Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

38 documenten

Stemming VN riekt naar witteboorden-antisemitisme

SGP SGP CDA Nederland 25-07-2019 00:00

Met behulp van landen als Iran, Saoedi-Arabië, Jemen en Pakistan beschuldigt de VN Israël van het schenden van vrouwenrechten. Ook Nederland stemde met die veroordeling in. Volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer maakt de VN zich steeds ongeloofwaardiger. Hij stelt  samen met andere partijen schriftelijke vragen.

In 2017 nam de Tweede Kamer nog een motie aan van Van der Staaij die de regering verzocht om actief stelling te nemen tegen eenzijdige VN-resoluties tegen Israël (motie Van der Staaij c.s., Kamerstuk 34 775 nr. 44). Deze week stelde de Economische en Sociale Raad van de VN dat Israël het enige land ter wereld is dat de rechten van vrouwen zou schenden.

“Hiermee maakt de VN zich steeds ongeloofwaardiger,” reageert Stoffer, “dit wordt keer op keer erger. Als je serieus genomen wilt worden, moet je alle schijn van partijdigheid vermijden en stoppen met dit soort eenzijdige veroordelingen van Israël. Juist landen als Iran, Saoedi-Arabië, Jemen en Pakistan hebben geen beste naam als het gaat om bescherming van rechten van vrouwen. Maar de VN gaat gewoon door met het veroordelen van Israël. Dit riekt naar witteboorden-antisemitisme. Nota bene met steun van Nederland.”

Het Kamerlid van de SGP dient daarom samen met andere partijen een reeks kritische vragen in bij minister Blok. Stoffer: “De regering handelt niet in lijn met de wens van de Tweede Kamer en de motie Van der Staaij c.s. We willen graag dat ze daar tekst en uitleg over geeft.”

Vragen van de leden Omtzigt, Stoffer, Voordewind, Koopmans, De Roon en Baudet aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitvoering van de motie-Van der Staaij over eenzijdige resoluties bij de VN:1. Kunt u bevestigen dat Nederland voor de resolutie “Situation of and assistance to Palestinian women” gestemd heeft in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties ?2. Is er behalve deze veroordeling van Israel, nog enig ander land veroordeeld tijdens deze sessie voor het schenden van vrouwenrechten? 3. Kunt u aangeven hoeveel resoluties in de VN Mensenrechtenraad en in de Economische en Sociale Raad Israël veroordelen (in de afgelopen vijftien jaar) en hoeveel resoluties de vijf meest bekritiseerde landen veroordelen? 4. Hoe vaak is bijvoorbeeld de situatie van vrouwen in Saoedi-Arabië, waar vrouwen zonder hun ‘male guardian’ helemaal niets mogen, op de agenda geplaatst en hoe vaak is dat land veroordeeld?5. Acht u dit proportioneel?6. Hoe heeft de regering elk van de twee punten van de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. (34775, nr. 44) uitgevoerd in de VN-organen waarin Nederland vertegenwoordigd is die de regering in 2017 opriep om: (1) in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en,(2) zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen, Kunt u bij beide agendapunten voorbeelden geven?

SGP: Minister moet lek in RDW-gegevens direct dichten

SGP SGP Nederland 23-07-2019 00:00

Wil je het adres weten van die ene asociale bestuurder, om hem nog even flink de waarheid te zeggen? Dat kan. Uit onderzoek van RTL blijkt dat er een lek zit bij de RDW. SGP-Kamerlid Stoffer stelt daarom schriftelijke vragen en wil dat de ministers Van Nieuwenhuizen (I&W) en Dekker (Rechtsbescherming) het lek direct dichten.

Voor een bedrag dat varieert tussen de 50 en de 150 euro, kun je volgens RTL het adres en soms zelfs het telefoonnummer bij ieder willekeurig kenteken te weten komen. De RDW beheert ongeveer 14 miljoen Nederlandse kentekens die aan bedrijven, personen en adressen zijn gekoppeld. Blijkbaar verkopen medewerkers van RDW of van andere instanties die toegang hebben tot het kentekenregister, de informatie door aan derden.

