Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

79 documenten

'Gepaste bescheidenheid' - Partijrede Kees van der Staaij

SGP SGP D66 Nederland 05-09-2020 00:00

Bekijk hier de rede van Kees van der Staaij bij de partijdag op 5 september 2020. Klik hier om foto's van de partijdag te bekijken.

Beste SGP’ers,

Allereerst wil ik u heel hartelijk bedanken voor alle steun en vertrouwen.
Graag had ik u allemaal de hand gedrukt , maar dat gaat nu helaas niet lukken. Met vreugde en vol overtuiging wil ik opnieuw lijsttrekker zijn van onze SGP. Zoals u wellicht weet is dat voor mij niet de eerste keer. Maar meer dan ooit besef ik: ónder de knie krijg je het politieke ambt nooit. Nee, het kan alleen óp de knieën.

Dat geldt voor mij persoonlijk en voor ons allemaal. Maar dat is evengoed waar voor Koning Willem-Alexander en voor premier Rutte. Voor de andere ministers en voor burgemeesters. De jas van de bescheidenheid past iedereen. In eigen kracht gaat het niet. Zijn hulp en zegen is onmisbaar.

Ik wil onze afhankelijkheid van Gods zegen graag onderstrepen. Juist omdat dat besef in onze tijd helaas zo weinig doorklinkt. “Alleen samen krijgen we corona onder controle!” roept het kabinet Nederland toe. Natuurlijk, het is terecht om een beroep te doen op ieders verantwoordelijkheid. We willen niet dat door onvoorzichtig en roekeloos handelen kwetsbare mensen in het ziekenhuis terechtkomen, of nog erger… Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid alles te doen wat in ons vermogen ligt om te voorkomen dat de ziekenhuizen weer vollopen. We hebben immers al zoveel gevraagd van onze zorgwerkers. Die zijn nog helemaal aan het bijkomen.

Allemaal waar. Maar…

Laat “samen” niet betekenen: zónder God.

De Coronacrisis laat ons zien dat we broze en beperkte mensen zijn en blijven. ‘Het virus maakt ons nederig’, zei een arts in het ziekenhuis tegen ons. Laten we daarom allereerst omhoogkijken. Bidden om vergeving voor onze overmoed die uitgaat van de ernstige misvatting dat we God niet nodig hebben en zelf wel weten wat goed en wat kwaad is. Bidden om wijsheid. Dáár moet het beginnen. En er is nog een goede reden voor bescheidenheid: het voorkomt kramp en paniek. Als we koste wat kost iets onder controle willen krijgen, gaat het juist makkelijk mis. Dan krijgen we doorgeschoten dadendrang. Dan worden wezenlijke vrijheden van de burgers onnodig afgekneld en ingeperkt.

Laat ik vooropstellen veel waardering te hebben voor de manier waarop het kabinet in de totaal nieuwe crisisomstandigheden in maart al tastend een weg is gezocht. Gelukkig was er het besef: mensenlevens zijn kostbaar, en kwetsbaar. Maar al vroeg hebben we opgeroepen om steeds zorgvuldig af te wegen welke inperking van vrijheden om levens te beschermen echt gepast en nodig is. Zo’n balans tussen gezondheid en vrijheid luistert nauw. En zeker als de inperking van burgerrechten langer duurt, moet de volksvertegenwoordiging extra waakzaam zijn. De SGP zag daar nauwgezet op toe en zal dat blijven doen. Als beperkende regels worden ingesteld, moet ook inzicht worden geboden wanneer ze weer kunnen worden opgeheven. Neem die anderhalvemeter-maatregel. Wanneer kunnen we weer terug naar normaal? Het kabinet moet hier meer inzicht en perspectief bieden... Laat het kabinet zich daarbij niet blindstaren op een vaccin – de vraag is en blijft wanneer de risico’s zodanig beperkt zijn geworden dat met of zonder vaccin een verdere afschaling verantwoord is.

Een belangrijk aandachtspunt voor ons tijdens de Coronacrisis is steeds de voortgang van de kerkdiensten geweest. Ons land is ontstaan vanuit het verlangen God in vrijheid naar Zijn Woord te dienen. Voor die vrijheid is gestreden en gebeden. Die vrijheid spreekt nooit vanzelf. Onlinemogelijkheden zijn een uitkomst in nood, maar we moeten van de nood geen deugd maken. De vrijheid om met elkaar naar Gods huis te gaan, Zijn Woord te horen verkondigen, doop en avondmaal te bedienen, te zingen - dat alles weegt voor ons heel zwaar. Daar hebben wij voor en achter de schermen politiek steeds een stem aan gegeven en gepleit voor eigen ruimte en verantwoordelijkheid voor de kerken om in open en constructief overleg met de burgerlijke overheid hier een weloverwogen en verstandige koers te varen.

