Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

18 documenten

SGP wil bierboa's

SGP SGP Nederland 18-04-2019 00:00

Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, wil speciale BOA’s die moeten voorkomen dat mensen achter het stuur kruipen, terwijl ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Rijden onder invloed leidt tot levensgevaarlijke verkeerssituaties.

Het CBS kwam vandaag met alarmerende cijfers over het aantal verkeersdoden. In 2018 kwamen er in het verkeer 678 mensen om het leven. 228 van hen zaten op de fiets, 233 mensen in de auto. Dat is een stijging met 11 procent ten opzichte van 2017.“Dit is heel zorgwekkend,” reageert Stoffer, “we stappen allemaal dagelijks op de fiets of in de auto. Het zal je kind, je vrouw of man maar zijn. Het leed is onvoorstelbaar. Daarom moeten we er alles aan doen om gevaarlijke situaties te voorkomen.”Verkeersminister Van Nieuwenhuizen heeft al meerdere keren gezegd te streven naar 0 verkeersdoden per jaar. Stoffer onderschrijft dat streven. “Maar,” zegt hij, “je kunt niet met een paar euro naar 0 verkeersdoden. Dan moet je daar ook serieus geld voor uit willen trekken. Voor veilige fietsroutes en voor duidelijke scheiding van de rijbanen bij gevaarlijke N-wegen, maar zeker om rijden onder invloed tegen te gaan.”Stoffer wil voor dat laatste dus bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten. “Deze bier- en blowboa’s kunnen gericht controles uitvoeren. Ze moeten in heel Nederland inzetbaar zijn om roekeloos rijgedrag te voorkomen. Na een paar biertjes of blowtjes denk je al gauw dat alles kan, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.”

Wie wat te vieren heeft, trakteert. ...

SGP SGP Nederland 15-04-2019 12:01

Wie wat te vieren heeft, trakteert. 🎉 Onze Chris Stoffer was vorige week 1 jaar Kamerlid. Onder zijn (nieuwe) volgers op Facebook verloten we 🔟 overheerlijke slagroomtaarten. Volg Chris Stoffer en win! #1jaar #deelenwin #likeenwin

Hoera! Chris Stoffer is vandaag ...

SGP SGP Nederland 11-04-2019 12:24

Hoera! Chris Stoffer is vandaag precies 1 jaar Kamerlid. Lees het hele interview in het Reformatorisch Dagblad!

Stoffer: geen kostendwang bij Klimaatwet

SGP SGP Nederland 03-04-2019 00:00

“Behouden Nederlanders de vrijheid om zelf te beslissen over het wel of niet investeren in de verduurzaming van de eigen woning?” Dat is de vraag die SGP en Forum voor Democratie stellen aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. SGP en FvD willen niet dat het klimaatbeleid mensen dwingt tot uitgaven die hun draagkracht te boven gaan.

SGP en FvD wijzen op de twijfel bij VNO-NCW en MKB-Nederland over de berekeningen bij het ontwerp-Klimaatakkoord. De gemiddelde investeringskosten per woning van het Planbureau voor de Leefomgeving waar het kabinet zich op baseert (15.000 euro) zijn aanzienlijk lager dan die van het Economisch Instituut voor de Bouw, de bouwers zelf dus (30.000). Dat wekt geen vertrouwen.SGP-kamerlid Chris Stoffer: “We moeten echt voorkomen dat gezinnen en bedrijven verplicht worden tot dure investeringen, zeker als die hoger zijn dan voorgespiegeld. Om me heen hoor ik steeds meer mensen die vrezen dat ze door de uitvoering van de Klimaatwet veel minder te besteden hebben. Je kan wel beweren dat het geld in 10 à 15 jaar wordt terugverdiend, maar zeg dat maar eens tegen iemand van 70 met een klein pensioen.”“Ik wil dat huishoudens en bedrijven de vrijheid houden om op basis van hun eigen draagkracht te kunnen beslissen wat ze wel of niet doen. Mensen dwingen tot het maken van hoge kosten mobiliseert alleen maar tegenstand en werkt dus averechts,” aldus het SGP-Kamerlid.