“Dit is een enorme inbreuk op onze privacy,” zegt Chris Stoffer, “je kunt hiermee natrekken wie er gisteren allemaal bij je buren op visite waren, maar je kunt ook na een verkeersruzie met een honkbalknuppel achteraf bij iemand thuis je verhaal halen. Heel gevaarlijk.”

Het SGP-Kamerlid wijst erop dat de RDW een overheidsorganisatie is en dat de overheid de privacy van haar burgers moet waarborgen. “Terwijl bedrijven en burgers zich in allerlei bochten wringen om zich aan de AVG-wetgeving te houden, verkopen medewerkers van de RDW of andere instanties blijkbaar onze gegevens aan Jan en alleman. Dat is onacceptabel. Ik wil dat de verantwoordelijke ministers krachtig optreden.”

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Rechtsbescherming:1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat vertrouwelijke persoonsgegevens uit het kentekenregister illegaal verhandeld worden?2. Hoe waardeert u het feit dat dit heeft kunnen gebeuren ondanks de aanscherping van de privacyregels?3. Kunt u een volledige lijst geven van instanties en personen die toegang hebben tot deze persoonsgegevens?4. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?5. Wat gaat u doen om na trekken hoe dit kon gebeuren? 6. Wat gaat u in overleg met de Rijksdienst voor Wegverkeer en betrokken instanties en personen doen om te voorkomen dat dit blijft gebeuren? Betrekt u daarbij alle betrokken instanties en personen?

 

SGP’ers Chris Stoffer en Roelof ...

SGP SGP Nederland 10-07-2019 14:18

SGP’ers Chris Stoffer en Roelof Bisschop zijn deze week in Israël. De enorme kwaliteit van de Israëlische precisielandbouw is opvallend: dronewaarneming, voeding, water enzovoorts... 🇮🇱 #israel #israël #landbouw #voordeboer #innovatie #drones #water

Klimaat is niet maakbaar, maar wel een Bijbelse opdracht

SGP SGP Nederland 03-07-2019 00:00

De Tweede Kamer debatteert over het klimaatakkoord. SGP'er Chris Stoffer benadrukt dat we de 49 procent CO2-reductie in 2030 uit de klimaatwet niet heilig moeten verklaren. "De wereld is niet maakbaar." Tegelijkertijd benadrukt hij dat het goed is om maatregelen te nemen om de schepping te bewaren. "Dat is een Bijbelse opdracht."

Lees hieronder zijn volledige spreektekst:

Vanmorgen fietste ik nog even met de mountainbike door de Veluwse natuur. Prachtig. Het onderstreepte voor mij opnieuw dat het belangrijk is om onze verantwoordelijkheid te nemen voor het beschermen van Gods schepping. Goed dat er een maatregelenpakket ligt en dat de handen uit de mouwen kunnen. De SGP heeft destijds tegen de Klimaatwet gestemd. Dat was niet omdat ik de realiteit van een opwarmende aarde ontken, maar omdat ik realistisch wil zijn als het gaat om de uitvoering van maatregelen om daar wat aan te doen. Diezelfde reserves heb ik als ik het voorliggende klimaatakkoord op me in laat werken. Het kabinet juicht over het halen van 49 procent CO2-reductie in 2030 en zegt tegelijkertijd tegen burgers: wij regelen het, gaat u maar rustig slapen. Het is op zich te prijzen dat we stappen gaan zetten, maar tegelijk zó prijzig dat je je moet afvragen of het wel haalbaar en betaalbaar is. Mensen maken zich grote zorgen. Moeten ze een nieuwe hypotheek af gaan sluiten vanwege het klimaatakkoord? Velen hebben nu al moeite om elke maand rond te komen.Ik constateer dat er nog veel, heel veel, moet gebeuren. En dat het ongekend complex is. 49% reductie haal je misschien als je over de pijngrenzen van de samenleving heengaat. Richting 2030 200.000 woningen per jaar aardgasvrij? Vanmiddag presenteerde het Economisch Instituut voor de Bouw een vernietigend rapport over dit optimisme . De grote vraag is nu: waar kiest het kabinet voor? Ik zie twee opties.

