Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

431 documenten

Winkels open en kerken dicht; een geestelijke crisis?

SGP SGP Nederland 28-05-2020 00:00

Bekijk hier de inbreng van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over het tweede economische steunpakket voor bedrijven en ondernemers.

”Ik heb het nog nooit zo druk gehad. Mijn schilders werken door en de verfwinkel draait meer omzet dan ooit tevoren,” aldus de eigenaar van het schildersbedrijf waar ik onlangs een bus verf kocht. De eigenaar van de beddenspeciaalzaak die een bed kwam bezorgen was somberder: “Net de winkel verbouwd, maar vanaf april keldert mijn omzet”. Ik kwam ook nog een eigenaar van een schoonmaakbedrijf tegen: “De kantoren zijn dicht, er is veel minder schoon te maken en mijn mensen zitten grotendeels thuis. Geef het kabinet maar een compliment want die NOW-regeling is geweldig.” Zomaar drie ondernemers uit dat veelkleurig palet van Nederlandse bedrijven, die vertrouwen en perspectief nodig hebben. Om te zorgen dat er banen behouden blijven.

Opvolging TOGS-regelingHet kabinet komt met een tegemoetkoming voor vaste lasten. Heel goed. Het kabinet houdt echter vast aan de huidige SBI-codes. Verschillende categorieën bedrijven vallen hier buiten, terwijl ze wel te maken hebben met grote omzetverliezen. De voltallige oppositie steunde onze motie voor verfijning van de lijst met SBI-codes. Omdat de stemmen staakten is de motie aangehouden. Ik vraag het kabinet nadrukkelijk dit alsnog op te pakken.

MaatwerkGisteren is er nog een en ander gewijzigd in het 2e steunpakket. De tegemoetkoming voor vaste lasten wordt verhoogd naar 50.000 euro. Dat doet inderdaad meer recht aan de ernst van de problematiek. Maar doet nog geen recht aan bijvoorbeeld grote bouwondernemingen die op termijn omzetverlies verwachten. Wordt hier ook aan gewerkt? Er wordt een anti-misbruik bepaling opgenomen in de NOW-regeling. Ondernemers moeten een boete betalen als ze meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden of via mediation. Voor een familiebedrijf dat steun heeft gevraagd voor 300 werknemers, en er 25 moet ontslaan, kan dit zomaar het laatste duwtje naar faillissement zijn. Kan dit niet meer naar proportie?

ZondagHet kabinet wil afspraken maken met gemeenten en sectoren over ruimere openingstijden. Ik roep het kabinet op om de zondag dan buiten beschouwing te laten. Want: op zondag de winkels wagenwijd open en de kerkdeuren op een kiertje: zijn dat geen symptomen van een geestelijke crises?

OmscholingGoed dat het kabinet investeert in omscholing. Van-werk-naar-werk, dat biedt werknemers perspectief. Ik maak me wel zorgen over de uitvoering. Er wordt 50 miljoen ingestopt, en er wordt online scholing opgezet. Is dit substantieel en effectief? Hoe wordt het geld ingezet om mensen daadwerkelijk aan ander werk te helpen?

NOW-regelingDe NOW-regeling houdt gelukkig meer rekening met seizoensinvloeden. Maar ik zie ruimte voor verbetering. Waarom wordt niet dezelfde periode van vorig jaar als referentie genomen? En kan de aanvullende tegemoetkoming voor seizoenbedrijven niet eerder dan september uitbetaald worden?

TOZO-regelingDe TOZO-regeling is verlengd. Goed dat er meer naar het gezinsinkomen wordt gekeken. Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd serieus te kijken naar de toepassing van het verlaagde urencriterium voor zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De handreiking gaat wel in op deze groep, maar tot mijn verbazing zie ik het aangepaste criterium niet terug. Gaat dit nog gebeuren?

Uitstel belastingenVeel ondernemers hebben uitstel van belasting gekregen, dat zet zoden aan de dijk! Maar het zorgt wel voor een forse belastingschuld. Komen hiervoor betaalregelingen? En denkt de minister ook aan afstel van belastingen? Neem nu de ODE-heffing, die dit jaar enorm verhoogd is. Is de minister bereid deze ODE-heffing voor dit jaar wat te versoepelen?

