Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

17 documenten

Open brief aan de CEO's van Nederlandse financiële instellingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie CDA Nederland 02-09-2020 00:00

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de verduuzaming van de financiële sector. Vier Kamerleden van vier verschillende partijen schreven daarover een opiniestuk. 

Ook deze zomer was er een van uitersten. Nog nooit werden zoveel tropische dagen achter elkaar geteld. De weekgemiddelde maximumtemperatuur was het hoogste sinds de start van de metingen in 1901 en de neerslagtekorten liepen net als in 2018 in sommige regio’s op tot boven de 300 millimeter. Het agrarische verdienmodel voor dit jaar loopt, door onder meer een combinatie van droogte, hitte en soms beperkte irrigatiemogelijkheden, een flinke knauw op.

Zo is de klimaatschade aan de omzet van boeren dit jaar exemplarisch voor iets waar toezichthouders ons sinds enkele jaren voor waarschuwen: financiële risico’s door gebrekkige verduurzaming. Dat is een tweeledig gevaar. Enerzijds zullen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies schade toebrengen aan verdienmodellen. Denk aan een boer die niet langer aan zijn kredietverplichtingen kan voldoen door langdurige droogte. Anderzijds lijden financiële instellingen verliezen als ze gebrekkig anticiperen op de aanstaande verduurzamingstransitie, door te blijven investeren in technologieën die uitgefaseerd worden.

Voor uw instellingen is dit verhaal gelukkig niet nieuw. Verschillende banken, pensioenfondsen en verzekeraars experimenteren met meetmethoden om duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen en rapporteren hierover. Daarnaast committeert de gehele financiële sector zich aan het Klimaatakkoord, waarmee ze belooft een bijdrage te leveren aan Parijs. Ook toezichthouders zitten bepaald niet stil. Nederland loopt op dit gebied dan ook internationaal voorop. 

Er is desalniettemin geen aanleiding om achterover te leunen. De blik op wat er al gebeurt, moet niet afleiden van de visie op waar we naartoe moeten. Dat eindpunt ligt immers nog ver weg. Zo ging in 2018 80%-95% van de nieuwe energie-financieringen die uw sector aanging naar de fossiele industrie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat uw instellingen onvoldoende grondig rapporteren over hun materiële duurzaamheidsrisico’s. En hoewel het Klimaatakkoordcommitment ‘een bijdrage’ expliciteert, brengt ons dat nog niet zomaar bij de daadwerkelijke reductie in 2030 die nodig is om Parijs te halen.

Het beheersen van duurzaamheidsrisico’s is niet enkel aan de sector zelf, maar zeker ook een politieke verantwoordelijkheid. Met de politiek als hoeder van het klimaatbeleid, en als aanjager en ondersteuner voor de financiële sector. Die eerste verantwoordelijkheid is genomen met de klimaatwet en het klimaatakkoord. Die laatste verantwoordelijkheid kan nu scherper ingevuld worden. Daar doen wij voorstellen toe in onze initiatiefnota over de verduurzaming van de financiële sector, waarover we vandaag met de Tweede Kamer en het kabinet in debat gaan. Jullie zijn uitgenodigd in de toekomst het gesprek tussen sector en politiek samen verder te brengen.

Wij roepen u op uw beurt op om uw ambities en commitment sneller om te zetten in actie. Kom met concrete plannen om de CO2-impact van uw portefeuille in 2030 met 55% terug te dringen. Geef inzicht in het ‘klimaatpad’ van uw huidige portefeuille. Wacht niet tot 2022 met het publiekelijk maken van reductiedoelstellingen als dat niet nodig is. Zet waar mogelijk uw middelen in om kennis te delen en achterblijvers aan te sporen. En gebruik ons duwtje in de rug om grondiger over duurzaamheidsrisico’s te rapporteren. Alleen zo brengen we de verduurzaming van de financiële sector in de juiste versnelling.

