Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

29 documenten

Financiële vragen door corona

D66 D66 Doetinchem 17-01-2021 18:52

De coronacrisis raakt ons allemaal. Naast onzekerheid over gezondheid is er bij een groep inwoners ook sprake van financiële onzekerheid. Ik zie dat mensen die nooit verwacht hadden schulden te krijgen, nu wel in die situatie dreigen te komen. Wij willen vroegtijdig ondersteuning bieden. Tegelijkertijd staan we ook voor lastige keuzes, want er is een grens aan de middelen. Afgelopen week sprak ik met de gemeenteraad over ons armoedebeleid in coronajaar 2020.

Minder mensen in armoede, maar wel complexere schulden

De meest recente cijfers (CBS, december 2020) laten zien dat het aantal mensen met een inkomen tot de lage inkomensgrens in de gemeente Doetinchem in de afgelopen jaren gedaald is van 3800 naar 3300. Tegelijkertijd is duidelijk dat het aantal mensen dat vier jaar of langer een inkomen tot de lage inkomensgrens heeft gestegen is van 1100 naar 1300. Op dit moment betreft dit in onze gemeente ongeveer 800 huishoudens. Dit komt overeen met ons beeld, namelijk dat het aantal mensen met schulden daalt, maar dat het aantal mensen met een langduriger en complexere schuldenproblematiek daarentegen stijgt.

Effect van corona op de gemeentelijke schuldhulpverlening

Op dit moment is nog niet duidelijk wat het effect van de pandemie precies zal zijn. We zagen in 2020 een lichte stijging naar ongeveer 735 inwoners die gebruik maakten van de gemeentelijke schuldhulpverlening (2018: 653, 2019: 699). In 2020 hebben we veel aandacht besteed aan communicatie over ons aanbod. De stijging is dan ook niet direct toe te schrijven aan de pandemie. Landelijk wordt aangegeven dat een deel van de mensen een terugval ervaart in inkomen. Ook in onze gemeente wordt ruim gebruik van de steunmaatregelen (NOW, TOZO, TVL, TONK). Deze maatregelen zorgen er hoogstwaarschijnlijk voor dat mensen nog niet direct in de problemen komen. We houden er dan ook rekening mee dat (na afronding van de steunmaatregelen) het aantal mensen met schulden, ook in onze gemeente, zal stijgen.

Op weg naar financiële zelfredzaamheid

Mensen raken dikwijls in schulden, zonder dat zij daar invloed op konden hebben. Zij komen ongewild en onverwacht in een afhankelijke positie. Een belangrijk uitgangspunt van het armoedebeleid is het streven dat inwoners die we ondersteunen stappen zetten op het gebied van financiële zelfredzaamheid. Daarmee beogen we dat een gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid en vrijheid terug komt. Om te bepalen of dit voor de inwoner werkt, stemmen we hierover af en leggen we dit ook vast. Het bepaalt mede de inzet van onze dienstverlening.

Taboe

Er rust een taboe op armoede. Mensen schamen zich over het algemeen voor hun situatie. Dit geldt zeker voor mensen waarmee het altijd goed is gegaan (bijvoorbeeld ZZP’ers). We willen dat mensen die schulden verwachten of al schulden hebben geen drempel ervaren om met de gemeente in contact te treden. Gemiddeld duurt het 6 jaar voordat iemand zich meldt voor schuldhulp. Deze termijn willen we drastisch verkorten. Vandaar dat wij op veel verschillende manieren actief communiceren.

De Rondkomers

In Doetinchem zetten we volop in op preventie: bewustwording en het voorkomen van schulden. Er is een actieve coalitie tegen armoede ‘De Rondkomers’. Hierin werken Buurtplein, Laborijn, UWV, Rabobank, De Graafschap en de gemeente samen. Concrete acties zijn een lesprogramma, een theatervoorstelling, een 18+ wijzer en informatie via social media en een nieuwsbrief. Onze toegang is ontschot. Het maakt niet uit waar je je meldt: je wordt altijd geholpen.

Gemeente Doetinchem sluit aan bij de Nederlandse Schuldhulproute 

We willen dat alle inwoners kunnen rondkomen, meedoen en schuldzorgenvrij zijn. Daarom wil ik dat de gemeente Doetinchem zich aansluit bij de Nederlandse Schuldhulproute. Onze inwoners kunnen zo nog eerder de informatie of de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Zelf je schulden regelen

Mensen die er vroeg bij zijn en op zoek zijn naar de aanpak om zelf hun schulden te regelen, kunnen zelf hun schulden regelen. Hulp nodig? We staan bij de gemeente Doetinchem klaar met onze schulddienstverlening. Hier kun je je aanmelden.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: vroegsignalering

Per 1 januari 2021 is het wettelijk kader aangescherpt. Het primaire doel van de wetswijziging is het beter en vroeger helpen van mensen met schulden. Voor de gemeente Doetinchem betekent dit dat we volop door kunnen gaan op de ingeslagen weg. We hadden al de nodige afspraken met zorgverzekeraars, woningcorporaties en energie- en drinkwaterbedrijven over het uitwisselen van gegevens over betalingsachterstanden in het kader van vroegsignalering. Dit heeft in Doetinchem al lang een hoge prioriteit en dat blijft onverminderd zo.

