Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

35 documenten

Economie gaat niet over geld maar over relaties

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-05-2020 09:33

Door Eppo Bruins op 25 mei 2020 om 11:28

Economie gaat niet over geld maar over relaties

Het individu kreeg grote vrijheden maar daarbij verloor Europa de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog. Daarom willen we de arbeidsmigratie reguleren.

De vrijheid van personen en diensten heeft Europa veel welvaart gebracht. Al eeuwen reizen Europeanen over het continent om met hun talenten te woekeren. Door de toegenomen mobiliteit in de afgelopen decennia zagen we echter een enorme concurrentie op arbeid ontstaan. Arbeidsmigranten uit EU-landen met lagere lonen gaan op zoek naar meer welvaart. Zij willen werken in Nederland, Duitsland, Engeland.

Dit gebeurt vaak op manieren waarbij de mazen in de wetgeving worden opgezocht. Dat leidt tot uitbuiting van deze werkers, tot oneerlijke concurrentie tussen Nederlanders en andere Europeanen en tot sociale ontwrichting.

Door de zo volprezen Europese vrijheden worden werknemers en gemeenschappen tegen elkaar uitgespeeld. Op diverse plekken in Nederland komen lokale gemeenschappen onder druk te staan door concentratie van arbeidsmigranten. Deze migranten worden slecht betaald en slecht gehuisvest door werkgevers die niet alleen de macht hebben over het werken maar vaak ook over het wonen van deze mensen.

Verdienmodel

Tegelijkertijd zien we in de EU-landen in Midden- en Oost-Europa een demografische winter. Want terwijl veel Poolse werkers naar Nederland komen, haalt Polen arbeidskrachten uit Oekraïne.

De Europese verworvenheden hebben grote, haast ongelimiteerde vrijheden voor het individu gebracht. Daarbij heeft Europa echter de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog verloren. Gemeenschappen in West en Oost worden momenteel ontwricht. Arbeidsmigratie is een verdienmodel geworden voor uitzendbureaus en voor werkgevers die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Om deze redenen willen we arbeidsmigratie reguleren. Omwille van het algemeen belang, omwille van een Europa dat meer is dan een arbeidsmarkt waarop menselijk kapitaal wordt verhandeld. Omwille van een Europa waar gemeenschappen bloeien dankzij stabiele langetermijnrelaties. Die zijn cruciaal voor de persoonlijke identiteit, voor familieverbanden en voor solidair en sociaal verbonden zijn.

We willen ook dat lidstaten onderling afspraken kunnen maken over de regulering van arbeidsmigratie. Per sector moet volgens ons ook eerst worden aangetoond dat het nodig is om werknemers uit andere landen hiernaartoe te halen. Hierbij kan een stijging van de lonen in de desbetreffende sector in de jaren ervoor een voorwaarde zijn.

Om uitbuiting van arbeidsmigranten te stoppen, willen we voor hen betere woon- en werkomstandigheden (bijvoorbeeld door scheiding van bed en baas). Ten slotte moet er regulering van uitzendbureaus plaatsvinden, om de wildgroei te stoppen en de malafide uitzendbureaus eindelijk aan te pakken.

Sociale nachtmerrie

Zonder gemeenschappen en onderlinge solidariteit wordt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen afgewenteld op overheden en socialezekerheidsstelsels. De ultieme verstrooiing van het individu zonder sociale geworteldheid is wellicht een liberale droom maar tegelijk ook een sociale nachtmerrie.

Dit opinie-artikel van Eppo Bruins (ChristenUnie) en Jasper van Dijk (SP) verscheen eerder in het Reformatorisch Dagblad.

Reactie economisch steunpakket

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 20-05-2020 13:07

Door Webredactie op 20 mei 2020 om 14:45

Er komen nieuwe steunmaatregelen voor de economie en de werkgelegenheid. Dat maakt het kabinet vandaag bekend.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Goed dat het kabinet opnieuw met een massaal steunpakket komt om de economie te stutten. De eerste tekenen van een ernstige crisis zijn nu zichtbaar. In deze onzekere tijd geeft dit steunpakket meer zekerheid aan ondernemers, werknemers en hun gezinnen. De regelingen uit het eerste pakket worden in ruwe lijnen doorgezet, met een paar belangrijke verbeteringen. Zo is er op verzoek van de ChristenUnie in de NOW-regeling nu meer oog voor doorlopende bedrijfskosten bij het mkb en familiebedrijven.

Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat deze crisis een lange adem gaat vergen. Ondanks de inzet van het kabinet zal waarschijnlijk niet elke onderneming het redden. Daarom is het goed dat het kabinet ook nadruk legt op bijscholing en omscholing: de Nederlandse economie zal anders uit deze crisis komen dan ze er in ging. Bedrijven moeten zich inspannen om werknemers  die in de knel komen, zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden.”