Bart Snels (GroenLinks), Joost Sneller (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie) & Evert-Jan Slootweg (CDA)  

 

GroenLinks lanceert wet tegen belastingontwijking | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-07-2020 00:00

GroenLinks dient vandaag een wetsvoorstel in waardoor bedrijven die hun hoofdkantoor verhuizen naar een land zonder dividendbelasting een eindafrekening gepresenteerd krijgen. Multinationals met zogenaamde ‘uitgestelde winsten’ moeten daar bij vertrek alsnog in Nederland dividendbelasting over betalen. Als deze initiatiefwet wordt aangenomen geldt de wet met terugwerkende kracht vanaf 10 juli 2020. Jesse Klaver: “Het is eigenlijk doodeenvoudig: wie in Nederland winst maakt, betaalt daar in Nederland belasting over. Bij verhuizing naar het buitenland krijg je gewoon de eindafrekening.

De afgelopen jaren is de dividendbelasting een groot onderwerp geweest in het publieke debat. Het kabinet wilde de dividendbelasting afschaffen om een handjevol bedrijven hier te houden. Dat zou 2 miljard euro kosten. GroenLinks was hier fel op tegen omdat het niet uit te leggen is dat er voor grote multinationals speciale regels werden gemaakt en uiteindelijk is het voorstel gestrand.  

Al jarenlang maakt de partij zich hard voor een eerlijk belastingsysteem waarin zowel burgers, kleine bedrijven als grote bedrijven belasting betalen. In 2018 leidde een GroenLinks wetsvoorstel ertoe dat de dividendbelasting niet werd afgeschaft. In 2019 werd een wetsvoorstel van GroenLinks overgenomen waardoor grote bedrijven meer winstbelasting gaan betalen. En nu zet GroenLinks een nieuwe stap om belastingontwijking tegen te gaan.

Vrijwel alle Europese landen hebben een dividendbelasting. Het Verenigd Koninkrijk is hierop een van de weinige uitzonderingen. De eindafrekening in de dividendbelasting geldt alleen voor grote bedrijven (met een omzet van meer dan €750 miljoen) die zich verplaatsen naar een land waar geen dividendbelasting wordt geheven. In een dergelijke situatie is er namelijk sprake van een fiscale mismatch waarbij de dividendbelasting in geen enkel land wordt geheven en de belastingclaim tussen wal en schip valt. GroenLinks wil dat er een einde komt aan deze vorm van belastingontwijking en gaat het heffingslek met dit wetsvoorstel dichten. GroenLinks Kamerlid en initiatiefnemer Bart Snels: “Het is niet uit te leggen dat grote bedrijven hier jarenlang vermogen kunnen opbouwen dankzij alle goede voorzieningen in Nederland en dan plotseling de belasting ontlopen door naar het buitenland te vertrekken”.  

Grote bedrijven die na 10 juli 2020 uit Nederland willen vertrekken, zullen belasting moeten betalen over hun winst die in Nederland is opgebouwd. Hierdoor hebben ze minder fiscale redenen om te verhuizen naar een land zonder dividendbelasting. Dit kan ertoe leiden dat hoofdkantoren gaan heroverwegen of het wel verstandig is om te vertrekken uit Nederland. Snels: “Dit wetsvoorstel is een ultieme poging om grote bedrijven die overwegen te vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk op andere gedachten te brengen”.

Aangepaste Wet Open Overheid ingediend | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 29-06-2020 00:00

Vandaag dienen GroenLinks en D66 een aangepaste versie van de Wet Open Overheid (Woo) in. De nieuwe wet zorgt ervoor dat overheidsinformatie beter vindbaar en beschikbaar is.

Bijvoorbeeld omdat overheden meer informatie uit zichzelf openbaar moeten maken. Ook hebben burgers en journalisten met de komst van de wet gemakkelijker toegang tot informatie. Dit versterkt de democratie. Ook recent hebben we weer verschillende voorbeelden gezien waarbij pas na speurwerk van journalisten informatie boven tafel kwam. Het controleren van de overheid is één van de belangrijkste taken van de journalistiek en de overheid moet dat faciliteren. Daarvoor is ook een cultuurverandering nodig. De Woo zal daarbij helpen door de nieuwe normen in de wet vast te leggen.