Beschermingsbewind

Gemeente Doetinchem biedt sinds 2019 als één van de eerste gemeenten in ons land beschermingsbewind aan. Uitgangspunt daarbij is dat bij de gemeente het totale pakket aan schuldhulpverlening beschikbaar is. De bewindvoerder helpt om zelf weer regie te nemen over de financiën. Er wordt aandacht besteed aan vaardigheden en gedrag. Dit hoeft niet te betekenen dat iemand alle geldzaken helemaal zelfstandig regelt. Het kan ook zijn dat iemand zoveel mogelijk zelf bepaalt hoe hij zijn geld beheert. De gemeente Doetinchem verwijst inwoners dus niet (altijd) meer door naar externe bewindvoerderskantoren.

Toeslagenaffaire

Door problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst zijn naar verwachting 40 gezinnen in de gemeente Doetinchem getroffen. Bij de gemeente is niet bekend welke inwoners dit zijn. De Belastingdienst wil herstellen wat fout is gegaan en heeft daarvoor ouders benaderd. Er is informatie beschikbaar via deze website. De Belastingdienst compenseert de gedupeerden, maar dit is niet altijd voldoende om uit de problemen te blijven. Er kunnen bijvoorbeeld andere problemen zijn ontstaan rondom inkomen, schulden of zorg. Wij ondersteunen hen dan graag. Gedupeerden kunnen contact opnemen met de gemeente. Inmiddels heeft een aantal mensen dat gedaan.

Ondersteuning ondernemers

De verwachting is dat er een toename zal zijn van (zelfstandig) ondernemers met schulden. De gemeente Doetinchem biedt zelfstandig ondernemers inkomensondersteuning levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Laborijn voert deze ondersteuning uit, die valt onder de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Naast financiële ondersteuning is er ook hulp bij heroriëntatie (bedrijfsadvies, omscholing, trainingen). In Doetinchems Vizier verscheen afgelopen week dit artikel.

Sneller uit schulden

Mensen wachten vaak te lang voordat zij zich bij de gemeente melden. Vaak hebben zij dan schulden bij veel verschillende schuldeisers en hebben zij geen overzicht meer en geen uitzicht meer op een schuldenvrije toekomst. Zowel onze inwoner als de schuldeisers hebben er belang bij dat wij een sterke regie voeren op de weg naar een schuldenvrije toekomst. Daarom zullen wij in Doetinchem de komende tijd nagaan hoe we met een collectief van schuldeisers afgestemd schulden kunnen saneren. Daarnaast willen we waar nodig een adempauze inlassen voor mensen met schulden. Een saneringskrediet werkt in specifieke gevallen. In dat geval neemt de gemeente (wij werken met Kredietbank Nederland) de schulden over en betaalt deze af. Dit maakt deel uit van een traject waarmee we beogen dat de inwoner stappen zet naar financiële zelfredzaamheid. Een belangrijk punt hierbij is dat ‘werken loont’. Wij willen dat elke stap op het gebied van (parttime) werk voor onze inwoners ook een stap is op weg naar een schuldenvrije toekomst.

Weekbericht: zomerreces

D66 D66 Doetinchem 16-07-2020 10:42

Het zomerreces begint. Normaal gesproken betekent dit dat er enkele weken van rust en reflectie voor ons liggen. Dat zal deels ook zo zijn, maar meer dan anders wordt er in de zomerperiode doorgewerkt. In die zin lijkt alles dit jaar anders. Ik wil je graag deelgenoot maken van de ervaringen in mijn portefeuille. Daarnaast wil ik je een fijne zomer toewensen.

 

Volksgezondheid

De verspreiding van het Coronavirus maakt dat we in de komende tijd alert zullen blijven. Het gemeentelijk beleidsteam blijft ook in de zomer bij elkaar komen, om vraagstukken op dit gebied het hoofd te bieden. Het is goed om te zien dat het aantal besmettingen fors afgenomen is, maar ik vind het belangrijk er bij stil te staan dat in onze gemeente 94 mensen positief getest zijn en dat er 13 mensen geregistreerd aan het virus zijn overleden. Dat is aanzienlijk minder dan op andere plekken in ons land, maar het effect op mensen is groot.

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft sinds maart een enorme verandering ondergaan van een organisatie met wezenlijke gemeentelijke taken naar een crisisorganisatie, waarbij informeren en adviseren, testen en bron- en contactonderzoek ogenschijnlijk de enige overgebleven activiteiten waren. Er werd volop geanticipeerd op opdrachten vanuit het ministerie van VWS en op opdrachten vanuit de veiligheidsregio. Ik heb veel waardering voor de mensen van de GGD. Zij verdienen alle complimenten. In de komende tijd komen we te spreken over de bestuurlijke verantwoordelijkheden en wie dit financiert. Daarin zijn wat mij betreft een aantal zaken niet goed verlopen. Er zijn taken stil komen te liggen, waar we in de komende tijd nog de effecten van zullen ondervinden en dat had anders gekund.

Werk

Met enorme gedrevenheid is door Laborijn gewerkt aan het uitvoeren van de Tozo-regeling. Er zijn in de gemeente Doetinchem 1157 aanvragen voor levensonderhoud gedaan en 88 voor een bedrijfskrediet. In de komende tijd wordt nader invulling gegeven aan dit werk. We hebben voor zelfstandigen, waaronder ZZP’ers tal van mogelijkheden om ander werk te vinden (en om te scholen), als zij onverhoopt niet verder kunnen met hun bedrijf.

In de maanden maart t/m juni hebben 133 inwoners van de gemeente Doetinchem een bijstandsuitkering aangevraagd en ontvangen. 109 inwoners zijn uitgestroomd uit de bijstand en ontvangen niet langer een uitkering. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt dus toe, maar nog steeds vinden veel mensen de weg naar betaald werk. Dit is te danken aan de intensieve en persoonsgerichte aanpak in de Werkacademie van Laborijn.

