ook blij waren we toen we onlangs vernamen dat er toch een nieuw onderzoek komt. Maar we willen geen onderzoek voor de bühne. Vandaar onze vragen aan het college. We vinden het jammer dat uit de beantwoording blijkt dat VION en de werkgevers niet betrokken zijn bij dit onderzoek, dat een scope heeft van Rotonde Boseind tot en met de tunnel in de Keulsebaan. De onderzoeksopdracht is nog niet bekend en wordt aan de raad ter informatie toegezonden. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. We houden een vinger aan de pols. Bestemmingsplan Achter den Eijngel Dit bestemmingsplan moet woningbouw in Lennisheuvel mogelijk maken. Woningbouw juichen we van harte toe. En op deze plek was de provinciale hobbel al 7 jaar geleden genomen, dus het werd tijd dat er een volgende stap gezet wordt. Het is een heel vaag bestemmingsplan, met nog vele onduidelijkheden, met vooral veel zorgen over de hoofdontsluiting. We vragen ons af of dit bestemmingsplan de toets bij de Raad van State kan doorstaan, mocht het daar op de tafel komen. In het bijbehorende raadsvoorstel werd ook gesproken over een beeldkwaliteitsplan dat weer gelinkt werd aan de welstandstoets. We zijn voor minder welstandsregels en dat blijven we ook. We hebben uiteindelijk ingestemd met het bestemmingsplan dat 87 woningen mogelijk maakt, ook al hebben we zorgen over de vaagheid van de regels en de onduidelijkheid over de hoofdontsluiting. We hebben niet ingestemd met de opname van het beeldkwaliteitsplan in de welstandsnota, omdat we voorstander zijn van welstandsvrij bouwen. Een beeldkwaliteitsplan met de status van een inspiratiebron juichen we wel toe. Op die manier verplicht je mensen niet, maar stimuleer je mensen. Muziekonderwijs Onze fractie heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over de onzekere toekomst voor muziekonderwijs, doordat er een kink in de kabel is gekomen tussen de HAFA's en de Stichting Brede Scholen Boxtel. We hebben nu aangedrongen op een driehoeksoverleg onder leiding van de gemeente. We vinden het jammer dat er verschil gemaakt wordt tussen scholen, maar ook dat er verschil gemaakt wordt tussenparticuliere initiatieven, bijvoorbeeld The Star Company, en een gesubsidieerde instelling als Podium Boxtel. Voor deze laatste lijken alle deuren gemakkelijk open te gaan en is er volop medewerking. Helaas moet The Star Company veel meer tijd en energie steken om medewerking en financiën voor activiteiten los te krijgen. Wij vinden dat dat verschil er niet moet zijn, het gaat om het muziekonderwijs voor het kind, en het kind moet zelf vrij kunnen kiezen waar ze van muziekonderwijs gaat genieten, los van de portemonnee van de ouders. Biomassaplein Het college wil al heel lang starten met het Biomassaplein, echter devergunningsprocedure wil niet vlotten. We hopen overigens dat het Biomassaplein op Vorst B niet van de grond komt en Vorst B benut kan worden voor uitbreidingswensen van lokale bedrijven of nieuwe bedrijven daar kunnen starten. Maar waarom de directe omgeving en de inwoners van Lennisheuvel niet betrokkenworden bij het opstellen van een doelennotitie, ondanks een keiharde toezegging hierover van het college, ontgaat ons en vinden we niet netjes. De gemeente geeft nu aan dat ze dat alsnog gaat doen. Volgens het college heeft de gevoerde vergunningsprocedure al wel aangetoond dat er geen MER-plicht voor deze (tijdelijke) activiteit nodig is en dus wordt de vergunningsprocedure op korte termijn vervolgd als het aan het college ligt. We hopen dat de inbreng vanuit de omgeving en vanuit Lennisheuvel serieus genomen wordt en dat het geen spreekwoordelijke mosterd na de biomaaltijd wordt. We houden u op de hoogte.

Gezellige bijeenkomst met alle ...

BALANS BALANS Boxtel 27-04-2019 08:38

Gezellige bijeenkomst met alle gedecoreerden in raadzaal #Boxtel De oranjebitter smaakt prima bij Kim, Mariëlle, Gerlof en Wim. Enorme waardering voor zoveel gemeenschapszin bij de aanwezigen, altijd in belang van onze samenleving.