Lees hieronder de schriftelijke vragen van de Kamerleden Stoffer (SGP) en Baudet (FvD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid:

1. Heeft u kennisgenomen van de twijfels en vragen van VNO-NCW en MKB-Nederland over de gehanteerde veronderstellingen en modelberekeningen bij het ontwerp-Klimaatakkoord (OKA) en de doorrekening ervan? 2. Deelt u de mening dat betrouwbare informatie en een integraal beeld van de haalbaarheid en betaalbaarheid van het klimaatbeleid essentieel zijn voor het draagvlak voor de energietransitie? 3. Waarom rekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met een aanzienlijk lagere omvang van de gemiddelde investeringskosten per woning dan het Economisch Instituut voor de Bouw (15.000 versus 30.000 euro)? 4. Hoe robuust acht u het OKA-uitgangspunt van woonlastenneutraliteit, gezien de gerede twijfels over de kosten van het verduurzamen van woningen? 5. Wat gaat u doen om de lasten van de verduurzaming van de gebouwde omgeving voor huishoudens en ondernemers binnen de perken te houden? 6. Behouden woningeigenaren in de toekomst de vrijheid om te beslissen over investeringen in verduurzaming van hun woning? 7. Waarom zijn een aantal maatregelen met een significante impact op de CO2-reductie in de industrie, zoals het subsidiëren van nieuwe technieken met SDE++ en het beschikbaar stellen van extra SDE++-budgetten bij achterblijvende reductie, niet meegenomen in de doorrekening van het PBL? 8. Wat is het effect als deze maatregelen wel worden meegenomen? 9. Wanneer komt u met de uitwerking van deze maatregelen, zodat de CO2-reductie hiermee alsnog kan worden behaald? 10. Wat is de oorzaak voor de relatief lage inschatting van de hoogte van de investeringskosten voor de industrie door het PBL ten opzichte van de inschatting door Navigant? 11. Wat gaat u doen om de investeringskosten voor verduurzaming in de industrie binnen de perken te houden? 12. Wat gaat u doen om het draagvlak voor de energietransitie onder burgers en bedrijven te vergroten? 13. Bent u, gezien de verschillende vraagtekens bij de doorrekening van het PBL en het belang van voldoende draagvlak voor de energietransitie, bereid meer inzicht te (laten) geven in de berekeningen en aannames van het PBL?

Europa speelt volgens Chris Stoffer ...

SGP SGP Nederland 29-03-2019 17:38

Europa speelt volgens Chris Stoffer 'superstaatje'. Roelof Bisschop en Bert-Jan Ruissen bezoeken de Rotterdamse havens. En Kees van der Staaij reist Europa rond om daar het SGP-geluid te laten horen. Bekijk het allemaal in het nieuwe SGP-journaal hieronder of ga naar: https://youtu.be/G612mFLoTRw

Update: Chris Stoffer en Harm-Jan ...

SGP SGP Nederland 07-03-2019 09:36

Update: Chris Stoffer en Harm-Jan Polinder zijn op gestapt in Nunspeet. Zij zijn inmiddels al voorbij Amersfoort. #vooreenbereikbareprOVincie

De SGP organiseert vandaag een ...

SGP SGP Nederland 07-03-2019 07:20

De SGP organiseert vandaag een OV-actie om te laten zien hoe (on)bereikbaar sommige delen van Nederland zijn! Chris Stoffer legt hier uit hoe en wat. 👇 #vooreenbereikbareprOVincie

SGP wil landelijke onkostenregeling gedumpt drugsafval

SGP SGP Nederland 27-02-2019 00:00

Chris Stoffer van de SGP vindt het terecht dat boeren en andere grondeigenaren bij wie drugsafval op het erf is gedumpt, niet voor de opruimkosten op hoeven te draaien.

