Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

33 documenten

Team Chris Stoffer ging vanmiddag ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 14:40

Team Chris Stoffer ging vanmiddag dwars door de modder om de strijd te steunen van International Justice Mission tegen slavernij! #mudraise #team #teampower Foto’s: Rick van de Waerdt

Team SGP staat klaar met Chris ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 08:47

Team SGP staat klaar met Chris Stoffer om door de modder te gaan. Ze strijden tegen seksueel misbruik van kinderen. Veel succes! 💪 #mudraise International Justice Mission

SGP: oudere automobilist niet in de kou laten staan

SGP SGP Nederland 19-06-2019 00:00

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt het onacceptabel dat ouderen zonder rijbewijs komen te zitten, omdat het CBR de aanvragen voor verlenging niet op tijd afhandelt. Hij wil dat de minister heel snel ingrijpt. Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

Het gaat niet goed bij het CBR. Naast de grote problemen bij de medische beoordelingen, rijzen ook de ICT-kosten de pan uit. Het zijn tekenen aan de wand. De Galan-onderzoekers schrijven veelzeggend: ‘Gebrek aan executiekracht zit in de genen van de organisatie en is mede de oorzaak van de situatie waarin het CBR zich bevindt’ Het mag niet zo zijn dat hierdoor maar de hand opgehouden wordt dan wel dat tarieven omhoog gaan. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de genen van het CBR weer op orde komen?RijbewijzenDe minister lijkt eindelijk oog te hebben voor de grote problemen van mensen met een, buiten hun schuld, verlopen rijbewijs. Het is onacceptabel dat deze mensen nog steeds in de kou staan. Goed dat de minister 75-plussers een jaar respijt wil geven. Frustrerend dat ze hier zo lang op moesten wachten.Ik heb wel een paar brandende vragen: Waarom moet aanpassing van het Reglement rijbewijzen 6 tot 9 maanden duren? Onlangs werd nog een wetsvoorstel in een paar weken tijd door beide Kamers gejast. Gaat de minister het wijzigingsvoorstel in ieder geval direct in procedure brengen, zodat het van kracht kan worden zodra de seinen op groen staan? Wanneer kan de minister duidelijkheid verschaffen over wanneer de verlenging in werking treedt? Kan de 75-plusser bij wie het rijbewijs in augustus verloopt ervan uitgaan dat het dan geregeld is? Kan het CBR zo voldoende capaciteit vrijspelen om ook de jongere die wacht op een medische beoordeling op tijd te helpen?Het CBR handelt alles volgtijdiglijk af. Kunnen aanvragers vaker zelf ingeschakeld worden? Mensen zien vaak al wel aankomen welke keuringen nodig zijn. Zou het makkelijker gemaakt kunnen worden om testen te laten doen zonder te wachten op een verwijzing, zodat een paar processtappen overgeslagen kunnen worden ?ICTDe kosten van het ICT-project Rijkgeschiktheid aan het Stuur zijn in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Van 7 naar 34 miljoen euro, of mogelijks zelfs 50 miljoen euro. Hoe is het mogelijk? De minister schreef een uitgebreide procesbrief. De Kamer zou vanaf 2017 jaarlijks geïnformeerd zijn over het kostenverloop. Inderdaad, maar wel met vermelding van een initiële raming van 23 miljoen euro. Die was in werkelijkheid drie keer zo laag. Het duurde ook even voordat ik de cijfers gevonden had. Is de minister bereid de kostenontwikkeling van alle ICT-projecten van I&W ook te rapporteren in de begroting en het jaarverslag?De brief geeft de indruk van ‘ik stond erbij en ik keek ernaar’. Kijkt en denkt het ministerie ook mee onder de motorkap? Ik krijg de indruk dat ICT-experts van het CBR liever voor een ander, minder complex plaform hadden gekozen, maar dat dit van hogerhand is afgewezen. Binnen de Rijksoverheid wordt het platform verder alleen gebruikt door de Belastingdienst, waarbij de Galan-onderzoekers fijntjes opmerken dat die organisatie vele malen groter is dan het CBR. Had de directie van het CBR oogkleppen op? Hoe groot is het risico dat zich in het vervolgtraject nog allerlei uitvoeringsproblemen voor gaan doen? Houdt de minister voldoende voeling?