SlotIk begon mijn verhaal met vertrouwen en perspectief. In mijn jeugdjaren kende ik iemand die het jarenlang heel moeilijk had. Zij haalde haar vertrouwen en perspectief uit de volgende woorden uit psalm 46. “God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden”. Als we ons vertrouwen op die God stellen, en onze verantwoordelijkheid kennen voor een goed steunpakket. Dan kan het zwaar zijn, nog zwaarder worden, maar dan komt het goed!

Salima Belhaj over steunpakket cultuur

D66 D66 Nederland 27-05-2020 11:50

Salima Belhaj over steunpakket cultuur

De afgelopen weken heeft D66 cultuurwoordvoerder Salima Belhaj veel contact gehad met de culturele sector, omdat zij zich veel zorgen maken tijdens deze crisis. Theaters en (pop)podia die bang zijn om om te vallen, makers waarvan de totale opdrachtenstroom is droog gevallen en die geen uitweg zien zonder stimulans, en cultureel ondernemers in de vrije sector die geen krediet konden krijgen voor het maken van nieuwe producties.

Kortom, de culturele sector heeft het zwaar en verdient daarom onze steun om deze zware crisis door te komen. D66 is dan ook blij met de 300 miljoen euro aan financiële steun voor de culturele sector van cultuurminister Ingrid van Engelshoven. We realiseren ons dat het even heeft geduurd, en zijn de culturele sector dan ook dankbaar voor alle input die ze hebben gegeven. De 300 miljoen euro wordt op de volgende manier verdeeld binnen de sector:

Steun voor gesubsidieerde instellingen, festivals en filmproducenten

Er komt 113 miljoen euro beschikbaar voor culturele instellingen in de Basisinfrastructuur en een beperkt aantal andere instellingen die door OCW worden gefinancierd, zoals wetenschapsmuseum Nemo, Slot Loevenstein en het Onderwijsmuseum. Daarnaast ontvangen instellingen en festivals die subsidie ontvangen van de rijkscultuurfondsen en filmproducenten 40 miljoen euro steun.

Steun voor makers

Om makers te ondersteunen gaat er 11,8 miljoen euro naar het Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie om hun bestaande regelingen gericht op werk voor makers in alle sectoren, uit te breiden. De fondsen zelf hebben voor dit doel ook nog eens 15 miljoen euro vrijgemaakt. Voor de rechtensector wordt 5 miljoen euro beschikbaar gesteld om het initiatief ‘Steunfonds Rechtensector’ van de Federatie Auteursrechtbelangen, te matchen. Ook via dit fonds worden makers gesteund in het ontwikkelen van nieuwe boeken, muziek en films.

Steun voor regionale vitale infrastructuur

Er wordt 48,5 miljoen euro geïnvesteerd om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters ondersteunen. Dit is afgesproken in goed overleg met de VNG, IPO, de G4 en de G40. Er is 16 miljoen beschikbaar voor musea, 29 miljoen voor (pop)podia en 3,5 miljoen voor filmtheaters. Ook worden er gesprekken gevoerd met medeoverheden over compensatie. Daar volgt later meer over.

Steun voor erfgoed

Er komt 50 miljoen euro beschikbaar voor de ‘opengestelde monumenten-lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds, voor rijksmonumenten zoals kastelen, kerken, industrieel erfgoed en molens die inkomsten verliezen doordat ze voor publiek gesloten zijn.

Steun voor vrije producenten

Om de vrije producenten te ondersteunen komt er, mede dankzij de motie Asscher en Belhaj, 30 miljoen euro beschikbaar voor de Cultuur Opstart Lening, in samenwerking met Cultuur + Ondernemen. Dit is een leenfaciliteit bedoeld voor ondernemingen in de culturele en creatieve sector die onvoldoende gebruik kunnen maken van de algemene maatregelen en niet in aanmerking komen andere aanvullende subsidies of leningen. Met deze lening kunnen zij aan de slag met het maken van nieuwe producties.

Ook is er in het nieuwe economische steunpakket een vaste lasten regeling opgericht waar MKB-ondernemers in o.a. de evenementen, podia en theaters een tegemoetkoming van het ministerie van EZK krijgen om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, tot een maximum van 20.000. Klik hier voor meer info.

Daarnaast lopen er, op verzoek van D66 en andere partijen, nog gesprekken met staatssecretaris van financiën Vijlbrief over het financieel aantrekkelijk maken van kunst, wat van belang is voor makers. Klik hier voor de hele brief.

