Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

8 documenten

Na het succes van de reisgids ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 01-04-2019 08:27

Na het succes van de reisgids 'Egypte door in 7 jaar' komt de ChristenUnie met haar volgende bestseller: 'De lekkerste recepten met meloen', door dr. Eppo Bruins. Nu te koop bij de betere boekhandel! 🍉

Strengere criteria voor huisbankier Rijk

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 28-03-2019 17:16

Door Eppo Bruins op 28 maart 2019 18:13

Strengere criteria voor huisbankier Rijk

De Rijksoverheid gaat op zoek naar een nieuwe huisbankier. Die krijgt te maken met strengere criteria voor integriteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Dat is het resultaat van schriftelijke vragen en moties die onder meer zijn ingediend door ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.

Op dit moment is ING de huisbankier van de Rijk. Betalingen aan en van de Rijksoverheid gaan via deze bank. ING is als bank echter in opspraak geraakt vanwege betrokkenheid bij witwaspraktijken en trof een schikking van 775 miljoen met het OM.

In reactie op vragen van onder meer Eppo Bruins laat minister Hoekstra nu weten dat de overeenkomst met ING als huisbankier niet wordt verlengd, terwijl dat normaal stilzwijgend wel zou zijn gebeurd. Bij de nieuwe aanbesteding gelden bovendien strengere voorwaarden waar de bank aan moet voldoen. ING kan dan alleen nog in aanmerking komen als het bedrijf voldoende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om integriteit en het maken van verantwoorde keuzes. De keuze voor een bank zegt daarin ook wat. Ik vind het een goede zaak dat de overheid de criteria opschroeft voor banken die in aanmerking willen komen voor de financiële dienstverlening voor het Rijk.”

Extra geld voor de aanpak van laaggeletterdheid

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-03-2019 10:18

Door Eppo Bruins op 22 maart 2019 11:02

Extra geld voor de aanpak van laaggeletterdheid

De wereld is ingewikkeld geworden. Veel mensen vinden het moeilijk om brieven van de overheid te begrijpen, informatie op een website te doorgronden of via internet hun bankzaken af te handelen. Dit leidt tot gevoelens van onzekerheid, tot sociale achterstand en soms zelfs tot schulden die voorkomen hadden kunnen worden.

Het kabinet heeft nu besloten om 7 miljoen per jaar extra te investeren in de aanpak van laaggeletterdheid. Vier ministeries gaan aan de slag samen met gemeenten, werkgevers en bibliotheken om mensen te helpen die op dagelijkse basis moeite hebben met taal, rekenen en digitalisering.

Het is goed dat dit kabinet deze mensen een steuntje in de rug wil geven. In het regeerakkoord werd afgesproken dat er een impuls voor deze groep mensen zou komen. Nu komt die er ook echt.

Met extra geld voor laaggeletterdheid kan de overheid meer mensen helpen met de vaardigheden waar ze moeite mee hebben. Daarvoor worden Taalambassadeurs ingezet, mensen die vroeger zelf moeite hadden met taal, rekenen en digitalisering. Via een landelijk programma krijgen gemeenten hulp om taalmaatjes te trainen. Er komt subsidie voor werkgevers voor opleidingen op de werkvloer. Ook gaat er extra geld naar ouders die moeite hebben met taal, om lezen in gezinnen te bevorderen. Ook is er geld beschikbaar voor nieuwe ideeën in de aanpak van laaggeletterdheid en het delen van goede voorbeelden.

Een heel goede zaak, als u het mij vraagt.

Groeiplannen regionale luchthavens in de ijskast

ChristenUnie ChristenUnie D66 Nederland 14-03-2019 12:25

Door Eppo Bruins op 14 maart 2019 12:41

Groeiplannen regionale luchthavens in de ijskast

De luchthavens in Eindhoven en Rotterdam willen graag groeien, maar de ChristenUnie pleit ervoor een time-out te nemen. Eerst moeten we met elkaar in gesprek in hoeverre groei van de luchtvaart nog past bij onze toekomst. In de regio’s is op dit moment geen draagvlak voor groei. Bewoners ervaren milieu- en geluidsoverlast en vragen om een pas op de plaats. Dat willen we ze geven.

