Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

44 documenten

Kabinet moet jonge gezinnen meer zekerheid geven

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-07-2020 20:54

Door Eppo Bruins op 30 juli 2020 om 22:50

Kabinet moet jonge gezinnen meer zekerheid geven

„Ja we hebben een kinderwens, maar eerst nog ...” En vul het dan maar in. Het kunnen persoonlijke wensen zijn en dat is ieders vrijheid. Het wordt echter een maatschappelijk probleem als veel stellen de zin afmaken met „... eerst nog een betaalbare woning vinden”, „... eerst nog een baan met meer zekerheid”, „... eerst nog de studieschuld aflossen.”

Dan doen we als maatschappij iets niet goed. Het is onze gezamenlijke opdracht om jonge mensen de vrijheid en ruimte te geven om die keuze te maken als dat ze gegeven is. Het gezin is de plek, de kleinste eenheid, waar je aandacht en geborgenheid vindt. Voor een bloeiende start van gezinnen - en daarmee voor kinderen - moet er een aantal dingen fors op de schop in ons land.

Allereerst die schulden. De ChristenUnie was, is en blijft tegen het leenstelsel waarmee het vorige kabinet iedere student met een nog grotere schuld heeft opgezadeld aan het begin van zijn of haar werkzame leven. Het werpt een drempel op om ontspannen te studeren of om de studie te kiezen die bij je past. Het veroorzaakt stress en prestatiedruk. Boven alles versterkt het een leencultuur. Het reduceert mensen tot calculerende wezens die moeten ‘investeren in zichzelf’.

Een tweede punt is de woningmarkt. Die is ontoegankelijk geworden voor jonge mensen. Wie nu een woning heeft, profiteert mee van de waardestijging. Voor een starter is wonen echter een nachtmerrie. Huren zijn te hoog en een huis kopen zonder eigen vermogen is haast onmogelijk. Wij pleiten er voor dat starters worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting op een manier die de koopprijs niet verder opdrijft. Om jonge gezinnen te helpen moet de woningmarkt weer veranderen in echte volkshuisvesting.

Het derde en minstens zo fundamentele punt is dat veel jonge mensen hun kinderwens uitstellen door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze week bleek uit CBS onderzoek dat vrouwen met een flexibel en dus onzeker arbeidscontract minder vaak kinderen krijgen dan vrouwen met een vast contract. Logisch! Een vrouw die in een onzekere situatie zit, aarzelt of dat wel het goede moment is om een kindje te krijgen. Ook een onzeker contract van de partner en andere aspecten spelen hier een rol. Maar duidelijk is dat de hyperflexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot onvrijwillig uitstel van keuzes en wensen.

De grootste en mooiste verantwoordelijkheid die een mens aan kan gaan, vraagt om stabiliteit en zekerheid. Een gezonde schuldenlast, een toegankelijke woningmarkt en een evenwichtige arbeidsmarkt zijn voorwaarden waar iedere generatie recht op heeft. De ChristenUnie zet zich daarvoor in en wil dat dit kabinet die handschoen nog oppakt omwille van de jonge gezinnen. Het is onze taak om jonge mensen de mogelijkheid te geven een goede start te maken in het werkzame leven. Want bloeiende gezinnen zijn in het belang van ons allemaal.

Dit opiniestuk verscheen eerder vandaag op RD.nl

Naar een duurzame arbeidsmarkt

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 20-07-2020 15:48

Door Eppo Bruins, Peter Ester op 20 juli 2020 om 17:46

In de afgelopen maanden heeft het kabinet vele miljarden vrij gemaakt om bedrijven noodsteun te bieden in deze barre coronatijden. Met deze steun geven we werkgevers, werknemers en zzp’ers een beetje lucht. Wij zijn blij dat Nederland in de afgelopen jaren dusdanige buffers heeft aangelegd, dat we ons deze miljardeninjectie kunnen veroorloven. De Jozef-economie, zo blijkt maar weer, is geen speeltje van zuinige economen van calvinistische snit, maar een effectieve strategie om ons te wapenen tegen slechte tijden. Het aanleggen van solide buffers is geen financieel leerstuk van economische watjes, maar getuigt van realiteitszin en het leren van eerdere crises.