Bijdrage debat noodpakket banen en economie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-05-2020 12:35

Door Eppo Bruins op 18 mei 2020 om 14:13

Bijdrage debat noodpakket banen en economie

We zitten bij elkaar om als Tweede Kamer in te stemmen met dat wat nu Noodpakket 1.0 is gaan heten zoals dat vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in elkaar is getimmerd. Mijn dank aan de bewindspersonen en hun ambtenaren die hier dag en nacht aan hebben gewerkt. En in feite is dit pakket al lang van start gegaan en de ChristenUnie zal de wijzigingen van de begroting dan ook steunen. Ik wil vandaag vooral ook vooruit kijken, omdat vanaf 1 juni Noodpakket 2.0 van start moet gaan. Een ander pakket steunmaatregelen, voor een onzekere tijd.

Doorlopende bedrijfskosten

Er komt een tornado op Nederland af. Tot nu toe zijn de ontslagen beperkt gebleven en zijn bedrijven overeind gehouden door de overheid. Maar nu dat het land langzaam hier en daar weer open gaat, komt het erop aan. Voor ondernemers, voor werkenden, voor gezinnen.

De komende maanden worden heel moeilijk voor mensen die werken in de sectoren die met beperkingen open gaan of in het geheel niet open mogen. Voor die sectoren is het belangrijk dat niet alleen de loonkosten, maar ook de doorlopende bedrijfskosten worden vergoed in Noodpakket 2.0, zoals de Tweede Kamer aan het kabinet heeft gevraagd in de breed aangenomen motie Segers/Heerma.

Dan gaat het om kapitaalintensieve bedrijven zoals in de maakindustrie, vaak mkb-bedrijven, familiebedrijven, die apparatuur, installaties, werkplaatsen en kassen hebben. En dus ook huur- en onderhoudscontracten. Deze bedrijven zijn meer dan een kantoor. Het zijn bedrijven die je dus ook niet zomaar weer opbouwt als ze omvallen. En juist deze bedrijven vormen de ruggengraat van onze economie. Hoe staat het met de uitvoering van de motie Segers/Heerma? Kunnen de bewindspersonen een ruimhartige regeling voor doorlopende bedrijfskosten aankondigen per 1 juni?

En kan het geld gerichter worden besteed, zodat het ook daar terecht komt waar bedrijfskosten onontkoombaar doorlopen? Een goede regeling voor doorlopende bedrijfskosten komt geen dag te vroeg, als ik ondernemers zo hoor.

Open-up en protocollen

Het langzaam open gaan per sector geeft opgeluchte ondernemers, maar ook fronsende wenkbrauwen.

Ik krijg signalen dat er per veiligheidsregio en zelfs per gemeente allerlei extra eisen worden gesteld aan de overeengekomen protocollen per sector. Kan de minister garanderen dat als protocollen zijn vastgesteld, ondernemers dan ook echt aan de slag kunnen? Het kan toch niet zo zijn dat een horeca-ondernemer met, zeg, 6 restaurants, 6 verschillende instructies van 6 burgemeesters krijgt?

Daarnaast fronsende wenkbrauwen omdat 1-op-1 contactberoepen wel open mogen, maar 1-op-1 niet-contactberoepen niet. Een personal trainer die iemand 1-op-1 fit en gezond houdt, op afstand en zonder andere mensen daaromheen, wordt gezien als een sportschool en mag niet open. Een privé-dansles: Met één echtpaar op een verder lege dansvloer? Mag dat? Het is de 1300 eigenaren van dansscholen niet duidelijk: vallen ze onder onderwijs, onder cultuur of onder sport? Kan de minister helderheid geven? En er bij het OMT op aandringen dat niet-contactberoepen in 1-op-1 vorm perspectief krijgen? Gezond verstand, maatwerk en experimenteerdrift zijn nodig en niet alleen maar per sector een go/no-go signaal.

Innovatie

Het is belangrijk dat innovatie doorgaat. Je kunt je alleen maar sterk op de nieuwe tijd voorbereiden als je je uit de crisis innoveert. TNO schreef hierover een brief en een manifest, dat wij als Tweede Kamer ontvingen. Is de minister bereid om een kabinetsreactie te geven op deze TNO-brief?

Verder roep ik de minister en staatssecretaris op om op afzienbare termijn het plan voor een groeifonds weer uit de kast te trekken. Dat was een goed idee en dat blijft een goed idee. Juist nu.

Nog twee punten over innovatie.

Ten eerste: We weten dat bedrijven in crisistijd de neiging hebben om minder te investeren in innovatie. De WBSO zal daarom dit jaar waarschijnlijk onderuitputting kennen. Is de staatssecretaris bereid om het WBSO-tarief te verhogen zodra er een signaal van onderuitputting is? Dit geld is bestemd voor innovatieve bedrijven en moet daar ook terecht komen. Juist nu!

En ten tweede: laat alsjeblieft eindelijk nu eens de overheid als launching customer optreden. Besteedt aan, start projecten, haal dingen naar voren. Zowel bij de centrale als de decentrale overheid. Koop lokaal en koop nu! Koop die kustwachtschepen. Leg die busbaan aan. En kies juist nu voor slimme oplossingen door innovatief aan te besteden, in samenwerking met de meest innovatieve Nederlandse bedrijven. De overheid als grootste inkoper van het land heeft een enorme kans om een hele keten van bedrijven, in de bouw, de marinebouw, de infra en daarachter de hele maakindustrie, aan de gang te houden.

