Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

458 documenten

Verslag Partijraad 22 februari 2020

SP SP Nederland 16-09-2020 12:37

Besluiten

De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de programmacommissie.

De partijraad stemt in met de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling.

De partijraad stemt in met de beroepscommissie.

Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de partijraad en kondigt als gast Donald Pols aan, directeur van Milieudefensie.

Donald Pols: ‘Sommige van mijn milieuhelden hebben een verbinding met de SP. Remi Poppe natuurlijk, Sandra Beckerman. Onze toekomst als vrije en gezonde samenleving wordt bepaald door een ding: draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid. Er is groeiende onvrede over een politiek-economisch model dat leidt tot grotere ongelijkheid. Ook klimaatbeleid ontsnapt niet aan het oordeel van de samenleving. Klimaatbeleid heeft verdelingseffecten. Mensen met lagere inkomens betalen drie tot vier keer zoveel energiebelasting, terwijl 80 procent van de subsidies naar grote bedrijven gaat.

Eerlijk klimaatbeleid is niet: weerstand voorkomen. Het begint bij het besef dat we iedereen nodig hebben. Iedere persoon, ieder bedrijf maakt elke dag keuzes en kan elke dag bijdragen om klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Stel je voor dat we de kracht van 17 miljoen mensen en 2 miljoen bedrijven kunnen mobiliseren. Schouder aan schouder. Pas als we stoppen om mensen in dit land te zien als potentiële weerstand en ze zien als partners, komt er wat van. Onze tijd is nu.’

In de discussie met de partijraad geeft Pols onder andere nog aan dat de overheid collectief moet organiseren dat iedereen duurzame keuze kán maken en het niet moet afhangen van of je genoeg geld hebt, en dat energiecoöperaties een goed idee zijn, maar niet dé oplossing.

Mededelingen en stemmingen door algemeen secretaris Arnout Hoekstra

> De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

AH: ‘Dirk van Duppen was op de vorige partijraad met Johan Hoebeecke onze gast. Hij is terminaal ziek. Tiny Kox is vorige week bij Dirk op bezoek geweest. Heeft nieuw boek, over zijn leven. Heel inspirerend. Jullie kunnen het boek kopen bij de uitgang straks.’

AH: ‘Pim Siegers al een tijdje ziek – hij heeft hartklachten. Er ligt een grote kaart voor hem klaar. Schrijf er even wat op om hem te steunen.’

AH: ‘In de Afdeling Breda is een hoop ellende. Helaas hebben we als partijbestuur de regie moeten nemen. Een commissie, met Theo Coskun, Merian Marijnissen en Johan Kwisthout, is bezig om daar zo snel mogelijk een gezonde situatie krijgen. Graag steun voor het aanstellen van deze commissie.

> De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

AH: ‘Lilian heeft binnenkort een avond met politieagenten, op 4 maart in Utrecht. Ken je politieagenten, heb je ideeën om agenten daar te krijgen? Meld je en neem flyers mee.’

> De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

> De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

Jannie Visscher over de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB)

JV: ‘Van het congres hebben we meegekregen: graag een compact DB. We hebben met alle partijbestuursleden gesproken. We zijn gekomen tot de volgende samenstelling:

Jannie Visscher, voorzitter, coördineert campagnes en hoofd communicatie

Arnout Hoekstra, algemeen secretaris, internationale secretariaat en personeel en organisatie

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter, stippelt politieke lijnen en prioriteiten uit

Thijs Coppus, penningmeester, huisvesting, ict en bedrijfsvoering

Spencer Zeegers, scholing en ondersteuning van afdelingen.

Andere taken wordne over het partijbestuur verdeeld, of gedelegeerd naar teamleiders in de Moed. We willen voorkomen dat het DB een bestuur in een bestuur wordt, dus we zorgen dat discussies gevoerd worden waar ze gevoerd moeten worden.’

> De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

Fractievoorzitter Lilian Marijnissen over ‘Ieder zijn eerlijke deel’

Na een filmpje over de campagne spreekt Lilian met Jimmy Dijk uit Groningen. LM: ‘ De winsten zijn sky high, de lonen van mensen stijgen nauwelijks: die trickle down en kapitalisme werken niet. Dus mensen moeten meer zeggenschap krijgen. Wat hebben we al gedaan?Het loonsymposium, de loonrede, de motie voor 5 procent loonstijging, voorstellen voor de Nieuwe Economie, de uitnodiging van Arnand Giridharadas in de Tweede Kamer. Wat is er nodig? De lonen omhoog, een miljonairsbelasting, herwaardering van de publieke sector, een basisbeurs en een rechtvaardig pensioen. We zijn op zoek naar een titel voor deze campagne die dit kan omvatten. Wat gaan we doen? Er komt een aftrap in mei, er komt een onderzoek door ons Wetenschappelijk Bureau, we doen een steekproef onder werknemers, we gaan de publieke sector organiseren met lokale en landelijke acties, we maken een petitie en komen met een pakket aan initiatieven.’

JD: ‘We hebben in de afdeling Groningen mensen bij elkaar gebracht om mensen in bedrijven te organiseren. Waar hebben veel mensen gewerkt? Bij call centers. We zijn eerst aan de poort gaan staan, hebben kaartjes met elastiekjes aan fietsen vastgemaakt. Zo hebben we een basis gebouwd en konden we een zwartboek opstellen. In het kort: de werkdruk is te hoog en de lonen te laag. Er is geen pensioenopbouw. Mensen werden getimed als ze gingen plassen. Mensen organiseren is anders dan in de buurt; mensen zijn namelijk bang om hun baan te verliezen. We moeten dan ook de goede snaar weten te raken. Afdelingen: als je wilt meedoen, meld je bij mij. Doe in je gemeenteraad lokale voorstellen. En pak gericht bedrijven aan.’

De partijraad bespreekt de campagne. Daar komt uit dat de samenwerking met de FNV gezocht moet worden, ook lokaal.

Arnout Hoekstra over de uitvoering van de congresbesluiten

AH: ‘Ik heb alle opdrachten in een planning gezet. Die is jullie toegestuurd.’

De partijraad spreekt over het congresbesluit om het streamen van de partijraad aan de partijraad over te laten.