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: ‘De overheid is van ons allemaal en dus is de informatie van de overheid ook van ons allemaal. In een goed werkende democratie zorgen we daarom voor het openbaar maken van die informatie’.

Steven van Weyenberg, Kamerlid D66: 'Openbaarheid moet een kernwaarde van de overheid zijn. Er ligt nu een goed uitvoerbaar wetsvoorstel, zodat we eindelijk een flinke stap vooruit kunnen gaan zetten.'

Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd door GroenLinks en D66 in 2012 ingediend. De WOO dient ter vervanging van de verouderde Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur). In 2016 werd de wet door de Tweede Kamer aangenomen, maar in de Eerste Kamer waren er bezwaren over de uitvoerbaarheid. Er is lang onderhandeld met het kabinet, maar het aangepaste wetsvoorstel maakt de Woo uitvoerbaar. De aangepaste versie van de wet zorgt ervoor dat de wet duidelijker is. Er zijn ook een aantal technische wijzigingen aangebracht en er komt een Adviescollege  om de informatiehuishouding te moderniseren en er voor te zorgen dat de wet geïmplementeerd wordt.

Na de zomer debatteert de Tweede Kamer over het aangepaste voorstel. Als de Kamer het aanpaste voorstel steunt zal de aangepaste wet daarna in de Eerste Kamer behandeld worden.

Tweede Kamer stemt in met parlementaire ondervraging toeslagenaffaire | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-06-2020 00:00

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zojuist ingestemd met het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslagen.

Bij een parlementaire ondervraging zijn getuigen verplicht om op te komen dagen en zij worden onder ede gehoord. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels: ‘Dit dossier gaat over een overheid die ongenadig, zonder mededogen, zonder gevoel van menselijkheid mensen onder de wielen heeft gereden. Herstel van vertrouwen kan alleen als de politiek betrokkenen ook zelf verantwoording afleggen. Dat zijn we aan de ouders verplicht.'

GroenLinks heeft een parlementaire ondervraging voorgesteld omdat de partij wil dat de politieke verantwoordelijkheid duidelijk wordt. Niet alleen moet het zoeklicht op de belastingdienst worden gezet, maar ook op de politiek zelf. Wie wist dat het snoeiharde beleid ouders in de problemen zou brengen en waarom is daar niet veel eerder iets aan gedaan?

Door een aantal fraudezaken in het verleden zijn wetten en regelgeving rondom de kinderopvangtoeslag aangepast en strenger geworden. Maar hierdoor werden ouders keihard en disproportioneel geraakt. Als ouders één fout maakten dan werden direct alle toeslagen stopgezet en teruggevorderd waardoor mensen diep in de schulden kwamen. Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat men op verschillende ministeries al lang op de hoogte was van de problemen die het strenge beleid veroorzaakten. Toch werd er jarenlang niets ondernomen dit te stoppen waardoor nog veel meer ouders in diepe problemen raakten.

Snels: ‘Er waren signalen dat het fraudebeleid veel te hard was. Ondanks die signalen hebben politiek betrokkenen niets ondernomen om het beleid aan te passen. Goed dat er nu een meerderheid voor is om dit grondig te onderzoeken.’ 

 

GroenLinks wil bail-in voor KLM: ‘Financiële partners KLM moeten ook meebetalen’ | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 05-05-2020 00:00

GroenLinks gaat morgen tijdens het debat over de miljardensteun aan KLM voorstellen om een zogenaamde bail-in een harde voorwaarde te maken voor staatssteun.

Dat betekent dat niet alleen de overheid, maar ook aandeelhouders, banken, oliehandelaren en leasemaatschappijen meebetalen aan het overeind houden van KLM.

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: ‘Marktpartijen maken enorme winsten in goede tijden, maar moeten ook meebetalen aan de verliezen in slechte tijden. Als het kabinet dit niet als scherpe inzet maakt dan is het cashen voor de markt en lappen voor de burger’.

Marktpartijen nemen doelbewust financiële risico’s door te investeren in en te lenen aan KLM. Dat betekent dat ook zij aansprakelijk zijn voor de enorme verliezen als resultaat van Corona. Daarnaast heeft KLM miljardenverplichtingen aan leasemaatschappijen voor vliegtuigen en aan oliehandelaren.

