Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

24 documenten

Verslag Partijraad 22 februari 2020

SP SP Nederland 16-09-2020 12:37

Besluiten

De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de programmacommissie.

De partijraad stemt in met de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling.

De partijraad stemt in met de beroepscommissie.

Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de partijraad en kondigt als gast Donald Pols aan, directeur van Milieudefensie.

Donald Pols: ‘Sommige van mijn milieuhelden hebben een verbinding met de SP. Remi Poppe natuurlijk, Sandra Beckerman. Onze toekomst als vrije en gezonde samenleving wordt bepaald door een ding: draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid. Er is groeiende onvrede over een politiek-economisch model dat leidt tot grotere ongelijkheid. Ook klimaatbeleid ontsnapt niet aan het oordeel van de samenleving. Klimaatbeleid heeft verdelingseffecten. Mensen met lagere inkomens betalen drie tot vier keer zoveel energiebelasting, terwijl 80 procent van de subsidies naar grote bedrijven gaat.

Eerlijk klimaatbeleid is niet: weerstand voorkomen. Het begint bij het besef dat we iedereen nodig hebben. Iedere persoon, ieder bedrijf maakt elke dag keuzes en kan elke dag bijdragen om klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Stel je voor dat we de kracht van 17 miljoen mensen en 2 miljoen bedrijven kunnen mobiliseren. Schouder aan schouder. Pas als we stoppen om mensen in dit land te zien als potentiële weerstand en ze zien als partners, komt er wat van. Onze tijd is nu.’

In de discussie met de partijraad geeft Pols onder andere nog aan dat de overheid collectief moet organiseren dat iedereen duurzame keuze kán maken en het niet moet afhangen van of je genoeg geld hebt, en dat energiecoöperaties een goed idee zijn, maar niet dé oplossing.

Mededelingen en stemmingen door algemeen secretaris Arnout Hoekstra

> De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

AH: ‘Dirk van Duppen was op de vorige partijraad met Johan Hoebeecke onze gast. Hij is terminaal ziek. Tiny Kox is vorige week bij Dirk op bezoek geweest. Heeft nieuw boek, over zijn leven. Heel inspirerend. Jullie kunnen het boek kopen bij de uitgang straks.’

AH: ‘Pim Siegers al een tijdje ziek – hij heeft hartklachten. Er ligt een grote kaart voor hem klaar. Schrijf er even wat op om hem te steunen.’

AH: ‘In de Afdeling Breda is een hoop ellende. Helaas hebben we als partijbestuur de regie moeten nemen. Een commissie, met Theo Coskun, Merian Marijnissen en Johan Kwisthout, is bezig om daar zo snel mogelijk een gezonde situatie krijgen. Graag steun voor het aanstellen van deze commissie.

> De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

AH: ‘Lilian heeft binnenkort een avond met politieagenten, op 4 maart in Utrecht. Ken je politieagenten, heb je ideeën om agenten daar te krijgen? Meld je en neem flyers mee.’

> De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

> De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

Jannie Visscher over de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB)

JV: ‘Van het congres hebben we meegekregen: graag een compact DB. We hebben met alle partijbestuursleden gesproken. We zijn gekomen tot de volgende samenstelling:

Jannie Visscher, voorzitter, coördineert campagnes en hoofd communicatie

Arnout Hoekstra, algemeen secretaris, internationale secretariaat en personeel en organisatie

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter, stippelt politieke lijnen en prioriteiten uit

Thijs Coppus, penningmeester, huisvesting, ict en bedrijfsvoering

Spencer Zeegers, scholing en ondersteuning van afdelingen.

Andere taken wordne over het partijbestuur verdeeld, of gedelegeerd naar teamleiders in de Moed. We willen voorkomen dat het DB een bestuur in een bestuur wordt, dus we zorgen dat discussies gevoerd worden waar ze gevoerd moeten worden.’

> De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

Fractievoorzitter Lilian Marijnissen over ‘Ieder zijn eerlijke deel’

Na een filmpje over de campagne spreekt Lilian met Jimmy Dijk uit Groningen. LM: ‘ De winsten zijn sky high, de lonen van mensen stijgen nauwelijks: die trickle down en kapitalisme werken niet. Dus mensen moeten meer zeggenschap krijgen. Wat hebben we al gedaan?Het loonsymposium, de loonrede, de motie voor 5 procent loonstijging, voorstellen voor de Nieuwe Economie, de uitnodiging van Arnand Giridharadas in de Tweede Kamer. Wat is er nodig? De lonen omhoog, een miljonairsbelasting, herwaardering van de publieke sector, een basisbeurs en een rechtvaardig pensioen. We zijn op zoek naar een titel voor deze campagne die dit kan omvatten. Wat gaan we doen? Er komt een aftrap in mei, er komt een onderzoek door ons Wetenschappelijk Bureau, we doen een steekproef onder werknemers, we gaan de publieke sector organiseren met lokale en landelijke acties, we maken een petitie en komen met een pakket aan initiatieven.’

JD: ‘We hebben in de afdeling Groningen mensen bij elkaar gebracht om mensen in bedrijven te organiseren. Waar hebben veel mensen gewerkt? Bij call centers. We zijn eerst aan de poort gaan staan, hebben kaartjes met elastiekjes aan fietsen vastgemaakt. Zo hebben we een basis gebouwd en konden we een zwartboek opstellen. In het kort: de werkdruk is te hoog en de lonen te laag. Er is geen pensioenopbouw. Mensen werden getimed als ze gingen plassen. Mensen organiseren is anders dan in de buurt; mensen zijn namelijk bang om hun baan te verliezen. We moeten dan ook de goede snaar weten te raken. Afdelingen: als je wilt meedoen, meld je bij mij. Doe in je gemeenteraad lokale voorstellen. En pak gericht bedrijven aan.’

De partijraad bespreekt de campagne. Daar komt uit dat de samenwerking met de FNV gezocht moet worden, ook lokaal.

Arnout Hoekstra over de uitvoering van de congresbesluiten

AH: ‘Ik heb alle opdrachten in een planning gezet. Die is jullie toegestuurd.’

De partijraad spreekt over het congresbesluit om het streamen van de partijraad aan de partijraad over te laten.

> De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

Op de vraag of de kaderscholing op 21 maart verplaatst kan worden in verband met de antiracisme-demonstratie op die dag, antwoordt AH dat onze mensen zelf kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. Op de vraag waarom de openstaande congresbesluiten van het congres uit 2018 niet in de planning staan, antwoordt AH dat die op de volgende partijraad aan de orde zullen komen.

Congresevaluatie door Neeltje Peters en Cynthia Smeets

CS: ‘De commissie bestond uit Nicole van Gemert, Cynthia Smeets, David de Vreede, Neeltje Peters en Arnout Hoekstra. We hebben gesproken met de congrescommissie, de kandidatencommissie, de kiescommissie, de dagvoorzitters en het evenemententeam. Ook is gesproken met kandidaten voor het partijbestuur.

Veel leden zijn onvoldoende op de hoogte hoe onze democratie werkt. Er was een lage opkomst op de ledenvergaderingen. Het vakje om op heel de voordracht te stemmen werd als te sturend ervaren en leidde tot ongeldige stemmen. We pleiten voor een kleinere congrescommissie en voor het zorgen van constante monitoring van de staat van de partij. Handhaaf de voordracht maar zorg voor gelijk speelveld. Kies de penningmeester in functie. Stel stemmen centraal, haal het vakje ‘heel de voordracht’ weg en laat afdelingen de blanco stemformulieren ook terugsturen. Denk verder na over de stemprocedures op congressen, werk aan nieuwe stoere merchandise, wees kritisch op de lengte van filmpjes en speeches, maar draaiboeken en zorg voor één verantwoordelijke voor de organisatie.

De evaluatiecommissie gaat graag aan de slag met een uitvoeringsplan voor de opvolging van de aanbevelingen.’

De partijraad voegt nog toe dat er moet worden nagedacht over het laten stemmen van de ruim 400 leden in het buitenland.

AH: ‘We gaan graag in op jullie aanbod om de aanbevelingen tot voorstellen te maken.’

Arnout Hoekstra over de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen

AH: ‘Bij één kandidaat-lijsttrekker kan de partijraad die benoemen. Als we twee of meer kandidaten-lijsttrekker hebben, komt er een extra congres want dat moet van de statuten.’

JV: ‘Voor de programmacommissie hebben wij gevraagd: Ronald van Raak als voorzitter, Gerrie Elfrink, Renske Leijten, Mariska ten Heuw, Jimmy Dijk, Mahir Alkaya, Marcel Olierook en de nog te kiezen lijsttrekker.’