Laat launching customer meer zijn dan een woord. Doe het!

Ik wil de minister even buiten zijn comfortzone brengen met een punt over het insolventierecht, het faillisementsrecht. In allerlei landen worden debiteur-vriendelijke maatregelen genomen. In Nederland daarentegen moesten Kamerleden vorige week het MKB beschermen tegen banken en advocaten door zelf met amendementen in te grijpen bij een faillissementswet. Wil de minister in overleg met zijn partijgenoot op Justitie, om bijv. ervoor te zorgen dat tijdelijk crediteuren geen faillissement kunnen verzoeken, of de positie van gesecureerde crediteuren tijdelijk minder dominant te maken? Morgen komt de motie Van der Graaf/Van den Berge in stemming die het kabinet hiertoe oproept. Ik zou graag zien dat deze minister samen met de collega van Rechtsbescherming een overzicht aan de Kamer stuurt met welke debiteurvriendelijke maatregelen andere landen nemen en welke maatregelen wij snel zouden kunnen nemen binnen het faillissementsrecht. Is de minister hiertoe bereid?

Regio

Een deel van de provincies heeft ook noodfondsen ingericht, van bescheiden omvang weliswaar. Maar wel belangrijk om een loopbrug, een valreep, te leggen tussen wal en schip. Maar de provincies varen in de mist als het gaat om informatie waar zij het beste, nuttig en efficient kunnen investeren. Er zijn geen cijfers. Kan de minister het CBS vragen om niet alleen landelijke, maar ook sectorale en provinciale informatie aan te leveren? Op basis van bijvoorbeeld een bruto regionaal product? Dan kunnen ook decentrale overheden slimmer sturen en ervoor zorgen dat hun noodmaatregelen complementair zijn aan die van de Rijksoverheid.

Reactie op luchtvaartnota kabinet

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-05-2020 14:35

Door Webredactie op 15 mei 2020 om 16:34

Reactie op luchtvaartnota kabinet

Vandaag verschijnt de luchtvaartnota 2020 - 2050. In dit document legt het kabinet uit wat zijn visie is op de luchtvaart voor de lange termijn.

Eppo Bruins: "De ChristenUnie pleit voor een luchtvaart die dienstbaar is aan mens en maatschappij. Het is goed dat de concept-luchtvaartnota sterk de nadruk legt op minder hinder en minder uitstoot. De tijd van ongebreidelde groei is echt voorbij. De luchtvaart staat nu nagenoeg stil en wanneer er weer sprake zal zijn van groei, stelt het kabinet heldere voorwaarden. Zo komt er een CO2-plafond en neemt het kabinet het voortouw om internationaal te komen tot milieuafspraken en betere beprijzing. Hoewel het nog (te) lang zal duren voordat vliegen een duurzame manier van reizen wordt, is deze nota wel een eerste stap op weg naar het behandelen van de luchtvaart als een gewone economische sector.

Er is afgesproken dat over de opening van Lelystad Airport pas een besluit wordt genomen wanneer alle informatie op tafel ligt en wanneer de luchthaven aan alle voorwaarden voldoet. Dat is nu nog niet het geval.

De ChristenUnie-fractie neemt kennis van de inzet van de minister, maar is daar niet aan gebonden. Bovendien lijkt het, gezien de huidige situatie in de luchtvaart, onwaarschijnlijk dat het nodig is om deze kabinetsperiode een besluit te nemen."

Q&A: impact coronacrisis op economie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-05-2020 14:27

Door Eppo Bruins op 28 april 2020 om 20:30

Q&A: impact coronacrisis op economie

De impact van de coronacrisis is enorm. Allereerst op de gezondheid van heel veel mensen in ons land, maar ook veel bedrijven en ondernemers worden geraakt. Wat betekent dit voor werknemers, ondernemers en zzp’ers? Vorige week beantwoordde ik hierover een aantal belangrijke vragen tijdens een live uitzending op Facebook. Wellicht zit er ook een vraag van jou tussen.

Zit jouw vraag er niet tussen of zit jij in een lastige situatie? Mail me dan gerust op e.bruins@tweedekamer.nl. Ik kan dan met de signalen die ik krijg naar ministeries gaan en zeggen: ‘deze signalen krijgen we en daar moeten we iets aan doen.’ Ik kan niet altijd antwoorden op de mail of de situatie oplossen, maar ik neem de informatie altijd mee.

Er zijn verschillende regelingen. Er zijn bijvoorbeeld regelingen waarbij het Rijk geld geeft aan bedrijven en zelfstandigen. Er is er bijvoorbeeld ook één waarbij de overheid garant staat voor leningen. In totaal is het een pakket van 65 miljard euro voor de regelingen die tot 1 juni gelden.

Waar kan je het best terecht met vragen over de regelingen?