Pensioenakkoord prima, maar geef ZZP'ers meer vrijheid

SGP SGP Nederland 19-06-2019 00:00

Pluspunten:- Mensen met lagere inkomens (vaak zware beroepen) krijgen geen hoge belastingheffing als zij eerder willen stoppen met werken (op voorstel van Chris Stoffer).- De AOW-leeftijd stijgt minder hard. - Het korten van pensioenen is voor veel mensen van de baan.

Minpunt:- In het pensioenakkoord zit een verplichting voor alle ZZP’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Veel ZZP’ers kunnen en willen dat gewoon zelf regelen. Die vrijheid moeten ze wat de SGP betreft gewoon houden.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer kan zich in grote lijnen wel vinden in het pensioenakkoord, maar is wel kritisch op de verplichtingen voor ZZP'ers. Lees hieronder zijn bijdrage aan het debat in de Tweede Kamer.

"Eindelijk, daar is het dan. Een pensioenakkoord. Dat zal de minister vast gedacht hebben toen er eindelijk een principe akkoord op tafel lag. Na jaren onderhandelen en polderen ligt er een akkoord. Ik zie een tevreden minister. En dat is voor een deel ook wel terecht. Er staan namelijk hele mooie en goede zaken in het akkoord. Punten waardoor velen er echt op vooruit gaan, en ook punten die een stuk onzekerheid bij veel mensen wegneemt. Maar, enige nuance is wel op z’n plaats. Kort na het verschijnen van het akkoord kwam naar buiten dat de rekenrente verlaagd wordt. De angst voor velen is mede daardoor dat er volgend jaar toch kortingen op hun pensioen komen. Ik roep de minister op ook hier oog voor te hebben.Het principe akkoord bevat heel veel afzonderlijke onderwerpen. Daar hopen we in de komende maanden nog apart over te spreken. Op sommige onderdelen zelfs op heel korte termijn... Twee onderwerpen wil ik er nu uitlichten. Dat is namelijk de regeling die getroffen is voor zware beroepen en de mogelijke toekomstige verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.RVU-heffing/zware beroepenEen aantal maanden geleden hadden we een AO over Pensioenonderwerpen. Ook toen ging het over de zware beroepen en over de groep lage inkomens die vaak deze zware beroepen uitvoeren. Ik heb destijds aan de minister gevraagd of hij mogelijkheden zag om voor deze groep tot een bepaald bedrag een veel lagere RVU-heffing op te leggen. Ik ben op mijn wenken bediend. Sterker nog, er komt geen lagere RVU-heffing voor deze groep, maar tot een uitkeringsbedrag van ongeveer 19.000 euro komt er een volledige vrijstelling van de RVU-heffing. De SGP is erg blij dat dit punt ook in het akkoord gekomen is. Dit biedt echt mogelijkheden voor zware beroepen om eerder te stoppen met werken. Maar ik las ook dat het kabinet deze regeling vanaf 2021 voor een periode van vijf jaar wil inzetten. Zijn we dan na vijf jaar gewoon weer terug bij af, vraag ik aan de minister? Is de intentie van de minister om na vijf jaar deze regeling weer stop te zetten? Als dat zo is, lijkt het nu allemaal heel mooi, maar heeft het eigenlijk weinig betekenis. Graag een reactie.Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ersDan het tweede punt, de verplichte AOV voor ZZP’ers. Laat ik voorop stellen dat de groep ZZP’ers enorm divers is. Er is een groep die een laag inkomen heeft en op dit moment geen AOV verzekering heeft. Bij arbeidsongeschiktheid kan dit al snel tot een inkomensdaling leiden met alle gevolgen van dien. Maar er is ook een grote groep die, wanneer ze arbeidsongeschikt raken, veel minder problemen ervaren. Zij hebben bijvoorbeeld eigen vermogen opgebouwd voor het geval dat het misgaat. Of nemen deel aan een Broodfonds. Zo zijn er nog meer mogelijkheden voor een zzp’er om zich in te dekken voor arbeidsongeschiktheid. De maatregel die nu in het akkoord genoemd wordt gaan hier bijna geheel aan voorbij. Alle ZZP’ers, en dus ook alle soorten ZZP’ers, moeten verplicht een aov afsluiten.

Gelukkig is er nog één uitweg. Dat is namelijk als er sprake is van beter passende arrangementen, zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector gangbaar is. Kan de minister toelichten wat dit concreet inhoudt? Is een broodfonds een beter passend arrangement? Is voldoende eigen vermogen om arbeidsongeschiktheid op te vangen een beter arrangement? Graag een reactie.