In sommige gevallen krijgen grondeigenaren de rekening thuisgestuurd voor het opruimen van drugsafval, terwijl dat door drugscriminelen op hun erf gedumpt is. De Raad van State deed vandaag uitspraak in een zaak in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

In een persbericht op haar website vat de Raad van State het als volgt samen: "Dat het drugsafval vanwege het gevaar voor het milieu en de gezondheid direct moest worden opgeruimd, is duidelijk. Maar omdat de eigenaren van het weiland geen overtreding hebben begaan, kunnen zij niet opdraaien voor de kosten van het opruimen van het drugsafval. Zij hoeven dus niet te betalen voor het tot twee keer toe opruimen van gevaarlijk drugsafval."

SGP-Kamerlid Stoffer reageert positief op de uitspraak: "Het kan niet zo zijn dat je voor de troep van een ander opdraait, terwijl je er niets mee te maken hebt. Daarom ben ik blij met deze uitspraak van de Raad van State. De SGP wil een landelijke regeling voor de volledige vergoeding van dit soort opruimkosten. Zowel het Rijk als de provincies moeten hieraan bijdragen."

Om zijn plan kracht bij te zetten, diende Stoffer vandaag de onderstaande schriftelijke vragen in bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van Raad van State dat de kosten van het opruimen van door onbekenden gedumpt drugsafval niet verhaald mogen worden op de grondeigenaar? 2. Wat gaat deze uitspraak in de praktijk betekenen? 3. Is de veronderstelling juist dat wanneer opruimkosten voor rekening van de overheid blijven het risico veel minder groot is dat grondeigenaren het drugsafval gaan verslepen met alle risico’s van dien? 4. Wat is de stand van zaken van het overleg tussen Rijk en provincies over een eventuele landelijke regeling voor het vergoeden van de kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval? 5. Bent u voornemens nog dit jaar met een landelijke regeling voor volledige vergoeding van opruimkosten te komen, waarbij zowel Rijk als provincies een bijdrage leveren? 

SP en SGP: kabinet moet ouders met studerende kinderen steunen

SP SP SGP Nederland 21-02-2019 09:29

Door de invoering van het schuldenstelsel is het recht op studiefinanciering afgeschaft. Echter is de koppeling met de kindregelingen in de wet blijven staan. Ondanks dat hun kinderen moeten lenen voor hun studie, kunnen deze ouders nog steeds niet rekenen op kinderbijslag en kindgebonden budget. De SP en SGP stellen voor om dit weer recht te trekken.

SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Studeren is steeds minder toegankelijker geworden door de invoering van het schuldenstelsel. Door ouders weer recht te geven op deze regelingen, wordt studeren ook weer mogelijk voor kinderen van ouders met een kleinere portemonnee.' SGP-Kamerlid Chris Stoffer: 'Bij koopkrachtplaatjes discussiëren we over tientjes. Maar ouders van 16- en 17-jarigen die naar het hoger onderwijs gaan, leveren gemiddeld 1400 euro in. In tegenstelling tot leeftijdsgenoten op de middelbare school en het MBO. De SGP vindt het onterecht dat deze ouders geen kinderbijslag meer krijgen, zeker nu de studiefinanciering is omgezet in een lening. Daarom dien ik samen met de SP een amendement in om dit rare verschil uit de wet te halen.'

Door het recht op studiefinanciering ook af te schaffen in de kinderbijslag en kindgebonden budget wordt de wet ook eenvoudiger. Kwint: 'Het mooie is dat ambtenaren van het ministerie van SZW zelf in een beleidsstuk hebben opgeschreven dat de koppeling tussen de kindregelingen en het recht op studiefinanciering moet worden heroverwogen, dus ik verwacht dat het voorstel gewoon wordt aangenomen.'