Je kiest voor een transitie waarbij 49 procent CO2-reductie de heilige graal is waar alles voor moet wijken, met dwangbevelen voor gemeenten. Of je kiest voor een transitie waarin hard gewerkt wordt, maar waarbij wel rekening gehouden wordt met haalbaarheid en betaalbaarheid en waarbij de 49 procent CO2-reductie niet heilig wordt verklaard.

De SGP kiest voor het laatste. Maar laat ik ook helder zijn: het is goed dat er maatregelen worden genomen. We geven onze euro’s liever uit aan een Hollandse installateur dan aan een oliesjeik in Saoedi-Arabië. Het is, na lang praten over streefdoelen, hoog tijd om echt aan de slag te gaan. Het klimaat is niet maakbaar, maar er ligt wel een Bijbelse opdracht.Dinsdag was ik bij een energie-avond van SGP-raadsleden. Veel raadsleden willen daarmee de slag of ze zijn al bezig. Maar ik hoorde ook zorgen. De Regionale Energiestrategie en het warmtetransitieplan moeten in kort tijdsbestek worden opgesteld. Hoe kan een gemeente in zo’n korte tijd voor draagvlak voor zulke ingrijpende plannen zorgen ? Veel cruciale randvoorwaarden, zoals gebouwgebonden financiering, zijn wel aangekondigd, maar nog niet geregeld. Gemeenten hebben ook echt meer budget nodig. Ze krijgen de komende drie jaar slechts 150.000 euro per gemeente per jaar. In kleine gemeenten is er vaak minder dan één fte beschikbaar voor deze grote transitie, dat moet echt anders. Raadsleden uit gemeenten in dunbevolkte gebieden waar een warmtenet niet mogelijk is, zetten grote vraagtekens bij de financiering. Stel gemeenten in staat hun rol te pakken, zonder een van bovenaf afgedwongen tijdpad. Veel burgers willen zelf een bijdrage leveren. Er zijn 500 lokale energiecoöperaties. Duizenden Nederlanders maken gebruik van de salderingsregeling of willen isoleren. Deze initiatieven zijn van groot belang voor het slagen van de energietransitie, alleen al voor het draagvlak. Terwijl in Drenthe wordt geprotesteerd tegen grote windmolenparken, zijn er ook dorpen met een eigen windmolen, die dus zelf bepalen waar, hoe hoog én wie het geld krijgt. Geef deze energie-initiatieven en burgers ruim baan. Ik heb het gevoel dat nog steeds teveel naar de grote jongens gekeken wordt. Zo zijn we blij met het Warmtefonds, maar het is nog niet de isolatieknaller waar we op hopen. Ik blijf me zorgen maken over de betrouwbaarheid van het energiesysteem. Zon en wind zijn belangrijk, maar hoe houden we voldoende regelbaar vermogen, zodat we in 2030 niet zonder stroom zitten op een windstille en donkere dag? Waar blijft de systeemanalyse en de stresstest? Investeer meer in alternatieve energiebronnen, zoals getijdenenergie, aquathermie en thorium.En wat betekenen de plannen voor de bakker op de hoek? De SGP heeft gevraagd de gevolgen voor verschillende MKB-bedrijven door te rekenen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Ik ontvang deze doorrekening graag voor Prinsjesdag.De SGP heeft meer plussen en minnen. Ik noem nu nog twee concrete kansen die het kabinet laat liggen. Waarom is de verdubbeling van de vliegbelasting geschrapt? De opbrengst zou mooi geïnvesteerd kunnen worden in de energietransitie.De levensmiddelenindustrie geeft aan dat de uitbreiding van de SDE++ voor de industrie beperkt wordt tot technieken waar vooral de zware industrie wat aan heeft. SuikerUnie en andere bedrijven staan met lege handen. Laat ook deze bedrijven aanhaken.Kortom: het is goed dat we aan de slag gaan, maar ik heb zorgen over het totaalpakket en de uitvoering ervan. Laten we oppassen onszelf te vergalopperen, bijvoorbeeld door gemeenten op te zadelen met een tijdspad dat zij onmogelijk kunnen halen. Niet angst moet onze raadgever zijn, maar de opdracht de aarde te bebouwen en te bewaren. In de geruststellende wetenschap dat het uiteindelijk niet van al ónze inspanningen afhangt, maar van de Opdrachtgever Zelf: onze Schepper.