De SGP is groot voorstander van het vrije ondernemerschap van ZZP’ers. Dat ondernemerschap wordt door de maatregel uit het akkoord sterk ingeperkt. Ik roep de minister op om bij de uitwerking hier nadrukkelijk oog voor te hebben. Ik wil ook graag de groep gemoedsbezwaarden noemen. Komt er voor deze groep een ontheffing van de verzekeringsplicht?

Uit de samenleving krijg ik berichten dat dit akkoord voor eenverdieners negatief uitpakt. Kan de minister hier op reageren? Klopt het dat eenverdieners door dit akkoord benadeeld worden?

Heel veel punten uit het akkoord zijn nog onduidelijk en zullen in de komende tijd nog uitgewerkt moeten worden. Toch zijn we blij dat er nu een akkoord ligt wat een groot stuk onzekerheid bij veel mensen weg neemt. We zien uit naar de verdere uitwerking van alle plannen uit het akkoord.

SGP: Geen eurofiele Commissievoorzitter

SGP SGP Nederland 18-06-2019 00:00

“De SGP wil dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie geen eurofiel is zoals Juncker was. De nieuwe Commissievoorzitter moet er oog voor hebben dat de Europese lidstaten heel verschillend zijn en dat veel burgers hun bekomst hebben van nóg meer Europese machtsuitbreiding.”

Dat vindt SGP-kamerlid Chris Stoffer. Hij zei dat in de Tweede Kamer bij het debat over de Europese top die donderdag en vrijdag in Brussel wordt gehouden, onder andere over de nieuwe voorzitter. Om zijn woorden te onderstrepen diende Stoffer een motie in. Daarin wordt premier Rutte opgeroepen om namens Nederland bij het vaststellen van de geschiktheid van de nieuwe voorzitter uitdrukkelijk mee te nemen dat betrokkene ervan doordrongen moet zijn dat de EU geen eenheidsworst is.

Een andere motie van de SGP gaat over een mogelijk ‘schokfonds’ dat de euro in de lucht moet houden bij crises. Stoffer: “De SGP ziet niets in zo’n schokfonds, zeker niet als niet van tevoren duidelijk wordt vastgelegd hoe en wanneer het geld uit dat fonds doorgesluisd wordt naar landen die de financiële spelregels met voeten treden. Mijn motie spreekt uit dat de SGP niets voelt voor zo’n financieel avontuur.”

Motie voorzitter Europese CommissieDe Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat momenteel onderhandeld wordt over het nieuwe voorzitterschap van de Europese Commissie;verzoekt de regering, bij het vaststellen van de geschiktheid van een kandidaat-voorzitter te betrekken dat deze oog heeft voor de verscheidenheid tussen lidstaten en voor de zorgen van Europese burgers over onnodige bemoeienis van ‘Brussel’;en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Motie ‘schokfonds’/BICCDe Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Eurogroep gevraagd is de kenmerken van een begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) uit te werken;constaterende, dat het Nederlandse kabinet mogelijk meerwaarde in het instrument ziet indien het geen expliciete stabilisatiedoelstelling krijgt, financiering binnen het MFK plaatsvindt, en toegang tot het instrument aan strikte voorwaarden gebonden is;overwegende, dat het BICC uiteindelijk een budgettaire stabilisatiefunctie kan vervullen, terwijl onduidelijk is of de voorwaarden voor toegang tot het instrument voldoende strikt zijn;overwegende, dat het CPB zo’n schokfonds niet noodzakelijk acht voor het voortbestaan van de euro;verzoekt de regering, onder de huidige omstandigheden niet in te stemmen met het BICC;en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Motie voorzitter EC

SGP: Geen heffing over rendement dat er niet is

SGP SGP Nederland 14-06-2019 00:00

“Het is de hoogste tijd om de hoogte van de vermogensrendementsheffing nu eindelijk in overeenstemming te brengen met het reële rendement,” dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad die de Bond van Belastingbetalers in het gelijk heeft gesteld.

Stoffer: “Het is goed dat de staat op de vingers is getikt door onze hoogste rechter, omdat de heffing op vermogen door heel veel burgers als oneerlijk wordt gezien, en terecht!”