Het kabinet heeft met deze enorme bazooka van tientallen miljarden de noodsteun voor bedrijven en hun werknemers gelanceerd. Voor baan- en inkomensbehoud. Er komt echter een moment waarop we de overstap moeten maken van generieke ondersteuningsmaatregelen naar gericht maatwerk. Nu redden we het nog met massale loonsteun, maar die kunnen we niet eindeloos verlengen. De zakken van het kabinet zijn weliswaar diep, maar niet onbeperkt. Noodsteun is bedoeld voor de korte termijn, maar is op deze schaal onhoudbaar op de langere termijn.

Wij pleiten voor een tweesporenbeleid waarin algemene, betrekkelijk ongedifferentieerde tijdelijke steunmaatregelen vergezeld gaan van structurele hervorming van onze arbeidsmarkt. We hebben een fundamentele reset nodig om onze arbeidsmarkt te ontdoen van doorgeschoten flexibilisering en globalisering. Een arbeidsmarkt die wat ons betreft inclusief is, die kwetsbare groepen werknemers en werkzoekenden recht doet, die zich geïnspireerd weet door het Rijnlandse sociale model, en duurzame arbeidsparticipatie bevordert. Gelukkig liggen de nodige plannen op de plank: het  arbeidsmarktadvies van de Commissie Borstlap, maar ook het recente pensioenakkoord. En eerder: de wet Arbeidsmarkt in balans en de plannen rond zzp’ers.

Wij willen een paar gedachten meegeven over de noodzaak en richting van deze structurele reset. Wij maken ons allereerst grote zorgen over de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen werknemers. Zij worden als eerste het slachtoffer van deze ingrijpende crisis. Zij lopen verhoogde risico’s om hun baan te verliezen; hun baankansen staan op de tocht. De doorgeschoten flexibilisering van economie en arbeidsmarkt verzwakt de positie van flexwerkers, van jongeren, van mindergekwalificeerde zzp’ers, van arbeidsgehandicapten, van mensen met minder baankansen, van Wajongers, juist in een tijd dat allerlei beschermingsconstructies zwaar op de proef worden gesteld. We hebben binnen de polder voor groepen kwetsbare werkzoekenden zoals personen met een arbeidsbeperking, meerjarige afspraken gemaakt over het aantal nieuw te realiseren banen. Deze afspraken staan door de coronacrisis zwaar onder druk. Ook de vorige crisis raakte mensen met een beperking volop. We mogen de quota-afspraken voor de groep arbeidsbeperkten niet laten verslappen. We moeten voorkomen dat grote groepen mensen met een arbeidsbeperking op de reservebank terechtkomen. Het kabinet moet hier zeer alert zijn.

De beste bescherming van werknemers, zo luidt ons pleidooi, tegen een crisis is het op orde hebben en houden van kerncompetenties en beroepsvaardigheden. Een beroepsbevolking die wendbaar en weerbaar is, is beter toegerust om een crisis te overleven, om omslagen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. De opgaaf voor modern arbeidsmarktbeleid is een beroepsbevolking die getraind is in de juiste arbeidsmarkt-skills, beschikt over relevante arbeidservaring en scholingsbereid is. Een beroepsbevolking, kortom, die veerkrachtig is. Dat maakt dat we werkzoekenden en werknemers kunnen geleiden van krimp- naar groeisectoren, van overschot- naar tekortsectoren. Het onderwijs, en zeker het beroepsonderwijs, heeft hier een belangrijke taak. Leven lang leren moet in daden worden omgezet.