In de komende tijd intensiveren we de aanpak om ook mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben toch naar de (inclusieve) arbeidsmarkt te begeleiden. Uitgangspunt is ervoor te zorgen dat iedereen die kan werken, werkt. Werk geeft immers sociale structuur aan het leven en het verhoogt het levensgeluk van mensen. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er in onze arbeidsmarktregio nog steeds veel werk is. Er liggen dus volop kansen.

Inkomen

We hebben inwoners, juist ook in de afgelopen maanden, opgeroepen zich te melden indien zij in financiële problemen dreigen te raken. Met de Doetinchemse samenwerking De Rondkomers bereiken we meer mensen en weten we hen adequaat te ondersteunen. We bieden vanuit de gemeente ondersteuning aan de Voedselbank en hebben met hen goede afstemming over de mensen die deze ondersteuning nodig hebben. Alle vrijwilligers van de Voedselbank en bijvoorbeeld ook van Stichting Present verdienen complimenten. In de afgelopen tijd stonden zij steeds klaar voor onze kwetsbare inwoners.

Inburgering statushouders

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe inburgeringswet. Met verschillende ketenpartners stemmen we af hoe we klaar kunnen staan voor nieuwe taken die op de gemeente af komen, zoals de brede intake, het PIP en de Z-route. We zien dat cultuurverbinders of sleutelpersonen een cruciale rol hebben. Bij Vluchtelingenwerk en Laborijn wordt al gewerkt met mensen in deze rol en ik vind dat we dit in afspraken met onze contractpartners als belangrijk aspect moeten opnemen.

Fijne vakantie!

Er is, juist in de komende tijd, veel te doen. Dat maakt dat we in de zomer niet stil zitten. Natuurlijk ga ik er ook even tussenuit en jij vast ook wel. Ik wens iedereen die van de vakantie gaat genieten een hele fijne tijd toe.

Weekbericht: Wat te leren van de bijstandsexperimenten?

D66 D66 Doetinchem 02-05-2020 11:00

Stromen mensen met een bijstandsuitkering eerder uit naar betaald werk als ze meer ruimte krijgen, mogen bijverdienen en beter worden begeleid? Dat was de centrale vraag bij de experimenten die in de afgelopen twee jaar in zes gemeenten werden uitgevoerd. Vandaag presenteerden vijf gemeenten de uitkomsten. Na het lezen van de eerste rapportages is mijn voorzichtige conclusie: bijverdienen kan een belangrijke opstap zijn en persoonlijke begeleiding loont.

De opzet van de experimenten

In Utrecht, Groningen en Wageningen waren vier onderzoeksgroepen. In Nijmegen en Deventer drie. Bij de experimenten kreeg een eerste groep een ontheffing van de verplichting om werk te zoeken, een tweede groep kreeg meer begeleiding en een derde groep mocht bijverdiensten uit werk houden. De resultaten werden gerelateerd aan de uitstroom naar betaald werk enerzijds en aspecten als gezondheid, welbevinden, zelfredzaamheid en vertrouwen anderzijds.

Tegenvallende resultaten

Hoewel er verschillen zijn in de uitkomsten, valt het totaalbeeld wat tegen. De veelbelovende voorspellingen werden vandaag vooral afgezwakt. Gezegd moet dat mensen in de experimentele groepen over het algemeen tevredener waren over de dienstverlening dan mensen over de reguliere dienstverlening. Aan de andere kant is vrijwel niet aangetoond dat een in het experiment gebruikte systematiek direct heeft geleid tot meer uitstroom naar betaald werk.

Bijverdienen als opstap naar meer werk

Zowel Groningen, Utrecht als Wageningen laten zien dat bijverdienen naast een bijstandsuitkering mogelijk een opstap kan zijn naar uitstroom uit de bijstand. De resultaten zijn niet eensluidend, maar het lijkt een stap vooruit wanneer gemeenten meer vrijheid krijgen om bijverdienen naast de bijstandsuitkering mogelijk te maken. Voor veel mensen is de dreiging van korting op de uitkering nu een belemmering om parttime betaald werk te aanvaarden. De resultaten laten zien dat het een flink aantal mensen gelukt is om tijdelijk bij te verdienen naast de uitkering en vervolgens volledig uit te stromen naar betaald werk. Ongetwijfeld geldt niet voor iedereen dat dit werkt, maar in de combinatie met een intensieve, persoonlijke begeleiding zou hieraan invulling gegeven kunnen worden.

Niet alleen uitstroom naar werk telt

Over de Participatiewet wordt veelal gezegd dat deze teveel gericht zou zijn op verplichtingen en sancties. De experimenten kregen daarom in verschillende gemeenten al snel de naam ‘vertrouwensexperiment’. In die experimenten ging het niet zozeer om de uitstroom naar betaald werk, maar om andere effecten. In Tilburg bleek eerder bijvoorbeeld al dat het experiment daar effecten kende op gezondheid en geluk. Een vergelijkbaar resultaat is ook vandaag te zien in de uitkomsten van de andere gemeenten. Gezondheid, vertrouwen en zelfredzaamheid zijn aspecten die (weliswaar veelal niet significant t.o.v. de controlegroep) ervaren worden. Persoonlijke begeleiding loont, zou de stelling kunnen zijn.