De SGP heeft altijd grote moeite gehad met de vermogensrendementsheffing, ook in de huidige vorm. Die heffing is een belasting op een fictief rendement, gebaseerd op een situatie die al lang niet meer realistisch is. De hoogte van die heffing is vastgesteld toen de marktrente veel hoger was dan nu. Op dit moment is die rente historisch laag.

“Mensen betalen nu een heffing over vermogensaanwas die er in werkelijkheid in de meeste gevallen niet is,” zegt Stoffer. De SGP vindt dat onrechtvaardig. “Dit is nooit de bedoeling geweest en mag dat ook nooit zijn. Mensen betalen belasting over iets wat er niet is. Ik ben blij dat de Hoge Raad heeft onderstreept dat dit niet kan.” Stoffer wil dat de regering gevolgen verbindt aan de uitspraak van de Hoge Raad. Daarom roept hij staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer om hem daarop aan te spreken tijdens het mondelinge vragenuur.

Stijgend aantal verkeersdoden alarmerend

SGP SGP Nederland 13-06-2019 00:00

Bij het algemeen overleg over verkeersveiligheid vraagt SGP-Kamerlid Chris Stoffer om meer inzet op het voorkomen van verkeersslachtoffers. Hij pleit onder meer voor betere rijbaanscheiding, betere handhaving op overtredingen en meer alcoholcontroles Lees hieronder zijn volledige bijdrage.

In 2018 is het aantal verkeersdoden niet met 11% gedaald, maar gestegen! Ik ben hier enorm van geschrokken. Alle hens moet aan dek.

Veilige infraOnderzoek van verkeersbureau VIA leert dat in de top-10 meest onveilige trajecten vooral 50-km per uur wegen zitten. Niet alleen snelheid, maar ook de weginrichting speelt een belangrijke rol. Gemeenten hebben onvoldoende geld om dit op te pakken. Er loopt onderzoek naar de BDU-gelden. In het najaar gaat de minister het gesprek met mede-overheden aan over financiële knelpunten. Ik wil voorkomen dat er weer een jaar verloren gaat. Er is gewoon extra geld nodig. Zorgt de verkeersminister er in ieder geval voor dat er vóór de begrotingsbehandeling een eerste investeringsplan ligt?

In de top-10 staat, als enige Rijksweg, de N34 bij Burger-Odoorn. Wat is hier aan de hand? Wordt gekeken naar fysieke rijbaanscheiding op dit traject?  

NoodhulpsystemenDe verkeersminister heeft onlangs het ADAS-convenant ondertekend. Noodhulpsystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Ik heb begrepen dat in het actieplan staat dat het ministerie gaat kijken naar de mogelijkheden voor financiële stimulering. Dat is wat magertjes. De vraag moet niet zijn óf we dit gaan doen, maar hóe. Komt zij voor de begrotingsbehandeling met een plan voor financiële stimulering, ook voor inbouw in bestaande auto’s?

HandhavingVerkeersovertredingen maken straten en wijken onveilig. Ik hamer opnieuw op het belang van handhaving. Door de politie, maar óók door gemeentelijke boa’s. Het kabinet is nog bezig met een verkenning. Wanneer komt er meer ruimte voor boa’s om boetes uit te delen voor lichte verkeersovertredingen?

AlcoholmeterDe justitieminister is positief over de pilot met de alcoholmeter. De pilot loopt nog een jaar door. Ik mis in de evaluatie de aandacht voor het aspect rijden onder invloed. Wil hij dit mee laten nemen in de eindevaluatie? Bij de proef moet de alcoholmeter slechts 75 dagen gedragen worden. Dat staat in schril contrast met de twee jaar voor een alcoholslot. Zal een alcoholverbod en alcoholmeter ook voor een langere periode opgelegd worden? Neemt de minister dit mee in de eindevaluatie?

AlcoholrijdersHet Trimbos-instituut geeft aan dat bij de behandeling van alcoholverslaafden nauwelijks aandacht wordt besteed aan verkeersdeelname. Wil de verkeersminister in overleg gaan met haar VWS-collega om dit te veranderen?

BandenspanningVoldoende bandenspanning zorgt voor meer grip, betere wegligging en minder kans op een klapband. Goed voor de verkeersveiligheid dus. Meer dan de helft van de automobilisten rijdt echter met te lage bandenspanning rond. Kan niet meer gedaan worden om ervoor te zorgen dat alle pomphouders gratis lucht aanbieden?