Wezenlijk is ook dat de overheid steeds de gewetensvrijheid van de burgers respecteert, en daarom nadrukkelijk waarborgt dat het gebruik van een app of een toekomstig vaccin niet direct of langs een omweg verplicht wordt gesteld. Geen gedwongen deelname aan apps, geen gedwongen vaccinatie. Daar stond de SGP voor en daar zal de SGP voor blijven staan. 

De crisis is voor veel mensen een moeilijke tijd. We leven mee met degenen die hun baan kwijtraken of hun onderneming in de problemen zien komen. Wij hebben steeds steun gegeven aan maatregelen die gezonde bedrijven kunnen helpen om de crisis door te komen. De SGP accepteert dat de overheidsbegroting daardoor tijdelijk in de rode cijfers komt.

Maar we zullen tegelijk scherp opletten dat er geen wissel omgaat en de jongere generaties worden opgescheept met een gigantische schuldenberg. Vorig jaar, toen er nog geen vuiltje aan de lucht was, werd geroepen dat het geld tegen de plinten klotste. De SGP werd meewarig aangekeken toen we zeiden dat het beter was wat te sparen voor als het nodig is. Nu zien we hoe goed het is om de lessen van Jozef in acht te nemen, en in vette jaren geld opzij te leggen voor als de nood aan de man komt!

Niet alleen het virus richt schade aan, maar ook de maatregelen ertegen kunnen diep ingrijpen. Dat werd wel heel schrijnend zichtbaar bij het inperken van bezoek aan dierbaren in zorgcentra. Vreselijke beelden en verhalen, van een man die ineens zijn vrouw in het verpleeghuis niet meer mocht bezoeken. Of een dochter, die weggehouden werd bij haar kind in het ziekenhuis. Hoe begrijpelijk ook, de maatregelen waren te algemeen, gingen te ver. Hier moet, als het opnieuw mis gaat, meer maatwerk worden geleverd. De menselijke maat mag niet in het gedrang komen. Beeldbellen is prachtig, maar geen volwaardig alternatief voor elkaar echt in de ogen kunnen kijken en elkaars hand kunnen vasthouden. Voor die kwetsbare waarden zal de SGP blijven opkomen.

Zo zullen we ook de Coronawet die bij het parlement voorligt kritisch toetsen. Zeker, maatregelen moeten genomen kunnen worden als het virus zo snel om zich heen grijpt dat de zorg het niet meer aankan. Maar de maatregelen mogen niet verder gaan dan echt nodig is. Ze mogen niet langer duren dan strikt noodzakelijks. En er dient altijd ruimte te zijn voor politieke weging, voor democratische controle door het parlement.

Goede bedoelingen zijn geen garantie voor goede wetgeving. Het politieke handwerk is meer dan het klakkeloos volgen van deskundigenadviezen, hoe waardevol ook. Dát een Coronawet is voorbereid, is terecht. Sterker nog: op belangrijke onderdelen zoals de bescherming van de vrijheid van kerken is de wet beter dan de noodverordeningen die we nu nog hebben. Maar we moeten de wet wel degelijk heel kritisch doorlichten en bijstellen. We zullen de balans opmaken aan het eind van een zorgvuldige behandeling.

Dames en heren, bescherming van de veiligheid en de gezondheid van burgers is meer dan corona. Onbegrijpelijk dat D66 het voltooid-leven-voorstel toch heeft doorgezet, terwijl alle seinen uit de samenleving en van deskundigen op rood staan. Wij zullen ons hier met hand en tand tegen blijven verzetten. De overheid heeft tot taak kwetsbaar leven te beschermen. Dat was terecht het uitgangspunt bij het coronabeleid. Laat dat ook híer gelden.

Het is ook een kerntaak van de overheid om bescherming te bieden tegenover meedogenloze criminelen en losgeslagen vandalen. Nederland heeft zich door slap optreden tot een bekend en berucht drugsparadijs ontwikkeld. Laat hier nu eens doorgepakt worden en meer mensen en middelen vrijgemaakt worden om het tij te keren. 

Het was in veel steden een onrustige zomer. Steekpartijen nemen handoverhand toe. Meer dadendrang is hard nodig. Het gezag van de overheid is ook in het geding wanneer jongeren in de grote steden met relschoppen en vernielingen aanrichten de politie uitdagen. Laat ook eerlijk onder ogen worden gezien wanneer er een culturele problematiek achter schuilgaat, en deze uitwassen in feite een symptoom zijn van tekortschietende integratie. De straat dreigt het te winnen van de staat. Dat is de omgekeerde wereld.