> De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

Op de vraag of de kaderscholing op 21 maart verplaatst kan worden in verband met de antiracisme-demonstratie op die dag, antwoordt AH dat onze mensen zelf kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. Op de vraag waarom de openstaande congresbesluiten van het congres uit 2018 niet in de planning staan, antwoordt AH dat die op de volgende partijraad aan de orde zullen komen.

Congresevaluatie door Neeltje Peters en Cynthia Smeets

CS: ‘De commissie bestond uit Nicole van Gemert, Cynthia Smeets, David de Vreede, Neeltje Peters en Arnout Hoekstra. We hebben gesproken met de congrescommissie, de kandidatencommissie, de kiescommissie, de dagvoorzitters en het evenemententeam. Ook is gesproken met kandidaten voor het partijbestuur.

Veel leden zijn onvoldoende op de hoogte hoe onze democratie werkt. Er was een lage opkomst op de ledenvergaderingen. Het vakje om op heel de voordracht te stemmen werd als te sturend ervaren en leidde tot ongeldige stemmen. We pleiten voor een kleinere congrescommissie en voor het zorgen van constante monitoring van de staat van de partij. Handhaaf de voordracht maar zorg voor gelijk speelveld. Kies de penningmeester in functie. Stel stemmen centraal, haal het vakje ‘heel de voordracht’ weg en laat afdelingen de blanco stemformulieren ook terugsturen. Denk verder na over de stemprocedures op congressen, werk aan nieuwe stoere merchandise, wees kritisch op de lengte van filmpjes en speeches, maar draaiboeken en zorg voor één verantwoordelijke voor de organisatie.

De evaluatiecommissie gaat graag aan de slag met een uitvoeringsplan voor de opvolging van de aanbevelingen.’

De partijraad voegt nog toe dat er moet worden nagedacht over het laten stemmen van de ruim 400 leden in het buitenland.

AH: ‘We gaan graag in op jullie aanbod om de aanbevelingen tot voorstellen te maken.’

Arnout Hoekstra over de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen

AH: ‘Bij één kandidaat-lijsttrekker kan de partijraad die benoemen. Als we twee of meer kandidaten-lijsttrekker hebben, komt er een extra congres want dat moet van de statuten.’

JV: ‘Voor de programmacommissie hebben wij gevraagd: Ronald van Raak als voorzitter, Gerrie Elfrink, Renske Leijten, Mariska ten Heuw, Jimmy Dijk, Mahir Alkaya, Marcel Olierook en de nog te kiezen lijsttrekker.’

AH: ‘Voor de kandidatencommissie stellen wij voor: Voorzitter Bastiaan van Apeldoorn, Emile Roemer, Thijs Coppus, Eric van den Broek, Nicole van Gemert, Jannie Visscher, Arda Gerkens, Bram Roovers, Agnes Kant, en de nog te kiezen lijsttrekker.’

Er wordt gestemd over een voorstel van de afdelingen Arnhem, Berkelland, Winterswijk, Apeldoorn, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Beuningen, West Maas en Waal, Zutphen, en Oude IJsselstreek. De voorstellen zijn:

– Dat de kandidatencommissie als opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten die actief zijn zowel in de afdelingen als op straat, en dit als voorwaarde opneemt in de profielschets kandidaat Tweede Kamer.

– Dat de kandidatencommissie de opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten uit ALLE lagen van de bevolking zodat we ook laten zien dat we een partij zijn voor iedereen en en afspiegeling zijn van de samenleving.

> De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

JV: ‘Ik stel voor een passage in de profielschets toe te voegen over actief zijn en alle lagen van de bevolking, maar zonder dat het te veel beperkt. ’

> De partijraad stemt in met de programmacommissie

> De partijraad stemt in met de kandidatencommissie

Arnout Hoekstra over commissies

AH: ‘We hebben een beroepscommissie waar leden in beroep kunnen gaan tegen besluiten van partijorganen. Daarnaast hebben we een geschillencommissie afdrachtregeling. Beide waren begin 2017 benoemd. In de geschillencommissie nemen we afscheid van Wiel Senden, en Wim van Gammeren. Wij stellen voor om de commissie als volgt te benoemen: Paul Ulenbelt, Bets Beltman en Meta Meijer. In de beroepscommissie bedanken wij Sonja Klaassens, Bert Peterse en Rob van Ravensberg voor hun diensten de afgelopen jaren. En stellen voor: Tamara Koppelaar, Boris Stil, Ronald van Hal, Henk van Gerven en Jan Dresmé

> De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling

> De partijraad stemt in met de beroepscommissie

Lilian Marijnissen sluit de partijraad af met een speech

LM: ‘Een week of drie geleden won Sinn Fein de verkiezingen in Ierland. Wat decennia onmogelijk leek, gebeurde. Juist in Ierland, won de roep om betaalbare huisvesting, eerlijk loon en eerlijke verdeling van de welvaart. Ik heb Mary Lou Mcdonald van harte gefeliciteerd en bedankt voor de inspiratie. In de VS inspireert Bernie Sanders’ strijd jonge mensen. De tijdgeest is aan het kantelen. Het WRR dat concludeert dat de arbeidmarkt voor veel mensen níét werkt; de kanteling over ceta, da zoals het ernaar uitziet niet door de Eerste Kamer gaat komen.

Wij hebben veel van onze voorstellen al klaarliggen.

De herwaardering van wat ons allemaal is. Een einde aan marktwerking, managementdenken en georganiseerde wantrouwen. Aantrekkelijk en uitdagend werkvoor zorgwerkers, politieagenten en onderwijzers. Het is tijd voor wederopbouw. Hoe schaamteloos is het dat partijen er nu pas achter komen dat het sluiten van de verzorgingshuizen een historische fout was. We hebben een concreet alternatief: zorgbuurthuizen. We kunnen nu beginnen met bouwen. Steeds meer afdelingen zijn er al actief mee.

De wooncrisis komt niet uit de lucht vallen: die is het gevolg van politiek falen. Het staat zelf in de grondwet dat volkshuisvesting een taak van de overheid is. Maar politici maakten er een markt van. Klimaat. Op 95 procent van de geschikte daken ligt nog geen zonnepaneel, maar de regering wil het onaantrekkelijker maken. Leg nou als overheid zelf die panelen. Riolering hebben we toch niet huishouden voor huishouden geregeld? Dat regelde de overheid! Laten we het samen doen: het is de hoogste tijd voor klimaatrechtvaardigheid.

