Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

5 documenten

Schriftelijke vragen aan de raad over Bed,bad en Brood

VVD VVD CDA Partij voor de Vrijheid Groningen 30-07-2019 09:18

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO                                                                                                                                                                                                                                          

Groningen, 24 juli 2019

Betreft: vragen over het gebrek aan grip op de “Bed, bad en Brood” opvang

 

Geacht College,

In bijgevoegd bericht, dat verscheen in het Dagblad van het Noorden op 14 juli, hebben wij gelezen dat de gemeente Groningen te weinig grip heeft op de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde “Bed, bad en brood opvang”, sinds april dit jaar “LVV”.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college.

Volgens het artikel heeft de stichting Inlia jarenlang slecht inzicht gegeven in de achtergronden van de circa 300 uitgeprocedeerde asielzoekers die de stichting opvangt. Dit blijkt uit bronnen bij de gemeente.

1.       Was het college hiervan op de hoogte?

2.       Zo ja, wat heeft het college daarop ondernomen?

3.       Zo nee, hoe duidt het college het dit wel bij de media belandt en niet bij het college?

 

Aan ons is steeds meegedeeld (onder andere na schriftelijke vragen van CDA, Stadspartij en VVD) dat de informatie op persoonsniveau niet gedeeld kon worden met de raad uit privacy overwegingen, nu blijkt dat deze informatie bij de gemeente nooit beschikbaar was.

4.       Klopt het dat het college informatie bij Inlia heeft opgevraagd, maar niet heeft gekregen?

Zo ja, over welke jaren gaat dit en welke informatie wilde het college hebben?

Waarom heeft het college niet met de raad gedeeld dat de gemeente ook zelf nooit de gevraagde informatie van Inlia heeft gekregen?

Is het college het met ons eens dat de gemeente moet weten wie er in de gemeente verblijft?

Kan het college aangeven vanaf wanneer wel volledig duidelijk is wie er in onze gemeente verblijft?

 

Sinds het begin van de opvang hebben wij gevraagd om meer informatie over de mensen die gebruik maken van de BBB. Zo wilden wij weten of er geen mensen onterecht opgevangen worden die, aangezien zij uitgeprocedeerd zijn, Nederland zouden moeten verlaten en de reden waarom zij niet terecht konden bij de dienst terugkeer en vertrek.  In het artikel staat “uitgeprocedeerde asielzoekers worden nauwelijks uitgezet”.

9.       Klopt dat, en zo ja, bent u het met ons eens dat dat ongewenst is?

10.   Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

 

Volgens het artikel verbleven er dit voorjaar 32 personen in de opvang die een veiligheidsrisico vormden.  Eén van de argumenten voor het in stand houden van de bed, bad en brood opvang was juist dat dat de veiligheid ten goede zou komen. Die twee feiten lijken met elkaar in strijd te zijn.

11.   Hoe beoordeelt het college dit?

12.   Wanneer wist het college dat er personen in de opvang verblijven die een veiligheidsrisico vormen?

13.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat de risico’s acceptabel zijn en dat er geen gevaar optreedt voor inwoners van de gemeente of andere bewoners in de opvang?

14.   Heeft het college de indruk dat Inlia bovenop het veiligheidsprobleem zit?

 

 

In het artikel staat dat er zo’n 60 personen buiten de opvang wonen, waarvan volgens bronnen zo’n 10% een (licht) criminele achtergrond heeft, waar nauwelijks zicht op is.       

15.   Klopt dat? En zo ja, is het college het met ons eens dat dit een ongewenste situatie is?

16.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat deze mensen niet in criminaliteit vervallen, zodat de veiligheid gewaarborgd is?

 

 

 

 

Hoogachtend,

E. Akkerman                      A.Sijbolts                             R. Bolle                 T. van Kesteren VVD                                       Stadspartij                          CDA                       PVV

 

Bron: https://www.dvhn.nl/groningen/Te-weinig-grip-op-bed-bad-broodbewoners-in-Groningen-door-gebrek-aan-informatie-24642414.html

Schriftelijke vragen over Bed, Bad en Brood

VVD VVD CDA Partij voor de Vrijheid Groningen 24-07-2019 09:18

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/36199/schriftelijke-vragen-over-bed-bad-en-brood

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO                                                                                                                                        

Groningen, 24 juli 2019

Betreft: vragen over het gebrek aan grip op de “Bed, bad en Brood” opvang 

Geacht College,

In bijgevoegd bericht, dat verscheen in het Dagblad van het Noorden op 14 juli, hebben wij gelezen dat de gemeente Groningen te weinig grip heeft op de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde “Bed, bad en brood opvang”, sinds april dit jaar “LVV”.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college.

