Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

60 documenten

Kabinet pleegt contractbreuk

SGP SGP Nederland 14-02-2020 00:00

“Het besluit van het kabinet om na jaren van beloftes, voorbereidingen en talmen alsnog af te zien van de vestiging van een marinierskazerne in Vlissingen is contractbreuk. Als je ziet hoe er geklungeld is en de Zeeuwen aan een touwtje zijn gehouden, kan ik tot geen andere conclusie komen.”

Dat zegt SGP-kamerlid Chris Stoffer in reactie op het bericht dat de marinierskazerne niet wordt overgeplaatst naar Vlissingen. Al in 2012 is dat beloofd en zijn er afspraken over gemaakt. Sindsdien hebben de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen allerlei voorbereidingen getroffen voor de komst van de mariniers. Vandaag werd bekend dat de kazerne niet naar Vlissingen gaat, maar naar Nieuw-Milligen.

SGP-kamerlid Stoffer heeft het over een ‘Dreun voor Zeeland’. “Ik ben er helemaal klaar mee dat er zó is gesold met de Zeeuwen. Dat er compensatie moet komen, lijkt me glashelder, en daar zal ik het kabinet ook toe aansporen. Maar die compensatie neemt niet weg dat deze hele gang van zaken buitengewoon laakbaar is. Zo ga je gewoon niet met elkaar om.”

Chris Stoffer over de groeiplannen van het kabinet

SGP SGP Nederland 05-02-2020 00:00

Met een zogenaamd 'miljardenfonds' wil het kabinet de Nederlandse economie aanjagen door eerst veel geld te lenen en het vervolgens uit te geven. SGP-Kamerlid Chris Stoffer is daar kritisch op. Wel is hij positief over de regiodeals. Lees hier zijn volledige bijdrage.

"Een groeibrief. Ik moet eerlijk zeggen: toen ik deze groeibrief zo tot mij nam, kreeg ik een beetje het beeld van hutspot zonder worst. Mijn vraag aan de minister is of hij nu echt enthousiast wordt van die opsomming van veel dingen die ik, en ook hij, wellicht al wist? Kan de minister in een paar heldere zinnen aangeven hoe hij de toekomst ziet? Want dat haal ik nog niet uit deze brief. WerkMaar dat neemt natuurlijk niet weg dat we echt goed na moeten denken over onze toekomst. We moeten ons daarin ook niet alleen maar laten leiden door harde groeicijfers, want welzijn laat zich namelijk niet vangen in getallen. Ik vind het heel mooi dat dat in ieder geval in die groeibrief staat. Ik vind het ook heel mooi dat mantelzorg, onbetaald werk en zorgtaken in het gezin of voor de naasten nadrukkelijk genoemd worden en dat het kabinet zich niet gaat mengen in de legitieme persoonlijke keuzes over de arbeidsparticipatie. Aan de andere kant moeten we werkenden niet ontmoedigen om meer te gaan werken, zo staat ook in de brief. Dan ligt er nog wel wat werk. Want op dit moment is mijn lezing toch echt dat het regeringsbeleid namelijk wel deels die werk-privébalans bepaalt. Ik denk dan aan de eenverdieners, de arbeidskorting, het subsidiëren van kinderopvang, en ga zo maar door. Meer werken wordt door die hoge marginale druk nu niet echt gestimuleerd. Ik hoor heel graag van de minister hoe hij en zijn collega's deze veranderingen waar gaan maken.RegiodealsVoor de duurzame economische groei hebben we heel Nederland nodig, niet alleen de Randstad, maar ook de regio daarbuiten. De SGP is echt positief over de huidige Regio Deals van dit kabinet. Die leveren namelijk kansen op voor de regio's. Investeringen in regionale werkgelegenheid, infrastructuur, bedrijvigheid en innovatie zijn echt broodnodig. Ook om de woningnood in Nederland op te lossen moet er in de regio's gebouwd worden. Goede voorzieningen zijn ook daarom noodzakelijk. Het is goed dat bijvoorbeeld ook de mogelijkheden voor de Lelylijn, de treinverbinding naar het noorden, onderzocht worden.In de groeibrief wordt ook het verbeteren van de bereikbaarheid als actiepunt genoemd. Maar ik mis de aandacht voor de regio. Als ik het over de regio heb, moet ik me wel echt specificeren. Ik bedoel dan het platteland en ook de dorpen waar mensen wonen. Het kabinet gaat namelijk met name inzetten op het verbeteren en klimaatbestendig maken van de huidige infrastructuur in en rond de steden. Maar mijn vraag aan de minister is: hoe gaat u dan ook de verbinding maken tussen het platteland en de steden? Want die moet ook echt verbeterd worden om dit land in z'n totaliteit vooruit te helpen.VerkeersveiligheidAls ik het dan toch over verkeer heb, ga ik hier een van de dingen die mij al mijn hele leven drijft bij de kop pakken. Dat verkeer levert ongelukken op, waarvan de maatschappelijke kosten enorm zijn. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid gaat het om maar liefst 17 miljard in 2018. Het substantieel terugdringen van verkeersslachtoffers vraagt een investering van ongeveer 15 miljard in de komende 30 jaar. Ik heb het er weleens over met de minister van Infrastructuur. Die zegt dan: ik heb geen geldboom; het lukt niet. Dus ik probeer het nu ook hier. Als we een half miljard per jaar investeren, kunnen we een groot deel van die 17 miljard maatschappelijke kosten besparen. Sterker, daar zitten natuurlijk mensenlevens achter. Als je die verkeersongevallen niet hebt, zit daar ook het geluk van een gezond lichaam achter. Dus ik zou zeggen: als je dat zo bekijkt is dat toch een hele goede investering en makkelijk verdiend? Ook het CPB zegt dat die investeringen in verkeersveiligheid enorm rendabel zijn. Dus vandaar mijn vraag aan deze minister: gaat u, met uw collega van Infrastructuur en Waterstaat, ook flink investeren in de verkeersveiligheid?MiljardenfondsDan als laatste: het investeringsfonds. Daar heb ik nog wel wat twijfels en vragen over. Ik ben niet bij voorbaat zeer negatief, maar ik zie echt een aantal dingen waarvan ik denk: hoe gaat dat er straks komen?