D66 is blij met dit steunpakket, maar ziet ook dat hiermee niet alle problemen zijn opgelost. Wij hebben altijd gezegd: als er meer nodig is, blijven wij ons daarvoor inzetten. Dit steunpakket helpt de culturele sector deze zware eerste maanden door te komen, maar meer is nodig. D66 zal zich daar de komende tijd voor blijven inzetten.

Ben je werkzaam in de culturele sector en loop je nog steeds tegen problemen op of wil je ons input meegeven? Neem dan contact op met onze woordvoeder Salima Belhaj (s.belhaj@tweedekamer.nl).

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland.

Vrije en diverse media vormen een onlosmakelijk onderdeel van een bloeiende samenleving en een werkende democratie. Het kritische en beschouwende oog is noodzakelijk voor het controleren en ter verantwoording roepen van de macht.

'Erg teleurstellende antwoorden van kabinet'

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

Op 1 mei diende Kees van der Staaij schriftelijke vragen in over de ruimte voor kerken en uitvaartdiensten. De antwoorden daarop - die vandaag binnenkwamen - zijn hieronder te lezen.

De eerste reactie van Van der Staaij: "Na wekenlang wachten erg teleurstellende antwoorden van het kabinet op de vragen over uitvaarten en kerkdiensten: open deuren en formalistische antwoorden. Voorzichtigheid is zeker geboden, maar maatwerk en perspectief ook. Daarom stellen we vervolgvragen, mede op basis van het advies van de Raad van State.

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten (ingezonden 1 mei 2020, nr: 2020Z07850).

Vraag 1.Hebt u er kennis van genomen dat allerlei vestigingen van warenhuizen open zijn voor honderden bezoekers tegelijkertijd?

Antwoord op vraag 1.Ja, ik heb hier kennis van genomen.

Vraag 2.Welke analyse ligt ten grondslag aan het oordeel dat het met inachtneming van een aantal maatregelen op dit moment verantwoord wordt geacht dat er zoveel mensen tegelijk in één pand aanwezig zijn en elkaar moeten passeren? Waarom worden de mogelijkheden om online de waren te verkopen kennelijk niet toereikend geacht?

Antwoord op vraag 2.Het gaat om sectoren die niet van overheidswege zijn gesloten. Het is in beginsel aan deze sectoren om te besluiten om open te gaan en om daarbij een beleid te voeren waarbij de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen. De voorzitters van de veiligheidsregio’s kunnen warenhuizen sluiten als deze onvoldoende maatregelen nemen om de 1,5 meter te borgen.

Vraag 3.In hoeverre belemmeren de toenemende commerciële activiteiten de beschikbare ruimte voor versoepeling voor andere activiteiten? Hoe verhouden de royale mogelijkheden voor commerciële activiteiten zich tot de veel strengere regels voor bijvoorbeeld begrafenissen en kerkdiensten?

Antwoord op vraag 3.Zoals bij de beantwoording van vraag 2 aangegeven, zijn winkels waar commerciële activiteiten worden uitgeoefend, niet van overheidswege gesloten. Op grond van de aanwijzing van de minister van VWS en de daarop gebaseerde noodverordeningen, geldt daar wel een verbod op samenkomsten. Het kabinet heeft voor religieuze samenkomsten en uitvaarten een uitzondering gemaakt op dit verbod op samenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn mogelijk mits de hygiënevoorschriften in acht worden gehouden, men steeds 1,5 meter afstand houdt en niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Het heeft de voorkeur dat deze diensten online plaatsvinden. 

Vraag 4.Aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wil tot versoepeling worden gekomen van de strikte richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten waar maximaal dertig mensen tegelijk aanwezig mogen zijn, zelfs in grote (kerk)gebouwen waar normaal gesproken honderden of duizenden mensen samenkomen die het grootste deel van de tijd op één plaats blijven? Bent u bereid deze vraag voor te leggen aan het Outbreak Management Team?

Antwoord op vraag 4.Er is ruimte voor stapsgewijze versoepeling van maatregelen. Dit zal met de grootste behoedzaamheid gebeuren. Ankerpunten voor versoepeling zijn acceptabele belastbaarheid van de zorg, de bescherming van kwetsbare mensen in de samenleving en zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus. Voor kerkelijke bijeenkomsten en uitvaarten geldt nu een maximum van 30 personen. Deze maatregel blijft gelden. Op basis van monitoring zal gekeken worden naar de mogelijkheid om per 1 juli het gehanteerde maximum te verhogen naar 100 personen. Het OMT zal daartoe om een advies worden gevraagd.