We moeten ervoor zorgen dat de ontwikkeling van werkzoekenden, schoolverlaters, maar ook mensen met een baan, niet stilvalt. Permanente ontwikkeling is het credo van activerend arbeidsmarktbeleid. Duurzame arbeidsparticipatie is hier de sleutelterm. Dat gaat op voor alle geledingen van de arbeidsmarkt, van hoog tot laag en van praktisch tot theoretisch opgeleid. Voor jongeren moet gelden dat leer-werkcombinaties tijdens de crisis hun band met de arbeidsmarkt in stand houden en afglijden voorkomen.

Wij pleiten ervoor om in de aanloop naar Prinsjesdag dit gedachtengoed rond een wend- en weerbare beroepsbevolking een extra impuls te geven. Ook financieel. De sociale partners zouden de beschikbare O&O-fondsen versneld kunnen ontsluiten en ontschotten om een paar stevige stappen in dit dossier te maken. De SER kan hier een bemiddelende rol spelen. Duurzame arbeidsparticipatie, een veerkrachtige beroepsbevolking en de competenties en vaardigheden die daar bij horen, zijn de beste strijdmiddelen tegen een crisis op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor werknemers maar ook voor zzp’ers. We moeten dit voortvarend en offensief aanpakken zodat Nederland ditmaal echt sterker uit de crisis komt en beter is voorbereid op een volgende noodsituatie.

Eppo Bruins is lid van de Tweede Kamer en Peter Ester is lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie

Erkenning voor sociale ondernemingen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 10-07-2020 15:18

Door Eppo Bruins op 10 juli 2020 om 17:00

Erkenning voor sociale ondernemingen

In de afgelopen maanden sprak ik in de Tweede Kamer vaak over de economie. In tijden waarin de overheid ongekende economische steun geeft, is het belangrijk om te beseffen wat voor economie we eigenlijk voorstaan. Wat voor bedrijven willen we in dit land? Voor de ChristenUnie zijn dit ondernemingen die niet alleen gaan voor winst op de korte termijn, maar langdurige positieve maatschappelijke impact maken. Sociale ondernemingen zijn daar een fantastisch voorbeeld van. Daarom ben ik blij dat in de kabinetsplannen van vandaag die wettelijk worden erkend.

Sociale ondernemers zetten in hun bedrijfsmodel de maatschappelijke missie voorop. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. Ze zijn koplopers op het gebied van duurzaamheid. Of ze strijden tegen uitbuiting. Denk bijvoorbeeld aan organisaties zoals Tony Chocolonely, Fairphone, of Happy Tosti. Deze ondernemingen verdienen in onze samenleving alle ruimte.

Helaas zijn er belemmeringen. Zo is het kiezen van een rechtsvorm voor deze ondernemers ingewikkeld: als een ondernemer kiest voor een stichting, is het lastig om geld te lenen voor zijn investering. Als BV moet de ondernemer elke keer bij een bank uitleggen dat ze bij het bedrijf ‘sociaal’ zijn, en dus op een andere manier kijken naar winst en rendement.

Om dat te veranderen kwam ik in 2018, met steun van Social Enterprise NL (de koepel van sociale ondernemingen), met een plan. Ik wil dat ondernemers zich wettelijk kunnen registreren als sociale (of: maatschappelijke) onderneming. Ik vind dat er heldere criteria moeten komen waar deze ondernemingen dan aan voldoen. Daarmee zorgen we voor wettelijke erkenning voor deze ondernemingen die maatschappelijke impact aantoonbaar als belangrijkste doel hebben.

Vandaag presenteert het kabinet haar voorstel voor maatschappelijke ondernemingen. Ik zie in dat voorstel veel van mijn plan terug. Ondernemers krijgen straks de mogelijkheid om te kiezen voor een maatschappelijke BV. Er komen duidelijke eisen waar zo’n BV aan moet voldoen. Zo is het voor iedereen duidelijk dat deze bedrijven van waarde zijn voor mens, milieu en maatschappij. En lossen we belemmeringen op.

Ik vind dat we deze maatschappelijke ondernemingen verder moeten gaan versterken. De overheid kan bijvoorbeeld sociaal ondernemers fiscaal voordeel geven of bij specifieke aanbestedingen de voorkeur geven aan een maatschappelijke onderneming.