Wordt dat niet bijvoorbeeld een potje waaruit vrijwel alles gefinancierd kan worden, zonder dat we als Kamer daar nog zeggenschap over hebben? Dat zou ik namelijk niet willen. En waarom moeten investeringen gefinancierd worden uit een fonds met geleend geld en gaat het niet gewoon via de normale begroting? Waarom zorgen we er ook niet voor dat we eerst op orde brengen wat we hebben voordat we gaan investeren in allerlei nieuwe grootse projecten? Er ligt namelijk een gigantische woningbouwopgave, een energietransitie die veel geld kost, en infrastructuur die echt nodig onderhoud behoeft of aan vervanging toe is. Als die noodzaak van investering inderdaad zo groot is, waarom is de afgelopen jaren dan niet veel meer in die zaken geïnvesteerd?

Ik hoop dat de minister mij door het beantwoorden van de vragen die ik zojuist heb neergelegd, een beetje enthousiaster kan maken voor dit fonds. Want met de brief en de inhoud voor het fonds zoals die nu voorligt, is het voor mij toch nog een beetje die hutspot zonder worst, en daar heb ik over het algemeen niet zoveel trek in.

Nederland handelsland

SGP SGP Nederland 29-01-2020 00:00

Gisteren vergaderde de Tweede Kamer over de handel van Nederland met het buitenland. Dat is een regelmatig overleg waarbij op dát moment actuele thema’s worden besproken. SGP-woordvoerder Chris Stoffer zette in op vissers, boeren, water en startups.

De Brexit is, tegen de verwachting in van veel ‘deskundigen’,  nu bijna een feit. Er moet weliswaar nog zeker een jaar lang worden onderhandeld tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, maar dan staan de Britten weer op eigen benen.

Nederlanders die hiermee te maken krijgen zijn de vissers in de Noordzee en andere wateren rondom Engeland en Schotland. Stoffer maakte zich sterk voor hen. Hij deed minister Kaag de suggestie aan de hand dat als Nederlandse vissers inderdaad niet meer onder de kust van Engeland mogen vissen, de Britten dan maar de toegang tot de Europese markt moet worden ontzegd.