En we leggen het kapitalisme aan de ketting. Meer loon, zekerheid en zeggenschap voor werknemers. Onze voorstellen op die gebieden krijgen steeds meer aanhang. Het is tijd dat het gaat gebeuren.’

REACTIE GEERT WILDERS OP VONNIS HOF

PVV PVV Nederland 04-09-2020 13:17

Geert Wilders: ''Ik sta op dodenlijsten van Al Qaida + de Taliban. Een Pakistaanse geestelijke heeft twee fatwa’s over me uitgesproken. Duizenden moslims hebben me met de dood bedreigd. Ik woon al 16 jaar als ‘n halve gevangene in ‘n safehouse. Geen Rutte, geen rechter, niemand krijgt mij klein.''

Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

SGP SGP Nederland 03-09-2020 00:00

De SGP wil dat er ook in tijden van crisis geld beschikbaar gesteld wordt voor ontwikkelingssamenwerking. Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, pleit voor structurele inzet om ook de hulp en steun voor de lange termijn te waarborgen. Lees hieronder zijn volledige bijdrage.

“Steek in ons Uw woede aan,om het onrecht te weertaan.Geef ons moed om op te treden,laat ons vechten voor de vrede.”

Zo luidt een gedeelte, een gebed in een lied van Schrijvers voor Gerechtigheid.

Wereldwijd is sprake van ziekte, honger, schulden, werkloosheid en onveiligheid. Reikhalzend zagen we daarom uit naar de kabinetsreactie op het AIV-advies over de rol van Nederland in de wereldwijde aanpak van Covid-19.

Het kabinet kiest ervoor eenmalig een bedrag vrij te maken voor twee doelen:

350 miljoen euro ter compensatie van de BNI-daling, oftewel behoud van het reguliere OS-budget; 150 miljoen euro voor een steunpakket voor de wereldwijde bestrijding van Covid-19.

Het lukt de SGP-fractie nog niet om hier nou helemaal tevreden over te zijn. Het gaat uiteindelijk om een karig deel van het totale corona-Noodpakket.

Zeker: het eerste doet op korte termijn recht aan de motie-Van der Staaij om bestaande hulp en ondersteuning aan ontwikkelingslanden ook in de huidige omstandigheden te handhaven. Maar daarmee is de lange termijn niet veiliggesteld. Daarvoor is geen eenmalige steun, maar structurele extra inzet nodig.

Kan de minister aangeven hoe het ODA-budget ook structureel behouden blijft? Hoe voorkomt zij dat de kasschuiven leiden tot toekomstige bezuinigingen, ook ten koste van de bestrijding van ‘reguliere’ infectieziekten? Wil de minister onderzoeken of bezuinigingen voorkomen kunnen worden vanuit mogelijke onderbestedingen van het Noodpakket?

Ten tweede het steunpakket van 150 miljoen euro.Dit bestaat uit 3 delen: preventie, humanitaire hulp en economische steun.

Is deze 150 miljoen euro toereikend in het licht van VN-ramingen dat het beschermen van de 10% meest kwetsbaren wereldwijd op korte termijn al zo’n USD 90 miljard – zo’n 75 miljard euro – kost? Blijft het bij dit bedrag, of is de minister bereid waar nodig nog extra budget vrij te maken voor acute noden op terreinen als voedselzekerheid, water, medicatie, medische hulpmiddelen, en humanitaire hulp?

Het kabinet refereert aan een OESO-voorspelling dat maar liefst 50% van het MKB wereldwijd met faillissement wordt bedreigd. Dat geldt ook voor de 27.000 Nederlandse bedrijven die buiten de EU actief zijn. Stevige steunmaatregelen zijn dus inderdaad heel belangrijk.

Kan de minister toezeggen dat…

toepassing van IMVO-normen voorwaarde en onderdeel van steun blijft? de middelen óók expliciet gericht worden op voedselzekerheid en behoud van voedselketens in lage- en middeninkomenslanden? dat kleine MKB-bedrijven daadwerkelijk een beroep kunnen doen op de noodfinanciering via DGGF-spoor 2? Oftewel: dat er laagdrempeliger criteria komen? dat er een goede verantwoording komt van de besteding van het steunpakket?

Steun het referendum!

SP SP Nederland 02-09-2020 08:43

Het gaat niet goed met onze democratie. Politici doen te vaak wat ze zelf willen en niet wat ze beloven. Dat moet anders. Onze democratie moet eerlijker!

Elke vier jaar mogen we stemmen voor de Tweede Kamer, maar tussendoor is er niets wat de politiek tegen kan houden om een foute wet aan te nemen. De SP is daarom bezig met een nieuwe wet voor een bindend correctief referendum. Zo kunnen Nederlanders politici terugfluiten, wanneer dit nodig is.

Daar hebben we jou bij nodig! Help ons nu mee door je steun uit te spreken. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het referendum er gaat komen!

Nieuw corona steunpakket: behoud banen, groot sociaal pakket

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 28-08-2020 14:54

Door Eppo Bruins op 28 augustus 2020 om 16:10

Nieuw corona steunpakket: behoud banen, groot sociaal pakket

Door de crisis is er voor veel mensen op dit moment onzekerheid over hun baan of hun inkomen. Steeds meer gezinnen dreigen in de gevarenzone te komen als het gaat om schulden. De ChristenUnie is daarom blij dat het gelukt is om met een derde steunpakket weer fors in te zetten op behoud van banen voor werknemers en inkomensondersteuning voor ondernemers.

Vandaag presenteerde het kabinet het derde steunpakket voor het bedrijfsleven dat 1 oktober in gaat. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is dit derde pakket langlopend en ook weer massief in omvang. De economie heeft een flinke klap gekregen en het consumentenvertrouwen is nog niet hersteld. De afgelopen week werd bekend dat de economie van Nederland het in internationaal opzicht nog steeds goed doet en dat het aantal faillissementen nog relatief laag is. Economen zijn het erover eens dat de forse overheidssteun, die op korte termijn tot stand is gekomen bij het uitbreken van de crisis, hieraan ten grondslag ligt.