Volgens het artikel heeft de stichting Inlia jarenlang slecht inzicht gegeven in de achtergronden van de circa 300 uitgeprocedeerde asielzoekers die de stichting opvangt. Dit blijkt uit bronnen bij de gemeente.

1.       Was het college hiervan op de hoogte?

2.       Zo ja, wat heeft het college daarop ondernomen?

3.       Zo nee, hoe duidt het college het dit wel bij de media belandt en niet bij het college?

 

Aan ons is steeds meegedeeld (onder andere na schriftelijke vragen van CDA, Stadspartij en VVD) dat de informatie op persoonsniveau niet gedeeld kon worden met de raad uit privacy overwegingen, nu blijkt dat deze informatie bij de gemeente nooit beschikbaar was.

4.       Klopt het dat het college informatie bij Inlia heeft opgevraagd, maar niet heeft gekregen?

Zo ja, over welke jaren gaat dit en welke informatie wilde het college hebben?

Waarom heeft het college niet met de raad gedeeld dat de gemeente ook zelf nooit de gevraagde informatie van Inlia heeft gekregen?

Is het college het met ons eens dat de gemeente moet weten wie er in de gemeente verblijft?

Kan het college aangeven vanaf wanneer wel volledig duidelijk is wie er in onze gemeente verblijft?

 

Sinds het begin van de opvang hebben wij gevraagd om meer informatie over de mensen die gebruik maken van de BBB. Zo wilden wij weten of er geen mensen onterecht opgevangen worden die, aangezien zij uitgeprocedeerd zijn, Nederland zouden moeten verlaten en de reden waarom zij niet terecht konden bij de dienst terugkeer en vertrek.  In het artikel staat “uitgeprocedeerde asielzoekers worden nauwelijks uitgezet”.

9.       Klopt dat, en zo ja, bent u het met ons eens dat dat ongewenst is?

10.   Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

 

Volgens het artikel verbleven er dit voorjaar 32 personen in de opvang die een veiligheidsrisico vormden.  Eén van de argumenten voor het in stand houden van de bed, bad en brood opvang was juist dat dat de veiligheid ten goede zou komen. Die twee feiten lijken met elkaar in strijd te zijn.

11.   Hoe beoordeelt het college dit?

12.   Wanneer wist het college dat er personen in de opvang verblijven die een veiligheidsrisico vormen?

13.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat de risico’s acceptabel zijn en dat er geen gevaar optreedt voor inwoners van de gemeente of andere bewoners in de opvang?

14.   Heeft het college de indruk dat Inlia bovenop het veiligheidsprobleem zit?

 

In het artikel staat dat er zo’n 60 personen buiten de opvang wonen, waarvan volgens bronnen zo’n 10% een (licht) criminele achtergrond heeft, waar nauwelijks zicht op is.       

15.   Klopt dat? En zo ja, is het college het met ons eens dat dit een ongewenste situatie is?

16.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat deze mensen niet in criminaliteit vervallen, zodat de veiligheid gewaarborgd is?

Hoogachtend,

E. Akkerman                      A.Sijbolts                             R. Bolle                 T. van Kesteren VVD                                       Stadspartij                          CDA                       PVV

 

Bron: https://www.dvhn.nl/groningen/Te-weinig-grip-op-bed-bad-broodbewoners-in-Groningen-door-gebrek-aan-informatie-24642414.html

VVD loopt mee met wijkagent binnenstad

VVD VVD Groningen 13-10-2018 23:26

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/32073/vvd-loopt-mee-met-wijkagent-binnenstad

In het kader van de week van de veiligheid hebben Gemeenteraadslid Elisabeth Akkerman en kandidaatsraadsid Esther Hessels meegelopen met wijkagent van de binnenstad. Zij is al jaren agent in de binnenstad en weet goed welke problemen er spelen. In haar functie heeft ze veel contact met buurtbewoners en ondernemers, zo heeft ze inmiddels een goed netwerk opgebouwd.