Vraag 5.Erkent u dat de nu bestaande situatie een zeer ingrijpende inperking van de vrijheid van godsdienst betekent, die steeds gerechtvaardigd moet worden door de actuele gezondheidsbelangen? Hoe en door wie wordt dit getoetst en met welke frequentie?

Antwoord op vraag 5.Ja. Zoals ik in mijn brief van 1 mei 2020 over “voorbereiding tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19” heb aangegeven, zijn de bestrijdingsmaatregelen tot stand gebracht in de vorm van noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, op basis van door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegeven opdrachten. In een rechtstaat kunnen noodverordeningen niet te lang duren, mede met het oog op de voortdurende gevolgen voor de vrijheden en grondrechten van eenieder. Het kabinet heeft dan ook het voornemen om een voorstel voor tijdelijke wetgeving in procedure te brengen die de juridische basis zal vormen voor een samenleving waarin de ‘anderhalvemeternorm’ en hygiënenormen van groot belang zijn. Met wetgeving in formele zin wordt de democratische legitimatie versterkt.

Binnen het kabinet ben ik het eerste aanspreekpunt voor de contacten met de kerkgenootschappen. Vanuit die verantwoordelijkheid ben ik sinds het begin van deze crisis zoveel mogelijk met kerkgenootschappen in gesprek om ze mee te nemen in de overwegingen achter de maatregelen die ook voor de kerkgenootschappen ingrijpende gevolgen hebben.

Vraag 6.Bent u bekend met het gegeven dat veel kerken concrete plannen hebben hoe ze invulling kunnen geven aan de noodzakelijke voorschriften in het kader van de volksgezondheid, zoals anderhalve meter afstand, toezicht op binnenkomst en vertrek, en hygiënevoorschriften?

Antwoord op vraag 6.Ja.

Vraag 7.Welke mogelijkheden ziet u om op zo kort mogelijke termijn te komen met versoepeling van deze maatregelen voor begrafenissen en kerkdiensten?

Antwoord op vraag 7.Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 8.Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het debat op 7 mei 2020 over de ontwikkelingen rondom het coronavirus?

Antwoord op vraag 8.Beantwoording was niet eerder mogelijk dan vandaag.

Hulppakket nodig voor behoud kwaliteit journalistiek | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-05-2020 00:00

Er moeten extra noodmaatregelen komen om journalisten in dienst te houden en verschraling van de journalistiek te voorkomen. Dat zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld vandaag in het debat over media in de Tweede Kamer.

De corona crisis slaat hard toe in de media door snel dalende inkomsten van adverteerders. Dat heeft een groot effect op werkgelegenheid. Freelancers - ongeveer de helft van alle journalisten - worden het hardst geraakt. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) kreeg honderden meldingen van journalisten die  zonder werk zitten.

“Freelancers zijn van ongelooflijk belangrijk voor de productie van nieuws, maar mediabedrijven gebruiken hen als sluitpost”, stelt Kamerlid Lisa Westerveld. “Het is triest dat zoveel journalisten nu in groten getale moeten terugvallen op bijstand van de overheid. En een risico voor het democratisch functioneren van onze samenleving dat de nieuwsvoorziening hiermee aan kwaliteit inboet.”

Vakwerk behouden Het doel van journalistiek is te zorgen voor onafhankelijke informatievoorziening naar het Nederlands publiek, de overheid en bedrijven te controleren en te zorgen voor verbinding binnen onze maatschappij.

“Dat is vakwerk. Daar zijn onafhankelijke professionals voor nodig. We moeten zorgen dat er een betere basis is, waarin deze mensen kunnen werken.”

GroenLinks wil dat de minister overweegt om een 0% BTW-tarief voor media in te voeren, zodat redacties meer budgettaire ruimte hebben voor hun personeelskosten. Daarnaast zou er een fiscale korting kunnen komen op de loonbelasting. In Denemarken en Canada zijn positieve ervaringen met deze regelingen.