AH: ‘Voor de kandidatencommissie stellen wij voor: Voorzitter Bastiaan van Apeldoorn, Emile Roemer, Thijs Coppus, Eric van den Broek, Nicole van Gemert, Jannie Visscher, Arda Gerkens, Bram Roovers, Agnes Kant, en de nog te kiezen lijsttrekker.’

Er wordt gestemd over een voorstel van de afdelingen Arnhem, Berkelland, Winterswijk, Apeldoorn, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Beuningen, West Maas en Waal, Zutphen, en Oude IJsselstreek. De voorstellen zijn:

– Dat de kandidatencommissie als opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten die actief zijn zowel in de afdelingen als op straat, en dit als voorwaarde opneemt in de profielschets kandidaat Tweede Kamer.

– Dat de kandidatencommissie de opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten uit ALLE lagen van de bevolking zodat we ook laten zien dat we een partij zijn voor iedereen en en afspiegeling zijn van de samenleving.

> De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

JV: ‘Ik stel voor een passage in de profielschets toe te voegen over actief zijn en alle lagen van de bevolking, maar zonder dat het te veel beperkt. ’

> De partijraad stemt in met de programmacommissie

> De partijraad stemt in met de kandidatencommissie

Arnout Hoekstra over commissies

AH: ‘We hebben een beroepscommissie waar leden in beroep kunnen gaan tegen besluiten van partijorganen. Daarnaast hebben we een geschillencommissie afdrachtregeling. Beide waren begin 2017 benoemd. In de geschillencommissie nemen we afscheid van Wiel Senden, en Wim van Gammeren. Wij stellen voor om de commissie als volgt te benoemen: Paul Ulenbelt, Bets Beltman en Meta Meijer. In de beroepscommissie bedanken wij Sonja Klaassens, Bert Peterse en Rob van Ravensberg voor hun diensten de afgelopen jaren. En stellen voor: Tamara Koppelaar, Boris Stil, Ronald van Hal, Henk van Gerven en Jan Dresmé

> De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling

> De partijraad stemt in met de beroepscommissie

Lilian Marijnissen sluit de partijraad af met een speech

LM: ‘Een week of drie geleden won Sinn Fein de verkiezingen in Ierland. Wat decennia onmogelijk leek, gebeurde. Juist in Ierland, won de roep om betaalbare huisvesting, eerlijk loon en eerlijke verdeling van de welvaart. Ik heb Mary Lou Mcdonald van harte gefeliciteerd en bedankt voor de inspiratie. In de VS inspireert Bernie Sanders’ strijd jonge mensen. De tijdgeest is aan het kantelen. Het WRR dat concludeert dat de arbeidmarkt voor veel mensen níét werkt; de kanteling over ceta, da zoals het ernaar uitziet niet door de Eerste Kamer gaat komen.

Wij hebben veel van onze voorstellen al klaarliggen.

De herwaardering van wat ons allemaal is. Een einde aan marktwerking, managementdenken en georganiseerde wantrouwen. Aantrekkelijk en uitdagend werkvoor zorgwerkers, politieagenten en onderwijzers. Het is tijd voor wederopbouw. Hoe schaamteloos is het dat partijen er nu pas achter komen dat het sluiten van de verzorgingshuizen een historische fout was. We hebben een concreet alternatief: zorgbuurthuizen. We kunnen nu beginnen met bouwen. Steeds meer afdelingen zijn er al actief mee.

De wooncrisis komt niet uit de lucht vallen: die is het gevolg van politiek falen. Het staat zelf in de grondwet dat volkshuisvesting een taak van de overheid is. Maar politici maakten er een markt van. Klimaat. Op 95 procent van de geschikte daken ligt nog geen zonnepaneel, maar de regering wil het onaantrekkelijker maken. Leg nou als overheid zelf die panelen. Riolering hebben we toch niet huishouden voor huishouden geregeld? Dat regelde de overheid! Laten we het samen doen: het is de hoogste tijd voor klimaatrechtvaardigheid.

En we leggen het kapitalisme aan de ketting. Meer loon, zekerheid en zeggenschap voor werknemers. Onze voorstellen op die gebieden krijgen steeds meer aanhang. Het is tijd dat het gaat gebeuren.’

Uit de afdeling: Interview met Gwildor Sok

SP SP Rotterdam 23-04-2020 19:36

In de serie 'Uit de afdeling' interviewen we Rotterdamse SP'ers over hun tijd bij de afdeling en wat zij allemaal hebben gedaan. Deze week een interview met SP Rotterdam bestuurslid Gwildor Sok.

Hoe ben je terecht gekomen bij de SP in Rotterdam?

Ik werd lid in 2012 en was actief in Zeist. Ik had al heel lang interesse in de politiek en wilde graag iets doen met politieke partijen. Het was crisis en toen kabinet Rutte I viel vond ik het tijd om lid te worden en werd dat de Socialistische Partij. Ik was in Zeist zes jaar lid en ben toen twee jaar geleden naar Rotterdam verhuisd voor mijn werk. Ik zocht toen de Rotterdamse afdeling op van de SP. Ik kende de huidige bestuursleden zoals Josje Beukema en Bert Peterse al voor dat ik naar Rotterdam ging. Bert uit zijn tijd in Weert en Josje had ik al een keer in Brussel ontmoet. De eerste nieuwe persoon die ik leerde kennen was onze huidige burgerraadslid Burak Yildiz. Hij riep toen op om te helpen voor een actie bij de Tweebosbuurt. Dat was ook gelijk mijn eerste actie om flyers te verspreiden in de Tweebosbuurt.

Wat voor activiteiten en taken heb je in de afdeling?

Ik maak deel uit van het afdelingsbestuur en dat houdt in dat we eens in de twee weken samen komen om te praten over lopende zaken, maar we overleggen tussendoor ook heel veel met elkaar. Ik hou me bezig met de website, sociale media en begeleid ik het groepje actieleiders van onze afdeling. Het actieleidersteam houdt zich bezig met alle acties die we hebben lopen binnen de afdeling.

Wat is je favoriete herinnering aan de afdeling?

Tijdens het congres van vorig jaar waren we met ongeveer twintig leden naar het congres toe van de SP. Het was een erg leuke dag en laat zien dat politiek ook gezellig kan zijn en je veel vrienden kan maken. Ik heb ook een foto met alle Rotterdamse SP’ers samen op het congres in mijn boekenkast staan.

Wat is je favoriete actie waar je aan mee hebt gewerkt?

Mijn favoriete actie was bij de Slinge. Daar waren heel veel schimmel- en vochtproblemen. Er stond zelfs water in een hoop kelderboxen. Het was heel mooi hoe we samen met de bewoners meedachten aan oplossingen en te laten opkomen voor zichzelf.

Als je minister-president zou zijn, wat is de eerste maatregel die je zou doorvoeren?

Ik zou twee maatregelen doorvoeren. Ik zou daklozen van een woning willen voorzien. Er zijn op dit moment veertig duizend daklozen in Nederland, waarschijnlijk nog veel meer. Het is heel moeilijk om je leven op te bouwen als je niet weet waar je vanavond gaat slapen. En ik zou de btw op producten zoals brood, rijst en groente afschaffen of zelfs subsidiëren zodat het goedkoper wordt voor mensen die niet veel geld hebben voor eten.

Heb je een bericht aan alle kameraden die deze dagen thuis zijn?

Hou het vol! Het is een lastige periode. Wat mij heel erg helpt is het realiseren dat dit niet normaal is en dat alles weer beter wordt. Het is niet erg om verdrietig of neerslachtig te zijn. Gebruik deze tijd om jezelf te ontplooien. Maar ook na deze crisis kunnen er dingen voorgoed veranderen. We kunnen niet meer terug naar de oude samenleving, we zaten toen al in een crisis zoals klimaatverandering. We kunnen verkeer bijvoorbeeld verminderen zodat er minder fijnstof in de lucht zit. In Venetië zwemmen er zelfs dolfijnen door de grachten en het is zo blauw in de lucht. Het is veel schoner. Ik ben hoopvol dat we klimaatverandering tegen kunnen gaan als we op deze manier doorgaan. Het zal niet vanzelf gaan, we moeten er voor vechten. Anders willen de multinationals weer de economie open gooien en terug op de oude voet, maar juist die oude economie was bezig de planeet te verwoesten!

Uit de afdeling: Interview met Gwildor Sok

SP SP Brielle 23-04-2020 19:36

In de serie 'Uit de afdeling' interviewen we Rotterdamse SP'ers over hun tijd bij de afdeling en wat zij allemaal hebben gedaan. Deze week een interview met SP Rotterdam bestuurslid Gwildor Sok.

Hoe ben je terecht gekomen bij de SP in Rotterdam?