 

Waar er voorheen veel overlast was van drugsdealers en -verslaafden in het A-kwartier, heeft zich dit na het verdwijnen van de prostitutie daar verplaatst naar de Folkingestraat en Nieuwstad. In dit gebied zijn ook mensen aanwezig die structureel veel overlast veroorzaken, maar geen strafbare dingen doen waar ze voor vast kunnen worden gezet. Het is lastig hiermee om te gaan, er mist nog een goede aanpak voor. Een ander probleem dat steeds terugkomt is dat aanwezigheid van de politie op één plek ertoe leidt dat overlastgevers een paar straten verder gaan. Het blijft uiteindelijk enigszins een kat-en-muisspel. Esther en Elisabeth trekken de conclusie dat het cameratoezicht dat er in dit gebied eerder was, zeker een toegevoegde waarde had bij het aanpakken van al deze zaken. Zowel in de preventie als bij de opsporing. De wijkagenten doen in elk geval hun best om de binnenstad veilig en beheersbaar te houden en het is erg belangrijk dat dit gebeurt. Goed dus om daar in deze week van de veiligheid bij stil te staan. 

Wet Taaleis laat iedereen meewerken en meedoen!

VVD VVD Groningen 07-02-2018 07:19

Beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal voor het vinden van werk en om te participeren in de samenleving. Helaas wordt in Groningen verplichte basiskennis van de Nederlandse taal, conform de Wet Taaleis, slechts gevraagd van de groep bijstandsgerechtigden met een grote kans op werk. De VVD stelt daarom schriftelijke vragen. Ruim twee jaar geleden trad de Wet Taaleis in werking. Gemeenten zijn nu verplicht om van bijstandsgerechtigden te vragen om het basisniveau van de Nederlandse taal te beheersen. Een bijstandsgerechtigde moet dus kunnen aantonen dat hij de Nederlandse taal voldoende te beheerst. Dat kan door aan te tonen dat er acht jaar Nederlandstalig onderwijs is gevolgd, een inburgeringsexamen is behaald of een ander document waaruit blijkt dat hij of zij de Nederlandse taal beheerst.Met de uitvoering van deze wet wordt er ingezet op het vergroten van de kansen op werk van bijstandsgerechtigden. Wanneer iemand niet voldoet aan de taaleis en zich onvoldoende inspant dit te verbeteren, kan er (tijdelijk) gekort worden op de bijstand. In Groningen wordt de Wet Taaleis, door het verkleinen van de doelgroep tot reële kanshebbers op de arbeidsmarkt, ten dele uitgevoerd. Wat de VVD betreft moet er aandacht zijn voor álle bijstandsgerechtigden in het zoeken naar werk door ook van hen te vragen om aan de taaleis te voldoen. Voor de VVD is het beheersen van de Nederlandse taal voorwaardenscheppend in het vinden van werk en bij participatie. Het beheersen van de taal maakt juist van meer mensen reële kanshebbers op de arbeidsmarkt.Elisabeth Akkerman (VVD): “De wet wordt nu niet toegepast als de kans op werk klein is, maar het mooie van de wet is nou juist dat het die kans vergroot.

Het Dagblad van het Noorden pikte het signaal van de VVD op. Lees via deze link het gehele artikel dat verscheen aan de hand van de schriftelijke vragen (bijlage): "VVD Stad eist naleving Wet Taaleis voor bijstand"

De Groninger VVD-fractie kiest Jasper Honkoop als fractievoorzitter

VVD VVD Groningen 05-11-2017 04:09

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/24913/de-groninger-vvd-fractie-kiest-jasper-honkoop-als-fractievoorzitter

De fractie van de VVD Groningen heeft deze week besloten dat Jasper Honkoop de nieuwe fractievoorzitter wordt na het vertrek van Sabine Koebrugge. Op dit moment is Sabine nog formeel fractievoorzitter. Vanwege haar nieuwe functie als politiek assistent van Barbara Visser kan ze echter niet meer aan de slag voor de Groninger fractie. Wanneer Sabine haar functie formeel neerlegt zal de eerste opvolger, Elisabeth Akkerman, de gemeenteraadsfractie versterken. 

Hoewel Jasper inmiddels een bekende is in de Groninger politiek en de VVD in het bijzonder, geef ik toch een korte introductie van zijn persoon en loopbaan. Jasper Honkoop is 35 jaar, geboren in het Westland en werkzaam als bedrijfsstrateeg bij Gasterra. Tijdens zijn studies geschiedenis en internationale betrekkingen was hij politiek actief bij de JOVD waar hij uiteindelijk vice-voorzitter werd van het Hoofdbestuur.

Na zijn studie was Honkoop onder meer persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Atzo Nicolaï. In 2011 verhuisde Jasper naar Groningen en werd direct actief binnen de VVD. Honkoop werd als nieuwkomer meteen nummer 3 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen (na Joost van Keulen en Sabine Koebrugge) en trad na de verkiezingen van 2014 toe tot de Groninger gemeenteraad. In de fractie was hij woordvoerder ‘werk en inkomen’ en ‘onderwijs en welzijn’.