Omdat KLM geen wisselende prijzen wil betalen voor kerosine leggen zij de prijs voor een langere tijd vast bij oliehandelaren. De luchtvaartmaatschappij moet dus blijven betalen voor kerosine terwijl het overgrote deel van de vliegtuigen aan de grond staat. Uit onderzoek van Follow The Money blijkt daarnaast dat leasemaatschappijen zich bijna altijd in Ierland vestigen om zo belasting te ontwijken.

Snels: ‘Oliehandelaren en leasemaatschappijen maken miljardenwinsten door deze crisis en wentelen het verlies af op de portemonnee van de overheid waar ze bovendien door slimme belastingconstructies nauwelijks aan bijdragen.’

 

 

Na Coronacrisis financiële sector bestand maken tegen klimaatcrisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie CDA Nederland 23-04-2020 00:00

De financiële sector is niet goed voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en dat brengt grote financiële risico’s met zich mee.

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen investeren nog steeds miljarden in de fossiele sector, terwijl nationaal en internationaal klimaatbeleid ervoor zorgt dat deze investeringen hun waarde zullen verliezen.

GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels: ‘Als de Coronacrisis ons iets leert dan is het dat risico’s van buiten de financiële sector de financiële stabiliteit ernstig kunnen bedreigen’. GroenLinks dient daarom samen met D66, ChristenUnie en CDA een initiatiefnota in om de risico’s van klimaatverandering voor de financiële sector aan te pakken.

Een groot deel van de investeringen is nog niet in lijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs. In 2018 ging meer dan tachtig procent van de investeringen in de energiesector naar de fossiele industrie. Deze investeringen zijn risicovol, want zullen hun waarde in de toekomst gaan verliezen. Dan komen financiële instellingen in problemen.

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn daarnaast kwetsbaar voor fysieke klimaateffecten. Zo hebben Nederlandse financiële instellingen voor bijna 100 miljard euro geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn in gebieden met een groot risico op extreme waterschaarste. Ook zullen verzekeringsrisico’s toenemen door toekomstige toename van extreem weer. De politieke conflicten die ontstaan als gevolg van klimaatverandering vergroten de stabiliteitsrisico’s.

De grote financiële risico’s van klimaatverandering worden momenteel nog te weinig in kaart gebracht, net zoals financiële markten 15 jaar geleden geen inzicht hadden in de risico’s van gebundelde hypotheken. 

In het plan doen GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA een reeks voorstellen om de financiële sector te verduurzamen, zodat ook toekomstige generaties kunnen vertrouwen op een solide financieel systeem. De partijen stellen onder andere voor wetgeving met betrekking tot transparantie van financiële instellingen aan te scherpen, zodat meer bekend worden over welke risico’s instellingen lopen en hoe ze deze beheersen. De initiatiefnemers willen dat banken geleidelijk aan hogere buffers opbouwen met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s.

Bart Snels: “We zijn blind voor klimaatrisico’s. Als we die niet gaan meewegen, dan kunnen we na de Coronacrisis zomaar in een financiële klimaatcrisis belanden. Dat kunnen en moeten we voorkomen.” 

 

D66 Kamerlid Joost Sneller: ‘De huidige Coronacrisis moet ons de ogen openen voor de gevolgen van de klimaatcrisis, die we al lange tijd zien aankomen. In dit soort tijden is de financiële sector extra kwetsbaar. Als de sector nu verduurzaamt, dan plukken we daar straks de vruchten van als samenleving.’

 

Bruins, Kamerlid ChristenUnie: ‘De financiële sector is niet goed voorbereid op een noodzakelijke en door velen gewenste groene toekomst. Met deze voorstellen geven we banken een ferme duw in de rug om de transitie naar een duurzame economie goed vorm te geven.’ 

 

Evert-Jan Slootweg, Kamerlid CDA: “Door de juiste prikkels in te bouwen levert de financiële sector een bijdrage aan duurzame productie door het bedrijfsleven. Veel Nederlandse financiële instellingen doen dit al. De voorstellen in de nota versterken dit.”