Ik raad de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) aan. Als je zoekt op de afkortingen van de regelingen kom je vaak daar terecht. Ik raad ook aan om sowieso te bellen naar de uitvoerders (UWV, gemeenten, belastingdienst). Als je jouw situatie uitlegt, blijk je misschien toch onder een regeling te vallen. Er wordt in deze lastige tijd graag coulance verleend.

Waarom val ik buiten de TOGS-regeling?

De TOGS-regeling was bedoeld als eerste noodmaatregel voor als je niet de huur van je bedrijfspand kon betalen, omdat het inkomen wegviel. Veel mensen vielen er buiten en de regeling is nu verbreed. Door de verandering en verbreding duurde het helaas lang voordat de regeling was opgestart. En nog steeds zijn er sectoren die er buiten vallen. Dit is niet goed uit te leggen. Ik verwacht daarom dat er na 1 juni een andere, meer generieke regeling gaat komen.

Waarom moet ik voor de TOZO-regeling zo lang wachten bij gemeenten?

Het duurde een paar weken voordat de regeling er was, waarna gemeenten hem konden opstarten. Het kan dus zijn dat je de aanvraag al hebt ingevuld, maar nog geen geld hebt.

Is er ook aandacht voor wijkcentra en buurthuizen? Die kunnen failliet gaan.

Als wijkcentra en buurthuizen werkgever zijn en personeelskosten hebben, kunnen ze van de NOW-regeling gebruik maken. Sommige sportclubs en kerken doen dat ook. Er is geen regeling voor als ze enkel kosten als huur en vaste lasten hebben. Ik wil dat bij een opvolger van de huidige regelingen (vanaf 1 juni) het kabinet onderzoekt of ook andere bedrijfskosten tot op zekere hoogte vergoed kunnen worden. Overigens is er voor sommige sectoren met specifieke kenmerken een aparte regeling. Ook voor de cultuursector is er een aparte regeling. Er kan worden gekeken of sommige wijkcentra of buurthuizen, afhankelijk van hun aanbod, daar ook onder kunnen vallen.

Ik werk bij een detacheringsbureau dat niet gebruik maakt van de NOW-regeling. Ik krijg geen loon. Is die regeling verplicht?

Je bent als werknemer best goed beschermd, maar bij detacheringsbureaus kan het lastig zijn, omdat het soms onduidelijk is of er sprake is van omzetverlies. Ga zonodig naar de rechtswinkel, de vakbond of gebruik je rechtsbijstandsverzekering om advies te vragen. Professionele hulp is belangrijk.

Waarom krijgt een alleenstaande ZZP’er bij de TOZO-regeling minder dan een ZZP’er met een partner?

Dat iemand met een partner meer krijgt dan een alleenstaande, komt doordat deze bijdragen zijn gekopieerd van de bijstandsuitkeringen. Bij de bijstand geldt er een partner- en vermogenstoets, maar bij de TOZO-regeling geldt deze niet. Op deze manier kon er bij het opzetten van deze regeling snel en ruimhartig worden gehandeld.

Luisteren we niet te veel naar medisch specialisten? Er dreigt een economisch slagveld.

Tot nu toe waren vooral medisch specialisten heel hard nodig. Dit is nu het moment om ook breder te kijken. Als ChristenUnie stellen wij voor om een impact management team in te stellen. Die moet ook kijken naar de economische, sociale en ethische gevolgen van de samenleving. Daar zijn ook andere specialisten voor nodig, zoals economen.

Ik ben noodgedwongen zzp’er geworden en nu heb ik het zwaar. Wat vindt de ChristenUnie hiervan?

Ik krijg veel mailtjes van zzp’ers die nooit vrijwillig zzp’er zijn geworden en geen financiële buffer hebben. Die hebben het zwaar. Het geeft meteen aan dat de flexibele arbeidsmarkt is doorgeslagen. De arbeidsmarkt zou stabieler moeten worden. De ChristenUnie wil stabiele arbeidscontracten, met een relatie tussen werkgever en werknemer.

Vindt de ChristenUnie dat grote bedrijven staatssteun verdienen?

Op dit moment kunnen alle bedrijven – groot en klein – nog van dezelfde regeling gebruik maken. Wij vinden dat als er daarbovenop staatssteun aan bedrijven wordt geven, zoals KLM, we daar voorwaarden aan moeten verbinden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan: geen uitkering van dividend en geen bonussen. Ook zou je kunnen kijken naar sociaal en duurzaam beleid en topsalarissen. De overheid moet voorwaarden kunnen stellen.

Ik kan in mijn bedrijf de 1,5 meter wel waarborgen, maar mijn bedrijf mag nog niet open! Wanneer komt daar duidelijkheid over?