Bijdrage aan het Coronadebat van 20 mei 2020

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 20-05-2020 15:53

Door Gert-Jan Segers op 20 mei 2020 om 17:49

Bijdrage aan het Coronadebat van 20 mei 2020

Aan het begin van de crisis zei de minister-president dat we met 50% van de kennis 100% van de besluiten moeten nemen. We zijn nu tien weken verder. We weten meer, maar natuurlijk nog steeds uit die achteruitkijkspiegel. Als we vooruitkijken, is het nog altijd mistig. Dat maakt sturen en bijsturen lastig.

Het kabinet zet qua strategie in op indammen en maximaal controleren: oplaaiende brandjes moeten snel geblust worden. Dat is een goede strategie. Maar laten we dan ook de huidige overgangsfase goed benutten om te zorgen dat we de ‘brandbestrijding’ op orde hebben, ook voor straks. Hoe zorgt het kabinet daarvoor? Bijvoorbeeld ook als het gaat om de testcapaciteit?

Gisteren zijn nieuwe versoepelingen aangekondigd. Op 6 april formuleerde het OMT vijf voorwaarden waaronder verspoeling mogelijk zou zijn. Kan het kabinet deze vijf voorwaarden nog eens langslopen en aangeven dat daar inderdaad aan voldaan wordt? Hoe schat het kabinet deze risico’s in? En hoe staat met het de verschillende onderzoeken die zijn gestart, onder andere over de virusverspreiding door kinderen?

Het kabinet komt met een dashboard, maar dit ziet er nog wel een tikkeltje ingewikkeld uit. Hebben we met de voorgestelde indicatoren de adequate informatie om oplaaiende branden snel te signaleren? En op basis van wat trappen we wanneer op de rem en moeten we weer blussen? En hoe kunnen we de informatie van het dashboard toegankelijk maken voor gewone mensen zoals ik, die zich afvragen of we ons in de gevarenzone bevinden of niet?

Een belangrijk aandachtspunt blijft de zorgcapaciteit. Er worden nu scenario’s gemaakt voor de flinke uitbreiding van de IC-capaciteit en opschaling van de reguliere zorg. Hoe wordt dit gedaan op een manier dat de artsen en verpleegkundigen het vol houden? Is het kabinet bereid om de verschillende beroepsgroepen in de zorg ook zeggenschap te geven bij de besluitvorming over de langetermijnstrategie?

Brandbestrijding begint ook met preventie. Deze week is er een mooi plan voor leefstijlpreventie aangeboden aan de staatssecretaris van VWS. Is er op dit gebied nog meer wat we kunnen doen om ons immuunsysteem te versterken? Mag ik via de minister van VWS de staatssecretaris vragen om met concrete voorstellen te komen om hieraan een impuls te geven?

Het kabinet overlegt met de horeca, bioscopen, met sportscholen en kijkt daarbij naar maatwerk. Maar ook kerken hebben behoefte aan meer duidelijkheid over verantwoord maatwerk. Kerken vervullen in de samenleving een heel belangrijke rol als het gaat om bezinning, gemeenschap, vrijwilligerswerk. En ze brengen op een zondag meer mensen op de been dan het betaald voetbal, ik wil het nog maar een keer gezegd hebben. Gezien deze eigen positie is het hoog tijd wat mij betreft dat het kabinet met kerken om de tafel gaat zitten en afspraken gaat maken over de ruimte en het maatwerk dat de RIVM-richtlijnen mogelijk maken. Het kan dan gaan om openstelling van kerken, van de gebouwen, lokaal maatwerk, inzet van vrijwilligers, bijeenkomsten in de openlucht. Is het kabinet bereid om samen met de VNG hierover te overleggen met kerken en met religieuze netwerkorganisaties zoals Niet Alleen?

Dan nog een aantal specifieke vragen:

1. Het is mooi dat voor de verpleeghuizen en gehandicaptenzorg bezoek weer mogelijk wordt en dagbesteding wordt opgestart. Maar mensen met een beperking hebben ook begeleiding nodig bij de versoepeling van de maatregelen. Wanneer komt het kabinet met een inclusieve transitiestrategie in lijn met het VN-verdrag handicap? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen, ook in de anderhalvemetersamenleving?

2. FNV heeft een enquête afgenomen onder zorgpersoneel naar het gebruik van beschermingsmiddelen. Veel medewerkers ervaren nog steeds een gebrek aan bescherming. Kan de minister toezeggen dat als zorgverleners de behoefte hebben om beschermingsmiddelen te gebruiken, dat deze dan ook beschikbaar zijn?