ReclameschermenDe SGP heeft eerder gepleit voor scherpere regels voor LED-verlichte reclameschermen langs de weg. Inmiddels is het Europese onderzoek afgerond. Rijkswaterstaat gaat haar richtlijn aanscherpen. Zorgt de minister ook voor bindende advisering richting gemeenten?

Rode kruizenTienduizenden Nederlanders kunnen de kleur rood niet of slecht zien. Grote kans dat ze rode kruizen op matrixborden over het hoofd zien, met alle risico’s van dien. Ik heb begrepen dat de kleurstelling bij nieuwe borden wordt veranderd in oranjerood. Bij oude matrixborden blijft het probleem levensgroot aanwezig. Wordt werk gemaakt van versnelde vervanging?

TachograafkaartenTot slot nog de tachograaf en het CBR. In 2014 is al een SGP-motie voor verlaging van de prijzen voor tachograafkaarten aangenomen. In het buitenland zijn ze immers veel goedkoper. De minister is al een paar jaar bezig met internationaal benchmarkonderzoek en een nieuw tarievenstelsel. Ondertussen gaan de prijzen nog steeds omhoog. De benchmark lijkt nu rond de zomer afgerond te worden. Ik wil graag de toezegging dat er voor de begrotingsbehandeling een nieuw tarievenstelsel ligt. Of er moet ruimte komen om kaarten in het buitenland te kopen.

CBRDe noodkreten over het CBR blijven binnenkomen. Ondanks herhaald aandringen vanuit de Kamer wil de minister geen coulanceregeling. Dat vind ik niet acceptabel. Je moet gewoon met een verlopen rijbewijs en een gezondheidsverklaring tijdelijk de weg op kunnen. En verder: mensen zien vaak al wel aankomen welke keuringen nodig zijn. Zou het niet makkelijker gemaakt kunnen worden om testen te laten doen zonder te wachten op een verwijzing, zodat een paar processtappen overgeslagen kunnen worden?

Bekijk hier het nieuwste ...

SGP SGP Nederland 07-06-2019 16:51

Bekijk hier het nieuwste SGP-journaal. Kees van der Staaij demonstreert met een keppel op. Chris Stoffer gaat opzoek naar alternatieve energiebronnen en regelt een pensioendeal voor lage inkomens. Een gezegend Pinksteren gewenst!

Laat iedereen profiteren van de economische groei

SGP SGP Nederland 06-06-2019 00:00

Het gaat goed met de economie in Nederland. De cijfers over 2018 laten een positief beeld zien. Nu is het tijd dat ook gepensioneerden, eenverdieners, woningzoekenden, studenten en ondernemers hiervan gaan profiteren! Dat vindt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Lees hieronder zijn bijdrage aan het verantwoordingsdebat.

Het gaat goed met Nederland. De economie groeit. In 2018 nog met 2,7 procent. De investeringen en de consumptie van huishoudens namen toe. De werkloosheid daalde tot 3,8 procent. Het gaat goed met Nederland. De vraag is gaat het ook goed met de Nederlander? Ik spreek veel mensen die het, in materieel opzicht, goed hebben. Gelukkig wel. Er zijn heel wat Nederlanders die zich goed kunnen redden. Er is echter ook een grote groep Nederlanders met wie het minder goed gaat. Mensen die het gevoel hebben dat ze zelfs in deze economisch goede tijden achteruit boeren.

De gepensioneerden: er dreigen voor grote groepen gepensioneerden kortingen op hun pensioen. De studenten: velen zien een dreigende studieschuld op zich af komen De woningzoekenden: als ze al een woning vinden, dan is deze vaak megaduur De eenverdieners en alleenstaanden: ze worden ongelooflijk gestraft door hoge belastingen om daarmee de emancipatieagenda van dit kabinet er door te drukken. De ondernemer, en de huishoudens die de rekening van de klimaatakkoorden op zich af zien komen De gemeenten die de jeugdzorg niet meer kunnen betalen. De politie waar grote personeelsproblemen zijn, met als gevolg niet meer, maar minder blauw op straat.

Als ik zo mijn oor te luister leg in de samenleving, dan is er bepaald niet bij iedereen het gevoel dat het goed gaat met de Nederlander. Zo zou ik kunnen blijven hangen in allerlei sentimenten. Dat past echter niet bij de SGP. We zijn een partij die al ruim honderd jaar probeert om een steentje bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. Ik wil dus een aantal concrete punten bij de kop pakken.