Bij het debat van 22 april gaf premier Rutte aan dat hij hoopt dat er komende weken wellicht toch een aantal bedrijfssectoren open kunnen. Patiëntaantallen op de IC moeten natuurlijk wel laag blijven. Het zou snel kunnen gaan, maar we moeten er tegelijk voorzichtig mee omgaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan kappers. Die zouden binnen paar weken moeten kunnen horen of ze wel of niet kunnen openen. Heb je wat de 1,5 meter economie betreft nog innovatieve ideeën, stuur ze zeker naar mij op. Dat signaal kan ik doorgeven aan de ministeries.

Ik val niet onder een sector die nu protocollen opstelt. Kan ik wel doorgaan met mijn onderneming?

Er zijn moeilijke, specifieke vragen. Daarbij geldt: gebruik je gezond verstand. Bedrijfssectoren zijn regels aan het opstellen hoe je open kunt gaan binnen de 1,5 meter economie. Als je niet onder die protocollen valt, hoop ik dat je snel aan de gang kunt, waarbij je gebruik maakt van gezond verstand.

Is het al bekend wanneer Schiphol gaat opstarten?

Dat is ingewikkeld. Er is nog geen enkel idee over je hoe de luchtvaart opstart in een anderhalve meter-samenleving. Vliegen is immers met weinig passagiers niet rendabel. Het zullen dus nog zware maanden worden voor de luchtvaart.

Eigenlijk wijzen alle doorgerekende scenario’s op een recessie. De voorspelde economische krimp van 5 à 10% van de economie is fors. We moeten ons voorbereiden op een zware tijd. Er is een massief steunpakket voor bedrijven en zzp’ers, maar we kunnen niet voorkomen dat het moeilijk gaat worden. Dat is heel pijnlijk. Tegelijkertijd pompt het kabinet heel veel geld in de economie om er voor te zorgen dat bedrijven overeind blijven en werkgelegenheid behouden blijft.

Wat leren we nu over hoe we de economie in de toekomst moeten vormgeven?

Daarvoor is het nog vroeg. Toch zien we nu twee zaken: 1) de arbeidsmarkt is te flexibel. Veel mensen zitten meteen al diep in de problemen, 2) veel bedrijven hebben te kleine financiële buffers. We moeten toe naar een ander type, Rijnlandse economie, waarbij bedrijven meer een focus op de lange termijn hebben met gezonde financiële buffers en een verantwoorde maatschappelijke missie.

Is er licht aan het eind van de tunnel?

We hebben geen glazen bol. Bedrijven hebben te maken met onzekerheid en enorme dilemma’s. Ik verwacht dat er de komende weken veel duidelijk wordt of en wanneer we een groot deel van het bedrijfsleven (horeca, contactberoepen) kunnen opstarten. Dan wordt duidelijk hoe we de zomer gaan doorkomen. Na 1 juni komen er nieuwe regelingen die beter zijn toegesneden op schrijnende situaties.

Steun komt met voorwaarden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-05-2020 10:06

Door Eppo Bruins op 6 mei 2020 om 12:05

Vlak voor de coronacrisis debatteerde ik in de Tweede Kamer over de wet vliegbelasting. Ik noemde toen de invoering van de vliegtaks een kleine, maar belangrijke stap in de goede richting. Een besluit richting duurzaamheid. Schiphol is samen met haar belangrijkste luchtvaartmaatschappij KLM van economisch belang, maar het is belangrijk om grenzen te stellen aan deze tot nu toe ongebreideld groeiende en vervuilende sector. Vandaag spreek ik weer in de Kamer over luchtvaart. Maar nu, in een heel andere situatie, over een steunplan voor KLM.

Het vliegverkeer is bijna geheel weggevallen. Schiphol is een parkeerplaats geworden. Ook de blauwe vogels van de KLM staan grotendeels aan de grond. KLM, met als thuishaven een uniek vliegveld, heeft een belangrijk aandeel in het ontsluiten van ons land naar de rest van de wereld. Ik steun dan ook de stap die het kabinet wil zetten om leningen en garanties te verlenen aan KLM. Dat is in het belang van ons land.

Natuurlijk is het standpunt van de ChristenUnie over luchtvaart niet veranderd. We willen een luchtvaart die dienstbaar is aan de maatschappij en de economie. Daarbij is het ook belangrijk om oog te hebben voor de negatieve gevolgen van vliegen. Dan denk ik alleen al aan de geluidshinder en milieuvervuiling die vliegtuigen veroorzaken. Die vragen blijven we als ChristenUnie zeker stellen: Moeten we wel zo vaak vliegen? Moet het bestemmingennetwerk, zeker binnen Europa, niet onder de loep? Hoe kan de trein vaker een alternatief bieden?

Daarom vind ik het ook belangrijk dat de steun aan KLM met voorwaarden komt.

Dat begint met wederkerigheid: we willen werkgelegenheid behouden en vragen om offers waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En bijvoorbeeld geen dividend voor de aandeelhouders. We vinden het belangrijk dat de steun helpt om na de crisis een financieel gezond bedrijf met een belangrijke functie te behouden.