3. Er is onduidelijkheid over mondkapjes in het OV, collega’s hebben daar ook vragen over gesteld. Graag daar een nadere toelichting op.

4. Als het gaat om wetgeving die de noodverordeningen moet vervangen. Ik ben daar een voorstander van, omdat dat de democratische legitimatie van de maatregelen versterkt. Maar wat de ChristenUnie betreft blijven de maatregelen die nu worden genomen een tijdelijk abnormaal en geen nieuw normaal. Ik ga ervan uit dat het kabinet heldere horizonbepalingen inbouwt en dat verlenging altijd via het parlement gaat. Graag een reactie.

5. Naar aanleiding van het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over onze bijdrage aan internationale solidariteit ben ik benieuwd hoe het kabinet de motie Van der Staaij uitvoert. Graag een reactie.

6. Ik begreep dat de minister-president opruiende woorden sprak richting jongeren en hen aanmoedigde tot een revolutie van onderop. Ik ben zelf meer antirevolutionair, ik was blij dat de minister van VWS Abraham Kuyper citeerde. Maar is de minister-president bereid, zoals hij dat ook eerder was, ook de input van Coalitie-Y, een coalitie van jongerenorganisaties en ook andere partijen, tot zich te nemen en wellicht ook tijd vrij uit te trekken om daar het gesprek mee aan te gaan?

Nieuwe en verlengde maatregelen in economisch steunpakket

D66 D66 Nederland 20-05-2020 14:16

Nieuwe en verlengde maatregelen in economisch steunpakket

Ondanks dat de samenleving langzaam weer opengaat en mensen hun vrijheden langzaam weer terugkrijgen, voelen veel mensen de gevolgen van de coronacrisis in hun portemonnee. Hun horecazaak kan per 1 juni weer open, maar met maximaal 30 gasten. Het theater kan veel minder bezoekers ontvangen. En ook het aantal toeristen in Nederland zal deze zomer flink minder zijn dan voorgaande jaren.

De gezondheidscrisis mondt uit in een economische crisis. Veel mensen maken zich zorgen.

We moeten alles op alles zetten om zoveel mogelijk banen te behouden. Dat deden we al met het eerste economisch steunpakket. Met tientallen miljarden betaalt de overheid nu mee aan het salaris van bijna 2 miljoen Nederlanders, steunen we bedrijven en zzp’ers. En vandaag zijn die steunmaatregelen verlengd. Dat is goed nieuws, want hiermee helpen we veel mensen, banen en bedrijven. Het gaat om enorme bedragen.

Duidelijk is ook dat we door een moeilijke periode gaan. Dat valt niet te ontkennen. Een gezondheidscrisis, een economische crisis, dit is niet de tijd voor onhaalbare beloftes. We knokken voor zoveel mogelijk banen en bedrijven, maar het zal niet te voorkomen zijn dat banen verloren gaan. Die mensen laten we niet in de steek, dat is onze dure plicht. Met bijvoorbeeld geld voor omscholing kunnen we mensen helpen naar een nieuwe baan.

Wat betekent dit enorme steunpakket concreet? We lichten vier belangrijke maatregelen toe:

1- We proberen zoveel mogelijk banen te behouden, door loonkosten over te nemen van bedrijven die omzet verliezen. Werk je in de horeca en verliest je bedrijf logischerwijs veel omzet? Dan neemt de overheid de komende drie maanden jouw loonkosten over.

2- Ook met de anderhalvemetersamenleving missen ondernemers straks inkomsten, omdat er veel minder mensen tegelijk een theater of bioscoop in kunnen.  Toch lopen de vaste lasten, zoals huur en kosten van water en elektra door. We willen niet dat deze bedrijven onnodig failliet gaan omdat ze nu hun vaste lasten niet kunnen betalen. Daarom krijgen ze meer steun: van 4000 euro in het eerste pakket naar tot wel 20000 euro in dit tweede steunpakket.

3- Wie onverhoopt zijn baan verliest, moet snel weer aan het werk kunnen. Daarom helpen we mensen direct helpen met omscholing. In veel sectoren is er ondanks de crisis nog steeds een tekort aan mensen, denk aan de zorg of de transportsector. Daar maken we tientallen miljoenen voor vrij. Zo helpen we mensen de coronacrisis door, op weg naar een nieuwe baan.