De tijd voor het kabinet zit er bijna op. De beloofde maatregelen om mensenhandel en misstanden in de prostitutie aan te pakken laten nog steeds op zich wachten. Laat dit geregeld zijn, voordat het kabinet de eindstreep bereikt.

Beste partijgenoten, doortastendheid van de overheid is nodig als het om de kerntaken gaat, zoals de bestrijding van criminaliteit. Op veel andere domeinen mag van de overheid leiding en sturing worden gevraagd, maar tevens behoedzaamheid; juist beduchtheid voor overmoed en beheersingsdrang. Gepaste bescheidenheid dus. Grote beheersingsdrang leidt altijd tot centralisatie en het aanvreten van eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

We zijn voor goed rentmeesterschap. Zoals Chris Stoffer in de debatten hierover steeds naar voren brengt: het is goed geen energie te verspillen, vervuiling te voorkomen en te werken aan een gezonde leefomgeving. Maar zeker bij dit onderwerp geldt dat we op moeten passen voor overmoed als het gaat om wat mensen kunnen. De inspanningen moeten wel in verhouding staan tot de opbrengst. We moeten ook geen energie verspillen door onhaalbare en onbetaalbare maatregelen.

De SGP waarschuwde van meet af aan: je kunt burgers wel allemaal verplichtingen opleggen die veel geld kosten, het moet voor de gewone burgers wel betaalbaar en haalbaar zijn. Dat geldt nationaal, maar ook Europees. Ook van klimaatdoelen kan je torens van Babel maken. Bert-Jan Ruissen is goed bezig in Brussel om steeds alert te zijn en aan te dringen op realisme en Europese bescheidenheid.

Geen overmoedige beheersingsdrang. We zijn voor innovatie en duurzaam landbouwbeleid, maar keren we ons tegen een web van regels en plichten dat het boerenbedrijf feitelijk onmogelijk maakt. De onvrede bij veel boeren is groot, en niet zonder reden. Perspectief bieden, dat is wat hard nodig is. Daar maken we ons sterk voor. Goed dat de veevoermaatregel nu van tafel is, iets waar Roelof Bisschop al van meet af aan op heeft gehamerd.

Beste SGP-ers, we herdenken dit jaar 75 jaar vrijheid, al is die herdenking zo anders gelopen dan gepland. Dat onderstreept de kwetsbaarheid van onze vrijheid. Vrijheid is een Godsgeschenk, maar ook een opdracht. De SGP blijft zich inzetten voor behoud van onze vrijheden, zoals de vrijheid voor het identiteitsgebonden onderwijs. De toen nog jonge predikant uit Groningen, W. Aalders, schreef na de oorlog een boekje: Jeugd, wat nu? Over wat ons te doen staat na de bevrijding na een van de meest gruwelijke episodes uit onze geschiedenis. Hij waarschuwde voor de meeslepende kracht van ideologieën. Het geloof moet weer een ereplaats hebben, schreef hij. 

Het trof me dat hij in dit boekje ook de notie van de ootmoed, de nederigheid een plaats gaf. “Tot de christelijke traditie van ons volk behoort ook de nederigheid. Achtende de een de ander uitnemender dan zichzelf” (Filip. 2:3). 
We hebben elkaar zo nodig. Mensen met een praktische opleiding, en mensen met een wetenschappelijke opleiding. Mensen uit de steden, en mensen van het platteland. Die noties blijven waardevol, juist in een tijd van scherpe polarisatie. Aalders legde er tevens de vinger bij dat tijdens de oorlogsjaren ook een gééstelijke strijd werd uitgevochten: “welke geest zou heersen over ons. De geesten moeten steeds weer beproefd worden.”

Ik moest daarbij terugdenken aan een lezing op een mooie zaterdag in 1990, toen we op onze studentenvereniging luisterden naar een doorwrochte lezing van SGP-Tweede Kamerlid Van den Berg. Hij hield een lezing over een onderwerp waarvan je voelde dat het zijn hart had: het verstaan van de tijdgeest. Hij noemde Aalders met ere, en spoorde ons aan ons te verdiepen in het werk van de 19e-eeuwse vader van de christelijke politiek in Nederland, Groen van Prinsterer.

Van den Berg is helaas niet meer onder ons. De coronatijd kreeg voor zijn gezin, maar ook voor ons als SGP een diepdonkere rouwrand. Maar zijn oproep blijft ook binnen onze SGP-doorklinken: onderken en ontmasker de tijdgeest. Beproef de geesten: zie de overmoed en beheersing drang die in mensen is gevaren, het niet eren en negeren van God en Zijn heilzame geboden.


