Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht inzichtelijk

2 documenten

PvdA maakt zich sterk voor toekomstige huisvesting sociale organisaties Gaslaan

PvdA PvdA Stichtse Vecht 10-03-2018 13:30

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft eind december 2017 raadsvragen gesteld over de huisvesting van diverse sociale organisaties aan de Gaslaan in Maarssen. Het onderwerp is op verzoek van de PvdA ook besproken in de raadscommissie Sociaal Domein (januari 2018).

Op de Gaslaan 14-18 in Maarssen zijn veel organisaties in het sociaal domein gehuisvest, waaronder Kwadraad, Thuiszorgteams, Buurtzorg Jong, Jeugdgezondheidszorg. Zij zullen het pand moeten verlaten in verband met nieuwbouwplannen rondom het Harmonieplein.

Uit de antwoorden op onze raadsvragen blijkt dat de organisaties uitstel van verhuizing hebben gekregen tot 1 oktober 2018. Op 1 juli 2018 krijgen zij te horen of ze al dan niet nog verder uitstel kunnen krijgen tot 1 januari 2019.

Verder geeft het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) aan dat er met de sociale organisaties contactmomenten zijn geweest om naar alternatieve huisvesting te zoeken en dat die alternatieve huisvesting beschikbaar is. De PvdA Stichtse Vecht heeft begrepen dat verschil van mening is over de geschiktheid van de genoemde locaties. Alle of een groot deel van de organisaties hebben daarom nog geen alternatieve huisvesting weten te vinden. Daarnaast zien zij groot voordeel in gezamenlijke huisvesting.

PvdA-raadslid Els Swerts: “Als we dit onderwerp vooruitschuiven naar de eerstvolgende commissievergadering, dan zijn we te laat. De eerstvolgende commissievergadering is mogelijk pas in mei. De organisaties moeten nu al actie kunnen ondernemen als ze echt op 1 oktober 2018 uit hun pand moeten.”

Dit was voor de PvdA-fractie reden om hierover in de raadsvergadering van 6 maart jl. de volgende mondelinge vragen te stellen aan het College van B&W:

1)    Is het College van B&W bereid om met de eigenaar van de Gaslaan in overleg te gaan om aan de organisaties, niet pas op 1 juli maar al op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te geven of men uitstel van verhuizing kan krijgen tot 1 januari 2019?

2)    Is het College van B&W bereid opnieuw met de organisaties in overleg te gaan om te kijken naar een gezamenlijke toekomstige huisvesting?

3)    Kan het College van B&W via een raadsinformatiebrief de raad voor medio april in kennis stellen van de resultaten van de acties en de concrete mogelijkheden om alle of een deel van de organisaties opnieuw gezamenlijk te huisvesten?

Het College van B&W bij monde van wethouder Jacqueline Koops liet de PvdA weten dat zij aan alle drie de verzoeken van de PvdA tegemoet kan komen.

Wat de resultaten zullen zijn, moeten we afwachten.

Het bericht PvdA maakt zich sterk voor toekomstige huisvesting sociale organisaties Gaslaan verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

PvdA pleit voor behoud locatie Gaslaan 14-18 voor sociale organisaties.

PvdA PvdA Stichtse Vecht 21-01-2018 21:01

https://stichtsevecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/234/2018/01/180101-PvdA-art-41-vragen-Huisvesting-Kwadraad.pdf

 

Op de Gaslaan 14-18 in Maarssen zijn veel organisaties in het sociaal domein gehuisvest, waaronder Kwadraad, Thuiszorgteams, Buurtzorg Jong, Jeugdgezondheidszorg end. Zij werken daar nauw met elkaar samen. Na de vele re-organisaties die plaatsvonden vanaf 2015 is deze plek inmiddels bekend en ook door de centrale ligging in Maarssen-dorp goed toegankelijk voor inwoners.

Helaas dreigen de organisaties op dit adres het pad te moeten verlaten. Het pand kwam in handen van een andere eigenaar en vóór 1 juni 2018 moeten de organisaties andere huisvesting hebben. Doodzonde, vanwege de onderlinge samenwerking die in de loop van de tijd tot stand is gekomen. Doodzonde ook vanwege de extra kosten die nieuwe huisvesting voor zowel de organisaties zelf als de gemeente met zich meebrengt.

Wanneer kunnen inwoners van Stichtse Vecht rekenen op stabiliteit in het Sociaal Domein, na de bezuiningen en de transities die moesten plaatsvinden vanaf 2015?

De PvdA Stichtse Vecht vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om de organisaties in het huidige pand te laten blijven. Daarom heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college om inzicht te krijgen in het probleem en de acties die de gemeente heeft ondernomen om de organisaties in het pand te houden. Ook heeft de PvdA het college opgeroepen om alles op alles te zijn om de organisaties alsnog in het pand gehuisvest te laten. Ook is dit onderwerp, op verzoek van de PvdA, besproken in de commissievergadering Sociaal Domein van 9 januari jongstleden. Tijdens deze commissievergadering werd ingesproken door de gezamenlijke organisaties die gehuisvest zijn op het pand Gaslaan 14-18, die allen van mening zijn dat gezamenlijke huisvesting in Maarssen-dorp belangrijk is voor de inwoners. In de commissievergadering gaf het college te kennen dat zij, behoudens de Jeugdgezondheidszorg, geen formele verplichting heeft om voor huisvesting te zorgen voor organisaties in het Sociaal Domein. De PvdA is van mening dat het college meer kan doen en moet doen dan het formele minimale. Kaders en uitgangspunten van het Sociaal Domein zijn ook continuering van de zorg, bereikbaarheid, samenwerking, gebiedsgericht werken en betaalbaarheid van de zorg. Wanneer de betreffende organisaties allen zelfstandig op andere plekken eigen huisvesting moeten zoeken, lopen dit soort doelen gevaar.

Snel hopen we antwoorden te krijgen van het college op onze schriftelijke vragen, zodat we daarna eventuele vervolgstappen kunnen zetten. Wat ons betreft moet er alles aan gedaan worden om de organisaties gezamenlijk gehuisvest te houden op de gaslaan.

 

Het bericht PvdA pleit voor behoud locatie Gaslaan 14-18 voor sociale organisaties. verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.