Persoonlijke begeleiding loont

Destijds is door de gemeenteraad van Doetinchem de afweging gemaakt om al dan niet deel te nemen aan het landelijke experiment. Daarvoor is een vragenlijst afgenomen onder bijstandsgerechtigden en zijn door gemeenteraadsleden gesprekken bijstandsgerechtigden gevoerd. Uit de vragenlijst en de gesprekken bleek dat het niet zozeer de regels waren die beknellend werkten, als wel de wijze waarop deze werden uitgevoerd. In dit kader is in de gemeente toen de keuze gemaakt geen experiment te starten, maar een plan van aanpak ‘regelarme bijstand’ op te stellen en volgens dat plan te gaan werken. Het heeft geleid tot aanpassingen, maar begin 2019 werd pijnlijk duidelijk dat bijstandsgerechtigden zich niet goed bejegend voelden. De veranderingen die sinds dat moment zijn doorgevoerd, maken dat dit inmiddels sterk verbeterd is. Belangrijk daarbij is de huidige aanpak, waarbij met elke bijstandsgerechtigde een bij de persoon passend traject afgesproken wordt. Het is een intensieve en kostbare werkwijze. Om dit ook in de komende tijd waar te blijven maken, met een stijgend aantal bijstandsgerechtigden, zullen we een groot beroep moeten doen op onze professionals.

Wat leren we van de experimenten?

Hoewel de experimenten geen schokkende resultaten hebben opgeleverd, kunnen we er wel twee conclusies uit trekken. Het zou goed zijn om meer ervaring op te doen met bijverdienen als opstap naar een betaalde baan en het lijkt belangrijk om de persoonlijke begeleiding op maat te versterken. De aanpak is echter sterk afhankelijk van de bijstandsgerechtigde en de arbeidsmarktsituatie in de gemeente. Daarom zou het goed zijn als gemeenten hun aanpak optimaal kunnen toesnijden op de specifieke situatie. Daar is vanuit het Rijk beleidsruimte voor nodig, maar ook financiële ruimte.

https://doetinchem.d66.nl/2020/05/02/weekbericht-wat-te-leren-van-de-bijstandsexperimenten/

 

Overzicht van de resultaten

Wageningen meldt dat de uitstroom naar werk in twee interventiegroepen (geen verplichting en extra begeleiding) groter is dan in de referentiegroep. In de bijverdiengroep was het effect op de uitstroom minder groot, maar gingen deelnemers wel vaker in deeltijd werken. Ook op andere aspecten zoals ervaren gezondheid, welbevinden, en sociaal vertrouwen worden positieve effecten gerapporteerd. De effecten zijn niet altijd statistisch significant.

In Utrecht worden in de interventiegroepen resultaten gezien die duiden op meer arbeidsparticipatie, met name in de laatst maanden van het onderzoek. De effecten zijn vrijwel niet significant. Er is wel een effect van een financiële prikkel (bijverdienen) te zien, deze beperkt zich tot banen met een lager aantal uren. Voor met name bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geldt dat zij baat hebben bij extra hulp en begeleiding.

In Groningen worden vergelijkbare positieve resultaten gevonden, maar hiervan wordt, net als in Utrecht, de grens van wetenschappelijke significantie niet gehaald. Groningen laat zien dat bijverdienen leidt tot een verhoogde arbeidsparticipatie, voornamelijk bij banen met een hoger salaris en een grotere omvang. Het experiment heeft voor Groningers geleid tot toegenomen vertrouwen en zelfredzaamheid en in sommige gevallen ook een verbeterde ervaren gezondheid.

De onderzoekers in Deventer stellen dat er een activerende werking uit lijkt te gaan van intensieve begeleiding. Dat leidt overigens niet aantoonbaar tot meer uitstroom naar betaald werk. Opvallend is dat er ook geen verschillen worden gevonden tussen de onderzoeksgroepen als het gaat om geluk, gezondheid of vertrouwen.

In Nijmegen laat het onderzoek niet zien dat het experiment leidt tot meer uitstroom naar werk of deeltijdwerk. Wel zetten mensen in de experimentele groep zich meer in om werk te vinden. De tevredenheid over de experimentele dienstverlening is groter dan over de reguliere dienstverlening. Dit zou wijzen op het belang van aandacht voor en contact met mensen in de bijstand.

SP vraagt om maatregelen bij gevolgen van coronavirus

SP SP Doetinchem 19-03-2020 07:06

De crisis als gevolg van het coronavirus heeft grote gevolgen voor grote groepen mensen. Naast dat we allemaal moeten zorgen dat we elkaar niet aansteken, zijn er ook enorme gevolgen voor bijvoorbeeld flexwerkers, ZZP'ers, kleine ondernemers, maar ook voor ouderen en voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Maar ook over  arbeidsmigranten maken we ons zorgen.

De SP heeft daarom de afgelopen dagen verschillende raadsvragen gesteld, waarbij het college op het gebied van ondersteuning aan mensen die geen inkomen meer hebben al een eerste reactie heeft gestuurd: als ondernemers of zelfstandigen in de problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen zij contact opnemen met Laborijn. Laborijn heeft daarvoor de capaciteit uitgebreid en is de interne organisatie aan het aanpassen zodat, als de maatregelen van de regering zijn uitgewerkt, mensen die zich gemeld hebben hier direct over benaderd kunnen worden.  De SP hoort graag uw ervaringen hiermee. Die kunt u mailen naar doetinchem@sp.nl. Binnenkort horen we meer over de concrete maatregelen die het college neemt om iedereen die in financiële problemen komt te helpen.