Ik werd lid in 2012 en was actief in Zeist. Ik had al heel lang interesse in de politiek en wilde graag iets doen met politieke partijen. Het was crisis en toen kabinet Rutte I viel vond ik het tijd om lid te worden en werd dat de Socialistische Partij. Ik was in Zeist zes jaar lid en ben toen twee jaar geleden naar Rotterdam verhuisd voor mijn werk. Ik zocht toen de Rotterdamse afdeling op van de SP. Ik kende de huidige bestuursleden zoals Josje Beukema en Bert Peterse al voor dat ik naar Rotterdam ging. Bert uit zijn tijd in Weert en Josje had ik al een keer in Brussel ontmoet. De eerste nieuwe persoon die ik leerde kennen was onze huidige burgerraadslid Burak Yildiz. Hij riep toen op om te helpen voor een actie bij de Tweebosbuurt. Dat was ook gelijk mijn eerste actie om flyers te verspreiden in de Tweebosbuurt.

Wat voor activiteiten en taken heb je in de afdeling?

Ik maak deel uit van het afdelingsbestuur en dat houdt in dat we eens in de twee weken samen komen om te praten over lopende zaken, maar we overleggen tussendoor ook heel veel met elkaar. Ik hou me bezig met de website, sociale media en begeleid ik het groepje actieleiders van onze afdeling. Het actieleidersteam houdt zich bezig met alle acties die we hebben lopen binnen de afdeling.

Wat is je favoriete herinnering aan de afdeling?

Tijdens het congres van vorig jaar waren we met ongeveer twintig leden naar het congres toe van de SP. Het was een erg leuke dag en laat zien dat politiek ook gezellig kan zijn en je veel vrienden kan maken. Ik heb ook een foto met alle Rotterdamse SP’ers samen op het congres in mijn boekenkast staan.

Wat is je favoriete actie waar je aan mee hebt gewerkt?

Mijn favoriete actie was bij de Slinge. Daar waren heel veel schimmel- en vochtproblemen. Er stond zelfs water in een hoop kelderboxen. Het was heel mooi hoe we samen met de bewoners meedachten aan oplossingen en te laten opkomen voor zichzelf.

Als je minister-president zou zijn, wat is de eerste maatregel die je zou doorvoeren?

Ik zou twee maatregelen doorvoeren. Ik zou daklozen van een woning willen voorzien. Er zijn op dit moment veertig duizend daklozen in Nederland, waarschijnlijk nog veel meer. Het is heel moeilijk om je leven op te bouwen als je niet weet waar je vanavond gaat slapen. En ik zou de btw op producten zoals brood, rijst en groente afschaffen of zelfs subsidiëren zodat het goedkoper wordt voor mensen die niet veel geld hebben voor eten.

Heb je een bericht aan alle kameraden die deze dagen thuis zijn?

Hou het vol! Het is een lastige periode. Wat mij heel erg helpt is het realiseren dat dit niet normaal is en dat alles weer beter wordt. Het is niet erg om verdrietig of neerslachtig te zijn. Gebruik deze tijd om jezelf te ontplooien. Maar ook na deze crisis kunnen er dingen voorgoed veranderen. We kunnen niet meer terug naar de oude samenleving, we zaten toen al in een crisis zoals klimaatverandering. We kunnen verkeer bijvoorbeeld verminderen zodat er minder fijnstof in de lucht zit. In Venetië zwemmen er zelfs dolfijnen door de grachten en het is zo blauw in de lucht. Het is veel schoner. Ik ben hoopvol dat we klimaatverandering tegen kunnen gaan als we op deze manier doorgaan. Het zal niet vanzelf gaan, we moeten er voor vechten. Anders willen de multinationals weer de economie open gooien en terug op de oude voet, maar juist die oude economie was bezig de planeet te verwoesten!

Slopen? Onbestaanbaar!

SP SP Brielle 27-02-2020 12:05

Het zag er vorig jaar niet best uit voor de bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam. Van de rechter mocht woningcorporatie Vestia 11 huurcontracten opzeggen. Maar in januari werden in een tweede rechtszaak de kaarten opnieuw geschud en kregen zeventien Tweebossers die zich zijn blijven verzetten tegen sloop de troeven in handen.­

Ze zijn getergd tot op het bot. Wien Dobber twijfelt desgevraagd geen seconde: ‘Niemand, maar dan ook helemaal niemand krijgt mij mijn huis uit. Al nemen ze de politie mee.’

De stemming in de buurtwinkel op de hoek van de Riebeekstraat en de De La Reystraat is zowel vrolijk als verbeten. Het kleurrijke gezelschap praat elkaar moed in en moppert over buurtgenoten die zijn bezweken onder de intimidatie van woningcorporatie Vestia, al is er ook begrip voor degenen die eieren voor hun geld hebben gekozen. ‘De stress gaat je niet in de koude kleren zitten, niet iedereen is daartegen bestand.’

Elke woning die leeg komt te staan wordt meteen dichtgetimmerd, althans tot voor kort. Na de uitspraak van de rechter, die zeventien volhardende bewoners van de Tweebosbuurt in het gelijk stelt en Vestia verbiedt de huurovereenkomst te ontbinden, is het­ afgelopen met de doel­bewuste verwaarlozing, zo stelt het strijdbare bewoners­collectief vastbesloten. Ze voelen zich gesterkt door de rechterlijke conclusies.

Tranen

‘De rollen zijn omgedraaid,’ zegt SP-raadslid Taylan Cicek. Hij steunt de Tweebossers sinds de eerste brief van Vestia, in juli 2018 over de voorgenomen sloop van 535 sociale huurwoningen, verdeeld over vier blokken in en rond de Tweebosstraat. Die eenzijdige mededeling sloeg in als een bom. Anderhalf jaar later zijn er nog ruim honderd huurders over. Alle anderen vertrokken en kregen elders in Rotterdam of buiten de stad ­vervangende woonruimte, die ze konden inrichten met een verhuisvergoeding van 6000 euro.

Na twaalf dwarsliggende bewoners te hebben gedagvaard, kreeg Vestia in september toestemming van de rechter om de huur op te zeggen en daarmee de sloopplannen verder uit te werken en uit te voeren. Maar in een tweede, vergelijkbare zaak veegde de rechter alle argumenten om zeventien andere bewoners tot verhuizen te dwingen van tafel. De rechter hekelde de opstelling van Vestia en wierp een dam op tegen de sloop. Tranen van geluk en opluchting liepen over de wangen van de trotse Tweebossers. Vestia is tegen de uitspraak in beroep gegaan. Taylan Cicek: ‘Het is nu aan de bewoners om eisen te stellen. Ik geef het je te doen om met al die onzekerheid en de voortdurende druk niet te buigen voor Vestia. Daar moet je dapper voor zijn.’

Tweedracht

Moustafa knikt instemmend. Hij heeft evenals nog één andere huurder bezwaar gemaakt tegen de eerste beslissing van de rechter, een besluit dat voorlopig lijkt ­in­gehaald door de uitspraak in de tweede door Vestia aangespannen rechtszaak. ‘Volgens een brief van de deurwaarder moet ik op 1 april mijn woning hebben verlaten. Maar als de anderen mogen blijven en ik niet, is er sprake van rechtsongelijkheid.’ Moustafa moet niet aan verhuizen denken. ‘Uitgerekend in het eindexamenjaar van mijn oudste dochter. Nee, dat gaat echt niet.’

Iedereen in de buurtwinkel is het erover eens: Vestia probeert doelbewust tweedracht te zaaien in de Tweebosbuurt. Door bewoners tegen elkaar uit te spelen, wil de corporatie het verzet breken. De corporatie die toch al een, om het zacht uit te drukken, twijfelachtige reputatie heeft.

Vestia, dat is immers de corporatie van de met geld van de huurders speculerende Erik Staal. De corporatie die met talloze miljoenen ‘speelde’ en de schuldenlast tot in de miljarden zag oplopen. Vestia is de corporatie die door andere corporaties in het land overeind wordt gehouden en intussen alweer worstelt met een tekort van 180 miljoen euro. Daarom wil Vestia goed­kope huurwoningen slopen en vervangen door huizen in het duurdere segment. Daarom ook heeft Vestia aangekondigd 10.000 woningen te willen verkopen: in Rotterdam, Delft en Zoetermeer.

Fijne plek

De Tweebosbuurt bevindt zich in de Afrikaanderwijk, die valt onder het stadsdeel Feijenoord. De Afrikaanderwijk werd rond 1900 gebouwd om havenarbeiders te huisvesten. Het is een fijne plek om te wonen. Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, de fantastische Afrikaandermarkt twee keer per week op loopafstand en een groene long van vijf hectaren waar ooit werd gevoetbald – onder meer door Feyenoord in de periode 1908-1917. Alle voorzieningen bevinden zich onder handbereik, de botanische tuin vormt een attractie op zich en de voormalige Johan van Oldenbarnevelt HBS uit 1920, in de stijl van de Amsterdamse School/Dudok, kreeg er een herbestemming als moskee.