Sociaal ondernemers hebben immers aandacht voor wat echt telt: ze dragen zorg voor de schepping, ze dragen bij een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ze gaan uitbuiting tegen. Deze ondernemers verdienen ruim baan. Het kabinetsvoorstel van vandaag is een heel mooie stap vooruit!

Vrijheid voor ondernemers

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 09-07-2020 16:14

Door Eppo Bruins op 9 juli 2020 om 17:58

Al jarenlang is het de ChristenUnie een doorn in het oog dat sommige winkeliers gedwongen worden op zondag open te gaan als ze dat zelf niet willen. Met een wetswijziging die vandaag naar de Tweede Kamer gaat, krijgen ondernemers weer de vrijheid terug om daar zelf keuzes in te maken. We hebben hier vaak op aangedrongen.

Veel gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren helaas de keuze gemaakt om mee te gaan in de 24-uurs economie van altijd maar doorgaan, werken, winkelen en het wegduwen van momenten van rust.

Maar veel mensen willen daar helemaal niet in meegaan. Ook kleine ondernemers hebben recht om tenminste een dag in de week voorrang te geven aan wat echt telt: momenten van rust, bezinning, tijd voor elkaar, familie, kerkgang.

Met deze nieuwe wet kunnen ondernemers niet langer eenzijdig gedwongen worden altijd maar open te zijn. Dat geeft meer ruimte en vrijheid voor ondernemers en hun gezinnen. Eindelijk!

Reactie op evaluatie leenstelsel

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 03-07-2020 14:35

Door Eppo Bruins op 3 juli 2020 om 16:23

De ChristenUnie heeft zich altijd verzet tegen het leenstelsel en zich ingezet voor een basisbeurs. Het evaluatierapport van het leenstelsel, dat vandaag is gepubliceerd, bevestigt ons in die inzet. Deze laat namelijk zien dat het gemiddelde leenbedrag fors is gestegen en de doorstroom van mbo naar hbo verder is gedaald.

De evaluatie laat ook zien dat mensen met een middeninkomen een groot deel van dat inkomen kwijt zijn aan de kosten van het studeren. Dat zorgt voor een grote last voor gezinnen. Voor een eenverdiener met meerdere studerende kinderen is het bijna onmogelijk om je kinderen schuldenvrij hun studie door te laten komen.

Jongeren hebben al een heel lastige positie op de arbeidsmarkt én de woningmarkt. Door het leenstelsel moeten ze daarnaast met een zware studieschuld aan hun werkzame leven beginnen. De ChristenUnie wil de volgende generatie niet opzadelen met meer schulden. Deze evaluatie laat duidelijk zien: de basisbeurs moet terugkeren. En daar blijft de ChristenUnie voor gaan.

Reactie op Nederlands steunpakket KLM

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 26-06-2020 07:19

Door Webredactie op 26 juni 2020 om 09:10

Lees voor

Reactie op Nederlands steunpakket KLM

Vandaag maakte het kabinet meer bekend over de invulling van en voorwaarden aan het Nederlandse steunpakket aan KLM.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Het is goed dat het kabinet de werknemers van KLM en het bedrijf niet laat vallen, maar ik ben vooral tevreden dat dit gebeurt onder voorwaarde dat KLM de omslag maakt naar minder overlast, minder vervuiling en lagere topbeloningen. De ChristenUnie steunt de voorwaarden die het kabinet stelt aan de leningen en garanties voor KLM. Minder nachtvluchten, geen bonussen en dividend en belangrijk nieuws is dat Nederland de garantie heeft gekregen dat KLM op Schiphol blijft - iets wat sinds de fusie met AirFrance onzeker was. De Nederlandse staat krijgt hiermee weer meer controle over de toekomst van KLM.

De ChristenUnie wil een schonere luchtvaart die dienstbaar is aan mensen. De stappen die nu gezet gaan worden, dragen daar aan bij.”