De drie grote regelingen NOW, TOZO en TVL worden doorgezet tot in ieder geval 1 juli 2021. In dit derde pakket is bovendien een ruimere vergoeding gekomen voor doorlopende bedrijfskosten, wat met name van belang is voor kapitaalintensieve bedrijven, zoals in de technische sector en de horeca. In de regelingen worden in de loop van de maanden de omzetverliesdrempels in kleine stapjes verhoogd en de vergoedingen in kleine stapjes verlaagd. Ondanks deze langzame en stapsgewijze versobering, vormen de regelingen bij elkaar nog altijd een massief pakket gericht op baanbehoud.

In het noodpakket wordt voor meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in sociaal beleid, gericht op onder meer praktijkleren, omscholing en loopbaanadvies. Ook wordt 1,5 miljard euro aan investeringen naar voren gehaald om economische bedrijvigheid aan te jagen. In de komende periode tot en met Prinsjesdag zullen verdere maatregelen bekend worden gemaakt waarmee dit kabinet wil investeren in een sterke uitgangspositie voor Nederland.

Derde steunpakket coronacrisis

D66 D66 Nederland 28-08-2020 14:00

De economische recessie is voorlopig nog niet voorbij, dus overheidssteun is hard nodig. Veel bedrijven lopen hun inkomsten mis en mensen zijn onzeker over hun baan. Na een eerste pakket in maart, een tweede pakket in mei, ligt er nu een derde pakket. Dat loopt tot 2021 en heeft als belangrijkste doel om zoveel mogelijk banen te behouden. Dat is bovendien beter voor onze economie.

Bedrijven die meer dan 30% van hun omzet verliezen, kunnen aanspraak maken op de zogenaamde NOW-regeling. De overheid betaalt dan mee aan het salaris van de werknemers, zodat zij gewoon hun baan kunnen houden.

Hugo de Jonge kan niks! PVV stelt 81 Kamervragen aan coronaminister

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 26-08-2020 12:44

Geert Wilders is coronaminister Hugo de Jonge zat en stelt daarom vandaag twaalf sets Kamervragen samen met zorgwoordvoerder Fleur Agema.

Wilders: “Alles mislukt bij deze man. Van apps tot bron- en contactonderzoek, van het niet hebben van genoeg beschermingsmiddelen tot het niet veilig houden van zorgmedewerkers. Alles mislukt! Zorgmedewerkers zijn de dupe. Het kan zo niet langer.”

Agema: “In de verpleeghuizen werd gewerkt zonder mondkapjes, omdat Van Dissel zelf vond dat ze niet werkten. Er zijn 17.500 zorgmedewerkers besmet geraakt. Een deel van hen heeft nog klachten. Mijn hart huilt.”

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het aantal besmettingen met corona de afgelopen twee weken is gedaald.

1.)

Bent u bekend met het bericht dat het aantal besmettingen met corona afgelopen week is gedaald? (*)

Als het aantal besmettingen afgelopen week met 2,5 procent daalde en een week eerder met 3,5 procent, waarom was het reproductiegetal dan vorige week boven de 1 en deze week 1?

(*) NOS.nl, 25 augustus

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) naar aanleiding van de uitspraak van de directeur van het RIVM tijdens de Technische Briefing van 11 augustus dat de besmettingen met corona in Dokkum “evident“ buiten gebeurd zouden zijn.

Bent u bekend met de uitspraken van de directeur van het RIVM tijdens de Technische Briefing van 11 augustus jongstleden dat de besmettingen met corona In Dokkum “evident” buiten gebeurd zouden zijn?

Bent u bekend met het feit dat de directeur van het RIVM, de heer Van Dissel, zijn uitspraak slechts baseerde op mediaberichten en niet op wetenschappelijke, peer reviewed onderzoeken? (*)

Bent u bekend met het feit dat GGD Fryslan geen “evident” bewijs hiervoor had, te meer omdat de jongeren ook samen binnen in de kroeg waren geweest? (**)

Waarom moeten van de directeur van het RIVM anderen (wetenschappers van over de hele wereld) altijd eerst hun zaakjes op orde hebben zoals peer reviewed onderzoeken en kan hij feitenvrij de verkeerde conclusies trekken?

Zo ja, wat zijn de consequenties voor hem?

Zo nee, waar zijn de wetenschappelijk peer reviewed bewijzen voor deze uitspraken van de directeur van het RIVM ?

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat een onderzoeker stelt dat bij de uitbraak van corona in een zorginstelling de ventilatie vrijwel zeker een rol heeft gespeeld.

Wat is uw reactie op de conclusies van de onderzoeker in de uitzending van het televisieprogramma Op1 waarin een onderzoeker stelt dat het vrijwel zeker is dat de ventilatie een rol speelde bij de besmetting met corona in een zorginstelling in Maassluis? (*)

Wat is uw reactie op het feit dat het coronavirus in aanzienlijke mate werd aangetroffen op de ventilatieapparatuur?

Wat is uw reactie op het persbericht van de GGD Rotterdam-Rijnmond van diezelfde dag dat zij op basis van het onderzoek die conclusies niet waarschijnlijk achten?

Hoe kan de GGD Rotterdam-Rijnmond deze conclusies trekken als de onderzoeken nog niet openbaar zijn?

Per wanneer worden deze onderzoeken openbaar zodat de Kamer (de regering regeert en de kamer controleert) haar controlerende taak kan uitvoeren?

(*)Televisie-uitzending Op1, 11 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het bericht dat uit een antistoffentest in een verpleeghuis blijkt dat 40 procent van de medewerkers besmet met corona is geweest.

1.)

Wat is uw reactie op het bericht: ‘Deel personeel wel besmet, niet ziek’? (*)

Wat is uw reactie op het feit dat op de zwaarst getroffen afdeling in verpleeghuis De Mariënburght in Budel, waar de meeste bewoners zijn overleden, 71 procent van de zorgmedewerkers besmet is geweest met corona?

Ontkent u nog steeds de relatie tussen het gebrek aan beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers (ook hier werd tijdens de eerste golf zonder gewerkt) en het aantal besmettingen en overlijdens onder bewoners?

Zo ja, kunt u dan werkelijk geen van de fouten die u heeft gemaakt erkennen?

(*) NRC, 24 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat van 70 procent van de coronabesmettingen onbekend is waar men het heeft opgelopen.

1.)