Toekomstige financiële degelijkheid De SGP hecht aan financiële degelijkheid. Ook in de toekomst. Doordat de overheidsschuld daalde, is de kans op fluctuaties in de economie ook minder groot. Maar we zijn nog steeds niet op het punt van voor de crisis. Wat de SGP betreft wordt de schuldquote daarom nog verder afgebouwd. Laten we het dak repareren nu de zon schijnt. Een degelijke financiële huishouding is van cruciaal belang.

Het feit dat de onvolkomenheden vorig jaar fors zijn gestegen baart de SGP dan ook zorgen. De ARK waarschuwt zelfs dat daardoor de rechtmatigheid van de uitgaven in het geding kan komen. Mijn vraag aan de minister is hoe hij voorkomt dat de rechtmatigheid daadwerkelijk in het geding komt?

Defensie investeringen Als tweede de investeringen in defensie. De SGP is als defensiepartij blij dat defensie in 2018 er fors geld bij heeft gekregen. Dat de defensie-uitgaven als percentage van het BBP gestegen zijn naar 1,26 procent is positief. Dat betekent wel dat we nog ruim onder de NAVO-norm zitten en dat er nog een lange weg te gaan is. Als we echter kijken naar de investeringen in defensie moet er wat de SGP betreft ook nog een stap gezet worden. We zien dat er sprake is van onderbesteding. Er worden hiervoor allerlei argumenten aangedragen, zoals het feit dat de daadwerkelijke uitgaven van investeringen in de toekomst liggen. Maar is de minister het met mij eens dat dit slechts een deel van het verhaal is? Verwacht hij dat de investeringsquote van 20% dit jaar, dus in 2019, wel gehaald wordt?

De SGP is blij dat het kabinet net als de Rekenkamer de waarde ziet van het begrotingsfonds (DMF). Het fonds geeft meer inzicht in aanschaf- en exploitatiekosten van wapensystemen op langere termijn, en in de doelmatigheid ervan. Ook zijn investeringen in materieel, IT en vastgoed beter en meerjarig te plannen en te beheren. Maar de Rekenkamer is ook kritisch. Een begrotingsfonds geeft niet per definitie voldoende inzicht in de totale uitgaven aan materieel over de hele levensduur. En de Kamer moet wel goed geïnformeerd blijven. Ik vraag de minister nadrukkelijk deze feedback mee te nemen in de uiteindelijke vormgeving van het fonds. Dan denk ik óók om de controleerbaarheid van, bijvoorbeeld, de gereedheidsinformatie. Graag een reactie.

Monitor Brede Welvaart Zoals ik aan het begin al zei, het gaat goed met Nederland. Ik wil daar nog wel een belangrijke kanttekening bij maken. Als we kijken naar de Monitor Brede Welvaart zie ik een aantal verontrustende punten. Zo scoort Nederland bijvoorbeeld erg slecht op het thema ‘milieu en grondstoffen’. Dit komt onder andere door onze import van metalen en fossiele energiedragers uit ontwikkelingslanden. Het kan niet zo zijn dat onze welvaart ten koste gaat van kwetsbare mensen in andere landen. Ik wil het kabinet dan ook oproepen om de gevolgen van ons handelen voor ontwikkelingslanden volwaardig mee te nemen. Bijvoorbeeld bij de uitwerking en uitvoering van het Klimaatakkoord. We hebben het vaak over een goede toekomst voor de toekomstige generatie. Maar laten we ervoor zorgen dat dit niet ten koste gaat van anderen.

Problemen vaarwegennetHet vierde punt gaat over het onderhoud van onze vaarwegen . Laatst waren we met de Commissie I en W op bezoek bij Rijkswaterstaat. De DG en een heel aantal medewerkers hebben met trots en passie laten zien hoe ze het onderhoud van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen vorm geven. Een professionele organisatie die ook op wereldniveau van topklasse is. Een professionele organisatie moet echter ook een bijbehorend budget hebben. En daar begint de schoen te wringen. De Algemene Rekenkamer laat zien dat het ministerie van I&W onvoldoende inzicht geeft in de onderhoudstekorten en de bereikbaarheidsproblemen als gevolg van storingen, maar ook dat Rijkswaterstaat onvoldoende budget heeft om beheer en onderhoud van bruggen en sluizen goed uit te voeren. Het volume uitgesteld en achterstallig onderhoud loopt jaar in jaar uit verder omhoog. In de praktijk is dit helaas merkbaar. Het aantal stremmingen als gevolg van storingen neemt toe. Zonder extra budgetten neemt dit wellicht alleen maar toe en dat is niet goed. Niet goed voor de doorstroming. Niet goed voor onze economie En het geeft ook nog een hoop chagrijn.