Er spelen op dit moment op diverse plekken in het land discussies over luchtvaart en luchthavens. Voor de ChristenUnie is belangrijk dat bij al die discussies de mens centraal staat. Groei van de luchtvaart is geen natuurwet. De ChristenUnie wil een luchtvaart die dienstbaar is aan de samenleving. Vanuit dat uitgangspunt kijken we naar de plannen rond Schiphol en Lelystad, maar ook naar de groeiplannen van deze regionale luchthavens. Juist omdat het risico is dat we al die discussies los voeren, willen we een brede visie op de luchtvaart in Nederland voordat we keuzes maken over groei.

Omwonenden centraal

Dat omwonenden steeds ernstigere hinder ondervinden van de luchthaven in Eindhoven, blijkt uit recent onderzoek van de GGD. De zorgen over gezondheidsklachten door luchtverontreiniging zijn toegenomen. Om even wat cijfers te schetsen: 49 procent van de direct omwonenden maakt zich ernstig zorgen over zijn gezondheid als gevolg van het geluid. Zo'n 15 procent van de bewoners van tien gemeenten in de regio ervaart ernstige geluidhinder, aldus de enquête. In 2012 was dat aandeel bijna de helft minder. In de zone direct rond Eindhoven Airport ligt een kwart van de bewoners ook geregeld wakker van de herrie.

In 2020 bereikt de luchthaven in Eindhoven het maximaal toegestane aantal vluchten, wat neerkomt op 43.000 per jaar. Rotterdam The Hague Airport telt er net iets meer, namelijk jaarlijks zo’n 50.000.

Beide luchthavens hadden vorig jaar, in 2018, te maken met een groei van zo’n 9 of 10 procent gegroeid met het aantal reizigers. Dat is heel fors terwijl de economische winst beperkt is.

Brede steun

Omwonenden moeten centraal komen te staan, is de visie van de ChristenUnie. De groei van de luchtvaart gaat momenteel veel te snel. We leven in een tijd waarin we meer grip op de luchtvaartsector willen krijgen. Daar past het bij om nu eerst na te denken en een pauze in te lassen. Begin deze week deden we dit pleidooi samen met onze coalitie-collega’s van D66 en het is mooi om te zien dat er brede steun is in de Tweede Kamer voor ons standpunt. In de toekomst moeten vliegtuigen schoner en stiller worden. Groei gaat, wat de ChristenUnie betreft, vanaf nu altijd gepaard met minder geluid en minder uitstoot.

Mijn bijdrage aan het debat over de aankoop van aandelen Air France-KLM

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-03-2019 11:42

Door Eppo Bruins op 6 maart 2019 12:39

Mijn bijdrage aan het debat over de aankoop van aandelen Air France-KLM

Het waren de jaren negentig. De sociaal-democraten hadden hun derde weg gevonden, die verdacht veel leek op het ongebreidelde neoliberale, Angelsaksische kapitalisme.

Ook in Nederland, onder de paarse kabinetten (de eerste kabinetten sinds 1918 zonder confessionele partijen!) werd de publieke sector met welhaast religieus fanatisme - en voor de Europese troepen uit - verkocht aan de markt. Al in het jaar 2000 (!) keek de Volkskrant terug en schreef:

“Tot voor kort waren marktwerking en privatisering belangrijke paarse geloofsartikelen.”....

“Maar na enkele desillusies is de privatiseringsgolf duidelijk over zijn hoogtepunt heen en lijkt de overheid terug van weggeweest.”

Tegenvallende resultaten en onbedoelde effecten werden alras zichtbaar.

In die paar paarse jaren, toen het marktdenken van managementgoeroes als Gaebler en Osborne hoogtij vierde, zijn veel stappen gezet die haast onomkeerbaar zijn gebleken en die Nederland er niet perse mooier of beter op hebben gemaakt. Natuurlijk was niet elke verzelfstandiging, privatisering en marktopenstelling slecht (denk aan de telecommarkt), maar in generieke zin zijn we veel kwijtgeraakt, vooral zeggenschap. En als er iets misging, tja, dan werd nog altijd de zogenaamd verantwoordelijke bewindspersoon aangesproken, of het nou om het OV-bedrijven, de OV-chipkaart of de energiebedrijven ging. Bewindspersonen hebben hier vele uren peentjes staan zweten in vak K, terwijl in wezen de cockpit leeg was. Immers, ze waren nog slechts systeemverantwoordelijk, maar aan de knoppen zaten ze al lang niet meer.