Bent u bekend met het bericht: ‘Zicht op het virus neemt af, heeft contactonderzoek nog wel zin?’ (*)

Klopt het bericht dat bij 70 procent van de coronabesmettingen niet duidelijk is waar mensen het hebben opgelopen?

Zo ja, bent u van mening dat u het zich op het virus kwijtraakt?

Klopt het dat u, danwel de premier, tijdens de persconferentie van 18 augustus jongstleden heeft gezegd dat de maatregel dat mensen thuis niet meer dan zes personen mogen ontvangen was gebaseerd op bron- en contactonderzoek waaruit zou blijken dat meer dan de helft van de besmettingen thuis plaatsvindt?

Zo ja, klopt het dat niet in de helft van de gevallen maar in 15 procent van de gevallen mensen thuis besmet raakten?

Zo ja, is de “achter-de-voordeur”-maatregel van maximaal 6 mensen thuis ontvangen dan wel proportioneel?

Als op dit moment met het bron- en contactonderzoek van 70 procent van de besmettingen niet te achterhalen valt waar de besmetting heeft plaatsgevonden, deelt u dan de conclusie dat het BCO op dit moment faalt? Zo nee waarom niet?

Kunt u dan werkelijk niets?

(*) Trouw, 25 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het bericht dat er nog steeds een tekort is aan handschoenen in de verpleeghuizen.

1.)

Bent u bekend met de uitzending van het televisieprogramma Nieuwsuur van maandag 24 augustus? (*)

Wat vindt u ervan dat de voorzitter van de beroepsvereniging van ouderengeneeskunde-specialisten Verenso aangeeft dat er nog steeds een tekort aan handschoenen is in de verpleeghuizen?

Hoe kan het dat u niet weet te organiseren dat er geen tekorten zijn aan essentiële beschermingsmiddelen ter bestrijding van corona maar dat u tegelijkertijd wel allerhande coronamaatregelen afkondigt?

Kunt u dan werkelijk niks?

(*) Nieuwsuur, 24 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht van de NOS en de reconstructie van Nieuwsuur dat de coronarichtlijnen van het RIVM een magere wetenschappelijke basis kennen.

1.)

Wat is uw reactie op het bericht van de NOS en de reconstructie van Nieuwsuur dat de RIVM-richtlijnen voor de ouderenzorg een magere wetenschappelijke basis kennen? (*)

Wat is uw reactie op de schokkende onthulling dat de uitspraken die de directeur van het RIVM deed tijdens de Technische Briefing in de Tweede Kamer als zouden mondmaskers “schijnveiligheid” bieden geen wetenschappelijke basis hebben maar gebaseerd zijn op zijn “persoonlijke ervaring” en “observaties in de dagelijkse praktijk”?

Hoe is het mogelijk dat deze persoonlijke ervaringen de basis hebben kunnen vormen voor de RIVM-richtlijnen?

Hoeveel meer “persoonlijke ervaringen” en “observaties in de dagelijkse praktijk” van de directeur van het RIVM (dus zonder wetenschappelijke basis) zijn opgenomen in RIVM-richtlijnen of vormen de basis voor coronamaatregelen die het kabinet nam? Kunt u daar een inventarisatie van laten maken?

Begrijpt u dat als u graag wil dat mensen uw coronamaatregelen opvolgen dat u draagvlak verliest als blijkt dat er maatregelen tussen zitten die gebaseerd zijn op de “persoonlijke ervaring” of “observaties in de dagelijkse praktijk” van de directeur van het RIVM?

Hoe wrang is het dat deze zelfde directeur de talloze superspreadingevents waar tientallen tot honderden mensen tegelijkertijd besmet raakten met corona via microdruppels (aerosols) nog steeds afdoet als “anekdotisch” en niet wetenschappelijk onderbouwd, terwijl China, Amerika, Duitsland en Belgie zomaar wat landen zijn die de belangrijke rol van besmetting via microdruppels (aerosols) wel erkennen?

Hoe gaat u deze onacceptabele deuk in de betrouwbaarheid van de totstandkoming van de richtlijnen van het RIVM en coronamaatregelen herstellen?

Kunt u de interne stukken die Nieuwsuur inzag de Kamer doen toekomen?

(*) NOS.nl, Nieuwsuur, 16 juli 2020

Set 8

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over de reconstructie van Nieuwsuur waaruit blijkt dat de coronarichtlijnen tot onveiligheid hebben geleid in de ouderenzorg.

1.)

Wat is uw reactie op het bericht van de NOS en de reconstructie van Nieuwsuur waaruit blijkt dat de coronarichtlijnen van het RIVM hebben geleid tot onveiligheid in de ouderenzorg? (*)

Steunt u de zorgkoepels, de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden en Branchevereniging ZorgthuisNL nu zij aangeven de richtlijnen van het RIVM niet eer te willen volgen? Zo nee, waarom niet?

Wat is uw reactie op de medewerkers en bestuurders die vinden dat zij door de RIVM-richtlijnen in onveilige situaties zijn gebracht omdat de richtlijnen aangaven dat beschermende kleding zoals mondmaskers in allerlei gevallen “niet nodig” waren?

Wat is uw reactie op de zorgmedewerkers die zeggen dat zij door de RIVM-richtlijnen zijn besmet geraakt met corona?

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid nu veel van zorgmedewerkers niet alleen ziek werden maar ook (nog steeds) kampen met gezondheidsproblemen? Bij wie kunnen ze terecht als hun werkgevers de RIVM-richtlijnen van de overheid volgde?

Waarom heeft de Inspectie SZW nog niet onderzocht of de RIVM-richtlijn wel overeenkomt met de arbowetgeving? Per wanneer is dit wel het geval en kunt u de uitkomsten naar de kamer sturen?

Klopt het dat de Inspectie SZW de instructie van het kabinet kreeg om de RIVM-richtlijnen te gebruiken als uitgangspunt bij het toezicht? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kan het dat deze onwenselijke vermenging plaatsvond?

Hoe kijkt u er nu op terug dat het RIVM in maart nog zei dat je zonder klachten niet besmettelijk was en het preventieve gebruik van mondmaskers afraadde? Waar baseerde het RIVM dit op? Kun u de rapporten en onderzoeken noemen alstublieft?