Ik wil afsluiten met het citeren van Van den Berg uit een prachtig Zicht-artikel over christelijke politiek en toekomstverwachting:

“De politiek heeft niet het laatste woord. De teugels van het wereldgebeuren liggen in Gods hand. Hij volvoert Zijn Raad. Dat maant de christelijke politiek tot bescheidenheid in haar aspiraties. Het wel veel gebezigde maar weinig beoefende “Deo Volente” heeft juist in de politiek bijzondere betekenis. (--) Het uitzicht op het komende Koninkrijk Gods geeft aan christelijke politiek dan ook haar diepste dimensie: alle andere activiteit, ook in de politiek, wordt geplaatst in eeuwigheidslicht. Zo mag een christen ook in de politiek zijn plicht vervullen, ziende op het gebod. Dan mogen wij de uitkomst aan de Heere overlaten!"

Uw Koninkrijk koom’ toch, o Heer’;Ai, werp de troon des satans neer; Regeer ons door Uw Geest en Woord.Uw lof word’ eens alom gehoorden d’aarde met Uw vrees vervuld,Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.

Marine moet kunnen blijven afmeren in Den Helder

SGP SGP Nederland 25-07-2020 00:00

 

De inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) wil dat de marine geen schepen meer afmeert in de marinehaven van Den Helder. Defensie is het daar niet mee eens. Gevolg is dat beide overheidsinstellingen nu met elkaar overhoop liggen en elkaar voor de rechter hebben gesleept. De SGP wil opheldering.

Het conflict tussen Defensie en de ILT speelt al sinds 2018. De ILT stelt dat bij een inspectie is gebleken dat de marine geen (juiste) vergunning heeft voor het afmeren van schepen in de Nieuwe Haven van Den Helder. De rechter stelde de ILT in januari 2019 in het gelijk, maar eerder deze maand oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag anders. Een van de overwegingen van de Haagse rechter luidt “dat het gaat om twee belangrijke instellingen van de centrale overheid die hun verschillen van inzicht toch primair door goed overleg zouden moeten kunnen oplossen.”

SGP-kamerlid Stoffer is het daar helemaal mee eens: “Het is raar dat zo’n geschil zo lang duurt en niet door onderling overleg wordt opgelost. De zaak wordt op de spits gedreven, tot en met dwangsommen van één miljoen euro aan toe. Ik wil weten hoe het precies zit. Daarom heb ik hierover vragen gesteld aan de twee betrokken ministeries. Het is niet uit te leggen dat twee ministeries elkaar bevechten in de rechtszaal. Ik maak me bovendien zorgen over de mogelijke gevolgen voor de operaties van onze marine. Zo gaan we niet met elkaar en met onze Defensie om.”  

 

 

Vragen van het lid C. Stoffer (SGP) aan de ministers van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat.   

 

Kent u het bericht https://marineschepen.nl/nieuws/Inspectie-marine-mag-geen-marineschepen-in-marinehaven-hebben-250820.html? Beaamt u dat het een vanzelfsprekendheid moet zijn dat marineschepen kunnen aanleggen in een marinehaven zonder sancties? Kunt u verduidelijken waarom het ILT desondanks een dwangsom heeft opgelegd? Kunt u nader aangeven waarom het ene ministerie van mening is dat de marineschepen wel onderdeel uitmaken van de inrichting en het andere ministerie vindt dat dit niet het geval is? Welke gevolgen kan het vereisen van een omgevingsvergunning voor het aanmeren van marineschepen hebben voor het functioneren van de marinevloot? Hoe waardeert u deze potentiële gevolgen? Kunt u garanderen dat eventuele vergunningverlening in geen enkele opzicht negatieve effecten zal hebben voor het functioneren van de marinevloot en bijbehorende havenfaciliteiten? Kunt u ervoor zorgen dat deze dwangsom definitief van tafel gaat en dat eventuele vergunningen onverwijld afgegeven worden? Kunt u een zo volledig mogelijke schets geven van de gang van zaken in het onderhavige dossier in de afgelopen tien jaar? Welke stappen zijn precies gezet en wat was daarbij de betrokkenheid en inzet van respectievelijk de Haven Den Helder, Inspectie Leefomgeving en Transport, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Defensie en eventuele andere betrokken overheden? Hoe waardeert u het feit dat twee ministeries elkaar in de rechtszaal treffen over de interpretatie van de regelgeving van dezelfde de Rijksoverheid? Bent u van mening dat dit in de toekomst voorkomen moet worden?