Grarda Pelger heeft alle ontwikkelingen en veranderingen, zoals de komst van grote groepen allochtone Nederlanders, van nabij meegemaakt. Zij zit er al van kinds af aan met de neus bovenop. ‘Kom maar naar boven’, roept zij als de verslaggever van de Tribune samen met de onvermoeibare ­actieleider Menno Janssen bij haar op de koffie gaat, in haar keurig onderhouden bakstenen woning aan de Hilledijk. Grarda is een kwieke dame van 80, uitgegroeid tot icoon van actievoerend Tweebos. Ze is even verderop geboren en verhuisde op haar zevende naar de Hilledijk. De ouderlijke woning werd haar huis voor de rest van haar leven.

Krakers

Hoewel ze eerlijk toegeeft dat de onzekerheid haar weleens naar de keel grijpt, zal Grarda haar verzet niet staken. ‘Vestia doet er alles aan om onze buurt slecht af te schilderen en te laten verpauperen, maar kijk eens om je heen. Wat is er mis met mijn woning?’

Helemaal niks dus. De steile trap neemt Grarda zo lang het gaat voor lief, achteruit naar beneden lopend. Boven in haar knusse woonkamer tikt een grote staande klok, een erfstuk, er staan foto’s van haar dochter en twee kleinkinderen op het dressoir en de fauteuils zitten comfortabel. De zelfgebakken cake smaakt lekker en Grarda Pelger is een vriendelijke gastvrouw met een ijzeren wil. Het steekt haar dat haar buurtje aan zijn lot wordt overgelaten, dat Vestia verlaten woningen meteen ontoegankelijk maakt om toch vooral de schijn van een deplorabele situatie hoog te houden. ‘Ik ben blij dat hier een groep krakers is neergestreken. Aardige lui die er iets van willen maken en de boel bewoonbaar houden.’

Grarda Pelger heeft nadat ze een keer op­ televisie te zien was fans in heel Nederland. Ze kreeg laatst zelfs een bos bloemen van een man uit Amsterdam. Hoe Vestia omgaat met iemand als mevrouw Pelger stuit menigeen tegen de borst: respectloos en gespeend van elk inlevingsvermogen.

‘Ik heb hier altijd met veel plezier gewoond en moet er niet aan denken dat ze mij dwingen om te verkassen. Dit was een hechte buurt met een sterke sociale samenhang. De mensen keken naar elkaar om, ook al waren er meer dan twintig nationaliteiten. Ik zie ze nog komen, mijn nieuwe buren: een Turkse moeder en vijf kinderen. Haar heb ik Nederlands geleerd en de kinderen heb ik twaalf jaar lang geholpen met hun huiswerk. Dat is geen verdienste, ik deed het graag. Zo gingen wij in Tweebos met elkaar om. Dat Vestia dat allemaal van de kaart wil vegen, is hardvochtig.’

‘Dat gaat me niet nog een keer gebeuren’

Grarda Pelger maakte ooit al een gedwongen vertrek mee. ‘Wij hadden een bescheiden huisje op een camping in Voorthuizen op de Veluwe, totdat we na veertig jaar onze biezen konden pakken. De grond werd verkocht en was voor ons onbetaalbaar. Er moesten zo nodig luxe bungalows voor in de plaats komen. Zo raakten wij zomaar ons mooie plekje kwijt. Dat gaat me niet nog een keer gebeuren.’ Ze verloor bij die dubieuze transactie ook nog eens haar baantje: Grarda gaf jarenlang aerobics in het zwembad van hun vakantiepark.

Als het haar te veel dreigt te worden, is er altijd Menno Janssen of een andere actievoerder om haar erdoorheen te slepen. En anders leest ze nog maar eens het kaartje van nicht Paula: “Lieve tante Grarda, hartelijk gefeliciteerd, u mag blijven. Wie had dat gedacht. Vestia vast niet. Eerlijk vertellen hoe het werkelijk zit, is gelukkig nog steeds lonend. Geniet van deze overwinning en vooral van een heerlijk thuis.”

‘Vestia kan me wat’

Terug naar de buurtwinkel, waar bewoners en sympathisanten speculeren over de ontstane situatie. Niet de Tweebosbuurt, maar Vestia staat nu met de rug tegen de muur. Wat wil de corporatie bereiken met het hoger beroep? Zolang de procedures lopen, mag er in elk geval niet worden gesloopt. Gaat Vestia de portemonnee trekken om de blijvers met geld over de streep te trekken en te verleiden het huurcontract te ontbinden? Mirjam Dobber woont samen met man Edwin, 28 jaar werkzaam in de haven en nu tobbend met een versleten rug, en zoon Damiën in een portiekflat in de Martinus Steijnstraat. Ze is heel tevreden met haar woning en staat open voor een eventuele opknapbeurt mocht dat nodig blijken te zijn. Maar slopen… onbestaan­­baar!

‘Reken maar dat wij tot het gaatje gaan, Vestia kan me wat. Ze hebben ons nooit ergens bij betrokken. Ze denken dat ze over ons heen kunnen walsen, laat me niet lachen. Als een corporatie zo onfatsoenlijk met zijn huurders omgaat, kunnen ze lik op stuk krijgen.’

Iemand komt binnen met een stapel posters, ontworpen door de krakers die hun bond­genoten zijn geworden. “Dit is de wijk die het tij van de woonwaanzin kan keren.” Ze zijn het met elkaar eens: de krakers gaan leegstand tegen en verhogen de leefbaarheid. Een hoopgevende gedachte, vinden ze.

Woonrevolutie

Begint de woonrevolutie in de Tweebosbuurt? Taylan Cicek, raadslid en verbindingsman van de SP-afdeling die de bewoners in woord en daad bijstaat, schetst het grotere verband. ‘Volgens de veel bekri­tiseerde woonvisie van de gemeente moeten tot 2030 12.000 woningen in de sociale sector tegen de vlakte. Met de ontwikkelingen in Tweebos komt sloop, waar dan ook in Rotterdam en misschien wel in de rest van Nederland, heel moeilijk te liggen. Want bij elke poging tot slopen kan worden verwezen naar de jurisprudentie over de houding van Vestia in Tweebos. Verliest Vestia het hoger beroep – en daar gaan wij van uit – dan kan dat enorme gevolgen hebben voor het nationale woonbeleid.’

Vestia heeft aangegeven nogmaals met de bewoners in overleg te willen treden om ‘te redden wat er te redden valt’. Menno Janssen, eerder aanvoerder van identieke acties in Crooswijk en nu de steun en toeverlaat van de groep Tweebossers die van geen wijken willen weten: ‘Overleg ja, maar wel onder onze voorwaarden en zeker niet met individuele bewoners. Wij bepalen het tempo. Vestia moet onmiddellijk stoppen met het onbewoonbaar maken van leeggekomen woningen en de gettovorming die daar het gevolg van is. Vertrokken bewoners moeten de kans krijgen terug te keren en tijdelijke bewoners, de flexers, moeten er minimaal één tot twee jaar kunnen blijven. Ook de huurders die hun rechtszaak verloren, hoeven niet weg en politiemensen, leraren en jongeren zijn welkom als nieuwe buurtbewoners. Vestia doet er goed aan de vier Tweebosblokken voor één euro te verkopen aan een eigen corporatie van de bewoners.’ Zo, daar kan Vestia het mee doen.

‘De sociale structuur is hier altijd hecht geweest’

Als het tijdens de gesprekken in de buurtwinkel, waarvan overigens de huur dreigt te worden opgezegd, gaat over de rol van de gemeente komt het stoom bij sommigen uit de oren. ‘Ze laten Tweebos bewust verslonzen, de straten worden niet meer geveegd.’ Of: ‘Ze willen dat wij plaatsmaken voor sociale stijgers, want dat zou goed zijn voor een evenwichtige samenstelling van de bevolking van Zuid. Sociale stijgers, wat zijn dat? En wie zijn wij dan in de ogen van de gemeente? De sociale structuur in onze buurt is altijd hecht geweest. Wij keken naar elkaar om, waar je ook vandaan kwam. Dat laat je toch niet slopen! Knap het op, in het ene geval met een grondige renovatie en in het andere geval met een lik verf.’