Ook ging de SGP in op wat de nieuwe Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft gezegd over de handel met de VS. Zij liet zich ontvallen dat zij erover denkt om geen eisen meer te stellen aan Amerikaanse landbouwproducten. Het zal helder zijn dat Europese, dus ook Nederlandse boeren daarvan de dupe zullen zijn. Daarom bepleitte de SGP een gelijk speelveld voor alle boeren waarvan de producten op de Europese markt komen.

De Nederlandse watersector is wereldwijd vermaard. Onlangs is becijferd dat maar liefst € 6.800 miljard nodig is voor het beschermen van de wereldbevolking tegen te veel, te weinig of vervuild water. “Hier liggen belangrijke kansen voor de Nederlandse watersector,” zei Stoffer. Gelukkig worden die vaak gepakt, maar er zijn ook forse uitdagingen. Investeerders moeten worden aangemoedigd en onze ambassades zouden onze specifieke wellicht ook meer aan de man kunnen brengen. Twee tips om voortvarend mee aan de slag te gaan.

Om nog even bij de Nederlandse ambassades in het buitenland te blijven.

De regering heeft Berlijn, Londen, Parijs, San Francisco, New York en Singapore aangewezen als startup-hubs. In normaal Nederlands: dat zijn hoofdsteden met veel gloednieuwe innovatieve bedrijfjes. Stoffer drong er bij het kabinet op aan om ook een ‘startup liaison officer’ aan te stellen in Tel Aviv. Israël is een van de meest innovatieve landen, en een land dat in een steeds vijandiger wereld best wat extra steun kan gebruiken.Snel debat over kazerne Vlissingen

SGP SGP Nederland 23-01-2020 00:00

De SGP wil nu heel snel opheldering over wat het kabinet gaat doen met de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Al jaren geleden heeft het kabinet dit aangekondigd om de Zeeuwse economie daarmee een handje te helpen, maar er komt helemaal niks van terecht. Nu er ook nog eens sprake lijkt te zijn van onenigheid in het kabinet, wordt het tijd om aan de bel te trekken.

SGP-kamerlid Chris Stoffer heeft er schoon genoeg van. “De mist wordt alleen maar dikker. Door keer op keer te beloven maar die belofte niet na te komen, slaat het kabinet in Zeeland een modderfiguur. Beloften hoor je na te komen. Lukt dat niet, dan is compensatie wel het minste waar je op mag rekenen. Ik wil daarover snel een debat met staatssecretaris Visser van Defensie,” aldus de SGP’er.  

Lees ook de berichtgeving in de Provinciale Zeeuwse Courant.

Woensdagavond stelde Chris Stoffer schriftelijke vragen aan staatssecretaris Visser van Defensie over de voornemens aangaande de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen:-  Kent u het bericht “Zeeland eist opheldering over marinierskazerne”? (RD.nl, 21 januari 2020)- Klopt de bewering van vertegenwoordigers van de provincie Zeeland per brief van 22 januari 2020 dat in de ministerraad van 17 januari 2020 een voorstel zou zijn geagendeerd over vestiging van de marinierskazerne in (omgeving) Apeldoorn?- Zo nee, kunt u op korte termijn gedetailleerd inzicht geven in uw concrete plannen aangaande de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, inclusief tijdpad?- Zo ja, kunt u zich voorstellen dat de vertegenwoordigers van de provincie Zeeland “zeer verrast” zijn over deze gang van zaken? Wat is in dat geval het (economische) perspectief voor de regio Zeeland waarvoor de komst van de kazerne “van eminent belang” genoemd wordt met het oog op de creatie van werkgelegenheid en extra bestedingen?