Lees de onderbouwing van het college ...

BALANS BALANS Boxtel 19-04-2019 14:57

Lees de onderbouwing van het college aangaande nut en noodzaak van aangekondigde stappen in ons centrum op : https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/MijnGemeenteDichtbij/81d605f9-7d65-4d2f-b19f-03d448da4e53 Bij afsluiting van de Fellenoord lijkt het college niet te beseffen dat ze de rijrichting al omgedraaid hebben en er al geen verkeer meer vanuit Clarissenstraat naar Fellenoord kan.

Ben jij een leider met lef en wil je ...

BALANS BALANS Boxtel 16-04-2019 07:18

Ben jij een leider met lef en wil je de uitdaging aangaan; reageer dan voor 6 mei 2019. https://t.co/DbzvmMpIID

Terugblik raadsvergadering 19 maart

BALANS BALANS Boxtel 10-04-2019 06:54

In de raadsvergadering van 19 maart jl. hebben we vragen gesteld over de bouwplannen in De Oksel, is de kadernota behandeld en is het beleidskader van de veiligheidsregio Brabant-Noord bepaald.

Stappenplan richting een gebiedsvisie voor De Oksel

In oktober 2018 heeft onze fractie aan het college gevraagd om een integrale gebiedsvisie voor De Oksel op te stellen in samenspraak met de gehele omgeving.

Nu heeft het college een stappenplan vastgesteld waarbij er wel met enkele initiatiefnemers gesproken wordt, maar niet met de omgeving. Vandaar dat we hier in het vragenhalfuurtje vragen over gesteld hebben, zie bijlage BALANS vragenhalfuurtje Stappenplan richting een gebiedsvisie voor De Oksel.

Helaas volhardde het college in het voorgestelde stappenplan, waarbij de omgeving niet betrokken wordt. Volgens ons een verkeerde keuze!

Ook is er geen behoefte aan de kennis en kunde van de verkeerswerkgroep Tongeren; het wordt allemaal ambtelijk bedacht.

En het college blijft volhouden dat er in Boxtel voldoende gebouwd wordt en er dus in De Oksel geen huizen nodig zijn voor 2027. Wat we in de praktijk zien aan “stenenstapelen” klopt niet met de vele mooie woorden over woningbouw. We blijven aandringen op een integrale gebiedsvisie en pleiten er ook voor dat het college minder praat over woningbouw, en meer tijd steekt in concrete uitvoering!

De kadernota vormt de opmaak naar de begroting voor de komende jaren. Onze bijdrage met daarin onze prioriteiten leest u in bijlage BALANS Agendapunt 8 kadernota.

BALANS heeft tegen het voorstel gestemd, omdat het door BALANS ingediende wensenlijstje niet overgenomen is in de kadernota. Wel juichen we de afgesproken scenariodiscussie toe, voorafgaand aan de behandeling van het dekkingsplan.

Tijdens de raadsbehandeling hebben we namelijk gelukkig wel kunnen regelen dat er een scenariodiscussie komt, waarbij we als raad prioriteit kunnen stellen, want we weten nu al dat al onze wensen niet betaalbaar en uitvoerbaar zijn, we moeten de tering naar de nering zetten.

Bij de behandeling van dit punt kwamen diverse aspecten aan bod die te maken hebben met veiligheid van onze burgers.

Onze bijdrage leest u in de bijlage BALANS Agendapunt 9 Veiligheidsregio.

We krijgen nog antwoord op onze vraag of de standplaats van de ambulance op dezelfde plek hier in Boxtel blijft, want dit vinden we heel belangrijk. Daarnaast verandert er weer het een en ander bij de brandweer en we hopen dat dit niet tot onrust leidt bij het korps. Ook hebben we gewezen op de extra risico's voor Boxtel ten aanzien van de snelweg A2, de spoorlijnen, Eindhoven Airport en zoönose. We hebben ingestemd met het voorstel, want veiligheid van onze burgers staat bovenaan!

2019-03-19 BALANS vragenhalfuurtje Stappenplan richting een gebiedsvisie voor De Oksel.pdf

2019-03-19 BALANS Agendapunt 8 kadernota (1).pdf

2019-03-19 BALANS Agendapunt 9 Veiligheidregio.pdf