 

 Laat Noord niet opdraaien voor Zuid

SGP SGP Nederland 14-07-2020 00:00

De Europese regeringsleiders vergaderen vrijdag en zaterdag over een steunpakket van miljarden voor Zuid-Europese landen. De bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer is kort en krachtig: laat Noord niet opdraaien voor Zuid. Lees hieronder zijn bijdrage aan het Kameroverleg waarin hij dit meegeeft aan premier Rutte.

"Tijdens onderhandelingen moet je soms geven en soms nemen. De minister-president weet dat als geen ander. Hoewel aan dat ‘geven’ natuurlijk wel grenzen zitten.

De eerdere voorstellen vanuit Europa over het MFK en het Herstelfonds konden terecht op weinig sympathie van het kabinet rekenen. Vorige week kwam Charles Michel met een nieuw voorstel. Gezien de verhoudingen zou je denken dat hij vast wat water bij de wijn heeft gedaan. Maar niets is minder waar. Het zijn vooral de oude plannen van de Commissie die doorgedrukt zijn. We mogen de korting behouden. Behouden, die korting hadden we dus al. Er wordt een klein beetje heen en weer geschoven met wat posten, er worden wat percentages gewijzigd. En we krijgen wellicht wat zakgeld uit een soort Brexitpot.

Hoe ziet die Brexit-reserve er overigens uit, vraag ik de minister-president? Maar voorzitter, ik zie vrijwel geen toenadering tot Nederland in het voorstel. Vandaar de volgende vraag: Wat heeft de Europese Commissie volgens de premier gedaan met de Nederlandse kritiek? En hoe is de Commissie aan Nederland tegemoetgekomen?

Volgens velen is er grote haast nodig om tot een akkoord te komen. En dat terwijl het ESM nog overvol zit, en ook de zuidelijke landen nog gewoon staatsobligaties tegen een lage rente kunnen uitgeven.

Is de minister-president het met mij eens dat er helemaal geen sprake is van enige haast, zeker niet met betrekking tot het Herstelfonds? Is de premier het met mij eens dat de discussie over het MFK en het Herstelfonds eigenlijk los van elkaar gevoerd moeten worden? En zo ja, is hij bereid dit tijdens de komende top aan de orde te stellen?

ConditionaliteitEen groot deel van het Herstelfonds moet naar het Recovery and Resilience Facility (herstel en veerkracht faciliteit) gaan. Maar liefst 560 miljard komt in die pot.

Kan de premier aangeven hoe de conditionaliteit eruit ziet? Is de hij van mening dat de conditionaliteit daarvan voldoende gewaarborgd is? En is hij ook van mening dat er op basis van unanimiteit besloten moet worden waar het geld aan besteed wordt? En hoe de gekoppelde hervormingen eruit moeten zien?

Eigen middelenDe Commissie wil ook eigen middelen hebben, Europese belastingen dus. Het standpunt van de SGP daarover is duidelijk: Europese belastingen mogen er nooit komen.

Is dat ook het standpunt van het kabinet?

Als het aan de Commissie ligt wordt er volgend jaar een plastictaks ingevoerd. En in 2023 een digitaks. En ondertussen worden er tussen 2021 en 2027 ook andere vormen van belastingen ingevoerd, aldus de Commissie.

Hoe gaat de premier voorkomen dat deze Europese belastingen ingevoerd worden? Kan hij toezeggen dat het kabinet onder geen beding instemt met Europese belastingen?

Motie Bisschop/LeijtenHet Herstelfonds komt naast de reguliere begroting om de gevolgen van corona op te vangen. Er is dus geen reden om de reguliere begroting te vergroten. Toch stijgt volgens de eerste berekeningen de Nederlandse afdracht met 600 miljoen per jaar.

Is de minister-president het met mij eens dat dit ingaat tegen de motie Bisschop/Leijten? En dat er dus nog een groot deel van de begroting af moet?

Ten slotteAls de plannen van het herstelfonds doorgaan, gaan we veel landen met hoge schulden opzadelen. Terwijl veel zuidelijke landen al ongezonde overheidsfinanciën hadden, ook al voor de coronacrisis.

Is premier Rutte het met mij eens dat er veel meer gedaan moet worden, door de lidstaten, om de onderliggende, fundamentele problemen op te lossen? Hoe gaat dit herstelfonds, volgens de minister-president, ervoor zorgen dat alle lidstaten bij een volgende crisis, net als Nederland, op financieel gebeid gewoon hun eigen boontjes kunnen doppen? Zonder dat er een forse geldstroom van Noord naar Zuid nodig is? Is de premier met mij van mening dat er ingezet moet worden op structurele hervormingen van economieën en van overheidsfinanciën? Hoe ziet hij dit voor zich?

