Nieuws van politieke partijen over Partij van de Arbeid/GROENLINKS inzichtelijk

94 documenten

Programmabegroting 2020-2023

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS D66 Zeewolde 14-11-2019 15:56

Zoals ieder jaar stellen wij tegen het eind van het jaar de begroting vast. Waarin opgenomen de financiële middelen om de wettelijke taken en het voorgenomen beleid te kunnen uitvoeren.

Wij zijn behoorlijk kritisch over deze programmabegroting, over zowel het verloop van het proces, als de inhoud. En ja, de begroting is uiteindelijk sluitend gekregen. Dat lijkt mooi en is ook noodzakelijk, alleen moet je niet vragen hoe.

Een herbeoordeling van stelposten, verlagen interne kosten, financiële ruimte uit het subsidieplafond gehaald en dan nog een nog niet gerealiseerde taakstelling door de transformatie binnen het sociaal domein. Een zogenaamd voordeel dat moet oplopen van 2,4 miljoen in 2020 naar 2,9 miljoen in latere jaren.

Met name met betrekking tot de zogenaamde transformatie binnen het sociaal domein hebben wij grote zorgen of hiermee die besparing gehaald gaat worden en of deze wel realistisch is. Maar vooral, wat gaat dat betekenen voor onze inwoners? Heeft dit gevolgen voor de mensen die zorg nodig hebben? Gaat het betekenen dat wij als gemeente minder zorg gaan bieden om die besparing te bewerkstelligen?

Daarom hebben wij aan het college de toezegging gevraagd om op korte termijn te komen met een plan van aanpak. Hoe gaat we dit realiseren en wat zijn vooral de gevolgen? Dit dient op korte termijn inzichtelijk te worden. En welke keuzes gaan we daarbij maken?

Tenslotte hebben wij als raad budgetrecht en deze begroting voldoet volgens ons niet aan dat budgetrecht van de raad. Wij bedoelen daarmee het proces van totstandkoming van deze begroting en de omvang van de vele aannames en risico’s. Dat baart ons grote zorgen.

Duidelijk is dat de begroting sluitend is voor dit moment. Wij zullen onze financiële situatie nauwgezet en kritisch blijven volgen.

Om die reden hebben wij samen met de andere oppositiepartijen: Zeewolde Liberaal, D66 en Burgerbelangen een stemverklaring afgelegd waarin wij op korte termijn een stevige discussie willen over hoe wij in de nabije toekomst met de financiering van het sociaal domein willen omgaan.

Raad september 2019

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS GroenLinks PvdA Zeewolde 02-10-2019 10:04

Deze maand zijn we na het zomerreces weer volop aan de slag gegaan met mooie projecten en ideeën. Diverse bijeenkomsten vonden plaats, waarbij we bijgepraat werden over organisatieontwikkeling van de ambtelijke organisatie, sportnota, een geluidswandeling door het centrum, de start van de werkgroep sociaal domein, bezuinigingen en toekomstvisie. De diverse onderwerpen komen later dit jaar weer aan de orde in de commissies en raadsvergaderingen.

26 September 2019 was de eerste vergadering van de raad met de volgende onderwerpen:

We hebben de Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland vastgesteld. Het formele startsein van de provincie waarin opgenomen de doelstelling uiterlijk in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 90% te reduceren. Een fikse opgave, ondanks dat wij een relatief jong dorp zijn met moderne huisvestingsvoorzieningen, windmolens, enz. en dus best een voorsprong hebben. Als PvdA/GroenLinks staan wij positief in deze veranderingen. Waarbij wij wel duidelijk hebben meegegeven wel realistisch te blijven. Inwoners moeten mee kunnen doen, ook mensen met een kleine beurs. Wij moeten dus goed rekening houden met het feit dat ook mensen met minder financiële mogelijkheden mee kunnen doen aan energiebesparingsprojecten, zoals zonnepanelen op huurhuizen, het isoleren van huizen.

