Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

3 documenten

SP brengt kadootje bij opening zelfregiecentrum

SP SP Raalte 14-06-2018 15:02

Bij de opening op 4 juni jl. overhandigde oud SP-fractievoorzitter Anke Hoeneveld samen met enkele bestuursleden een kadootje namens de SP afdeling Raalte. Anke heeft zich destijds samen met o.a. Joke Kleijn en Harry van Kampen sterk gemaakt voor de komst van het centrum. Zie ook nieuwssite SallandSound

https://raalte.sp.nl/nieuws/2018/06/sp-brengt-kadootje-bij-opening-zelfregiecentrum
  
https://raalte.sp.nl/nieuws/2018/06/sp-brengt-kadootje-bij-opening-zelfregiecentrum

Schriftelijke vragen SP over AMvB Reƫle prijs

SP SP Raalte 05-09-2017 09:12

SP wil meer duidelijkheid over kwaliteit, hoeveelheid en prijs van thuiszorg in Raalte evenals over de salarissen van thuiszorgmedewerkers. Zie hierover ook het artikel "Loondump dreigt in thuiszorg" in DeStentor van 30 augustus 2017.

Schriftelijke vragen aan college of burgemeester (artikel 39 RvO)
Datum: 27 augustus 2017
Onderwerp: AMvB Reële Prijs
Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:
Welk effect heeft de nieuwe AMvB Reële Prijs voor de thuiszorg op de thuiszorgmedewerkers in de gemeente Raalte? Wat is de uitkomst van de nieuwe indicaties? Hoeveel mensen hebben de indicatie LOT (met regie/signalering) en hoeveel mensen hebben de goedkopere vorm HH gekregen? Welk effect heeft deze herindicatie op het loon van de thuiszorgmedewerkers? Welke maatregelen neemt Raalte om de thuiszorg kwalitatief GOED te houden? Welk tarief hanteert Raalte voor de thuiszorg vanaf 1-1-2018?
Toelichting: Sinds 1 juli 2017 is de AMvB Reële Prijs van toepassing, om een reëler tarief te stellen voor de huishoudelijke zorg. Het tarief moet hoog genoeg zijn om de thuiszorgmedewerker volgens de cao VVT te betalen. De FNV stelt dat een tarief voor huishoudelijke zorg lager dan € 25 te laag is om een gemiddeld cao loon van te kunnen betalen. Een fatsoenlijk tarief voor thuiszorgmedewerkers is een voorwaarde voor goede thuiszorg. De nieuwe tarieven (minimaal € 25,-) voor thuiszorg gaan in per 1-1-2018.   

Als de verzorgende niet meer hoeft te “signaleren of regie te nemen”, gaan de verzorgende er in loon een kwart salaris op achteruit. Signaleren/regie (zien hoe het gaat en actie nemen als ’t nodig is) is juist belangrijk voor de cliënten, dat maakt de thuiszorg GOEDE en verantwoorde thuiszorg.

Raalte is/gaat de huidige inwoners-met-thuiszorg opnieuw indiceren: kijken of de cliënten nog wel signaleren of regievoering nodig hebben (LOT/HH2), naast de huishoudelijke zorg. Voor de verzorgenden betekent dat loondump, doordat ze bij wegvallen van ‘signaleren/regie’ een kwart van hun salaris kwijtraken als ze alleen huishoudelijke taken doen (HH1).

Het betekent ook een verslechtering van de thuiszorg, omdat er geen regie/signalering meer is, die vaak van levensbelang is of kan zijn.

Naam en ondertekening: Anke Hoeneveld en Harry van Kampen, SP

Vragen aan B&W m.b.t. Carinova

SP SP Raalte 22-03-2017 21:02

 

Schriftelijke vragen aan college of burgemeester
(artikel39 RvO)
 

Datum: 14-3-2017

Onderwerp: veranderingen huishoudelijke hulp

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

Bij een voorlichtingsavond voor Carinova medewerkers op 7 maart jl, is nader ingegaan op de gevolgen van veranderingen in de huishoudelijke zorg door Carinova in Raalte, die binnenkort ingaan.

Alle cliënten van Carinova en de medewerkers van Carinova hebben een brief over de wijzigingen van HH2 indicatie ontvangen: HH2 gaat verdwijnen, daarvoor in de plaats komt een nieuw vast te stellen aantal uren HH1 of LOT, nadat de gemeente voor elke HH2 cliënt een nieuw indicatie heeft afgegeven.

Vragen:

Om hoeveel cliënten met een HH2 indicatie gaat het in onze gemeente?

Om hoeveel uren HH2 indicaties gaat het?

Welke criteria hanteert u voor de her-indicaties? (de vooral oudere cliënten hebben vaak al jaren een HH2 indicatie, waarbij het regie-deel een belangrijk element vormt).

In de brief aan cliënten wordt aangegeven dat met de cliënt telefonisch contact opgenomen zal worden voor het maken van een afspraak. Vindt de afspraak bij de cliënt thuis plaats? Zo niet, waarom niet?