Ook vinden we het belangrijk dat als er nu over steun wordt gesproken, men ook verder kijkt ná de crisis. Kan het aantal vliegbewegingen worden teruggebracht? Kunnen we het aantal korte vluchten beperken? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het kabinet ook op het gebied van geluidshinder en milieuvervuiling voorwaarden aan de steun kan stellen. KLM moet duurzame keuzes maken, zoals ook beloofd is in economisch betere tijden. Ook dat is in belang van ons land.

Reactie op Nederlandse steun KLM

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-04-2020 20:24

Door Webredactie op 24 april 2020 om 22:17

De Nederlandse overheid komt met een steunpakket voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM. Dat maakte het kabinet vandaag bekend.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Goed dat het kabinet op dit moment aan het personeel van KLM laat zien: wij steunen jullie. KLM is belangrijk als nationale luchtvaartmaatschappij, waar de Nederlandse staat eigenaar van is en dus ook verantwoordelijkheid voor draagt. Zowel voor de ontsluiting van ons land, als voor de vele mensen die een baan hebben bij KLM of bij andere bedrijven die met KLM te maken hebben.

Goed dat Minister Hoekstra dat signaal gepaard doet gaan met het signaal dat staatssteun nooit zonder voorwaarden komt, onder andere op het gebied van hinderbeperking voor omwonenden, verduurzaming, geen bonussen en dividenden en het inleveren van salaris aan de top. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de Franse staat ook dergelijke voorwaarden zal stellen aan steun voor AirFrance. Alleen dan is er voor AirFrance-KLM de kans om na de crisis een financieel gezonde bedrijfsvoering op te bouwen en duurzame keuzes te maken.”

Uitstel opening Lelystad Airport

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 31-03-2020 13:21

Door Eppo Bruins op 31 maart 2020 om 12:25

Vandaag maakte het kabinet bekend dat Lelystad Airport voorlopig niet open gaat. Dat is het enige juiste en terechte besluit. Lelystad kan in ieder geval nu niet functioneren als overloopluchthaven, als gevolg van de coronacrisis. Bovendien zijn er zoveel vragen over de effecten van Lelystad Airport op de natuur, bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid stikstof die daardoor in de natuur terecht komt.

De commissie die hierover gaat bevestigt nu wat we al langer vermoedden: dat de berekeningen over die milieueffecten niet goed zijn uitgevoerd. Dat betekent simpelweg: ‘ga terug naar start’.

De ChristenUnie heeft continu benadrukt dat een zorgvuldig proces belangrijker is dan de openingsdatum van het vliegveld. Kloppende berekeningen en een kloppende natuurvergunning zijn dan wel het minste wat burgers mogen verwachten.

De afspraken die over het vliegveld zijn gemaakt zijn gelukkig helder, ook als het gaat om de functie van Lelystad Airport. Lelystad zou geen nieuwe, zelfstandige luchthaven worden, maar alleen Schiphol ontlasten. Met de huidige situatie van de luchtvaart en de eisen die de Europese Commissie stelt aan de verdeling van vliegtuigen over verschillende luchthavens, is het maar zeer de vraag of dat wel haalbaar is. Ook daar moet opnieuw naar worden gekeken.

Ik kan dus niet anders concluderen dan dat het kabinet het enige juiste en terechte besluit heeft genomen door opening van Lelystad Airport opnieuw uit te stellen.

Overheid, blijf uit het hoofd van mijn kind

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 10-03-2020 12:59

Door Eppo Bruins op 10 maart 2020 om 13:53

Overheid, blijf uit het hoofd van mijn kind

Waar leert een kind wat goed en kwaad is? Wat juist handelen is? Hoe je samenleeft? Waar leert een kind delen en wachten op zijn beurt? Waar leren kinderen, kort weg, wat het goede leven is?

Het antwoord zal geen verrassing zijn. Allereerst leert een kind dat binnen het gezin waar het opgroeit. In dat gezin, bij de ouders, ligt de eerste verantwoordelijkheid. Daarnaast is er de school, waar kinderen het grootste deel van hun jeugd te vinden zijn. Scholen leiden de toekomstige generaties op en hebben veel invloed op de vorming van jongeren tot verantwoordelijke volwassenen die klaar zijn voor het openbare leven. Dat is een enorme verantwoordelijkheid voor leraren en het is dan ook belangrijk dat ieder kind een school vindt die bij hem of haar past. Scholen zijn, in de visie van de ChristenUnie, een verlengstuk van de thuissituatie.

In Nederland hebben we al ruim honderd jaar onderwijsvrijheid in de vorm van gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs. Dat onderwijssysteem moeten we koesteren. Scholen kunnen op basis van hun visie en identiteit de lessen vormgeven. De overheid bepaalt de eindtermen en kerndoelen - dus wat de kinderen moeten kennen en kunnen - maar de scholen bepalen hoe er les gegeven wordt. Ouders kiezen een school tegenwoordig vaak op nabijheid, maar toch ook heel vaak toch ook op sfeer en pedagogiek, op mensbeeld en maatschappijvisie. Kortom: dat wat wij levensovertuiging en identiteit plachten te noemen.