Verder is een mooie start gemaakt met een Energieloket, gesitueerd in het Ravelijn. Binnenkort is de opening hiervan. Dat loket moet onze inwoners onafhankelijk gaan inspireren en informeren over het nemen van verduurzamingsmaatregelen in de woning. Daarnaast is een nieuwe Verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. Met deze nieuwe verordening is meer ruimte gecreëerd om te komen tot meer energiebesparingen en vooral ook meer zonnepanelen op daken. De regels zijn zodanig verbreed dat nu ook mensen met een nieuwere woning in aanmerking kunnen komen voor een SVN lening (= een lening waarbij u via de gemeente een betaalbare lening voor uw woning kunt afsluiten voor duurzame maatregelen).

Het laatste onderwerp was de vaststelling van de Zomernota 2019. Een financiële tussenstand van ons huishoudboekje, waarin de uitkomsten van de meicirculaire van het Ministerie en overlopende budgetten zijn verwerkt. Naast een stukje financiële compensatie voor de tekorten in het sociaal domein. In totaal hebben we nu voor specifiek het sociaal domein een mooie buffer voor tegenvallers van ruim € 3 miljoen. Voor dit moment in ieder geval goed nieuws, maar het is nog veel te vroeg om te juichen. Daarnaast konden wij constateren dat er nog heel wat plannen op de rol van het college staan om uit te voeren in 2020. En wij gaan ervanuit dat die plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden en volgen dit nauwgezet. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen!

"Het dagelijks leven is zeker ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 22-08-2019 13:19

"Het dagelijks leven is zeker duurder geworden. Energie, huur, de boodschappen door de btw-verhoging." Kom 7 september naar onze Armoede Manifestatie met Gijs van Dijk. Meld je gratis aan 👉 bit.ly/Armoede-Manifestatie

Tienduizenden huurwoningen in ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 29-07-2019 11:15

Tienduizenden huurwoningen in Nederland worden opgekocht door buitenlandse investeerders. Elke Nederlander moet zeker zijn van een fatsoenlijke woning. Woningen worden niet gebouwd voor het plezier van vastgoedbedrijven. Teken onze petitie voor een betere woningmarkt! 👉 http://bit.ly/woneniseenrecht

De fractie van PvdA/GroenLinks ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS PvdA Maasdriel 20-07-2019 05:47

De fractie van PvdA/GroenLinks Zaltbommel heeft het voortouw genomen bij een reactie op de chaos die de AVRI heeft gecreëerd. Bij monde van Frits van der Schans kwam de fractie tot een brief aan het college van Zaltbommel. Deze brief wordt door alle andere partijen gesteund.

In eerdere situaties die veel ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS GroenLinks PvdA CDA Maasdriel 17-07-2019 06:08

In eerdere situaties die veel vraagtekens opriepen pleitte PvdA-GroenLinks in Maasdriel voor nader onderzoek, maar werd dit van de hand gewezen. Nu voelt burgemeester Van Kooten de noodzaak blijkbaar wel. PvdA-GroenLinks stelde deze vragen https://maasdriel.raadsinformatie.nl/document/7777029/1/2019-17%20%20schriftelijke%20vragen%20nav%20constatering%20verlegde%20grens%20bestemmingsplan%20buitengebied%20Maasdijk%20Rossum Gisteren ontvingen we op een aantal vragen de eerste antwoorden https://maasdriel.raadsinformatie.nl/document/7825439/1/2019-17%20Beantwoording%20schriftelijke%20vragen%20nav%20constatering%20verlegde%20grens%20bestemmingsplan%20buitengebied%20Maasdijk%20Rossum https://www.bd.nl/bommelerwaard/onderzoek-naar-integriteit-van-maasdrielse-cda-wethouder-peter-de-vries~abf70046/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

2️⃣8️⃣3️⃣ keer zoveel verdienen als ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 13-07-2019 13:24

2️⃣8️⃣3️⃣ keer zoveel verdienen als je werknemers. En je afvragen waar toch dat wantrouwen vandaan komt. Hoogste tijd voor hogere lonen voor de basis en matiging aan de top!