Het is goed dat het college ook het betalen van lokale lasten aan de horeca-ondernemers in de binnenstad heeft uitgesteld tot 1 juli. De SP denkt niet dat dit voldoende zal zijn. Ook andere ondernemers zullen het zwaar krijgen en mogelijk is uitstel niet voldoende, omdat er ook later geen geld is om lokale lasten en andere vaste lasten als belastingen en huur te betalen. We roepen de verhuurders op om de huren tijdens de crisis tijdelijk sterk te verlagen, omdat deze ondernemers weinig tot geen inkomsten zullen hebben zolang ze gesloten zijn.

Ouderen maken zich extra zorgen om besmet te raken. Daarom heeft de SP het college gevraagd om met de supermarkten te gaan praten en hen te vragen, om net als in België bijvoorbeeld het eerste uur alleen open te gaan voor ouderen, zodat deze in een niet drukke winkel hun boodschappen kunnen doen. Ook hopen we dat supermarkten een maximum aan het aantal artikelen per klant in willen stellen en zo hamsteren willen voorkomen, zodat o.a. onze hulpverleners na een dag hard werken hun dagelijkse boodschappen kunnen doen en geen lege schappen aantreffen.

Hoewel de voedselbank in Doetinchem nog open is hebben we het college ook gevraagd vast na te denken wat er mogelijk is, als de voedselbank onverhoopt toch dicht gaat, zoals in veel andere plaatsen. We hebben de suggestie gedaan om dan tegoedbonnen uit te delen aan de gebruikers van de voedselbank, die deze dan in de lokale supermarkten kunnen inleveren.

Ten slotte hebben we het college gevraagd wat er gedaan kan worden om te zorgen dat arbeidsmigranten geen extra risico zijn voor zichzelf en voor onze inwoners. Er komen nog steeds grote groepen arbeidsmigranten naar het stadhuis om zich in te laten schrijven. Die concentratie op die plek is niet goed voor henzelf en niet voor de mensen die in het stadhuis werken. Bovendien worden deze arbeidsmigranten nog veel te vaak met teveel mensen in een woning gehuisvesd, wat ook extra besmettingsgevaar oplevert. In deze tijden waarin we alles doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook een tijd waarin steeds meer mensen hier thuis zonder werk komen te zitten, lijkt het ons verstandig om de  toestroom van arbeidsmigranten in te dammen.

De Rondkomers & vrijheid

D66 D66 Doetinchem 14-02-2020 10:46

Volwassen? Zoek het financieel nu zelf maar uit.

Inmiddels houd ik mij als wethouder een tijd bezig met armoede en schulden en ik zie dat het voor mensen niet altijd eenvoudig is om te doorzien wat hen te wachten staat op financieel gebied. Afgelopen week sprak ik met een jongere en haar moeder. Ik hoorde van hen hoe pittig het is om je vanuit en positie van schulden ineens zelf te gaan redden. We kunnen wachten tot mensen schulden hebben en hen dan helpen, maar ik vind het veel belangrijker om vooraf problemen te voorkomen. Door al op jonge leeftijd aandacht te besteden aan het omgaan met financiën en door te laten zien dat je gerust aan de bel mag trekken als je er met je financiën even niet uit komt, wil ik het taboe rond armoede doorbreken. Helaas is het keihard nodig, want het overkomt veel jongeren dat zij al vroeg in hun leven schulden opbouwen. De Rondkomers is een samenwerking tussen gemeente Doetinchem, Buurtplein, Platform Armoedebestrijding Doetinchem, Laborijn, en UWV. Elke jongere die 18 wordt sturen wij een kaart om hen te triggeren zich financieel voor te bereiden op de volwassen leeftijd. ‘Hey, jij daar! Jij wordt bijna 18”.

Vrijheid!

De mogelijkheid die je hebt om naar je eigen wil te handelen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar verhalen uit het verleden en beelden van ver weg maken ons duidelijk dat dat niet zo is. We kennen het verhaal van Anne Frank uit haar dagboeken. Misschien ken je ook het verhaal van Iet Gerritsen, zij leefde in de oorlog in Doetinchem. Ook zij hield een dagboek bij. Elf schriften schreef ze vol. Ze zat gevangen in De Kruisberg en hielp gewonden bij de verschrikkelijke aanslag op onze stad.

Het zijn niet alleen de verhalen van ver weg of van 75 jaar geleden die ons duidelijk maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat lieten Mitch en Dytz vrijdagmiddag zien. Ik dacht daarbij terug aan de ontmoeting met de jongere. Hoe fijn zou het zijn als mensen zich vrij voelen van schulden, vrij van dingen die in het verleden niet goed zijn gegaan. Zonder schaamte. Dat komt erg dichtbij. Mitch en Dytz hebben in het kader van Freyheyt een rap gemaakt en ik mocht bij de presentatie zijn. “Vrijheid is waar het leven om moet gaan. Vrienschap en familie of een vriend hier ver vandaan.”

Weekbericht wethouder – week 48

D66 D66 Doetinchem 30-11-2019 17:14

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werking van de Participatiewet geëvalueerd. De resultaten waren niet erg bemoedigend. Staatssecretaris Van Ark heeft vervolgens gezegd gemeenten te willen verplichten om van bijstandsgerechtigden een niet vrijblijvend aanbod in de vorm van studie, stage of werktraject te vragen. Hoe kijk ik daarnaar?

Persoonlijke aandacht

Het overgrote deel van de mensen wil graag aan de slag. Persoonlijke aandacht, begeleiding, coaching en activering zijn van groot belang. Daarop hebben wij met het plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ vol ingezet. We zien in kwartaalrapportages dat we resultaat boeken. Inmiddels is meer dan de helft van de mensen met een uitkering gescreend en zit het merendeel van de mensen in een traject richting werk of maatschappelijke participatie. Zie Infographic.