Armoede mogen we nooit normaal vinden

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 18-06-2020 20:50

Door Eppo Bruins op 18 juni 2020 om 22:28

Armoede mogen we nooit normaal vinden

Nog altijd gaan er in Nederland kinderen zonder warme maaltijd naar bed. Nog steeds gaan er kinderen met kapotte schoenen naar school, omdat er geen geld is voor nieuwe. En sporten is voor duizenden kinderen geen vanzelfsprekendheid, omdat hun ouders het lidmaatschap van de sportclub niet kunnen betalen. Nederland is één van de rijkste landen van Europa, en toch zijn er nog steeds mensen die niet rond kunnen komen. Zelfs als ze een baan hebben. Dat mogen we nooit normaal gaan vinden.

Vandaag kwamen de planbureaus met zorgwekkend nieuws. Als we niks doen, zo concluderen de planbureaus, neemt het aantal mensen in armoede alleen nog maar toe. Hierbij zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet eens meegenomen, terwijl we nu al weten dat deze crisis voor meer baanverlies, armoede en schulden zal zorgen. Voor de ChristenUnie is het glashelder: armoede is verschrikkelijk en we moeten er alles aan doen om het uit te bannen.

De planbureaus wijzen op een kabinetsbesluit uit 2011, waardoor de hoogte van de bijstandsuitkering achterblijft. De ChristenUnie heeft in de afgelopen jaren voor verzachting van deze maatregel kunnen zorgen, maar dit blijft een groot aandachtspunt waar we ook in de komende formatie goed naar moeten kijken. Gelukkig is er deze kabinetsperiode op andere vlakken al veel gebeurd om armoede te bestrijden, bijvoorbeeld door een forse verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

We zijn er nog lang niet. Als ChristenUnie blijven we knokken voor mensen in armoede. In dit kabinet en daarna. Vandaag kwam ik bijvoorbeeld samen met het CDA met het plan om meer geld beschikbaar te stellen voor de voedselbanken. Voor veel mensen die met moeite kunnen rondkomen is de voedselbank cruciaal. Daarom is extra financiering hard nodig. Ik ben blij met alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, maar laten we ook hier stellen: het is schrijnend dat in een rijk land als Nederland de voedselbank nodig is.

Flexwerkers en zzp-ers moeten in dit land meer zekerheid krijgen. Gezinnen met één kostwinner moeten weer gewoon kunnen rondkomen. Want niet kunnen rondkomen is al erg genoeg. Maar niet kunnen rondkomen als je werkt is schandalig.

Kortom, we blijven ons inzetten voor structurele verandering, zodat niemand in Nederland bang hoeft te zijn om ’s avonds geen bord met warm eten te hebben. Armoede in Nederland mogen we nooit normaal gaan vinden.

Een dienstbare luchtvaart

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-06-2020 15:05

Door Eppo Bruins op 10 juni 2020 om 07:00

Het was heel onwerkelijk. Waar normaal gesproken elke dag duizenden vliegtuigen witte strepen aan de hemel achterlieten, was de lucht nu helderblauw. De vliegtuigen die zich dagelijks, vol met duizenden vakantiegangers, zakenmensen en andere reizigers een weg door ons luchtruim baanden, stonden nu aan de grond. De normaal gesproken volle vertrekhallen in de luchthavens waren nu leeg. Aan de groei leek geen einde te komen. En opeens stond de luchtvaart stil, waren mensen thuis en vroeg het kabinet om na te denken over het ‘nieuwe normaal’.

Morele vragen

In andere tijden sprak ik vaak in de Tweede Kamer over de luchtvaart. Over de rol van luchtvaart voor de economie, over verduurzaming, over geluidsoverlast. Vaak zijn dat technische discussies over regels, technologie, aanvliegroutes en geluidsnormen.