Arbeidsmarkt op de schop

SGP SGP Nederland 23-01-2020 00:00

De SGP kan zich goed vinden in de koers die de commissie-Borstlap aangeeft voor de arbeidsmarkt. Werkgevers en werkenden zijn gebaat bij een eenvoudiger systeem van arbeidscontracten. Ook is het hard nodig dat alle werkenden sociale bescherming hebben bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. En het klimaat voor werkgevers moet vriendelijker. SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “Ik ben blij dat de commissie een dikke streep zet onder het belang van duurzame arbeidsrelaties. Dat is van groot belang voor een gezonde samenleving. Flexibiliteit is goed, maar de huidige regels leiden steeds vaker tot oneerlijke situaties. We moeten toe naar een eerlijker systeem voor iedereen, waarin werken voor iedereen meer loont en waar iedereen bescherming heeft bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.” De SGP blijft staan voor het goed recht van gezonde zzp’ers. De fiscale regelingen moeten niet zomaar op de helling. Bepaalde groepen werkenden kozen er de afgelopen jaren echter vooral door de zeer royale fiscale regels voor om zzp’er te worden. De commissie-Borstlap benoemt terecht dat er geen oneigenlijke (fiscale) prikkels moeten zijn. Ook de SGP vindt het daarom wenselijk om alle werkenden fiscaal meer gelijk te behandelen. Daarnaast is het positief dat de commissie niet eenzijdig kiest voor een verplichte verzekering voor zelfstandigen en ruimte laat voor alternatieven. Werkgevers zijn de afgelopen jaren steeds verder ingesnoerd door een web aan wettelijke regels. Om te komen tot een gezonde arbeidsmarkt is een gunstiger behandeling van werkgevers broodnodig. Het is mogelijk om te werken aan duurzame arbeidsrelaties zonder werkgevers te overladen met gedetailleerde verplichtingen. Het beperken van de loondoorbetaling tot een jaar vindt de SGP ook een goede stap. De commissie geeft terecht aan dat de oorzaak van de huidige problemen in belangrijke mate in onze eigen wetgeving ligt. De SGP mist in het rapport echter aandacht voor de negatieve gevolgen van de regelgeving die te maken heeft met de interne markt van de EU. De grote verschillen tussen lidstaten leiden tot problemen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook de EU moet daarom de bakens verzetten. Stoffer bepleit cultuuromslag bij belastingdienst

SGP SGP Nederland 22-01-2020 00:00

De problemen bij de belastingdienst zijn groot. De menselijke maat ontbreekt en mensen werden onterecht als fraudeurs neergezet. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil daarom een cultuuromslag. Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

"Een cultuuromslag bij de Belastingdienst is broodnodig. De ouder die een toeslag aanvraagt, moet als mens behandeld worden. De ondernemer moet in het contact met de Belastingdienst niet als een nummer gezien worden. Iemand die de Belastingtelefoon belt, moet snel en op een goede manier geholpen worden. De Belastingdienst moet niet gezien worden als logge en nietsontziende organisatie, maar als een overheidsinstelling die meedenkt en meewerkt, in het belang van de burger. Je zou zeggen dat zulke zaken bij een overheidsinstantie wel op orde zijn, maar helaas.

De praktijk leert anders.En dus krijgen we een forse reorganisatie.

De Dienst wordt opgesplitst in drie onderdelen. We krijgen twee staatssecretarissen van Financiën. Wanneer we die krijgen, weten we nog niet. We zitten inmiddels ruim een maand zonder staatssecretaris, terwijl er een berg werk wacht. Enige haast lijkt mij wel op z’n plaats. Wanneer kunnen we de nieuwe staatssecretarissen verwachten?We zien een minister die grote ingrepen doet. Maar los je hiermee de onderliggende problemen op, zo vraag ik de minister? En wat heeft de minister in de afgelopen weken gedaan om die cultuuromslag te bereiken? Op papier klinken de daden van de minister allemaal prachtig. Maar wat heeft die ambtenaar bij de Belastingdienst nu concreet gemerkt van alle inspanningen van de minister? Graag een heldere reactie van de minister.Rol KamerDe problemen bij Belastingdienst zijn niet alleen te wijten aan de cultuur. Ook de Kamer heeft daar een rol in gespeeld. De politiek wilde namelijk in het verleden een ingewikkeld toeslagensysteem. Ook wij als Kamer hebben het de Belastingdienst niet bepaald makkelijker gemaakt. Ik zal in de tweede termijn met een motie daarom ook een handreiking aan de regering doen, om het toeslagenstelsel te vereenvoudigen. De Kamer moet de hand ook in eigen boezem steken!Evaluatie De Belastingdienst wordt gereorganiseerd. Ik roep de minister op om de evaluaties van eerdere reorganisaties hierbij nadrukkelijk mee te nemen. Er valt namelijk nog wel wat te leren van deze evaluaties. Het is belangrijk dat de gevolgen van de komende reorganisatie goed in de gaten worden gehouden. Vandaar mijn laatste vraag aan de minister van Financiën: hoe wordt deze komende reorganisatie geëvalueerd?Bredere problemen Goed dat de minister-president ook bij dit debat aanwezig is. De problemen bij de Belastingdienst staan niet op zichzelf. Ook bij andere uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV en het CBR, schort het nogal eens aan de uitvoering. En dat is er tijdens de kabinetten Rutte niet beter op geworden. Wat is er de afgelopen tien jaar nu echt gedaan om een verbeteringsslag te maken? Ik maak me echt zorgen over de toestand van al die organisaties. Alles is de laatste jaren groter en centraler geworden. De overheid is steeds verder bij de mensen vandaan komen te staan. Is het niet tijd dat de overheid weer wat dichter bij de mensen komt te staan, is mijn vraag aan de minister-president. En hoe zou dat volgens de minister-president moeten gebeuren?