 

GroenLinks: Juist crisis toont noodzaak eerlijke winstbelasting | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-04-2020 00:00

Vandaag verschijnt het rapport van de Commissie Ter Haar met het advies om de belastingheffing voor multinationals eerlijker te maken. GroenLinks wil dat het kabinet de adviezen overneemt en omzet in wetgeving. Daarnaast moet er meer samenwerking komen tussen landen om concurrentie op de laagste winstbelasting te voorkomen en er moet transparantie komen over de belastingafdracht van multinationals. Vanwege vertrouwelijkheid is het moeilijk te achterhalen hoeveel belasting betaald wordt. Door onderzoek van Trouw werd eerder bekend dat Shell in Nederland nul euro winstbelasting betaalt.

 

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: In deze crisis staan veel bedrijven bij de overheid op de stoep om steun te vragen. Logisch, maar dan moeten zij in normale tijden ook eerlijk belasting betalen en niet alle mazen in de wet zoeken om maar geen winstbelasting te hoeven betalen. Nu is de tijd om stappen te zetten en de gaten in de wet te dichten.

Na de vorige crisis ontbrak deze solidariteit. Multinationals hebben na de crisis enorme winsten gemaakt, veel dividend uitgekeerd aan aandeelhouders en er tegelijkertijd alles aan gedaan om zo min mogelijk belasting te betalen. Daardoor is de rekening bij mensen terecht gekomen in plaats van grote bedrijven. Burgers hebben wél netjes hun belasting afgedragen.

GroenLinks roept het kabinet op om de adviezen van dit rapport zo snel mogelijk om te zetten in wetgeving. Anders wordt de prijs van deze crisis weer bij huishoudens gelegd, bij hen die geen dure adviseurs inhuren om gaten in de belastingwetten te vinden. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat solidariteit in goede en in slechte tijden georganiseerd is.

De afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de gaten in ons belastingstelsel en de trucs die multinationals toepassen om belasting te ontwijken. GroenLinks voert al jaren de druk op om grote bedrijven een eerlijke belasting te laten betalen. De partij heeft onder meer de afschaffing van de dividendbelasting tegengehouden, de zogenoemde Shellwet (beperking van de liquidatieverliesregeling) gemaakt die over is genomen door het kabinet en er is een wet in maak die de gaten in de dividendbelasting dicht.

Leg de rekening van de crisis niet bij de meest kwetsbaren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-03-2020 00:00

GroenLinks wil dat de het kabinet bij de uitwerking van de crisisregeling het werk en inkomen van de meest kwetsbare mensen in de samenleving beschermt.

GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels heeft een voorstel daarvoor gemaakt dat gisteren is aangenomen door de Tweede Kamer.

Snels: ‘We moeten voorkomen dat het bedrijfsleven de kosten van de crisis afwentelt op de meest kwetsbare flexwerkers. Juist zzp’ers, mensen met flexibele contracten en uitzendkrachten moeten nu in hun werk en inkomen beschermd worden.’

Bij de vorige crisis in 2008 zijn zzp’ers en flexwerken hard geraakt. Er zijn al eerste signalen dat bedrijven, ondanks ruime crisisregelingen, willen bezuinigen op flexibele arbeid. GroenLinks wil voorkomen dat ook deze keer de meest kwetsbare werkenden de klappen vangen en kreeg een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.

CBS bewijst dat grote bedrijven in Nederland steeds meer belasting ontwijken | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 23-10-2019 00:00

Onderzoek van het CBS toont aan dat grote bedrijven steeds minder belasting zijn gaan betalen in Nederland. Dit stelt Bart Snels in reactie op cijfers die zojuist zijn gepubliceerd. Het CBS stelt vast dat het effectieve belastingtarief van grote bedrijven, het belastingtarief dat bedrijven daadwerkelijk betalen, in de afgelopen tien jaar flink is gedaald, terwijl het officiële belastingtarief gelijk is gebleven. GroenLinks wil dat belastingontwijking door grote bedrijven verder wordt aangepakt en dat het tarief van de winstbelasting niet wordt verlaagd.