Resultaten

Voor de gemeente Doetinchem geldt dat we nu, vijf jaar na de invoering van de Participatiewet, kunnen stellen dat:

we nu meer mensen uit de doelgroep naar werk begeleiden, dan vroeger uit de Wsw (Berenschot); de daling van het aantal huishoudens in de bijstand sneller gaat dan het landelijk gemiddelde (Infographic); meer dan de helft van de mensen die uitstromen uit de bijstand dat doen omdat zij werk vinden (Infographic). Uitdagingen

Dit is een belangrijke basis, maar we zijn er nog niet. In de komende tijd zullen er nieuwe uitdagingen zijn: de economische situatie zal veranderen, meer mensen hebben intensievere begeleiding en ondersteuning nodig en met name jonggehandicapten en nuggers verdienen meer aandacht. Het Actieplan Achterhoekse Jongeren biedt perspectief voor met name de nuggers. We pakken het op, maar er is extra geld nodig om het beter te doen.

Iedereen in een passend traject

Het idee dat iedereen naar betaald werk begeleid kan worden klopt niet. Toch gaan we actief in gesprek met iedereen die een uitkering ontvangt. Dit doen we niet om mensen onder druk te zetten, maar wel om na te gaan hoe we vanuit ieders mogelijkheden de juiste, bij de persoon passende, ondersteuning kunnen bieden.

Een film in plaats van een foto

Wanneer we naar mensen kijken, dan is het zaak een film van hen te maken. Mensen ontwikkelen zich en staan niet stil. Op dit moment is het helaas nog zo dat er in het verleden een foto gemaakt is en dat een vaststaand beeld is. Daar willen we van af. Dit houdt in dat we actief contact houden met iedereen die een bijstandsuitkering heeft. Hoe is het op dit moment met deze persoon en wat is er nodig?

Samen werkt!

Het activeren van mensen vraagt om een actieve inzet en het kost tijd. Opvallend is het dat een groep mensen zelf verwacht nooit te kunnen werken. Dat beeld is vaak niet terecht. Wij zien mogelijkheden, zodat diegene niet langer afhankelijk hoeft te zijn van een uitkering. Dat is vooral belangrijk voor de mensen zelf, maar ook voor onze samenleving en economie. Met onze partnergemeenten binnen Laborijn willen we deze manier van werken, vanuit vertrouwen en met een duidelijk perspectief, in de komende jaren graag verder uitbouwen.

Weinig keuzes voor oppositie

PvdA PvdA Doetinchem 10-11-2019 12:08

Zwaar teleurgesteld waren we in de uitkomst van de Gemeenteraad over de bezuinigingen. Veel organisaties of groepen mensen (mensen in armoede of die zorg nodig hebben) worden hard geraakt. Onnodig en onterecht wat ons betreft. Helaas hebben we de maatregelen die in onze ogen onnodig zijn niet kunnen terugdraaien. Het document van het huidige college: “Keuzerichtingen bezuinigingen: een financiële uitdaging”, was niet voor de oppositie bedoeld.

Vrijdagmorgen zijn we dan ook op stap gegaan om de mensen en organisaties welke geraakt gaan worden door deze bezuinigingen een hart onder de riem te steken.

In totaal hebben we 12 taarten uitgedeeld, bij onder andere; – Het senioren ontmoetingspunt. – Verschillende wijkcentra die mogelijk moeten sluiten. – de Bibliotheek – het Gaanderhuus – de Binnenstadsondernemers – de Voedselbank – Mini Manna – Regio 8

Na de teleurstelling van gisteren kregen we hier weer nieuwe energie van en voelden ons allen ook weer strijdvaardig. Alle organisaties dank voor jullie warme welkom!

Luc Verheij heeft tijdens de raadsvergadering en daaropvolgende vrijdag een fotoreportage gemaakt die u via onderstaande link kunt bekijken:

Foto’s 

Het bericht Weinig keuzes voor oppositie verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Weekbericht wethouder – week 27

D66 D66 Doetinchem 07-07-2019 13:40

Hoe kom je op een goede manier in gesprek met jongeren over schulden? Dat was de centrale vraag de afgelopen tijd voor verschillende partijen die zich in onze gemeente bezig houden met armoede. Ik was afgelopen week getuige van de try-out van de theatervoorstelling ‘Eigen Schuld’.

Voorstelling ‘Eigen Schuld’ voor scholieren

Een confronterende theatervoorstelling over jongeren en geld. Ik was er van onder de indruk hoe de jongeren concreet maakten wat het betekent om stapsgewijs steeds verder in de problemen te raken als je te maken hebt met schulden. De jongeren van GRID GOUD zijn erin geslaagd een voorstelling te maken die jongeren aanspreekt. Ik hoop dat veel jongeren na de zomer de voorstelling gaan zien. Het is de bedoeling dat het onderwerp beter bespreekbaar wordt, want veel jongeren schamen zich voor hun financiële problemen en juist daardoor raken ze verder af van een oplossing.

De Rondkomers

Na de voorstelling werd de Doetinchemse samenwerking tussen Platform Armoedebestrijding, UWV, Laborijn, Buurtplein en Gemeente Doetinchem (BvFO) bekrachtigd. Met de lancering van de website, werd het startmoment van De Rondkomers gemarkeerd. Ik hoop en ga er vanuit dat deze samenwerking leidt tot een nog concretere aanpak van het probleem, niet alleen voor jongeren maar voor al onze inwoners. Verschillende partners als de Rabobank sluiten aan. De visie van aanpakken om ‘grip’ te krijgen werkt wat mij betreft!