Tweede Kamer steunt voorstel voor meer ruimte voor rouw op het werk | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks SGP Nederland 03-12-2019 00:00

Er moet meer ruimte komen voor rouwverwerking op de werkvloer. De minister moet werkgevers bijvoorbeeld aansporen om rouwverlof op te nemen in cao’s. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de voorstellen van SGP en GroenLinks hiervoor.

Meer ruimte voor rouw op de werkvloer is belangrijk vanuit menselijk oogpunt. Bovendien bevordert het algemeen welzijn van medewerkers en voorkomt het ziekteverzuim. Daarom moet de ondersteuning van nabestaanden worden verbeterd.

Het voorstel dat vandaag een meerderheid kreeg, roept overheidsinstanties zoals UWV en gemeenten op meer te doen om voorlichting te geven over bijvoorbeeld de aanvraag van uitkeringen en andere hulp. Ook moet er voldoende subsidie komen voor steunpunten waar burgers en werkgevers terecht kunnen, zoals het Landelijk Steunpunt Verlies.

Daarnaast vragen partijen dat er meer kennis komt op de werkvloer over het rouwproces, bijvoorbeeld door het voorlichten van arbo- en bedrijfsartsen over dit onderwerp. En omdat er weinig onderzoek is gedaan naar de impact van rouw op de werkvloer, moet rouwgerelateerd ziekteverzuim beter geregistreerd moeten worden.

“Hoe pijnlijk ook: verlies hoort bij het leven. Rouwen is cruciaal om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Werknemers moeten ervaren dat hiervoor ruimte is. Dat voorkomt onnodig ziekteverzuim en draagt uiteindelijk bij aan meer gezonde en prettige werkomstandigheden”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “Het is heel zwaar om een dierbare te verliezen. Je moet de tijd kunnen nemen om daar bij stil te staan en dat te verwerken, zonder dat je je richting je baas schuldig voelt. Ook voor het regelen van praktische dingen is tijd nodig. Als je daarnaast ook nog gewoon doorwerkt, kan dat later resulteren in langdurig ziekteverzuim. Dat is uiteindelijk ook voor een werkgever nadelig.”

SGP en GroenLinks: meer ruimte voor rouw op het werk

SGP SGP GroenLinks Nederland 27-11-2019 00:00

Op de werkvloer moet meer ruimte komen voor rouwverwerking. Zo moeten meer werkgevers rouwverlof mogelijk gaan maken. Dat staat in het Manifest ‘Ruimte voor rouw’ dat SGP en GroenLinks vandaag aanbieden aan Minister Koolmees bij de begrotingsbehandeling Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Download hier het manifest.

Meer ruimte voor rouw op de werkvloer is niet alleen belangrijk vanuit menselijk oogpunt, vinden GroenLinks en SGP. Het voorkomt ziekteverzuim en bevordert het algemeen welzijn van medewerkers, daar zijn ook werkgevers bij gebaat. Het aantal cao’s waarin afspraken staan over rouwverlof en -begeleiding is echter beperkt. Daarom willen SGP en GroenLinks dat de Minister werkgevers gaat aansporen hiermee aan de slag te gaan.

“Hoe pijnlijk ook: verlies hoort bij het leven. Rouwen is cruciaal om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Werknemers moeten ervaren dat hiervoor ruimte is. Dat voorkomt onnodig ziekteverzuim en draagt uiteindelijk bij aan meer gezonde en prettige werkomstandigheden”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “Het is heel zwaar om een dierbare te verliezen. Je moet de tijd kunnen nemen om daar bij stil te staan en dat te verwerken, zonder dat je je richting je baas schuldig voelt. Ook voor het regelen van praktische dingen is tijd nodig. Als je daarnaast ook nog gewoon doorwerkt, kan dat later resulteren in langdurig ziekteverzuim. Dat is uiteindelijk ook voor een werkgever nadelig.”