Het waren die paarse jaren negentig dat de Nederlandse Staat het grootste deel van zijn aandelen KLM verkocht. In 2012 maakte de grote Kuiper (ik doel op Roel, niet Abraham) definitief korte metten met het religieus marktdenken. De Parlementaire Onderzoekscommissie onder zijn leiding - de eerste en tot nu toe enige in de Eerste Kamer – stelde in haar eindrapport terecht “de kernvraag of regering en parlement bij” die golf van “privatisering en verzelfstandiging alle relevante aspecten wel voldoende hadden gewogen.” De commissie wees daarbij met name op de “aandacht voor publieke belangen en de noodzaak van toezicht op markten.”

Vandaag de dag is er nog maar een énkele partij in deze Kamer die nog gelooft dat de vrije markt het antwoord is op alles. Gelukkig is Nederland bij zinnen gekomen: het bewaken van een publiek belang is een publieke taak. En áls publieke belangen al gecoördineerd worden via de markt, is er een ijzersterke marktmeester nodig die de vaak gemankeerde markt in toom houdt.

En natuurlijk, voorzitter, leven we ook in geopolitieke zin in kantelende tijden. Niet meer in een unipolaire wereld, maar in een multipolaire. Het kapitalistische model van het vrije Westen van na de Tweede Wereldoorlog met zoveel-mogelijk-vrijgemaakte-wereldhandel staat onder druk van steeds meer mercantilistisch opererende machtsblokken. Daar past een zelfbewust en assertief opererende Nederlandse overheid bij, die zijn publieke belangen borgt en cruciale sectoren beschermt.

En ja, dat mag best gepaard gaan met een beetje chauvinisme, met een gezond oranjegevoel. De tijd dat D66-minister Brinkhorst Arie Slob geringschattend uitmaakte voor iemand met ongezonde oranjegevoelens - dat deed hij ongeveer 14 jaar geleden in het debat over de liberalisering en splitsing van onze toen nog Nederlandse energiebedrijven - die tijd is echt passé!

Het is vanuit deze grotere verhalen dat ik de stap van minister Hoekstra om een groter belang te nemen in de holding AirFrance-KLM, vandaag kenschets als een historische stap.

De Minister van Financiën heeft aangegeven dat het kabinet deze stap heeft gezet “om het publieke belang te borgen.” Maar hij en de Minister van Infrastructuur beperken zich daarna tot de - overigens terechte! - zorg om internationale bestemmingen te behouden vanaf Schiphol. Dat netwerk van bestemmingen is belangrijk voor het ondernemersklimaat en daarmee voor onze economie en werkgelegenheid. Maar er zijn ook andere publieke belangen die we niet uit het oog moeten verliezen. Het belang van rust, een schoon milieu en welzijn voor de omwonenden van Schiphol. Heeft het kabinet deze belangen ook meegewogen? Hoe gaat het kabinet zijn toegenomen invloed inzetten om ook deze belangen te borgen?

De luchtvaart is, naast belangrijk voor onze economie, nog steeds één van de meest vervuilende sectoren. Hoe rijmt het kabinet deze investering met haar streven naar een duurzame samenleving voor onze kinderen en kleinkinderen? Wat gaat deze staatsaankoop betekenen voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland en hoe past zij in de luchtvaartvisie waar Minister van Nieuwenhuizen later dit jaar mee naar buiten komt?

De stap die de Nederlandse overheid heeft gezet, geeft aan dat deze overheid niet onmachtig is als het erom gaat het Nederlandse bedrijfsleven te steunen en te schragen. In het regeerakkoord wordt ook die richting gekozen. Zo wordt er gewerkt aan een langere bedenktijd voor beursgenoteerde bedrijven bij vijandige overnames. En blijkbaar is het kopen van een aandeel ook niet langer taboe!