Beschermingsbewind vanaf nu bij gemeente Doetinchem

Gemeente Doetinchem heeft deze maand beschermingsbewind toegevoegd aan haar dienstenpakket. Hiermee biedt de gemeente alle mogelijke dienstverlening binnen de schulddienstverlening aan onder één dak. Bij beschermingsbewind regelt en beheert een bewindvoerder van gemeente Doetinchem alle financiën van een inwoner die daar (tijdelijk) zelf niet toe in staat is. Hij zorgt er onder andere voor dat vaste lasten op tijd worden betaald en dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Ik vind het een belangrijke stap. Met het aanbieden van beschermingsbewind kunnen wij onze inwoners een totaal pakket aanbieden om met eigen inzet via één loket aan een schuldvrije toekomst te werken. Dat maakt het voor de inwoner zelf ook overzichtelijker en organisatorisch kunnen we snel schakelen tussen de verschillende diensten.

Mag een zorgaanbieder zich gedragen ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 02-07-2019 15:21

Mag een zorgaanbieder zich gedragen als een bank en leningen verstrekken aan derden? Bijdrage door Karen Kamps Bions één van de thuiszorgaanbieders die door Doetinchem is gecontracteerd, verstrekt leningen aan derden. Een zorgaanbieder is geen bank, maar hoort geld dat ze hebben gekregen te besteden aan zorg en de salarissen van medewerkers. Vandaag heb ik de antwoorden gekregen van het college op mijn schriftelijke vragen: In het kort gezegd komt het antwoord van het college hier op neer. We vinden dat een zorgaanbieder zich heeft te houden aan de maatschappelijke opdracht waar ze geld voor ontvangen. We zijn bereid voor de volgende periode maatregelen te nemen om te voorkomen dat een aanbieder zich niet aan de opdracht houdt. Blij met het antwoord. GroenLinks komt met een voorstel richting college. Wordt vervolgd! https://w.rtvoost.nl/…/Opnieuw-zorgbureau-onder-vuur-ditmaa… Volledige antwoorden: 1. Het college is het met de minister eens dat een zorgaanbieder gehouden is aan het uitvoeren van de taak waarvoor hij/zij gecontracteerd is. 2. Wij hebben geen signaal dat BiOns zich niet houdt aan de opdracht waarvoor ze in Doetinchem gecontracteerd is. Zodra een aanbieder zich niet houdt aan het contract kan het (regionale) contract- en leveranciersmanagement, de toezichthouder en/of kwaliteitsmanager maatregelen nemen. In het uiterste geval kan dit, na een niet succesvol verbetertraject, tot uitsluiting van de opdracht leiden. Wij zijn bereid om voor de nieuwe inkoopperiode per 2021 te kijken welke aanvullende mogelijkheden er zijn om maatregelen te nemen als een aanbieder zich niet aan de opdracht houdt.

Gisteravond stond het onderwerp ...