SGP: klimaatakkoord te eenzijdig

SGP SGP Nederland 28-06-2019 00:00

Vandaag is het definitieve klimaatakkoord gepresenteerd. SGP-Kamerlid Chris Stoffer zegt in een eerste reactie dat het goed is dat er maatregelen worden genomen voor het klimaat.

Wel vindt de SGP’er de plannen te eenzijdig gericht op zon- en windenergie. “Wat betekent dat in combinatie met alle andere wensen voor het energiesysteem? Daar is nauwelijks naar gekeken. Er is meer nodig voor een betrouwbare energievoorziening in de toekomst. Opties als getijdenenergie, thorium en aquathermie zijn nauwelijks meegenomen. Dat is een gemiste kans!”

De SGP vindt het jammer dat de vliegbelasting een schijntje blijft in vergelijking met de autobelastingen. De opbrengst van een vliegtaks zou volgens Stoffer juist mooi besteed kunnen worden om te investeren in energiebesparing voor burgers. Een ander punt van zorg van de partij gaat over de positie van MKB-bedrijven. “Wat betekenen deze plannen voor de bakker op de hoek, kan hij dit wel bekostigen?”, vraagt Stoffer zich af. Eerder vroeg de SGP minister Wiebes om de gevolgen voor verschillende MKB-bedrijven door te rekenen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.

“Het kabinet juicht over het behalen van 49 procent CO2 reductie in 2030 en doet alsof ze dat wel even regelt voor de burger. Dat klinkt en dat is te mooi om waar te zijn. Die opgave is enorm, laten we dat niet vergeten,” zegt Stoffer die overigens wel blij is dat er nu eindelijk een akkoord met maatregelen ligt: “We geven onze euro’s uiteindelijk liever uit aan een Hollandse installateur dan aan een oliesjeik in Saoedi-Arabië. Het is, na lang praten over ambities en streefpercentages, nu eindelijk tijd om aan de slag te gaan. Daarbij past het besef dat het klimaat niet maakbaar is, maar er ligt wel een Bijbelse opdracht om de schepping te bewaren.”

Pluspunten- De opbrengst van de CO2-heffing voor de industrie wordt teruggesluisd.- Benzinerijders die geen elektrische auto kunnen betalen, krijgen niet langer het deksel op de neus.- De belastingvrije voet voor energiekosten wordt verhoogd.

Minpunten- Te eenzijdige focus op zon- en windenergie, waardoor de betrouwbaarheid van de energievoorziening in het geding komt.- Een doorlichting van de gevolgen van alle maatregelen bij elkaar voor het hele energiesysteem ontbreekt.- Gewone burgers en ondernemers worden onvoldoende gestimuleerd om zelf te investeren in energiebesparing en oplopende gaskosten te ontlopen. - Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het MKB.- De vliegbelasting wordt niet verdubbeld. - Er is onvoldoende aandacht voor het probleem dat van gemeenten veel wordt verwacht, terwijl ze niet de middelen hebben om dat waar te maken. Ze hebben hun handen vol aan onder meer de jeugdzorg.