Was dit een eenmalige opwelling? Of mogen we nog meer verwachten van deze kooplustige minister van Financiën? Biedt dit reden om op een andere manier naar het overheidshandelen ten aanzien van andere vitale infrastructuren te kijken, zoals de post en ons 5G-netwerk? En gaan we, net als Frankrijk, ook de mogelijkheid invoeren voor een loyaliteitsgewicht bij stemrecht voor aandeelhouders die het lange termijn perspectief voor ogen hebben ?

Dit alles afwegende moeten we blijven streven naar een duurzame toekomst waarin het terugdringen van korte vluchten, en het stimuleren van andere vormen van vervoer en innovatie in de luchtvaart centraal staan. Maar ik moet toegeven dat bij mij op dit moment het positieve gevoel overheerst dat de unieke positie van Schiphol als single-terminal airport, het KLM-blauw en het wereldwijde netwerk aan bestemmingen langer en steviger geborgd zijn en zo deel van onze collectieve identiteit zullen blijven.

Mijn bijdrage aan het debat over de Wijziging Wet kindgebonden budget

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 21-02-2019 18:38

Door Eppo Bruins op 21 februari 2019 19:30

Mijn bijdrage aan het debat over de Wijziging Wet kindgebonden budget

In vier jaar repareren wat in de acht jaar daarvoor is scheefgegroeid, dat is geen sinecure. En toch doet het kabinet dat met het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken.

Stel je voor dat je in de jaren van 2010 tot en met 2017 een alleenverdienersgezin runde met een modaal inkomen. Dan ben je in die periode 3,2% koopkracht kwijtgeraakt. En dat was niet het gevolg van een natuurramp, maar van bewust beleid. Enerzijds beleid om de koopkracht van de minima wel te stutten en die van veel middeninkomens niet. En anderzijds beleid om arbeidsparticipatie via fiscale kortingen - de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting - maximaal te prikkelen. Ik noem u een paar andere categorieën huishoudens om de gevolgen hiervan te laten zien.

Alleenstaande ouders met ook een modaal inkomen: die zijn er niet 3,2% op achteruit gegaan, zoals de éénverdieners, maar 7,2% op vooruit.

Alleenstaande ouders met een minimumloon zijn er zelfs meer dan 16% op vooruit gegaan, waardoor de bizarre situatie is ontstaan dat alleenstaande ouders met een minimumloon onder de streep meer inkomen overhouden dan huishoudens met één modaal inkomen. Anders gezegd: puur fiscaal gezien zou een alleenverdiener met kinderen beter kunnen scheiden, waarbij beide ouders ten minste één kind onder hun hoede nemen. Dit is natuurlijk geen aanbeveling en geen gratis belastingtip van de ChristenUnie-fractie, maar het geeft wel aan hoe ruimhartig de inkomensondersteuning aan de onderkant van het inkomensgebouw kan uitpakken in verhouding tot huishoudens die van één modaal inkomen moeten rondkomen.

En tweeverdieners zijn er natuurlijk ook op vooruit gegaan in de periode 2010-2017.

Voorzitter, als je alleen al deze gegevens op je laat inwerken, dan kan ik niet anders dan heel blij zijn met dit wetsvoorstel. Het biedt een broodnodige correctie op de eerste acht jaar van dit decennium. Met een slimme oplossing, namelijk door het afbouwpunt voor paren te verleggen met € 16.750, krijgen eindelijk die huishoudens met kinderen en een inkomen tussen 1 en 1,5 keer modaal een financieel steuntje in de rug. Huishoudens in deze inkomensrange moeten in dit land hun financiële boontjes immers bijna helemaal zelf doppen. Stel dat een huishouden net geen € 40.000 verdient en in een huurwoning woont, dan heeft het geen recht op huurtoeslag, op zorgtoeslag en ook al geen profijt van de hypotheekrenteaftrek. Alleenstaande ouders hebben dat nadeel niet. Door de alleenstaande ouderkop van nota bene ca. € 3.100 bij twee kinderen, hebben deze ouders tot ongeveer een ton aan inkomen recht op kindgebonden budget.