Nel ten Boden woont er zelf niet, maar komt wel vaak langs om haar betrokkenheid te tonen. Nel heeft een bureau voor belevingsonderzoek en onderzocht het imago van de Tweebosbuurt, voor en na de eerste sloopbrieven van Vestia en de daarmee in gang gezette leegloop. ‘Ik heb met 340 bewoners gesproken. In de Tweebosbuurt waren altijd sterke sociale verbanden. Mij viel de gemiddeld lange woonduur op. En wat mij ook frappeerde, waren de informele zorgpatronen, de ouderwetse burenhulp en de mantelzorg door kinderen die na de gezinsherenigingen onder de gastarbeiders werden geboren. Zij bleven en gingen voor hun ouders zorgen. Het is toch te gek voor woorden dat die structuur wordt ontmanteld omdat Zuid zo nodig vooruit moet. Ze ontnemen deze mensen elk perspectief, het is ongekend.’

Tikkende tijdbom

Het wachten is nu op de behandeling van het hoger beroep. Belangrijk – en meer dan een strohalm – zijn de overwegingen van de rechter. Die stelde namelijk dat Vestia geen verlies lijdt op de exploitatie van de Tweebosbuurt en dat de slechte bouwkundige staat niet is vastgesteld. De rechter hekelde het buitenspel zetten van de bewoners door Vestia en benadrukte dat de woning­corporatie ver is afgedreven van haar wettelijke kerntaak, het zorgen voor betaalbare huisvesting. SP-volksvertegenwoordiger in de Rotterdamse gemeenteraad Taylan Cicek: ‘De gemeente stuurt de corporaties, dus ook Vestia, aan met prestatieafspraken en heeft er alle belang bij dat sloop en nieuwbouw doorgaan. Het rijk doet voor een bedrag van 130 miljoen euro mee met de beoogde ver­beteringen in heel Rotterdam-Zuid, tenminste als de gemeente hetzelfde bedrag neertelt. De belangen zijn heel groot, dit is een tikkende tijdbom. De Tweebosbuurt neemt in dit krachtenveld een cruciale positie in.’

Wien Dobber zegt het nog maar een keertje: ‘Ik laat me door niemand mijn huis uitzetten.’ Actieleider Menno Janssen: ‘Hoe moeilijk het ook kan zijn, houd vol, laat ze je niet op de knieën krijgen.’

De vlammen van het activisme in de Tweebosbuurt zijn overgeslagen naar de wijk Oudeland in Rotterdam-Hoogvliet. Oudelanders zijn al op koffie geweest bij het bewonerscollectief en putten hoop uit de streep die de rechter door de rekening van Vestia zette. Hun flatwoningen, verdeeld over zeven complexen, staan op de nominatie om te worden gesloopt om zo plaats te maken voor dure koopwoningen. Een gruwelijke gedachte. In Hoogvliet zeggen ze het de Tweebossers dan ook al na: ‘Slopen is bezopen.’

tekst Robin Bruinsma

foto’s Wiebe Kiestra

Slopen? Onbestaanbaar!

SP SP Rotterdam 27-02-2020 12:05

Het zag er vorig jaar niet best uit voor de bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam. Van de rechter mocht woningcorporatie Vestia 11 huurcontracten opzeggen. Maar in januari werden in een tweede rechtszaak de kaarten opnieuw geschud en kregen zeventien Tweebossers die zich zijn blijven verzetten tegen sloop de troeven in handen.­

Ze zijn getergd tot op het bot. Wien Dobber twijfelt desgevraagd geen seconde: ‘Niemand, maar dan ook helemaal niemand krijgt mij mijn huis uit. Al nemen ze de politie mee.’

De stemming in de buurtwinkel op de hoek van de Riebeekstraat en de De La Reystraat is zowel vrolijk als verbeten. Het kleurrijke gezelschap praat elkaar moed in en moppert over buurtgenoten die zijn bezweken onder de intimidatie van woningcorporatie Vestia, al is er ook begrip voor degenen die eieren voor hun geld hebben gekozen. ‘De stress gaat je niet in de koude kleren zitten, niet iedereen is daartegen bestand.’

Elke woning die leeg komt te staan wordt meteen dichtgetimmerd, althans tot voor kort. Na de uitspraak van de rechter, die zeventien volhardende bewoners van de Tweebosbuurt in het gelijk stelt en Vestia verbiedt de huurovereenkomst te ontbinden, is het­ afgelopen met de doel­bewuste verwaarlozing, zo stelt het strijdbare bewoners­collectief vastbesloten. Ze voelen zich gesterkt door de rechterlijke conclusies.

Tranen

‘De rollen zijn omgedraaid,’ zegt SP-raadslid Taylan Cicek. Hij steunt de Tweebossers sinds de eerste brief van Vestia, in juli 2018 over de voorgenomen sloop van 535 sociale huurwoningen, verdeeld over vier blokken in en rond de Tweebosstraat. Die eenzijdige mededeling sloeg in als een bom. Anderhalf jaar later zijn er nog ruim honderd huurders over. Alle anderen vertrokken en kregen elders in Rotterdam of buiten de stad ­vervangende woonruimte, die ze konden inrichten met een verhuisvergoeding van 6000 euro.

Na twaalf dwarsliggende bewoners te hebben gedagvaard, kreeg Vestia in september toestemming van de rechter om de huur op te zeggen en daarmee de sloopplannen verder uit te werken en uit te voeren. Maar in een tweede, vergelijkbare zaak veegde de rechter alle argumenten om zeventien andere bewoners tot verhuizen te dwingen van tafel. De rechter hekelde de opstelling van Vestia en wierp een dam op tegen de sloop. Tranen van geluk en opluchting liepen over de wangen van de trotse Tweebossers. Vestia is tegen de uitspraak in beroep gegaan. Taylan Cicek: ‘Het is nu aan de bewoners om eisen te stellen. Ik geef het je te doen om met al die onzekerheid en de voortdurende druk niet te buigen voor Vestia. Daar moet je dapper voor zijn.’

Tweedracht

Moustafa knikt instemmend. Hij heeft evenals nog één andere huurder bezwaar gemaakt tegen de eerste beslissing van de rechter, een besluit dat voorlopig lijkt ­in­gehaald door de uitspraak in de tweede door Vestia aangespannen rechtszaak. ‘Volgens een brief van de deurwaarder moet ik op 1 april mijn woning hebben verlaten. Maar als de anderen mogen blijven en ik niet, is er sprake van rechtsongelijkheid.’ Moustafa moet niet aan verhuizen denken. ‘Uitgerekend in het eindexamenjaar van mijn oudste dochter. Nee, dat gaat echt niet.’

Iedereen in de buurtwinkel is het erover eens: Vestia probeert doelbewust tweedracht te zaaien in de Tweebosbuurt. Door bewoners tegen elkaar uit te spelen, wil de corporatie het verzet breken. De corporatie die toch al een, om het zacht uit te drukken, twijfelachtige reputatie heeft.

Vestia, dat is immers de corporatie van de met geld van de huurders speculerende Erik Staal. De corporatie die met talloze miljoenen ‘speelde’ en de schuldenlast tot in de miljarden zag oplopen. Vestia is de corporatie die door andere corporaties in het land overeind wordt gehouden en intussen alweer worstelt met een tekort van 180 miljoen euro. Daarom wil Vestia goed­kope huurwoningen slopen en vervangen door huizen in het duurdere segment. Daarom ook heeft Vestia aangekondigd 10.000 woningen te willen verkopen: in Rotterdam, Delft en Zoetermeer.

Fijne plek

De Tweebosbuurt bevindt zich in de Afrikaanderwijk, die valt onder het stadsdeel Feijenoord. De Afrikaanderwijk werd rond 1900 gebouwd om havenarbeiders te huisvesten. Het is een fijne plek om te wonen. Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, de fantastische Afrikaandermarkt twee keer per week op loopafstand en een groene long van vijf hectaren waar ooit werd gevoetbald – onder meer door Feyenoord in de periode 1908-1917. Alle voorzieningen bevinden zich onder handbereik, de botanische tuin vormt een attractie op zich en de voormalige Johan van Oldenbarnevelt HBS uit 1920, in de stijl van de Amsterdamse School/Dudok, kreeg er een herbestemming als moskee.

Grarda Pelger heeft alle ontwikkelingen en veranderingen, zoals de komst van grote groepen allochtone Nederlanders, van nabij meegemaakt. Zij zit er al van kinds af aan met de neus bovenop. ‘Kom maar naar boven’, roept zij als de verslaggever van de Tribune samen met de onvermoeibare ­actieleider Menno Janssen bij haar op de koffie gaat, in haar keurig onderhouden bakstenen woning aan de Hilledijk. Grarda is een kwieke dame van 80, uitgegroeid tot icoon van actievoerend Tweebos. Ze is even verderop geboren en verhuisde op haar zevende naar de Hilledijk. De ouderlijke woning werd haar huis voor de rest van haar leven.