Het was in maart toch al zo klaar als een klontje dat je asymptomatisch of presymptomatisch besmet kon zijn? Waarom bleef ons RIVM ontkennen terwijl in Duitsland toen al strengere regels golden en het RKI (Duitse RIVM) verlangde dat zorgmedewerkers die in contact kwamen met ouderen preventief mondmaskers droegen?

Waarom blijft u de link met de enorme schaarste aan beschermingsmiddelen ontkennen?

Waarom vond ons RIVM het dragen van FFP-maskers alleen nodig bij “hoogrisicovolle handelingen” in het ziekenhuis en droegen de Duitse zorgmedewerkers FFP ook bij ouderen die slecht werden verdacht van besmetting met corona?

Hoeveel zorgmedewerkers raakten er in Duitsland besmet met corona? Hoeveel keer zoveel als de 17.500 in Nederland? Afgezet tegen het feit dat Duitsland zo’n 4,5 keer meer inwoners heeft dan Nederland?

Waarom ontkent u in uw beantwoording van eerdere Kamervragen dat er op 10 februari met medeweten van BuZa een vliegtuig vanaf Schiphol naar China vertrok met aan boord onze volledige voorraad beschermingsmiddelen? Waarom ontkent u de getuigenissen die zeggen dat onze groothandels voor beschermingsmiddelen waren uitgeknepen als tubes tandpasta?

Hoe kunt u rijmen dat de RIVM-richtlijn spreek over het veilig kunnen verzorgen van een coronapatiënt binnen de anderhalvemeter zolang dit maar vluchtig is en niet langer dan 5 minuten, terwijl u van de gehele bevolking verlangt dat ze te allen tijde anderhalvemeter afstand van elkaar houden, zelfs in de buitenlucht, ook en juist als dat vluchtig is?

(*) NOS.nl, Nieuwsuur, 15 juli 2020

Set 9

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat experts de ventilatierichtlijnen van het RIVM in twijfel trekken.

1.)

Bent u bekend met het bericht: ‘Experts trekken ventilatierichtlijn RIVM in twijfel’? (*)

Zo nee, op welke rapporten en onderzoeken baseert u, en baseert het RIVM, dat gebouwen die voldoen aan de ventilatierichtlijn uit het bouwbesluit de verspreiding van corona voldoende tegen gaan?

Op welke onderzoeken en rapporten is gebaseerd dat de verversing van 3,44 danwel 8,5 liter lucht per seconde per persoon voldoende is om de verspreiding van corona tegen te gaan?

Klopt het dat met de grote focus op energiebesparing moderne luchtventilatiesystemen steeds meer zijn gaan werken op recirculatie van lucht in plaats van op het inzuigen van verse buitenlucht?

Is er al vergelijkend onderzoek gedaan naar de ventilatiesystemen van de locaties (bijvoorbeeld cafés en kerken) in ons land waar tijdens de eerste golf veel besmettingen met corona hebben plaatsgevonden? Zo nee, per wanneer gaat u dit bewerkstelligen? Zo ja, voldeden ze aan de ventilatierichtlijn in het bouwbesluit?

Wat is uw reactie op de professor binnenklimaat aan de TU Delft, die stelt dat ventilatienormen voor schoollokalen opgesteld zijn zodat kinderen niet duf worden en goed kunnen leren, maar dat het maar de vraag is of die richtlijnen ook werken om het virus uit de lucht te halen?

Wat is uw reactie op de adviseur Bouwbesluit die stelt dat het bouwbesluit niet is ontworpen om te beschermen tegen ziektes die zich door de lucht verspreiden?

Is de inventarisatie die het ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoert naar de ventilatie in 1100 overheidsgebouwen al klaar? Wanneer kan de kamer deze verwachten?

(*) NOS.nl, 13 augustus 2020

Set 10

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het RIVM het protocol voor bron- en contactonderzoek aanpaste na een telefoontje van VWS.

1.)

Klopt het bericht dat het RIVM het protocol voor bron- en contactonderzoek aanpaste na een telefoontje van uw ministerie? (*)

Zo ja, wat hield deze wijziging precies in?

Stelde het RIVM de wijziging voor omdat dat een paar honderd telefoontjes per dag zou schelen en niet om inhoudelijke redenen?

Hoe vaak paste het RIVM een protocol dat betrekking heeft op corona aan, na een telefoontje of e-mail of gesprek met VWS? Gaarne een uitputtende lijst.

(*) NOS.nl, 25 augustus 2020

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat de corona-teststraat op Schiphol ’s avonds dicht is, ook al landen er duizenden reizigers uit risicogebieden.

1.)

Bent u bekend met het bericht dat de corona-teststraat op Schiphol ’s avonds dicht blijft, ondanks dat er duizenden risicoreizigers landen? (*)

Hoe is het mogelijk dat er na na 18 uur bij duizenden reizigers uit risicolanden geen coronatest meer wordt afgenomen?

Hoe ziet u in dit licht uw toezegging uit het plenaire debat van 12 augustus jongstleden dat u zou uitzoeken of u kunt bewerkstellingen dat reizigers uit risicogebieden een coronatest kunnen krijgen alvorens ze op het vliegtuig stappen?

Wat is uw reactie op het onderzoek van Olsen et. al (2003), waaruit blijkt dat een sars-patiënt op 1 vlucht 20 mensen besmette, waarvan er drie zijn overleden?

Kunt u dan helemaal niks?

(*) Volkskrant.nl, 25 augustus 2020

Set 12

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het twitterbericht van minister De Jonge waarin hij schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is.

1.)

Bent u bekend met uw tweet waarin u schrijft dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is? (*)

Waar baseert u op dat we pas veilig zijn voor het coronavirus wanneer er een vaccin is? Graag een inhoudelijk antwoord en verwijzing naar onderliggende bronnen en onderzoeken.

Waarom zijn we bijvoorbeeld niet veilig voor het coronavirus als er een geneesmiddel gevonden wordt?

Waarom zijn we bijvoorbeeld niet veilig voor het coronavirus wanneer de juiste ventilatie van binnenruimtes wordt verlangd?

Waarom zijn we bijvoorbeeld niet veilig voor het coronavirus wanneer het in kracht afzwakt?

Of waarom kunnen we een tweede golf niet keren met een goede voorbereiding zoals voldoende beschermingsmiddelen, apparatuur, medewerkers en ziekenhuisbedden?