“We moeten ons blijven uitspreken ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 08-07-2019 16:29

“We moeten ons blijven uitspreken over het recht op abortus! Ik vind het belangrijk om Amerikaanse vrouwen te laten weten: wij staan aan jullie kant.” Lilianne Ploumen is deze week zuiden van de VS om het gesprek aan te gaan over de strenge abortuswetten.

Algemene beschouwingen 2019

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS CDA PvdA GroenLinks VVD ChristenUnie Zeewolde 02-07-2019 09:50

27 juni 2019 vonden de jaarlijkse algemene beschouwingen plaats. Een mooie gelegenheid terug te blikken en vooral te kijken naar wat wij willen in Zeewolde de komende tijd.

Het gaat best goed in Nederland. De economie groeit nog steeds en dat merken we ook in Zeewolde. De uitgifte van bedrijventerreinen loopt voorspoedig en we hebben belangrijke stappen gezet in de aanpak van ons klimaat. Zo hebben we onder andere een verbeterde aanpak schulddienstverlening, de oprichting van de Stichting Leergeld en het voorstel vroeg- en voorschoolse educatie. Allemaal mooie besluiten die onze inwoners ten goede komen. Wij zorgen ervoor dat onze inwoners zo optimaal mogelijk deel kunnen blijven nemen aan onze maatschappij. We werken met elkaar aan een sociale gemeenschap, waar het individualisme en eigenbelang van de welvarende burgers omgebogen moet worden in de zorgzame en betrokken burger.

Onze financiën hebben er de afgelopen jaren positief uitgezien. Maar kijkend naar de voorjaarsnota, de opmaat en naar de begroting van 2020 toont dat we voor financiële uitdagingen komen te staan. Afschaffing van de precariorechten in 2022, de nodige loon- en prijsstijgingen, minder inkomsten algemene uitkering enz. Daarnaast trekken de kosten voor het sociaal domein nog steeds een flinke wissel op onze gemeentelijke reserves. De begroting 2020-2023 is daarmee niet structureel sluitend op dit moment.

Dit dwingt ons als gemeenteraad keuzes te moeten maken. Als wij tot keuze moeten gaan komen kijken wij naar bijvoorbeeld het wegonderhoud in ons buitengebied. De laatste jaren is hierop flink geïnvesteerd. De bodem blijft dalen, dat houden we niet tegen met opnieuw asfalteren, dat moet echt anders kunnen. Het college heeft zelf ook aangegeven onderzoek te gaan doen naar alternatieven voor wegonderhoud. Zeewolde kent een groot buitengebied en het onderhoud daarvan drukt op onze begroting. Ook wij zien graag een lobby tot stand komen richting Den Haag.

Ga in gesprek met het Ministerie in hoeverre wij gecompenseerd kunnen worden. Verder zien wij een prima besparing te halen op de kosten handhaving op de recreatieterreinen. Uit de jaarrekening blijkt dat door ons beleid de OZB opbrengsten van de woningen op de buitenplaats Horsterwold flink gedaald zijn. Als wij deze jaarlijkse kosten bij elkaar optellen zou dit een flinke positieve invloed hebben op onze begroting. Tijdens deze algemene beschouwingen bleek dat de coalitiepartijen niet bereid zijn het gesprek aan te gaan met de Vereniging van eigenaren van de buitenplaats Horsterwold. Ons beleid en starre houding, het niet eens in gesprek willen gaan, leiden zo niet tot een oplossing. Een gemiste kans wat ons betreft.

Aandachtspunten voor komende tijd

De PvdA/GroenLinks heeft tijdens deze algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor twee belangrijke onderwerpen: Duurzaamheid en Wonen.

In december 2018 hebben wij het Energie Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Een belangrijke stap voor onze kinderen en kleinkinderen en te zorgen voor een Schone Toekomst. Mooie stappen, maar we moeten niet vergeten dat die vooral noodzakelijk zijn. Deze vergadering hebben wij aandacht gevraagd voor het wereldwijde probleem van afval en met name van plastic. Overal in de wereld worden initiatieven genomen om te komen tot vermindering van afval. Hoe kunnen we gericht tot minder afval komen?