Tegelijkertijd ligt onder al die discussies, hoe technisch ook, ook een morele vraag. Wat is goede luchtvaart? Wat draagt bij aan het goede leven en wat niet meer? Waar ligt de grens tussen de zegen van mobiliteit en de vloek van overlast en schade aan de schepping? Het antwoord op die vragen bepaalt in grote mate hoe we ook veel praktischere vragen uiteindelijk van een antwoord voorzien. Hoe kijken we naar groei van de luchtvaartsector? Hoe gaan we om met geluidshinder en CO2-uitstoot? Vertrouwen we op technologische oplossingen om de negatieve gevolgen van de luchtvaart te compenseren, of moeten we ook onszelf begrenzen? Wat is de rol van de overheid hierin?

Het zijn, kortom, morele vragen en antwoorden die bepalen hoe we in de Tweede Kamer uiteindelijk praten over luchtvaart en wat we daarmee willen. Om die reden werd er in november 2018 door het ChristenUnie congres gevraagd om een algemene visie op de luchtvaart vanuit christelijk-sociaal perspectief. Nu, anderhalf jaar later en in een heel andere tijd dan we toen konden bedenken, ligt die visie er.

Nieuwe normaal

En ik ben blij dat deze visie er juist nú ligt. Aanstaande zaterdag, bij de online partijbijeenkomst, wordt de visie in ontvangst genomen door het partijbestuur van de ChristenUnie en vervolgens meegenomen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma.

Dat is belangrijk. Juist in deze rare tijd, waarin de meeste vliegtuigen aan de grond staan, vormt deze visie inspiratie om ons te bezinnen op de toekomst. Wat is voor ons het ‘nieuwe normaal’ van de luchtvaart? Hoe maken we de luchtvaart dienstbaar aan de samenleving en beperken we de impact op de schepping?

Het is duidelijk dat het nog jaren zal duren voordat de luchtvaart op haar oude niveau is als vóór de crisis. Schiphol is leeg, onze nationale luchtvaartmaatschappij wordt in haar voortbestaan bedreigd. Waar we eerder spraken over het openen van een ‘overloopluchthaven’ in Lelystad, lukt het Schiphol zelf niet eens om haar ‘slots’ (ruimte voor vluchten) vol te krijgen. De discussie daarover is daarmee ineens in een heel ander licht komen te staan. De reden daarvoor is simpel: een overloopluchthaven bestaat alleen als er sprake is van schaarse ruimte op Schiphol – nu die schaarste er niet is, wordt niet aan een belangrijke voorwaarde voor de airport voldaan.

Maar voor de ChristenUnie is het belangrijk dat we in tussentijd niet stilzitten. Juist niet! Laten we een goed gesprek voeren. Een goed gesprek over niet zomaar teruggaan naar de ongebreidelde groei van hiervoor. Over een luchtvaart die bijdraagt aan het welzijn van de samenleving, nu en in de toekomst.

De nieuwe luchtvaartvisie van de ChristenUnie geeft een aantal voorzetten voor dat goede gesprek. Groei is geen natuurwet, de overheid hoort gezonde grenzen te stellen. Eérst verminderen van uitstoot en hinder, voordat we kunnen spreken over groei. De rekening voor milieuschade van de luchtvaart niet zomaar afschuiven richting de toekomst, maar nú in rekening brengen voor wie die schade toebrengt. Stuk voor stuk wijze adviezen uit de nieuwe luchtvaartvisie.

De coronacrisis zal ontegenzeggelijk impact hebben op de toekomst van de luchtvaart. Samen hebben we de kans om te bepalen hoe die toekomst eruit ziet. Hoe we het ‘nieuwe normaal’ in de luchtvaart graag willen zien. Met belangrijke morele vragen in ons achterhoofd en een prachtige nieuwe luchtvaartvisie in de hand.

De wet die uit de tas van de koning werd gegrist was de doodsteek voor veel christelijke scholen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 05-06-2020 08:25

Door Eppo Bruins op 5 juni 2020 om 10:22

De wet die uit de tas van de koning werd gegrist was de doodsteek voor veel christelijke scholen

Haast geruisloos nam de Eerste Kamer vorige week de wet “Meer ruimte voor nieuwe scholen” aan. Deze wet is een voorbeeld van politiek van de lange adem. Vier jaar in dit geval. En met succes: de wet zorgt ervoor dat de komende tientallen jaren het bestaansrecht van kleine christelijke scholen wordt gewaarborgd. Een mooi resultaat, zeker omdat de situatie er vier jaar geleden nog heel anders voor stond.