Graag een reactie. Dankuwel.

Wetsvoorstel winkeltijden teleurstellend

SGP SGP D66 Nederland 10-07-2020 00:00

In november 2018 nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan van SGP en D66 die bepaalde dat winkeliers niet meer verplicht mogen worden om op zondag open te zijn. Vandaag kwam de regering met een wetsvoorstel.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer reageert: ”Het wetsvoorstel van de regering is teleurstellend: te weinig en te laat. De breed gesteunde motie van SGP en D66 was duidelijk: in geen enkel geval zou een winkelier een boete moeten krijgen als hij zondags zijn winkel sluit. Ik roep de regering op om die motie alsnog uit te voeren!”

De SGP heeft al zeven jaar geleden aandacht gevraagd voor dit thema door de aangenomen motie van Holdijk en twee jaar geleden door de motie Stoffer/Verhoeven. De regering laat ook nu duidelijk zien geen oog te hebben voor de zwakke onderhandelingspositie van de winkelier die winkelruimte wil huren, waar ook de Raad van State aandacht voor vraagt in het advies over dit voorstel. Wij zullen ons bij de behandeling via amendementen inzetten voor betere waarborgen om winkeliers te beschermen. Niemand mag tegen zijn zin gedwongen worden om op zondag (of op andere momenten) zijn winkel open te hebben, wat zijn motief ervoor ook is.Coronahulp ontwikkelingslanden mager

SGP SGP Nederland 10-07-2020 00:00

In maart 2020 diende Kees van der Staaij een motie in om juist tijdens de coronacrisis niet te bezuinigen op hulp aan ontwikkelingslanden. Vandaag maakte het kabinet bekend 500 miljoen euro uit te trekken voor coronahulp aan ontwikkelingslanden.

Lees hier de reactie van SGP-Kamerlid Chris Stoffer: "De motie Van der Staaij vroeg erom onze verre naasten in ontwikkelingslanden niet te vergeten in tijden van corona. Het is goed dat de regering nu geld vrijmaakt voor de meest kwetsbare mensen op deze wereld."

"Maar," vervolgt hij, "het is nu wel zaak om erop te letten dat het geld effectief gebruikt gaat worden, de plannen daarvoor heb ik nog niet gezien en dat is de verkeerde volgorde: je moet wat ons betreft eerst plannen maken en dan bepalen hoeveel geld je uitgeeft. Daarnaast vind ik het bedrag van 500 miljoen mager en het wordt deels gefinancierd met geld wat we normaal gesproken pas in de toekomst zouden uitgeven: een sigaar uit eigen doos dus. Het kabinet schiet hiermee nu al een gat in de begroting van het volgende kabinet: dat is niet chique."

SGP mordicus tegen verlaging parkeertarieven Tesla-rijders

SGP SGP Nederland 08-07-2020 00:00

De regering heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend om gemeenten ruimte te geven om de parkeertarieven voor elektrische auto’s te verlagen of zelfs gratis te maken. De SGP is hier mordicus op tegen.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: ‘Het is aan alle kanten een slecht voorstel. Onderzoeken laten zien dat verlaging van de parkeertarieven maar een hele kleine stimulans is voor het kopen van een elektrische auto, laat staan dat het een bijdrage levert aan de lokale luchtkwaliteit. De Raad van State is dan ook uiterst kritisch over het plan van de D66-bewindslieden Van Veldhoven en Ollongren. Bovendien is een grote groep mensen gewoon niet in staat om een Tesla of een andere elektrische auto te kopen. Het eind van het liedje zal zijn dat voor hen de parkteertarieven omhoog gaan en zij het gelag moeten betalen, terwijl verschillende gezinnen al moeilijk rond kunnen komen. Het is oneerlijk en jaagt de tweedeling in de samenleving aan. Het ondermijnt ook het draagvlak voor verduurzaming!’Kamercommissie bewijst buitenlandse beïnvloeding moskeeën

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Vanuit het buitenland proberen islamitische organisaties en financiers Nederlandse moskeeën en moskeescholen te beïnvloeden. In ruil voor geldbedragen moeten imams en moslims in Nederland fundamentalistische politieke en religieuze ideeën verspreiden.

Dat concludeert de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) vandaag. Namens de SGP nam Kamerlid Chris Stoffer deel aan de commissie.

Het onderzoek vond plaats op voorstel van SGP en SP. Kees van der Staaij zei destijds: "Het is iets wat ons al jaren bezighoudt en waar we veel debatten over hebben gehad, maar waar moeilijk de vinger achter te krijgen is. We maken ons zorgen of beïnvloeding van moskeeën vanuit onvrije landen ook niet een ondermijnende werking heeft op onze democratie."