4- We helpen bedrijven alléén als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Geen dividend of bonus worden uitgekeerd. Dat is wel zo eerlijk.

Er komt een uitgebreidere regeling voor bedrijven voor hun vaste lasten. We zagen dat veel bedrijven, bijvoorbeeld in de cultuursector en in de horeca, klem kwamen te zitten met hun huur en andere vaste lasten, en niet genoeg hadden aan de eerste eenmalige tegemoetkoming van €4000. De nieuwe regeling vergoedt tot maximaal €20.000 aan vaste lasten, op voorwaarde dat er nog steeds sprake is van een omzetdaling van meer dan 30%.

De compensatie van de loonkosten (NOW) wordt verlengd met drie maanden, wordt iets hoger (gaat uit van 40% aan werkgeverslasten in plaats van 30%) en wordt aantrekkelijker voor seizoensbedrijven zoals bijvoorbeeld de tuinbouw. Zo kan je baas je loon dus langer doorbetalen, ook als er geen werk is.

Er worden voorwaarden verbonden aan deze steun (NOW): bedrijven die gebruik maken van deze subsidie mogen geen dividend (winst) uitkeren, geen bonussen uitkeren aan de topmensen, moeten bij collectief (gezamenlijk) ontslag de vakbond raadplegen en moeten aan de slag met hun werknemers met om- of bijscholing voor ander werk.

Bij de NOW wordt er geen boete meer gerekend als iemand wordt ontslagen. We hebben liever dat als dat echt nodig is, een paar mensen bij het UWV terecht komen en dan met ondersteuning een nieuwe baan vinden, dan dat hele bedrijven omvallen. Als iemand wordt ontslagen krijgt het bedrijf er geen subsidie meer voor en moet nog steeds het ontslag worden aangevraagd bij het UWV en de transitievergoeding worden betaald. Daarnaast wordt er extra geld vrijgemaakt voor omscholing.

De TOZO-uitkering voor zelfstandigen wordt verlengd met drie maanden en voor zelfstandigen met een partner met inkomen wordt de uitkering verlaagd. Bij het eerste pakket is gekozen voor zo snel mogelijke uitvoering, waardoor de gekke situatie ontstond dat een alleenstaande zelfstandigen een uitkering van €1050 kreeg, of twee zzp’ers samen een uitkering van €1500 maar een zelfstandige met een partner met inkomen ook een uitkering van €1500. Bij de verlenging wordt deze situatie gewijzigd, waardoor het gezinsinkomen van zelfstandigen met een partner wordt aangevuld tot de €1500.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Reactie economisch steunpakket

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 20-05-2020 13:07

Door Webredactie op 20 mei 2020 om 14:45

Er komen nieuwe steunmaatregelen voor de economie en de werkgelegenheid. Dat maakt het kabinet vandaag bekend.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Goed dat het kabinet opnieuw met een massaal steunpakket komt om de economie te stutten. De eerste tekenen van een ernstige crisis zijn nu zichtbaar. In deze onzekere tijd geeft dit steunpakket meer zekerheid aan ondernemers, werknemers en hun gezinnen. De regelingen uit het eerste pakket worden in ruwe lijnen doorgezet, met een paar belangrijke verbeteringen. Zo is er op verzoek van de ChristenUnie in de NOW-regeling nu meer oog voor doorlopende bedrijfskosten bij het mkb en familiebedrijven.

Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat deze crisis een lange adem gaat vergen. Ondanks de inzet van het kabinet zal waarschijnlijk niet elke onderneming het redden. Daarom is het goed dat het kabinet ook nadruk legt op bijscholing en omscholing: de Nederlandse economie zal anders uit deze crisis komen dan ze er in ging. Bedrijven moeten zich inspannen om werknemers  die in de knel komen, zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden.”

ChristenUnie maakt positie MKB sterker bij reorganisaties

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 19-05-2020 13:38

Door Stieneke van der Graaf op 19 mei 2020 om 15:23

ChristenUnie maakt positie MKB sterker bij reorganisaties

Voortaan mogen onbeschermde MKB-ers bij een reorganisatie van een bedrijf dat schulden bij hen heeft uitstaan niet achter het net vissen. De Tweede Kamer stemde vandaag over drie door ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf ingediende amendementen, met steun van SP en PvdA, bij de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en deze behaalden een meerderheid.