(*) Twitter, account minister Hugo de Jonge, 25 augustus 2020

Jesse & Sahil Amar Aïssa | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 12-08-2020 00:00

Allebei komen ze uit Roosendaal. Allebei hebben ze Rico Verhoeven hun jas laten ophangen en allebei hebben ze een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. Jesse Klaver (33) is al 5 jaar fractievoorzitter van GroenLinks en Sahil Amar Aïssa (27), werkt als presentator en programmamaker bij BNN-VARA. Hij is de eerste gast in Jesse&, de tweewekelijkse podcast waarin Jesse Klaver spreekt met gasten die hem fascineren. Over vaderschap, kapitalisme of de beste nachtclub van Roosendaal.

Luister de aflevering Jesse& Sahil Amar Aïssa op Spotify Luister de aflevering Jesse& Sahil Amar Aïssa op Apple Podcasts Bekijk het gesprek Jesse& Sahil Amar Aïssa op YouTube

In de studio van Dag en Nacht Media beginnen de twee meteen met lachen en het oprakelen van hun geboorteplaats Roosendaal, bekende Roosendalers en waar ze vroeger gingen stappen.

Jesse lachend: “Weet je wie dus een bekende Roosendalers is? Rico Verhoeven! Hij heeft als bijbaan toen jassen opgehangen waar wij altijd gingen stappen”.  

Sahil: “Nee!”

Jesse: “Ja! Ik kwam ‘m laatst tegen en toen vertelde hij dat. Toen herkende ik hem in één keer. En toen wist ik weer dat mijn vrienden zeiden: "jongen, die gast bij de jassen, die kan echt vechten.”

Sahil: “Haha, dan heeft hij ook mijn jas opgehangen. Wel een fijne gedachte dat de grootste badass van Nederland zo dienstbaar was om jouw jas op te hangen”.

Van Roosendaal naar vaderschap. Sahil heeft geen kinderen terwijl Jesse vorig jaar vader werd van zijn derde zoon.

“Oprecht iedereen die over kinderen praat is altijd zo blij en gelukkig.” Zegt Sahil. “En dan denk ik van ja, maar je kan me niet vertellen dat je niet fucking bang was toen je de eerste kreeg.”

Jesse: “Superbang.”

Jesse: “Waar die angst vandaan komt? Uit totale onzekerheid. Je ziet het lichaam van je vrouw anders worden. Op een gegeven moment voel je het kind een beetje schoppen. Leuk, maar het is nog steeds totaal science fiction en komt er, nadat je je vrouw ziet zweten en werken als een beest, op een gegeven moment een kind.”

“Ik merk nu”, zegt Sahil, “Dat ik heel graag van die onschuld die kinderen hebben wil leren. Die onafhankelijkheid. Gewoon die vrije wil om alles te zeggen. Wij hebben nog heel vaak een filter en zij zeggen gewoon wat ze willen”.

Jesse is opgegroeid zonder vader en werd veel opgevoed door zijn opa. Die nam hem mee naar demonstraties en vertelde hem bijvoorbeeld over de kwalijke effecten van de bio-industrie. Alles onder één belangrijk motto: “er kan altijd iets geleerd worden”.

“Mijn opa bracht mij van alles bij”, vertelt Jesse. “Dus opa heeft net voor zijn dood nog wel eens gezegd: ‘het spijt me dat ik altijd wat probeerde bij te brengen.’ Iets wat ik nu juist ook bij mijn eigen kinderen doe. Altijd alles uitleggen. Over wat er gebeurt. Vaak dingen die eigenlijk totaal niet geschikt zijn voor kinderen.”

“Je lijkt wel op mijn vader”, lacht Sahil. “Mijn pa liet me ook kijken naar nieuwszender Al Jazeera en die vertelde me gewoon over hoe fucked up alles eigenlijk is. Ik ben er wereldwijs van geworden, ik kan veel beter, denk ik, relativeren dan anderen. Maar ik ben er wel een flink stuk cynischer door geworden.”

Jesse: “Jij? Cynisch?”

“Ik ben wel cynisch over de stand van zaken rondom de wereld, maar ik probeer het niet ten koste laten gaan van mijn eigen plezier. Maar dat is echt lastig”, zegt Sahil. “Wij zijn allebei best activistisch ingesteld. Dan zijn er mensen die zeggen: 'Wat leuk. Al die activisten.' Dan denk ik: waar heb jij het over? We voelen ons verantwoordelijk voor verandering. Het is niet ‘leuk’ om met z'n allen naar de Dam te gaan. Het is juist heel ernstig en heel oneerlijk dat een zwart kind van vijftien naar de Dam moet om te protesteren voor gelijkwaardigheid terwijl een wit kind uit Blaricum diezelfde dag gewoon naar hockey gaat. Dan vraag ik me af of het wel goed is om dan een kind te belasten met de stand van zaken in de wereld.”

Sahil en Jesse zijn beiden tweede generatie Marokkaans-Nederlands. Volgens Sahil is dat een heel logisch deel van Jesse zijn identiteit.

Sahil: “Jij bent een Marokkaanse-Nederlander. Ongeacht wat mensen om ons heen zeggen.” Jesse lacht: “Nou, daar denken heel veel andere mensen anders over.”

“Maar daar mogen ze helemaal niets over vinden”, zegt Sahil. Jij bent gewoon Marokkaanse-Nederlander, want jouw vader heeft de reis vanuit Marokko gemaakt. Je hebt één cultuur meegekregen omdat je bent opgegroeid zonder Marokkaanse vader, maar sinds drie jaar ben je eigenlijk dus ook bi-cultureel.”

Jesse: “Dat ligt nog iets anders.”

Sahil: “Oh, je hebt natuurlijk ook in Indische roots!”

Jesse: “Ja, mijn oma was Indisch.”

Sahil lacht: “Wow, jij bent zo'n enigma jongen.”

Jesse vertelt dat hij inmiddels af en toe langsgaat bij zijn vader waarmee hij sinds het overlijden van zijn moeder contact mee heeft.

“Wat betreft het missen van mijn vader. Ik ken hem nu drie jaar en als hij nu zou wegvallen, zou ik hem missen. Dat komt omdat ik nu wéét wat ik mis. Vroeger wist ik niets. Alles wat mijn moeder, mijn oma of opa ooit over mijn vader heeft gezegd, is dat het ‘onwijs gecompliceerd was’ en dat een hele lieve man was.”