We gaan terug naar 2016. Kabinet-Rutte II zit in zijn laatste jaar en de toenmalig staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker presenteert een nieuw wetsvoorstel. Het moet met die wet makkelijker worden voor ouders om scholen te stichten die zich niet bij een bestaande (levensbeschouwelijke) richting willen aansluiten. Het probleem is echter dat de overheid ook geen rekening meer houdt met de rechten en voordelen die komen met de bestaande richting van de scholen.

Dat is een ramp voor een groot deel van het christelijk onderwijs, zeker in (krimp)regio’s waar het aantal leerlingen terugloopt - en dat is in bijna heel Nederland. Veel kleine scholen mogen namelijk blijven bestaan omdat ze de ‘laatste school van een richting’ zijn. Als het begrip ‘richting’ in de nieuwe wet wordt geschrapt, staat het voortbestaan van zo’n 1200 kleine, christelijke scholen op het spel. Daarnaast zal de wijziging ertoe leiden dat het leerlingenvervoer, gefinancierd door de gemeente, zal verdwijnen. Ook moet het toelatings- en benoemingenbeleid voor personeel dan veranderen: christelijke leraren werven voor christelijke scholen is niet dan niet meer mogelijk. Het wetsvoorstel dat door Dekker heel monter “Meer ruimte voor nieuwe scholen” is genoemd, blijkt de doodsteek voor christelijke scholen in veel regio’s in Nederland. Het is duidelijk: deze wet kan in zijn huidige vorm niet zo blijven.

Begin juli 2017 schuift de ChristenUnie aan de onderhandeltafel over mogelijke regeringsdeelname. Ik doe mee met het onderhandelen over onderwijs. Mijn eerste vraag aan Dekker is dan uiteraard: hoe staat het met dat wetsvoorstel? Hij vertelt me dat het voorstel net die ochtend is goedgekeurd in de ministerraad en nu “in de tas voor de koning” zit. Op mijn verzoek belt Dekker meteen met het ministerie. En ja, het document wordt uit de tas voor de koning gegrist net voordat de auto gaat rijden. In de weken daarna onderhandelen we over een nieuwe wet, die dezelfde verruimingbiedt aan nieuwe scholen, maar zonder de rechten aan te tasten die komen met het begrip richting. We waren dus net op tijd. Eén dag later, en de wet, goedgekeurd door kabinet en koning, zou voor behandeling naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In de herfst van 2017, na 3 maanden onderhandelen, treedt een nieuw kabinet aan en neemt de nieuwe minister, Arie Slob, het wetsvoorstel ter hand. Ambtenaren die eerst schreven aan een wet die een streep zou halen door het bestaan van 1200 christelijke scholen, moesten de wetstekst nu zo veranderen dat het bijzonder onderwijs, verankerd in Artikel 23 van onze Grondwet, weer voor langere tijd beschermd zou worden.

Nu is de nieuwe wet, verdedigd door minister Slob, aangenomen in Tweede en Eerste Kamer. Heel anders dan de wet die een paar jaren geleden werd gepresenteerd, goedgekeurd en tot ook net weer niet.

De nieuwe wet biedt de ouders nog steeds de gelegenheid om gemakkelijker nieuwe scholen te stichten die zich niet bij een bestaande richting willen aansluiten. Met deze wijziging is het ook makkelijker voor ouders om bijvoorbeeld een Bijbelgetrouwe katholieke school op te richten, ook al is er in het dorp al eentje die in naam nog katholiek is maar zijn identiteit al lang geleden heeft afgelegd. Of een evangelische school als die er nog niet is, maar er wel veel ouders zijn die de oprichting ondersteunen. Meer ruimte voor nieuwe scholen, meer bescherming voor bestaande.