Team Chris Stoffer ging vanmiddag ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 14:40

Team Chris Stoffer ging vanmiddag dwars door de modder om de strijd te steunen van International Justice Mission tegen slavernij! #mudraise #team #teampower Foto’s: Rick van de Waerdt

Team SGP staat klaar met Chris ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 08:47

Team SGP staat klaar met Chris Stoffer om door de modder te gaan. Ze strijden tegen seksueel misbruik van kinderen. Veel succes! 💪 #mudraise International Justice Mission

Pensioenakkoord prima, maar geef ZZP'ers meer vrijheid

SGP SGP Nederland 19-06-2019 00:00

Pluspunten:- Mensen met lagere inkomens (vaak zware beroepen) krijgen geen hoge belastingheffing als zij eerder willen stoppen met werken (op voorstel van Chris Stoffer).- De AOW-leeftijd stijgt minder hard. - Het korten van pensioenen is voor veel mensen van de baan.

Minpunt:- In het pensioenakkoord zit een verplichting voor alle ZZP’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Veel ZZP’ers kunnen en willen dat gewoon zelf regelen. Die vrijheid moeten ze wat de SGP betreft gewoon houden.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer kan zich in grote lijnen wel vinden in het pensioenakkoord, maar is wel kritisch op de verplichtingen voor ZZP'ers. Lees hieronder zijn bijdrage aan het debat in de Tweede Kamer.

"Eindelijk, daar is het dan. Een pensioenakkoord. Dat zal de minister vast gedacht hebben toen er eindelijk een principe akkoord op tafel lag. Na jaren onderhandelen en polderen ligt er een akkoord. Ik zie een tevreden minister. En dat is voor een deel ook wel terecht. Er staan namelijk hele mooie en goede zaken in het akkoord. Punten waardoor velen er echt op vooruit gaan, en ook punten die een stuk onzekerheid bij veel mensen wegneemt. Maar, enige nuance is wel op z’n plaats. Kort na het verschijnen van het akkoord kwam naar buiten dat de rekenrente verlaagd wordt. De angst voor velen is mede daardoor dat er volgend jaar toch kortingen op hun pensioen komen. Ik roep de minister op ook hier oog voor te hebben.Het principe akkoord bevat heel veel afzonderlijke onderwerpen. Daar hopen we in de komende maanden nog apart over te spreken. Op sommige onderdelen zelfs op heel korte termijn... Twee onderwerpen wil ik er nu uitlichten. Dat is namelijk de regeling die getroffen is voor zware beroepen en de mogelijke toekomstige verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.RVU-heffing/zware beroepenEen aantal maanden geleden hadden we een AO over Pensioenonderwerpen. Ook toen ging het over de zware beroepen en over de groep lage inkomens die vaak deze zware beroepen uitvoeren. Ik heb destijds aan de minister gevraagd of hij mogelijkheden zag om voor deze groep tot een bepaald bedrag een veel lagere RVU-heffing op te leggen. Ik ben op mijn wenken bediend. Sterker nog, er komt geen lagere RVU-heffing voor deze groep, maar tot een uitkeringsbedrag van ongeveer 19.000 euro komt er een volledige vrijstelling van de RVU-heffing. De SGP is erg blij dat dit punt ook in het akkoord gekomen is. Dit biedt echt mogelijkheden voor zware beroepen om eerder te stoppen met werken. Maar ik las ook dat het kabinet deze regeling vanaf 2021 voor een periode van vijf jaar wil inzetten. Zijn we dan na vijf jaar gewoon weer terug bij af, vraag ik aan de minister? Is de intentie van de minister om na vijf jaar deze regeling weer stop te zetten? Als dat zo is, lijkt het nu allemaal heel mooi, maar heeft het eigenlijk weinig betekenis. Graag een reactie.Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ersDan het tweede punt, de verplichte AOV voor ZZP’ers. Laat ik voorop stellen dat de groep ZZP’ers enorm divers is. Er is een groep die een laag inkomen heeft en op dit moment geen AOV verzekering heeft. Bij arbeidsongeschiktheid kan dit al snel tot een inkomensdaling leiden met alle gevolgen van dien. Maar er is ook een grote groep die, wanneer ze arbeidsongeschikt raken, veel minder problemen ervaren. Zij hebben bijvoorbeeld eigen vermogen opgebouwd voor het geval dat het misgaat. Of nemen deel aan een Broodfonds. Zo zijn er nog meer mogelijkheden voor een zzp’er om zich in te dekken voor arbeidsongeschiktheid. De maatregel die nu in het akkoord genoemd wordt gaan hier bijna geheel aan voorbij. Alle ZZP’ers, en dus ook alle soorten ZZP’ers, moeten verplicht een aov afsluiten.