Groenlinks en SGP willen daarom de ondersteuning van nabestaanden verbeteren. Zo kunnen overheidsinstanties zoals UWV en gemeenten meer doen om voorlichting te geven over bijvoorbeeld de aanvraag van uitkeringen en andere hulp. Ook pleiten GroenLinks en SGP voor voldoende subsidie voor steunpunten waar burgers en werkgevers terecht kunnen, zoals het Landelijk Steunpunt Verlies.

De partijen willen dat er meer kennis komt op de werkvloer over het rouwproces, bijvoorbeeld door het voorlichten van arbo- en bedrijfsartsen over dit onderwerp. En omdat er weinig onderzoek is gedaan naar de impact van rouw op de werkvloer, zou rouwgerelateerd ziekteverzuim beter geregistreerd moeten worden.

SGP plaatst grote vraagtekens bij noodgrepen kabinet

SGP SGP Nederland 13-11-2019 00:00

“Goed om de maximumsnelheid in de buurt van Natura 2000 gebieden te verlagen, dat kan echt wat opleveren. Maar waarom moet dat meteen in het hele land?”, aldus SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/h levert gemiddeld slechts 1 mol depositiedaling op 1600 mol gemiddelde depositie op.

Het kabinet zegt dat de gemiddelde depositieverhoging in Natura 2000 gebieden als gevolg van woningbouwprojecten slechts 0,3 mol per hectare is. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: “Je hoeft geen ecoloog te zijn om te constateren dat dit geen negatieve effecten kan hebben op de natuur. Het valt in het niet bij de achtergronddepositie die gemiddeld 1600 mol per hectare bedraagt. Zet dit als bevoegd gezag op papier en zorg ervoor dat bouwbedrijven door kunnen gaan met woningbouw zonder allerlei poespas.”

De landbouw dreigt voorlopig vooral in te moeten leveren ten gunste van andere sectoren. “Het kabinet wil blijkbaar doorgaan met het afpakken van vergunde ruimte en productierechten van landbouwbedrijven bij interne en externe saldering. De SGP wil hier dwars voor gaan liggen. Het zorgt voor enorme onzekerheid en werkt contraproductief. Het kan niet zo zijn dat de landbouw alleen maar in moet leveren ten gunste van andere sectoren,” zegt Bisschop.

De SGP vindt het goed dat het kabinet eindelijk werk lijkt te maken van een serieuze oplossing voor de PFAS problematiek op heel korte termijn. Ook vindt de partij het positief dat er gekeken wordt naar Natura 2000 ambities. Wel vindt Bisschop dat er meer lef nodig is om niet voor alles met hangende pootjes naar Brussel te gaan.

Enorme heffing voor bedrijven is onredelijk

SGP SGP Nederland 13-11-2019 00:00

Het kabinet wil de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven verhogen met maar liefst 177 procent. Deze ODE-heffing komt bovenop de energiebelasting op elektriciteit.

De SGP is tegenstander van zo’n plotselinge, grote stijging van de ODE-heffing voor bedrijven. Kamerlid Chris Stoffer dient daarom een wijzigingsvoorstel in op de plannen van het kabinet.

“Bedrijven gebruiken veel energie, zeker voor glastuinbouwbedrijven loopt dit enorm in de papieren, terwijl juist bedrijven de laatste jaren zijn overgestapt van gas naar elektriciteit. Je kunt het niet maken om hen nu te straffen met zo’n enorme verhoging van de ODE-heffing. Er zijn bedrijven die dat financieel niet eens kunnen dragen!”, aldus de SGP’er. Niet alleen voor bedrijven zijn de gevolgen groot. Ook bijvoorbeeld ziekenhuizen, basisscholen en waterschappen kunnen volgend jaar een flinke verhoging van de ODE-heffing tegemoet zien.

Stoffer maant het kabinet tot redelijkheid en dient een amendement in dat de stijging van 177 procent terugbrengt naar 35 procent of nog minder. Donderdag komt het voorstel van de SGP in stemming.