De SGP is blij dat het onderzoek inmiddels is afgerond en ziet het rapport als een goede basis om het debat hierover verder te voeren. De commissie heeft blootgelegd dat buitenlandse beïnvloeding plaatsheeft, hoe salafistische moslims in Nederland acteren en het onderstreept de noodzaak om maatregelen te treffen tegen de verspreiding van islamitisch fundamentalisme in ons land.

De SGP pleit voor een verbod op salafistische organisaties en herhaalt haar oproep om meer controle uit te voeren op informeel religieus onderwijs dat onze veiligheid ondermijnt. Verder wil de SGP dat de instanties die de buitenlandse beïnvloeding moeten tegengaan, meer bevoegdheden krijgen.

Dit zijn de grootste verkeersproblemen van Nederland

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Van de haakse bocht in de N57 tot knooppunt A1-A30. En van Zeeland tot Overijssel. Lees hier de spreektekst van Kamerlid Chris Stoffer voor het algemeen overleg in de Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De Mobiliteitsalliantie heeft een onderzoek gepresenteerd naar mobiliteit en corona. Enkele aanbevelingen zijn: doorpakken met het stimuleren van thuiswerken en het spreiden van het vervoer, het versnellen van investeringen in mobiliteitshubs en extra inzet op verkeersveiligheid, omdat meer mensen de fiets pakken. Drie zaken die ik de minister graag voor wil leggen. Hoe gaat zij dit oppakken?

N35 Het gaat niet goed op de N35. Op deze belangrijke hoofdader tussen Enschede en Zwolle moet je dwars door het dorp Mariënheem, acht keer in de remmen voor verkeerslichten en zie je dat automobilisten vanwege de drukte moeilijk de weg opkomen, met alle risico’s van dien. De verkeersintensiteit is vergelijkbaar met Rijks N-wegen die wel als autoweg zijn ingericht en voldoet niet aan de veiligheidseisen. De drukte neemt toe. Dat de regio staat te springen om aanpak van de N35 blijkt wel uit het feit dat ze zelf 120 miljoen euro eraan bij willen dragen en zelfs voor willen financieren. De Kamer heeft via verschillende moties gevraagd om de marsroute N35 met prioriteit op te pakken. De minister schuift het nog voor zich uit. Pak deze handschoen op en start op korte termijn een MIRT-verkenning. Dit mag niet geparkeerd worden tot de volgende verkiezingen!

Knooppunt HoevelakenDe SGP vraagt ook aandacht voor de moeizame gang van zaken bij de aanpak van knooppunt Hoevelaken, eentje uit de filetop-10. De files op het knooppunt drukken zwaar op de omgeving, onder meer door veel sluipverkeer. Waar blijft het Tracébesluit? Graag actie.

GorinchemOok de aanpak van de A27 Houten – Hooipolder sleept maar voort. Gorinchem loopt hier keihard tegenaan. Zonder nieuwe afslag geen nieuw regionaal bedrijventerrein. Kan de aanleg van het wegvak met deze afslag versneld worden?

Haakse bocht N57Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert: In de N57 bij Burg-Haamstede zit een haakse bocht waar automobilisten opeens op de rem moeten, van 100 naar 30 km/uur. Voor Tourrenners werd extra asfalt gelegd, maar onze automobilisten mochten daar geen gebruik van maken. Laat ook onze automobilisten doorrijden, zou ik zeggen.

InstandhoudingDe tekorten voor instandhouding van bestaande infrastructuur gaan de komende tien jaar fors oplopen. Een miljard euro per jaar extra voor instandhouding van het spoor betekent nogal wat. De minister laat het aan het volgende kabinet over om hier keuzes in te maken. Kan de minister alvast een duiding geven van wat dit betekent als je het bestaande totaalbudget zou handhaven? Ik wil in dit debat graag het belang van voldoende budget voor instandhouding benadrukken. Het mag niet in de verdrukking komen. Zorgt de minister voor voldoende capaciteit en budget voor Rijkswaterstaat om de grote opgaven aan te kunnen?

VrachtwagenheffingProvincies en gemeenten maken zich zorgen over de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen voor de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet. Als er serieuze knelpunten zijn, moet er snel geschakeld worden. Daar moeten niet een paar maanden overheen gaan, maar een paar weken. Zorgt de minister ook voor financiële ondersteuning als tijdelijke maatregelen genomen moeten worden?

De N3 bij Dordrecht valt er niet onder. Regio geeft aan dat de weg al heel druk is en ook gebruikt wordt voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Graag aandacht voor de gevolgen voor dit wegtraject. Is het niet mogelijk om te werken met een lijstje risicotrajecten die zo nodig in korte tijd onder het systeem van vrachtwagenheffing gebracht kunnen worden?