Gelukkig is er nog één uitweg. Dat is namelijk als er sprake is van beter passende arrangementen, zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector gangbaar is. Kan de minister toelichten wat dit concreet inhoudt? Is een broodfonds een beter passend arrangement? Is voldoende eigen vermogen om arbeidsongeschiktheid op te vangen een beter arrangement? Graag een reactie.

De SGP is groot voorstander van het vrije ondernemerschap van ZZP’ers. Dat ondernemerschap wordt door de maatregel uit het akkoord sterk ingeperkt. Ik roep de minister op om bij de uitwerking hier nadrukkelijk oog voor te hebben. Ik wil ook graag de groep gemoedsbezwaarden noemen. Komt er voor deze groep een ontheffing van de verzekeringsplicht?

Uit de samenleving krijg ik berichten dat dit akkoord voor eenverdieners negatief uitpakt. Kan de minister hier op reageren? Klopt het dat eenverdieners door dit akkoord benadeeld worden?

Heel veel punten uit het akkoord zijn nog onduidelijk en zullen in de komende tijd nog uitgewerkt moeten worden. Toch zijn we blij dat er nu een akkoord ligt wat een groot stuk onzekerheid bij veel mensen weg neemt. We zien uit naar de verdere uitwerking van alle plannen uit het akkoord.

SGP: oudere automobilist niet in de kou laten staan

SGP SGP Nederland 19-06-2019 00:00

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt het onacceptabel dat ouderen zonder rijbewijs komen te zitten, omdat het CBR de aanvragen voor verlenging niet op tijd afhandelt. Hij wil dat de minister heel snel ingrijpt. Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

Het gaat niet goed bij het CBR. Naast de grote problemen bij de medische beoordelingen, rijzen ook de ICT-kosten de pan uit. Het zijn tekenen aan de wand. De Galan-onderzoekers schrijven veelzeggend: ‘Gebrek aan executiekracht zit in de genen van de organisatie en is mede de oorzaak van de situatie waarin het CBR zich bevindt’ Het mag niet zo zijn dat hierdoor maar de hand opgehouden wordt dan wel dat tarieven omhoog gaan. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de genen van het CBR weer op orde komen?RijbewijzenDe minister lijkt eindelijk oog te hebben voor de grote problemen van mensen met een, buiten hun schuld, verlopen rijbewijs. Het is onacceptabel dat deze mensen nog steeds in de kou staan. Goed dat de minister 75-plussers een jaar respijt wil geven. Frustrerend dat ze hier zo lang op moesten wachten.Ik heb wel een paar brandende vragen: Waarom moet aanpassing van het Reglement rijbewijzen 6 tot 9 maanden duren? Onlangs werd nog een wetsvoorstel in een paar weken tijd door beide Kamers gejast. Gaat de minister het wijzigingsvoorstel in ieder geval direct in procedure brengen, zodat het van kracht kan worden zodra de seinen op groen staan? Wanneer kan de minister duidelijkheid verschaffen over wanneer de verlenging in werking treedt? Kan de 75-plusser bij wie het rijbewijs in augustus verloopt ervan uitgaan dat het dan geregeld is? Kan het CBR zo voldoende capaciteit vrijspelen om ook de jongere die wacht op een medische beoordeling op tijd te helpen?Het CBR handelt alles volgtijdiglijk af. Kunnen aanvragers vaker zelf ingeschakeld worden? Mensen zien vaak al wel aankomen welke keuringen nodig zijn. Zou het makkelijker gemaakt kunnen worden om testen te laten doen zonder te wachten op een verwijzing, zodat een paar processtappen overgeslagen kunnen worden ?ICTDe kosten van het ICT-project Rijkgeschiktheid aan het Stuur zijn in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Van 7 naar 34 miljoen euro, of mogelijks zelfs 50 miljoen euro. Hoe is het mogelijk? De minister schreef een uitgebreide procesbrief. De Kamer zou vanaf 2017 jaarlijks geïnformeerd zijn over het kostenverloop. Inderdaad, maar wel met vermelding van een initiële raming van 23 miljoen euro. Die was in werkelijkheid drie keer zo laag. Het duurde ook even voordat ik de cijfers gevonden had. Is de minister bereid de kostenontwikkeling van alle ICT-projecten van I&W ook te rapporteren in de begroting en het jaarverslag?De brief geeft de indruk van ‘ik stond erbij en ik keek ernaar’. Kijkt en denkt het ministerie ook mee onder de motorkap? Ik krijg de indruk dat ICT-experts van het CBR liever voor een ander, minder complex plaform hadden gekozen, maar dat dit van hogerhand is afgewezen. Binnen de Rijksoverheid wordt het platform verder alleen gebruikt door de Belastingdienst, waarbij de Galan-onderzoekers fijntjes opmerken dat die organisatie vele malen groter is dan het CBR. Had de directie van het CBR oogkleppen op? Hoe groot is het risico dat zich in het vervolgtraject nog allerlei uitvoeringsproblemen voor gaan doen? Houdt de minister voldoende voeling?