Krakers

Hoewel ze eerlijk toegeeft dat de onzekerheid haar weleens naar de keel grijpt, zal Grarda haar verzet niet staken. ‘Vestia doet er alles aan om onze buurt slecht af te schilderen en te laten verpauperen, maar kijk eens om je heen. Wat is er mis met mijn woning?’

Helemaal niks dus. De steile trap neemt Grarda zo lang het gaat voor lief, achteruit naar beneden lopend. Boven in haar knusse woonkamer tikt een grote staande klok, een erfstuk, er staan foto’s van haar dochter en twee kleinkinderen op het dressoir en de fauteuils zitten comfortabel. De zelfgebakken cake smaakt lekker en Grarda Pelger is een vriendelijke gastvrouw met een ijzeren wil. Het steekt haar dat haar buurtje aan zijn lot wordt overgelaten, dat Vestia verlaten woningen meteen ontoegankelijk maakt om toch vooral de schijn van een deplorabele situatie hoog te houden. ‘Ik ben blij dat hier een groep krakers is neergestreken. Aardige lui die er iets van willen maken en de boel bewoonbaar houden.’

Grarda Pelger heeft nadat ze een keer op­ televisie te zien was fans in heel Nederland. Ze kreeg laatst zelfs een bos bloemen van een man uit Amsterdam. Hoe Vestia omgaat met iemand als mevrouw Pelger stuit menigeen tegen de borst: respectloos en gespeend van elk inlevingsvermogen.

‘Ik heb hier altijd met veel plezier gewoond en moet er niet aan denken dat ze mij dwingen om te verkassen. Dit was een hechte buurt met een sterke sociale samenhang. De mensen keken naar elkaar om, ook al waren er meer dan twintig nationaliteiten. Ik zie ze nog komen, mijn nieuwe buren: een Turkse moeder en vijf kinderen. Haar heb ik Nederlands geleerd en de kinderen heb ik twaalf jaar lang geholpen met hun huiswerk. Dat is geen verdienste, ik deed het graag. Zo gingen wij in Tweebos met elkaar om. Dat Vestia dat allemaal van de kaart wil vegen, is hardvochtig.’

‘Dat gaat me niet nog een keer gebeuren’

Grarda Pelger maakte ooit al een gedwongen vertrek mee. ‘Wij hadden een bescheiden huisje op een camping in Voorthuizen op de Veluwe, totdat we na veertig jaar onze biezen konden pakken. De grond werd verkocht en was voor ons onbetaalbaar. Er moesten zo nodig luxe bungalows voor in de plaats komen. Zo raakten wij zomaar ons mooie plekje kwijt. Dat gaat me niet nog een keer gebeuren.’ Ze verloor bij die dubieuze transactie ook nog eens haar baantje: Grarda gaf jarenlang aerobics in het zwembad van hun vakantiepark.

Als het haar te veel dreigt te worden, is er altijd Menno Janssen of een andere actievoerder om haar erdoorheen te slepen. En anders leest ze nog maar eens het kaartje van nicht Paula: “Lieve tante Grarda, hartelijk gefeliciteerd, u mag blijven. Wie had dat gedacht. Vestia vast niet. Eerlijk vertellen hoe het werkelijk zit, is gelukkig nog steeds lonend. Geniet van deze overwinning en vooral van een heerlijk thuis.”

‘Vestia kan me wat’

Terug naar de buurtwinkel, waar bewoners en sympathisanten speculeren over de ontstane situatie. Niet de Tweebosbuurt, maar Vestia staat nu met de rug tegen de muur. Wat wil de corporatie bereiken met het hoger beroep? Zolang de procedures lopen, mag er in elk geval niet worden gesloopt. Gaat Vestia de portemonnee trekken om de blijvers met geld over de streep te trekken en te verleiden het huurcontract te ontbinden? Mirjam Dobber woont samen met man Edwin, 28 jaar werkzaam in de haven en nu tobbend met een versleten rug, en zoon Damiën in een portiekflat in de Martinus Steijnstraat. Ze is heel tevreden met haar woning en staat open voor een eventuele opknapbeurt mocht dat nodig blijken te zijn. Maar slopen… onbestaan­­baar!

‘Reken maar dat wij tot het gaatje gaan, Vestia kan me wat. Ze hebben ons nooit ergens bij betrokken. Ze denken dat ze over ons heen kunnen walsen, laat me niet lachen. Als een corporatie zo onfatsoenlijk met zijn huurders omgaat, kunnen ze lik op stuk krijgen.’

Iemand komt binnen met een stapel posters, ontworpen door de krakers die hun bond­genoten zijn geworden. “Dit is de wijk die het tij van de woonwaanzin kan keren.” Ze zijn het met elkaar eens: de krakers gaan leegstand tegen en verhogen de leefbaarheid. Een hoopgevende gedachte, vinden ze.

Woonrevolutie

Begint de woonrevolutie in de Tweebosbuurt? Taylan Cicek, raadslid en verbindingsman van de SP-afdeling die de bewoners in woord en daad bijstaat, schetst het grotere verband. ‘Volgens de veel bekri­tiseerde woonvisie van de gemeente moeten tot 2030 12.000 woningen in de sociale sector tegen de vlakte. Met de ontwikkelingen in Tweebos komt sloop, waar dan ook in Rotterdam en misschien wel in de rest van Nederland, heel moeilijk te liggen. Want bij elke poging tot slopen kan worden verwezen naar de jurisprudentie over de houding van Vestia in Tweebos. Verliest Vestia het hoger beroep – en daar gaan wij van uit – dan kan dat enorme gevolgen hebben voor het nationale woonbeleid.’

Vestia heeft aangegeven nogmaals met de bewoners in overleg te willen treden om ‘te redden wat er te redden valt’. Menno Janssen, eerder aanvoerder van identieke acties in Crooswijk en nu de steun en toeverlaat van de groep Tweebossers die van geen wijken willen weten: ‘Overleg ja, maar wel onder onze voorwaarden en zeker niet met individuele bewoners. Wij bepalen het tempo. Vestia moet onmiddellijk stoppen met het onbewoonbaar maken van leeggekomen woningen en de gettovorming die daar het gevolg van is. Vertrokken bewoners moeten de kans krijgen terug te keren en tijdelijke bewoners, de flexers, moeten er minimaal één tot twee jaar kunnen blijven. Ook de huurders die hun rechtszaak verloren, hoeven niet weg en politiemensen, leraren en jongeren zijn welkom als nieuwe buurtbewoners. Vestia doet er goed aan de vier Tweebosblokken voor één euro te verkopen aan een eigen corporatie van de bewoners.’ Zo, daar kan Vestia het mee doen.

‘De sociale structuur is hier altijd hecht geweest’

Als het tijdens de gesprekken in de buurtwinkel, waarvan overigens de huur dreigt te worden opgezegd, gaat over de rol van de gemeente komt het stoom bij sommigen uit de oren. ‘Ze laten Tweebos bewust verslonzen, de straten worden niet meer geveegd.’ Of: ‘Ze willen dat wij plaatsmaken voor sociale stijgers, want dat zou goed zijn voor een evenwichtige samenstelling van de bevolking van Zuid. Sociale stijgers, wat zijn dat? En wie zijn wij dan in de ogen van de gemeente? De sociale structuur in onze buurt is altijd hecht geweest. Wij keken naar elkaar om, waar je ook vandaan kwam. Dat laat je toch niet slopen! Knap het op, in het ene geval met een grondige renovatie en in het andere geval met een lik verf.’

Nel ten Boden woont er zelf niet, maar komt wel vaak langs om haar betrokkenheid te tonen. Nel heeft een bureau voor belevingsonderzoek en onderzocht het imago van de Tweebosbuurt, voor en na de eerste sloopbrieven van Vestia en de daarmee in gang gezette leegloop. ‘Ik heb met 340 bewoners gesproken. In de Tweebosbuurt waren altijd sterke sociale verbanden. Mij viel de gemiddeld lange woonduur op. En wat mij ook frappeerde, waren de informele zorgpatronen, de ouderwetse burenhulp en de mantelzorg door kinderen die na de gezinsherenigingen onder de gastarbeiders werden geboren. Zij bleven en gingen voor hun ouders zorgen. Het is toch te gek voor woorden dat die structuur wordt ontmanteld omdat Zuid zo nodig vooruit moet. Ze ontnemen deze mensen elk perspectief, het is ongekend.’