PvdA PvdA Doetinchem 27-06-2019 22:49

Gisteravond stond het onderwerp "Laborijn" op de agenda van de Doetinchemse raad. Lees de bijdrage van Steven Kroon namens de PvdA en de ingediende motie, die raadsbreed werd aangenomen. Voorzitter, De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het diep- en diep triest dat onze werkorganisatie Laborijn, waar honderden Doetinchemmers van afhankelijk zijn voor hun dagelijks eten op tafel, in deze staat van verval terecht is gekomen. Natuurlijk vraagt dat om een scherp politiek debat. Maar het vraagt ook om aandacht voor degenen voor wie deze ontwikkelingen het meeste impact hebben. In de eerste plaats de klanten van Laborijn. Die eindelijk gehoord leken te worden maar verder in onzekerheid verkeren over hoe nu verder. Maar ook op de medewerkers van Laborijn op de werkvloer, die dag in dag uit hun best doen om mensen naar werk te leiden, van inkomen te voorzien en vooruit te helpen in hun leven. Richting hen willen wij een politiek signaal afgeven van rust, vertrouwen en zekerheid. En om die reden dient de Partij van de Arbeid de volgende, raadsbreed ondersteunde motie in. Motie “Klanten en medewerkers Laborijn” De Raad van Doetinchem, bijeen op 27 juni 2019 Overwegende dat:  Veel inwoners voor hun dagelijks levensonderhoud afhankelijk zijn van de steun en hulp van Laborijn;  Veel medewerkers van Laborijn dag in dag uit hun uiterste best doen deze steun en hulp voor onze inwoners voor elkaar te krijgen. Constaterende dat:  Het rapport Berenschot indringende zaken met betrekking tot de bejegening van bijstandsgerechtigden door Laborijn aan het licht heeft gebracht;  Het voornemen tot uittreding uit Laborijn door de gemeente Oude IJsselstreek tot veel bestuurlijke verwarring leidt;  Beide ontwikkelingen een forse veranderopgave maar ook veel onduidelijkheid voor de klanten en medewerkers voor Laborijn met zich meebrengen. Draagt het College op, richting het bestuur van Laborijn aan te geven: 1. Alles te doen wat nodig is om de steun en hulp voor de klanten van Laborijn niet in gevaar te brengen; 2. Alles te doen wat nodig is om de rust en het vertrouwen op de werkvloer terug te laten keren; 3. Alles te doen wat nodig is om focus te houden op waar het nu om gaat: het optimaliseren van de dienstverlening, bejegening en ondersteuning van de klanten van Laborijn; 4. Op korte termijn, uiterlijk voor het zomerreces, richting betrokken Raden duidelijk te maken op welke wijze bovenstaande wordt opgepakt. Voorzitter, Maar dan. Want hiermee is de kous natuurlijk niet af. Zeker niet voor bestuursleden, directie en management van Laborijn. Want hen houden wij wél verantwoordelijk voor de chaos die is ontstaan bij Laborijn. En in het politieke debat over het ontstaan én oplossen van die chaos staan voor ons drie vragen centraal, waar glashelder antwoord op moet komen. Ten eerste. Hoe heeft het in vredesnaam zover kunnen komen? Eén van de meest pijnlijke conclusies in het Berenschot-rapport is dat sinds de oprichting van Laborijn weinig of geen aandacht geweest voor vaardigheden, houding, gedrag en klantbejegening. Hoe is dat mogelijk gegeven het feit de commissie Bezwaarschriften in haar Jaarverslagen 2016 en 2017 al constateert dat zij van mening is dat “de houding ten opzichte van uitkeringsgerechtigden zorgelijk is”. En de Ombudsman een jaar later een wijst op het ontbreken van begrip, vertrouwen en empathie en stelt dat er sprake is van een te strenge uitvoeringspraktijk. Maar belangrijker misschien nog, voorzitter, hoe is het mogelijk dat ondanks het feit dat er sinds 2015 in deze Raad, door de Partij van de Arbeid maar ook door SP en Partij van Lokaal Maatwerk indringend zorg is geuit over de bejegening van klanten er toch nagenoeg niets is veranderd. Wat hebben de verantwoordelijken in het dagelijks bestuur, in het algemeen bestuur én in directie en management van Laborijn sinds 2015 dan allemaal níet gedaan, wat ze wel hadden moeten doen gegeven de politieke signalen. Ik vraag een hele concrete toezegging om op korte termijn een analyse van de verslagen van het DB, AB en managementteam sinds 2015 waaruit blijkt wat er met deze signalen is gebeurd. Voorzitter, de tweede kernvraag. Hoe nu in vredesnaam verder? Laborijn staat op instorten omdat één van de bestuurlijke partners, de gemeente Oude IJsselstreek, bij de eerste tegenwind weer eens in de haar bekende bestuurlijke reflex van dorpspolitiek schoot. En minstens zo belangrijk, hoe moeten we inhoudelijk verder en krijgen we het schip weer op koers? Op de avond dat het vernietigende rapport van Berenschot werd gepresenteerd heeft u als voorzitter van het dagelijks bestuur aangegeven dat de aanbevelingen van Berenschot moeten worden overgenomen. Waarop mevrouw Putman terecht opmerkte dat die aanbevelingen al vijf jaar op de politieke agenda van Laborijn staan en ondanks dat deze situatie is ontstaan. Met andere woorden, er is meer nodig dan dat. Natuurlijk heeft u gisteren in de krant een paar goede maatregelen aangekondigd om de eerste druk te verlichten. Maar daar redden we het niet mee. Wat de Partij van de Arbeid betreft is een fundamentele koerswijziging richting een sociale, empathische en regelarme uitvoering van de Participatiewet nodig bij Laborijn. Waar ruimte is voor experiment en maatwerk. Waarin mensen met vertrouwen tegemoet worden getreden. Waar we uitgaan van wat mensen wel kunnen en niet van hun beperking op de arbeidsmarkt. Waar we mensen met rust laten die de weg naar werk (helaas) nooit meer zullen vinden, maar ze wel helpen om maatschappelijk actief te worden. En waar plaats is voor een herwaardering van onbetaald werk. Ik vraag de wethouder of die ruimte er is en zo ja om een concrete toezegging om daar met in ieder geval de Doetinchemse gemeenteraad over in gesprek te gaan. Voorzitter, En ten derde misschien wel de spannendste van de vragen voor het politieke debat. Hebben we er vertrouwen in dat dit bestuur van Laborijn en deze directie het schip weer aan het varen en op koers kan krijgen? Voorzitter, op dit moment heeft de Partij van de Arbeid dat vertrouwen helemaal niet. Immers, wat geeft ons de zekerheid dat het team dat sinds 2015 het heeft laten zitten, het nu wel voor elkaar krijgt? Helemaal niets voorzitter. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het ruiterlijk toegeven dat er fouten zijn gemaakt door de hoogst verantwoordelijken in het bestuur, zowel het dagelijks als het algemeen bestuur, is een eerste noodzakelijke stap om dat vertrouwen terug te krijgen. Een tweede stap voor ons is het doen van duidelijke toezeggingen, zoals hierboven gevraagd. Voorzitter, Tot slot. Wij vinden het onbegrijpelijk dat het College van Doetinchem tot op de dag van vandaag geen standpunt heeft ingenomen over de ontstane situatie. U trekt een formeel gordijn op en verwijst naar het dagelijks bestuur van Laborijn, dat nota bene feitelijk op zijn gat ligt. Bestuurskundig zal het vast kloppen maar buiten en ook door ons wordt absoluut niet begrepen dat het stadsbestuur zich niet uitspreekt. Uw opstelling doet geen enkel recht aan de zorg die leeft bij onze inwoners en aan wie u verantwoording verschuldigd bent. Er spreekt een gebrek aan compassie, daadkracht en strijdlust uit. Zaken die wat de Partij van de Arbeid ook van cruciaal belang zijn om Laborijn er weer bovenop te krijgen. Te beginnen, vanavond. Dank u. Steven Kroon Fractievoorzitter PvdA Doetinchem