Van der Graaf: “Met deze amendementen hebben we, gelukkig met steun van de Kamer, deze wet rechtvaardiger kunnen maken, vooral voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het doel van de wet was goed, namelijk het reorganiseren van gezonde bedrijven om ze daarmee te redden van faillissement vanwege te hoge schulden. De uitvoering was slecht. Zoals zo vaak in de Nederlandse faillissementswetgeving, leken de banken aan het langste eind te trekken en onbeschermde schuldeisers het nakijken te hebben. Daar heeft de Kamer dankzij deze amendementen een stokje voor gestoken.”

De wet homologatie onderhands akkoord, oftewel de WHOA, moest de wet worden die onopgemerkt als hamerstuk door de Kamer zou worden gejast. Echter onthamerde Stieneke van der Graaf deze wet, zij vond dat erover gedebatteerd moest worden. Van der Graaf: “Het doet er toe wat we juridisch vastleggen in wetten. Daarmee bepalen we wie het sterkst staat en wie het zwakst. Met de wijzigingen versterken we de positie van de zwakste schuldeisers ten opzichte van de sterkste.” Volgens haar doet deze wet geen recht aan vaak kleinere schuldeisers. De WHOA is erop gericht dat een bedrijf een doorstart kan maken, zodat deze niet in een faillissement terecht komt. Dit kan door ervoor te zorgen dat schuldeisers akkoord gaan met een reorganisatie van een bedrijf, waarna de rechter dit akkoord goedkeurt (homologeert).

Echter bood dit wetsvoorstel volgens Van der Graaf geen enkele waarborg dat niet beschermde schuldeisers, mkb-ers, niet finaal zouden worden weggeschreven. Dat dit geen denkbeeldig risico is, blijkt wel uit het feit dat Nederland wat betreft de bescherming van schuldeisers met een zekerheidsrecht in de top drie van de wereld staat. Volgens Van der Graaf is dat geen positie om trots op te zijn: ‘Het betekent dat de bank meestal bijna alles terugkrijgt bij een faillissement en gewone ondernemers bijna altijd met lege handen staan.’

Door de ingediende amendementen van Van der Graaf worden er verschillende wijzigingen in de wet doorgevoerd. Zo gaat de zogenoemde cash out eruit. Schuldeisers hebben niet langer recht om contant geld te eisen. Dat is belangrijk, omdat banken de reorganisatie met de eis om contanten onder druk konden gaan zetten en zo een groter stuk van de taart naar zich toe zouden kunnen gaan trekken ten koste van de andere schuldeisers: de fiscus én ondernemers. Daarnaast komt er een minimumbescherming van 20%, zodat onbeschermde MKB-ondernemers met meer vertrouwen een reorganisatie van vaak grotere bedrijven tegemoet kunnen zien, zonder de angst dat ze met geheel onbetaalde rekeningen blijven zitten. Een derde amendement verkleint het risico dat de WHOA strategisch wordt ingezet om schuldeisers af te schrijven en zorgt ervoor dat er meer voor hen overblijft.

Elke wijziging die Van der Graaf door wilde voeren bleef niet onopgemerkt. Vanaf het begin leverde dit massaal verzet op vanuit de kleine, maar kapitaalkrachtige wereld van advocaten en banken. “Het is een intensief proces geweest. We hebben alles op alles moeten zetten om dit voor elkaar te krijgen, want er werd een flinke tegenlobby gevoerd. Ik ben blij met de stappen die zijn gezet. De ChristenUnie wilde sociale rechtvaardigheid toevoegen aan deze wet, en aan toekomstige faillissementswetgeving. En dat is misschien nog wel de grootste winst van mijn aangenomen amendementen. Dat in de toekomst bij nieuwe wetgeving om het oude omvangrijke faillissementsrecht te vernieuwen een eerlijker balans wordt aangebracht tussen enerzijds banken en anderzijds schuldeisers uit het midden- en kleinbedrijf. Het gebeurt nu te vaak dat zij naar hun geld voor bijvoorbeeld geleverde goederen of diensten kunnen fluiten. Dit probleem wordt naar verwachting de komende tijd alleen nog maar groter. De coronacrisis raakt onze bedrijven hard, zij worden minder waard en zo blijft er de komende jaren bij reorganisaties nog minder over om te verdelen over de schuldeisers. Dat maakt deze aangenomen amendementen alleen maar relevanter.”