Bart Snels: “Door ontsnappingsroutes en handig boekhouden betalen Shell en Philips in Nederland minder winstbelasting dan de bakker om de hoek. Dit terwijl grote bedrijven elk jaar miljardenwinsten boeken. GroenLinks vindt dat ieder bedrijf zijn eerlijke deel moet gaan betalen. Daarom moeten we grote bedrijven nog harder aanpakken op belastingontwijking en mag de winstbelasting niet verder omlaag.”

Het CBS heeft op initiatief van GroenLinks onderzoek gedaan naar de belastingafdracht van grote bedrijven. Tot op heden weigerden grote bedrijven publiekelijk inzicht te geven in de cijfers. Het CBS heeft nu de belastingdruk gemeten van grote bedrijven. Hieruit blijkt dat grote bedrijven nog maar 17% belasting betalen over hun winst, terwijl dat tien jaar geleden nog 23% was. Het officiële tarief bedraagt nog altijd 25%.

In september maakte het kabinet bekend dat het een wetsvoorstel van GroenLinks over belastingontwijking overneemt. Deze wet regelt dat grote multinationals niet langer gebruik kunnen maken van slimme belastingtrucjes om geen winstbelasting te hoeven betalen. Volgens GroenLinks is het nu tijd voor een volgende stap. Dat betekent dat de breedste schouders voortaan de zwaarste lasten moeten gaan dragen.

De politiek verlaagt al decennia de tarieven van de winstbelasting in Nederland. Dit kabinet geeft € 3,7 miljard per jaar uit aan het verlagen van de tarieven. Dat is meer dan we in totaal uitgeven aan ons hoger beroepsonderwijs.

Het CBS rapport is hier online beschikbaar.

Geloofwaardigheid plan voor "Europese klimaatbank" staat op het spel | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 09-10-2019 00:00

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt momenteel nieuwe regels op voor het uitlenen van geld aan energieprojecten. Er lag een goed voorstel op tafel, waarmee er snel een einde zou worden gemaakt aan het verspillen van belastinggeld aan fossiele projecten. Achter gesloten deuren is het voorstel echter flink afgezwakt onder druk van verschillende EU-landen. Vandaag gaat GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout met de Europese Commissie in debat over de EIB tijdens de plenaire sessie in het Europees Parlement. Daarnaast stelt Tweede Kamerlid Bart Snels schriftelijke vragen over de opstelling van de Nederlandse regering.

Eickhout: “De Europese Commissie en de Nederlandse regering zitten beiden in het bestuur van de EIB. Ze hebben nog een week de tijd om te voorkomen dat we publiek geld blijven verspillen aan projecten die compleet ingaan tegen de klimaatuitdagingen waarvoor we staan. Laten ze het erbij zitten, dan zijn de afgezwakte regels op 15 oktober een feit. En dat terwijl er nu het plan ligt om de EIB gedeeltelijk tot klimaatbank om te vormen. Dit zou de geloofwaardigheid van dat project ondermijnen.”

De grootste afzwakking is de standaard voor de maximale hoeveelheid CO2 die een energieproject mag uitstoten. Deze standaard was het hart van het voorstel. Daar waar die grenswaarde eerst een harde eis was, is dat voor gasprojecten nu een gemiddelde geworden waar gasbedrijven in de gehele levensduur van een project aan moeten voldoen. Dat is onacceptabel. Als deze gasbedrijven beloven dat ze op later moment ‘schoner’ gas gaan bijmengen, kunnen ze alsnog publieke financiering krijgen voor allerlei inefficiënte installaties. Dit is vergelijkbaar met de wijze waarop Nederland de laatste kolencentrales heeft gebouwd. Die mochten er ook alleen komen als ze de CO2-uitstoot op zouden slaan. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd.

“De afgezwakte EIB-regels zijn onaanvaardbaar voor het klimaat en leiden tot verspilling van belastinggeld. Het zou daarom een schandvlek op het plan voor de Europese klimaatbank zijn nog voordat er goed en wel aan begonnen is. De Nederlandse regering en de Europese Commissie moeten snel aan de bak om dat te voorkomen”, aldus Eickhout.