Veel ouderen zijn vergeetachtig, daarmee dient rekening te worden houden. Worden mantelzorgers of verzorgenden bij dit herindicatie-gesprek actief en separaat uitgenodigd aanwezig te zijn? Zo niet, waarom niet? Op welke wijze wordt actief contact opgenomen met mantelzorger of verzorgende?

Vooral oudere cliënten zijn autoriteit-gevoelig en kwetsbaar, ze geven al gauw aan “dat het goed gaat”. Hoe gaat u daarmee om?

De brief aan cliënten is “sturend” opgesteld: LOT wordt als eerste genoemd, waarbij gesteld wordt dat “u samen met de hulp het werk doet”. HH1 wordt als 2e genoemd, “waarbij de hulp alle taken overneemt”. Is dit een bewuste keuze geweest om cliënten te sturen naar de goedkopere HH1? Zo niet, waarom is juist voor deze volgorde gekozen?

Wanneer denkt u de her-indicaties te hebben afgerond?

Worden cliënten en hun mantelzorger/verzorgenden erop gewezen dat er een bezwaarmogelijkheid is tegen de nieuwe indicatie? Hoe communiceert u dat? Waarom is dit niet in de brief opgenomen?

Na afronding van de her-indicaties ontvangen wij graag inzicht in de hoeveelheid HH1 en LOT en het aantal uren. Kunt u die toezeggen?

Deze wijziging van indicaties heeft negatieve gevolgen voor de medewerkers die de zorg verlenen. De cliënt blijft dezelfde, maar de salariëring voor HH1 is lager (fuctieschaal 10) dan die voor de voormalige HH2. Dat houdt in dat de  verzorgenden een terugval krijgen in salaris. De verzorgenden concluderen dat dit een ordinaire bezuinigingsmaatregel is, waarvoor zij de prijs moeten betalen. Is dit bedoeld als een bezuinigingsmaatregel op de huishoudelijke zorg? Zo niet, waarom niet? Welke (andere) redenen liggen aan deze wijziging ten grondslag? Wij zien een gemotiveerd antwoord graag tegemoet met cijfers onderbouwd.

De directie van Carinova heeft aangegeven dat dit inderdaad een bezuinigingsmaatregel is, bedacht door de gemeente, die het werk zo goedkoop mogelijk wil uitzetten. Is dit idee van herindicatie naar HH1 en LOT een initiatief van de gemeente? Zo ja, waarom?

De directie van Carinova geeft aan dat cliënten, als ze minder uren hebben na herindicatie, uren met subsidie van gemeente kunnen bijkopen. Tevens merkte de directie op dat uit onderzoek is gebleken dat juist de minst vermogenden gebruik maken van WMO hulp in huis. Hij concludeert dat er daarom in Raalte slechts 20 mensen uren konden bijkopen, € 5,- extra per week kunnen weinig mensen missen. Hierdoor zijn alle tijdelijke dienstverbanden bij Carinova verdwenen. Bovendien is het voor de cliënten maar afwachten of de hulp aan huis wel komt, want er schijnen regelmatig personeels- tekorten te zijn t.g.v. hoog ziekteverzuim. Is het u bekend dat er slechts 20 cliënten in Raalte gebruik zouden (kunnen) maken van de “bijkoopregeling” HH1? Klopt dit aantal?

Is het u bekend dat cliënten wel een verplichte eigen bijdrage moeten betalen aan de WMO, terwijl ze er kennelijk niet zeker van kunnen zijn of ze wel hulp krijgen (t.g.v. hoog ziekteverzuim)? Wat kunt u hieraan doen om dit in betere banen te geleiden, zodat de zorg thuis goed en betrouwbaar wordt dan wel blijft voor kwetsbare ouderen die steeds langer thuis moeten blijven?

Toelichting:

Enige tijd geleden heeft de raad kennis genomen van de wijzigingen in huishoudelijke verzorging n.a.v. het nieuwe contract met Carinova: HH2 (huishoudelijke verzorging met regie/begeleiding) wordt omgezet in HH1 (huishoudelijke hulp) en LOT (lichte ondersteuning thuis). Hierover heeft de SP-fractie mondeling vragen gesteld. De vraag aan de wethouder of dit nadelige gevolgen zou hebben voor medewerkers werd met nee beantwoord. De vraag of de beloning cao conform bleef, werd met ja beantwoord.

Uit de recente informatiebijeenkomst voor medewerkers lijken er negatieve salaris gevolgen voor de medewerkers van Carinova te volgen, nu de verwachting van Carinova is dat het grootste deel van HH2 indicaties zal wijzigen in HH1. (HH2 = salarisschaal 15, HH1 = salarisschaal 10, LOT = salarisschaal 15).

Ook lijken er negatieve gevolgen voor kwetsbare cliënten te zijn: kwetsbare veelal oudere cliënten die al jarenlang HH2 indicatie hebben, dus zorg met regie en begeleiding, krijgen bij de nieuwe indicatie HH1 alleen nog huishoudelijke hulp, terwijl ze er niet jonger en actiever op geworden zijn.

Naam en ondertekening:

SP, Anke Hoeneveld

 

1

 

Zie ook: Dossier: wmo