VerkeersveiligheidWaar blijft het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de toepassing van rijstrookscheiding op enkelbaans autowegen? Onder meer op de N36 gebeuren te vaak ongelukken, omdat zo’n middengeleider ontbreekt. Graag vaart maken en erin investeren.

MerwedebrugWe hebben eerder een punt gemaakt van de vervanging van de Merwedebrug. Er wordt aangekoerst op lagere bruggen. Dat moeten we echt niet willen. Als die brug veertig keer per week extra open moet om containerschepen door te laten, creëren we onze eigen fileproblemen op de drukke A27. Schep duidelijkheid en kies minimaal voor de huidige hoogte.

HartenkreetTot slot nog een hartenkreet. De minister gaat weer honderden miljoenen euro’s extra uittrekken voor de Zuidasdok. Ondertussen worden projecten in de randen van Nederland in de wachtstand gezet. En moeten Zeeuwse automobilisten nog steeds dokken voor een ritje door de Westerscheldetunnel. Het voelt krom. Vergeet Noord-Nederland, de Achterhoek en Zeeland niet!

Buitenlandse beïnvloeding moskeeën bewezen

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Vanuit het buitenland proberen islamitische organisaties en financiers Nederlandse moskeeën en moskeescholen te beïnvloeden. In ruil voor geldbedragen moeten imams en moslims in Nederland fundamentalistische politieke en religieuze ideeën verspreiden.

Dat concludeert de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) vandaag. Namens de SGP nam Kamerlid Chris Stoffer deel aan de commissie.

Het onderzoek vond plaats op voorstel van SGP en SP. Kees van der Staaij zei destijds: "Het is iets wat ons al jaren bezighoudt en waar we veel debatten over hebben gehad, maar waar moeilijk de vinger achter te krijgen is. We maken ons zorgen of beïnvloeding van moskeeën vanuit onvrije landen ook niet een ondermijnende werking heeft op onze democratie."

De SGP is blij dat het onderzoek inmiddels is afgerond en ziet het rapport als een goede basis om het debat hierover verder te voeren. De commissie heeft blootgelegd dat buitenlandse beïnvloeding plaatsheeft, hoe salafistische moslims in Nederland acteren en het onderstreept de noodzaak om maatregelen te treffen tegen de verspreiding van islamitisch fundamentalisme in ons land.

De SGP pleit voor een verbod op salafistische organisaties en herhaalt haar oproep om meer controle uit te voeren op informeel religieus onderwijs dat onze veiligheid ondermijnt. Verder wil de SGP dat de instanties die de buitenlandse beïnvloeding moeten tegengaan, meer bevoegdheden krijgen.

Corona en hulp wereldwijd

SGP SGP CDA Nederland 15-06-2020 00:00

De coronacrisis lijkt in Europa over haar piek heen, maar in veel landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is de ziekte juist in opkomst. Vaak zijn het landen waar de gezondheidszorg stukken minder is dan in Nederland, en de meeste mensen die er wonen veel armer. Reden voor de SGP om ervoor te pleiten dat onze ontwikkelingsuitgaven juist nu worden ingezet om de gevolgen van ‘corona’ op te vangen.

Dat is wat de SGP inbracht in het overleg vandaag met minister Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Het onderwerp was ‘Nederland en de wereldwijde bestrijding van COVD-19’. Chris Stoffer citeerde daarbij uit Jacobus 2, “Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ‘Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd,’ en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?” Daden tellen, niet woorden.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een adviescommissie voor de regering en staat onder leiding van CDA-coryfee en oud-topman van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. Die raad adviseert het kabinet om 1 miljard euro van het budget voor ontwikkelingssamenwerking vrij te maken voor de aanpak van corona. De SGP zou graag zien dat dat inderdaad de richtlijn zou zijn, mede omdat dit in lijn is met een motie-Van der Staaij waarin eveneens wordt opgeroepen tot corona-steun aan de bevolking van ontwikkelingslanden.  

Als het aan de SGP ligt zal bij die hulp gelet worden op een paar dingen. Allereerst dat erop wordt gelet dat bedrijven hun maatschappelijke taak verstaan. Ten tweede dat vooral gekeken wordt naar de voedsel- en waterzekerheid, omdat daar schreeuwend gebrek aan is. En tenslotte pleitte Chris Stoffer voor vele samenwerking van de overheid met organisaties die ter plekke heel veel deskundigheid en ervaring hebben opgebouwd. Dat is de beste garantie dat het extra geld ook op de juiste plek terecht komt.