En daarom zijn wij met een motie gekomen om in onze Algemene Plaatselijke Verordening een verbod op te nemen om (wens)ballonnen op te laten. Het gaat om (wens)ballonnen die de lucht in worden gestuurd met helium, vuur of andere methode en dus niet om ballonnen die door mensenzelf worden opgeblazen met lucht. Restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren en dat zorg voor dierenleed. Naast vervuiling van ons milieu. Deze motie werd door de hele gemeenteraad ondersteund en deze bepaling wordt nu opgenomen in onze APV. Deze regel is niet betuttelend bedoeld, wij draaien dat om, het draagt bij aan een stukje bewustwording van het plastic probleem. Overigens het achterlaten van afval is nu ook al strafbaar.

Sociale woningbouw moet prioriteit krijgen

Naast Duurzaamheid hebben wij aandacht gevraagd voor Wonen en woningbouw. Onze aandacht en zorg zit bij de sociale woningbouw, de betaalbare woningen. De afgelopen twee jaar zijn de prijzen in de bouw flink gestegen en uiteraard heeft dit als gevolg dat de prijzen ook flink omhoog zijn gegaan. Hoe betaalbaar kunnen wij woningen houden. Ook hebben wij dringend aandacht gevraagd voor onze woningbehoefte. De woningmarkt is in een paar jaar tijd ingrijpend veranderd en de wachttijden voor huurwoningen zijn fors toegenomen. Ook onze jongeren willen wel eens uitvliegen en niet tot hun 30

gedwongen thuis blijven wonen. Naast het feit dat wij regelmatig inwoners spreken die door bijvoorbeeld een echtscheiding of andere oorzaken plots op straat komen te staan.

Regelmatig krijgen wij de vraag wanneer gaat de gemeente daar nu eens wat aan doen? Ik sta letterlijk op straat en kan maar enkele weken terecht bij familie of vrienden. Daarom hebben wij een motie ingebracht waarbij wij het college opdragen met projectontwikkelaars/ondernemers/ woningstichting in gesprek te gaan en te zoeken naar tijdelijke huisvestingsmogelijkheden. Met voorstellen te komen voor het op korte termijn realiseren van tijdelijke huisvesting. Concreet gesteld: kijk waar tijdelijke woningen op locaties geplaatst kunnen worden die later weer een andere bestemming kunnen krijgen wanneer de woningvraag weer af neemt. Of kijk naar de langdurig leegstaande (kantoor)panden. Verbouw deze tot kleine wooneenheden, zodat wij snel kunnen handelen wanneer inwoners dringend op zoek zijn naar huisvesting.

Wachtlijsten voor woningen houden aan

Helaas heeft deze motie het niet gehaald. De coalitiepartijen VVD, ChristenUnie, Leefbaar Zeewolde en het CDA zijn van mening dat er in Zeewolde geen mensen zijn die dringend om huisvesting verlegen zitten. Pure ontkenning dus! En dat “met een gemiddelde wachttijd van bijna 6 jaar (melding maart 2019) en een wachttijd voor een eengezinswoning van ruim 8 jaar (citaat Woonpalet).”

De PvdA/GroenLinks blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van Zeewolde. Wij bouwen met u aan een groene, duurzame, levendige, beschaafde, veerkrachtige sterke en sociale gemeenschap die in staat is te vernieuwen en te veranderen om ook voor komende generaties een goede plek te zijn om te wonen, te werken en te recreëren.

BAM! Ben je 21 jaar? Dan krijg je ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 01-07-2019 09:45

BAM! Ben je 21 jaar? Dan krijg je vanaf vandaag gewoon het volwassen minimumloon! En voor alle andere jongeren gaat het jeugdloon omhoog 👊 Laat je horen in de comments als je dit ook een mooie eerste stap vindt 👇