En daarom ben ik blij dat de gezinnen met kinderen en twee ouders tussen 1 en 1,5 keer modaal door dit wetsvoorstel ook eens een positief inkomenseffect tegemoet kunnen zien. Ik vind het zo mooi om te zien dat na jaren van overigens terechte aandacht voor de koopkracht van de minima er nu ook inzet is voor jan modaal, voor ploeterende gezinnen met gewone inkomens. En dan is het mooi om te zien dat een eenverdiener op modaal met twee kinderen er door dit wetsvoorstel net zo veel op vooruit gaat als dat hij er de afgelopen acht jaar op achteruit is gegaan . Juist bij deze gezinnen was de afgelopen jaren schraalhans keukenmeester. Zij moesten sappelen om rond te komen. Enfin voorzitter, we hebben niet voor niets verschillende debatten in dit huis gevoerd over de kloof in belastingdruk tussen gezinnen met één en met twee inkomens. En niet alleen de belastingdruk was daarbij een issue, ook de extreme marginale druk. Daardoor hielden met name éénverdieners als ze iets meer gingen verdienen nauwelijks een cent over, met zelfs extreme negatieve uitschieters. Dat heeft het kabinet al gerepareerd met de wijziging van het afbouwpad in de huurtoeslag. En dit wetsvoorstel verlaagt de marginale druk nog eens voor gezinnen met kinderen tussen het minimumloon en modaal. Dit wetsvoorstel biedt met name deze gezinnen wat meer lucht, wat meer financiële ademruimte.

Kortom, niet een wet uit het ChristenUnie-paradijs, wel een prachtig compromis van een coalitie waar mijn fractie aan deelneemt. En natuurlijk had het voorstel nog mooier gekund. Bijvoorbeeld door het afbouwpunt te verleggen tot het punt waar het het afbouwtraject voor de alleenstaande ouder raakt. Maar ja, dan had dit wetsvoorstel nog zeker het dubbele gekost. Hoeveel extra middelen had dat eigenlijk gevergd, zo is mijn vraag aan de staatssecretaris.

Dit wetsvoorstel is kortom uitvoering van een afspraak uit het regeerakkoord. Een afspraak die niet losgezien kan worden van een aantal andere maatregelen in dat akkoord. Allereerst doel ik daarbij op de maatregelen in de inkomstenbelasting. En ten tweede op de extra impuls voor alle kindregelingen. Niet alleen gaat er meer geld naar het kindgebonden budget, ook naar de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag gaan extra middelen. In totaal kwam er door het regeerakkoord structureel bijna € 1 miljard bij voor gezinnen met kinderen.

En natuurlijk baal ik van de tergende tegenvaller, die de afgelopen weken is opgedoken. Deze tegenvaller staat volstrekt los van dit wetsvoorstel en van de afspraak in het coalitieakkoord, maar ja, hij moet natuurlijk wel opgelost worden. Voorzitter, natuurlijk word ik niet blij van de gekozen oplossing, maar mijn fractie accepteert deze wel. Het eenmalig niet indexeren van het kindgebonden budget is een lelijke, maar wel effectieve oplossing. Dat het overschot van € 10 miljoen wordt benut om het afbouwpunt nog iets te verleggen, dat vindt mijn fractie een goede geste.

Deze episode roept de vraag op waarom het regime bij de diverse toeslagen verschilt. Er had ook gekozen kunnen worden voor een wetsaanpassing, waarmee het kindgebonden budget in de pas ging lopen met de andere toeslagen. Vanuit burgers geredeneerd - en daar sta ik hier voor - is het juist weer voor te stellen dat het bij de andere toeslagen ook zo gaat, zoals het bij het kindgebonden budget had moeten gaan. Kan de staatssecretaris hierop reageren?

Dan nog een vraag over het kindgebonden budget en mensen die in Nederland wonen en net over de grens werken. Die hebben geen recht op het kindgebonden budget vanwege de Europese coördinatieregels die bepalen dat het werkland bevoegd is voor de sociale zekerheid. Hoe staat het in dit kader met de uitvoering van de moties van mijn collega’s Van der Graaf en Van der Molen? Ik vraag dat in dit debat, omdat onder andere een casus met kindgebonden budget een aanleiding was voor deze moties. Je zult als alleenstaande ouder immers maar in een krimpregio aan de grens wonen en net over de grens werk vinden. Dan ben je ongewild mooi de pineut, omdat in dat geval de Duitse kindregelingen net wat minder ruimhartig zijn.