“Maar nu ken ik sinds drie jaar mijn vader en ben ik ook trots op mijn Marokkaans-Nederlandse roots, zoals ik trots ben op de Indische cultuur. Maar het rare is. Ik had laatst een gesprek met een aantal mensen uit de Black Lives Matter-beweging en daar zei iemand dat ik als lijsttrekker van GroenLinks zo wit ben.”

Sahil reageert: “Dat kan je dus niet zeggen. Dat kun je niet voor een ander invullen. Ik heb ook vaak gehad dat iemand zegt: ‘jij bent toch niet echt Marokkaans?’ Dat merk ik ook op mijn werk. Alleen omdat ik de talen spreek, de muziek en het eten hier ken, dat ik ‘niet écht Marokkaans ben’? Dan denk ik: waar haal je het lef vandaan om mijn hele persoon weg te wimpelen?”

“Die vraag raakt de kern van je identiteit, waar je je zelfverzekerdheid en je wereldbeeld vandaan haalt,”, legt Sahil uit. “Het is een deel van jouw geschiedenis. Jouw wortels reiken uit naar het Rif en dat kan niemand afhakken.”

Jesse: “Dat is zo. Ik heb heel lang niets gezegd over mijn Marokkaanse roots, omdat het heel lang onnatuurlijk voelde. Omdat ik me onzeker voelde over dat stuk van me.”

Sahil vraagt zich in de podcast af hoe Jesse nu omgaat met zijn ‘nieuwgevonden Marokkaanse identiteit’ in de politiek.

“Hoe ga je jezelf profileren? Ga jij het uitspreken? Ga je het met trots dragen? Dan heb je natuurlijk een risico dat extreemrechts nog feller tegen je wordt. Maar tegelijkertijd heb je een risico dat een deel van Nederland gaat denken: ’Hij gebruikt het om de Marokkaans-Nederlandse stemmers te paaien’.”

Jesse: “je kunt het eigenlijk nooit goed doen. Want tegelijkertijd is er een groep mensen die zeggen: ‘jij mag niet mee doen met ons, want je bent niet écht bi-cultureel’. Eerlijk, mijn echte antwoord is dat het me geen reet meer uitmaakt wat mensen ervan vinden.”

Sahil: “Wat jij doet is je eigen culturele identiteit ontdekken. En daar heeft ieder mens recht op. Alleen gebeurt het bij jou in een politieke context, dat wordt je soms niet in dank afgenomen, of je wordt meteen anders geprofileerd.

Daarom denk ik dat je het moet uitspreken. Dat je het met trots moet dragen. Zo inspireer je volgens mij een hele slag Marokkaans-Nederlandse jongeren. De lijsttrekker van GroenLinks of de premier is Marokkaans-Nederlands.”

“En dit heb ik dus onwijs onderschat”, zegt Jesse. “Ik heb me nu een paar keer uitgesproken en dat voelde toen nog best wel eng. En dan zijn de reacties die je krijgt van mensen met een bi-culturele achtergrond mooi; ‘wow wat fijn dat je dat uitspreekt.’ Het maakt het voor mij makkelijker om trots te zijn op wat ik doe. Daar werd ik wel een beetje emotioneel van.”

Jesse: “Je sprak eerder over het protest op de Dam. En weet je, eigenlijk maakt het mij onwijs optimistisch. Dat het voor het eerst zo resoneert. Dat ik zoveel mensen spreek die zeggen: ‘ja, dit kan echt niet.’ En zich bewust worden van de privileges die je hebt. De kunst vind ik nu nog het balanceren tussen het schuldgevoel en dat we het omzetten in echte actie. Dus dat er ook werkelijk iets verandert.”

Sahil en Jesse zijn het eens dat er wel weinig ruimte is om fouten te maken.

Jesse: “Er is een tendens gaande dat als iemand iets zegt dat niet correct is, je dat je mensen in paniek ziet raken. ‘Dit mag je echt niet zeggen!’ Nee, klopt. Dit mag ik ook niet zeggen. Sorry. Er moet wel ruimte zijn om fouten te maken, om met elkaar om te gaan. Als ik jou bijvoorbeeld nu beledig met een opmerking en jij zegt: gast dat kan echt niet. Dan past mij maar één ding: Sorry zeggen.”

Sahil: “Andersom geldt het ook. Als iemand in het offensief gaat, is de tegenreactie om in het defensief te schieten. We moeten inderdaad meer ruimte voor elkaar overlaten. Ik heb het bij mezelf ook wel eens gemerkt. Dan zei iemand iets over Marokkanen en dan ging ik er heel fel tegenin. Maar nu denk ik, ‘wacht, als ik dit doe, dan ga ik de confrontatie en dan zie je de ander altijd als de vijand’.”

Sahil en Jesse praten nog door over Marokko, over de regio waar Jesse’s vader vandaan komt en of Jesse de taal spreekt.

“Weet je wat we zouden moeten doen?”, stelt Sahil voor. “Een roadtrip het Rif in Marokko!” 

Jesse reageert enthousiast: “Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Wat zie je daar? Wat tref ik daar? Hoe? Hoe was het? Wat vertelt hoe dat dan is om op te groeien?”

“Waar komt jouw vader vandaan?” Vraagt Sahil.

“Uit El Hoceima”, zegt Jesse

Sahil: Ja! Laat maar weten wanneer we gaan. We hebben een appartementje daar!”

Jesse: “Serieus? Gaan we samen?”

Sahil: Ja man, I can show you the spots!”

Dit was Jesse& Sahil Amar Aïssa. Je kunt de hele aflevering luisteren of bekijken op Youtube, Spotify of Apple Podcast.

Luister de aflevering Jesse& Sahil Amar Aïssa op Spotify Luister de aflevering Jesse& Sahil Amar Aïssa op iTunes Bekijk het gesprek Jesse& Sahil Amar Aïssa op YouTube

Volgende week in Jesse& spreekt Jesse met de Algemeen directeur van PSV: Toon Gebrands. Als sportcoach en manager van een veeleisend team spreken ze hoe ze hun eigen teams het best kunnen laten presteren. Niks missen van Jesse&? Abonneer je op de podcast via Spotify, iTunes of je favoriete podcastapp.