Zo kwam er vorige week met een hamerslag in de Ridderzaal, waar de Eerste Kamer nu vergadert, een einde aan deze turbulente geschiedenis. Ook vormt het aannemen van deze wet een mooie mijlpaal in de schoolstrijd tussen confessionelen en liberalen die al sinds 1806 woedt in ons land. En is er hopelijk voorlopig wat rust.

Deze column verscheen eerder op CIP.nl

Economie gaat niet over geld maar over relaties

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-05-2020 09:33

Door Eppo Bruins op 25 mei 2020 om 11:28

Economie gaat niet over geld maar over relaties

Het individu kreeg grote vrijheden maar daarbij verloor Europa de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog. Daarom willen we de arbeidsmigratie reguleren.

De vrijheid van personen en diensten heeft Europa veel welvaart gebracht. Al eeuwen reizen Europeanen over het continent om met hun talenten te woekeren. Door de toegenomen mobiliteit in de afgelopen decennia zagen we echter een enorme concurrentie op arbeid ontstaan. Arbeidsmigranten uit EU-landen met lagere lonen gaan op zoek naar meer welvaart. Zij willen werken in Nederland, Duitsland, Engeland.

Dit gebeurt vaak op manieren waarbij de mazen in de wetgeving worden opgezocht. Dat leidt tot uitbuiting van deze werkers, tot oneerlijke concurrentie tussen Nederlanders en andere Europeanen en tot sociale ontwrichting.

Door de zo volprezen Europese vrijheden worden werknemers en gemeenschappen tegen elkaar uitgespeeld. Op diverse plekken in Nederland komen lokale gemeenschappen onder druk te staan door concentratie van arbeidsmigranten. Deze migranten worden slecht betaald en slecht gehuisvest door werkgevers die niet alleen de macht hebben over het werken maar vaak ook over het wonen van deze mensen.

Verdienmodel

Tegelijkertijd zien we in de EU-landen in Midden- en Oost-Europa een demografische winter. Want terwijl veel Poolse werkers naar Nederland komen, haalt Polen arbeidskrachten uit Oekraïne.

De Europese verworvenheden hebben grote, haast ongelimiteerde vrijheden voor het individu gebracht. Daarbij heeft Europa echter de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog verloren. Gemeenschappen in West en Oost worden momenteel ontwricht. Arbeidsmigratie is een verdienmodel geworden voor uitzendbureaus en voor werkgevers die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Om deze redenen willen we arbeidsmigratie reguleren. Omwille van het algemeen belang, omwille van een Europa dat meer is dan een arbeidsmarkt waarop menselijk kapitaal wordt verhandeld. Omwille van een Europa waar gemeenschappen bloeien dankzij stabiele langetermijnrelaties. Die zijn cruciaal voor de persoonlijke identiteit, voor familieverbanden en voor solidair en sociaal verbonden zijn.

We willen ook dat lidstaten onderling afspraken kunnen maken over de regulering van arbeidsmigratie. Per sector moet volgens ons ook eerst worden aangetoond dat het nodig is om werknemers uit andere landen hiernaartoe te halen. Hierbij kan een stijging van de lonen in de desbetreffende sector in de jaren ervoor een voorwaarde zijn.

Om uitbuiting van arbeidsmigranten te stoppen, willen we voor hen betere woon- en werkomstandigheden (bijvoorbeeld door scheiding van bed en baas). Ten slotte moet er regulering van uitzendbureaus plaatsvinden, om de wildgroei te stoppen en de malafide uitzendbureaus eindelijk aan te pakken.

Sociale nachtmerrie

Zonder gemeenschappen en onderlinge solidariteit wordt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen afgewenteld op overheden en socialezekerheidsstelsels. De ultieme verstrooiing van het individu zonder sociale geworteldheid is wellicht een liberale droom maar tegelijk ook een sociale nachtmerrie.

Dit opinie-artikel van Eppo Bruins (ChristenUnie) en Jasper van Dijk (SP) verscheen eerder in het Reformatorisch Dagblad.