Tikkende tijdbom

Het wachten is nu op de behandeling van het hoger beroep. Belangrijk – en meer dan een strohalm – zijn de overwegingen van de rechter. Die stelde namelijk dat Vestia geen verlies lijdt op de exploitatie van de Tweebosbuurt en dat de slechte bouwkundige staat niet is vastgesteld. De rechter hekelde het buitenspel zetten van de bewoners door Vestia en benadrukte dat de woning­corporatie ver is afgedreven van haar wettelijke kerntaak, het zorgen voor betaalbare huisvesting. SP-volksvertegenwoordiger in de Rotterdamse gemeenteraad Taylan Cicek: ‘De gemeente stuurt de corporaties, dus ook Vestia, aan met prestatieafspraken en heeft er alle belang bij dat sloop en nieuwbouw doorgaan. Het rijk doet voor een bedrag van 130 miljoen euro mee met de beoogde ver­beteringen in heel Rotterdam-Zuid, tenminste als de gemeente hetzelfde bedrag neertelt. De belangen zijn heel groot, dit is een tikkende tijdbom. De Tweebosbuurt neemt in dit krachtenveld een cruciale positie in.’

Wien Dobber zegt het nog maar een keertje: ‘Ik laat me door niemand mijn huis uitzetten.’ Actieleider Menno Janssen: ‘Hoe moeilijk het ook kan zijn, houd vol, laat ze je niet op de knieën krijgen.’

De vlammen van het activisme in de Tweebosbuurt zijn overgeslagen naar de wijk Oudeland in Rotterdam-Hoogvliet. Oudelanders zijn al op koffie geweest bij het bewonerscollectief en putten hoop uit de streep die de rechter door de rekening van Vestia zette. Hun flatwoningen, verdeeld over zeven complexen, staan op de nominatie om te worden gesloopt om zo plaats te maken voor dure koopwoningen. Een gruwelijke gedachte. In Hoogvliet zeggen ze het de Tweebossers dan ook al na: ‘Slopen is bezopen.’

tekst Robin Bruinsma

foto’s Wiebe Kiestra

Vestia biedt Tweebossers schimmelwoningen aan

SP SP Brielle 05-01-2020 13:39

In de Tweebosbuurt in de Rotterdamse Afrikaanderwijk dreigt voor 600 goede en betaalbare woningen sloop door verhuurder Vestia. De bewoners van de Tweebosbuurt en het Huurdersverbond van de SP organiseerden afgelopen zaterdag een Open Huizen Dag voor (jonge) Rotterdammers. De bewoners van de Tweebosbuurt willen de woningen in eigen beheer nemen en als coöperatie verhuren. Zij komen daarom graag in contact met woningzoekenden. Vestia blijkt een aantal Tweebossers als vervanging voor hun goede woning een schimmelwoning aan te bieden als passend alternatief.

"Van Vestia kreeg ik een woning aangeboden aan de Schoordijk 173 in Hordijkerveld in IJsselmonde," vertelt Ahmed Abdillahi van de Hilledijk. "Ik daar naar toe, trof ik daar een partij schimmel in de slaapkamer en douche aan, niet normaal! Ik heb er maar een paar foto's van gemaakt.”

Rishna Chotkanoe uit de De la Reystraat valt Ahmed bij: "Ik werd naar Lavendelstraat 29 in Bloemhof gestuurd. Naast schimmel in de woning, ook nog op de 4e etage zonder lift. Dan moet ik mijn zoontje Jehces van 2 jaar en een kinderwagen 4 etages op en neer sjouwen. Dat krot mag Vestia houden, laten ze de directeur van Vestia er maar in zetten. Ik blijf lekker in mijn eigen woning in de Tweebosbuurt zitten."

"Het is te gek voor woorden dat je een goede woning in de Tweebosbuurt moet verlaten voor een schimmelwoning die vaak nog duurder is!” zegt Tweebosser Edwin Dobber en één van de actievoerders tegen de sloop van de Tweebosbuurt.

“Schimmelwoningen bij Vestia is bij ons een bekend probleem", aldus Bert Peterse van het Huurdersverbond van de SP. “Vestia doet geen enkele moeite om de bestaande woningvoorraad op een redelijk onderhoudsniveau te houden. Samen met bewoners in Pendrecht en Hoogvliet zijn we als Huurdersverbond van de SP bezig om schimmelwoningen te bestrijden en regulier onderhoud af te dwingen bij Vestia.”

De kredietcrisis is zogenaamd voorbij maar niet voor de huurders van Vestia. De woningcorporatie heeft het astronomische bedrag van 4,5 miljard euro schuld en kan waarschijnlijk in 2021 niet eens de 675 miljoen euro terug betalen die Vestia geleend heeft van andere woningcorporaties.1 Ondertussen betalen huurders van Vestia gemiddeld 100 euro per maand meer dan andere huurders in Nederland.

“Het is uit financieel oogpunt onverantwoord wat Vestia doet in de Tweebosbuurt. Ben je bijna failliet en dan ga je 600 schimmelvrije en betaalbare woningen slopen die zonder groot onderhoud, makkelijk nog tientallen jaren verhuurbaar zijn. 30 jaar geleden zijn nieuwe woningen gebouwd met behoud van de bestaande fundering en de buitenmuren, vernieuwbouw heet dat. Dat scheelt aan bouwkosten en zo blijven de huren betaalbaar. Nu staan woningen langdurig leeg zonder huuropbrengsten. Vestia betaalt een vermogen aan advocaten om de huurders er uit te procederen. Op een tijdstip dat de bouwkosten van aannemers de pan uitrijzen omdat ze omkomen in het werk. Vestia gaat een flinke financiële scheur oplopen met dit plan. Alsof Vestia niet genoeg financiële problemen heeft", betoogt Peterse verder.

De Tweebossers voeren hun actie samen met het Huurdersverbond van de SP. Onder deze naam organiseert de partij huurders en woningzoekenden in Rotterdam. Iedereen heeft recht op betaalbaar wonen: maximaal 25% van het inkomen te besteden aan woonlasten. Bovendien moeten de energielasten omlaag en woningen niet slopen maar verbeteren. Nu betalen mensen met de laagste inkomens gemiddeld steeds meer aan woon- en energielasten, als gevolg van slecht onderhoud, vocht en schimmel.

Woningzoekenden kunnen zich nog steeds aanmelden via rotterdam@sp.nl. Ook (Vestia)huurders met (onderhouds)klachten kunnen via dit adres een beroep doen op het huurdersverbond.

Vestia biedt Tweebossers schimmelwoningen aan

SP SP Rotterdam 05-01-2020 13:39

In de Tweebosbuurt in de Rotterdamse Afrikaanderwijk dreigt voor 600 goede en betaalbare woningen sloop door verhuurder Vestia. De bewoners van de Tweebosbuurt en het Huurdersverbond van de SP organiseerden afgelopen zaterdag een Open Huizen Dag voor (jonge) Rotterdammers. De bewoners van de Tweebosbuurt willen de woningen in eigen beheer nemen en als coöperatie verhuren. Zij komen daarom graag in contact met woningzoekenden. Vestia blijkt een aantal Tweebossers als vervanging voor hun goede woning een schimmelwoning aan te bieden als passend alternatief.

"Van Vestia kreeg ik een woning aangeboden aan de Schoordijk 173 in Hordijkerveld in IJsselmonde," vertelt Ahmed Abdillahi van de Hilledijk. "Ik daar naar toe, trof ik daar een partij schimmel in de slaapkamer en douche aan, niet normaal! Ik heb er maar een paar foto's van gemaakt.”

Rishna Chotkanoe uit de De la Reystraat valt Ahmed bij: "Ik werd naar Lavendelstraat 29 in Bloemhof gestuurd. Naast schimmel in de woning, ook nog op de 4e etage zonder lift. Dan moet ik mijn zoontje Jehces van 2 jaar en een kinderwagen 4 etages op en neer sjouwen. Dat krot mag Vestia houden, laten ze de directeur van Vestia er maar in zetten. Ik blijf lekker in mijn eigen woning in de Tweebosbuurt zitten."

"Het is te gek voor woorden dat je een goede woning in de Tweebosbuurt moet verlaten voor een schimmelwoning die vaak nog duurder is!” zegt Tweebosser Edwin Dobber en één van de actievoerders tegen de sloop van de Tweebosbuurt.

“Schimmelwoningen bij Vestia is bij ons een bekend probleem", aldus Bert Peterse van het Huurdersverbond van de SP. “Vestia doet geen enkele moeite om de bestaande woningvoorraad op een redelijk onderhoudsniveau te houden. Samen met bewoners in Pendrecht en Hoogvliet zijn we als Huurdersverbond van de SP bezig om schimmelwoningen te bestrijden en regulier onderhoud af te dwingen bij Vestia.”