Deze week heb ik in de Tweede Kamer gedebatteerd over de herziening van het curriculum voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het debat ging over een cruciale zaak: Wat worden in de toekomst de kerndoelen van het onderwijs, zoals voorgeschreven door de overheid? Wat moet elke leerling in Nederland aan het eind van zijn of haar schooltijd kennen en kunnen?

Ik merk dat veel politieke partijen dan de neiging hebben om daarin te ver te gaan. De politiek lijkt namelijk voor te willen schrijven wat een nette Nederlandse modelburger zou moeten vinden en denken. Niet kennen en kunnen, maar: welke meningen en opvattingen accepteren we wél en welke meningen en opvattingen horen kinderen niet te hebben? Dat is mij een doorn in het oog. De politiek legt daarmee een staatsmoraal op aan de kinderen. En bovendien is er weinig oog voor minderheidsstandpunten, die toch ook welkom horen te zijn in een democratie. Het gevaar in Nederland dreigt dat je kind van de overheid moet vinden wat de meerderheid vindt.

Scholen zijn waardengemeenschappen van leraren en ouders. Maar mag je ook in de toekomst nog waarden uitdragen die afwijken van het meerderheidsstandpunt? Vanwege bezorgdheid over islamitische scholen (en bij sommige politici ook over reformatorische scholen), waren sommige Tweede Kamerleden in het debat opvallend scherp in hun woorden als het ging om de kerndoelen over seksuele diversiteit of het onderwerp burgerschap.

Zeker, zoals elke vrijheid, heeft ook onderwijsvrijheid een grens. De rechtsstaat moet worden geëerbiedigd en kinderen moeten leren omgaan met verschillen. Daar zijn alle Tweede Kamerleden het wel over eens. Maar daar doet zich nu juist een opvallend verschijnsel voor: Politici die erop hameren dat het curriculum niet alleen gaat over ‘kennen en kunnen’, maar die ook willen bepalen wat scholen (en kinderen) moeten ‘vinden’, leggen hun standpunt als enig juiste, objectieve standaard eigenlijk op aan de rest van de samenleving. Men acht zichzelf neutraal en de ander afwijkend. Daarmee worden verschillen weggepoetst, ontkend of ronduit als verwerpelijk gedefinieerd.

Deze politici willen dat kinderen leren omgaan met verschillen, maar zelf tonen ze juist helemaal niet met die verschillen te kunnen omgaan. Ik maak me daar grote zorgen over omdat we in de loop van de tijd hebben gezien dat in de Tweede Kamer de partijen die zichzelf a-religieus (en daarmee volgens hun definitie neutraal) noemen, inmiddels een meerderheid lijken te vormen. In het huidige regeerakkoord hebben we nog kunnen afspreken dat de onderwijsvrijheid niet wordt ingeperkt, maar welke partijen schrijven het volgende regeerakkoord?

Als het gaat om burgerschap en de kerndoelen, dan is het belangrijk dat leerlingen de spelregels van onze democratische rechtsstaat kennen, dat ze weten van de diversiteit in onze pluriforme samenleving en dat ze daar mee leren omgaan. Dat ze weten welke vrijheden en verantwoordelijkheden we in dit land hebben. Dat mag de overheid allemaal voorschrijven. Maar dat moet beperkt blijven tot kennen en kunnen. Wat je moet vinden en denken, is deel van de opvoeding. De overheid moet uit je hoofd blijven. Dat is niet alleen onderwijsvrijheid, maar ook gewetensvrijheid. En op gewetensvrijheid is ons land gebouwd.

Deze column verscheen op 7 maart op www.cip.nl.

Opening 'Center for Economics & Mutuality' (Engels)

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 10-03-2020 12:59

Door Eppo Bruins op 10 maart 2020 om 11:53

Opening 'Center for Economics & Mutuality' (Engels)

Toespraak uitgesproken bij de opening van het Center for Economics and Mutuality aan de Erasmus Universiteit.

Throughout human history we have known what is required to build a pleasant society. Even in scriptures as ancient as Jewish torah, these guidelines concern relationships, justice, taking care of the vulnerable, and having a well structured life with ample rest.

But hardly anything about finance. Not because there was none. It just is not as important for building a pleasant (or should I say blessed?) society.

In the past century however, economic thinking has been dominated by indicators such as gross national product. And terms like profit and growth have had a mere financial interpretation.

I want to share three recent developments with you (three hopeful developments), that have taken place in the Dutch political arena.

1. Broad prosperity

The first example takes me to the third Tuesday of September.

On the third Tuesday of September, our country celebrates Prinsjesdag. On that day our King visits Parliament, riding in his golden carriage. He presents the government’s plans for next year, and that same afternoon, the Minister of Finance presents next year’s budget to the House of Commons. Instead of only presenting financial data, in recent years, the Dutch Parliament has pushed the idea of government justifying its actions also on the basis of a broader definition of prosperity.

Broad prosperity measures the quality of life in the here and now, but also takes into account the extent to which that prosperity is reached at the expense of later generations or at the expense of people elsewhere.