Ondanks het gedoe met de tegenvaller, blijft dit wetsvoorstel een mooie bouwsteen in het bouwwerk van het regeerakkoord en een belangrijke steun in de rug voor veel gezinnen. Natuurlijk hebben we als het gaat om rechtvaardige belastingheffing en inkomensondersteuning echt nog wel wat te wensen over. Maar in zijn uitkomsten voegt dit verleggen van het afbouwpunt in het kindgebonden budget voor paren ontegenzeggelijk rechtvaardigheid toe in de uitkomsten van beleid. En als ik dan denk aan al die gezinnen die ondanks al hun gesappel de afgelopen jaren onder de streep ternauwernood een minimuminkomen overhielden, dan kan ik niet anders dan dankbaar zijn met dit prachtige compromis.

Voorzitter, ik zie daarom uit naar de termijn van de staatssecretaris en vooral naar een voortvarende uitvoering van dit wetsvoorstel.

Zo’n honderd bestuursleden van ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-02-2019 15:25

Zo’n honderd bestuursleden van christelijke studentenverenigingen werden in de Tweede Kamer verwelkomd voor het jaarlijkse jasje-dasje evenement van de ChristenUnie. Vanuit het hele land waren verenigingen aanwezig, zoals bijvoorbeeld VGS-Nederland, Ichthus, CSFR, Navigators en C.S.V. Nederland. Tijdens de bijeenkomst spraken Kamerleden Gert-Jan Segers en Eppo Bruins over de druk die jongeren ervaren en wat de politiek voor deze jongeren kan betekenen. Zo kwamen thema's aan bod als oplopende studieschulden, het klimaat, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Aanstaande vrijdag 22 februari meer over deze onderwerpen! Benieuwd? Houd dan deze instagram-pagina in de gaten: https://www.instagram.com/coalitie_y Aan alle bestuursleden: bedankt voor jullie komst en input!

De grafieken in het klimaatdebat

Forum voor Democratie Forum voor Democratie ChristenUnie Nederland 13-12-2018 08:00

De grafieken in het klimaatdebatGeen sprake van toenemende droogteGeen toename ‘extreem weer’ zoals orkanenGeen verandering in neerslag

In het debat over de Klimaatwet (6 december jl.) toonde FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet vier klimaatgrafieken die het alarmisme over veronderstelde droogte en extreme weersomstandigheden volkomen onderuit haalden. Geen toename van droogte, geen toe- of afname van neerslag, geen toename van orkanen, enzovoorts. De grafieken leidden tot grote verbazing. Volgens ChristenUnie-kamerlid Eppo Bruins was er zelfs sprake van “complete and utter bullshit”. Hoe zit het nu precies?

Droogte

De eerste grafiek die Baudet liet zien toonde een afname van wereldwijde droogte (bron: Nature).[1]

https://forumvoordemocratie.nl/actueel/Figure 5

De grafiek laat inderdaad een lichte daling in droogte zien. Ook het IPCC moest dat toegeven. In een groot rapport hierover stelde het VN-klimaatpanel dat verwachtingen ‘die we sinds de jaren ‘70 hebben gehad over toenemende droogte moeten worden bijgesteld.’ Inderdaad, volgens het rapport is er simpelweg ‘geen verandering is in droogte’.[2] Wel kan het uiteraard voorkomen dat er regionaal een tijdelijke toename (of afname) van droogte optreedt; maar ook daarin zien we geen grote fluctuaties. De donkerste kleur in bovenstaande grafiek, donkerrood (D4), de ergste vorm van droogte, laat evenzeer een afname zien. Voor de wereld als geheel is er dus simpelweg geen trend die ons op welke wijze dan ook enige zorgen zou moeten baren.

Er is ook ander positief nieuws: verre van een steeds drogere woestijnvlakte, wordt de wereld juist geleidelijk aan steeds groener. Alleen al de afgelopen dertig jaar is de mondiale vegetatie met 14 procent toegenomen!