De kredietcrisis is zogenaamd voorbij maar niet voor de huurders van Vestia. De woningcorporatie heeft het astronomische bedrag van 4,5 miljard euro schuld en kan waarschijnlijk in 2021 niet eens de 675 miljoen euro terug betalen die Vestia geleend heeft van andere woningcorporaties.1 Ondertussen betalen huurders van Vestia gemiddeld 100 euro per maand meer dan andere huurders in Nederland.

“Het is uit financieel oogpunt onverantwoord wat Vestia doet in de Tweebosbuurt. Ben je bijna failliet en dan ga je 600 schimmelvrije en betaalbare woningen slopen die zonder groot onderhoud, makkelijk nog tientallen jaren verhuurbaar zijn. 30 jaar geleden zijn nieuwe woningen gebouwd met behoud van de bestaande fundering en de buitenmuren, vernieuwbouw heet dat. Dat scheelt aan bouwkosten en zo blijven de huren betaalbaar. Nu staan woningen langdurig leeg zonder huuropbrengsten. Vestia betaalt een vermogen aan advocaten om de huurders er uit te procederen. Op een tijdstip dat de bouwkosten van aannemers de pan uitrijzen omdat ze omkomen in het werk. Vestia gaat een flinke financiële scheur oplopen met dit plan. Alsof Vestia niet genoeg financiële problemen heeft", betoogt Peterse verder.

De Tweebossers voeren hun actie samen met het Huurdersverbond van de SP. Onder deze naam organiseert de partij huurders en woningzoekenden in Rotterdam. Iedereen heeft recht op betaalbaar wonen: maximaal 25% van het inkomen te besteden aan woonlasten. Bovendien moeten de energielasten omlaag en woningen niet slopen maar verbeteren. Nu betalen mensen met de laagste inkomens gemiddeld steeds meer aan woon- en energielasten, als gevolg van slecht onderhoud, vocht en schimmel.

Woningzoekenden kunnen zich nog steeds aanmelden via rotterdam@sp.nl. Ook (Vestia)huurders met (onderhouds)klachten kunnen via dit adres een beroep doen op het huurdersverbond.

Jannie Visscher nieuwe partijvoorzitter SP

SP SP Boxmeer 14-12-2019 19:41

Tijdens het congres op 14 december 2019 is de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter en bestuur van de SP bekendgemaakt. Jannie Visscher uit Eindhoven volgt Ron Meyer op als partijvoorzitter. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter.

Jannie Visscher was voorgedragen als kandidaat-voorzitter door het vorige partijbestuur. De voorzitter van de selectiecommissie, Bastiaan van Apeldoorn: ‘Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl.’

De stemmingen vonden plaats in meer dan 140 lokale ledenbijeenkomsten die tussen 13 en 23 november 2019 in het hele land plaatsvonden. De uitslag van de stemmingen werd tijdens het congres bekend gemaakt door de landelijke kiescommissie onder leiding van Meta Meijer.

Naast de voorzitter is ook een algemeen secretaris en 11 algemeen bestuursleden gekozen:     • Arnout Hoekstra (1984, Vlaardingen) algemeen secretaris (1492 stemmen)     • Sunita Bihari (1980, Apeldoorn) (789 stemmen)     • Thijs Coppus (1981, Leiden) (1065 stemmen)     • Jimmy Dijk (1985, Groningen) (1049 stemmen)     • Nicole van Gemert (1975, Utrecht) (1030 stemmen)     • Hans van Hooft (1966, Nijmegen) (807 stemmen)     • Laurens Ivens (1977, Amsterdam) (1102 stemmen)     • Bart van Kent (1983, Den Haag) (843 stemmen)     • Bert Peterse  (1983, Rotterdam) (795 stemmen)     • Bram Roovers (1999, Den Bosch) (902 stemmen)     • Lieke van Rossum (1982, Delft) (1037 stemmen)     • Spencer Zeegers (1954, Uden) (858 stemmen)

Het partijbestuur van de SP bestaat uit de in functie gekozen voorzitter en algemeen secretaris en 11 algemeen partijbestuursleden. Ook maken 19 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, die direct door de op regioconferenties aanwezige, actieve SP-leden gekozen worden. De fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer maken uit hoofde van hun functie deel uit van het bestuur.

Jannie Visscher nieuwe partijvoorzitter SP

SP SP Nederland 14-12-2019 13:25

Tijdens het congres op 14 december 2019 is de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter en bestuur van de SP bekendgemaakt. Jannie Visscher uit Eindhoven volgt Ron Meyer op als partijvoorzitter. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter.

Jannie Visscher was voorgedragen als kandidaat-voorzitter door het vorige partijbestuur. De voorzitter van de selectiecommissie, Bastiaan van Apeldoorn: ‘Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl.’

De stemmingen vonden plaats in meer dan 140 lokale ledenbijeenkomsten die tussen 13 en 23 november 2019 in het hele land plaatsvonden. De uitslag van de stemmingen werd tijdens het congres bekend gemaakt door de landelijke kiescommissie onder leiding van Meta Meijer.

Naast de voorzitter is ook een algemeen secretaris en 11 algemeen bestuursleden gekozen:

• Arnout Hoekstra (1984, Vlaardingen) algemeen secretaris (1492 stemmen)

• Sunita Bihari (1980, Apeldoorn) (789 stemmen)

• Thijs Coppus (1981, Leiden) (1065 stemmen)

• Jimmy Dijk (1985, Groningen) (1049 stemmen)

• Nicole van Gemert (1975, Utrecht) (1030 stemmen)

• Hans van Hooft (1966, Nijmegen) (807 stemmen)

• Laurens Ivens (1977, Amsterdam) (1102 stemmen)

• Bart van Kent (1983, Den Haag) (843 stemmen)

• Bert Peterse  (1983, Rotterdam) (795 stemmen)

• Bram Roovers (1999, Den Bosch) (902 stemmen)

• Lieke van Rossum (1982, Delft) (1037 stemmen)

• Spencer Zeegers (1954, Uden) (858 stemmen)

Het partijbestuur van de SP bestaat uit de in functie gekozen voorzitter en algemeen secretaris en 11 algemeen partijbestuursleden. Ook maken 19 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, die direct door de op regioconferenties aanwezige, actieve SP-leden gekozen worden. De fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer maken uit hoofde van hun functie deel uit van het bestuur.

De niet gekozen kandidaten:

• Patrick van Lunteren (kandidaat-voorzitter) (618 stemmen)

• Eric van Kaathoven (249 stemmen)

Verkiezingscampagne Pendrecht: nog meer meldingen over slecht onderhoud

SP SP Rotterdam 17-03-2019 17:27

Op zondag 17 maart stond de SP op Plein 1953 in de Rotterdamse wijk Pendrecht. De partij is actief in de buurt en heeft bewoners van de Slinge-flats gesteund. Vestia heeft afgelopen week de huurders een brief gestuurd en een financiële compensatie aangeboden. Daarnaast erkent Vestia verantwoordelijk te zijn. Een grote overwinning van de bewoners. De Zuid-Hollandse lijsttrekker Lies van Aelst kwam persoonlijk een symbolisch cadeautje uitreiken.

Lies van Aelst: "In heel Zuid-Holland zien we de wachttijden voor sociale huurwoningen oplopen, onder andere door een tekort aan huurwoningen. En dan wil de gemeente Rotterdam de komende jaren 12.000 goedkope huurwoningen slopen. Dit zijn politieke keuzes."

Het tekort aan betaalbare woningen en de staat van onderhoud van veel huurhuizen houdt de SP al langer bezig. In onder andere Gouda, Den Haag, Rotterdam en Delft voerden huurders en SP samen succesvol actie voor betere betaalbare woningen. De bewoners van de Slingeflat in Rotterdam kregen onlangs met hulp van de SP voor elkaar dat de kelderboxen die regelmatig onder water lopen gerenoveerd worden.

Van Aelst heeft zondagmiddag een cadeautje overhandigd: "Wij accepteren niet dat mensen anno 2019 in zulke slecht onderhouden huizen moeten wonen waar vervolgens ook nog een tekort aan is. De SP in Zuid-Holland zet haar strijd samen met huurders voort omdat goede betaalbare woningbouw in onze provincie thuis hoort!"

Tijdens de campagnemiddag kwamen verschillende bewoners van Pendrecht naar de SP toe met klachten over achterstallig onderhoud. De SP gaat contact opnemen met de bewoners over de ernst van de situatie en hoe breed dit leeft.

Lijsttrekker Zuid-Holland Lies van Aelst overhandigt een cadeau aan de bewoners van de Slinge-flats

 

Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen in gesprek met een wijkbewoner

 

Kandidaat voor de Provinciale Staten Bert Peterse in gesprek met een wijkbewoner