SGP: Geen eurofiele Commissievoorzitter

SGP SGP Nederland 18-06-2019 00:00

“De SGP wil dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie geen eurofiel is zoals Juncker was. De nieuwe Commissievoorzitter moet er oog voor hebben dat de Europese lidstaten heel verschillend zijn en dat veel burgers hun bekomst hebben van nóg meer Europese machtsuitbreiding.”

Dat vindt SGP-kamerlid Chris Stoffer. Hij zei dat in de Tweede Kamer bij het debat over de Europese top die donderdag en vrijdag in Brussel wordt gehouden, onder andere over de nieuwe voorzitter. Om zijn woorden te onderstrepen diende Stoffer een motie in. Daarin wordt premier Rutte opgeroepen om namens Nederland bij het vaststellen van de geschiktheid van de nieuwe voorzitter uitdrukkelijk mee te nemen dat betrokkene ervan doordrongen moet zijn dat de EU geen eenheidsworst is.

Een andere motie van de SGP gaat over een mogelijk ‘schokfonds’ dat de euro in de lucht moet houden bij crises. Stoffer: “De SGP ziet niets in zo’n schokfonds, zeker niet als niet van tevoren duidelijk wordt vastgelegd hoe en wanneer het geld uit dat fonds doorgesluisd wordt naar landen die de financiële spelregels met voeten treden. Mijn motie spreekt uit dat de SGP niets voelt voor zo’n financieel avontuur.”

Motie voorzitter Europese CommissieDe Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat momenteel onderhandeld wordt over het nieuwe voorzitterschap van de Europese Commissie;verzoekt de regering, bij het vaststellen van de geschiktheid van een kandidaat-voorzitter te betrekken dat deze oog heeft voor de verscheidenheid tussen lidstaten en voor de zorgen van Europese burgers over onnodige bemoeienis van ‘Brussel’;en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Motie ‘schokfonds’/BICCDe Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Eurogroep gevraagd is de kenmerken van een begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) uit te werken;constaterende, dat het Nederlandse kabinet mogelijk meerwaarde in het instrument ziet indien het geen expliciete stabilisatiedoelstelling krijgt, financiering binnen het MFK plaatsvindt, en toegang tot het instrument aan strikte voorwaarden gebonden is;overwegende, dat het BICC uiteindelijk een budgettaire stabilisatiefunctie kan vervullen, terwijl onduidelijk is of de voorwaarden voor toegang tot het instrument voldoende strikt zijn;overwegende, dat het CPB zo’n schokfonds niet noodzakelijk acht voor het voortbestaan van de euro;verzoekt de regering, onder de huidige omstandigheden niet in te stemmen met het BICC;en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Motie voorzitter EC