De mooie woorden in het regeerakkoord over de binnenvaart ten spijt. Dit werkt averechts. Gaat de minister ervoor zorgen dat Rijkswaterstaat voldoende middelen krijgt om de basale taak van beheer en onderhoud op een goede manier uit te voeren?

Energietransitie Dan kom ik aan het vijfde punt wat de SGP zorgen baart: de kosten van de energietransitie. De komende jaren zal de energietransitie steeds meer geld gaan kosten. Een goede verantwoording van de publieke middelen die hier naar toe gaan, is daarom cruciaal. De Rekenkamer heeft een aantal kritische kanttekeningen bij de ontvangsten en uitgaven voor duurzame energie. Via de opslag op de energierekening wordt geld opgehaald voor de SDE+. Voor de SDE+ ligt echter inmiddels 2,5 miljard euro op de plank vanwege onder uitputting. Ondertussen betalen consumenten hier wel belasting voor. Het is ook onduidelijk wat nu de daadwerkelijke verdeling van lasten is tussen huishoudens en bedrijven. Daarbij komt dat gewerkt wordt aan verbreding van de SDE+ regeling, waardoor de relatie met de opslag op de energierekening steeds losser wordt. De komende jaren zal de energietransitie in het algemeen meer geld gaan kosten. Ik vraag de minister om werk te maken van een betere verantwoording van de belastingopbrengsten en de besteding van middelen voor de energietransitie.

Het gaat goed met Nederland. De vraag is of het ook goed gaat met de Nederlander? Ik spreek veel Nederlanders die dat gevoel niet hebben. De uitdaging aan het kabinet om daar wat aan te doen.

Reactie SGP op het pensioenakkoord

SGP SGP Nederland 05-06-2019 00:00

Eindelijk is er duidelijkheid over de toekomst van het pensioenstelsel. Na jaren onderhandelen, werd vanochtend om 11.00 uur het principeakkoord gepresenteerd.

In het akkoord is het plan van SGP-Kamerlid Chris Stoffer opgenomen om mensen met lage inkomens (vaak zware beroepen) tegemoet te komen als zij eerder willen stoppen met werken. “Dat vind ik een groot pluspunt aan het akkoord,” reageert Stoffer, “het is een goede zaak dat de mensen met lage inkomens niet meer te maken krijgen met een hoge boete (RVU-heffing) als ze eerder willen stoppen met werken. Ook vind ik het positief dat de AOW-leeftijd minder hard zal stijgen. Wat jammer is, is dat alle ZZP’ers worden verplicht tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat zou wat mij betreft nog anders moeten.”

Pluspunten:- Het voorstel van Chris Stoffer, waardoor lagere inkomens (vaak zware beroepen) geen boete krijgen als ze eerder willen stoppen met werken, is in het akkoord verwerkt. Op dit moment is het erg onaantrekkelijk om eerder te stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. Dat heeft namelijk grote financiële gevolgen. In het pensioenakkoord is nu afgesproken dat de RVU-heffing dusdanig wordt aangepast dat het voor lagere inkomens aantrekkelijker wordt om al voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken.- De AOW-leeftijd stijgt minder hard. De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt deze leeftijd geleidelijk naar 67 jaar in 2024. In de jaren daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.- Het korten van pensioenen is voor veel mensen van de baan. Pensioenfondsen mogen lagere buffers aanhouden, waardoor er niet op korte termijn gekort hoeft te worden.

Minpunt:- In het pensioenakkoord zit een verplichting voor alle ZZP’ers om gebruik te maken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). De SGP is hier geen voorstander van. ZZP’ers moeten de vrijheid behouden om zelf te kiezen of ze wel of geen aov-regeling treffen. Uiteraard moeten zij wel de mogelijkheid hebben om op een betaalbare wijze een aov af te sluiten. Maar veel ZZP’ers kunnen en willen dit gewoon zelf regelen. Deze vrijheid moeten zij wat de SGP betreft houden.