Our Central Bureau for Statistics now annually presents the Monitor Broad Prosperity & Sustainable Development Goals. A large and diverse set of indicators is used to describe broad prosperity from two perspectives: In part 1 the prosperity ‘here and now’, ‘later’ and ‘elsewhere’ are mapped statistically, and the distribution of broad prosperity ‘here and now’ among various groups in Dutch society is presented. In part 2 the 17 Sustainable Development Goals are described statistically using a large number of indicators. Although Parliament is still struggling how to use these data in a more forward sense, in order to influence policy plans, the focus on societal issues, and not only financial issues, is an important mental shift in this country.

2. Social enterpreneurship

Not only macroeconomically, Dutch politics has undergone this shift. On the scale of individual companies, in recent years Dutch politics has become much more sympathetic towards the phenomenon of social enterprise. This is the second example I want to mention here.

Ten years ago the definition of social enterprise was confined to foundations wishing to start up commercial activities in the semi-public sector. About five years ago the definition shifted, singling out entrepreneurs taking over the task of employing disabled people, as a result of budget cuts in government spending.

But in the last couple of years, a broader and more flexible definition of social enterprise has emerged, based on a greater and renewed awareness that generating money is not the main task of companies.

This shift has led to public and political interest in an age-old Dutch ideology known as the "Rhineland model" – capitalism with its function focusing on societal return as well as financial return. The Rhineland model is the historical basis for the Catholic and Christian-democratic political movements in the Netherlands, Germany and later in some Scandinavian countries, promoting capitalism with a human face.

The broader definition of social enterprise, and the renewed interest for the Rhineland way of thinking, has opened up the possibility for visibility and recognition of social enterprises in the Netherlands.

Changes in the labour market have also spurred on this change in attitudes. As a result of decreased government spending, the government and representatives of employers and unions, have agreed to take shared responsibility to enhance the number of workplaces with sheltered employment.

In 2016, Jan Vos, member of parliament for the Labour Party, and I announced an initiative for new legislation to promote social entrepreneurship in the Netherlands. The initiative got a positive response from the Ministry for Social Affairs, but the Ministry for Economic Affairs was much more skeptical.

The following year I was able to elevate the issue further, because my party, the Christian Union, became part of the new four-party coalition government following the general election.

As part of the coalition accord, our parties promised to create (and I quote) "suitable regulations and more room for companies with social or societal goals, while maintaining a level playing field".

Spurred on by this accord I submitted a formal white paper to the Dutch parliament advocating the legal recognition of social enterprises. This time, the Ministry of Economic Affairs reacted, although hesitantly, in a more positive manner.

In a letter from both the Ministry of Economic Affairs and the Ministry of Foreign Trade, the Dutch government now has come to recognise the importance and the potential of social enterprises and wants to stimulate social entrepreneurship further.

Any week now we expect the result of a market research, that will determine whether a sufficient number of companies support the adoption of a legal form for social enterprises.

At the very least, my white paper and the positive reaction of government has sparked new attention for the topic of social entrepreneurship in the Netherlands. We are aiming for new legislation this year.

In the political debate to come, it is important to maintain a broad view of what social enterprises are. I believe that for many companies, social entrepreneurship will become part of their everyday business.

I expect that in the long run, more and more customers want to know whether they buy "fair" products in the broadest sense.

The realisation that profit is much more than just financial is here to stay, in the private as well as the public sector.

3. International socially responsible enterprises

The third example is a recent initiative from my ChristianUnion colleague Joel Voordewind. Last week he has announced a proposal for legislation that will oblige companies to act conform OECD norms for social responsible enterprises. Such a law would make it compulsary for companies to prevent e.g. forced labour and deforestation. This initiative will force companies to detect human rights violation and environmental damage, happening in their supply chain. They also will be obliged to provide plans how to avoid these, and how to mitigate risks of these violations and damages happening. This due diligence process will by Dutch law oblige companies to act conform OECD rules for multinational enterprises.

Until now, following OECD guidelines was on a voluntary basis only. Although Dutch government stimulates this and supports convenants in collaborative initiatives, this policy of voluntarity proven ineffective.

According to the Transparency Benchmark 2019 of the Ministry of Economic Affairs, only 22% of the largest companies in the Netherlands conforms itself to OECD guidelines.

The ChristianUnion proposal for legislation follows an international trend: in France, Australia, the UK and the United States, legislation on socially responsible entrepeneurship is in place. Germany and Finland are developing legislation at the moment.

Conclusion

With these three new initiatives taking place in The Netherlands, the opening of the Centre for Economics and Mutuality here at Erasmus University seems timely and highly relevant. Nevertheless, the Economics of Mutuality radically changes your view of business.

If we want politics and policy to be effective, we need science, metrics and an evidence-based approach to help make these political initiatives more tangible and real. And go beyond!

Research and politics sometimes are like water and fire. In this case, I hope - and expect that the Centre for Economics and Mutuality will be like oil on a fire. A fire that will not consume but instead will spread light and hope in the world, and will guide us in the way we run countries, the way we do politics, and the way we do business worldwide.