Neerslag

Dan de hoeveelheid regen. Alarmisten schetsen zondvloedscenario’s met eindeloze hoosbuien, overstromingen, metershoge zeespiegelstijging, gewassen die worden weggevaagd door vloedgolven... Maar ook hiervan blijkt in werkelijkheid bitter weinig. De hoeveelheid neerslag is in de afgelopen 40 jaar vrijwel volkomen onveranderd gebleven. Er is op geen enkele manier een wereldwijde trend te ontdekken: in 96 landen nemen we een kleine toename van de hoeveelheid neerslag waar, in 104 een lichte afname:[3]

https://pbs.twimg.com/media/DrT1ik3WwAACg_6.jpg:large

Wel stelt het IPCC dat de neerslag iets sterker lijkt toe te nemen in bepaalde regio’s dan het in andere regio’s afneemt - maar wat hier de precieze oorzaak van is blijft onduidelijk, en de gevolgen zijn tot op heden volkomen onschuldig.[4] Zo is er geen toename van het aantal overstromingen.[5] Opnieuw dus geen reden tot zorg.

Orkanen

Is er dan misschien een toename in andere extreme weersomstandigheden, zoals orkanen? Hoewel dit in de media geregeld gesteld wordt, is ook dat simpelweg niet het geval. De vierde grafiek die Baudet toonde liet zelfs een afname van het aantal orkanen zien[6]: 

https://pbs.twimg.com/media/Dipm9ZhXcAAeX6C.jpg

Geen toename dus in het aantal orkanen dat in de VS aan land komt. Eerder zelfs een lichte afname. En dit Amerikaanse beeld is representatief voor wat we wereldwijd terugzien. Ook het IPCC concludeert: ‘it is unlikely that the annual numbers of tropical storms, hurricanes and major hurricanes have increased over the past 100 years’.[7] Er is simpelweg géén significante verandering zichtbaar.

Conclusie

De grafieken die Baudet toonde in het debat zijn dus niet alleen afkomstig uit recent gepubliceerde wetenschappelijk artikelen, ze komen ook nog eens volledig overeen met de hoofdconclusies van het IPCC. De droogte neemt niet toe, de neerslag ook niet, en van toename in extreme weersomstandigheden is geen sprake.

Dat het goede nieuws “complete and utter bullshit” zou zijn is dus…complete and utter bullshit!

Bronnen

Global integrated drought monitoring and prediction system (Hao et al, 2014). De categorie D4 vertegenwoordigt de ergste droogte.

“In summary, assessment of new observational evidence, in conjunction with updated simulations of natural and forced climate variability, indicates that the AR4 conclusions regarding global increasing trends in droughts since the 1970s should be tempered. There is not enough evidence to support medium or high confidence of attribution of increasing trends to anthropogenic forcings as a result of observational uncertainties and variable results from region to region (Section 2.6.2.3). Combined with difficulties described above in distinguishing decadal scale variability in drought from long-term climate change we conclude consistent with SREX that there is low confidence in detection and attribution of changes in drought over global land areas since the mid-20th century.” SREX is een speciaal rapport van het IPCC over weersextremen uit 2012.AR5 rapport (2013), hoofdstuk 10: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter10_FINAL.pdf

Nguyen, P.; Thorstensen, A.; Sorooshian, S.; Hsu, K.; Aghakouchak, A.; Ashouri, H.; Tran, H.; Braithwaite, D. Global Precipitation Trends across Spatial Scales Using Satellite Observations. Bull. Am. Meteorol. Soc. 2018, 99, 689–697.https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/BAMS-D-17-0065.1

IPCC AR5 rapport, Hoofdstuk 2, FAQ2.2: “Precipitation extremes also appear to be increasing, but there is large spatial variability”.

Het recent gepubliceerde special report van het IPCC, SR1.5, stelt:  "There is low confidence due to limited evidence, however, that anthropogenic climate change has affected the frequency and the magnitude of floods."https://www.ipcc.ch/sr15/

De grafiek was afkomstig uit de recente paper Continental United States landfall frequency and associated damage: Observations and future risks. (Bron: American Metereological Society).https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-17-0184.1

IPCC AR5 report (2013), chapter 2 said: “In summary, this assessment does not revise the SREX conclusion of low confidence that any reported long-term (centennial) increases in tropical cyclone activity are robust, after accounting for past changes in observing capabilities. More recent assessments indicate that it is unlikely that annual numbers of tropical storms, hurricanes and major hurricanes counts have increased over the past 100 years in the North Atlantic basin.”